Sunteți pe pagina 1din 2

TEZA 1 – enunț

I. Alegeți litera corespunzătoare răspunsului / răspunsurilor corect / corecte


1. Care dintre următoarele secvențe afișează cel mai mare număr natural care este mai
mic sau egal cu valoarea variabilei reale pozitive x?
a. m:=0;
while m<=x do m:=m+1;
writeln(m-1);
b. m:=0;
repeat m:=m+1 until m>x;
writeln(m);
c. m:=1;
repeat m:=m+1 until m>x;
writeln(m-1);
d. for m:=0 to x do;
writeln(m-1);
2. Care dintre următoarele variante reprezintă declararea corectă a două variabile de tip
întreg?
a. Var x,y:=integer;
b. Var x:integer; y:longint;
c. Type float=integer;
Var x,y:float;
d. Var x:array[1..2] of integer;
3. Care este valoarea returnată de următoarea funcție la apelul f(4)?
Function f(x:integer):integer;
Begin
If x<=0 Then f:=3
Else f:=f(x-1)*2
End;
a. 16
b. 24
c. 48
d. 3

II. Se consideră următorul algoritm pseudocod:


Citește a, b {numere natural}
Dacă a>b
Atunci
c:=a a:=b b:=c;
Sf-dacă
d:=0
Pentru i=a,b execută
Dacă i divizibi cu 2
Atunci
d:=d+1;
Sf-dacă
Sf-pentru;
Scrie d
1. Ce valoare se afișează conform algoritmului dacă a=18 și b=33?
2. Precizați valori ale lui a și b pentru care valoarea afișată ete 0.
3. Transcrieți în Pascal algoritmul dat.
4. Scrieți un program echivalent în Pascal fără a folosi structuri repetitive.
III.
1. În fișierul numere.txt se află mai multe numere naturale din intervalul [0, 5000] scrise cu
spații între ele. Să se scrie un program Pascal care să creeze fișierul pare.txt ce va
conține, câte unul pe linie, numerele pare dintre cele citite din fișierul dat.
2. Se consideră programul
Var v:array[1..50] of integer;
Function m(a,b:byte):integer;
Begin
If a>b
Then m:=0
Else if a=b
Then m:=v[a]
Else m:=m(a, (a+b) div 2)+ m((a+b) div 2 +1, b)
End;
Begin
For i:=1 to 10 do v[i]:=i;
Write(m(3,8));
End.
Ce afișează programul dat?
3. Scrieți un program care citește de la tastură cele 10 numere reale compun vectorul a și
apoi cele 8 numere ce compun vectorul b și afișează pe ecran câte dintre componentele
vectorului a sunt strict mai mici decât componentele vectorului b.
IV. Să se afișeze toate numerele formate din cifre distincte cu proprietatea că suma cifrelor este
S. Valoarea lui S se citește de la tastatură, iar soluțiile vor fi afișate pe ecran.