Sunteți pe pagina 1din 5

MATEMATICĂ

Planificare calendaristică( an școlar 2020-2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Nr. ore / săptămână: 4 ore
Manual Editura Intuitext – Mirela Mihaescu/ Stefan Pacearca/Anita Dulman/Crenguța Alexe/ Otilia Brebenel
Semestrul I : 16 să pt. (63 ore) , Semestrul al II-lea: 16 să pt. (62 ore)

COMPETENŢE GENERALE:

1. Identificarea unor relaţii / regularităţi din mediul apropiat


2. Utilizarea numerelor în calcule
3. Explorarea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în mediul apropiat
4. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi estimări
5. Rezolvarea de probleme în situaţii familiare

Nr. Unităţi de învăţare Competențe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.


crt. specifice
SEMESTRUL I
1
1. Din cartea vacanței  Numerele naturale de la 0 la 10000 8 I-II
 Adunarea și scă derea numerelor naturale în concentrul 0-
10000
 Înmulțirea și împă rțirea numerelor naturale în concentrul
0-1000
 Tipuri de probleme
 Ordinea efectuă rii operațiilor
 Elemente de geometrie
 Unită ți de mă sură

Recapitulare
Evaluare
2. Numerele naturale 1.1.  Formarea, citirea și scrierea numerelor naturale 12 III-IV
cuprinse între 0-1000000 1.2.
2.1. 0-1 000 000
2.2.  Compararea și ordonarea numerelor naturale
2.3.
0-1 000 000
 Rotunjirea numerelor naturale 0-1 000 000
 Formarea, citirea, scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L,
C, D, M

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
3. Adunarea și scăderea 1.2.  Adunarea și scă derea numerelor naturale 12 V-VII
numerelor naturale în 2.4.
concentrul 0- 1 000 000, 5.1. 0- 1 000 000, fă ră trecere peste ordin. Proprietă țile adună rii
fără trecere și cu trecere 5.3.  Adunarea cu trecere peste ordin a numerelor naturale mai mici
peste ordin decâ t 1 000 000
 Scă derea cu trecere peste ordin a numerelor

naturale mai mici decâ t 1 000 000


 Aflarea numă rului necunoscut

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
4. Înmulțirea numerelor 2.5.  Operația de înmulțire. Proprietă țile înmulțirii 12 IX-XI
naturale în concentrul 0-1 5.1.  Inmulțirea cu 10, 100, 1000
000 000 5.3.  Înmulțirea unui numă r natural cu un numă r de o cifră
 Înmulțirea unui numă r natural cu un numă r de două cifre
 Înmulțirea a două numere naturale, fiecare scrise cu trei cifre

2
Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
5. Împărțirea numerelor 1.1.  Operația de împă rțire. Cazuri speciale de împă rțire 16 XII-XV
naturale în concentrul 0- 1 2.5.  Împă rțirea unei sume sau a unei diferențe la un numă r
000 000 5.1.  Împă rșirea cu rest. Proba împă rțirii cu rest
5.3.  Împă rțirea unui numă r natural la un numă r de o cifră
 Împă rțirea unui numă r natural la un numă r de două cifre
 Împă rțirea la 10, 100, 1000
 Aflarea unui numă r necunoscut dintr-o operație de înmulțire
sau de împă rțire

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
6. Organizarea și 3.1.  Culegere de informații. Probleme 16 XVI-XVIII
reprezentarea datelor. 5.1.  Tabele. Organizarea, analiza și interpretarea datelor
Probleme 5.2.  Reprezentă ri grafice:construire, extragere și prelucrare de
5.3. informații
 Probleme care se rezolvă prin cele patru operații
 Probleme care se rezolvă prin metoda grafică

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
SEMESTRUL AL II-LEA
2. Ordinea efectuării 2.4.  Ordinea efectuă rii operațiilor 12 I-III
operațiilor si folosirea 2.5.  Folosirea parantezelor rotunde și pă trate
parantezelor. Probleme 5.1.  Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
5.3.  Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
3 Fracții 2.1  Fracții. Citirea și scrierea fracțiilor 12 IV-VI
2.2  Fracții echiunitare, subunitare, supraunitare
2.3  Compararea fracțiilor cu același numitor
2.4  Compararea fracțiilor cu același numă ră tor
5.1  Compararea și ordonarea fracțiilor
 Adunarea și scă derea fracțiilor cu același numitor

Recapitulare
Evaluare

3
Exersezi, corectezi, progresezi!
4 Elemente de geometrie 1.2  Unghiul drept. Unghiul ascuțit. Unghiul obtuz 15 VII-X
2.1  Drepte perpendiculare. Drepte paralele
3.1  Dreptunghiul. Paralelogramul
3.2  Pă tratul. Rombul
4.1  Triunghiul. Cercul
5.1  Axa de simetrie
 Perimetrul
 Aria unei suprafete
 Corpuri geometrice
 Volumul cubului si al paralelipipedului
 Localizarea unor obiecte

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
5 Unități de măsură 2.5  Mă surarea lungimilor. Unită ți de mă sură 14 XI- XIV
4.1  Multiplii și submultiplii metrului. Transformă ri și operații
4.2  Mă surarea volumului lichidelor. Unită ți de mă sură
 Multiplii și submultiplii litrului. Transformă ri și operații
 Mă surarea masei. Unități de mă sură
 Multiplii și submultiplii kilogramului

Transformă ri și operații
 Mă surarea timpului. Ziua,ora,minutul, secunda.
 Mă surarea timpului. Să ptă mâ na, luna, anul.
 Monede și bancnote. Leul și banul.
 Monede și bancnote. Euro și eurocentul.

Recapitulare
Evaluare
Exersezi, corectezi, progresezi!
6 Recapitulare finală 1.1  Numerele naturale cuprinse între 0 și 1000000 7 XV-XVI
1.2  Adunarea și scă derea numerelor naturale în concentrul 0-
2.1 1000000
2.2  Înmultțirea și împă rțirea numerelor naturale în concentrul 0-
2.3 1000000
2.4  Elemente de geometrie. Fracții
2.5  Unită ți de mă sură
3.1
3.2
4.1 Evaluare finală
4.2

4
5.1
5.2
5.3

S-ar putea să vă placă și