Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic “Hermes” Petroșani

Domeniul de pregătire de bază: Economic Avizat,


Calificare profesionala: Tehnician in activitati economice Director : Petrescu Florentina
Modulul: M VI- Stagiu de pregătire practică în domeniul financiar -contabil
Nr de ore/an :150 din care: IP:30 ; LT: 120
Nr. ore /săptămână: 30
Clasa: XII A Avizat,
Şef catedră : Huszar Otilia
Profesor: Roșia Matilda
Programa aprobata conf. Anexa nr.1 la OMEN nr.3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Cunostinte Abilitati Atitudini


14.1.2. Prezentarea metodelor de culegere si 14.2.2. Analizarea metodelor de culegere si prelucrare a 14.3.2. Asumarea responsabilitatii pentru alegerea unei metode
prelucrare a datelor statistice. datelor statistice.. de culegere,prelucrare si interpretare a datelor statistice.
14.1.3. Caracterizarea dinamicii fenomenelor social 14.2.3. Interpretarea si reprezentarea grafica a indicatorilor 14.3.2. Asumarea responsabilitatii pentru alegerea unei metode
economice. seriilor dinamice si a indicilor statistici. de culegere,prelucrare si interpretare a datelor statistice
14.1.4. Descrierea indicatorilor economici utilizati 14.2.4. Identificarea si interpretarea indicatorilor economici 14.3.3. Asumarea responsabilitatii pentru transmiterea de
la nivelul entitatii.. la nivelul entitatii:indicatorii economici ai potentialului informatii concise,veridice cu privire la indicatorii economici
uman,ai mijloacelor fixe,ai mijloacelor circulante,ai utilizati la nivelul entitatii.
cheltuielilor,ai rezultatelor entitatii.
14.1.6. Prezentarea sistemului de venituri si 14.2.6. Analizarea veniturilor si cheltuielilor publice 14.3.5. Manifestarea atentiei si rigurozotatii in stabilirea
cheltuieli publice 14.2.7. Determinarea impozitelor si taxelor corecta a veniturilor si cheltuielilor publice.
14.1.7. Prezentarea formelor și procedeelor de 14.2.8.Analizarea controlului financiar 14.3.6. Manifestarea profesionalismului in utilizarea
control financiar 14.2.9.Identificarea actelor de control financiar conceptelor de control financiar..
.
14.1.8. Descrierea conceptului si elementelor 14.2.10. Analizarea registrelor contabile intocmite de 14.3.7. Colaborarea in cadrul echipei pentru indeplinirea
definitorii ale asigurarilor.. aplicatia informatizata. sarcinii de lucru.
14.2.11. Analizarea softului specializat pentru prelucrarea
documentelor contabile specifice, in functie de obiectul
propriu de activitate.
14.2.12.
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii Ob
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
s.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (7 (1
(4) (5) (6) (8) (9) (10)
) 1)
1. 14.1.2 14.2.2. Activități practice privind 16 3 S5:12-16.X S5:12-16.X
analizarea metodelor de
culegere şi prelucrare a
datelor statistice.
14.3.2
Activități practice privind
2. 14.1.3. 14.2.3. interpretarea și reprezentarea
grafică a indicatorilor seriilor 10 S5:12-16.X
dinamice şi a indicilor
statistici.

S12:30.XI- S12:30.XI-
3. Activități practice privind 4.XII 4.XII
14.1.4. 14.2.4. 14.3.3. identificarea, calcularea și 12 6
interpretarea indicatorilor
economici utilizaţi la nivelul
agentului economic.

4. Activități practice privind S12:30.XI- S12:30.XI-


14.1.6. 14.2.6. 14.3.5. determinarea impozitele 16 3 4.XII 4.XII
14.2.7. directe și indirecte și a taxelor.

Activități practice privind:


 sistemul de documente
5. 14.1.7. 14.2.8. 14.3.6. primare şi evidenţă- obiect al 12 S15:11-15.I S15:11-15.I
6
14.2.9. controlului şi sursă de informaţii
pentru control:
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
invatarii Ob
Nr. Conţinuturi Nr. ore Săptămâna
s.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (7 (1
(4) (5) (6) (8) (9) (10)
) 1)
 controlul documentelor
justificative şi formularelor 12 6 S15:11-15.I S15:11-15.I
cu regim special;
 controlul organizării şi
conducerii evidenţei tehnic-
operative şi contabile;
 procedeele de control 12 6 S22:8-12.III S22:8-12.III
financiar;
 actele de control financiar.
6.
14.1.8. 14.2.10. 14.3.7. Activități practice privind 30 S29:10-15.V
14.2.11. analizarea, identificarea și
14.2.12. completarea poliței de
asigurare