Sunteți pe pagina 1din 1

Deportați în Transnistria - pentru Legea nr.

154/2021

Rezoluție Loc rezervat pentru înregistrare

CERERE
adresată Serviciului Arhive Naționale Istorice Centrale

Subsemnatul (a) _______________________________________________,


domiciliat(ă) în localitatea ______________________, str. _____________________ nr. ____,
bl. ____, et. ____, ap. ____, sector/judeţul______________________, telefon
__________________, e-mail: _________________, identificat cu BI/CI seria ____
nr.____________,

vă rog să–mi eliberaţi un document din care să rezulte că familia formată din
următoarele persoane:
- tata /bunic (numele, prenumele)___________________________________________
- mama/ bunica (numele,
prenumele)__________________________________________
- fraţi, surori/ unchi, mătuși (prenumele)______________________________________
________________________________________________________________________
Au fost deportați:
- din localitatea _______________________________, judeţul __________________ ,
- în localitatea/ regiunea __________________________________________________.

Solicit acest act pentru a-mi servi la __________________________________


Declar pe proprie răspundere că solicit actul în calitate de ________
________________________________________________________________________
_____
cunoscând prevederile art. 326 din Noul Codul Penal privind falsul în declaraţii.

Data: Semnătura,

S-ar putea să vă placă și