Sunteți pe pagina 1din 6

Unitatea de învăţământ: Colegiul "Alexandru cel Bun" Gura Humorului

Profilul: Servicii Avizat,


Domeniul de pregătire de bază: Comerț Director
Domeniul de pregătire profesională: Comerț
Calificare profesionala: Comerciant /Vânzător Pro. Ursaciuc Mihaela
Modulul: M 3 Administrarea mărfurilor
Nr de ore/an: 108 din care LT: 108
Nr. ore /săptămână: 4 ore/ săptămână SĂPTĂMÂNI - 27
Clasa: aXI a c profesională
Profesor: Cuțuhan Mihaela Avizat, Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 2 la OMEN nr. 3501 din 29.03.2018 Prof. Orhean Ionuț
Nr. înreg.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2021-2022

Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale


Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
9.1.1 Precizarea 9.2.1. 9.3.1.Asumare Recepția mărfurilor 28 S1,S2,S3
operațiilor Verificarea a Operații specifice recepției S4,S5,
specifice recepției documentelor ce responsabilităț mărfurilor: S6, S7
1. mărfurilor însoțesc lotul de ii efectuării -Verificarea documentelor
9.1.2.Enumerarea marfă operațiilor ce însoțesc lotul de marfă;
documentelor 9.2.2. Pregătirea specifice
-Documente de însoțire a
specifice recepției mărfurilor recepției
de mărfuri pentru mărfurilor lotului de marfă: factură,
9.1.3.Precizarea verificarea 9.3.2. aviz de expediție, scrisoarea
neconformităților calitativă și Manifestarea de trăsură, conosamentul, ,
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
apărute în urma cantitativă a atenției și foaia de parcurs,
recepției mărfurilor rigurozității în certificatele de calitate,
9.1.4 Descrierea 9.2.3. îndeplinirea certificatul de conformitate;
neconformităților Verificarea sarcinilor -Concordanța scriptică și
ce pot să apară în cantitativă a trasate de faptică între informațiile
urma recepției mărfurilor responsabilul
din documente și mărfurile
9.2.4. direct
Verificarea 9.3.3.Implicar primite efectiv
calitativă a ea activă în -Documente de intrare:
mărfurilor realizarea NIR, NRCD
9.2.5. recepției
Compararea mărfurilor Verificarea cantitativă și
situației faptice 9.3.4Respectar calitativă a lotului de 24
cu documentele ea normelor mărfuri:
ce însoțesc de transport și -Pregătirea mărfurilor
mărfurile manipulare a nealimentare pentru
9.2.6. Anunțarea mărfurilor verificarea cantitativă și
eventualelor
calitativă: dezambalarea de S8, S9,
neconformități
ambalajul de transport, S10,S11,
apărute în urma
aranjarea pe sortimente, S12, S13
recepției
articole;
-Verificarea cantitativă a
mărfurilor prin numărare,
cântărire, măsurare;
-Verificarea calitativă a
mărfurilor: integritatea
ambalajului, ; marcare,
aspect; culoare; formă;
design; gust; miros; etc
- Luarea deciziei de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
acceptare sau respingere în
condițiile stabilite prin
contractul de vânzare-
cumpărare;

2. 9.1.5.Enumerarea 9.2.7 Efectuarea 9.3.5.Asumare Păstrarea și depozitarea 28 S14,S15,


normelor de manipulării a mărfurilor S16,S17,
transport și mărfurilor responsabilităț -Factorii ce influențează S18,S19,
manipulare a 9.2.8. Formarea ii în efectuarea calitatea mărfurilor în S20
mărfurilor loturilor de operațiilor depozit:
9.1.6. Descrierea marfă specifice
-Factori interni: structura,
regulilor de 9.2.9. Incărcarea manipulării
formare a loturilor loturilor de mărfurilor și compoziția chimică a
de marfă marfă în formării produselor, proprietăți
9.1.7. Descrierea mjijlocul de loturilor de chimice, fizice;
condițiilor de transport marfă -Factori externi: mecanici,
păstrare și 9.2.10. 9.3.6.Manifest fizico-chimici, biologici
depozitare a Descărcarea area -Alți factori: regimul de
mărfurilor în loturilor de respectului păstrare a mărfurilor
funcție de natura marfă din pentru Norme de depozitare şi
lor mjijlocul de securitatea și păstrare a mărfurilor.
9.1.8. Precizarea transport durabilitatea Operaţii de întreţinere a
operațiilor de 9.2.11. operațiilor
mărfurilor pe perioada
întreținere a Verificarea executate
mărfurilor condițiilor de 9.3.7. depozitării.
depozitare Respectarea
9.2.12. condițiilor de
Pregătirea depozitare și
mărfurilor păstrare a
pentru păstrare mărfurilor în
9.2.13. funcție de
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Efectuarea natura lor
operațiilor de 9.3.8.
depozitare a Manifestarea
mărfurilor cu respectului
ajutorul pentru
utilajelor siguranța și
specifice durabilitatea
9.2.14. operațiilor de
Efectuarea întreținere a
operațiilor de mărfurilor
întreținere a 9.3.9.
mărfurilor cu Asumarea
ajutorul responsabilităț
utilajelor ii în evaluarea
specifice corectă, sub
îndrumare a
situației
stoculuide
marfă
3 9.1.9.Enumerarea 9.2.15. Stocurile de mărfuri 28 S21,S22,
diferitelor Căutarea, Clasificarea stocurilor S23,S24,
categorii de colectarea și  Stoc curent S25,S26,
stocuri de marfă prelucrarea de  Stoc de siguranţă S27
9.1.10. Descrierea informații cu
 Stoc sezonier
indicatorilor privire la stocul
specifici stocului de marfă
Metode de calcul a
de marfă existent stocurilor
9.1.11. Precizarea 9.2.16.Determin Viteza de rotaţie a
situațiilor area stocului de stocurilor: calcul, analiză pe
specifice stocului marfă cu categorii de unităţi
de marfă ajutorul comerciale.
9.1.2. Modalități instrumentelor
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
de acțiune pentru specifice
siguranța 9.2.17.
mărfurilor în Raportarea
magazin situațiilor
specifice
9.2.18.
Respectarea
procedurilor cu
privire la
siguranța
mărfurilor în
magazin
Unitatea de rezultate ale invatarii/Rezultate ale
Nr. invatarii Nr. ore Săptămâna
URÎ 9 Administrarea mărfurilor Conţinuturi Obs.
crt.
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Întocmit, prof. Cuțuhan Mihaela