Sunteți pe pagina 1din 17

$r CERCETARII

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BR; NCOVEANU''


TARGOVISTE
B-du-l Unirii, nr. Tdrgovigte, judeful Ddmbovila
Telefon/Fax : 00 4024 5220 4 68
E-mail : cbtgv@,yahoo.com
Web:

Regulament d t in Consiliul profesoral din: 06.09.2021


Aprobat in 08.09.2021
Nr. 4208i01.09.2021

REGULAMENTUL INTERN AL LI ULUI TEHNOLOGIC


,,CONSTANTIN BRANC VEANU''
CAPITOI,UL I DISPOZITII ENERALE

Art.1. Normele privind organizarea gi disciplina muncii s


cele stabilite prin prezentul regulament intern.
conform Legii 5J/2003(Codul muncii), modificatd gi
reactualizatd, Itor acte normative in acest domeniu
educaliei r-@t.v.,..,v
nalionale nr,I/2011,
t..../2vr a, uu Si Legii
cu uurrrplELaru€
completdrile qi modificdrile ul
fl mo0lllcarll( oare, ordinelor elaborate de MEC, ROFUI?
aprobat prin OM nr, 5447/31.0g.2020, Metodologia
carlru nrl deffi;ura1ea uctivildlilor didactice prin
intermediul tehnologiei ;i al internetului, precum
Sfp""ir" p'r"[o rea datelor cu csracler personsl.
Art.2. Regulamentul intern stabilegte normeie privind organ
area qi disciplina muncii, reguli de aplicare
acestora, precum gi reguli de comportament gi a
Jinuta pentru personalul a:lgajat al Liceului Tehnoloeic
,,Constantin Brdncoveanu,' din TdrgoviEte.
Art.3 Prezentul regulament intern stabileqte:
1.
\eguli privind protecJia 9i securitatea in muncd in cadrul uni
2. Reguli privind respectarea principiului nediscrimin6rii
demnit6{ii umane; 9i a inldturdrii oric[rei forme de incdlcare a
1 Drepturile giobl ale salarialilor;
4. Procedura de sol reclamafiiior indiv ale salariafilor;
Reguli privind d atea gcolard;
6. Abateri disciplin
1 Regul i referitoare I a procedura d iscipl inar6:
8. Criteriile gi procedura de evaluare piofesionald a salaria{ilor;
9, Modalitdfi de aplicare a altor dispoziJii legale sau contracila
specifice;
Art. 4. Dispozifiile prezentuluiRegulament intern pot fi co pletate prin Regulamentul
-
funclionare, alte norme interne tle organizare Si
de servicii, prin norme gJ;; ,; specifice in domeniul conduitei salariatilor
Liceului Tehnologic ,,Constantin Br6ncoveanu;,, in masuraln
care a sunt necesare, precum figa postului.

STRUCTURA ORGANIZATORICA. DREPTURILE


ATRIBUTIII,E ANGAJATILOR
Conform arl.257, alin.1, din Legea l/201l, funclia de
.or gi director adjunct se ocupl prin concurs
di
public de cdtre cadre didactice membre ale-corpului
na{ional de experf in managementul educafional.

ATt. 5. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI UNITA


DE iNVATAvrAnr

l. Este reprezentantul legal al unitAfii d. inuafarnant gi


reali
) conducerea executivd a acesteia;
Este ordonatorul de credite al unitdlii de invdJdmdnt qi
are dtoarele atribulii: propune CA spre aprobare
proiectulde buget qi raportul de execufie bugetarb, rdspun
de incadrarea in bugetul aprobat al unitdfii,
face demersuri pentru atragerea de resurse extilbugetare,
nde de gestionarea bazeimateriale a unitdfii;
3. Or ganizeazd intreaga acti vitate educationald:
4. Kaspunde de aplicarea Iegislafiei in vigoare la nivelul
unitdtii inv[fdmdnt;
Asigurd corelarea obiectivelor specific unitdfii de invd{imdnt
c cele stabilite la nivel nalional qi local;
6. Coordoneazd procesul de oblinere a tuturor autorizaliilor
qi a zelor legale necesare funcfionbrii unitdlii de
invdtdmdnt:
1 aplicarea qi respectarea normelor de SSM;
1+sr.eu5a
8. Incheie parleneriate cu operatorii economici pentru
asigurarea irii practice a elevilor;
9. Propune I$J spre aprobare proiectul planuluiie
Ecolarizare avi t de CA;
10. iqi asuma, alituri de consijiul d.;il;trt;;il;ffi#.""; performanfele unitdlii gcolare pe care o
conduce;
lt. Propune spre aprobare consiliului de administraJie regulamen ul de
organizare gi func{ionare a unitdfii de
invdf[mdnt, regulamentul intern, proiectul de buget gi
raportul e execuJie bugetard;
12. Rdspunde de seleclia, angajarea, evaluarea
periodicA, moti rea gi incetarea rapofturilor
personalului din unitate. de munc6 ale
13. Indeplinegte alte atribufii stabirite de cdtre consiliul
de admini conform legii;
14. Prezintd anual un raport asupra calitdlii educafiei din unitatea pe care o conduce in fa{a Consiliului
profesoral, Consiliului de administralie, Asociatiei
de pdr il adduce la cuno;tin[a autorit6tilor
l--
i pl'rit.l"r ,ri termen de maximum 30 de zile de la
data inceperii anului Ecolar;
^
15. a datelor statistice tru sistemul naJional de indicatori privind
t6, lilt;,., educalionare icotll g1 o p{opune spre aprobare Consiliului
17. Asigurd implementarea hotdrdrilor Consiliului de Admini
tie qi propune Consiliului de Administratie
anularea hotdrd'ilor acestuia care contravin v[dit dispozili
legale in vigoare gi informeazd IgJ despre
aceasta;
1 8. Coordone azd activitatea SIIIR;
19. StabileEte componenta nominal a formafiunilor de studio in
20. Numeqte dupd consultarea Cp, in 6aza hotIrdrii CA.
coordonatorul de proiecte qi
programe educative;
21, Emite decizia de constituire, in baza hotArarii CA,
a or qi comisiilor din cadrul unitalii qi
coordoneazd comisia de intocmire a orarului;
22. Aprobd graficul serviciului pw
pe ouu4r4 personalului olgacllg
al pErsulalulul
Ecoald 4r didacti
23. Propune CA, spre aprobare, calendarul activitdJilor educative
24. Aprobd graficul desftEurdrii lucrdrilor scrise semestriale;
25. Elaboreazd instrumente interne de lucru utirizate in activitat
de indrumarei control qi evaluare gi le supune
apre aprobare CA;
26. Deleagd atribuliile cdtre directorul adjunct sau cdtre
imposibilitd{ii exercit6rii acestora. Neindeplinirea acestei
a didactic membru al CA in situalia
constituie abatere disciplinard qi se
sanc{ioneazd conform lesi i.

ATt. 6 ATRIBUTIILE DIRECTORULUI ADJUN


(1) in activitatea sa, directorur poate fi ajutat de directorul
adjunct afla in subordinea sa direct6.
(2) Funcfia de director adjunct al unitalii de invdfdmdnt
de stat se ocu 6, conform legii, prin concurs public, susJinut
de came cadre didactice titulare, rnernbre ale corpului naJional
de e pe4i in management educafional. Concursul
pentru ocuparea funcfiei de directo'adjunct se or.ganizeazd
conform r logiei aprobate prin ordin al ministrului
educaliei nalional e gi cercetdrii gti i n1ifi ce.
,,(3) Directorul adjunct al unitdJii de invdJdmdnt de stat poate fi iberat din functie la propunerea motivatd a
consiliului de administraJie ar inspectoraturui gcolar, la propun.."a
u2 dintre membrii consiliului de administralie al
unit[fii de invatramant sau la propunerea consiiiurui p.oi.ro.ul,
uotu a2/3 dintre membri. in aceastd ultimd situatie
este obligatorie realizarea unui audit de cdtre inipectoratui "u
gcolar. Rezultatele auditului se analizeazl de cdtre
consiliul de administralie al inspectoratului gcolar gi, in
decizia de eliberare din funcJie a directorului adjunct
baza'hotdr ii acestuia, inspectorul gcolar general emite
(4) Directorul adjunct igi desfdgoard activitatea in baza
.r'*tariil. r*t
atributriile stabilite prin figa posfului, anexd la contractul
unui con t de management educafional gi indeplinegte
de manaser I educafional, precum 9i atribuliile delegate de
director pe perioade determinate.
(5) Directorul adjunct exercitd, prin deregare, toate
atribuJiile directorul in lipsa acestuia.
(6) Perioada concediului anual de odihn6 al directorului
adjunct," upri de cdtre directorul unitdlii de invd(dm6nt.
(7) Pe perioada exercit[rii mandatului, directorul a-djunct
ar unitali! nu poate deJine, conform legii,
func{ia de pregedinte gi vicepregedinte in cadrur unui .?nvdJdmdnt
fartid politic la ni I local, judelean sau nafional.

Art.7 - ATRTBUTIILE CONSILIULUI PROFESO


(l) consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice d
de predare gi de instruire practicd,
unitate de invd{dmdnt. p'eqedintele consiriurui profesorar
9^iltlo erte di
(2) consiliul profesoral se intrunegte lunar sau de cdte
ori este ;;;, propunerea directorului sau Ia solicitarea
minimum l/3 din numdrul personarurui didactic de predare gi a
instruire p taa.
(3) Pe'sonalul didactic.de conducere, de predare gi instruire
p.ur;; are urcplur
Grs s[ pantclpe
dreptul s4 participe ta
la toate gedm{ele
gedin{ele
consiliilor profesorale din unitd{ile de invatramdnt unde
gedinfele consiliului profesoral din unitatea de hi d.rfr$;;;; activitatea gi are obligaJia de a participa la
invalamdnt unde declard. in scris, la inceputul fiecdrui
Ab s enf a. n em
an $colar. cd are
i?' I? li ^bi:: :. :ti
de bazd se consider6 abater.e disciplinar6.
y"t.1 d e I a s e d inlel e cons il iului p.o r", o, I din unitatea de invdJEmdnt
unde are norma
(4). Cvorumul necesar pentru intrunirea in gedinld
a Consiliului I este de 2/3 din numdrul total al membrilor,
cadre didactice de conducere, de predare gi instruire pru.ti.a,
,r'no.r* bazE inunitatea de inv[J6m6nt.
se adoptd prin vot d.eschis sau secret, cu cel pulin jum
!t^15,?:?l?.1t" te plus unu din numdrul total al membrilor
cons it i u u i profes oral'cu norm a de b azd*
I

gi pentru copii, elevi, pdrinfi/tutori/reprezentanJi


* ffiil1ti;
t,"rJ] !i' rirTrffi u personalul unitdlii de invdJ[mdnt, precum
legali, ModaliTut.a o. se stabilegte la inceputul gedinJei.
(6)
_Directorul unit6{ii de inv[f6m6nt numeqte, prin decizie, I consiliului profesoral, ales de consiliul
profesoral. Secretarul are atr.ibuJia de a redacta lizibil
profesoral.
9i inteli il procesele-vbrbale ale gedinJelor consiliului
(7) La gedinfele consiliului profesoral, directorul poate
invita, in fu fie de tematiaa dezbdtutd, personalul didactic
auxiliar gi/sau personalul nedidactic din unitatea de invtrfdm
6.nt, rep nJi desemnali ai pdrinlilor, ai consiliului
elevilor, ai autoritdlilor administraJiei publice locare gi
ai operatori economici gi ai altor parleneri educalionali. La
gedinfele consiliului profesoral pot participa qi
reprezentanJii organ fiilor sindicale reprezentative la nivei de sector
de activitate inv[Jdmdnt preuniversiiar u,, membri in unitate]
"u.. profesoral,
(8) La sffirgitul fiecdrei gedin(e a consiliului
toli partic au obligalia sf, semneze procesul-verbal de
9edin1d.
(9) Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale
al consil lui profesorali Registrul de procese-verbale
pe fiecare pagind si se.inregistreazd. pe ultima se
ll*1:.1"].:-":a pagind, di :ctorul unitdlil de invdJdmdnt semneazd pentru
certifrcarea num6rurui paginiror registrurui gi apricd
*u*piru rnltalii o invafamdnt.
de procese-verbale al consiiiutui profesoial i,ir"ii de un dosar oare conline anexele proceselor_
Ii9lj:g::llt
verbale (rapoarte, progra'te, informdri, tabele, liri.,
;oli"i;r;,"r,"
il;;; sesizdri etc.), numerotate gi indosariate pentru
fiecare gedinfd. Registrur gi dosarur se pdstr.eaza intr-un
figet securi ale cdrui chei se gdsesc la secretarui gi la
d irectorul unitdlii de invd{dmdnt.
Art. 58- Consiliul profesoral are urmItoarele atribufii:
-
a) analizeazd,, dezbate gi valideazd rapoful general privind
invdfdmdnt, care se face public:
calitatea invdtEmdntului din unitatea de
bl a]ese, prin vot secret, reprezentanfii personalurui didactic
in consiriu de administrafie;
c)
.dezbate, avizeazd gi propune consiliului de administraJie, spre bare, planul de dezvoltare institulionald al
unitdJii de invdfdmdnt;
d) dezbate gi aprobd rapoafiele de activitate semestrial gi
anual, gi eventuale completdri sau modificdri ale
acestora;
e) aprobd rapofiur privind situafia gcorar' semestrialf,
gi anual[ prezent t de hecare invdfdtor/institutor/profesor
invbjdmdnt primar/profesor-diriginte, precum pentru
congente;
9i situalia g;;l# d"p; incheierea sesiunilor de amdndri, diferenle gi
,f) hotdr5gte asupra tipului de sancliune disciplinard aplicatdelevilor
ca sdvdrgesc abateri, potrivit prevederilor
prezentului regurament gi are reguramenturui de
organizaregi funcliona a unitblii de invdtdmdnt gi
elevului; ale Statutului
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi gi
pentru didactic din unitatea de inv[Jdm6nt, conform
reglementf,ri lor ?n vigoare;
h) valideazd notele la puftare mai mici de 7, respectiv
mai mici de g -
pedagogic, teologic si militar, plecum gi calificativele .in,cazul unitdlilor de invdJdmdnt cu profil
la puftare mai ici de ,,bine", pentru elevii din invdtdmdntul
primar;
i) avizeazd, oferta de curricurum ra deciziagcolii pentru
anur gcolar urm $r o propune spre aprobare consiliului de
administ'afie; prin exceplie, in unitdlire de invdf[mdnt
preuniversitar cu litate j uridicd care gcolarize azd, elev
in inv6{6mdnt profesionar gi tehnic cu o pondere majoritard i
a invdfdmd Irri dual consiliul profesoral avizeazd
curriculumul in dezvoltare.locald ( rDLi qi ir propune
spre aprobare di lui.
j) avizeazd proiectul planului de gc rlarizare: ^
k) valideazd fi'ele de autoevaruare ale peisonalurui didactic
ar unitdJ de invIjdmdnt, in baza cdrora se stabilegte
calificativulanual;
l) formuleazd aprecieri sintetice privind activitatea personalului
didact care solicitd acordarea grada[iei de merit sau
a altor distincaii gi premii, potrivit regii, pe baza
raporturui de autoeval ea activitdjii desfEgurate de acesta:
m) propune consiliului de adminisiralie programele
de formare cont ud gi dezvoltare profesionald ale cadrelor
oroactlce:
n) propune consiliului de administrafie premierea gi
acordarea titlurui Profesorul anului', personalului
predare gi instruire practicd, cu rezultate deosebite didactic de
in activitatea alJa tica, in unitatea de invd!6mdnt; dezbate si
avizeazd. regulamentul de organizare gi funcJionare a unitdfii
";:;;;
de invd
:1"*rl:j-:1,:
gi/sau -so.lj
adrninistrative
c itarea m in i sterului, u inrp..torutut;i

cu caracter normativ, cire regrementeazd


;ilfi; roprie iniliativd, proiecte de acte normative
activi' la nivelul sistemului nalional de invd{dm6nt,
formuleazd propuneri de modificare sau di completare
u ur.rtoru;
p) dezbate probleme regate de confinutur sau organizarea
actului educa ional din unitatea de invdfdmdnt gi propune
consiliului de administratrie mdsuri ce optimizare
a acestuia;
prin vot secret, cadrele didactice membre ate
l]_l]:t., Comisiei pentru valuarea gi asigurarea calit[Jii, in condifiile
rvSr,,
s) indeplinegte, in limitele legii, alte atribulii stabilite
de consiliul de precum gi orice alte atributii
e i con tractelor col ective a. rnun.a uf1i.
K:l:Lt:g': l,Tl:l ll _"lg"f
u) propune eriberarea
s

din funcJie a directorurui


uu il,
unitdlii de invafamdnt, form legii.
Art. 8 Documentele consiliului profesoral sunt:
- gi graficul gedinJelor .oniiliulri
a) tematica profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral:
c) registrul de procese-verbale il consiliului prof.esoral,
I cu anexele proceselor-verbale,

Art. 9 - ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE


Consiliul de administra{ie are unndtoarele atribufii principa
a) aprobd tematica gi graficul gedinfelor;
b) aprobd ordinea de zi a gedinfelc r;
c) stabilegte responsabilitdJile membrilor consiliului
de administraJie
d) aprobd regulamentul intern qi regulamentuI de
organizare gi funr lonare a unitdJii de invildmdnt
prevederilor legale; cu respectarea
e) igi asumd, alAturi de dr1ec.to1, rdspunderea publicd
pentru perform jele unitdJii de invdldm6nr;
f) particularizeazd, la nivelul rnlialii de inv54[mdnt,
. figa_cadru postului de director adjunct, elaboratd de
inspectoraful gcolar;
g) paticularizeazd, la nivelul unitifii de invdJdmdnt,
contractul ional tip, aprobat prin ordin al ministrului
educaliei nalionare, in w4r
'r ca'eu Jurr
sunr inscrise
urrur lss ureptunle
drepturiie gl
si oOttgafltle reci ale unitdlii de invdJdmdnt gi ale pdrinfilor, in
momentu I inscrieri i antep'egcorarir or, pregcorariror "urig"illl....;p
sau a erevitor:
h) valideazd statul de personal pentiu ioate
categoriile de din unitate, care urmeazd a fi transmis spre
aprobare inspectoraturui gcolar ra inceputur fiecdrui
in gcorar gi o.i oe te ori apar mqdificdri;
i) pune in aplicare hotardrire ruate in qedinla
r.""rli""
piT:::l:^':::.1:-"-q"] ecolar din care.unitatea de invd;rmant .l;;i'il;, de administralie ale unitdlilor de invdldmdnt
ace pa
i)valideazd raportul general privind starea gi calitaiea invdlamdntu i
pr omov eazd m dsuri ameli orati ve;
din unitatea de inv6jdm6nt preuniversitar gi
etaborare a proiecturui de dezvorrare institu!
"jlln9:::.1.'r]i t
aprobd proiectul de dezvoltare institutrionald
9i modific[rile ulteri
precum gi comisiile de revizuire a acestuia;
16,
ale acestuia, precum gi planul managerial ai
directorului;
l)adoptd proiectul de-buget al unitalii de invdfdmdnt, jindnd
funclionare a unitdfii de invd{dm6nt, astfel cum sunt
de toate cheltuielile necesare pentru buna
prevd
d.:i.L* apl icabile; proi ectut de buget astfel adoptat acestea prevazute
;tilgil;
Iegislatia in vigoare gi contractele colective
ordonatorul superior de credite;
m) intreprinde demersuri ca unitatea de invdldm'antJ;;il;;; imitele bugetului alocat;
n) avizeazd execuJia bugetard la niverur unitilii
.bugetul oe invalamant ii ras impreunf, cu directorul, de incadrarea in
aprobat, conform lesii:
o) aproba modalitfiile de-realizare a resurselor
extrabugetare ale nit6fii de inv{}dm6nt qi srabilegte utilizarea
acestora in concordan{d cu pranurire operafionar.
oin pror.ct"J-J. tare institufionald gi planul managerial pentru
T.l].T.:1:, l?f
ursete, exlrabugetar.e realizate de uniiatea
a" i""Ad; j t din activitd{i specifice (inchirieri de ipalii,
activitdli de microproduc{ie etc.), din donafii, sponsoriz'ri sau din al surse legal constituite rdm6n in totalitate la
dispozifia acesteia;
din execufia bu ului de venituri gi cheltuieli ale
activitdfilor
anul calendaristi urmdtor, cu aceeagi destinatie
sau pentru

r) stabilegte taxele, conform nolmelor legale in


vigoare;
s) aprob' acordarea burselor gcolare,
legislaliei in vigoare;
acordarea premiilor pentru"onfo.m
personalul unitalii O.ir"aia.
..,?^111:Ot
vlgoare; t, in conformitate cu prevederile legale in
in unitatile de invdfdmant particular, avizeazd drepturile
u)
salariale ; extrasalariale ale directorilor si directorilor
fjyncfi, precum gi salarizarea personaiului din unitate, h ;i;;;i cu prevederile legii gi ale contractului
individual de muncd;
v) aprobd acoperirea integrard sau pa4iara a cheltuielilor
de deplasa 9i de participare la manifestIri gtiinJifice
fard.sau strdindtate pentru personalul didactic, in limita r""aJr", in
w) aprobd, lunar, decontarea cheltuielilor aferente
i", ai fonduri extrabugetare;
navetei cadrelor ice din unitatea de invdfdmdnt, in baza
solicitdrilor depuse de acestea;
x) aprobd proceduri elaborate la nivelul unitatrii
de invdJdmdnt;
y) propune, spre aprobare, inspectoratului gcolar
infiinlarea centru de documentare qi informare, a bibliotecii
gcolare in unitatea de invdJ6m6nt;
z) aprobd extinderea activitAlii cu elevii, dupd
orele de curs, prin | "$coala dupd gcoald',, in funcJie de
resursele existenre 9i posibilitd{ile unitdtrii
de invafdmdnt;
aa) aprobd curriculumur ra deciziagcolii cu
respecrarea prevederiror le
bb) pentru unitdlile de inv6jdrn6nt profesion'al
dezv oltare locald (CDL) i. inche ier.ea
irii"^ri
$i tehnic, gramele gcolare pentru curriculumul in
9 .ont.u"Jtor_rll.ililnj ;;; instruirii practice cu operatorii economici;
cc) aprobA orarul cursurilor din unitatea de invdtdmdnt:
dd) aprob6 mlsuri de optimizare a pl.ocesului didactic propuse
de siliul profesoral;
ee) stabilegte componenla 9i atribuliile comisiilor pe domenii
de acti itate din unitalea de invdtdmdnt;
ff) aproba programul de pregdtire gi evaluare pentru formaliunile de ;tudiu
cu frecvenld redusd;
gg) aprob[ tipurile de activitbfi educative extragcolare
tur. ,, rganizeazd in unitatea de invdjlmdnt, durata
acestora, modul de organizare gi responsabiritatire stabilite
de consiriu
hh) aproba graficul de desfdgurare a instruirii practice:
rr) aprobd proiectul de incadrare, intocmit de director,
personal didactic auxiliar $i nedidactic;
cu person I didactic de predare, precum gi schema de
jj) aprobd repartizarea personalului didactic de predare pentru vdJdmdntul pregcolar qi primar/diriginfilor la
grupe/clase;
kk) desemneazd coordonatorul pentru proiecte gi programe educativ gcolare
gi extragcolare;
1l) organizeazf, concursur pentru ocupirea posturilor
didactice auxi re 9i nedidactice, aprobd comisiile in vederea
organizdrii gi desfbgurdrii concursulu i, valideazd rezultatele
ilor gi aprobd angajarea pe post, in condi{iile
legii;
mm) avizeazd comisiile in vederea organizdrii gi desftqurd
ursului pentru ocuparea posturilor didactice
auxiliare gi nedidactice la nivelul conso4iului gcolar;
tn) realizeazd anual evaluarea activitdlii personalului conform
oo) avizeaz|, la solicitarea directorului unit[trii de invdfdmdnt,
pe ba: recomanddrii medicului de medicina muncii,
realizarea unui examen medical de specialitate, in de inaptitudine profesionald
psihocomportamentald, pentru salariatrii unitaiii de invdldmdn
cazur|re de nafurd
t;
pp) avizeazd,, la solicitarea a jumf,tate prus unu din
membrii cons liului de administralie, pe baza recomanddrii
medicului de rnedicina muncii, realizarea unui examen medical
prof'esionala de naturd psihocomporlamentarf,, pentru
de specialitate, in cazurile de inaptitudine
director sau dir adjunct;
qq) indeplineqte atribufiile de incadrare
9i
mobilitate
Metodologiacadru de migcare a personarurui didactic in invdldmdniur
a pe lului didactic de predare prevdzute de
iversitar;
n) aprobi modificarea, suspendarea gi incetarea contracturui individ I de muncd al irersonalului din unitate;
ss) propune eliberarea din funcfie a directorului unitdjii
de invdJdn t cu votuf a 2/3 dintre membrii consiliului de
administrafie al unitdJii de invdfdmdnt sau ra propunerea consiliurui
p ral, cu votdl a2l3 dintre membrii acestuia,
gi comunicd propunerea inspectoratului gcolai;
tt) propune eliberarea din funclie a directorului unitatrii de inv[Jdm6
particular gi confesional, cu votul a 2/3 dn
membri, gi comunicd propunerea persoanei juridice fondatour. p.nt
u. dterea deciziei de eliberare din func1ie;
uu) aprobd figa individuald a postului peniru fiecare salariat,
care ituie anexd la contractul individual de muncd.
gi o revizuieqte, dupd caz;
vv) aprobd perioadele de efectuare a concediului de odihnd a tuturor salarialilor
unitdlii de invbjdmdnt
preuniversitar, pe baza cereriror individuale scrise are
acestora, in fu fie de interesul invdfdmdntului gi al celui
cauzd, tindnd cont de carendarul activitdfilor unit[]ii in
de inv6ldm6nt gi al xamenelor naJionale;
ww) aprobd concediire sarariafilor din unitatea de invatramant, onform reglementdrilor
contractelor colective de muncf, apricabire gi regulamentului Iegale in vigoare,
iniern;
xx) indeplineqte atribufiire prevf,zute de Iegisralia in vigoare privind
nderea disciplinard a elevilor, personalului
didactic de predare, didactic auxiliar qi nedidactic din uni-tatea
ie invb
yy) aproba, in condiliire regii, pensionarea personalurui din
zz)aprobd, in limita bugetului alocat, participarea la programe
unitateai invdff,mdnt;
de d voltare profesionald a angaja\ilor unitdJii de
invdJam 6nt; aaa) adm i n i st r eazd baza materiald a un
italii de ilva1am ant,
CAPITOLUL II
Reguli privind protecfia gi securitatea in muncd
cadrul unit5(ii
Art.10 Angajatorul 9i salariafii se obligd sd respecte
sandtatea in rnuncd, precum gi toate reglementdrile
erile legale privind protecfia, securitatea gi
in vitgoare, apli ile in acest dorheniu.
veder.la menlinerii $i i;;r;itrfi;i';;ilTub,
*,.1t" ]l
,,Constantin Brdncoveanu" va adopta urmdtoarele mdiuri:
cte munc6, conducerea Liceului Tehnolosic

asigurarea condiliilor de muncd in rapoft cu


luJia tehnicii;
asigurarea condifiilor de iluminat, zgomot, trrri'
t
prevenirea gi combaterea riscurilor profesi
in.formarea $i pregdtirea salariaf ilor asupra
pericol s6n6tatea gi securitatea salirialilor;
iilor de risc gi care pot pune in
Art,l2. in func{ie de condi{iile de la iocut de muncd,
echipamente de lucru $i protectie, materiale igienico_sanitare.
sa i din unitatea gcolard au dreptul, dupd caz, la
Art .lJ. sarcinire de serviciu trebuie stabilite in limitere
felu i mlncii pe care fiecare salariat s-a obligat
o presteze la incheierea contractului individual gi sd
conform atribuliiior in figa postului.
Art.l4. Numdrul de personal se stabiiegte in funclie
muncd (8 ore/zi).
p;; ;; ile legale; de durata timpului normal de

CAPITOLUL III DREPTURILE


$I OBLIGATIILE ANGAJ TORULUI $I ALE SALARIATILOR

.-Art.15. Drepturile 9i obligafiile conducerii Liceului rologic ,,Constantin Brdncoveanu,' gi ale


salariafilor sdi decurg din lege, din contractul colectiv
de muncd, contractul inilividual de muncb incheiat cu
fiecare salariat gi din prezentul regulament.
In acest sens, conducerea
turi:
a. sd stabileascd organizarea
b. sd stabileasc[ atribu]iile fi te cu d
funcfie de pregdtirea fiecdrui salari iile legale in vigoare, in
c, 91 caracter obligatoriu pentru salariafi qi si
:1-9:1 llloozilji
conformitate cu legislatia in vigoare;
stabileascd sarcinile de serviciu, in
A
u. sd exercite controlul asupl.a modului de indeplinire
a sarcini de serviciu;
sd constate sdvdrgirea abaterilor disciplinare
9i s[ aplice sancfi ni corespunz6toare, potrivit legii;
f, sd stabileascd programul de lucru, in cadrul
timpului de de 40 de ore/sdptdmdnd;
C. sd acorde concedii frrd platd pentru rezolvarea
unor personale, pe durate stabilite prin acordul
pdrfilor.
Art.16 Condu Constantin Brdncoveanu,, urmdtoarele obligafii:
- sd informe I regulament intern;
- s6acorde ce decurg din lege' din
contractel ;tul colectiv de muncd aplicabil 9i din
sd comunice salariafilor situaJia economici gi
financiarf, a unit cu excepfia informafiilor sensibile sau
prin divulgarea lor, sunt de naturE sd prejudici
secrete care,
corespunz4toare in vederea r.edresirii situafiei,
activitatea institujiei, gi sb ia mbsuri
atunci c6nd esie
sd discute cu salariafii sau cu reprezentantii
I acestora in privinla lzllor care ar putea sf, afecteze drepturile gi
interesele acestora;
sd dispund mdsurile necesare pentru irnbundtdfirea
condiliilor muncd, asigurarea condiJiilor de protecJia
muncii, de prevenirea gi stingerea incendiilor gi
de respectare a el or igienico-sanitare, realizdnd
instruirea personalului in acest domeniu; totodatd
sd dispunb toate mdsurile.necesare pentru
asigurarea securitdlii ilor in unitate;
sd pldteascd toate contribufiile gi impozitetJaflate
in sarcina SE, gi sd refind gi vireze contribuliile gi
impozitele datorate de salariali, in condiliile
legii;
sd elibereze, la cerere, toate documentere
care atestd calitatea de sal at a solicitantului;
t: fi denf i al itarea d ate I or cu c aracter personal
al e s r'
al ari a1i
sd"::C,::."*.:n
indrume activitatea persoanelor incadrate in
munca, in indeplinirii ahibufiilor prevdzute pentru
parte prin figa postului gi respectdnd relaliile
lec3re.i1 de su gi coordonare stabilite prin organigrama
instituliei.
Art.l1 Salariafii Liceului Tehnologic,,Constantin Brdncov " au urmf,toarele drepturi:

a, dreptul la salarizare pentru munca depusd


b. dreptul la repaus sdptdmdnal (sdmbdta duminica), dar gi
9i in zilele de sdrbd{ori legale;
c. dreptul la concediu de odihnd annal, cu respectarea pre
(1) Cadrele didactice beneftciazd. de concediu anual ilorplatd, art. 267 dinLegeanr.ll20ll:
in perioada vacanfelor gcolare, cu o
duratd de 62 de zile lucrdtoare; in cazuri bine justificate,
co ucerea unitdlii de invdj6m6nt poate intrerupe
concediul legal, persoanele in cauz[ urmdnd a fi iemunerate
oen u munca depusd.
(2) perioadele de efectuare a concediului de odihnd pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de
vvrr'rrq' de .ur'.rslri4re'
consiliul uv administrafie, lrin funcfie
runclle oe
de Interesur
interesur invdfdmdntului gi
si a celui in cauzd,) dar cu asigurarea personalului
didactic necesar pentru desf6gurarea examenelor nafionale.
(3) Neefectuarea concediului anual d6 dreptul la efec .uarea concediului
gcolar urmdtor: restant in vacanJele anului
d. dreptul la egalitate de ganse qi tratament;
e. dreptul la demnitate in munc[;
f.
o
h.
i.
j.
k.
I. dreptul la negociere colectiv6 sau individuald;
m. protectra maternitdlii (dispozitriile OUG 9612003)

CAPITOLUL IV
REGULI CONCRETE
privind disciplina muncii in
Art.l8
Personalul angajat in Liceul Tehnologic,,Constantin
comportament stabilite ?n Iiceu, dAnd dovadd de responsabili
" are obligalia de a respecta regulile de
revrn.
i iniliativa in indeplinirea sarcinilor ce ii
- Reg^ulile stabilite prin prezentur regurarnent se aplicr tuturor ariafilor din liceu, precum
desf6goar6 activitatea prin detagare sau suplinire gi celor care igi
pe perioad[ de inald
- Eviden(a prezentei angajatrilor se (ine prin condica
dL prezenld exir :ntd la sediul liceului.
- EvidenJa concediiror de odihnd, a concediilor de
studli, a concedi lor fbr[ platd acordate in condi]iile prevdzute
de lege, aprobate de conducerea colegiului, gi a absentreior
nemoti se fine de cdtre serviciul Secretariat.
Aceste reguli generare privind disciplina muncii in unitate sunt c mpletate gi cu prevederile din figele de post
ale fiecdrui angajat.

Art.l9 Prevederile acestui regulament se aplic[ gi person


lului angajat pe perioadd determinatd sau
aceste prevederi se pot compreta- gi/sau modirri"
lgJu!1r, i"".I"- i este cazul, Ia solicitarea directorului sau a
213 din num'rul membrilor consiriului de administralie "ri
at unitalii Je Tgdmdnt qi cu acordul liderului de sindicat.
Art.20 Cadrele didactice din liceul nostru urmEresc,
conform araliei universale a drepturilor omului gi
ConvenJiei cu privire la drepturile copilului :
- educarea elevilor pentru toleranfd gi prietenie intre tofi ii, indiferent de sex, ras6, naJionalitate,
apartenenld religioasa; o cre$terea elevului in spiritul
respectu i faJd de pdrin{i faJ[ de valorile culturale
naJionale gi universale; 9i
-o educare a viitorului adult in spiritul respectului
pentru frum pentru valoare gi pentru naturd;
-o dezvoltare a personalitdfii copilului gi t6ndrului
in sensul as ii responsabilitfiii acfiunilor proprii.
Art.21 Un exemplar din regulamentul intern al liceului
nostru afld la bibliotecd pentru a putea fi
consultat de orice angajat al qcolii.
CAPITOLUL V
PROGRAMIJL DE ACTIVITATE L LICEULUI
Art,22 In_Liceul Tehnologic,,Constantin Brdncoveanu,,
d rta orei de curs este de 50 minute, cu o pauzd
de 10_minute dup6 fiecare ord de.rrr. in situafii
speciale qi p. o i ioadl determjnatd, durata orelor de curs si
pauzelo' poate fi modificat' in consiriurui de a
administralie'aiunitl ide invdfdmdnt. Clasele de frecven{d redusd,
care invat,d 5 sdptdmdni pe semestru, au orele
de 40 de minute si 0 minute pauzd, o mare parte dinhe ei hind
navetrstr' rn contextuar stdrii de arertd, stdrii de
urgenld, durata orei te fi modifiqaId,, aprobatd, in CA qi inaintatE
I$J.
Art.23 Cadrele didactice se prezintd la gcoala cu cel pufin 5 nute inainte de prima ord din orarul propriu.
Art.24 Personalul didactic auxiliar are norma
nedidactic are norma de g ore pe zi gi lucreazd
de 8 gi lucreazd intre orele 8 gi 16. Personalul
conform unui progra intocmit de administratorul de patrimoniu, cu
avizul conducerii gcolii.
Art.25 Elevii se prezintd, la gcoald cu cel pulin 5
intea inceperii primei ore de curs din orarul
clasei din care facDarte.
Art,26 Profesorii vor asigura, in timpul orelor,
condilii civili de Jinutd 9i disciplind.
Art,27 Accesul oricdrei persoane in clasd, in timpui
orei, permis numpi cu acordul profesorului care
predd la ora respectivd, cu respectarea prevedelilor.art.
Z7i dinLegea .112011, alinl I 9i 2:
(l) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul
gcolara sau publicd.
des urdrii activitdfii didactice de nicio autoritate
(2) Prin excepfie de la prevederile alin. (l), nu se cons rrd perturbarq a cadrelor didactice in timnul
des.fbgur'drii acrivit6fii didactice intervenfia
autorit'rilor 9"1r".. iilr* blice in situa[iile in care sdndtatea fizicdt sau
conducere, respectiv in timpul exerciliilor de
;-i;"il;i*r'il";; mod, conform constatdrii personalului de
alarmare pentru situa{ii urgenfd.
Art.28 Accesul persoanelor strdine in gcoald est.
p...i, nr. t dupd
g:lyl d. identirate gi a scopului vizitei in regisirul elevului il,;.;; iu Acesteaconsbmnarea datelor personale din
"Vizitator' 9i le vor inapoia la sfdrgitul vizltei in;;;;il;i;;t, vor purta ecusoane cu inscripJia
strdine NU au acces in unitatea qcolard, dec6t
;. lertd, stdrii de urgen{d, pdrin{ii gi persoanele
in cazuri excep{ionale, c acordul directorului.
Art,29 Este permis accesul, in curtea
_
IfJ, MEN, Ecolii, numai pentru vehiculele care apar(in cadrelor didactice.
salvErii, polifiei, pompierilor, jandarmeriei,
dotarea/aprov i zi onar e a, r eparar ea un or defe cliuirr,
,uf, irii, precum gi acelora care asiqurd
ur t
Art.30 Este jnterzis accesul in perimetrul gcolar perr "
ril*r'il t" sunt organizate activitdJi in gcoala.
al or aflate sub influenfa bduturilor alcoolice.
drogurilor, care delin arme sau a celor turbulente.

CAPITOLUL
PERSONALUL DIDACTIC, AUXILIAR I
NEDIDACTIC
Art.30 personalul didactic, personalul didactic auxiliar gi personalul nedidactic trebuie sd aibd
comportalnent de inaltb finut4 rnorald gi profesiona16, un
atdt in unitatea lard, cdt gi in afara ei, pentru a menJine
prestigiul qi tradil ia gcolii.
Art.3l Tof i angajalii liceului trebuie sd manifeste
profesionale men{ionate in planul managerial t reciproc pentru solulionarea sarcinilor
9i in figa postului.
Art.32 Tofi angajafii au datoria de a p[stra, de
a folosi cu grij gi responsabilitate baza didactico-materiald
a Iiceului.
Art.13 Tofi angajafii au obligafia sd renunfe la iluminatul
artifi al cdnd nu este necesar.
Art.34 Cadrele didactice desfbgoard serviciul pe gcoald
can ce ari e I a loc .,,izibil. etriUutriite
con r graficului avizat de conducerea gcolii si
lft:i]
gi ]: I

func(ionare al Liceurui Tehnorogic


;.;A;;;ft .;;i#'r; '" prezenLate in Regulamentul de organizare
,,c"rrd"ti"erar"";;;li"''
didactice vor respecta durata de 50 de minute
,*-,,.^,,1.1J,5
imputabile cadr*t ,C?d.le.le orei de curs; neefectuarea orei din motive
(cu exceptria. un".,i*liiiJ-ro,ia}uj;;;j 'age sancliuni.
Art.36 Cadrete 1lg*ll:
interzis[ eliminarea elevilor .didactice au obligaJia,6 ;;;;J;;^i;;r;+; la ore a eleyilor in catalogul clasei; este
de la or[; -^.;;^^"^-^^ acestor
nrx. nerespectarea ^^^-- prevederi
sancJiuni.
Art.37 Cadrele didactice au obligaJia sd arate elevilor
toate I rdrile scrise corectate. Parinfii pot consulta
Pr"r"r"r"L de a pdstra lucrbrile, testele, referatele
nnrfnfnl iil-
L^T:Pl'lI tentru,care
sfdrgitul anului gcolar.
elevul'primeste notd h ;;"; ;;;#"i;
"*'"'o"tig"u;# rveaza semeshial si se pdstreazl pdnd la
gi

Art.38 Relaliile interpersonale bune cu colegii, elevii gi p6ri


anual6 a personalului didactic de predare gi constituie criteriu de evaluare
a personalului didactic a de educator asumat de fiecare
membru al personalului gcolii interzice cu desdvdrgire
orice vio fizicd sau verbald la adresa elevilor sau
colegilor.
Art.39 Angajalii Liceului Tehnologic,,Constantin Brdnco
prin lege sau prin Contractul colectiv de munca, precum
u" beneficiazd de toate drepturile stabilite
gi de alte dir fii generale gi specifice, precum gi de:

individuale irppuse, precum gi

i toratulu gcolar judejean.


Art.40 Salarialii au dreptul la zile libere pl[tite in cazsl
u or evenimente familiale deosebite
situafii (art.l52 din Legea nr.5312003), dupd cum sau in alte
urmeazd:
- Cdsbtoria salariatului-5 zile
- Nagterea unui copil-5 zile
- Cdsdtoria unui copit -3 zile
- Decesul sofului, copilului, pdrinfilor, socrilor salari
-
-
Art,47
Schimbarea locului de muncd cu schimbarea domi<
Decesur br"i"l;;, ;;;'il,
ffi1,,""'JHilffii,l?_?';
Personalul gcolii poate beneficia, in situalii speciale,
iului/regedinfei -5 zile

de invoire colegiald 3 zile libere pldtite pe an


qcolar, avdnd obligafia de a-qi arigu.u suplinirea
.u p"rronui ,uii Cererea de invoire se inregistreald la
secretariatul unitatii qi se depune ra director qi in
ea se indicd numere r i prenumel e p erso anei
u.i gu.a' ruptirrii.u]
in acest caz, *"up.r'u';;;;i;
se uu
invoirilor se va (ine de cdtre conducerea gcolii. pentru
;;;;t;;'r* * ffi#ff':;
inile de serviciu rdmase "ur. in
urmd. EvidenJa
rezolvarea u or'.situafii personale, salariafii au dreptul
concediu frrd platd, cu o durat6 maxim6 de un ia
an, cu aprobarea consil lui de adminigtralie
rtralie al gcolii
Art'42 Este interzis rimbajur ireverenlios sau sd se
racd din
facd din fionalitate. relisie.
religie, stare
a co I egilor, e r evi r or, o#rli;,.:' il:flil::ff#:::iffi H'
Art,43 l)Se interzice folosirea aparatelor electronice
r fionalitate, I sociald sau familiald

de inr istrare (telefon mobil, camerf, foto sau video,


reporrofon etc') in incinta gcorii. Activitilite didactice
pot fi inregi e numai cu acordul cadrului didactic care
conduce activitatea. cetelalte activitdri desfbgurate
in perimetrril lar pot fi inregistrate numai cu acordul
directorului.
2) personalul liceuluj are obligatia sd aducd la
cunog nJa conducerii orice informalie cunoscutd
privire la orice intenlie de pdtrundere in incinta gcorii cu
f6r6 autorizarea ducerii.
Art.44 Personalul didactic ar.e obligafii gi rdspunderi
care d din Legea educafiei nalionale nr.1/2011.
1T lg.oY" aprobat p..il
9_y s 4 47 t 3 t .os.ioao,'
din ordinete elaborate de MEC, Legea 53t2003
ai";;;;;il' ;;
lui colectiv de muncd la nivel national.
gi din alte acte normative in acest domeniu.
b;;;t";;,;;;;,';
ln co tractul individual de muncd, din fi9a postului
Art.45 personalul liceului are obliga{ia sd contribuie
promovarea imaginii liceului. cre$terea prestigiului institufiei gi la
Art.46
(l) Personalul didactic are dreptul s6 participe la
viala socialf, gi publicd, in beneficiul propriu, in
interesu I invdfdmdntu I u i.

(2) Personarul didactic are dreptul s6 facd parte din


aso ia(ii gi organizalii sindicale, profesionale
culturale.,_na{ionale internafionale, la-ol
si infernafinnale
nationale gi gi
^^h^+;+,.:+^ .-^
legal constituite, ^- ^
in confbrmitate prevederile Iegii.
(3) Personalul didactic poate exprirna liber opinii pro
ionale in spafiul gcolar gi poate inheprinde
acr i u n i in n u m
"
profesiei de educator,
0." o,"' J' il" ; ;',:1: ;, i,: T ;il'
il:r""'"L,"J"' X'i Xl::
respectiv prevederile piezentei legi.
zb prestigiul invdfdmAntului gi demnitatea
ArjA7 Rqguli privind protec(ia, igiena gi ...u.itut"u in
muncd
(l). In cadrul responsabilit6lilor sale, angajatorul
are obli
a. aslgurar.ea securit6Jii gi protec{ia sdn6tdfii salariafilor; fia sd ia mdsuri necesare pentru:
siinsrruirea salarialilor in aomeniul
: llf:Lli:*
c. asrgurarea cadrului organizatoric Ai a mijloacelorsecuritdlii si
necesare s, tdfii Ei sdndtdfii in muncd.
(2) Angajatorul imprementeazd mdsurili prevdzute
la arin. l baza urmdtoaielor principii generate de
prevenire:
a. evitareariscurilor;
b, evaluarea riscurilor care pot fi evitate:
c. combaterea riscurilor. la sursd;
d. adoptarea, in mod prioritar, a rndsurilor de proteclie
colectivE
individual; fd de mdsurile de protecJie
e. furnizareade instrucfiuni corespunzdtoar.e
salariaJilor;

10
Art. 48 - OBLIGATIILE SALA IAfrloR:
In mod deosebit, salariaJii au urmdtoarele obligafii
a sd comunice imediat angajatorului qi/sau saiarialilor
motive intemeiate sd o considere un pericol pentru
d orice sitpatie de muncd despre care au
tea gi sdndtatea salariafilor, precum gi orice
deficienJd a sistemelor de protec{ie;
b sa.coopereze cu angajato.rul gi/sau cu salarialii
desemnati, t timp cdt esti necesar, pentru a face posibilE
realizarea oricdrei mdsuri sau cerinle dispuse
de cdtre torii de munc6 gi inspectorii sanitari, pentru
protecJia sandtdlii qi securitdlii salariatilorl
sb coopereze, atdt timp cdt este necesar, cu
angajatorul g r.cu salarialii desemnafi, pentru a permite
angajatorului sd se asigure c6 mediul de muncd gi
con de lucru sunt sigure qi fdrd riscuri pentru
securitate qi sdndtate, in domeniul sdu de
activitate;
d s[ igi. insugeascd gi sd respecte prevederile legisla]iei din
domeniul sec{ritdJii 9i sdndtdJii in muncd pi
mSsurile de aplicare a acestora;
e' sd dea relaliire soricitate de c6tre inspectorii de muncd gi
in rii sanitaril
ATt,49 - ACTIVITATILE DE PRDVENIRE PROTECTIE
$I D Agunnrn DE cArRE ANGAJAToR
sunt urmdtoarele :
nentd a sistemului de muncd;

ilor de securitpte gi sdn[tate in munc6,


seama de particularitatrile activitaJilo. gi ale
4.
4. nronunerer atribufiilor
afrihrrfiil^. gi
unitalii,
.i -x^-,,-r^--:r
p.;;;; ;i;;l;;; ilor
de muncdi
findnd
propunerea rdspunderilor -,- rin domeniul securil
corespunzdtor funcfiilor exercitate, care se consemneazd
ii 9i sdndtdJii in muncd, ce revin salariaJilor,
in figa postu i, cu aprobareq angajatorului;
s.
5. cllnoasferer gi
cunoagterea ci aplicarea
onli^o.o- deA^ ^x+-^
cdtre L^Lt --l
tofi salariaJii u.irurii", vdzute in planul de prevenire gi protecJie,
precum gi a atributiitor gi responsabilit[(ilor
ce le revinin oomeniuis iralii $i sanaiafii in muncd;
6' intocmirea unui necesar de documentaJii cu
caracter tehn de informarp gi instruire a salarialilor
domeniul securitAlii $i sdnAtdtrii in muncd; in
7" verificarea stdrii de funcJionare a sistemelor de
alarmare, izare, semnalizare de urgenfd, precum gi a
sistemelor de siguranld;
8. informarea angajatorului. in scris, asupra deficienlelor
ate in timpul controalelor efectuate la locul
munca de.mdsuri de prevenire qi protecfie;
fe
9. 1 Srgpunere,a
r.ealizdrii mdsurilor dispuse is c6tre inspectorii
cercet6rii,uyarirea muncd, cu prilejul vizitelor de control gi al
evenimentelor.
10, urmdrirea actualizhrji planului de avertizare, a planului
in caz de incendiu sau cutremur. e gi prevenire gi a planului de evacuare

II' .Activitd{ile legate de supravegherea stdrii de sdnf,tate a sa


prevede'ile art.24 9i 25 din Legea nr.3 rstzoos (Legea ilor se vor efectua in conformitate cu
privina securi gi sdndtatea in muncd).
Obligalia angajatorului de a instrui sa
l. Angajatorul este obligat sd efectueze instrui organiza[iei
instruirea angajalilor domeniul securitalii
inainte de inceperea activitdfii. $i sdndtdlii in muncd
2. Instruirea in domeniul sdn[tdfii gi securitdlii
se reali azd obligatoriu
in cazul noilor angajafi, al
muncii lgi al celor care igi reiau activitatea dupd o intrerupere
ceror care iqi scr,moa iffi ;Tt1?llTff
'T:,lliil#
mai mare de 6 luni, cu respectarea termenelorut.biI;;i ; celor prevederi legale
Art.50 Nediscriminarea gi inllturarea formelor de incd re a demnitlfiiprincipiul egatitifii de
tratament
t:::l:lT:l:Jil"., de,r.nu1cb. funcJioneaza principiul esalird{ii
l
2. de tofi salariaJii.
Este interzisd orice discrim inare'baza.'
il ;;i;;i;;l;;, rtare sexuald, caracteristici genetice, vdrstf,,
culoare, etnie, retigie, opinte'
::::'-Tl1?,.:I'"lllli,:"ra,
responsab it ate familiall, aparten enf d sau acti
i I
poriti , orientare social6, handicap, situa{ie sau
vitate s ind ical a.
dtu:1i.jlare dir.ectd actele si faptete de excludere,
l: ..-|:l^rltll'.,
mai multe dintre crireriile prevazute t"
ire, restricJie sau preferinfd, intemeiate
f.Tll:",
* "fi".j,'..]"
recunoa$rer.i i, fo osi nf ei ;", .;;.;i;;il;;#il;
,'"'* scop sau ca efect neacordarea, restrdnqerea
:rt li]l:.1..a
4.
I
dzute in legislaf ia muncii.
Pentru prevenirea gi eliminarea oricaror
sex, angajatorul are urmdtoarele obligaJii:
;"rfi#;;;#; drept discriminare bazatd, pe criteriul de
a. Sd asigure egalitatea de qanse gi de tratament intre angajaJi,
fe i gi bdrba{i, in cadrul rela}iilor de muncd
de orice fel;
b. Sd ii informeze pe angajaSi asupra drepturilor
pe care ace$t r le au in ceea ce privegte respectarea egalitilii
de ganse gi de tratament intre feinei
9i bdrbafi in relaliile de uncd. I

Art. 5l - Reclamafii legate de discrim rea la locul de muncl


L Angajafii au dreptul ca, in cazul in care se considerh
disc tinafi, sd forlnuleze sesizdri /reclamalji
angajator sau impotriva lui, dac6 acesta este direct cdtre
implicat, ;i sd solicite sprijinul organizafiei sindicale
al repreze,ntanlilor salarialilor din unitate pentru sau
rezolvarea tua(iei la Iocul de muncd.
) ln c,azul in care aceastd sesizare nu a fosi rezolvatd
la nive angaj atorului prin mediere, persoana angajaLit
care prezintd elemente de fapt ce conduc
la prezumfia exi nfei unei disciimindri directe
p: b??uprevederilor tegii ioztzoo2 privin egalitatea sau indireite in
*:::tll T_ll"ii, institulia
competentd slau instanla j
de Eanse dintre bdrba{i gi femei, are
1 **:1:lr=zeze de"'y;; il,it"";;ffi"*iiiJff"j,
i:"fl :lltiiror egalitatea
Acesta promoveazd
de tratament f,ala 0e toJi salariafii qi angajator.
de ganse, in vederea elimindrii discrimindrii
oe sex. Qirecte gi indirecte dupd criteriul
Prin egalitatea de ganse gi tratament intre bArbatri gi
nediscriminatoriu Ia:
fem i in relafiile de muncf, se inlelege accesul
a, alegerea ori exercitarea liberd a unei profesii
sau activitdJi;
b, angaiarea in toate posturile sau locurile de
munca vacante gi toate nivelurile ierarhiei profesionale;
c. venituri egale pentru muncd egald;
d. informare 9i consiliere profesionald, programe
de perfecl specializare, gi recalifi care profesionald;
e, promovare la orice nivel ierarhic gi profesional;
f. condifii de muncd ce respectd normele de sdndtate
gi securi in munc6, conform prevederilor legislafiei
in vigoare;
Angajatorur nu va torera hdrpirea angaja{iror
de c6tre orice art sa at, gef direcfi, client sau furnizor. HdrJuirea
pebaza oricdrui criteriu discriminatoriu eie
interzisx
Sunt interzise salariafilor orice acJiuni prin
care incalcf, demni personald a altor angajali prin crearea de
medii degradante, de intirnidare, de ostiritate, de
umilire sau ofensatc prin acfiuni de discriminare.
Pe l6ngd sancJiunile Legea 202/2002, in de naiura disciplinard, materiald, civild,
.prevdzute
contravenfionald sau penald "ur. fot
in caiul sdv'rgirii oric'rei'fa
dupd, caz,
din cele prelcizate mai sus, salariatul va fi
sanctrionaidisciplinar;";i;;;;;;r;i;;;;;;;;;i;';,;';:i:;";i:
gravitatea
sau fr ecventa abaterilor.
Art,52 Criterii gi proceduri de evaluare prol.esional5
a sal iaf ilor
. Confo.n Legii nr.t/2011, cu completdrile qi moaincariie ;it oare, la nivelul unitAtrii se realizeazd anual
evaluarea activitdlii manageriale, a personalului
didactic ,i OiJ, tic auxiliar si a personalului
Meto doro gi a o. . uuruui., Jil; i ;;," o#;'",i11 ll?,liffiffi nedidactic.
?

evaludrii stau I a b aza de ciziei."",


Rezu ltate le "ujJ';
iiiri;il;-;;;;
stralie privind acordarea calificativului anual
gi recomandarea in vederea oblinerii gradafiei
de merit
1.onror,n n'"tol iei).
Art.53 Evaluarea performanfelor profesionate inOiviOrut.
personalului, prin compararea gradurui de indeplini." re ca scop aprecierea obiectivd a activitdtii
u rtunaura.t ' qi criteriilor de evaluare stabilite pentiu
perioada respectivd cu rezultateie oblinute
in mod efectiv. Eva performanfelor profesionale individuale
realizeazd pentru: se
exprimarea gi dimensionarea corectd a obiectivelor;
determi narea direc{i i lor 9 i modal it[1i Ior de perfecf
ionare ionald a salariaJilor gi de
cre$tere a performanfelor lor;
- stabilirea abateriror fafd de obiectivele adoptate gi
efectuarea

Art.54
Evaluatorul este persoana din cadrul institufiei,
cadrul cdruia igi desfbgoara activitatea angajatul cua de conducere a compartimentului in
evaluat SA caz, care coordoneazd activitatea
respectivului angajat.
Art.55 Procedura de evaluare a performan{elor profesionale
se aplicd fiecdrui angajat, in raport cu cerinlele
fr".",
final in consiliul de administralie, conform OMEN""f-iar""j" o_n_siliu I .profesoral gi aprobarea punctaj ului
6143/l.Il 111, Directorul gi directorul adiunct sunt
evaluafi de cdtre CA aE IgJ pe baza Metodologiei
privind aluarea anuali a activitdfii managerial
desflqurate de directorii Qi directorii ad.iunc{i
din unitltile invi{dm6nt preuniversitar - Anex5 la
OMEN 3623/11.04.2017. personalut nedidactic
este evaluat onform OMEN 3860/10.03.2011.
stabilirea punctajului final de cdtre consiliul Dupd
de administraJie, 'unctajul final gi calificativul
salariatului evaluat. se transmit
Art.56 Activitatea profesionald se apreciazd anual,
prin evalua performanJelor profes ionale individuale.
Activitatea profesionald a personarului didactic
nedidactic, pe an calendaristic.
ai didactic auxiliar se evalueazd pe an gcolar, iar a personalului

. Pot fi supugi evaludrii anuale salarialii care au desligurat


evaluate. Pentru persoanele angajate care itate cel pulin 6 luni in cursul perioadei
nu au prestat activitate ultimele l2 luni, din cauza suspenddrii
contractului individual de muncd, evaluarea se
va face dupi o perioad cuprinsd intrb 6 gi 12 luni de la reluarea
'J_2
activitafii,
Art.57 Evaluarea performanJelor profesionale individuale ale personalului se face gi in cursul perioadei
evaluate, atunci c6nd pe parcursul perioadei evaluate
contractr al individual de muncd al salariatului evaluat
inceteazd sau se modificd, in conditriile legii.
in acest caz, sal,a ratul va fi evqluat pentru perioada de pdn6 la
incetarea sau modificarea rapofturilor de m-unci
Art.58 Salarialii nemullumifi de rezultatul evalu[rii il pot
Ia conduc[toiul instituliei
Contestafia se formuleaz6 in termen de 5 zile calendaristice
de luarea Ia cuno$tinfd de cdtre salariatul evaluat
a calificativului acordat gi se sorufioneazd, in termen
de l0 zile ca stice de la data expirdrii termenului de
depunere a contestafiei, de c6tre o comisie alcatuitA
din pregeOinte, vi inte gi secretar.
Rezultatul contesta{iei se comunicd salariatului
in te de5 zile cz{lendaristice de Ia solu{ionarea
contestafiei,
Salariatul nemullumit de modul de solulionare
.
administrative, in conditriile legii,
a contestafie for ulate se poate adresa instanjei
de contencios

CAPITOLUL VII
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR
SAU R LAMAIIIIIOR INDIVIDUALE ALE
SALARIATILOR
Art.59 Abateri disciplinare
Hot6rdrile privind rdspunderea disciplinar[ gi disponibilizarea
invdfdmdnt de citre consiliul de adrninistiafie, cu ului didactic se iau la nivelul unitdJii de
votur a2r3 din total
Drrectorul unitdlii de invdf6m6nt emite deciziile
conform h ilor consiliglui de administralie.
Angajatorul este unitatea de invdfimAnt.
Art.60 Reguli referitoare la procedura disciplinard
l. Angajatorul dispune de prerogativa disciplinarf,,
angajafiror ori de cdte ori constatfc6 acegtia uu Jaua.rit
a sd aplice sancliuni disciptinare
2. Ansaiaforrrl aplicd
Angajatorul anlini sancfiunea
o il;;;;ir;
connri,,-^^ disciplinard in
r:^^:.^r:-----y
ilX.gt.Otut
disciplinare, gradul de vinov6lie al angajatului, consecintrele
ncfie de imprejurdrile sdvdrgirii abaterii
angajatu I ui g i eventuarele r4relr
at ii disciplinarb, comportamentul general al
sarcJiuni
u u ulsurpllnare
r disc ipiinare antenor
anterior apllcate
aplicate
Art.6l Procedura de solulionare a cererilor sau reclamaJiilor
l. .in mdsura in care se va 'ace dovada incdlcdrii unui drer al sdu, o.rice
angajatorul cu privire la dispoziliile prezentului ,.!rtu,n"ni;-i, salariat interesat poate sesiza
incalcd dreptul gi a prevederiror legale despre care
;;; au prectzarea expresf, a prevederilor ce ii
salariatul considerb sunt astfel incdlcate
2. Angajatorul desemneazd o persoand care sd formuleze r6spu uri la cererile sau reclamatiile individuale ale
salariaJilor in legdturd cu modul de derulare al
raportului d" ;; d intre angajator gi angajat cu respectarea
prevederilor regulamentului de cdtre angaja[i, care
vor fl comunicate estora personal sau prin pogtd, sau constituie
o comisie de solufionare a sesizdrilor sau iontestaJiilor,
stabilino prin izia sa modul de funcgionare al acesteia
Art.62 -iNRncrsrRAREA gl sol, IONAREA
s ESTZARILOR/CONTESTATTTLOR/R
1. Sesizarea/contestarea/recramafia formuratd de angajat
MATIILOR
va fi soluJionat' de c[tre persoana/comisia imputerniciia
;;fi r*"gi in registrul de intrdri-iegiri al unitAfli
$l
speciat aeli angajator.
2' Sesizarea va fi soluJionatE gi rdspunsur va h redactat
in termen de xirn 30 de zile calendaristice, dupd
cercetarea tuturor imprejurdrilor care s6 conducd la
aprecierea c.orectd stdrii de fapt 9i va purta viza conducerii
unit6{ii.

fi comunicat salariatului ce a formulat

tei primirii;
inmdna personal rdspunsul in termen de 2
zile, sub regim de scrisoare recomandatd cu confl
de primire
Sesizdrile cu privire la inc[lcarea drepturilor qi
intereselor afilor
L Pro.cedura de solufionare pe cale amiabild pldngerilor
a indiv uale ale salariafilor este cea stabilitd pentru
sesizarea cu privire la incdlcarea drepturilor personale
ale sal atului de cdtre prezentul regulament. Aceste
proceduri vin in completarea celor stabilite in
contractul colect v de muncd la nivel de ramurd
2 Pldngerile salaria{ilor in justifie nu constituie
de desfacere a contractului individual de
muncd.
CAPITOLUL VIII RECOMPENS
Art.63 Pentru rezultate deosebite obJinute in activitatea
ireprogabila pot fi recompensate, dupd caz, $uratd, persoanele care au si o conduitf,
astfel:
I. mulfumire verbal sau in scris;
II. recomandare pentru grada\iade merit.
CAPITOLUL IX
Art.64 incdlcarea obligaliiror o. *un.fTr"JlYiII,
individual de muncd, a contractului colectiv de ,. le, a regulamentului irntern, a contractului
muncb, a ordinelor dispoziliile legale ale conducdtorilor ierarhici
g,i a normelor de comportament,
sdvdrgite cu vinovf,lie, constituie ere disciplinhr[ gi se sanctioneazf, indiferent
de func{ia pe care o are persoan a care asdv6rsit_o.
a, neindeplinirea sau indepl inirea necores punzdtoare
a atribuJi lor de serviciu menfionate in figa postului;
b, nerespectarea'"dri;i;l;';i ;1;#i;,;ffiilJ#i:#T de conducerej
c. nerespectarea disciplinei rnuncii, a prevederilor
cuprinse in ntul regulament gi in contractul colectiv
de munca;
d, incdlcarea normelor de compoftare la locul
de munc6 sau a ispoziliilor legale ale gefilor
e. absenfele nemotival.e la serviciu: ierarhici;
f. intdrzierea la programul de lucru;
c. pdrdsirea nemotivatd a locului de muncd
in interes personal;
h. falsificarea de acte privind diverse evidente;
i. executarea unor lucrdri strdine de intereseie
instituliei in t ul programului de lucru;
J
interes public, sau a unor date personale ale
;;;1il;;;i
nd activitatea polegiului, care nu sunt de
l(.
salarialii";
primirea de la cetdfeni sau salariaJi u ,no, .uo'.
;;";;;d";
estora;
de bani sau altor foloase pentru activitdJi prestate
timpul orelor de serviciul in
t. actele de violenJd provocate de salariat sau
la care acesta pa lpa;
m. violenfa fizicb 9i de limbaj a salariatului;
n. consumul bduturilor alcoolice in timpul programului
de luc
o. Irarlurrca
h64uirea sexualal
sexuala;
p. blocarea c[ilor de acces in unitate,
de evacuare si de in in caz de incendiu in unitate
Art'65 SancJiunire cu caracter disciplinar ce pot fi apricate
in caz de abatere disciplinard sunt cele prevdzute de
art.24_8, alin.l, din Legea 53/2003_Codul muncir, ripublicar,
,"rp..riui
L Sancfiuni personal nedidartic:
a.l..Sanc{iunile disciplinare pe care le poate aplica
angajatorul cazril in care salariatul sdvdrseste o abatere
disciplinard sunt:
a. Avertismentul scris;
b. Retrogradarea djn funcfie, cu acordarea salariulu corespunzdtor funcliei
pentru_o duratd ce nu poate depdgi 60
in care s_a dispus
: zile:
c. _retrogradarea,
Reducerea salariului debazdpe o duratd de
l_3 luni 5-10 %o ;
d. Reducerea salariului debaz6;i/sau, dupa caz, qi ai
r

mnizaliei de conducere pe o perioadd de l_3


luni cu 5-10%:
e. Desfacerea disciplinard a contractului individual de uncA
2' Sanc{iunea disciplinara se radiazi de drept in termen
de 12 luni de la aplicare, dacd salariatului nu i se aplicd
o noud sancriune in acest termen. Radierea sancliuniror
oir"ipri"a." ,"' :onstatd prin decizie a angajatorului emisd in
formd scrisd,
b 1. Amenzile disciplinare sunt interzise
se poate aplica o ingurd sancliune
c. Plinar[ aPlicabila in raport cu gravitatea abaterii disciplinare
sdvdrEite de s
_ Imprej.urdrile in care fapta
a fost savdrEitA
Gradul de vinovd{ie al salariatului
_ Consecinfele abaterii disciplinare
d. Deciz.ia de sanclionare se comunicd salariatului
gi produce efecte de Ia data comunic[rii cel ult 5 zile calendaristice de la data emiterii
e. Comuricarea se pred6 personal salariatului, cu semndt
prin scrisoare recom andatd, la d om i c i I iu i rur de primire ori in caz de refuz al primirii,
f,
r",..Jin;; ;;;;ffi#;
D_ecizia de sancfionare poate
termen de 30 de zile calendaristice de la data
fi contestatd de salariat instranfele judecdtoresti competente in
comunicf,rii.

II. Sancliuni personal didactic, didactic auxiliar precum


^
invd{Smdntul preunivers itar
gi cel de , de indrumare qi de control din
Personalul didactic, didactic auxiliar precum
qi cel de conducere, indrumare qi de control din invdldmdntul
preuniversitar rdspund disciplinar pentru
incdlcarea cu vinovd{ie a in oririlor ce le revin potrivit contractului
individual de munc6, precum qi pentru incdlcarea normelor
de care dduneazd interesului inv6f6m6ntului
qi prestigiului
unitdlii conform leeii.
a. Sancfiunile disciplinare care se pot aplica personalului,
in cu gravitatea abaterilor, sunt:
observafie scrisf,;
aveftisment;
diminuarea salariului de bazh, cumulat, cdnd este
cazul, cu izalia de ponducere, de indrumare gi de
control, cu pdn[ la 75yo, pe o perioadd de l_6 luni;
suspendarea, pe o perioada de pdn6 la 3
ani, a dreptului inscriere la un concurs pentru ocuparea unei
funcJii didactice superioare sau pentru obfinerea gradelor
didactice ori a unei funcfii de conducere, de
indrumare gi de control;
destituirea din funcfia de conducere, de indrumare gi
de cont din invdJdmdnt;
desfacerea disciplinard a contractului individual
de munc6.

Orice persoand poate sesiza unitatea de invdfdmdnt/institulia


b.
invdJdmdnt cu privire la sdvdrgirea unei fapte
ce poate constitui abatere disciplinard. Sesizarea se
unitdtri i/instituliei de invdfdmdnt.
fa, in scris gi se inregistreazd, la registrafura
Pentru cercetarea abaterilor prezxmate sdvdrgite
de persona
de invatAmant preuniversitar, personalul de
indrumare gi
personalul de indrumare gi de control din cadrul
Mini
lnlste
disciplinard se constituie dup6 cum urmeazd:
d pentru personalul didactic, comisii formate
din 3_5 membri, intre care unul reprezintd. organiza[ia
cale face pafte persoana aflatdin disculie sau este sindicald
{!
didactica cel pufin egald cu a celui care a sAvdrgitabaterea;
un I tant al qalariaJilor, iar ceilalli au funcfia
pentru personalul de conducere al unitdlilor
de invdldmdni Liversitar, gomisii formate din 3-5 membri,
dintre care un reprezentant al salarialilor, iar ceilalli
au didacticd cel puJin egald cu a celui care a
sdvdrgit abaterea. Din comisie face parie gi
un inspe cadrul inspectoratului gcolar jude{eanlal
municipiului Bucuregti;
pentru personalul de indrumare gi de contror
din cadrul Mini ,rului Educafiei Na{ionale, comisii
3-5 rnembri, dintre care unul r.eprezintd, organizaliasindica formate din
di1.1are.f3ce parte persoana aflatd, in disculie
sau esre un reprezentant al salariafilor, iar
ceilat{i au fun ia didactic[ cel puJin egald cu a
sdvdrgit abaterea; celui care a
{J
o' pentru personalul de conducere al inspectoratelor
gcolare ju :nelal municifiului Bucuregti, comisii formate
din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salaria{ilor,
ceilalli au funcJia didacticd cel puJin egald cu
a celui care a savdrgit abaterea.
h. Comisiile de cercetare disciplinar6 sunt numite
de:
- consiliul de adminisrralie al unitAfii de invaldmd
pentru personalul didactic
personalul de conducere al acesteial ai
- m.inistrul educaJiei, cercetdrii, tineietului gi
spo pentru funcJiile de indrumare gi de control
din cadrul Ministerului Educafiei Nafionale, m gi pentru personalul de conducere din
+ .inspectoratelegcolarejudetrenelaimunicipiului'Bucu
,:":19:,11.:l::11'li abaterii prezumare se srabilesc faptele I
gi rmdrile acestora, imprejurdrile in care
,
sdvdrgite, existenfa sau inexistenla vinovdJiei, au fost
precum gi oric alte date concludente. Audierea celui cercetat
gi verificarea apdrdrii acestuia sunt obligaiorii,'Retuzul
cetui :rcetat de a se prezenta la audiere, degi a fost
ingtiinlat in scris cu minimum 4g de orJinainte, precum
gi a da declarafii scrise se constatd prin proces_
verbal gi nu impiedicd finahzarea cercetdrii. cadrur
didact cercetat are dreptul sd cunoascE toate actele
cercetdrii gi sh igi producd probe in apdrare.
cercetarea faptei gi comunicarea deciziei se
fac in termen e cel mult 30 de zile de la data
acesteia, consemnatd ?n_ condica de inspecfii constatdrii
sau la reg generald a unitdlii de invdtdmdnt
preun i versitar/instituf iei. persoane i n
evino vate i se com un ica" scris inexistenfa faptelor pentru care a fost
cercetata.

t-
K Persoanele sancJionate incadrate in unitalile
de invdldmdnt au ptul de a contesta, in termen de 15 zile de Ia
deci.zia respectivd la colegiul de disciplind
::1i."':u..,,de indrumare qi.de de e l6ngd inspectoratul gcolar. personalul de
control di-n inspectoratele gco qi din Ministerul Educafiei Na{ionale.
i^"^1di::Tl
fost sancfionat, are dreptul de a contest", il care a
;;;;;;;;,;
r:rlra1 de disciplind al Ministerului Educafiei Na{ion
ile de la comunicare, decizia respectivd la
l. 9^l:giit in d c o mp o n e n!a,. or ganizare a g i fun
le.
Y^oA. 1", 1.rv c Ji on are a, m 9i atribuJiile colegiului de disciplind de pe
ldn'd inspectorarul gcolar gi ut-. cot"giuiui;il-;;'d1;; lind al Ministerului Educatiei Nalionale
prin regulament aprobat prin oiain al ministrului se
_stabilesc fiei, cercetdrii, tineretului 9i sportuiui.
m.
?\"131f
(ll
iq
:' :.l"ei :al1:li:na-1e 1: " adresa instanrelor j eqti este garantat.
n.
de Ty::f::iil"l
didacric din unjtfile d"
cdtre director sau de cel pvlin 2/3 din numdrul
i";d;;;;.; :rsitar, propunerea de sanctionare se face
total al lor consiliului de administrafie. Sanctiunile

15
aprobate de consiliul de administrafie sunt
puse in aplicare comnnicate qrin decizie a directorului unitdfii
de invS{dmdnt preuniversitar.

(2) Penfru personalul de conducere


^ al unitAfii de invdj[n preuniversitar, propunerea de sancfionare
face de cdtre consiliul de adminjstralie al se
de invd{6 t preuniverditar gi se comunicd prin decizie
tnspectoru lui gcolar general. ""ltliii a
(3) Pentru personalul de. conducere
din inspectoratele gc, lare, gi casele corpului didactic, propunerea
sancfionare se face de ministrul educafiei, de
,rrr.td.ii, tineretu ur $r spofiului gi se comunic6 prin ordin.
(4) Pentru personalul de indrumare
controt Oin ji nisterului EducaJiei Nalionaie propunerea de
sanclionare.se fa^ce,.dupf, caz, de ministrul .
educaJiei, ce. Ir, trneretului gi sportului, respectiv
de stat sau de geful ierarhic al persoanei de secretarul
i" se comu prin ordin.
o sancliunea se. stabilegte, pe bazaraportului "iiragi
c#isiei de cer<
gi se comunicd celui in prin decizie scrisd, dupf,
inspectorul gcolar general,cauzd,
sau ministruf cercetf,rii,
p. Rbspunderea patrimoniald
a "auru1i.i, personaluluiffi;.;;;r;
conducere, de indrumare gi de control di; invajdmantul
d.g,imputare,
fl"T:; T:lziaunitaJii sau precurn gi cetelalte acte penl
qe conducerea
a institufiei al c6rei salariat este
se dispune altfel.

CAPITOLUL X
Reguli referitoare la procedura isciplina rd
Art.66Sub sancfiunea nulitdfii absolute, nicio
mdsur6, r
dispusd mai inainte de efectuarea unei excepfia avertismentului scris, nu poate
celcetdri disciplinare prealabi fi
aplica numai o singurd sanc{iune Pentru aceeagi abatere disciplinarE se poate
Art'67 Angajatorur dispune constituirea unei comisii de

Comisia de cercetare va iniocmi un


;;;;r"##,;: instituliei, compusl din 3

,uport va fi
stabiliri i sancf iuni i administrafie, in vederea
ap licabile. o copie .;d;;"];i ;; #;#;;
"ure
i;
tl
i.g::l A"srbqurdrii
comisiei_de cercetare, preciz6ndu_se obiectul,
.;i;ilru;;;ffi" ffiffi il
"
:? iatul va fi conlocat in scris de cdtre membrii
O'",",
Neprezentarea salariatul u i Ia convocare, ".""qil".rii**
fu;;; ;;ffi;; obiectiv, dd dreptul angajatorului sd dispunE
;t ;
Fffi ""il,iiffi lji; dreptu
.il,;#;;;
u
I*:.":,: i : :,...Ii:i t : I 1;; r formuleze gi s6 susfind toate apdrdrile in
considerl necesare. area toate probele gi motiva{iile pe care
le
Comisia de cercetare va intocmi un raport
stabiliriisancfiunii aplicabile. O copie u ruporirtri
care va fi prezr consiliului de administrafie, in vederea
""
iJ;;;;";; il; ului cercetat
Art.68 In baza hotdrdrii consiliului de administraJie,
printr-o decizie emis6 in_.formd scrisd, direct dispune aplicarea sanctriunii disciplinare
in termen de 30 de zire calend istice de la data ludrii Ia cunogtinfd despre
sbvargirea abaterii disciplinare, dar nu
mai tdrziu de 6 runi de la data sd

Decizia sv
de sancJionare
r4rrwpvrrcrs va
v.l uuprlnqe
cuprinde in
ln mocl
mod obligatoriu
obli urmd
a. faptei care, constituie abatere ai,"lptinu.a;
b. 1._r.1r.1r"
precizarea prevederilor din figa postului,
..g;l;r";_,trt int.rn u contractual colectiv de
muncd aplicabil, care au fost incilcate
de sjariat:
c. motivele pentru care au fost inldturat"
upa.ai-it. iormulate de Iariat in timpul cercetdrii
disciplinare prearabile sau motivere p""d;;;;;
nu a fbst efecr ta cercetarea;
d. temeiul de drept inbazacareia sancliuneu
air.iptinu.a r. upti
e.
.termenul
in care sancfiunea poate fi contestatd:
f. rnstanta competentd la care sancfiunea
poate fi contestatd.

Decizia de sanclionare se comunicd


salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data
produce efecte de la d.ata comunicdrii. emiterii gi
Comunicarea se predd personal salariatului,
cu semnbturd de 1 rimire, sau, in caz
scrisoare recomallall, ll.domiclliul de refuz al primirii, prin
sa,u ,"l"aintu comunicatb de
acesta.
Decizia de sancfionare poate fi contestatd
de zile calendaristice de la data comunicarii.
- - de sarariat ra i e judecdtoreqti competente in
termen de 30
M.DALITATT
urrd, I r/D
DE ArLlLAl(E
dpLTcARE A ALTOR ALroR;tJ#9**Tl
DISpozITII
Art.69 Salariafii Liceului Tehnologic,,Conrtuntin LEG LE SAU CONTRACTUAL SPECIFICE
Brdnco
prinacorda*uo."ptu,iil."ffi1#,1:til"&i;;iil]r^:):;"";,u: nu" vor fi plotejaJi din punct de vedere
social
ncd unic Iq nivel de sector de activitate _
CA:eatizeazil evaluarea anuatd
!".19 ";i;ti# ului, conform prevederilor legale, in functie
rezu ltatere oblin ute
aliil;i
in acti vitatea p'or.r ionui
ffi ii,#; de

DISPOZITII F''INALE
Art.1l prezentul regulament intrd in vigoare incepdnd
profesoral al Liceului Tehnologic cu c6nd este validat de Consiliul
,,Conrtuniln Brdncoveanu,, din
administra{ie ar Liceurui TehnoLgic 1 9i aprobat de Consiliul de
,,conrtunirn Br6ncoveanu,,
din
Art,72 Orice modificare gi completare
a prezentului luram.ent,.se aprobd de c6tre consiliuI
regurament
uu n uJ,i,-ru cunostinla de
fi1n'::::::*;,p::::11] tuturor ul] l-or i
Brdncoveanu" 9i produce efecte pentru
;"f*;ilil:##:: ,u, I
ludrii la cunoqtinJf,
d in_I_ iceu lu
a
Tehno logi c,, Constanti n
prevederilor acestuia.

intocmit,

DIRECTOR,
DIRECTOR ADJUNCT.

f"$]l.""]

S-ar putea să vă placă și