Sunteți pe pagina 1din 7

UNITATEA DE

ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala
Gimnazialǎ Sânanadrei
CLASA: I
DATA: 22.01.2021
PROFESOR ÎNV. PRIMAR: Dragomir Nicoleta Andreia
ARIA CURRICULARĂ: Tehnologii
DISCIPLINA: Arte vizuale şi abilităţi practice
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Farmecul iernii’’
SUBIECTUL LECŢIEI:,,Omul de zapada” - decupare, lipire, ansamblare
TIPUL LECTIEI: formarea de priceperi şi deprinderi
DOMENII INTEGRATE:
Arte vizuale şi abilităţi practice
Comunicare în limba română
Muzică şi mişcare
SCOPUL LECŢIEI:

 Cunoasterea si utilizarea unor tehnici de lucru utilizând hârtia.


 Dezvoltarea deprinderilor si abilităţilor practice de lucru, a gustului estetic, a imaginaţiei şi creativităţii
COMPENTENȚE GENERALE:
1.Explorarea de mesaje artistice exprimate în limbaj vizual într-o diversitate de contexte familiare;
2.Realizarea de creaţii funcţionale folosind materiale şi tehnici elementare diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
Arte vizuale si abilitati practice
1.1. Sesizarea diferenţei dintre informaţia practică transmisă prin limbaj vizual şi mesajul artistic;
2.1. Explorarea unor caracteristici/ proprietăţi ale materialelor în diverse contexte;
2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale prin utilizarea liniei, punctului, culorii şi formei;
Dezvoltare personală
2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate
Muzică și Mișcare
2.1Cântarea individual sau în grup asociind acompaniamentul sugerat de ritm;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1:Să decupeze elementele componente ale lucrării;
O2:Să asambleze corect, estetic şi creativ în spaţiul de lucru elementele componente;
O3:Să realizeze lucrări corecte, originale, în conformitate cu criteriile date;
O4:Să analizeze lucrările lor şi ale colegilor, raportându-se la criteriile de evaluare precizate.
O5: Să utilizeze terminologia specifica artelor plastice.

RESURSE:
 METODOLOGICE
STRATEGII DIDACTICE:

● METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia,lectura explicativa, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, turul galeriei.
● FORME ȘI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluare, aprecieri verbale,
Turul galeriei
● MATERIAL DIDACTIC: plansa model, carton colorat, lipici, foarfece, laptop/ tableta/telefon, cantece.
● FORME DE ORGANIZARE: frontal,individual

 TEMPORALE: 30 minute
 UMANE: 27 elevi
 SPAŢIALE: on-line
 BIBLIOGRAFIE:

● BIBLIOGRAFICE:
„Metodica predării lucrului manual”, Şerdean I., Dumitruleasa, F. – Editura Didactică şi Pedagogică, 1984;
„Rolul şi locul abilităţilor practice în orientarea socială a copiilor”, Tauru , Areta – Revista Învăţământul primar, nr.1/ 2001
Curriculum National-Programa scolara pentru clasa a II-a, Bucuresti, 2014

DESFĂŞURAREA LECŢIEI
ETAPELE Ob. CONŢINUTUL STIINTIFIC STRATEGIA DIDACTICĂ
LECŢIEI op. EVALUARE
Activitatea învăţătorului Metode şi Metode şi Metode şi
procedee procedee procedee
1. Momentul Se stabileşte un climat propice Conversaţia Materialele necesare Frontal Observarea
organizatoric desfăşurării activităţii. lectiei Individual sistematica a
2 min Se pregătesc materialele necesare. elevilor
2. Captarea Prezint elevilor power point- Lectura
atenţiei explicativa ,,Legenda omului-de- Frontal Evaluare
ului ,,Legenda omului-de-zăpadă’’.
5 min Conversaţia zăpadă’’ formativă
Vom purta o scurtǎ conversaţie despre orală
Observaţia
anotimpul iarna, realizând astfel
legǎtura cu subiectul lecţiei. Explicaţia

3. Anunţarea Se anunţă subiectul lecţiei. Conversatia Frontal Observarea


temei şi a Se comunică obiectivele în Explicaţia sistematică a
obiectivelor termeni accesibili elevilor pentru a-i elevilor
3 min motiva şi conştientiza în efortul de
învăţare
La activitatea de astăzi aş dori să
aducem o parte din frumuseţea iernii
aici, în clasa noastă virtuală, prin
intermediul lucrărilor pe care le vom
realiza, şi anume, o compoziţie
folosind diferite tehnici (decupare,
lipire) cu titlul ,,Omul de zapada”.
4. Realizarea Se prezinta elevilor planşa model şi Observatia Frontal
lucrării se explică tehnica de lucru. Observarea
sistematică a
15 min Intuirea materialelor necesare Conversatia Plansa model elevilor
prezentarea realizării lucrării.
lucrării Elevii sunt informaţi că planşa cu Explicaţia
Evaluare
produsul final este orientativă; formativă
În urma observaţiilor se discuta cu orală
elevii despre materialele folosite -se consideră
pentru realizarea lucrării şi despre Demonstratia performanță
demonstrarea O1 modul de lucru. dacă elevii
şi explicarea Se explica şi se demonstreaza Frontal care se
O2 Explicatia anunță/sunt
etapelor etapele de realizare a lucrării:
solicitați
lucrării ● decuparea elementelor componente; răspund corect
●asamblarea prin lipire; Demonstraţia
la cerințe
●se aleg şi se asamblează cât mai
O3 original elementele decorative, Conversaţia
moment în care elevii au posibilitatea
de a-şi manifesta creativitatea în
elaborarea produsului.
Înainte de a se trece la realizarea Carton colorat
Evaluare
propriu-zisă a lucrării, se vor efectua Foarfeca Frontal formativă
exerciţii pentru încălzirea musculaturii Exercitiul Lipici
realizarea scrisă
mici a mâinilor. Conversatia
lucrării de -se consideră
către elevi Laptop/tableta/telefon Individual performanță
Elevii vor repeta sarcinile de lucru dacă toți
Munca Cantece
fiind supravegheati si indrumati in elevii reușesc
realizarea lucrarii propuse. independentă
să realizeze
planșe corecte
Se asigură un fond muzical. și creative
Lucrările finalizate vor fi arătate la
cameră si apoi postate pe Google
classroom.
5. Evaluarea şi Se cere elevilor să aprecieze
discutarea O4 lucrările după următoarele criterii: Conversaţia Lucrările Individual Observarea
lucrărilor - respectarea tehnicii de lucru; elevilor Frontal sistematică
5 min O5 - corectitudinea decupării;
Explicatia Aprecieri
- aranjarea elementelor; verbale
- acurateţea lucrării; Turul galeriei
- gradul de finalizare Autoevaluarea

6. Activitate Frontal Observarea


recreativa Intonarea cântecelului ,,Omul de Laptop/tableta/telefon sistematică
3 min. zapada’’.
7. Încheierea Se fac aprecieri referitoare la modul în Aprecieri
lecţiei care elevii au participat la desfăşurarea Frontal verbale
2 min lecţiei. Individual
Se acordă calificative. Conversaţia
Elevii sunt îndrumaţi să-şi strângă
materialele în ordine şi să-şi facă curat
la locul de muncă.

S-ar putea să vă placă și