Sunteți pe pagina 1din 4

SEMESTRUL al II-lea

Unitatea de învățare: MĂRTURII ALE VIEȚII DIN TRECUT. INFLUENȚA OMULUI ASUPRA MEDIULUI DE VIAȚĂ
Nr. ore: 6

Nr Comp
crt specif Data Detalieri de Activități de învățare Resurse Evaluare
conținut
1. 1.1; 1.2 12. 02 • Fosilele -observarea unor aspect dinamice ale realității înconjurătoare sau • manual, caietul elevului, planşe, • observarea
2.1; 2.2; mai îndepărtate de mediul de viață cunoscut prin vizionarea unor fişe de lucru, calculator, decupaje sistematică
2.4; 2.5 filme sau realizarea unor jocuri de rol; din ziare şi reviste vechi, argilă • portofoliul
3.2 • conversaţia, observarea
-discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin
dirijată, explicaţia,dezbaterea
prisma unor fapte științifice;
• activitate frontală, în perechi, în
-stabilirea resurselor necesare; echipă, individuală
-implicarea în alegerea modalităților de lucru;
-colectarea de date utile, investigație proprie din surse variate
2. 1.1; 1.2 19. 02 • Dispariția speciilor - denumirea și descrierea unor plante și animale din rezervațiile • manual, caietul elevului, planşe, • observarea
2.1; 2.2; natural; fişe de lucru, calculator, decupaje sistematică
2.4; 2.5 -identificarea activităților umane care provoacă deteriorarea din ziare şi reviste vechi, argilă • portofoliul
3.2 • conversaţia, observarea
mediului de viață;
dirijată, explicaţia,dezbaterea
-colectarea de date utile, investigație proprie din surse variate;
• activitate frontală, în perechi, în
-propunerea unor măsuri pentru protejarea Deltei ca mediu de echipă, individuală
viață
3 1.1; 1.2 26. 02 • Protejarea -observarea elementelor componente ale unui mediu de viaţă; • manual, caietul elevului, planşe, • observarea
2.1; 2.2; mediului -precizarea importanţei mediului de viaţă pentru om şi vieţuitoare; fişe de lucru, calculator, decupaje sistematică
2.4; 2.5 - identificarea imaginilor care prezintă acțiuni de protejare a mediului; din ziare şi reviste vechi, argilă • fişe de lucru
3.2 -precizarea legăturilor ce se stabilesc între lumea vie şi mediul de • conversaţia, observarea • portofoliul
viaţă; dirijată, explicaţia,dezbaterea
-caracterizarea mediilor de viaţă în care trăiesc unele plante şi • activitate frontală, în perechi, în
animale echipă, individuală
-completarea unei fişe de observare;
-clasificarea organismelor vii după mediul lor de viaţă ;
- formulare de enunţuri despre protejarea mediului de viaţă;
4 1.1; 1.2 5.03 • Recapitulare/ -identificarea și explicarea acțiunilor positive identificate în • manual, caietul elevului, planşe, • observarea
2.1; 2.2; Evaluare imagini; fişe de lucru, calculator, decupaje sistematică
2.4; 2.5 -completarea enunțurilor lacunare; din ziare şi reviste vechi, argilă • probă orală

1
3.2 -exerciții de explicare a acțiunilor ce pot determina dispariția unor • conversaţia, observarea • fişe de lucru
plante sau animale; dirijată, explicaţia,dezbaterea • proiectul
-identificarea pericolelor la care se expun locuitorii unor orașe cu • activitate frontală, în perechi, în • portofoliul
echipă, individuală
lumină artificial și fără spații verzi;
-colecționarea de imagini cu fosile găsite pe teritoriul României

Unitatea de învățare 2: CORPURI. PROPRIETĂȚI ȘI SCHIMBĂRI ALE CARACTERISTICILOR CORPURILOR


Nr. ore: 6 / săpt:
Nr
crt Comp. Data Detalieri de Activități de învățare Resurse Evaluare
specif. conținut
1. 1.1; 1.2 12. 03 • Proprietățile apei. -observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; Utilizări evidențierea relațiilor dintre comportamentele unui system; caietul elevului, planşe, sistematică
2.4; 2.5 - precizarea importanţei apei pentru om şi celelalte vieţuitoare; enciclopedii, globul pământesc, • probă practică
3.2 imagini decupate din ziare şi • fişe de lucru
-stabilirea unor asemănări şi deosebiri între diferitele surse de
reviste vechi, foarfecă, lipici, foaie • portofoliul
apă;
de flipchart, pahare, pământ,
- descrierea modului de folosire a apei la sat şi la oraş; bomboane, gumă.
-discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin • conversaţia, observarea dirijată,
prisma unor fapte științifice; explicaţia,dezbaterea
-stabilirea resurselor necesare; • activitate frontală, în perechi, în
-implicarea în alegerea modalităților de lucru; echipă, individuală
-colectarea de date utile, investigație proprie din surse variate
2. 1.1; 1.2 19. 03 • Plutirea corpurilor -discutarea unor activități cotidiene în scopul explicării lor prin • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; în apă prisma unor fapte științifice; caietul elevului, planşe, sistematică
2.4; 2.5 -stabilirea resurselor necesare; enciclopedii, globul pământesc, • probă practică
3.2 vas cu apă, pungă cu zahăr, pungă • portofoliul
-implicarea în alegerea modalităților de lucru;
cu lână, cui, pai de plastic, ulei,
-colectarea de date utile, investigație proprie din surse variate;
boabe de porumb, hârtie, măr,
- indicarea materiei din care sunt alcătuite diverse corpuri
măr de plastic, plastilină.
-compararea unor corpuri de acelaşi tip
-compararea şi stabilirea deosebirilor
-experimente pentru observarea însuşirilor corpurilor solide,
lichide şi gazoase
3 1.1; 1.2 26. 03 • Amestecuri și -exerciții de obținere a amestecurilor; • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; separarea -identificarea procedeelor de saparare a unor amestecuri; caietul elevului, enciclopedii, sistematică
2.4; 2.5 amestecurilor. -realizarea unor experimente simple de amestecuri din fructe; planşe, calculator, pahare, • probă practică
3.2 Dizolvarea • fişe de lucru
-identificarea celor mai importante amestecuripentru om și pietriş, boabe de piper, sare.
• conversaţia, observarea dirijată • portofoliul
pentru viețuitoare;
-stabilirea metodelor de separare a substanțelor din amestecuri • activitate frontală, în perechi, în

2
illustrate; echipă, individuală
-selectarea informațiilor privind amestecurile ce diferite produse
din viața cotidiană
4 1.1; 1.2 23. 04 • Transformări ale -identificarea influenței apei și temperaturii asupra mediului de • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; caracteristicilor viață; caietul elevului, enciclopedii, sistematică
2.4; 2.5 corpurilor -exerciții de stabilire a fenomenelor care pot modifica proprietățile planşe, calculator, farfurii şi • probă practică
3.2 pahare de plastic, linguriţe de • fişe de lucru
unor corpuri;
plastic, mănuşi, pământ. • portofoliul
- observarea,identificarea şi descrierea unor schimbări care au loc
• conversaţia, observarea dirijată,
în timpul unor transformări:ruginirea, putrezirea, arderea,
explicaţia,dezbaterea
alterarea, coacerea etc.;
-identificarea condiţiilor şi a factorilor care duc la transformări ale • activitate frontală, în perechi, în
corpurilor; echipă, individuală
- recunoaşterea, dintr-un set dat, a corpurilor care ruginesc, ard, se
alterează etc.;
- identificarea unor alimente care se pot altera;
-identificarea unor factori de risc pentru propriul organism
realizare de experimente simple prin care se scoate în evidenţă
transformări ale unor corpuri ( ex.ruginirea -punem un corp
metalic într-un mediu umed;alterarea unor alimente; schimbarea
culorii unor alimente datorită oxidării
5 1.1; 1.2 14. 05 • Recapitulare/ -exerciții de prezentare a unor caracteristici ale apei; • manual, caietul elevului, • observarea
2.1; 2.2; Evaluare -exerciții de transcriere și completare a unei scheme cu utilizările enciclopedii, planşe, • sistematică
2.4; 2.5 apei; conversaţia, observarea dirijată, • probă orală
3.2 explicaţia,dezbaterea • probă scrisă
-selectarea propozițiilor adevărate;
• activitate frontală, în perechi, în • portofoliul
-separarea unor corpuri în funcție de un criteriu dat;
echipă, individuală
-exerciții de explicare a unui fenomen ilustrat

Unitatea de învățare 3: CĂLDURĂ ȘI LUMINĂ. CURENTUL ELECTRIC


Nr. ore: 6 / săpt:

Nr Comp. Detalieri de conținut


crt specif. Data Activități de învățare Resurse Evaluare
1. 1.1; 1.2 21. 05 • Surse de lumină. -identificarea unor surse de lumină; • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; Vizibilitatea corpurilor. -identificarea unor corpuri transparente, opace sau caietul elevului, sistematică
2.4; 2.5 Umbră translucide; • conversaţia, explicaţia,dezbaterea • probă
3.2 • Curcubeul. Culorile -identificarea unor caracteristici ale luminii; • activitate frontală, în echipă, practică
-stabilirea lungimii umbrei unui corp în funcție de poziția individuală • portofoliul
sursei de lumină;
-realizarea unor umbre cu ajutorul mâinilor;
-explicarea şi demonstrarea formării curcubeului;

3
-observarea şi descrierea spectrului solar (ROGVAIV) –
curcubeul;
-redarea prin desen( pictura ) a spectrului solar- curcubeului;
-lecturarea unor fragmente din lectura suplimentară în care
sunt descrise culorile
3 1.1; 1.2 28. 05 • Transferul de căldură -exerciții de stabilire a transferului de căldură de la cel mai • Resurse materiale: manual, • observarea
2.1; 2.2; între obiecte. Materiale cald către cel mai rece; caietul elevului, sistematică
2.4; 2.5 conductoare și izolatoare -identificarea meterialelor conductoare sau izolatoare de • conversaţia, explicaţia,dezbaterea • probă
3.2 de căldură căldură; • activitate frontală, în echipă, practică
-realizarea unui experiment pentru evidențierea transferului individuală • portofoliul
• Circuitul electric simplu de căldură;
-stabilirea diferenței dintre temperatură și febră;
-descrierea experimentelor ilustrate, cu referire la
materialele folosite, modul de lucru, concluzii;
-exerciții de identificare a principalelor surse de obținere a
curentului electric;
-denumirea locurilor în care se produce curentul electric;
-realizarea unui experiment cu un circuit electric simplu;
-identificarea elementelor necesare unui circuit electric
simplu
4. 4. 05 Recapitulare Surse de căldură și lumină • manual, caietul elevului, observarea
Evaluare Curentul electric enciclopedii, planşe, • conversaţia, sistematică
Exerciții și activități diverse observarea dirijată, • probă orală
explicaţia,dezbaterea • probă scrisă
• activitate frontală, în perechi, în • portofoliul
echipă, individuală

Unitatea de învățare 4: RECAPITULARE FINALĂ


Nr. ore: 2 / săpt:

5 1.1; 1.2 11. 05  Recapitulare -Cicluri de viata in lumea vie


2.1; 2.2; 18. 05 finală -Relatiile dintre vietuitoare si mediul lor de viata.
2.4; 2.5  Evaluare finala -Pământul în Sistemul Solar
3.2 -Mărturii ale vieții din trecut
-Corpuri.Proprietati si schimbari ale caracteristicilor
corpurilor.

S-ar putea să vă placă și