Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat, Avizat,

Director,
Anusca –Popa Anca-Corina Director CJRAE Vaslui
Prof. Daniela Laic

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

NUMELE SI PRENUMELE ELEVULEI: TURCULET STEFAN


DATA NASTERII: 28.03.2010
CLASA: a I-a B
ANUL SCOLAR: 2019 - 2020

DIAGNOSTICUL PSIHOLOGIC: Intelect slab dezvoltat cu instabilitate


psihocomportamentală

DIAGNOSTICUL PSIHOPEDAGOGIC: Deficiența psihocomportamentală

ECHIPA DE INTERVENTIE: Înv. itinerant si de sprijin: Gruber Mihaela


Prof. inv. primar: Tiron Mariana
Consilier scolar : Dinu Camelia

 SCOPUL (COMPORTAMENTUL TINTĂ/REZULTATUL ASTEPTAT)


 Recuperarea laturilor disfuncţionale;
 Structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un
grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 Consilierea comportamentală;
 Antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 Antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 Dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 Dezvoltarea potenţialului cognitiv al copilului în vederea integrării lui în grupul de copii şi în
activităţile specifice activităţii de tip şcolar

 OBIECTIVE:
PE TERMEN SCURT:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
 Participarea la activităţi specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral
şi în scris;

PE TERMEN MEDIU:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a
ritmului propriu de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor
informaţiilor din cadrul familiei;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor gramaticale;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic;

 DURATA PROGRAMULUI: 2020 – 2021


 DOMENIUL/DOMENII DE INTERVENTIE:
- Comunicare în limba română;
- Matematică şi explorarea mediului
 DATA ELABORĂRII PIP: 13.10.2020
 DATA REVIZUIRII PIP: februarie 2021
 CONTINUTUL ACTIVITĂTILOR:
COMUNICARE IN LIMBA ROMANA
Nr. Obiectiv Strategii de terapie si Intervalul Evaluarea si aprecierea evolutiei
crt. Operational recuperare de timp Indicatori Instrumen-
te
- să înţeleagă -exercitii de delimitare Sept-Oct. - înţelege semnificaţia Evaluarea
semnificaţia globală a a cuvintelor in 2020 globală a unui text orală şi
mesajului oral enunturi; scurt, după ascultarea scrisă
- să sesizeze intuitiv repetată a acestuia, sau
corectitudinea unei -exercitii de stabilire a după lămuriri Aprecieri
propoziţii ascultate pozitiei unui cuvant suplimentare; stimulative
- să distingă cuvintele intr-o propozitie; - formulează
dintr-o propoziţie răspunsuri la Evaluare
dată, silabele dintr-un -jocuri de identificare a întrebările puse, uneori cu mai
cuvânt şi sunetele pozitiei silabelor in cu imprecizii, corectate multe
dintr-o silabă cuvant; la solicitarea reveniri
- să sesizeze sensul învăţătorului;
cuvintelor într-un -exercitii de distingere - distinge şi Evaluări
enunţ dat a sunetului initial, final delimitează cuvintele curente
sau din interiorul unei în propoziţii de două formative
silabe sau al unui cuvinte, rostite clar de
cuvant; învăţător; Probe
- distinge, după auz, scrise, fişe
- să formuleze clar şi -identificarea Nov.- silabele şi sunetele, de lucru
corect enunţuri cuvintelor ce contin Dec. dintr-un cuvânt dat, de
verbale potrivite unor sunetul învăţat si 2020 1-2 silabe;
situaţii date despartirea lor in - pronunţă, corect,
- să integreze silabe; cuvântul integral şi pe
cuvintele noi în silabe, cu imprecizii
enunţuri -jocuri de punere in corectate cu sprijinul
corespondenta a unui învăţătorului;
cuvant auzit cu - asociază sunetul cu
imaginea litera de tipar, sau de
corespunzatoare; mână; citeşte în ritm
- să identifice litere, -exercitii de despartire Ianuarie- propriu silabe, cuvinte
grupuri de litere, a cuvintelor in silabe; Iunie şi propoziţii alcătuite
silabe, cuvinte şi - exerciţii de trasare a 2021 diin 2-3 cuvinte, uneori
enunţuri în textul elementelor grafice; cu inversiuni sau
tipărit şi în textul de - exerciţii de adoptare a repetări, corectate la
mână poziţiei corecte si intervenţia
- să sesizeze legătura comode pentru scris; învăţătorului;
dintre enunţuri şi - exerciţii de scriere a - citeşte cuvinte scrise,
imaginile care le unor elemente grafice formate din silabe
însoţesc pregătitoare, care sa cunoscute;
- să desprindă faciliteze scrierea - citeşte fluent şi corect
semnificaţia globală a literelor si scriere în enunţuri cunoscute, cu
unui text citit duct continuu; ezitări sau pauze mai
- să citească în ritm lungi, atunci când
propriu, corect un - exerciţii de scriere a întâlneşte cuvinte care
text cunoscut literelor, silabelor, conţin aglomerări de
cuvintelor si consoane, grupuri de
propoziţiilor; litere etc.;
- copiază, transcrie şi
- să scrie corect litere, - exerciţii de scriere a scrie după dictare
silabe, cuvinte literelor si a cuvintelor, litere, silabe şi cuvinte
- să scrie corect, respectând forma, cu abateri de la regulile
lizibil şi îngrijit mărimea lor; grafice;
propoziţii scurte - construieşte în scris
- exerciţii de încadrare propoziţii formate din
corecta în pagina a 2-3 cuvinte, cu mici
textului (data, alineat); abateri de la regulile
grafice, ortografice şi
- exerciţii de apreciere de punctuaţie,
corecta a spaţiului corectate la intervenţia
dintre cuvinte; învăţătorului;
-copiază/ transcrie/
- dictări de cuvinte si scrie după dictare, cu
propoziţii; unele omosiuni,
inversiuni de litere,
uneori cu abateri de la
normele de aşezare în
pagină, sau de la
folosirea corectă a
semnelor de
punctuaţie;

MATEMATICA ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Nr. Obiectiv Strategii de terapie si Intervalul Evaluarea si aprecierea evolutiei


crt. operational recuperare de timp
Indicatori Instrumen-
te
- să scrie, să citească - exerciţii de numărare Sept-Oct. - asociază mulţimi Evaluarea
numerele naturale de cu obiecte de la 0 la 2020 (alcătuite din obiecte orală şi
la 0 la 100; 100; identice, uşor de scrisă
- exerciţii de citire şi numărat), cu numărul
- să compare două de scriere a numerelor lor (cardinalul Aprecieri
numere cu diferenţă naturale de la 0 la 100; mulţimii); stimulative
de o unitate;
- compararea şi -numără corect, Evaluare
- să completeze un şir ordonarea numerelor crescător şi cu mai
de numere; de la 0 la 100; descrescător, din 1 în multe
- să scrie vecinii - exerciţii compunere 1, în concentrul 0- reveniri
numerelor; şi descompunere cu 100;
numere naturale de la 0 - copiază, transcrie şi Evaluări
la 100; scrie după dictare curente
- exerciţii de alegere a cifrele, cu greşeli formative
unei descompuneri privind corectitudinea
potrivite pentru elementelor grafice, Probe
efectuarea unui calcul; încadrarea în spaţiul scrise, fişe
- să exploreze - rezolvarea de Noiembrie de scriere, înclinarea; de lucru
modalităţi variate de probleme cu obiecte 2020
compunere şi sau cu desene simple: -efectuează adunări şi
descompunere a puncte, cerculeţe, linii scăderi în concentrul
numerelor, în etc.; 0-100, utilizănd
concentrul 0 – 10 cu - rezolvarea de simbolurile +, -, = în
obiecte de sprijin; probleme cu obiecte scrierea unui
sau cu desene simple: exerciţiu;
puncte, cerculeţe, linii
etc.. - efectuează corect
-ex. de descompunere a Decembrie 50-60% din
numerelor în sume şi 2020 exerciţiile cu o
diferenţe ; singură operaţie
- să efectueze operaţii -ex. de adunare şi Ianuarie- cuprinsă într-o listă
de adunare şi de scădere cu numere de iunie 2021 dată;
scădere cu numere la 0 la 100 ; - descompune numere
naturale de la 0 la -ex. de aflare a naturale mai mici
100 fără trecere peste numărului necunoscut ; decât 100 în sume sau
ordin cu obiecte de -ex. de verificare a diferenţe, utilizând
sprijin; rezultatului prin probă; obiecte;
-ex. – joc pentru
verbalizarea etapelor -rezolvă probleme cu
de calcul date numerice şi
- să rezolve probleme -ex. de analiză a enunţ sintetic, care
care presupun o părţilor componente presupun o singură
singură operaţie ale unei probleme ; operaţie, cu numere
dintre cele învăţate -ex de transformare a mai mici decât 100,
unei probleme păstrând recurgând la
numerele date modelarea figurală a
-ex. de numărare cu datelor problemei;
pas dat „înainte” şi
„înapoi” cu şi fără - execută, parţial
sprijin de obiecte sau corect, în ritm
desene ; propriu, comanda
-ex. de comparare a dată, după lămuriri
numerelor folosind suplimentare;
diferite reprezentări ale
acestora ;
Intocmit, prof. inv.primar,Tibuleac Petronela

S-ar putea să vă placă și