Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Data:
Clasa: a V-a
Disciplina : Matematică
Unitatea de învăţare: Multimea numerelor naturale
Subiectul lectiei Proprietăţile adunării numerelor naturale
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare de cunoştinţe
Competente specifice: 1.Operarea cu numere reale pentru a efectua calcule în
diverse contexte, manifestând interes pentru rigoare și precizie.
Unitati de Competente:
1.4. Aplicarea algoritmilor, a proprietăților operaţiilor, pentru efectuarea și optimizarea calculelor cu numere naturale.
1.5. Aflarea componentei necu-noscute în cadrul operaţiilor de adunare, scădere, înmulțire și împărțire cu numere naturale.
Obiective operaţionale :
O1 – să rezolve exerciţii şi probleme folosind proprietăţile adunării;
O2 –să înţeleagă proprietăţile adunării şi să le utilizeze în calcule;
O3 – să utilizeze terminologia matematică în rezolvarea exerciţiilor şi
problemelor propuse;
O4– să caute soluţii logice pentru problemele de logică matematică;
O5 – să participe cu interes la lecţie.

Strategia didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, conversaţia euristică, metoda ciorchinelui,
explicaţia, problematizarea, exerciţiul, observaţia
Forme de organizare: frontal,individual si in perechi
Mijloace de învătământ: planşe cu proprietăţile adunării, manual, culegre de fişe de
lucru, fişe de evaluare

Durata lecţiei:

1
Strategii didactice
Ob.
Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific detaliat Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
op.
procedee didactice organizare
Evocarea Se creează condiţiile optime pentru desfăşurarea conversaţia Caiete frontal şi
Moment lecţiei: pregătirea materialului didactic necesar, Fişe individual
organizatoric îndrumarea elevilor în activitatea de pregătire. lucru
1 min Elevii pregătesc manualele, caietele de notiţe, manuale
caietele de teme, instrumentele de scris. planşe
didactice
Verificarea O3 Verificarea cunoştinţelor dobândite anterior : se Caiete Frontal Evaluare
temei şi a foloseşte metoda ciorchinelui. Conversaţia Individual orală
cunoştinţelor O4 La mijlocul tablei voi scrie „Operaţii Explicaţia continuă
dobândite în matematice” şi voi cere elevilor să scrie operaţii Metoda
lecţiile matematice învăţate in clasele primare ciorchinelui
anterioare O5
5 min
Adunarea Scaderea

Operaţii
matematice Frontal Observ.
sistemat.
Problematiz.

Înmulţirea Împărţirea

Se adresează elevilor câteva întrebări:


Cum se numeşte rezultatul adunării?
Ce operaţie presupune expresia „cu atât mai

2
mult”? Dar „cu atât mai mare” ?
Cum se numesc numerele pe care le adunăm?

Captarea O5 Se prezintă elevilor o planşă conţinând un rebus Conversaţia Planşă Frontal Evaluare
atenţiei matematic. Elevii completează rebusul atât pe fişe cât Problematiz. didactică format.
5 min şi pe planşă. (Anexa 1)
Anunţarea O5 Pornind de la cuvântul obţinut pe verticala A-B a Conversaţia Caiete Frontal Obser.
temei şi a rebusului, sunt anunţaţi elevii că în cadrul orei de Sistemat.
obiectivelor matematică vor repeta operaţia de adunare şi
operaţionale proprietăţile acesteia.
1 min Este scris titlul lecţiei pe tablă: „Proprietăţile
adunării numerelor naturale”. Elevii vor scrie titlul
lecţiei în caiete.
Dirijarea O1 Se propun elevilor spre rezolvare exerciţii de
învăţării O2 adunare şi se scot în evidenţă proprietăţile adunării :
20-25 min O3 Exerciţiile se rezolvă la tablă, elevii vor scrie pe
O4 caiete.
O4 I. Calculaţi :
O5 a. 23 356 + 356 163 = Exerciţiul Caiete Frontal Evaluare
356 163 + 24 356 = orală
Ce puteţi spune despre suma obţinută ? format.
De ce? (Adunarea este comutativă – schimbăm locul
termenilor şi suma rămâne aceeaşi). Adică a + b = b
+ a, oricare ar fi a,b – numere naturale.
Deci : 23 356 + 356 163 = 356 163 + 24 356
b. ( 4 356 + 3 789) + 2 375 =
4 356 + (3 789 + 2 375) =
Adunarea este asociativă – putem grupa, asocia
oricare termeni ai adunării, iar suma nu se schimbă. Problematiz. Observ.

3
Adică ( a + b) + c = a + (b + c), oricare ar fi numerele sistemat.
naturale a,b,c. a elevilor
Deci :
(4 356 + 3 789)+ 2 375 =4 356 + (3 789 + 2 375)
c. 45 764 + 0 = Evaluare
0 + 45 764 = orală
45 764 + 0 = 0 + 45 764 = 45 764 continuă
Adunarea are element neutru. ( elementul neutru al
adunării este zero - orice număr natural adunat cu Exerciţiul
zero rămâne neschimbat. ).
Adică a + 0 = 0 + a=a,oricare ar fi numărul natural a.
Se va lucra pe fişe de lucru.
I. se ofera spre rezolvare ex 1, 2 pg 17 Frontal şi
II. ex 2 pg 18 individual
III. Calculează sumele următoarelor perechi de
numere ( adună de „jos în sus” şi apoi „de sus în Observ.
jos”) şi spune ce proprietate a adunării ai folosit. sistemat.
Alege varianta corectă a rezultatelor şi scrie în a elevilor
căsuţe, în ordinea aflării rezultatelor, literele care Problematiz.
îi corespund. Vei obţine un cuvânt – surpriză. Fise de
456 239+ 34 908+ 348 342+ lucru In perechi
129 879 8 367 4 785

23 768+ 211 236+ 3 545+


7 231 547 118 26 359

33 275; 758 354; 29 904; 353 127; 586 118; 30 999


O N A A T M
t o a m n a
IV. Scrie rezolvarea problemei într-un singur
exerciţiu.

4
Într-o şcoală sunt 2 563 elevi, iar în şcoala vecină Exerciţiul
sunt cu 1 756 mai mulţi. Câţi elevi sunt în cele Problematiz.
două şcoli? Conversaţia
V. Completează tabelul şi spune ce proprietăţi ale euristică
adunării ai folosit :
Explicaţia
a 2 110
b 37 La tabla
c 3 456
a+0 Exerciţiul
b+0 Problematiz.
a+b Conversaţia
b+a euristică
a+(b+c)
(a+b)+c Explicaţia

Reflectia O1 Problematiz. individual Evaluare


Asigurarea feed- O2 1. Realizează corespondenţa, prin săgeţi, fără a scrisă
back-lui O3 mai calcula şi spune ce proprietăţi ai folosit: Munca Observ.
31 765 + 234 (34+563)+4 532 0+896 324 independentă. sistemat.
a elevilor
34+(563+4 532) 896 324+0 234+31 765
Încheierea O5 Se fac aprecieri generale şi individuale asupra Conversaţia Caiete Frontal şi Observ.
lecţiei comportamentului şi asupra participării elevilor la individual sistemat.
3 min lecţie. a elevilor

5
Anexa 1

A
1 F A C T O R I
2 D I F E R E N T A
3 P A T R U
4 T E R M E N I
5 S U M A
6 T R E I
7 R E S T
8 M A T E M A T I C A
B

1. Numerele care se înmulţesc se numesc. ...................


2. Rest sau.........
3. 2x2
4. Numerele care se adună se numesc .................
5. Total sau .........................
6. Triplu sau de ........... ori mai mare
7. Diferenţă sau ...........................
8. Disciplina care se ocupă cu studierea numerelor şi a operaţiilor matematice.

V. Completează tabelul şi spune ce proprietăţi ale adunării ai folosit :

a b c a+0 0+c a+b b+a a+(b+c) (a+b)+c


2 110 37 3 456

6
A

7
III. Calculează sumele următoarelor perechi de numere ( adună de „jos în sus” şi apoi „de sus în
jos”) şi spune ce proprietate a adunării ai folosit. Alege varianta corectă a rezultatelor şi scrie în
căsuţe, în ordinea aflării rezultatelor, literele care îi corespund. Vei obţine un cuvânt – surpriză.

456 239+ 34 908+ 348 342+ 23 768+ 211 236+ 3 545+


129 879 8 367 4 785 7 231 547 118 26 359

33 275; 758 354; 29 904; 353 127; 586 118; 30 999


O N A A T M

III. Calculează sumele următoarelor perechi de numere ( adună de „jos în sus” şi apoi „de sus în
jos”) şi spune ce proprietate a adunării ai folosit. Alege varianta corectă a rezultatelor şi scrie în
căsuţe, în ordinea aflării rezultatelor, literele care îi corespund. Vei obţine un cuvânt – surpriză.

456 239+ 34 908+ 348 342+ 23 768+ 211 236+ 3 545+


129 879 8 367 4 785 7 231 547 118 26 359

33 275; 758 354; 29 904; 353 127; 586 118; 30 999


O N A A T M

S-ar putea să vă placă și