Sunteți pe pagina 1din 12

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi socieţătii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie: 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
Titlul proiectului: „Şcoala viitorului!” – Împreună pentru o societate bazată pe cunoaştere ”
Cod Contract: POSDRU/17/1.1/G/20765
Beneficiar: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea

INTERPRETARE CHESTIONAR ”CINE SUNT ȘI CE DORESC”

Ca urmare a prelucrării și interpretării datelor rezultate din chestionarul


”Cine sunt și ce doresc” din cadrul proiectului ”Școala Viitorului” consemnăm
câteva aspecte relevante pentru grupul țintă (alcătuit din elevi cu rezultate
remarcabile în activitatea școlară).
Analizând rezultatele redate procentual și reprezentate grafic pentru itemii
prelucrați statistic remarcăm câteva însușiri caracteristice elevilor care alcătuiesc
grupul țintă, însușiri ce se manifestă cu pregnanță în cadrul populației școlare
chestionate.
Itemul nr. 1: Te-ai întrebat vreodată ce ai dori să fii (să faci) în viață?
Din totalul de 779 de elevi care au complete chestionarul, 708 (90,88%) au
raspuns “ DA”, restul de 71 (8,12%) , raspunzand “NU”

Analizînd rezultatele obținute constatăm că 90,88%, un procent foarte mare,


avînd în vedere vîrsta elevilor chestionați (11- 18 ani), știu, conștientizează, ce
anume ar dori să facă în viață, făcînd referire la domeniul, profesia pe care le
vizează. Doar un procent de 8,12% nu știu, nu conștientizează, nu sunt orientați
în ceea ce privește viitorul lor profesional deși au rezultate bune în activitatea
școlară.
Itemul nr. 2: Dacă ai răspuns DA la întrebarea nr. 1, menționează două
demersuri pe care le-ai întreprins pentru a-ți îndeplini visul privind cariera

Modul în care sunt reprezentate răspunsurile este relevant. Demersurile


întreprinse sunt consemnate astfel: 60% dintre elevii chestionați învață, se
pregătesc (intens, cu perseverență, suplimentar etc.) pentru a-și îndeplini visul.
Un procent de 26% dintre elevi se informează asupra domeniului vizat sau
profesiei dorite. Un procent de 10% dintre elevii chestionați consideră
importantă participarea la concursuri pentru dezvoltarea personală și atingerea
scopului propus. Un procent de 4% menționează alte demersuri care sunt mai
puțin relevante.
Este important de subliniat procentul semnificativ (60%) al elevilor care își
susțin viziunea clară asupra viitoarei cariere prin activități adecvate (pregătire
continuă, informare, paricipare olimpiadă, concursuri, preocupare pentru
dezvoltarea personală) în vederea atingerii scopului prefigurat.
Itemul nr. 3: Care sunt disciplinele preferate din cadrul domeniului
”matematică și științe”? Menționează trei dintre ele în ordinea preferințelor:
Prima disciplină A doua disciplină A treia disciplină
Nr. Matematică Fizică Chimie Matematică Fizică Chimie Matematică Fizică Chimie
elevi
374 211 265 428
499 (64%) 140(18%) 140(18%) 194 (25%) 86 (11%)
(48%) (37%) (34%) (55%)
Elevii se distribuie conform preferințelor lor. Cele trei subpuncte sunt
reprezentate prin trei grafice corespunzătoare preferințelor elevilor ce
consemnează o ierarhie a celor trei discipline în funcție de preferințele
exprimate.
Constatăm că la primul subpunct privind prima disciplină (3.1), 499 de
elevi (64%) menționează matematica pe locul I în preferințele lor, 140 de elevi
(18%) menționează fizica pe locul II în preferințele lor, 140 de elevi (18%)
menționează chimia tot pe locul II în preferințele lor, la egalitate cu fizica.
La cel de-al doilea subpunct (3.2), respectiv cea de-a doua disciplină, 374
de elevi (48%) menționează fizica pe locul I în preferințele lor, 211 elevi (37%)
menționează chimia pe locul II în preferințele lor, 194 de elevi (25%)
menționează matematica pe locul III în preferințele lor.
La cel de-al treilea subpunct (3.3), respectiv cea de-a treia disciplină, 428
de elevi (55%) menționează chimia pe locul I în ordinea preferințelor, 265 de
elevi (34%) menționează fizica pe locul II în preferințele lor, 86 de elevi (11%)
menționează matematica pe locul III, în preferințele lor.
Preferințele elevilor sunt relevante pentru distribuirea corespunzătoare a
acestora în vederea alcătuirii grupelor pe cele trei discipline în vederea
desfășurării activității. Cele mai multe preferințe exprimate vizează matematica,
cea de-a doua în ordinea preferințelor este chimia, cea de-a treia este fizica.
Itemul nr. 4: Ce performanțe (rezultate) ai obținut la disciplinele
preferate?
- olimpiadă
- alte concursuri
- rezultate foarte bune în ierarhia clasei
- rezultate bune
Răspunsurile elevilor au fost următoarele :

Pentru disciplina Matematică


Rezultate bune în Rezultate bune Nici un raspuns
Olimpiadă Alte concursuri
Procentaj ierarhia clasei

40 % 62% 66 % 42 % 5%

Pentru disciplina Fizică


Rezultate bune în Rezultate bune Nici un raspuns
Olimpiadă Alte concursuri
Procentaj ierarhia clasei

9% 24% 33 % 27 % 31 %
Pentru disciplina Chimie
Rezultate bune în Rezultate bune Nici un raspuns
Olimpiadă Alte concursuri
Procentaj ierarhia clasei

9% 13% 27 % 26 % 44 %

Din graficul corespunzător constatăm că elevii se distribuie după cum


urmează: la disciplina matematică, 40% menționează participarea la olimpiadă,
62% menționează participarea la diferite concursuri organizate în cadrul acestei
discipline, 66% menționează rezultate foarte bune în ierarhia clasei, 42%
menționează rezultate bune, 5% nu oferă un răspuns la această întrebare.
Menționăm că mulți dintre elevi au desfășurat o activitate bogată la disciplina
matematică pe care au consemnat-o în răspunsurile lor, bifând participarea la mai
multe tipuri de activități ce vizau performanța: olimpiadă, diferite concursuri,
rezultate foarte bune în ierarhia clasei, rezultate bune în ierarhia clasei.
La disciplina fizică graficul relevă următoarele performanțe (rezultate ale
membrilor grupului): 9% dintre elevii chestionați au obținut performanțe, au
participat la olimpiadă, 24% au obținut performanțe, au participat la concursuri,
33% au obținut rezultate foarte bune în ierarhia clasei, 27% au obținut rezultate
bune la disciplina fizică, 31% nu au răspuns la întrebare. Și în cazul fizicii elevii
pasionați de această disciplină consemnează performanțe, participări la mai
multe activități care le permit să se dezvolte, să-și verifice cunoștiințele.
La disciplina chimie consemnăm următoarele performanțe reprezentate în
graficele corespunzătoare: 9% dintre elevii chestionați menționează performanțe,
participarea la olimpiadă, 13% menționează performanțe, participarea la alte
concursuri, 27% au obținut rezultate foarte bune în ierarhia clasei, 26% au
obținut rezultate bune, 44% nu au răspuns la această întrebare. Elevii care își
consemnează performanțele pentru acest obiect participă la mai multe activități
organizate în vederea verificării cunoștiințelor respective. Întrebarea permite,
prin subpunctele ei, alegerea (bifarea) mai multor tipuri de activități la care elevii
au obținut performanțe sau au participat.
Din tabelele și graficele privind distribuția elevilor cu referire la
performanțele obținute la cele trei discipline din cadrul domeniului ”matematică
și științe” ale căror rezultate au fost prezentate mai sus rezultă că:
- cele mai multe performanțe ale elevilor (olimpiade, concursuri etc.) din
cadrul grupului țintă vizează disciplina – matematică, aceasta aflându-se
pe locul I și în ordinea preferințelor acestora. Este evidentă corelația
dintre preferințele exprimate și performanțele, rezultatele, obținute în
cazul acestei discipline.
- la disciplinele fizică și chimie observăm că performanțele, participarea
la olimpiadă, reprezintă 9% din totalul elevilor, performanțele,
participarea la concursuri se diferențiază (24%) fizică, (13 %) chimie,
rezultatele foarte bune în ierarhia clasei (33%) fizică, (27%) chimie,
rezultate bune (27%) fizică, (26%) chimie, relevă plasarea celor două
discipline pe locuri relativ asemănătoare cu diferența semnificativă în
privința performanțelor, participărilor la concursuri la disciplina fizică
care este aproape dublă în raport cu disciplina chimie.
Se constată și în cadrul celor două discipline o corelație între preferințele
exprimate de elevi și performanțele obținute la cele două discipline.
Informațiile generate de răspunsurile la această întrebare au permis o
distribuire adecvată a elevilor în grupele în care își vor desfășura activitatea în
cadrul proiectului, astfel încît potențialul acestora să poată fi valorificat la
maxim.
Itemul nr.5: Ce simți cînd te pregătești la disciplina(ele) preferată(e)?

Răspunsurile la această întrebare reprezentate grafic relevă următoarele:


- din totalul numărului de (779) de elevi chestionați, cea mai mare parte
(600) adică 77%, susțin că studiază stimulați de un sentiment de
curiozitate , sunt curioși să afle mai multe informații, să afle lucruri
interesante.
- 428 de elevi, 55%, studiază cu plăcere;
- 195 de elevi, 25%, sunt nerăbdători să studieze;
- 16, 2% prezintă și alte motive pentru care studiază: dorința de a se
remarca, de a deține un anumit statut în viață, de a obține rezultate bune,
de a-și atinge scopul propus etc
Modul în care se distribuie răspunsurile la această întrebare ne premite o
interpretare privind caracteristicile grupului de elevi inclus în proiect. Este
semnificativ faptul că studiul și performanțele obținute de cea mai mare parte a
elevilor, ce alcătuiesc grupul țintă, se bazează pe o motivație intrinsecă
(curiozitate, plăcere, nerăbdarea de a studia la disciplinele preferate.) Aceste
caracteristici se regăsesc la persoanele creative, pasionate de anumite domenii de
activitate, care se pot remarca în domeniul cercetării, persoane ce reprezintă
pilonul de progres al unei societăți. O mică parte, 16,2% dintre elevii
chestionați, menționează în răspunsurile lor motivația extrinsecă (vizibilitatea
statutului, ambiția de a avea rezultate bune la nivelul clasei, dorința de a-și atinge
scopul propus). Deși răspunsurile acestor elevi nu sunt totdeauna adecvate
întrebării îi luăm în considerație pentru că și ei obțin rezultate bune, bazate pe un
alt tip de motivație, cea extrinsecă (care generează mai puțină satisfacție și nu
reprezintă un stimulent intens al creativității).
Itemul nr. 7: Alege una sau mai multe dintre însușirile de personalitate pe
care te bazezi în realizarea performanței în cadrul disciplinei(lor) preferate
Constatăm că răspunsurile reprezentate grafic ne permit să ne referim la
modul în care se conturează personalitatea în devenire a unui mare număr de
elevi din grupul țintă precum și conștientizarea, prin autocunoaștere, a resurselor
pe care se bazează pentru a-și susține idealurile profesionale și reușita în viața
personală. De asemenea remarcăm corelația cu răspunsurile la întrebarea
anterioară.
- un număr de 553 de elevi (71%) dintre elevii repondenți conștientizează
ca însușire proprie, curiozitatea;
- un număr de 296 de elevi (38%) conștientizează ca însușire personală,
ingeniozitatea;
- un număr de 382 de elevi (49%) menționează ca însușire personală,
perseverența;
- un număr de 335 de elevi (43%) își atribuie ca însușire personală,
pasiunea în ceea ce întreprind;
- un număr mic de elevi 23, respectiv 3% adaugă și alte însușiri personale
(ambiția, conștiinciozitatea, etc.)

Modul în care se distribuie răspunsurile la această întrebare ne permite să


observăm frecvența unor însușiri personale care se regăsesc la cea mai mare
parte a elevilor repondenți, însușiri specifice profilului persoanelor creative:
curiozitatea, ingeniozitatea, pasiunea, perseverența. Este surprinzător faptul că
elevii din grupul țintă își identifică aceste însușiri și știu că se pot baza pe ele în
demersurile lor viitoare privind cariera, deși 45% dintre elevii cuprinși în grupul
țintă provin din mediul rural și au vârste cuprinse între 11- 18 ani. Cercetările de
tip psihologic evidențiază corelația dintre performanță și un astfel de profil
psihologic (caracteristic persoanelor cu potențial creativ) al celor care
performează în diferite domenii de activitate. Rezultatele confirmate de
răspunsurile la acest item corelează cu implicarea afectiv-motivațională în
sarcină relevată de răspunsurile la item-ul nr 5 care evidențiază prevalența
motivației intrinseci (studiul este susținut de curiozitate, interes, plăcere) în
raport cu motivația extrinsecă.
Itemul nr. 8: Care ar fi profesia ideală pentru tine?
Opțiunile profesionale ale elevilor sunt repartizate astfel: 62 vizează
profesia de avocat, 62 optează pentru profesia de arhitect, 47 își propun să devină
ingineri, 125 optează pentru profesia de medic, 55 doresc să devină
polițiști/procurori, 140 vizează profesia de profesor/învățător, 78 doresc să se
realizeze în domeniu IT ca programatori, 210 vizează alte profesii mai puțin
cunoscute (susținute motivațional și printr-o pregătire autentică după cum rezultă
din profilele realizate individual pe baza prelucrării chestionarelor.

Distribuția opțiunilor profesionale vizate de repondenți cuprinde o arie


largă de profesii care prezintă anumite caracteristici: sunt vizate profesiile cu
statut social vizibil uneori elitist (avocat, procuror, arhitect, medic), profesiile ce
conțin o viziune pragmatică cerute pe piața muncii (inginer, programator IT) dar
și profesii care trec prin situații dificile în contextul actual din punct de vedere al
statutului (profesor/învățător, polițist). Un număr relativ mare de elevi vizează
alte profesii cu statut mai puțin vizibil, mai puțin cunoscute, care se regăsesc în
profilele realizate individual (ex. cercetător, web designer, specialist în relațiile
publice, finanțist, etc.) Majoritatea opțiunilor profesionale exprimate, vizează
profesii ce presupun o pregătire de nivel superior, implică asumarea unei
dezvoltări personale continue.
Itemul nr. 9: Care sunt hobby-urile tale?
Preocupările elevilor din grupul țintă acoperă o plajă foarte largă. După
cum se observă în grafic, cei mai mulți (311) îndrăgesc sportul, 171 elevi ascultă
muzică, 132 elevi desfășoară activități cu PC –ul, 125 elevi preferă să
călătorească, 93 elevi preferă lectura, 78 elevi preferă dansul, 78 elevi preferă
desenul. Din prelucrarea chestionarelor sub forma profilelor individuale se
constată faptul că de cele mai multe ori preocupările de timp liber ale elevilor
susțin opțiunile lor profesionale ( ex: celor care vizează arhitectura le place să
deseneze, cei care doresc o carieră în domeniul IT desfășoară activități
interesante și dificile cu PC-ul, cei care vizează o activitate care cere o bună
condiție fizică practică consecvent și cu plăcere sportul, etc
O altă caracteristică a grupului țintă de elevi, implicați în proiectul ”Școala
viitorului”, ce rezultă din profilele individuale ale acestora, o constituie numărul
mare de deprinderi specifice (însușite de aceștia chiar de la o vârstă relativ mică)
necesare desfășurării activității intelectuale, care se regăsește la majoritatea
elevilor chestionați.
Din profilele individuale ale elevilor constatăm că un număr important de
elevi au opțiuni profesionale care nu concordă cu preocupările lor, cu preferințele
și performanțele exprimate cu ocazia completării chestionarelor. Se recomandă
ca aceștia să beneficieze de servicii de consiliere în vederea clarificării opțiunilor
lor profesionale, conștientizării potențialului propriu și valorificarii acestuia.