Sunteți pe pagina 1din 6

Obiectivele auditului intern sunt următoarele:

• asigurarea obiectivă şi consilierea, destinate să îmbunătăţească sistemele şi


activităţile entităţii
• sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entităţii publice printr-o abordare sistematică şi
metodică, prin care se îmbunătăţeste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe
gestiunea riscurilor, a controlului şi a proceselor administrării.

Sfera auditului interncuprinde:

a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din


momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali,
inclusive a fondurilor provenite din asistenţă externă;
b) constituirea veniturilor , respective autorizarea şi stabilirea titlurilor de creanţă,
precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
c)administrarea patrimoniului , precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea
de bunuri din domeniul privat sau public al statului ori la unităţile administrative – teritoriale;
d) sistemele de management financiar şi control, inclusiv contabilitatea şi sistemele
informatice aferente.

Tipurile de audit intern în ţara noastră sunt următoarele:


a) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere şi
control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcţionează economic, eficace şi eficient,
pentru identificarea deficienţelor şi formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
b) auditul performanţei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea
obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi
apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
c) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea acţiunilor asupra efectelor financiare
pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului
principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile

Planificarea activitatii de audit intern

Planificarea activitatii de audit intern se face pe trei nivele:

- planificare strategica de audit


- planificare anuala
- planificarea – programarea misiunilor de audit.

Planul strategic si anual reprezinta documente oficiale. Selectarea misiunii de audit se face
in baza rationamentului profesional, avand la baza un referat de justificare a modului de
selectare a misiunilor de audit in functie de urmatoarele elemente:

- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni

- criteriile semnal/sugestiile directorului gen , respectiv: deficiente constatate in


rapoartele de audit anterioare; deficiente constatate in procesele verbale incheiate in urma
inspectiilor; deficiente semnalate in rapoartele Curtii de Conturi; alte informatii si indicii

1
referitoare la disfunctionalitati sau abateri; aprecieri ale unor specialisti sau experti cu privire
la structura si dinamica unor riscuri interne sau de sistem; analiza unor trenduri pe termen
lung privind unele aspecte ale functionarii sistemului;

Ca urmare a selecţiei domeniilor, în funcţie de analiza riscului şi criteriile semnal, rezultă


planul strategic - din care se extrage planul anual. Se calculează numărul de zile auditor
disponibile în următorii trei ani şi delimitează aria de cuprindere a planului strategic.

Selectarea misiunii de audit -in functie de urmatoarele elemente:


• evaluarea riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte
sau operatiuni
• criteriile semnal/sugestiile Managerului
• evaluarea impactului unor modificari petrecute in mediul in care evolueaza
sistemul auditat;
• numarul entitatilor publice subordonate
• respectarea periodicitatii in auditare, cel putin odata la 3 ani.
• tipurile de audit convenabile pentru fiecare entitate
Planul de audit are urmatoarea structura:
• scopul actiunii de auditare;
• obiectivele actiunii de auditare;
• identificarea/descrierea activitatii/operatiunii supuse auditului intern;
• identificarea/descrierea entitatii/entitatilor sau structurilor organizatorice la
care se va desfasura activitatea de auditare;
• durata actiunii de auditare;
• perioada supusa auditarii;
• numarul de auditori proprii antrenati in actiunea de auditare;
• precizarea elementelor ce presupun utilizarea unor cunostinte de
specialitate, precum si a numarului de specialisti cu care urmeaza sa se
incheie contracte externe de servicii de expertiza/consultanta (daca este
cazul);
Actualizarea planului de audit - intocmirea unui referat de modificare a
planului de audit public Intern. Planul de audit se modifica ori de cate ori este
necesar in functi de :
• modificarile legislative sau organizatorice
• solicitarile conducatorului entitatii

Planul anual de audit trebuie sa cuprinda si alte activitati :


• instruiri
• seminarii pentru auditori,
• elaborarea rapoartelor de activitate
Derularea misiunii de audit
1. Ordinul de serviciu - Seful UAI intocmeste ordinul de serviciu, pe baza
planului de audit intern aprobat. Ordinul de serviciu este aprobat de
managerul entitatii.
2. Notificarea privind declansarea auditului intern - cu 15 zile inainte de
inceperea auditului, se transmite notificarea - in care se va preciza :
• scopul
• principalele obiective

2
• durata auditului
• si instiintarea ca, pe parcursul misiunii, vor avea loc interventii la fata
locului al caror program va fi stabilit ulterior, de comun acord. Termenul
poate fi mai mic de 15 zile sau notificarea poate lipsi in cazul realizarii unui
audit ad-hoc.
3. Colectarea si prelucrarea informatiilor
• In vederea pregatirii misiunii de audit, auditorii, colecteaza si analizeaza
informatiile cu caracter general despre entitatea/structura auditata.
• Identificarea obiectivelor auditabile se realizeaza in mai multe etape,
intocmindu-se ulterior o lista centralizatoare a acestora avand la baza
rationamentul profesional care constituie suportul analizei riscurilor.
Analiza riscurilor este o etapa majora in procesul de audit intern si
are ca scop:
• identificarea pericolelor din entitatea auditata
• sa identifice daca, controalele interne sau procedurile entitatii/structurii
auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele;
• sa evalueze structura/evolutia controlului intern al entitatii/structurii
auditate.
4. Elaborarea Programului de audit public intern
• document intern de lucru al UAI.
• cuprinde pe fiecare obiectiv, actiunile concrete de efectuat, precum si
repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
• prezinta in mod detaliat lucrarile pe care auditorii interni isi propun sa le
efectueze si perioadele in care se realizeaza aceste verificari la fata
locului.
5. Sedinta de deschidere
• se deruleaza la entitatea/structura auditata, cu participarea auditorilor
interni si a personalului entitatii/structurii auditate.
• entitatea auditata poate solicita amanarea auditului in cazuri justificate.
• aspectele importante discutate se consemneaza intr-o minuta a sedintei
de deschidere care ramane la dosarul auditorului
6. Interventia in teren
• consta in colectarea documentelor, analiza si evaluarea acestora
Aceasta interventie presupune:
• cunoasterea activitatii/sistemului/procesului supus verificarii si studierea
procedurilor aferente;
• intervievarea personalului auditat;
• verificarea inregistrarilor contabile;

• analiza datelor si informatiilor;


• evaluarea eficientei si eficacitatii sistemului de control intern;
• realizarea de chestionare (daca este cazul);
• verificarea modului de realizare a corectarii actiunilor mentionate in
auditarile precedente.
auditorii isi vor intocmi chestionarele
Dosarele de Audit Intern

3
Dupa terminarea interventiilor la fata locului, auditorii intocmesc dosarul de audit
intern. Acest dosar cuprinde mai multe sectiuni conform prevederilor legale. Prin
informatiile continute aceste dosare asigura legatura dintre sarcina de audit,
interventia la fata locului si raportul de audit intern.
7. Sedinta de inchidere - Are ca scop :
• prezentarea concluziei auditorilor interni
• a recomandarilor finale din proiectul raportului de audit
Auditorii intocmesc o minuta a sedintei de inchidere pe care o arhiveaza la
dosarul de audit.
8. Raportul de audit intern
• Prima etapa din realizarea raportului de audit intern consta in elaborarea
unui proiect al acestui raport.
Acest proiect trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
• scopul si obiectivele auditului
• date de identificare (baza legala, ordinul de serviciu, echipa de auditare
etc.)
• modul de desfasurare al auditului intern
• constatari efectuate
• concluzii si recomandari
• documentatie anexa

Proiectul se transmite la structura auditata, iar aceasta poate transmite in


termen de 15 zile de la primire punctele sale de vedere.

Aceste puncte de vedere trebuie analizate de catre auditorii interni.

In termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere, auditorii vor organiza


reuniunea de conciliere cu entitatea/structura auditata, in cadrul careia se
analizeaza constatarile si concluziile in vederea acceptarii recomandarilor
formulate.

Auditorii intocmesc o minuta privind desfasurarea reuniunii de conciliere (daca


este cazul), pe care o indosariaza la dosarul de Audit.

In urma sedintei de conciliere se trece la redactarea raportului de audit


intern. Acesta include toate modificarile discutate si convenite in cadrul
reuniunii de conciliere cu structura auditata. Raportul este insotit si de o sinteza
a principalelor constatari si recomandari.

9. Difuzarea raportului de audit intern- auditatului impreuna cu rezultatele


concilierii si punctul de vedere al entitatii/structurii auditate, catre Directorul
institutiei, pentru analiza si avizare.

10. Urmarirea recomandarilor

Auditorii urmaresc stadiul implementarii recomandarilor formulate in rapoartele de audit prin


completarea fiselor de urmarire a recomandarilor (FIAP).

Structura auditata informeaza in scris Unitatea de audit intern asupra modului de


implementare al recomandarilor

4
11. Supervizarea procesului de audit intern

Seful Unitatii de audit intern verifica pe parcursul derularii unei misiuni de audit, modul in
care aceasta se desfasoara urmarind: respectarea procedurilor, verificarea inregistrarilor
emise, verificarea existentei documentelor probante. Confirmarea efectuarii acestei activitati
se face prin semnatura pe raportul de audit final.
Evaluarea activitatii de audit ntern- Auditul intern necesita adoptarea unui proces
permanent de supraveghere si evaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest
proces trebuie sa permita evaluari interne si externe.

RESPONSABILITATI

Directorul entitatii
Aproba planul de audit intern si planurile actualizate
Aproba referatele de justificare a planului de audit intern.
Analizeaza si aproba raportul de audit intern.
Avizeaza raportul anual de audit intern si raportarile trimestriale.

Seful Unitatii de audit intern


Şeful auditului intern trebuie să administreze în mod corespunzător Unitatea de Audit
Intern şi trebuie :
• să se asigure că un Plan strategic este elaborat şi implementat prin
Planuri anuale pentru toate operatiile.
• să se asigure că resurse financiare şi umane sunt alocate pentru
implementarea eficace a planurilor anuale de audit.
• să se asigure că planificarea auditului, munca de teren, raportarea şi
urmărirea implementarii recomandărilor sunt realizate conform standardelor din
Manualul de audit intern.
• să analizeze şi să evalueze politica de asigurare a calităţii în cadrul
Unitatii de Audit Intern, prin evaluări interne şi externe.
• să realizeze coordonarea cu auditorii externi pentru a evita
duplicarea efortului de audit. De obicei, planurile de audit trebuie comunicate,
documentele de lucru trebuie analizate de ambele părţi, şi trebuie ţinute întâlniri
periodice.
• să determine dacă obiectivele şi indicatorii de măsurare sunt sunt
îndeplinite în cadrul planurilor de acţiune şi a bugetelor specificate
- obiectivele trebuie să fie măsurabile,
- să evalueze tehnicile şi datele folosite pentru măsurarea eficacităţii şi actiunile
întreprinse ca răspuns la aceste măsurători.
• să se asigure că documentele de lucru conţin o analiză a bugetului de
timp care identifică:
- orele bugetate pe fiecare segment de audit,
- orele reale pe fiecare segment de audit,
- variaţii între buget şi orele efectiv utilizate, cu explicaţii despre variaţiile materiale,
• să analizeze rezumatele perioadelor de timp pentru a decide dacă orele
totale sunt rezonabile pentru numărul de auditori. Pe baza acestei analize, să determine
dacă numărul total de ore este corect şi complet.
• să elaboreze raportul de activitate al functiei de audit

5
Auditorii
Completeaza declaratia de independenta.
Colecteaza si analizeaza informatiile cu caracter general despre entitatea/structura auditata.
Intocmesc programul de audit public intern.
Intocmesc notificarea misiunii de audit.
Participa la sedinta de deschidere si intocmesc minuta sedintei.
Efectueaza interventiile in teren impreuna cu supervizorul.
Intocmesc dosarele de audit.
Intocmesc FIAP.
Participa la sedinta de inchidere si intocmesc minuta sedintei.
Participa la sedinta de conciliere si intocmesc minuta sedintei.
Redacteaza proiectul raportului de audit si raportul de audit final.
Efectueaza modificarile aprobate la proiectul raportului de audit.
Intocmesc Fisa de urmarire a recomandarilor.
Verifica implementarea recomandarilor la termenele stabilite.

INREGISTRARI
Planul de audit
Referat de justificare a planului de audit public intern
Ordinul de serviciu
Declaratia de independenta
Notificarea privind declansarea auditului
Programul de audit
Minuta sedintei de deschidere
FIAP
Minuta sedintei de inchidere
Proiectul de raport
Adresa de inaintare a proiectului de raport
Minuta reuniunii de conciliere
Raport de audit final
Fisa de urmarire a recomandarilor
Raportul anual de audit intern
Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern
Proces verbal de constatare a contraventie
Evidenta urmaririi implementarii recomandarilor
Toate inregistrarile de la acest capitol se pastreaza la Unitatea de audit intern .

S-ar putea să vă placă și