Sunteți pe pagina 1din 29

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Să descoperim cartea naturii - Organizarea și reprezentarea datelor.

Probleme
PERIOADA: 4 săptămâni (S 15 – 16 – 1 – 2)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Culegere de - identificarea unor informații utile rezolvării unor  Resurse materiale:  Tema de lucru în 18. 01
spaţiu şi a unor simboluri în informații. probleme/situații de viață folosind manualul, Culegere de clasă: rezolvarea unor
diverse reprezentări Probleme imagini/simboluri/reprezentări (3.1); exerciții și probleme probleme folosind
5.2. Organizarea datelor în - identificarea şi analiza datelor și culegerii clasa a IV-a – informații culese din
tabele şi reprezentarea lor informațiilor în vederea rezolvării unor probleme Matematică, Editura surse diverse
grafică (3.1); Intuitext;
5.3. Rezolvarea de probleme cu - interpretarea datelor prin compararea numerelor  Resurse procedurale:
operaţiile aritmetice studiate, în implicate, prin stabilirea de conversaţia, exerciţiul,
concentrul 0 – 1 000 000 asemănări şi deosebiri, prin extragerea unor jocul didactic,
informaţii semnificative (5.2); problematizarea
- rezolvarea unor probleme folosind informații
identificate în imagini/pliante (5.3).
2. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Tabele. - realizarea şi completarea unor tabele respectând  Resurse materiale:  Tema de lucru în 20. 01
spaţiu şi a unor simboluri în Organizarea, instrucţiuni în care se folosesc cuvintele „rând” şi manualul tipar/digital, clasă:
diverse reprezentări analiza și „coloană” (3.1); fișe de lucru; Culegere  identificarea de
5.2. Organizarea datelor în interpretarea - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe de exerciții și probleme informații din tabele/
tabele şi reprezentarea lor datelor baza unor criterii date (5.2); clasa a IV-a – grafice
grafică - selectarea şi gruparea unor numere după mai multe Matematică, Editura
 înregistrarea în
criterii date şi înregistrarea datelor într-un tabel Intuitext
tabele a unor date.
(5.2);  Resurse procedurale:
- extragerea unor informații din calendarul naturii și conversaţia, explicaţia,
utilizarea lor pentru rezolvarea unor probleme (5.2); demonstrația, exerciţiul,
- formularea de probleme pornind de la reprezentări problematizarea.
matematice, scheme, tabele (5.1).
3. 5.2. Organizarea datelor în  Reprezentări - identificarea unor date din grafice cu bare şi din  Resurse materiale: Observarea 21. 01
tabele şi reprezentarea lor grafice: tabele (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a atitudinii
grafică construire, - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor harta României, elevilor faţă de sarcina
5.3. Rezolvarea de probleme cu informaţii date sau culese (5.2); Culegere de exerciții și dată
extragere și
operaţiile aritmetice studiate, în - formularea de probleme pornind de la reprezentări probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
concentrul 0 – 1 000 000 prelucrare de matematice, scheme, grafice, tabele (5.1); (da, nu):
Matematică, Ed.Intuitext
informații - asocierea rezolvării unei probleme cu o  Resurse procedurale: concentrarea asupra
reprezentare grafică (5.3). conversaţia, explicaţia, sarcinii de rezolvat,
demonstrația, exerciţiul, implicarea activă în
problematizarea. rezolvarea sarcinii
4. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Reprezentări - extragerea şi sortarea numerelor dintr-un grafic, pe  Resurse materiale: Observarea 22. 01
spaţiu şi a unor simboluri în grafice: baza unor criterii date (5.2); manualul tipar/digital, sistematică a atitudinii
diverse reprezentări construire, - identificarea unor date din grafice cu bare şi din fișe de lucru; creioane elevilor faţă de sarcina

1
5.2. Organizarea datelor în extragere și tabele (5.2); colorate, Culegere de dată
tabele şi reprezentarea lor prelucrare de - realizarea unor grafice cu bare pe baza unor exerciții și probleme  Listă de verificare
grafică informații informaţii date sau culese (5.2); clasa a IV-a – (da, nu):
- completarea, în tabele, a unor informații Matematică, Editura concentrarea asupra
referitoare la activitățile preferate ale colegilor (5.2); Intuitext sarcinii de rezolvat,
- identificarea unor informații referitoare la  Resurse procedurale: implicarea activă în
sporturile preferate ale colegilor și realizarea unor conversaţia, explicaţia, rezolvarea sarcinii
diagrame folosind datele (5.2); demonstrația, exerciţiul,
- organizarea datelor unei investigaţii în tabel sau problematizarea.
într-o reprezentare grafică în scopul compunerii sau
rezolvării de probleme (5.3).
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor din ipoteza unei  Resurse materiale:  Tema de lucru în 25. 01
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă probleme (5.3); manualul, jetoane cu clasă: rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru - identificarea cuvintelor/sintagmelor în enunţurile expresii și cuvinte care probleme utilizând
compunerea de probleme cu operații problemelor care sugerează operaţiile aritmetice sugerează operații
operațiile aritmetice
raţionamente diverse studiate (5.3); aritmetice, Culegere de
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea datelor inutile pentru rezolvarea unei exerciții și probleme
operaţiile aritmetice studiate, în probleme (5.3); clasa a IV-a –
concentrul 0 – 1 000 000 - selectarea, dintre mai multe informații date, a Matematică, Editura
datelor utile pentru rezolvarea unei probleme (5.3); Intuitext
- identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile  Resurse procedurale:
problemelor care sugerează operaţiile aritmetice conversaţia, explicaţia,
studiate (a dat, a primit, a distribuit în mod egal, de exerciţiul,
două ori mai mult etc.) (5.3); problematizarea
- formularea de probleme pornind de la situaţii
concrete (5.1).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind  Resurse materiale:  Tema pentru 27. 01
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă simboluri, numere sau reprezentări grafice (5.3); manualul, fișe de lucru, acasă: rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru - formularea întrebării unei probleme astfel încât să Culegere de exerciții și probleme cu cele patru
compunerea de probleme cu operații corespundă unei rezolvări date (5.1); probleme clasa a IV-a – operații
raţionamente diverse - formularea unor probleme în care să utilizeze date Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu din imagini/grafice/scheme (5.3); Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în - adăugarea unor întrebări astfel încât să se utilizeze  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 pentru rezolvare toate datele problemei (5.3); conversaţia, explicaţia,
- rezolvarea de probleme folosind simboluri, numere demonstrația, exerciţiul,
sau reprezentări grafice (5.3). problematizarea, jocul
didactic.
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - formularea unor probleme pornind de la situaţii  Resurse materiale:  Portofoliul: 28. 01
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă concrete, imagini, desene, scheme, exerciţii (5.1); manualul tipar/ digital, Compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin cele patru - recunoașterea și utilizarea terminologiei fișe de lucru, Culegere rezolvarea unor
compunerea de probleme cu operații matematice (5.1); de exerciții și probleme
probleme respectând
raţionamente diverse - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); clasa a IV-a –
condiții date

2
5.3. Rezolvarea de probleme cu - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile Matematică, Editura  Grilă de evaluare a
operaţiile aritmetice studiate, în problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Intuitext pieselor de portofoliu:
concentrul 0 – 1 000 000 studiate (5.3);  Resurse procedurale: a) Portofoliul cuprinde
- asocierea rezolvării unei probleme cu o conversaţia, explicaţia, cel puțin 4 probleme
reprezentare grafică, un desen sau cu o expresie demonstrația, exerciţiul, formulate și rezolvate?
numerică dată (5.3); problematizarea, jocul b) Formularea respectă
- compunerea de probleme folosind numere sau didactic. cerința dată pentru
reprezentări grafice (5.3); fiecare problemă?
- joc Vârsta fiecăruia – ordonarea numelor unor copii c) Rezolvarea este
în ordinea crescătaore a vârstei, cunoscând data corectă?
nașterii (5.3). d) Așezarea în pagină
este corectă?
e) Aspectul este
îngrijit?
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - operarea cu terminologia specifică operațiilor  Resurse materiale:  Tema pentru acasă: 29. 01
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă matematice (5.1); manualul tipar/digital, rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); imagini; Culegere de probleme utilizând
compunerea de probleme cu grafică (sumă și - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile exerciții și probleme operațiile aritmetice
raţionamente diverse diferență) problemelor care sugerează operaţiile aritmetice clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.3); Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – Intuitext
concentrul 0 – 1 000 000 sumă și diferență (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme pe o tematică dată (flori) conversaţia, explicaţia,
(5.3). exerciţiul, demonstrația,
problematizarea
Semestrul al II- lea
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă: 8.02
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile manualul tipar/digital, rezolvarea unor
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda problemelor care sugerează operaţiile aritmetice imagini; Culegere de probleme utilizând
compunerea de probleme cu grafică (sumă și studiate (5.1); exerciții și probleme operațiile aritmetice
raţionamente diverse diferență) - asocierea unor problem date cu reprezentările clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu grafice potrivite (5.3); Matematică, Ed.Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind metoda grafică –  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 sumă și diferență (5.3). conversaţia, explicaţia,
exerciţiul, demonstrația,
problematizarea
10. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă: 10. 02
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă - utilizarea terminologiei specifice operațiilor manual tipar/digital, fișe compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda matematice (5.1); de lucru; Culegere de rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (sumă și - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile exerciții și probleme
probleme folosind
raţionamente diverse raport) problemelor care sugerează operaţiile aritmetice clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.3); Matematică, Editura

3
operaţiile aritmetice studiate, în - compunerea de probleme schimbând datele Intuitext metoda grafică
concentrul 0 – 1 000 000 numerice ale unei probleme date (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – conversaţia, explicaţia,
sumă și raport (5.3). exerciţiul,
problematizarea

11. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3);  Resurse materiale:  Tema pentru acasă: 11. 02
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă - utilizarea terminologiei specifice operațiilor manual tipar/digital, fișe compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda matematice (5.1); de lucru; Culegere de rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică (sumă și - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile exerciții și probleme
probleme folosind
raţionamente diverse raport) problemelor care sugerează operaţiile aritmetice clasa a IV-a –
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.3); metoda grafică
Matematică, Editura
operaţiile aritmetice studiate, în - compunerea de probleme schimbând datele Intuitext
concentrul 0 – 1 000 000 numerice ale unei probleme (5.3);  Resurse procedurale:
- rezolvarea de probleme folosind metoda grafică – conversaţia, explicaţia,
sumă și raport (5.3). exerciţiul,
problematizarea
12. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - utilizarea terminologiei specifice operațiilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în 12. 02
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă matematice (5.1); manual tipar/digital, clasă: compunerea și
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda - identificarea şi analiza datelor unei probleme (5.3); Culegere de exerciții și rezolvarea unor
compunerea de probleme cu grafică - identificarea expresiilor și cuvintelor din enunţurile probleme clasa a IV-a –
probleme folosind
raţionamente diverse (diferență și problemelor care sugerează operaţiile aritmetice Matematică, Editura
5.3. Rezolvarea de probleme cu studiate (5.3) metoda grafică
raport) Intuitext
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind metoda grafică –  Resurse procedurale:
concentrul 0 – 1 000 000 diferență și raport (5.3); conversaţia, explicaţia,
- asocierea unor probleme cu reprezentările grafice exerciţiul,
potrivite și rezolvarea lor (5.3). problematizarea

13. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - identificarea expresiilor numerice care solicită  Resurse materiale: Observarea 15. 02
specifice şi a unor simboluri care se rezolvă alegerea unei anumite reprezentări grafice a datelor manual, fișe de lucru; sistematică:
matematice în rezolvarea şi/sau prin metoda (5.1); Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
compunerea de probleme cu grafică - rezolvarea de probleme folosind metoda grafică probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
raţionamente diverse (diferență și (5.3); Matematică, Editura  Listă de verificare
5.3. Rezolvarea de probleme cu raport) - compunerea unor probleme pornind de la Intuitext (da, nu):
operaţiile aritmetice studiate, în reprezentări grafice (5.3);  Resurse procedurale:  concentrarea asupra
concentrul 0 – 1 000 000 - asocierea unor probleme cu reprezentarea grafică conversaţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat
potrivită (5.3). problematizarea, jocul  implicarea activă în
didactic. rezolvarea sarcinii
14. 5.1. Utilizarea terminologiei  Recapitulare - asocierea unei expresii matematice cu operația  Resurse materiale:  Observarea 17. 02
specifice şi a unor simboluri - Organizarea şi potrivită (5.1); manual, imagini, fișe de sistematică:
matematice în rezolvarea şi/sau reprezentarea - selectarea unor informații utile pentru rezolvarea lucru; Culegere de atitudinea elevilor
compunerea de probleme cu datelor unei probleme (5.3); exerciții și probleme faţă de sarcina dată

4
raţionamente diverse - Probleme care - rezolvarea unor probleme folosind operațiile clasa a IV-a –  Listă de verificare
5.2. Organizarea datelor în se rezolvă prin aritmetice studiate (5.3); Matematică, Editura (da, nu):
tabele şi reprezentarea lor operaţiile - rezolvarea de probleme folosind metoda grafică Intuitext  concentrarea asupra
grafică aritmetice (5.3);  Resurse procedurale: sarcinii de rezolvat
5.3. Rezolvarea de probleme cu cunoscute - identificarea unor date din grafice cu bare și conversaţia, exerciţiul,  implicarea activă în
operaţiile aritmetice studiate, în - Probleme care utilizarea lor pentru rezolvarea de probleme (5.2) problematizarea, jocul rezolvarea sarcinii
concentrul 0 – 1 000 000 se rezolvă prin - transformarea unor probleme prin înlocuirea unor didactic.
metoda expresii numerice (5.3);
reprezentării - compunerea unei probleme după o expresie
grafice numerică dată (5.3).

15. 5.1. Utilizarea terminologiei  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 18. 02
specifice şi a unor simboluri - Organizarea şi – selectarea informațiilor utile pentru rezolvarea Culegere de exerciții și
matematice în rezolvarea şi/sau reprezentarea unei probleme și rezolvarea ei; probleme clasa a IV-a –
compunerea de probleme cu datelor – selectarea şi gruparea unor date după criterii date Matematică, Editura
raţionamente diverse - Probleme care şi înregistrarea informațiilor într-un tabel; Intuitext
5.2. Organizarea datelor în se rezolvă prin – identificarea unor date din grafice cu bare și  Resurse procedurale:
tabele şi reprezentarea lor operaţiile utilizarea lor pentru rezolvarea de probleme; conversaţia, exerciţiul
grafică aritmetice – rezolvarea unor probleme utilizând operațiile
5.3. Rezolvarea de probleme cu cunoscute aritmetice cunoscute;
operaţiile aritmetice studiate, în - Probleme care – rezolvarea de probleme folosind metoda grafică.
concentrul 0 – 1 000 000 se rezolvă prin
metoda
reprezentării
grafice
16. 5.1. Utilizarea terminologiei  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 19. 02
specifice şi a unor simboluri Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe rezolvarea sarcinilor
matematice în rezolvarea şi/sau - Organizarea şi vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale de dezvoltare, Culegere de ameliorare/
compunerea de probleme cu reprezentarea majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după de exerciții și probleme dezvoltare:
raţionamente diverse datelor evaluarea sumativă. clasa a IV-a –  Autoevaluarea
5.2. Organizarea datelor în - Probleme care – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Matematică, Editura
tabele şi reprezentarea lor se rezolvă prin de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor Intuitext
grafică operaţiile demonstra realizarea tuturor obiectivelor de  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme cu aritmetice evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. conversația, explicația,
operaţiile aritmetice studiate, în cunoscute jocul didactic
concentrul 0 – 1 000 000 - Probleme care
se rezolvă prin
metoda
reprezentării
grafice

5
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Universul copiilor - Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. Probleme
PERIOADA: 3 săptămâni (S 3 – 4 – 5)

Nr. Resurse materiale și


Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Evaluare Data
crt. procedurale
1. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute,  Resurse materiale:  Tema de lucru în 22. 02
numere în concentrul operațiilor respectând ordinea efectuării operaţiilor (2.5); manualul, jetoane cu clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi numere; Culegere de - rezolvarea de
cel mult trei cifre şi de ordin/ de ordine diferite (2.5); exerciții și probleme clasa exerciţii respectând
împărţiri la numere de o cifră - identificarea cuvintelor/sintagmelor în a IV-a – Editura Intuitext ordinea efectuării
sau două cifre enunţurile problemelor care sugerează operaţiile  Resurse procedurale: operațiilor
5.3. Rezolvarea de probleme aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
cu operaţiile aritmetice - rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice demonstrația, exerciţiul
studiate, în concentrul studiate (5.3).
0 – 1 000 000
2. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Ordinea efectuării - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute,  Resurse materiale:  Tema pentru 24. 02
numere în concentrul operațiilor respectând ordinea efectuării operaţiilor (2.5); manualul, Culegere de acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru exerciții și probleme clasa - rezolvarea de
cel mult trei cifre şi de compararea rezultatelor unor operaţii aritmetice a IV-a – Editura Intuitext exerciţii respectând
împărţiri la numere de o cifră (5.1);  Resurse procedurale: ordinea efectuării
sau două cifre - identificarea cuvintelor/sintagmelor în conversaţia, explicaţia, operațiilor.
5.3. Rezolvarea de probleme enunţurile problemelor care sugerează operaţiile demonstrația, exerciţiul
cu operaţiile aritmetice aritmetice studiate (5.3);
studiate, în concentrul - completarea unor exerciții cu semnele
0 – 1 000 000 corespunzătoare operațiilor matematice astfel
încât egalitățile date să fie adevărate (2.5);
- rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice
studiate (5.3).
3. 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Folosirea - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și  Resurse materiale:  Tema de lucru în 25. 02
numere în concentrul parantezelor tabla împărțirii(2.5); manual, imagini, clasă:
0 – 1 000 000 când factorii au rotunde și pătrate - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, Culegere de exerciții și - efectuarea de
cel mult trei cifre şi de respectând ordinea efectuării operaţiilor şi probleme clasa a IV-a – exerciții în care apar
împărţiri la numere de o cifră semnificaţia parantezelor rotunde și pătrate (2.5); Editura Intuitext paranteze rotunde și
sau două - identificarea rolului parantezelor rotunde și a  Resurse procedurale: pătrate.
cifre celor pătrate asupra rezultatului final al unui conversaţia euristică,
5.1. Utilizarea terminologiei exerciţiu (5.1); explicaţia, demonstrația,
specifice şi a unor simboluri - asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie exerciţiul, jocul didactic
matematice în rezolvarea numerică dată (5.3).
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme

6
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
4. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Folosirea - efectuarea de adunări/scăderi, fără trecere și cu  Resurse materiale: fișe  Evaluarea după 26. 02
scăderi de numere naturale în parantezelor trecere peste ordin, în concentrul 0 – 1 000 000 de lucru, Culegere de rezolvarea sarcinilor
concentrul 0 – 1 000 000 sau rotunde și pătrate (2.4); exerciții și probleme clasa de învățare:
cu numere fracţionare - rezolvarea de exerciţii folosind tabla înmulţirii și a IV-a – Editura Intuitext Tehnica semaforului:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de tabla împărțirii(2.5);  Resurse procedurale: se pune la dispoziţia
numere în concentrul - utilizarea simbolurilor (<, ≤,>, ≥,=) pentru conversaţia, explicaţia, elevilor un set de trei
0 – 1 000 000 când factorii au compararea rezultatelor unor operaţii aritmetice demonstrația, exerciţiul cartonaşe colorate în
cel mult trei cifre şi de (5.1); culorile semaforului,
împărţiri la numere de o cifră - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, iar la solicitarea
sau două respectând ordinea efectuării operaţiilor şi învățătorului, ei
cifre semnificaţia parantezelor rotunde și pătrate (2.5); ridică un cartonaş
5.1. Utilizarea terminologiei - identificarea rolului parantezelor rotunde și a corespunzător: verde
specifice şi a unor simboluri celor pătrate asupra rezultatului final al unui dacă înţeleg, galben
matematice în rezolvarea exerciţiu (5.1); dacă nu sunt siguri şi
şi/sau compunerea de - asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie roşu dacă nu înţeleg
probleme cu raţionamente numerică dată (5.3).
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
5. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - identificarea şi analiza datelor unei probleme  Resurse materiale:  Tema pentru 1. 03
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda (5.3); manual, fișe de lucru, acasă:
matematice în rezolvarea comparației - identificarea expresiilor și cuvintelor din Culegere de exerciții și - rezolvarea unor
şi/sau compunerea de enunţurile problemelor care sugerează operaţiile probleme clasa a IV-a – probleme folosind
probleme cu raţionamente aritmetice studiate (a dat, a primit, a distribuit în Editura Intuitext metoda comparației
diverse mod egal, de două ori mai mult etc.) (5.3);  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme - rezolvarea de probleme folosind simboluri, explicaţia, demonstrația,
cu operaţiile aritmetice numere sau reprezentări grafice (5.3); exerciţiul, problematizarea
studiate, în concentrul - rezolvarea unor probleme prin metoda
0 – 1 000 000 comparației (5.3);
- formularea de probleme pornind de la relaţii
matematice date (5.1).
6. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - recunoașterea și utilizarea terminologiei  Resurse materiale:  Tema de lucru în 3. 03
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda matematice (5.1); manualul, fișe de lucru, clasă:
matematice în rezolvarea comparației - identificarea şi analiza datelor unei probleme Culegere de exerciții și - rezolvarea unor
şi/sau compunerea de (5.3); probleme clasa a IV-a –
probleme folosind
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor din Editura Intuitext
metoda comparației
diverse enunţurile problemelor care sugerează operaţiile  Resurse procedurale:

7
5.3. Rezolvarea de probleme aritmetice studiate (5.3); conversaţia, explicaţia,
cu operaţiile aritmetice - identificarea unor situaţii concrete care se pot demonstrația, exerciţiul,
studiate, în concentrul transpune în limbaj matematic (5.3); problematizarea
0 – 1 000 000 - rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
7. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - operarea cu terminologia specifică operațiilor  Resurse materiale:  Observarea 4. 03
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda matematice (5.1); manualul, fișe de lucru, sistematică:
matematice în rezolvarea mersului invers - aflarea numărului necunoscut prin metoda Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
şi/sau compunerea de mersului invers (5.1); probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
probleme cu raţionamente - identificarea şi analiza datelor unei probleme Editura Intuitext  Listă de verificare
diverse (5.3);  Resurse procedurale: (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme - identificarea expresiilor și cuvintelor din conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
cu operaţiile aritmetice enunţurile problemelor care sugerează operaţiile explicația, demonstrația, asupra sarcinii de
studiate, în concentrul aritmetice studiate (5.3) problematizarea rezolvat
0 – 1 000 000 - rezolvarea de probleme folosind metoda  implicarea activă
mersului invers (5.3); în rezolvarea sarcinii
- compunerea de probleme folosind expresii
numerice (5.3).
8. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme care se - aflarea numărului necunoscut prin metoda  Resurse materiale:  Observarea 5. 03
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda mersului invers (5.1); manualul, imagini, sistematică:
matematice în rezolvarea mersului invers - identificarea şi analiza datelor unei probleme Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
şi/sau compunerea de (5.3); probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor din Editura Intuitext  Listă de verificare
diverse enunţurile problemelor care sugerează operaţiile  Resurse procedurale: (da, nu):
5.3. Rezolvarea de probleme aritmetice studiate (5.3) conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
cu operaţiile aritmetice - rezolvarea de probleme folosind metoda jocul didactic, asupra sarcinii de
studiate, în concentrul mersului invers (5.3); problematizarea rezolvat
0 – 1 000 000 - compunerea de probleme folosind expresii  implicarea activă
numerice (5.3); în rezolvarea sarcinii
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
9. 5.1. Utilizarea terminologiei  Probleme - recunoașterea și utilizarea terminologiei  Resurse materiale:  Tema de lucru în 8. 03
specifice şi a unor simboluri matematice (5.1); manual, Culegere de clasă:
matematice în rezolvarea - identificarea şi analiza datelor unei probleme exerciții și probleme clasa - rezolvarea unor
şi/sau compunerea de (5.3); a IV-a – Editura Intuitext,
probleme folosind
probleme cu raţionamente - identificarea expresiilor și cuvintelor din internetul
metoda comparației/
diverse enunţurile problemelor care sugerează operaţiile  Resurse procedurale:
5.3. Rezolvarea de probleme aritmetice studiate (5.3); conversaţia, exerciţiul, metoda mersului
cu operaţiile aritmetice - identificarea unor situaţii concrete care se pot problematizarea, jocul invers
studiate, în concentrul transpune în limbaj matematic (5.3); didactic

8
0 – 1 000 000 - rezolvarea unor probleme prin metoda
comparației/ metoda mersului invers (5.3);
- verificarea rezultatelor obţinute în urma
rezolvării unei probleme (5.3).
10. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Recapitulare - rezolvarea de exerciţii, cu operaţiile cunoscute,  Resurse materiale:  Autoevaluare: 10. 03
scăderi de numere naturale în - Ordinea efectuării respectând ordinea efectuării operaţiilor şi manual tipărit/digital, fișe  Completarea
concentrul 0 – 1 000 000 sau operaţiilor şi folosirea semnificaţia parantezelor rotunde și pătrate (2.5); de lucru, Culegere de fișei de reflecție:
cu numere fracţionare parantezelor rotunde - rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi exerciții și probleme clasa a) Metoda de
2.5. Efectuarea de înmulţiri de şi pătrate ordin/ de ordine diferite (2.5); a IV-a – Editura Intuitext rezolvare preferată a
numere în concentrul - Probleme care se - identificarea cuvintelor/sintagmelor în  Resurse procedurale: fost .... .
0 – 1 000 000 când factorii au rezolvă prin metoda enunţurile problemelor care sugerează operaţiile conversaţia, exerciţiul, b) La metoda
cel mult trei cifre şi de comparației aritmetice studiate (5.3); problematizarea, jocul mersului invers, mi s-
împărţiri la numere de o cifră - Probleme care se - rezolvarea unor probleme prin metoda didactic a părut interesant
sau două cifre rezolvă prin metoda comparației/ metoda mersului invers (5.3); să .... .
5.1. Utilizarea terminologiei mersului invers - verificarea rezultatelor obţinute în urma c) Mi-a fost ușor
specifice şi a unor simboluri rezolvării unei probleme (5.3). să .... . d) Mi-a fost
matematice în rezolvarea dificil să ....
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
11. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Evaluare - Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă 11. 03
scăderi de numere naturale în - Ordinea efectuării – efectuarea de exerciții respectând ordinea de lucru, Culegere de Grila Cum te poți
concentrul 0 – 1 000 000 sau operaţiilor şi efectuării operațiilor; exerciții și probleme clasa aprecia
cu numere fracţionare folosirea – rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, a IV-a – Editura Intuitext
2.5. Efectuarea de înmulţiri de parantezelor rotunde respectând ordinea efectuării operaţiilor şi  Resurse procedurale:
numere în concentrul şi pătrate semnificaţia parantezelor rotunde și pătrate; conversaţia, exerciţiul
0 – 1 000 000 când factorii au - Probleme care se – aflarea numărului necunoscut prin metoda
cel mult trei cifre şi de rezolvă prin metoda mersului invers;
împărţiri la numere de o cifră comparației – rezolvarea unor probleme prin metoda
sau două cifre - Probleme care se comparației;
5.1. Utilizarea terminologiei rezolvă prin metoda – rezolvarea unor probleme prin metoda
specifice şi a unor simboluri mersului invers mersului invers.
matematice în rezolvarea
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice

9
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000
12. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale:  Evaluarea după 12. 03
scăderi de numere naturale în Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
concentrul 0 – 1 000 000 sau - Ordinea efectuării se vor stabili în funcţie de problemele dezvoltare, Culegere de sarcinilor de
cu numere fracţionare operaţiilor şi (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi exerciții și probleme clasa ameliorare/
2.5. Efectuarea de înmulţiri de folosirea identificate după evaluarea sumativă. a IV-a – Editura Intuitext dezvoltare
numere în concentrul parantezelor rotunde – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad  Resurse procedurale:
0 – 1 000 000 când factorii au şi pătrate ridicat de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii conversația, explicația,  Autoevaluarea
cel mult trei cifre şi de - Probleme care se care vor demonstra realizarea tuturor jocul didactic
împărţiri la numere de o cifră rezolvă prin metoda obiectivelor de evaluare vizate prin proba de
sau două cifre comparației evaluare sumativă.
5.1. Utilizarea terminologiei - Probleme care se
specifice şi a unor simboluri rezolvă prin metoda
matematice în rezolvarea mersului invers
şi/sau compunerea de
probleme cu raţionamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme
cu operaţiile aritmetice
studiate, în concentrul
0 – 1 000 000

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Preocupările noastre - Fracții


PERIOADA: 3 săptămâni (S 6 – 7– 8)

Nr. Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare Data

10
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Citirea - identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor  Resurse materiale:  Tema de lucru în 15. 03
naturale în concentrul 0 – 1 și scrierea (2.1); manualul, coli colorate, clasă:
000 000 şi a fracţiilor cu fracțiilor - determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau mere, imagini, fișe de - scrierea și citirea
numitori mai mici sau egali cu numitorul îndeplinesc lucru, creioane colorate, fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 anumite condiţii (2.1); Culegere de exerciții și
5.1. Utilizarea terminologiei - reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând probleme clasa a IV-a –
specifice şi a unor simboluri desene, haşuri, decupaje etc., Editura Intuitext
matematice în rezolvarea pornind de la experienţa cotidiană (2.1);  Resurse procedurale:
şi/sau compunerea de - scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare conversaţia, explicaţia,
probleme cu raţionamente (2.1); exerciţiul, demonstrația
diverse - folosirea fracţiilor în contexte familiare (5.1).
2. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții. Citirea - scrierea unor fracții respectând condiții date (2.1);  Resurse materiale:  Evaluarea după 17. 03
naturale în concentrul și scrierea - scrierea procentuală (25%, 50%, 75%), cu suport manualul, coli colorate, rezolvarea sarcinilor
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu fracțiilor intuitiv (2.1); mere, imagini, fișe de de învățare:
numitori mai mici sau egali cu - marcarea pe o axă a unor părţi dintr-un întreg, lucru, creioane colorate,  Tehnica „Fără
10, respectiv egali cu 100 pornind de la experienţe familiare elevilor (2.1); Culegere de exerciții și mâini ridicate” – se
5.1. Utilizarea terminologiei - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4; probleme clasa a IV-a – aşteaptă răspunsuri
specifice şi a unor simboluri 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei figuri Editura Intuitext la anumite
matematice în rezolvarea geometrice, cu ajutorul unor exerciții practice (2.1);  Resurse procedurale: solicitări ale cadrului
şi/sau compunerea de - jocuri de rol: la cumpărături (utilizarea numerelor conversaţia, explicaţia, didactic; se lasă
probleme cu raţionamente cu virgulă şi a procentelor) (2.1); exerciţiul, demonstrația, elevilor timp de
diverse - identificarea şi utilizarea terminologiei (procente, jocl didactic, gândire, apoi pot
fracții) în situaţii cotidiene (5.1). problematizarea discuta în perechi sau
în grupuri mici;
atenţia se poate
muta către anumiţi
elevi, oferindu-se şi
celor timizi sau tăcuţi
posibilitatea de a se
exprima.
3. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor  Resurse materiale:  Tema pentru 18. 03
naturale în concentrul echiunitare, (2.1); manual, jetoane cu acasă:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu - determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numere, puzzle, creioane - identificarea, citirea
subunitare,
numitori mai mici sau egali cu numitorul îndeplinesc colorate, Culegere de și scrierea fracțiilor
10, respectiv egali cu 100 supraunitare anumite condiţii (2.1); exerciții și probleme clasa echiunitare,
5.1. Utilizarea terminologiei - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare a IV-a – Editura Intuitext subunitare,
specifice şi a unor simboluri şi a celor echiunitare, în situații familiare sau în  Resurse procedurale: supraunitare
matematice în rezolvarea reprezentări (2.1); conversaţia euristică,
şi/sau compunerea de - completarea numărătorilor/numitorilor unor fracții explicaţia, demonstrația,
probleme cu raţionamente astfel încât să îndeplinească anumite condiții (< / > / exerciţiul
diverse = 1) (2.1);

11
- utilizarea fracţiilor în contexte familiare (5.1);
- Joc Găsește intrusul! – identificarea unor fracții care
nu corespund unei reguli (2.1).
4. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Fracții - determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau  Resurse materiale:  Observarea 19. 03
naturale în concentrul echiunitare, numitorul îndeplinesc manualul, jetoane cu sistematică:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu subunitare, anumite condiţii (2.1); numere, post-it-uri, atitudinea elevilor
numitori mai mici sau egali cu supraunitare - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare creioane colorate, faţă de sarcina dată
10, respectiv egali cu 100 şi a celor echiunitare, în situații familiare sau în Culegere de exerciții și  Listă de verificare
5.1. Utilizarea terminologiei reprezentări (2.1); probleme clasa a IV-a – (da, nu):
specifice şi a unor simboluri - identificarea fracțiilor care îndeplinesc/nu Editura Intuitext  concentrarea
matematice în rezolvarea îndeplinesc condiții date (joc: Găsește intrusul) (2.1);  Resurse procedurale: asupra sarcinii de
şi/sau compunerea de - utilizarea fracţiilor în contexte familiare (5.1). conversaţia, explicaţia, rezolvat
probleme cu raţionamente demonstrația, exerciţiul,  implicarea activă în
diverse jocul didactic rezolvarea sarcinii
5. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea - compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii  Resurse materiale:  Tema de lucru în 22. 03
naturale în concentrul fracțiilor cu familiare (2.2); manualul, fișe de lucru; clasă:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu același numitor - compararea a două fracţii cu acelaşi numitor, Culegere de exerciții și - compararea
numitori mai mici sau egali cu pornind de la obiecte sau de la reprezentări grafice probleme clasa a IV-a – fracțiilor cu același
10, respectiv egali cu 100 (2.2); Editura Intuitext numitor
2.2. Compararea numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,  Resurse procedurale:
naturale în concentrul utilizând semnele <, >, = (2.2); conversaţia, explicaţia,
0 – 1 000 000, respectiv a demonstrația, exerciţiul,
fracţiilor care au acelaşi jocul didactic
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
6. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Compararea - compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii  Resurse materiale:  Autoevaluare: 24. 03
naturale în concentrul fracțiilor cu familiare (2.2); manualul, fișe de lucru, Compararea propriei
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu același - compararea a două fracţii cu acelaşi numărător, Culegere de exerciții și rezolvări cu
numitori mai mici sau egali cu numărător pornind de la obiecte sau de la reprezentări grafice probleme clasa a IV-a – rezolvarea model
10, respectiv egali cu 100 (2.2); Editura Intuitext oferită
2.2. Compararea numerelor - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,  Resurse procedurale:
naturale în concentrul utilizând semnele <, >, = (2.2). conversaţia, explicaţia,
0 – 1 000 000, respectiv a demonstrația, exerciţiul,
fracţiilor care au acelaşi jocul didactic
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
7. 2.2. Compararea numerelor  Compararea și - compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii  Resurse materiale:  Tema pentru 25. 03
naturale în concentrul ordonarea familiare (2.2); manualul, fișe de lucru; acasă:
0 – 1 000 000, respectiv a fracțiilor - compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu Culegere de exerciții și - compararea
fracţiilor care au acelaşi acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de la probleme clasa a IV-a – fracțiilor cu același

12
numărător sau acelaşi numitor, reprezentări grafice (2.2); Editura Intuitext numitor
mai mic sau egal cu 10 sau - scrierea rezultatelor obţinute prin comparare,  Resurse procedurale: - compararea
numitor egal cu 100 utilizând semnele <, >, = (2.2); conversaţia, explicaţia, fracțiilor cu același
2.3. Ordonarea numerelor - ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața demonstrația, exerciţiul, numărător;
naturale în concentrul cotidiană sau reprezentări grafice (2.3); jocul didactic - ordonarea
0 – 1 000 000 şi respectiv a - determinarea unor fracţii când numărătorul şi/sau fracțiilor
fracţiilor care au acelaşi numitorul îndeplinesc
numărător sau acelaşi numitor, anumite condiţii (2.2).
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
8. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o  Resurse materiale:  Observarea 26. 03
scăderi de numere naturale în scăderea diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul manualul, imagini, sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau fracțiilor cu unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
cu numere fracţionare același numitor - adunarea și scăderea unor fracții cu același numitor probleme clasa a IV-a – faţă de sarcina dată
2.2. Compararea numerelor folosind reprezentări grafice (2.4); Editura Intuitext  Listă de verificare
naturale în concentrul - compararea rezultatelor unor sume/ diferențe de  Resurse procedurale: (da, nu):
0 – 1 000 000, respectiv a fracții (2.2); conversaţia, exerciţiul,  concentrarea
fracţiilor care au acelaşi - completarea numărătorilor/numitorilor unor fracții jocul didactic, asupra sarcinii de
numărător sau acelaşi numitor, pentru a obține relații adevărate (2.4). problematizarea, exerciţiul rezolvat
mai mic sau egal cu 10 sau  implicarea activă în
numitor egal cu 100 rezolvarea sarcinii
9. 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o  Resurse materiale: Proiect: Decorațiuni 27. 03
scăderi de numere naturale în scăderea diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul manual, fișe de lucru, Ce se evaluează?
concentrul 0 – 1 000 000 sau fracțiilor cu unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4); imagini; acuarele, pietre, Respectarea
cu numere fracţionare același numitor - adunarea și scăderea unor fracții cu același numitor pensule, vase cu apă, numărului de obiecte
5.1. Utilizarea terminologiei folosind reprezentări grafice (2.4); Culegere de exerciții și indicat pentru fiecare
formă pictată: flori,
specifice şi a unor simboluri - compararea rezultatelor unor sume/ diferențe de probleme clasa a IV-a –
case, buburuze sau
matematice în rezolvarea fracții (2.2); Editura Intuitext căpșuni;
şi/sau compunerea de - completarea numărătorilor/numitorilor unor fracții  Resurse procedurale: Utilizarea
probleme cu raţionamente pentru a obține relații adevărate (2.4). conversaţia, exerciţiul, amestecurilor
diverse problematizarea, jocul cromatice în realizarea
didactic picturii pe piatră;
 Participarea
membrilor grupului la
realizarea colecțiilor;
 Prezentarea clară a
proiectului.
10. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Recapitulare: - reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând  Resurse materiale:  Observarea 29. 03
naturale în concentrul - Fracţii cu desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la manual tipărit/digital, sistematică:
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitorul mai mic experienţa cotidiană (2.1); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor
numitori mai mici sau egali cu sau egal cu 10 sau - scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare Culegere de exerciții și faţă de sarcina dată
10, respectiv egali cu 100 cu numitorul egal (2.1); probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
2.2. Compararea nr. naturale cu 100: - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare Editura Intuitext (da, nu):

13
în concentrul 0 – 1 000 000, - diviziuni ale şi a celor echiunitare, în situații familiare sau în  Resurse procedurale:  concentrarea
respectiv a fracţiilor care au unui întreg: reprezentări (2.1); conversaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
acelaşi numărător sau acelaşi sutime; - scrierea procentuală (25%, 50%, 75%), cu suport problematizarea, jocul rezolvat
numitor, mai mic sau egal cu reprezentări prin intuitiv (2.1); didactic  implicarea activă în
10 sau numitor egal cu 100 desene - compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu rezolvarea sarcinii
2.3. Ordonarea numerelor - fracţii acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de la
naturale în concentrul subunitare, reprezentări grafice (2.2);
0 – 1 000 000 şi respectiv a echiunitare, - ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața
fracţiilor care au acelaşi supraunitare; cotidiană sau reprezentări grafice (2.3);
numărător sau acelaşi numitor, - adunarea şi - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o
mai mic sau egal cu 10 sau scăderea fracţiilor diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul
numitor egal cu 100 cu acelaşi numitor; unor reprezentări grafice sau exemple familiare (2.4).
2.4. Efectuarea de adunări şi - scrierea
scăderi de numere naturale în procentuală
concentrul 0 – 1 000 000 sau (numai pentru
cu numere fracţionare 25%, 50%, 75%)
11. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale: fișe  Proba scrisă 31. 03
naturale în concentrul - Fracţii cu - Citirea și scrierea fracțiilor; de lucru; Culegere de Grila Cum te poți
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu numitorul mai - Fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare; exerciții și probleme clasa aprecia
numitori mai mici sau egali cu mic sau egal cu 10 - Compararea fracților; a IV-a – Editura Intuitext
10, respectiv egali cu 100 sau cu numitorul - Ordonarea fracțiilor;  Resurse procedurale:
2.2. Compararea nr. naturale egal cu 100 - Adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor. conversaţia, exerciţiul
în concentrul 0 – 1 000 000,
respectiv a fracţiilor care au
acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu
10 sau numitor egal cu 100
2.3. Ordonarea numerelor
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau
cu numere fracţionare
12. 2.1. Recunoaşterea numerelor  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 1. 04
naturale în concentrul Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
0 – 1 000 000 şi a fracţiilor cu - Fracţii cu vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, Culegere de de ameliorare/
numitori mai mici sau egali cu numitorul mai majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa dezvoltare:

14
10, respectiv egali cu 100 mic sau egal cu 10 evaluarea sumativă. a IV-a – Editura Intuitext  Autoevaluarea
2.2. Compararea nr. naturale sau cu numitorul – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat  Resurse procedurale:
în concentrul 0 – 1 000 000, egal cu 100 de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor conversația, explicația,
respectiv a fracţiilor care au demonstra realizarea tuturor obiectivelor de jocul didactic
acelaşi numărător sau acelaşi evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
numitor, mai mic sau egal cu
10 sau numitor egal cu 100
2.3. Ordonarea numerelor
naturale în concentrul
0 – 1 000 000 şi respectiv a
fracţiilor care au acelaşi
numărător sau acelaşi numitor,
mai mic sau egal cu 10 sau
numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau
cu numere fracţionare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Proiectăm, construim, decorăm – Elemente de geometrie


PERIOADA: 4 săptămâni (S 10 – 11 – 12 – 13)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Unghiul - identificarea numărului de unghiuri ale unei figuri  Resurse materiale:  Tema de lucru în 19. 04
spaţiu şi a unor simboluri în drept. Unghiul plane (3.2); manualul, riglă, creion, clasă:
diverse reprezentări ascuțit. - ordonarea unghiurilor date, în funcţie de echer, fișe de lucru, - gruparea unor
3.2. Explorarea caracteristicilor, Unghiul obtuz deschiderea lor (3.2); Culegere de exerciții și unghiuri în funcţie de
relaţiilor şi a proprietăţilor - identificarea şi citirea unghiurilor în desene date probleme clasa a IV-a – felul lor
figurilor şi corpurilor geometrice (3.2); Matematică, Editura - realizarea planului
identificate în diferite contexte - gruparea unghiurilor în funcţie de felul lor (3.2); Intuitext unei grădini şi
- desenarea unor unghiuri respectând indicaţii  Resurse procedurale: marcarea unghiurilor
date (3.2); conversaţia, explicaţia,
- realizarea, în grup, a unui plan, după modelul celui exerciţiul, jocul didactic
din proiectul Copiii arhitecţi marcând în desen
unghiurile (3.1)
- joc Drumul spre muşuroi - selectarea unui traseu
care respectă instrucţiuni date (3.1).
2. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Drepte - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4;  Resurse materiale:  Portofoliu – 21. 04
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a perpendiculare 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei figuri manualul, riglă, echer, Atelierul de
fracţiilor cu numitori mai mici Drepte geometrice, cu ajutorul unor exerciții practice (2.1); creioane colorate, pătratul geometrie
sau egali cu 10, respectiv egali cu paralele - verificarea poziţiei unor drepte folosind echerul TANGRAM, fișe de lucru, - realizarea

15
100 (3.2); Culegere de exerciții și ferestrelor unei case
3.1. Localizarea unor obiecte în - identificarea unor segmente de dreaptă probleme clasa a IV-a – prin pliere
spaţiu şi a unor simboluri în perpendiculare, paralele (3.2); Matematică, Editura (identificarea
diverse reprezentări - trasarea unor drepte paralele-perpendiculare (3.2); Intuitext, internetul segmentelor de
3.2. Explorarea caracteristicilor, - realizarea unor figuri TANGRAM şi identificarea, în  Resurse procedurale: dreaptă paralele/
relaţiilor şi a proprietăţilor acestea, a segmentelor de drepată paralele şi conversaţia, explicaţia, perpendiculare)
figurilor şi corpurilor geometrice perpendiculare (3.2). exerciţiul, jocul didactic
identificate în diferite contexte
3. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Figuri - identificarea şi denumirea figurilor plane (3.2);  Resurse materiale:  Probă practică: 22. 04
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice: - identificarea elementelor componente ale unei manualul, riglă, echer, - trasarea figurilor
figurilor şi corpurilor geometrice pătrat, figuri plane: unghi, latură, vârf (3.2); benzi de hârtie colorată, geometrice
identificate în diferite contexte dreptunghi, - identificarea numărului de forme geometrice plane creioane colorate, fișe de  Portofoliu –
romb, dintr-un desen dat/ dintr-o figură geometrică lucru, Culegere de exerciții Atelierul de
„fragmentată” (3.2); și probleme clasa a IV-a – geometrie
paralelogram,
- identificarea unor segmente de dreaptă Matematică, Editura - realizarea unor
triunghi, cerc perpendiculare, paralele (3.2); Intuitext modele decorative
- plierea unor benzi de hârtie colorată pentru a  Resurse procedurale: utilizând figuri
obţine figuri geometrice (romb, dreptunghi, conversaţia, explicaţia, geometrice
paralelorgram, pătrat) (3.2); exerciţiul, demonstraţia,
- completarea unor modele repetitive folosind figuri problematizarea
geometrice (1.2);
- construirea de regularităţi simple cu figuri,
respectând una sau mai multe reguli (1.2)
4. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Axa de - identificarea, în mediul înconjurător, a unor axe de  Resurse materiale:  Tema de lucru în 23. 04
relaţiilor şi a proprietăţilor simetrie simetrie (3.2); manual tipărit/ digital, clasă:
figurilor şi corpurilor geometrice - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri imagini, rigle, creioane - identificarea axelor
identificate în diferite contexte geometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen) colorate, trusa de de simetrie ale unor
(3.2); geometrie, foarfece, figuri geometrice
- construirea axelor de simetrie pentru figuri Culegere de exerciții și
geometrice date (3.2); probleme clasa a IV-a –  Portofoliu –
- completarea desenului unei figuri geometrice după Matematică, Editura Atelierul de
o axă de simetrie (3.2); Intuitext geometrie
- realizarea unor desene folosind figurile geometrice  Resurse procedurale: - realizarea unor
învăţate (3.2). conversaţia, explicaţia, modele decorative
exerciţiul, rezolvarea de utilizând figuri
probleme geometrice
5. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru calculul  Resurse materiale:  Tema pentr acasă: 26. 04
repetitive/ regularităţi (I) perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, - calcularea
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice respectând riglă, creioane colorate, perimetrului unor
relaţiilor şi a proprietăţilor dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Culegere de figure geometrice
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun exerciții și probleme clasa
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); a IV-a – Mate-matică, Ed.

16
Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
6. 1.2. Generarea unor modele  Perimetrul - utilizarea unei formule de calcul pentru calculul  Resurse materiale:  Tema de lucru în 28. 04
repetitive/ regularităţi (II) perimetrului (1.2); manual tipărit/ digital, clasă:
3.2. Explorarea caracteristicilor, - construirea unor figuri geometrice respectând riglă, creioane colorate, - calcularea
relaţiilor şi a proprietăţilor dimensiuni date (3.2); fișe de lucru, Culegere de perimetrului unor
figurilor şi corpurilor geometrice - rezolvarea unor probleme care presupun exerciții și probleme clasa figure geometrice
identificate în diferite contexte calcularea perimetrului unor figuri (1.2); a IV-a – Mate-matică, Ed.
Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
problematizarea
7. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o  Resurse materiale:  Tema pentru 29. 04
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe (I) reţea, utilizând ca unitate de măsură pătratul cu manual, fișe de lucru, acasă:
figurilor şi corpurilor geometrice latura de 1 cm (3.2); Culegere de exerciții și - determinare ariei
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice respectând probleme clasa a IV-a – unei suprafețe
4.1. Utilizarea unor instrumente indicații date (3.2); Matematică, Editura folosind ca unitate de
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din reprezentări, Intuitext măsură pătratul cu
standardizate, în situaţii folosind ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1  Resurse procedurale: latura de 1 cm
concrete, inclusiv pentru cm) (4.1). conversaţia euristică,
validarea unor transformări explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic
8. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Aria unei - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o  Resurse materiale:  Tema de lucru în 10. 05
relaţiilor şi a proprietăţilor suprafețe (II) reţea, utilizând ca unitate de măsură pătratul cu manual, fișe de lucru, clasă:
figurilor şi corpurilor geometrice latura de 1 cm (3.2); Culegere de exerciții și - determinare ariei
identificate în diferite contexte - desenarea unor figuri geometrice respectând probleme clasa a IV-a – unei suprafețe
4.1. Utilizarea unor instrumente indicații date (3.2); Matematică, Editura folosind ca unitate de
şi unităţi de măsură - determinarea de suprafeţe (din reprezentări, Intuitext măsură pătratul cu
standardizate, în situaţii folosind ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1  Resurse procedurale: latura de 1 cm
concrete, inclusiv pentru cm) (4.1). conversaţia euristică,
validarea unor transformări explicaţia, demonstrația,
exerciţiul, jocul didactic
9. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Corpuri - recunoaşterea şi descrierea unor obiecte care au  Resurse materiale:  Probă practică: 12. 05
relaţiilor şi a proprietăţilor geometrice forma unor corpuri geometrice cunoscute, din manual tipărit/digital, - gruparea unor
figurilor şi corpurilor geometrice mediul apropiat (cub, paralelipiped, cilindru, sferă, corpuri geometrice, bețe corpuri geometrice
identificate în diferite contexte con, piramidă) (3.2); de chibrit, plastilină după criterii date
- gruparea unor corpuri geometrice după criterii date Culegere de exerciții și
(formă/ număr de feţe, număr de vârfuri, număr de probleme clasa a IV-a –

17
muchii) (3.2); Matematică, Editura
- decuparea după contur a desfăşurării unui corp Intuitext
geometric dat: cub, paralelipiped, cilindru, con,  Resurse procedurale:
piramidă (3.2); conversaţia euristică,
- construirea unor corpuri geometrice folosind explicaţia, demonstrația,
diverse materiale (beţişoare, scobitori, plastilină etc.) exerciţiul, diagrama Venn,
(3.2); jocul didactic
- jocuri de construcţii cu corpuri geometrice (3.2);
- reconstituirea corpurilor geometrice prin plierea
unor tipare (3.2).
10. 3.2. Explorarea caracteristicilor,  Volumul - compararea volumelor unor corpuri geometrice  Resurse materiale:  Probă practică: 13. 05
relaţiilor şi a proprietăţilor cubului și al (cub, paralelipiped) folosind ca unitate de măsură manualul, cuburi cu latura - determinarea
figurilor şi corpurilor geometrice paralelipipedului cubul cu latura de 1 cm (3.2); de 1 cm, fișe de lucru, volumului unor corpuri
identificate în diferite contexte - jocuri de realizare a unor construcții din cuburi cu Culegere de exerciții și geometrice
4.1. Utilizarea unor instrumente latura de 1 cm și compararea volumului corpurilor probleme clasa a IV-a –
şi unităţi de măsură (3.2); Matematică, Editura
standardizate, în situaţii - determinarea de volume (pentru cub şi Intuitext
concrete, inclusiv pentru paralelipiped, din reprezentări, folosind cubul cu  Resurse procedurale:
validarea unor transformări latura 1 cm) (4.1). conversaţia, explicaţia,
demonstrația, exerciţiul,
jocul didactic
11. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - identificarea structurii unui ansamblu de obiecte  Resurse materiale:  Autoevaluare 14. 05
spaţiu şi a unor simboluri în unor obiecte spaţiale din perspective diferite (3.1); manual, fișe de lucru,  Completarea unor
diverse reprezentări - identificarea obiectelor folosind simbolurile dintr-o corpuri geometrice, enunțuri lacunare:
3.2. Explorarea caracteristicilor, reprezentare (3.1); creioane colorate, a) Prin rezolvarea
relaţiilor şi a proprietăţilor - stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o Culegere de exerciții și exercițiilor de
figurilor şi corpurilor geometrice reprezentare de tip reţea) (3.1); probleme clasa a IV-a – localizare am
identificate în diferite contexte - jocuri de construcţii a unor ansambluri de obiecte Matematică, Editura învățat ...
cu forme geometrice, cu respectarea unor cerinţe Intuitext b) Cel mai mult mi-a
(3.1);  Resurse procedurale: plăcut ...
- vizualizare pe internet a unor planuri şi hărţi (3.1); conversaţia, exerciţiul, c) Mi-a fost ușor să ...
problematizarea, jocul d) Mi-a fost dificil
didactic să ...

12. 3.1. Localizarea unor obiecte în  Localizarea - reprezentarea, sub forma unor desene sau planuri,  Resurse materiale:  Probă practică: 17. 05
spaţiu şi a unor simboluri în unor obiecte a unor trasee reale sau imaginare (3.1); manual, fișe de lucru, - reprezentarea
diverse reprezentări - utilizarea unei reprezentări simple pentru orientare corpuri geometrice, unor trasee prin
3.2. Explorarea caracteristicilor, în spaţiu, în condiţii familiare (3.1); creioane colorate, desen
relaţiilor şi a proprietăţilor - joc Surpriza dulce – desenarea unui traseu Culegere de exerciții și
figurilor şi corpurilor geometrice respectând direcțiile de deplasare indicate (3.2). probleme clasa a IV-a –
identificate în diferite contexte Matematică, Editura
Intuitext

18
 Resurse procedurale:
conversaţia, exerciţiul,
problematizarea, jocul
didactic

13. 1.2. Generarea unor modele  Recapitulare - stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri  Resurse materiale:  Observarea 19. 05
repetitive/ regularităţi - Figuri geometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen) manual tipărit/ digital, sistematică:
3.1. Localizarea unor obiecte în geometrice (3.2.); imagini, rigle, creioane atitudinea elevilor
spaţiu şi a unor simboluri în - Axa de - determinarea perimetrului unor poligoane (1.2); colorate, trusa de faţă de sarcina dată
diverse reprezentări simetrie - determinarea ariei unor figuri geometrice plane geometrie, fișe de lucru;  Listă de verificare
3.2. Explorarea caracteristicilor, - Perimetrul (4.1); Culegere de exerciții și (da, nu):
relaţiilor şi a proprietăţilor - Aria unei - sortarea corpurilor geometrice după formă (3.2); probleme clasa a IV-a –  concentrarea
figurilor şi corpurilor geometrice suprafeţe - construirea de regularităţi simple cu figuri sau Matematică, Editura asupra sarcinii de
identificate în diferite contexte - Corpuri corpuri geometrice, respectând una sau mai multe Intuitext rezolvat;
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrice reguli diferite (1.2);  Resurse procedurale:  implicarea activă în
şi unităţi de măsură - compararea volumelor unor corpuri geometrice conversaţia, exerciţiul, rezolvarea sarcinii.
standardizate, în situaţii (cub, paralelipiped) folosind ca unitate de măsură problematizarea, jocul
concrete, inclusiv pentru cubul cu latura de 1 cm (3.2); didactic
validarea unor transformări - determinarea de volume (pentru cub şi
paralelipiped, din reprezentări, folosind cubul cu
latura 1 cm) (4.1);
- construirea unor imagini simetrice (3.2);
- rezolvarea unor probleme care presupun aflarea
perimetrului unor poligoane (3.2).
14. 1.2. Generarea unor modele  Evaluare Itemii probei de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă 20. 05
repetitive/ regularităţi - Figuri - identificarea și numirea figurilor plane; Culegere de exerciții și Grila Cum te poți
3.1. Localizarea unor obiecte în geometrice - identificarea elementelor componente ale unei probleme clasa a IV-a – aprecia
spaţiu şi a unor simboluri în - Axa de figuri plane: unghi, latură, vârf; Matematică, Editura
diverse reprezentări simetrie - descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în raport cu Intuitext
3.2. Explorarea caracteristicilor, - Perimetrul alte obiecte (paralel, perpendicular);  Resurse procedurale:
relaţiilor şi a proprietăţilor - Aria unei - recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a conversaţia, exerciţiul
figurilor şi corpurilor geometrice suprafeţe unor obiecte cu formă geometrică (cub,
identificate în diferite contexte - Corpuri paralelipiped, piramidă, cilindru, sferă, con);
4.1. Utilizarea unor instrumente geometrice - utilizarea formulelor de calcul pentru aflarea
şi unităţi de măsură perimetrului unor figuri geometrice;
standardizate, în situaţii - estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o
concrete, inclusiv pentru reţea, utilizând ca unitate de măsură pătratul cu
validarea unor transformări latura de 1 cm;
- compararea volumelor unor corpuri geometrice
(cub, paralelipiped) folosind ca unitate de măsură
cubul cu latura de 1 cm.
15. 1.2. Generarea unor modele  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 21. 05

19
repetitive/ regularităţi Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
3.1. Localizarea unor obiecte în - Figuri vor stabili în funcţie de problemele (individuale ale dezvoltare, Culegere de de ameliorare/
spaţiu şi a unor simboluri în geometrice majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa dezvoltare:
diverse reprezentări - Axa de evaluarea sumativă. a IV-a – Matematică,  Autoevaluarea
3.2. Explorarea caracteristicilor, simetrie – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Editura Intuitext
relaţiilor şi a proprietăţilor - Perimetrul de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Resurse procedurale:
figurilor şi corpurilor geometrice - Aria unei demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversația, explicația,
identificate în diferite contexte suprafeţe evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic
4.1. Utilizarea unor instrumente - Corpuri
şi unităţi de măsură geometrice
standardizate, în situaţii
concrete, inclusiv pentru
validarea unor transformări

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Jocuri și activități dragi copiilor - Unități de măsură


PERIOADA: 3 săptămâni (S 14 – 15 – 16)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a  Resurse materiale:  Tema de lucru în 24. 05
şi unităţi de măsură lungimilor. unităților de măsură standard adecvate în realizarea manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii Unități de unor măsurări ale lungimii (4.1); instrumente de măsură a - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru măsură - efectuarea de măsurători cu unități standard (4.1); lungimii (metrul măsurători folosind
validarea unor transformări - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor tâmplarului, metrul instrumente de
4.2. Operarea cu unităţi de măsurători ale lungimii (4.1) croitorului, ruleta), riglă; măsură pentru
măsură standardizate, folosind - exprimarea măsurii unor lungimi în multiplii sau Culegere de exerciții și lungime
transformări submultipli ai metrului (4.1); probleme clasa a IV-a -
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură Matematică, Editura
pentru lungime (4.2). Intuitext
 Resurse procedurale:
conversaţia, activități
practice, exerciţiul,
problematizarea
2. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - utilizarea instrumentelor de măsură a lungimii și a  Resurse materiale:  Evaluarea 26. 05
şi unităţi de măsură submultiplii unităților de măsură standard adecvate în realizarea manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii metrului. unor măsurări ale lungimii (4.1); jetoane, imagini; Culegere sarcinilor de
concrete, inclusiv pentru Transformări și - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a de exerciții și probleme învățare:
validarea unor transformări operații măsura lungimi (4.1); clasa a IV-a - Matematică, Autoevaluarea prin
4.2. Operarea cu unităţi de - exprimarea măsurii unor lungimi în multipli și Editura Intuitext compararea
măsură standardizate, folosind sumbultiplii ai metrului (4.1);  Resurse procedurale: rezultatelor obținute

20
transformări - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, 100, 1 000 conversaţia, activități cu rezolvarea model
2.5. Efectuarea de înmulţiri de pentru transformarea unităților de măsură (2.5); practice, exerciţiul,
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 - transformarea rezultatelor unor măsurători, problematizarea
când factorii au cel mult trei folosind operațiilor cunoscute (4.1);
cifre şi de împărţiri la numere de - efectuarea de transformări cu unităţi de măsură
o cifră sau două cifre standard în limita operaţiilor studiate (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru lungime (4.2);
- rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură standard (4.2).
3. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități nonstandard și  Resurse materiale:  Evaluarea după 27. 05
şi unităţi de măsură volumului standard pentru capacitate (4.1); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii lichidelor. - selectarea și utilizarea instrumentelor de măsură a vase de diverse capacități, de învățare:
concrete, inclusiv pentru Unități de capacității și a unităților de măsură standard imagini; Culegere de Tehnica „Fără
validarea unor transformări măsură adecvate în realizarea unor măsurări ale capacității exerciții și probleme clasa mâini ridicate” -
4.2. Operarea cu unităţi de (4.1); a IV-a - Matematică, se aşteaptă
măsură standardizate, folosind - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor Editura Intuitext răspunsuri la
transformări măsurători ale capacității (4.1)  Resurse procedurale: anumite
- exprimarea măsurii unor capacități în multiplii și conversaţia, activități solicitări ale
submultipli ai litrului (4.1); practice, exerciţiul, cadrului didactic;
- ordonarea unor capacități exprimate în unități de Gândiți, lucrați în perechi, se lasă elevilor
măsură diferite, pe baza relației cu unitatea comunicați, timp de gândire,
principală de măsură (4.2); problematizarea apoi pot discuta
în perechi sau în
grupuri mici;
atenţia
învățătorului se
poate muta
către anumiţi
elevi, oferindu-
se şi celor timizi,
tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a
se exprima.
4. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a  Resurse materiale:  Tema de lucru în 28. 05
şi unităţi de măsură submultiplii măsura capacități (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii litrului. - exprimarea măsurii unor capacități în multipli și vase de diverse capacități, - efectuarea unor
concrete, inclusiv pentru Transformări și submultiplii ai litrului (4.1); imagini; Culegere de calcule folosind
validarea unor transformări operații - ordonarea unor capacități exprimate în unități de exerciții și probleme clasa unităţi de măsură
4.2. Operarea cu unităţi de măsură diferite, pe baza relației cu unitatea a IV-a - Matematică, pentru capacitate

21
măsură standardizate, folosind principală de măsură (4.2); Editura Intuitext (multiplii litrului)
transformări - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, 100, 1 000  Resurse procedurale:
2.5. Efectuarea de înmulţiri de pentru transformarea unităților de măsură (2.5); conversaţia, activități
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 - efectuarea de transformări cu unităţi de măsură practice, exerciţiul,
când factorii au cel mult trei standard în limita operaţiilor studiate (4.2); problematizarea
cifre şi de împărţiri la numere de - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
o cifră sau două cifre pentru capacitate (volum) (2.5);
5.2. Organizarea datelor în - interpretarea unor date prin extragerea unor
tabele şi reprezentarea lor informații semnificative din tabele (5.2);
grafică - rezolvarea de probleme practice în care intervin
unităţi de măsură standard (4.2).
5. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - efectuarea de măsurători cu unități standard  Resurse materiale:  Tema de lucru în 31. 05
şi unităţi de măsură masei. Unități (4.1); manual tipărit și digital; clasă:
standardizate, în situaţii de măsură - utilizarea instrumentelor de măsură a masei și a cântare de diverse tipuri, - exprimarea
concrete, inclusiv pentru unităților de măsură standard adecvate în realizarea obiecte ce pot fi cântărite, măsurii unor mase în
validarea unor transformări unor măsurări ale masei (4.1); diverse produse multiplii și
4.2. Operarea cu unităţi de - înregistrarea și interpretarea rezultatelor unor alimentare pe ambalajul submultiplii ai
măsură standardizate, folosind măsurători ale masei (4.1) cărora este precizată kilogramului;
transformări - exprimarea măsurii unor mase în multiplii și masa, jetoane cu fructe; - ordonarea
submultipli ai kilogramului (4.1); Culegere de exerciții și unor mase exprimate
- ordonarea unor mase exprimate în unități de probleme clasa a IV-a - în unități de măsură
măsură diferite, pe baza relației cu unitatea Matematică, Editura diferite, pe baza
principală de măsură (4.2); Intuitext relației cu unitatea
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură  Resurse procedurale: principală de măsură.
pentru masă (4.2) conversaţia, explicația,
- rezolvarea de probleme practice în care intervin activități practice,
unităţi de măsură standard (4.2). exerciţiul, problematizarea
6. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Multiplii și - selectarea și utilizarea instrumentelor de măsură a  Resurse materiale:  Evaluarea 2. 06
şi unităţi de măsură submultiplii masei și a unităților de măsură standard adecvate în manual tipărit și digital, după rezolvarea
standardizate, în situaţii kilogramului. realizarea unor măsurări ale masei (4.1); imagini; Culegere de sarcinilor de
concrete, inclusiv pentru Transformări și - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a exerciții și probleme clasa învățare:
validarea unor transformări operații măsura masa unor obiecte (4.1); a IV-a - Matematică, Tehnica semaforului:
4.2. Operarea cu unităţi de - exprimarea măsurii unor mase în multipli și Editura Intuitext se pune la dispoziţia
măsură standardizate, folosind submultiplii ai kilogramului (4.1);  Resurse procedurale: elevilor un set de trei
transformări - ordonarea unor mase exprimate în unități de conversaţia, explicația, cartonaşe colorate în
2.5. Efectuarea de înmulţiri de măsură diferite, pe baza relației cu unitatea exerciţiul, problematizarea culorile semaforului,
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 principală de măsură (4.2); iar la solicitarea
când factorii au cel mult trei - efectuarea de înmulţiri şi împărţiri cu 10, 100, 1 000 învățătorului, ei
cifre şi de împărţiri la numere de pentru transformarea unităților de măsură (2.5); ridică un cartonaş:
o cifră sau două cifre - transformarea rezultatelor unor măsurători, verde dacă înţeleg,
folosind operațiilor cunoscute (4.1); galben dacă nu sunt
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură siguri şi roşu dacă nu

22
pentru masă (4.2); înţeleg.
- efectuarea de transformări cu unităţi de măsură
standard în limita operaţiilor studiate (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a
masei (4.2).
7. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - citirea ceasului folosind tipuri diferite de ceasuri  Resurse materiale:  Tema de lucru în 3. 06
şi unităţi de măsură timpului. Ziua, (4.1); manual tipărit și digital, clasă:
standardizate, în situaţii ora, minutul, - fixarea pe ceas a orei indicate (4.1); ceasuri de diverse tipuri, - citirea ceasului
concrete, inclusiv pentru secunda - calcularea duratelor unor activități familiare imagini; calendar; folosind tipuri
validarea unor transformări copiilor, pe baza ceasurilor care indică începutul, Culegere de exerciții și diferite de ceasuri ;
4.2. Operarea cu unităţi de respectiv sfârșitul unei activități (4.1); probleme clasa a IV-a - - fixarea pe ceas a
măsură standardizate, folosind - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a Matematică, Editura orei indicate;
transformări măsura durate de timp (4.1); Intuitext - rezolvarea de
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - efectuarea de înmulțiri și împărţiri la numere de o  Resurse procedurale: probleme cu unități
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 cifră sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000 conversaţia, explicația, de măsură a
când factorii au cel mult trei pentru exprimarea măsurilor în diverse unități de exerciţiul, problematizarea timpului.
cifre şi de împărţiri la numere de măsură (2.5);
o cifră sau două cifre - interpretarea unor date prin extragerea unor
5.2. Organizarea datelor în informații semnificative din tabele (5.2);
tabele şi reprezentarea lor - transformarea unor unități de măsură pentru timp
grafică (4.2);
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a
timpului (4.2).
8. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Măsurarea - citirea unui calendar, cu precizarea numărului de  Resurse materiale:  Evaluarea după 4. 06
şi unităţi de măsură timpului. zile ale fiecărei luni, calendar meteorologic: manual, imagini, calendar, rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii Săptămâna, temperatura (4.1); fișe de lucru; Culegere de de învățare:
concrete, inclusiv pentru luna, anul - alegerea unităţilor de măsură adecvate pentru a exerciții și probleme clasa - efectuarea unor
validarea unor transformări măsura durate de timp (4.1); a IV-a - Matematică, calcule folosind
4.2. Operarea cu unităţi de - ordonarea unor evenimente istorice sau personale Editura Intuitext unităţi de măsură
măsură standardizate, folosind în funcţie de succesiunea derulării lor în timp şi  Resurse procedurale: pentru timp mai mari
transformări completarea unei axe a timpului (4.2); conversaţia, explicația, decât o zi;
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - identificarea unei date sau calcularea unui interval exerciţiul, - rezolvarea de
nr. în concentrul 0 – 1 000 000 temporal folosind un calendar (4.2); problematizarea, jocul probleme cu unități
când factorii au cel mult trei - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură didactic de măsură a timpului
cifre şi de împărţiri la numere de pentru timp (4.2); mai mari decât o zi.
o cifră sau două cifre - efectuarea de înmulțiri și împărţiri la numere de o
cifră sau două cifre în concentrul 0 – 1 000 000
pentru exprimarea măsurilor în diverse unități de
măsură (2.5);
- rezolvarea de probleme cu unități de măsură a
timpului(4.2).
9. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Monede și - identificarea şi compararea valorilor monedelor şi a  Resurse materiale:  Evaluarea după 7. 06

23
şi unităţi de măsură bancnote. Leul bancnotelor (4.1); manual, imagini, rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii și banul. Euro si - compararea unor sume de bani compuse din bancnote și monede de învățare:
concrete, inclusiv pentru eurocentul monede şi bancnote diferite; jocuri de utilizare a pentru uz didactic, fișe de - efectuarea unor
validarea unor transformări banilor – De-a librăria/ Schimburi (4.1); lucru; Culegere de calcule folosind
4.2. Operarea cu unităţi de - estimarea prețurilor unor obiecte, pornind de la exerciții și probleme clasa unităţi monetare;
măsură standardizate, folosind experiența de viață a elevilor (4.1); a IV-a - Matematică, - identificarea de
transformări - efectuarea unor calcule folosind unităţi monetare Editura Intuitext schimburi monetare
(4.2)  Resurse procedurale: echivalente;
- identificarea de schimburi monetare echivalente conversaţia, explicația, - rezolvarea de
(4.2); exerciţiul, jocul didactic, probleme cu unități
- efectuarea de transformări cu unităţi de măsură problematizarea monetare.
standard în limita operaţiilor studiate (4.2);
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură
pentru unităţi monetare (4.2);
- operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de
activităţi practice/ experimentale
- rezolvarea de probleme cu unități monetare(4.2).
10. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Recapitulare - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime,  Resurse materiale:  Observarea 9. 06
şi unităţi de măsură - Unităţi de capacitate, masă, timp (4.1); manual, imagini, fișe de sistematică:
standardizate, în situaţii măsură pentru - efectuarea de transformări cu unităţi de măsură lucru; Culegere de atitudinea elevilor
concrete, inclusiv pentru lungime standard în limita operaţiilor studiate (4.2); exerciții și probleme clasa faţă de sarcina dată
validarea unor transformări - Unităţi de - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură a IV-a - Matematică,  Listă de verificare
4.2. Operarea cu unităţi de măsură pentru pentru lungime, masă, capacitate (volum), unităţi Editura Intuitext (da, nu):
măsură standardizate, folosind volumul monetare (4.2);  Resurse procedurale:  concentrarea
transformări lichidelor - operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de conversaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
- Unităţi de activităţi practice/ experimentale (4.2); problematizarea, jocul rezolvat; implicarea
măsură pentru - rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de didactic activă în rezolvarea
masă măsură standard (inclusiv cu transformări) (4.2); sarcinii
- Unităţi de - identificarea de schimburi monetare echivalente
măsură pentru (4.2);
timp - calcularea duratelor unor activități familiare
- Unităţi de copiilor, pe baza ceasurilor care indică începutul,
măsură respectiv sfârșitul unei activități (4.1);
monetare - joc: Ce măsuri s-au ascuns? (4.2).
11. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Evaluare - selectarea măsurilor potrivite pentru lungime,  Resurse materiale:  Proba scrisă 10. 06
şi unităţi de măsură - Unităţi de capacitate, masă (4.1); Culegere de exerciții și Grila Cum te poți
standardizate, în situaţii măsură pentru - citirea ceasului (4.1); probleme clasa a IV-a - aprecia
concrete, inclusiv pentru lungime - calcularea duratelor unor activități familiare Matematică, Editura
validarea unor transformări - Unităţi de copiilor, pe baza ceasurilor care indică începutul, Intuitext
4.2. Operarea cu unităţi de măsură pentru respectiv sfârșitul unei activități (4.1);  Resurse procedurale:
măsură standardizate, folosind volumul - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură conversaţia, exerciţiul
transformări lichidelor pentru unităţi monetare (4.2);

24
- Unităţi de - efectuarea de transformări cu unităţi de măsură
măsură pentru standard în limita operaţiilor studiate (4.2);
masă - rezolvarea de probleme cu unități de măsură (4.2).
- Unităţi de
măsură pentru
timp
- Unităţi de
măsură
monetare
12. 4.1. Utilizarea unor instrumente  Ameliorare/ Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după 11. 06
şi unităţi de măsură Dezvoltare: – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii - Unităţi de vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ale dezvoltare, Culegere de de ameliorare/
concrete, inclusiv pentru măsură pentru majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa dezvoltare:
validarea unor transformări lungime evaluarea sumativă. a IV-a - Matematică,  Autoevaluarea
4.2. Operarea cu unităţi de - Unităţi de – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Editura Intuitext
măsură standardizate, folosind măsură pentru de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Resurse procedurale:
transformări volumul demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversația, explicația,
lichidelor evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic
- Unităţi de
măsură pentru
masă
- Unităţi de
măsură pentru
timp
Unităţi de
măsură
monetare

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Pași spre vacanță – Recapitulare finală


PERIOADA: 1 săptămâni (S 17 –

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Numerele - generarea/completarea unor șiruri de numere mai Resurse materiale:  Tema de lucru în 14. 06
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a naturale mici decât 1 000 000, ale căror cifre îndeplinesc manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici cuprinse între condiţii date (1.2); Culegere de exerciții și - compararea
sau egali cu 10, respectiv egali cu 0 și 1 000 000 - identificarea cifrelor unităţilor/zecilor/ sutelor/ probleme clasa a IV-a - numerelor naturale
100 miilor/ zecilor de mii/ sutelor de mii dintr-un număr Matematică, Editura 0- 1 000 000;

25
2.2. Compararea nr. naturale în (2.1); Intuitext - adunarea și
concentrul 0 – 1 000 000, - generarea de numere mai mici decât  Resurse procedurale: scăderea numerelor
respectiv a fracţiilor care au 1000000, care îndeplinesc condiţii date (2.1); conversaţia, exerciţiul, naturale 0 – 1 000
acelaşi numărător sau acelaşi - compararea unor numere mai mici sau egale cu 1 problematizarea, jocul 000.
numitor, mai mic sau egal cu 10 000 000 utilizând algoritmul de comparare (2.2); didactic
sau numitor egal cu 100 - rotunjirea unui număr dat la ordinul solicitat, pe
2.3. Ordonarea nr. naturale în baza regulilor de rotunjire (2.3);
concentrul 0 – 1 000 000 şi - formarea, scrierea şi citirea numerelor folosind
respectiv a fracţiilor care au cifrele romane I, V, X, L, C, D, M (2.1).
acelaşi numărător sau acelaşi
numitor, mai mic sau egal cu 10
sau numitor egal cu 100
2 2.4. Efectuarea de adunări şi  Adunarea și - efectuarea de adunări/scăderi cu trecere și fără  Resurse materiale:  Observarea 15. 06
scăderi de numere naturale în scăderea trecere peste ordin, cu numere în concentrul 0 – 1 manual tipărit/digital, sistematică:
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu numerelor 000 000 (2.4); imagini, fișe de lucru; atitudinea elevilor
numere fracţionare naturale în - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv Culegere de exerciții și faţă de sarcina dată
5.1. Utilizarea terminologiei concentrul de scădere (2.4); probleme clasa a IV-a –  Listă de verificare
specifice şi a unor simboluri 0 – 1 000 000 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (2.4.); Editura Intuitext (da, nu):
matematice în rezolvarea şi/sau - rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află  Resurse procedurale:  concentrarea
compunerea de probleme cu suma/diferența ....” (5.1); conversaţia, exerciţiul, asupra sarcinii de
raţionamente diverse - aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda problematizarea, jocul rezolvat
balanţei sau prin efectuarea probei adunării/scăderii didactic  implicarea activă în
(5.1). rezolvarea sarcinii
3 2.5. Efectuarea de înmulţiri de  Înmulțirea și - efectuarea de înmulțiri prin utilizarea algoritmului Resurse materiale:  Tema pentru 16. 06
numere în concentrul împărțirea de calcul în scris (2.5.); manual tipărit și digital; acasă:
0 – 1 000 000 când factorii au numerelor - efectuarea împărțirii unor nr naturale la numere de Culegere de exerciții și - înmulțirea și
cel mult trei cifre şi de împărţiri naturale în o cifră sau două cifre (2.5); probleme clasa a IV-a - împărțirea
la nr. de o cifră sau două cifre concentrul - rezolvarea de exerciții, cu operațiile cunoscute, Matematică, Editura numerelor naturale 0
5.1. Utilizarea terminologiei 0 – 1 000 000 respectând ordinea efectuării Intuitext – 1 000 000;
specifice şi a unor simboluri operațiilor și semnificația parantezelor rotunde (2.5);  Resurse procedurale: - rezolvarea de
matematice în rezolvarea şi/sau - aflarea unui număr necunoscut, folosind metoda conversaţia, exerciţiul, exerciţii, cu
compunerea de probleme cu balanţei sau prin efectuarea probei (5.1); problematizarea, jocul operaţiile cunoscute,
raţionamente diverse - efectuarea probei unei operaţii de didactic respectând ordinea
5.3. Rezolvarea de probleme cu înmulţire/împărţire (2.5); efectuării operaţiilor
operaţiile aritmetice studiate, în - rezolvarea de probleme folosind operațiile învățate şi semnificaţia
concentrul 0 – 1 000 000 (5.3). parantezelor
rotunde.
4 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Elemente - reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând  Resurse materiale:  Tema de lucru în 17
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a de geometrie. desene, haşuri, decupaje etc., pornind de la manual tipărit și digital; clasă:
fracţiilor cu numitori mai mici Fracții experienţa cotidiană (2.1); Culegere de exerciții și - recunoaşterea şi
sau egali cu 10, respectiv egali cu - scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare probleme clasa a IV-a - descrierea unor
100 (2.1); Matematică, Editura obiecte care au

26
2.2. Compararea nr. naturale în - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare Intuitext forma unor corpuri
concentrul 0 – 1 000 000, şi a celor echiunitare, în situații familiare sau în  Resurse procedurale: geometrice
respectiv a fracţiilor care au reprezentări (2.1); - conversaţia, exerciţiul, cunoscute, din
acelaşi numărător sau acelaşi - compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu problematizarea, jocul mediul apropiat (cub,
numitor, mai mic sau egal cu 10 acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de la didactic paralelipiped,
sau numitor egal cu 100 reprezentări grafice (2.2); cilindru, sferă, con);
2.3. Ordonarea nr. naturale în - ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața - ordonarea
concentrul 0 – 1 000 000 şi cotidiană sau reprezentări grafice (2.3); crescătoare/
respectiv a fracţiilor care au - adunarea și scăderea fracțiilor cu același numitor descrescătoare a
acelaşi numărător sau acelaşi (2.4); fracțiilor cu același
numitor, mai mic sau egal cu 10 numitor
sau numitor egal cu 100
2.4. Efectuarea de adunări şi
scăderi de numere naturale în
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu
numere fracţionare
5 4.1. Utilizarea unor instrumente  Unități de - alegerea măsurilor potrivite pentru lungime,  Resurse materiale:  Evaluarea după
şi unităţi de măsură măsură capacitate, masă, timp (4.1); manual tipărit și digital; rezolvarea sarcinilor
standardizate, în situaţii - efectuarea de transformări cu unităţi de măsură Culegere de exerciții și de învățare:
concrete, inclusiv pentru standard în limita operaţiilor studiate (4.2); probleme clasa a IV-a - Tehnica „Fără mâini
validarea unor transformări - efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură Matematică, Editura ridicate” - se
4.2. Operarea cu unităţi de pentru lungime, masă, capacitate (volum), unităţi Intuitext aşteaptă răspunsuri
măsură standardizate, folosind monetare (4.2);  Resurse procedurale: la anumite solicitări
transformări - operarea cu unităţi de măsură în efectuarea de conversaţia, activități ale cadrului didactic;
activităţi practice/ experimentale (4.2); practice, exerciţiul, se lasă elevilor timp
- rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de problematizarea, Gândiți, de gândire, apoi pot
măsură standard (4.2); lucrați în perechi, discuta în perechi sau
- identificarea de schimburi monetare echivalente comunicați! în grupuri mici;
(4.2); atenţia învățătorului
- calcularea duratelor unor activități familiare se poate muta către
copiilor, pe baza ceasurilor care indică începutul, anumiţi elevi,
respectiv sfârșitul unei activități (4.1). oferindu-se şi celor
timizi, tăcuţi sau
neîncrezători în
forţele proprii
posibilitatea de a se
exprima.
6 2.1. Recunoaşterea nr. naturale  Ne pregătim - identificarea și generarea de numere care  Resurse materiale:  Observarea
în concentrul 0 – 1 000 000 şi a pentru îndeplinesc condiții date (2.1); manual tipărit și digital; sistematică:
fracţiilor cu numitori mai mici evaluare - rotunjirea la zeci/sute/mii/zeci de mii/sute de mii a Culegere de exerciții și atitudinea elevilor
sau egali cu 10, respectiv egali cu unor valori numerice distanțe)(2.3); probleme clasa a IV-a - faţă de sarcina dată
100 - identificarea și utilizarea terminologiei matematice Matematică, Editura  Listă de verificare

27
2.3. Ordonarea nr. naturale în în situații cotidiene (5.1); Intuitext (da, nu):
concentrul 0 – 1 000 000 şi - asocierea rezolvării unei probleme cu o expresie  Resurse procedurale:  concentrarea
respectiv a fracţiilor care au numerică dată (5.3); conversaţia, activități asupra sarcinii de
acelaşi numărător sau acelaşi - efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0 – 1 practice, exerciţiul, rezolvat
numitor, mai mic sau egal cu 10 000 000 (2.4); problematizarea, Gândiți,  implicarea activă în
sau numitor egal cu 100 - efectuarea de înmulțiri și împărțiri în concentrul 0 – lucrați în perechi, rezolvarea sarcinii
2.4. Efectuarea de adunări şi 1 000 000 (2.5); comunicați!
scăderi de numere naturale în - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute,
concentrul 0 – 1 000 000 sau cu respectând ordinea efectuării operaţiilor şi
numere fracţionare semnificaţia parantezelor (2.5);
2.5. Efectuarea de înmulţiri de - identificarea şi denumirea figurilor plane (3.2);
nr în concentrul 0 – 1 000 000 - selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor
când factorii au cel mult trei de măsură adecvate pentru efectuarea unor
cifre şi de împărţiri la nr. de o măsurători în cadrul unor investigaţii (4.1);
cifră sau două cifre - identificarea datelor din reprezentări grafice (5.2);
3.2. Explorarea caracteristicilor, - rezolvarea de probleme prin mai multe metode
relaţiilor şi a proprietăţilor (5.3);
figurilor şi corpurilor geometrice
identificate în diferite contexte
4.1. Utilizarea unor instrumente
şi unităţi de măsură
standardizate, în situaţii
concrete, inclusiv pentru
validarea unor transformări
5.1. Utilizarea terminologiei
specifice şi a unor simboluri
matematice în rezolvarea şi/sau
compunerea de probleme cu
raţionamente diverse
5.2. Organizarea datelor în
tabele şi reprezentarea lor
grafică
5.3. Rezolvarea de probleme cu
operaţiile aritmetice studiate, în
concentrul 0 – 1 000 000
7 1.1, 1.2,  Evaluare - Test complex pentru evaluare finală  Resurse materiale: fișe Proba scrisă
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, de evaluare Autoevaluarea
3.1, 3.2, 4.1, 4.2,  Resurse procedurale:
5.1, 5.2, 5.3 explicația, exercițiul
8 1.1, 1.2,  Ameliorare - Ameliorare-dezvoltare:  Resurse materiale: Evaluarea după
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dezvoltare – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea sarcinilor
3.1, 3.2, vor stabili în funcţie de problemele (individuale/ ale dezvoltare, Culegere de de ameliorare/

28
4.1, 4.2, majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după exerciții și probleme clasa dezvoltare:
5.1, 5.2, 5.3 evaluarea sumativă. a IV-a - Matematică,  Autoevaluarea
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat Editura Intuitext
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Resurse procedurale:
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de conversația, explicația,
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. jocul didactic

29

S-ar putea să vă placă și