Sunteți pe pagina 1din 2

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI

COMISIA EKTRAORDINARA RAIONALA DE SAI{ATATE PUBLICA


HOTARARE

Nr. 11/1 din 15.09.2021

Cu privire la situa$a epidemiologicd'


a infec$ei cu COVID-19 in raion

in temeiul Legii privind administralia publici local5. nr. 436-)CVI din 28.12.2006;
inbazaart. 5A din L.gea nr. lO/2O09 privind supravegherea de stat a sdndtilii
publice (Monitorul OhciJ al Repubtcii Moldova, 2OO9, nr. 67, art. 183), cu
modihcdrile ulterioare;
. intru executarea Hotdr6rii Comisiei nalionale extraordinare de sdndtate publicd'
nr. 61 din Og. 2021, cu declararea stdrii de urgen!5. in s5nS.tate publicS' in Republica
Moldova in perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2O2L; a Planului nagional de
imunizare anti-COVID- 19;
Av6nd in vedere Nota informativd privind evoluf,.a pandemiei provocatd de infecf,a
COVID-l9 in raionul Ungheni la data de L4.O9'2O2L,
comisia raionali extraordinari de sinitate publici
norAnAqtu:
1. Se ia act de Notd. informativS. privind evolulia pandemiei provocatd de infec$a
covlD -19 in raionul ungheni la data de L4.o9.2021 (se anexeazdl.
2. Se permite accesul persoanelor cu vdrsta de 18 ani ;i mai mult la evenimentele
4esfdqurate in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri, competilii
sportive etc. gi in spap inchise (s5ti de cinema, sEIi de concert, cluburi de
noapte, ringuri de dans), cu respectarea urmdtoarelor condifii:
2.l.prezentarea certifrcatului de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 cu
schema completd. de vaccinare (pe suport de hdrtie sau in format digital).
Dovada imunizdrii este valabil!. dacd au trecut cel pulin L4 ztle de la finalizatea
schemei comPlete de vaccinare; sau
2.2.prezentarea rezultatului negativ al uni test RT-PCR pentru infeclia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat aI
unui test antigen rapid pentru infect'a cu virusul SARS-CoV-2 nu' mai vechi de
48 de ore (pe support de hartie sau in format digital); sau
2.3.prezentarea concluziei medicale conhrmative in cazul persoanelor care au
suportat COVID - 19, in perioada cuprinsd. intre a LS-a zi 9i a 180-a zi (6 luni),
sau a unui act confirmativ de prezen[d.a antiporpilor anti-COVID-19. Actul
confirmaiiv este valabil pe durata a90 de zile de la data efectudrii investigapei.
3. Se ad.mite desfd.qurarea gedinfelor, seminarelor, atelierelor de lucru, cu
respecrarea mdsurilor de prevenire qi control al infecgiei COVID - L9 (cu
respectarea distanlei fizice de 4 metri pdtrali, purtarea mdqtii de protecf;e), cu
intocmirea listei d.e eviden!5. epidemiologicS. a evenimentului.
4. Se ment'n restricfiile privind desfS.qurarea evenimentelor festive, cu caracter
unic, ire unitdlile de alimentalie publicd (nun!i, cumetrii), cu ocuparea a SOoh
d,in numdrul d,e locuri, cu intocmirea listei de eviden16. epidemiologicd' a
evenimentului d.e cd.tre administrator. in caztl cfued toate persoanele def,n
certificatul de vaccinare impotriva virusului SARS-CoY-2, cu schema completd',
sau concluna medicald confrrmativd. cd. a suportat COVID-l9, in perioada
poate fi
cuprinsd. intre a l;-a zi gi a 180-a zi (6 luni), numdrul persoanelor
mdrit. Ad,ministratorul intocmeqte lista de evidenfS' epidemiologicd' a
evenimentului, cu includerea rubricii Certificat de uaccinare/ certificat
confirmatiu.
5. Este obligatorie purtarea m5qtilor de proteclie in toate spat'ile inchise, inclusiv
in magazrne, centre comerciale, in transportul public ai nr sta$ile de aqteptare'
inclusiv in spaliile deschise, piete, unde nu este posibild respectarea distan{ei
frzice.
6. persoanel e ftzice gi juridice, ca.fe efectueazd. activitS.t' de transport rutier, vor
asigura purtarea m5.gtilor d.e protecfe la angajafi 9i pasageri, triajul zllnic al
personalului, igienizarea gi dezinfectarea mij loacelor de transport.
7. IMSP Centrele de sdnatate, vor intensifrca identifrcarea rapidd,
diagnosticatea,
izolar ea gi asistenfa precoce pentru persoanele confirmate.
(gef interimar
8. IMSP Centrele de sdndtate, IMSP Spitalul rational Ungheni
(qef interimar A. cornei)
9. V. popovici), Direcfia centrul sSnatate publica. ungheni
vor asigura executarea necondifonatd. a ordinului Ministerului senatefi,
Muncii gi Protecsei sociale nr.93 din 05.02.3o2I Cu priuire la implementarea
Planului nalional de imunizare anti-COVID- 1 9'
IO.IMSP Centrele d,e sSnd.tate vor impulsiona activitatea echipelor mobile
de
vaccinare 9i de prelevare a probelor'
ll.Autoritd1ile administrat'ei publice locale de nivelul unu in comun cu IMSP
(9ef interimar
Centrele de sdndtate qi Direclia Centrul sbndtate publicS. Ungheni
A. Cornei) vor spori implicarea in ridicarea ratei de imunizare a populat'ei din
teritoriul administrat.
l2.Managerii institufiilor de invetSmant (institufii de educalie timpurie,
gcoli
primare, gqrnnazii,licee, gcoala profesionald/colegii), serviciile desconcentrate,
cond.ucS.torii intreprind.erilor, agen$i economici vor intensifrca
incurajarea 9i
vaccinalS' de 95% in
promovarea vaccinSrii, in atingerea unei rate de acoperire
rdndul personalului didactic/nondid.actic ai ar pdrinlilor, in colectivele de
munc6.
13.Se recomandd oficierea serviciilor divine cu admiterea in interiorul
ld'ca;urilor
d.e cult aI unui numdr limitat de persoane, cu respectarea
distanlei fizice de 4
1 m,
metri pdtrag pentru fiecare persoand., iar in aer liber - distanla finc6' de
cu purtarea m5.9ti1or de proteclie.
l4.Inspectoratul de polilie a raionului Ungheni (gef V' Gavrilila) in comun
cu
autoritdlile administrat'ei publice locale de nivelul unu vor asigura respectarea
restricfiilor impuse in ptezenta HotdrAre'
ls.Nerespectarea mS.surilor de sanatate publicS' expuse in
ptezenta HotSrAre
pentru
constituie pericol pentru sdndtatea publicd. 9i va servi drept temei
persoanelor vinovate'
tragerea la rS.spundere contravent'onali gi/cau penald' a
l6.Comisia raionalS, extraord.inara. de sSnatate publicS' va monitoljza
tealizarea
prezentei Hotdrdri'

Pre;edinte al Comisiei,
Vicepreqedinte al raionului Ungheni Tatiana LAZAR

Secretar al Comisiei' Svetlana Cadenuc