Sunteți pe pagina 1din 2

STRUCTURA PORTOFOLIULLUI PROFESORULUI

( obligatoriu conform Nomenclatorului )

I. BAZA CONCEPTUALĂ.
II. DATE PERSONALE
III. ACTIVITATEA LA DISCIPLINA ŞCOLARĂ
IV. ACTIVITATEA DE DIRIGINTE
V. ATESTAREA ŞI PERFECŢIONAREA

I. BAZA CONCEPTUALĂ.

1. Codul Educaţiei al R.Moldova ( ord. nr.152 din 17 iulie 2014)


2. Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ primar şi secundar general din
perspectivele şcolii prietenoase copilului (aprobate prin ord.ME din 11.X.2013)din
11.X.2013).
3. Standarde de competenţă profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general ( ord.
ME nr. 623 de la 28.06.16)
4. Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţămînt primar şi
secundar, ciclul I şi II ( ord. ME nr. 235 de la 25.03.16).
5. Ordinul nr. 1249 din 22 august 2018, Cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind
managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal.
6. Ordin nr.1467 din 12 .11.2019, Cu privire la modificarea și completarea Nomenclatorului
tipurilor de documentatie școlară.
7. Regulamentul privind evaluarea şi notarea rezultatelor şcolare, promovarea şi absolvirea în
învățămîntul primar, şi secundar( ord. MECC nr. 70 de la 30.01.20);
8. Ordin nr. 384 din 13.04.2021, Cu privire la modificarea Regulamentului de evaluare și
notare a rezultatelor învățării, promovarea și absolvirea în învățământul primar și secundar

9. Ordinul nr. 581 din 23.06.2020, Cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluarea


instituțiilor de învățământ general și metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere.
10. Codul de etică al cadrelor didactice din Liceul Teoretic ,,Onisifor Ghibu”.??
11. Planul de dezvoltare instituţională anii 2017-2021.
12. Proiectul Managerial 2021-2021.

Alte acte normative: Regulamente / ordine/ dispoziţii

II. DATE PERSONALE

1. CV-ul completat / actualizat


2. Copia diplomei/ diplomelor de studii / recalificare -scanate
3. Copia certificatului / ordinului de conferire / confirmare a gr. didactic-scanat
4.Copia ultimului curs de formare -scanat
5. Contractul individual de muncă
6. Fişa postului pentru anul în curs
7. Referinţe/ recomandaţii
8. Alte acte personale ( buletinul de identitate )
III. ACTIVITATEA LA DISCIPLINA ŞCOLARĂ

1. Suport didactico- normativ: Curriculum la disciplina/disciplinele predate/cursuri


opţionale. Repere metodologice. Ghiduri metodologice. Metodologii
2. Proiectarea didactică de lungă durată
3. Proiecte didactice pe unităţi de învăţare / lecţii
4. Activităţi educative extracurriculare / extraşcolare
5. Instrumente de evaluare
6. Proiecte de recuperare cu elevii pentru preîntâmpinarea corigenţei / remediere şi
pregătire pentru examene.
7. Rapoarte. Statistici. Note informative.
a. Rezulatatele anuale ale claselor la disciplina predată pe ani de studii
b. Rezultatele tezelor semestriale şi anuale la disciplina predată ( pe ani de studii )
c. Rezulatele la examenele naţionale de bacalaureat şi la ciclul gimnazial pentru anul
2019, 2020, 2021. Statistică comparativă.
8. Rapoarte de autoevaluare. ( Anul şcolar 2019 – 2020, 2020 - 2021 )

IV. ACTIVITATEA DE DIRIGINTE

1. Regulamentul de Ordine interioară


2. Textul Acordului de parteneriat liceu-familie
3. Contingentul de elevi al clasei pentru anul şcolar 2019-2020 după MODELUL I.
4. Date despre părinţi . Lista pe clasă MODELUL II
5. Proiectele şedinţelor cu părinţii / procesele verbale
6. Managementul clasei de elevi. Adunări de clasă/ Procese verbale
7. Date despre absenteism după modelul solicitat
8. Discuţii individuale cu părinţii ( demedse / procese verbale / )

VI. ATESTAREA ŞI PERFECŢIONAREA


1. Regulamentul atestării
2. Proiectarea atestării şi formării continuă
3. Obiectivele de dezvoltare profesională. Planul individual de dezvoltare și
formare continua a fiecărui cadru didactic ( parte a portofoliul digital al c.d.);
4. Tema de cercetare / aplicare la clasă
5. Publicaţii
6. Proiecte educaţionale / Parteneriate. Implicare/ participare
7. Subiectele ((Nota informativă integrală, proiectele atelierelor de formare,
dezbateri, comunicări teoretico-practice, etc.), prezentate la şedinţele comisiei
metodice, Consiliului Profesoral pentru anul şcolar curent (se va completa cu anul
următor).

VII. Imagini sugestive din activiate în calitate de cadru didactic şi diriginte.

S-ar putea să vă placă și