Sunteți pe pagina 1din 32

Lumeal

uiFr
am pr
ezi
ntă

15Soluți
idoveditec
are
levi
ndehacc elormai
comune5pr obleme
emoționaleal
ec opi
il
or
(
iarț
ieî
țiaducmai
mul
tăl
ini
ște)
Es
teor
a18.

Des
chi
deț
iuș
adel
acas
ășii
ntr
ațiî
mpr
eună:t
ușicopi
lul
t
ău.Î
nmânadr
eapt
ăți
ichei
ledel
aint
rar
e,i
arî
nmâna
s
tângăaiobi
cicl
etăpecar
emi
cuț
ulaf
olos
it-
oaf
arăl
a
j
oacă.

Vi
no,i
ntă!î
r ispuit
ucuvocecal
dă.Darî
nlocder
ăspuns
,
pr
imeș
tiunadevăr
atf
est
ival
.
Copi
lulî
ncepes
ăpl
ângă,apois
ăți
pe.St
ăînt
oculuș
iidel
a
cas
ășinuar
edegânds
ăint
repent
runi
micî
nlume.

Maimer
gem șimâi
nel
ajoacă,daracum et
ârzi
u.
Tr
ebui
esănepunem l
amasă.I
medi
ateor
adecul e,
car
î
ncer
cit
usă-
lcons
olezipecopi
l,daraii
mpr
esi
acăvor
beș
ti
cuper
eți
i.

Mi
cuț
ult
ăudăcupi
cior
ulî
nbi
cicl
etă,ur
lădi
nceî
ncemai
t
areș
i,col
acpes
tepupăză,î
șit
rânt
eșt
edepământs
ticl
uța
cuapăpecar
eoț
ineaî
nmână.

Acum decepl ?I
ângi ncăeș
tical
măș
iîncer
cis
ăînț
elegice
s
eînt
âmpl
ă.

Loculconver
saț
ieidi
ntr
eti
neș
icopi
lult
ăunuecelmai
conf
ort
abi
l.
St
ațibl
ocaț
iînuș
ă,t
uți
idouăpl
asel
api
cioar
epent
rucăaț
i
t
recutș
ipel
amagazi
n,omânăî
țiepecl
anț
auș
ii,i
aral
ta
pecopi
lcar
esezbat
eșit
ropăi
ener
voscaî
ntr
-unneaoș
danspopul
arr
omânes
c.

Copi
lulț
ipădi
nceî
ncemait
are,i
art
u,aș
acum enor
mal
,
cl
achezi
.
Ceî
țidor
eșt
iacum?Cet
enemul
țumeșt
e?Ter
minăodat
ă
cămăscoț
idi
npepeni
!Int
răî
ncasăî
nsecundaast
acă
nușt
iuce-
țif
ac!

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 02
Dacăeș
tipăr
int
eșinuț
i-as
ări
tțandăr
amăcarodat
ăînvi
ațăî
nti
mpcecopi
lult
ăuaveat
oane,
at
uncichi
armer
ițis
ăfiipr
opusl
aPr
emi
ulNobel
.SauPul
it
zer
.Tual
egi
.

Adevăr
ulecădemul
teor
ineener
văm at
uncicândcopi
lular
ereacț
iipecar
enul
eînț
elegem.
Elnuș
tiecum s
ă-ș
icomuni
cenevoi
les
audor
inț
ele,t
unuî
nțel
egiexactceal
tăpr
obl
emămai
ar
e,i
arf
rus
trar
eadi
nambel
epăr
ți-at
așiacopi
lul
ui-s
eadunăî
njurcaunnordepr
afcar
e
par
cănu-
țimaidăvoi
esăr
espi
ri
.

At
uncicândcopi
luls
ufer
ă,pl
ânge,s
eizol
ează,ar
ereacț
iii
mpul
siveș
inecont
rol
ate,noi
,ca
păr
inț
i,aj
ungem s
ăsuf
eri
m dedouăor
imaimul
t.Șt
im căavem odat
ori
efaț
ădemi
cuț
ul
nos
tru,căț
inedenois
ă-if
acem vi
ațamaif
rumoas
ă,mail
ină,darnef
rus
trăm cănuput
em s
ă
f
acem ni
mic.

Cef
acem noi
,păr
inț
ii
,at
uncicândcopi
lulr
ăbuf
neș
te?
Hais
ăvedem.


npr
imăf
azăî
lluăm î
nbr
ațeșimi
zăm căî
nfel
ulăst
aseval
ini
ști
,sper
ăm.
-Apoi
,începem sădi
scut
ăm cuel
:îipunem î
ntr
ebăr
i,î
idăm expl
icaț
ii.

iof
eri
m omi
căj
ucăr
iesauat
enț
iecăpoat
e-poat
eîșii
agânduldel
apr
obl
emă.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 03
Demul
teor
i,di
npăcat
e,met
odel
edemais
usnuauef
ect
.At
unciî
ncepem s
ădăm uș
ors
emnal
e
cănecam pi
erdem r
ăbdar
ea:

Copi
le,î
ncepsămăener
vezșisi
mtcănumaipot
!

Darces
ăvezi
?Copi
lulnupr
icepeni
micdi
nmi
cil
erăbuf
nir
ideadul
t,aș
acăî
și
vedenes
tingher
itdei
ster
ical
elel
uipânăcândt
u,păr
int
ele,î
ncepis
ăameni
nți
:

-Ter
minăcănușt
iuce-
țif
ac!
-Numaisupor
tat
âteaur
let
e!
-Măbagiî
nmor
mânt
,copi
le!

Adevăr
ulecăat
uncicândcelmi
c„s
eur
căpeper
eți
”,epr
eat
ârzi
usăs
tingem i
ncendi
ulș
isă
cr
edem î
nacel
așit
impcănuvorfipagube.

Dacăș
ituî
țidor
eșt
isănumais
ufer
iat
uncicândvezicum mi
cuț
ult
ăus
echi
nui
efăr
ăsăș
tiidece,dacă

tepț
izi
uacândcopi
lult
ăuvaput
eas
ăînț
eleagăces
epet
receî
njur
ull
uif
ărăs
ăfiecopl
eși
tdener
viș
i
pl
âns
ete,at
uncicar
teael
ect
roni
căpecar
eoci
teș
tiacum poat
esă-
țifiedeaj
utor
.

Noi
,echi
padel
aLumeal
uiFr
am,por
nim del
aoi
dees
impl
ăpecar
eovom det
ali
aînpagi
nil
eumăt
oar
e:

Nupoț
isăcont
rol
eziceeacenușt
ii.

Maipr
eci
s,ner
vii
,pl
âns
etel
e,agi
taț
ias
aut
eamacopi
lul
uit
ăunuvi
ndi
nneant
.El
eaucauzepr
eci
sepe
car
epoț
isăl
eident
ificil
ati
mp.Aș
aevi
țipet
ermenl
ungcer
tur
i,confli
cteș
iser
ist
ricat
edupăozigr
eade
l
ucr
u.

At
uncicândî
nțel
egice-
ldet
ermi
năpemi
cuț
ult
ăus
ăai
băr
eacț
iii
mpr
evi
zibi
le,cont
rol
ulel
ati
ne,i
ar
mânăî
nmânăcucont
rol
ulvi
npacea,l
ini
șteaș
iar
moni
a.

Î
npagi
nil
eur
măt
oar
eîț
ispunem car
esuntcel
emaii
mpor
tant
ecauzedi
nspat
elepl
âns
etel
orcopi
lul
uiș
i
met
odepr
act
icepr
incar
esăcont
rol
ezief
ect
ele.

Ps
ihol
ogulI
ri
naNi
kol
aus(
For
gaci
u),pr
inci
pal
ulnos
trucons
ult
ant
,ne-
aaj
utats
ăsi
stemat
izăm ș
isă
s
truct
urăm i
nfor
maț
ii
leas
tfelî
ncâts
ăreț
iies
enț
ial
ulș
isăpuiî
npr
act
icăi
medi
atceeacedes
coper
iai
ci.
I
nfor
maț
ii
les
untver
ificat
eșiauf
ostapl
icat
ecus
uccesî
ncazulmul
tormi
idecopi
ișipăr
inț
icar
eau
l
ucr
atcuI
ri
na.

Veides
coper
iregul
ișimet
odes
impl
epecar
eIr
inaNi
kol
ausl
eapl
icăde12aniî
nses
iuni
ledecons
ili
ere
ps
ihol
ogi
căpecar
eleț
inezi
lni
ccupăr
inț
ișicopi
i.

Noi
,echi
padi
nspat
elepr
oiect
uluiLumeal
uiFr
am,punem l
adi
spozi
ți
eaces
tmat
eri
alcapeocompl
e-
t
arel
acel
e7căr
țides
peci
ali
tat
epecar
ele-
am t
ipăr
itpânăacum s
auunadagi
olapr
oiect
elepecar
ele
der
ulăm pent
rupăr
inț
iiș
icopi
iidi
nRomâni
așidepes
tegr
ani
țe.

Cr
edem cădezvol
tar
eaemoț
ional
ătr
ebui
esăî
nceapăt
impur
iu,î
ncădi
npr
imi
i3anidevi
ață,dacăne
dor
im uncopi
l(ș
imaiapoiunadul
t)echi
li
brat
.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 04
Cele5c auzedin
spatelelacri
mil
or
copiluluit
ău
Î
npagi
nil
eur
măt
oar
eîț
ivom î
mpăr
tăș
icel
emaicomune5pr
obl
emecar
ele
cr
eeazăcopi
il
orbr
uiaj
eemoț
ional
e.Î
țiof
eri
m met
odepr
act
icecas
ătr
ecicubi
ne
pes
teel
e.

I
nfor
maț
ii
leș
isol
uți
il
epecar
elevom det
ali
aînaces
te-
books
untof
eri
tedecăt
re
unuldi
ntr
erenumi
ți
ips
ihol
ogidi
nțar
ă,I
ri
naNi
kol
aus(
For
gaci
u),aut
oar
ea
căr
țil ncol
ordi ecț
iaFr
am Emoț
ional
.

Totceeaceî
țiî
mpăr
tăș
imî
nrândur
il
eceur
meazăt
epoat
eaj
utas
ăvor
beș
ti
aceeaș
ili
mbăcumi
cuț
ult
ăucas
ăaveț
iîncas
ăpace,l
ini
șteș
iar
moni
e,i
arels
ă
s
edezvol
teî
nmodechi
li
brat
.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 05
Probl
emanr
.1
Nuvreal
agr
ădini
ță

Lumeal
uiFr
am
Pl
ângecândt
rebui
esăi
asădi
ncasăat
uncicândmer
gem l
agr
ădi
.

Cândaj ungem l
agr ădi
niț
ășineapr
opi
em deușă,eunadevăr
at
fest
ival
:urlă,mătr
agedepăr .
ă
ț

Abiaaînceput,dedouă–t
reizi
lecr
eșașinumămaipotî
nțel
egecu
ni

el
.Izbucneșt
edinori
ce.

Mergelagrădi
niț
ăde4săpt
ămânișiîncănus- aacomodat.Nuarfi
ădi

t
rebuitsămeargădej
acubucur
ie?Cum îlpotajut
aînacestcaz?

Am apli
catst r
ategi
igăsi
tepeInt
ernet
.Păr
eauafi ideibuneșit
otuși
copil
ulplângeșinuvrealagrădi
niț
ă.Cen-
afuncț
ionat?Ceașputea
agr

faceînplus?

Iat
ădoarcât evadint
recelemaicomune„ s
imptome”pecarecopil
ull
e
eal

areatuncicândîncepegr ădi
niț
a.Elt
indesămani
fest
e,î
nmod
natur
al,res
pingereșifr
icăfaț
ădenouaexperi
ențăcareisear
ată.

Uneor
icont
ribui
mșinoi
,făr
ăsăvr
em,l
afr
icadegr
ădi
niț
ăacel
uimi
c:


Nuvr

Lasăcăvi
negr
ădi
niț
așiosăvezit
ucăacol
onumaif
acicum vr
ei
tu!

Teducl
agr
ădi
niț
ă,săt
eeduceei
,căeunumaișt
iucesămăf
ac
cuti
ne!
:

Auăl
eu!Păidacăaicinut
edescurci,l
agr
ădice-
osăf
aci
?Acol
o
1

n-
osăumbl enimenidupăfundultău.
.
emanr

Așateveicompor
tașil
agrădi
niț
ă?Lasăcăvezit
u,acol
onu-
ica
acasă.Acol
onutucomanzi
!

Dacănueșticumi
nteacum,mâi
net
elasl
agr
ădi
niț
ă.Numaivi
n
dupătne.
i

Alt
eoricopi
lulpl
ângedi nteamădenecunoscutș
iîiestefr
icăde
abandon.Îndefinit
iv,vor
bim despr
eprimal
uimar eschimbare,car
e
obl

vi
nelapachetcumul tăi
ncerti
tudi
ne.

Dacășinoiavem uns t
resdeacomodarecândschimbăm loculde
muncă,deceart rebuisănemirecăunuicopi
lîies
tefr
icădegr ădi
niț
ă
saucr
eșă?
Pr

Cepoț
isăf
aci
,concr
et,casă-
laj
uțipecopi
lult
ăusăse
adapt
ezemaiușorl
agr
ădi
niț
ă?

Dacăvr eicacelmicsăseint
egrezecusuccesî
ncol
ecti
vit
ate,at
unci
cuvântulcheieest
ePREGĂTIRE.
Înrândur i
ledemaijos,î
mpărtăși
m cut
ine4moduriîncarepoțisăt
e
pregăteștidi
ntimppent r
uceeaceurmează.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 07
1.
Facețivi
zitel
a
vii
toareagrădi
niț
ă
saucreșă
Put
em s
ăcont
rol
ăm maibi
neceeacecunoaș
tem ș
iant
ici
păm,i
ar
aces
tlucr
ueval
abi
lșicândvi
nevor
bades
precopi
lult
ău.

Cuuna-
douăs
ăpt
ămâniî
nai
ntes
ăîncepeț
ipr
oces
uldeacomodar
e,
mer
geț
izi
lni
cpânăl
agr
ădi
,as
tfelî
ncâtmi
cuț
uls
ăseobi
șnui
escămai

orcus
trada,cl
ădi
rea,zona,at
mos
fer
a.

Spune-
icevaur
ma.
I
atăunexempl
u:

Pest
ecât
evazi
leai
civeiveniî
nfiecar
edi
mineaț
ă.
Mamisaut
atit
evoraduce,i
ardi
ncol
o,î
ncur
te,t
evorașt
ept
a
mul
țicopi
i.
Veț
imer
gesăl
uaț
imi
culdej
unî
mpr
eună,apoivăveț
ijuca.
Mamit
eval
ăsaai
ci,darsevaî
ntoar
cedupăt
inedupăcet
e
t
rezeșt
ipent
rucămamiseî
ntoar
ceî
ntot
deauna.

Ei
mpor
tantcami
cuț
uls
ășt
iel
aces
ăseaș
tept
eșis
ăînț
eleagăcl
ar
că,at
uncicândî
llaș
ilapoar
tagr
ădi
niț
ei,t
uveir
eveni
.Des
pre
des
păr
țir
ivor
bimi
medi
atl
apunct
ul3,dar
,pânăat
unci
,vezices
cri
e
l
aur
măt
orulpunct
.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 08
2.
Las
ă-l
săpart
ici
pe
l
apreg
ăti
re
Copi
lult
ăuvaaveauns
ent
imentdecont
rolș
isi
gur
anț
ădacăî
iof
eripos
ibi
li
tat
eas
ăiadeci
zii
.
Concr
et,nu-
lpuneî
nfaț
afapt
uluiî
mpl
ini
tat
uncicândî
lpr
egăt
eșt
isămear
găl
agr
ădi
.
Pr
egăt
iți
-văî
mpr
eună.

Veivedeacâtdeî
ncânt
atvafis
ăal
eagăr
ucs
acul
,să-
șipunăs
ingurs
ticl
uțacuapăș
isădeci
dăcu
t
ineî
mpr
eunăcehai
nedes
chi
mbval
uacuel
.Mi
cuț
ult
ăunuvas
imț
icăes
teovi
cti
mă,că„
ise
î
ntâmpl
ă”gr
ădi
niț
a,ciî
șivaas
umacut
ineî
mpr
eunăceeaceur
mează.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 09
3.
Pregăt
ește-
lpentr
u
sc
urtedespărț
iri
I
magi
nează-
țicăpl
eciî
ngr
upor
gani
zatî
ntr
-oexcur
siepeun
cont
inents
trăi
n,î
ntr
-oț
arăpecar
en-
ocunoș
ti.Aj
ungeț
iînt
r-un
deș
ertî
ncar
eecal
dșini
sipulvăi
ntr
ăînochi
.

Launmomentdat
,ghi
dulpecar
el-
ațiangaj
ats
eiaș
idi
spar
e
cumaș
inăcut
otf
ărăni
cioexpl
icaț
ie,i
arvoi
,tur
ișt
ii
,rămâneț
i
s
ingur
ifăr
ăsăaveț
ilaî
ndemânămăcarohar
tăcas
ăvă
or
ient
ați
.
Cum t
e-ais
imț
i?Ceemoț
iit
e-arî
ncer
ca?

Î
ncear
căs
ă-ț
iimagi
nezicăunas
tfeldeș
ocî
lpoat
eaveaș
i
copi
lult
ăucândî
llaș
iînf
ațauș
ii,doarcăi
ntens
itat
eat
răi
ri
ilui
vafide10or
imaimar
e.Elnuar
eîncăexper
ienț
atacas
ăse
des
cur
ce.

Moment
elededes
păr
țir
eart
rebuis
ăfiepr
egăt
ite.Ceamail
a
î
ndemânăt
ehni
căes
tes
ăfaciacas
ăscur
teș
icont
rol
ate
des
păr
țir
i.

Mamadăof
ugăpânăî
ncur
tesăducăgunoi
ul,î
nsăr
evi
ne
i
medi
at.
Pent
rucămamaseî
ntoar
cedefiecar
edat
ă.

Î
ncet
,pr
inexer
ciț
iu,copi
lulvaî
nțel
egecăat
uncicândt
e
des
par
țideel
,tuNU î
labandonezi
,ciaiunar
gumentcl
ar:
mer
gil
aser
vici
u,eș
til
acumpăr
ătur
ișiaș
amaidepar
te.

Î
npl
us,des
păr
țir
eaepeper
ioadăl
imi
tat
ăpent
rucăt
evei
î
ntoar
cemer
eu.Put
ețis
ăfaceț
ias
tfeldeexer
ciț
iii
ncl
usi
vpr
in
cas
ăînj
ocur
ide-
av-
ațias
cuns
elea.
Maimul
teexempl
edej
ocur
idedes
păr
țir
egăs
eșt
iîncar
tea
Fr
am l
agr
ădi
niț
ă.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 10
4.Cit
eșt
e-i
cărț
i

Dinfer i
cir
e,începs ăexis
tecăr ț
idesprecopiișimersullagrădi
niță.Car
tea
scri
sădeps i
hologulIrinaNikolaus(
Forgaciu),Fr
am lagr ădi
niț
ăes teuna
dintreele.Aiciveigăsipoveșticupersonaj
evi iș
iatracti
veîncarepunem
deget ulexactpeceamaimar eproblemăacopi l
ului:ADAPTAREA.

Practi
c,informații
leș
iregul
il
epecar
el egăseșt
iîncart
es untspusepe
l
imbacopi lul
ui,s
ubformădepoveșt
idincaretupoț is
ă-icit
eștizi
lni
c.Î
n
pl
us ,avețilaî
ndemânăpes te50deexerci
ți
ișitehni
ciușordefăcutcareîl
aj
utăs
ăseadapt
ezeopt
im.

Schi
mbar
eanuî
lvamaimar
caat
âtdemul
tpecopi
ldacăî
lpr
egăt
eșt
i
di
nti
mpcupoveșticar
esăar
atecl
arcămer
sull
agr
ădiecevanor
mal
,un
f
enomenobi
șnui
t.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 11
Problemanr.
2
Îi
estefri

Lumeal
uiFr
am
Pr
obl
emanr
.2:
Îies
tef
ric
ă

Î
nt
i
i
mpulnopț
nsi
stăsăr
ii,copi
lulvi
nel
anoiî
npatși
ămânem cuelpânăadoar
me.
Î
ncazulcopi
cândî
nrut
i
Deexempl
il
or
nal

nsă,f
orapars
u,vămut

ri
chi
idi
capoat
mbăr
ntr
-
ibr
es
ușt
ăapar
e.
unapar
t
ăat

ament
unci

Pl
ângesaupr
otest
eazăcândst
ingl
umi
na. î
ntr
-ocas
ămaimar
eșimaif
rumoas
ă.Par
emai
degr
abăunpr
il
ejdebucur
ie,nu-
iaș
a?
Seascundeî
nspat
elemeudacăvedeo
per
soanăst
răi
nă. Eibi
ne,nu.Î
nlumeai
nter
ioar
ăacopi
lul
ui,or
ice
s
chi
mbar
e,i
ndi
fer
entcâtdebeneficăpar
eafi,
Set
emedeor
icei
nsect
ă,i
ncl
usi
vdecel
emi
ciși pr
oducebr
uiaj
eșis
tăr
idet
eamă.
f
rumoscol
orat
e.
Deas
emenea,unel
edes
eneani
mat
evi
olent
e
Copi
lul
uimeuî
iest
efoar
te,f
oar
tef
ricăde ș
i/s
aucuper
sonaj
ecam nepot
rivi
tepent
ru
zgomot
eleput
erni
ce.Nușt
iucum sămai vâr
stacopi
lul
uit
ăupots
ăcont
ribui
eșiel
ela
abor
dezat
âteaf
riciapăr
utepar
cădi
nneant
. s
tar
eadef
rică.

Copi
iis
imtf
ricăș
i,pânăl
aunpunct
,enor
mal
. Cepoț
isăf
aci
,concr
et,casă-
laj
uțipe
Si
mți
mșinoi
,caadul
ți
.Decene-
ars
urpr
indecă copi
lult
ăusădepășeascăf
rica?
uncopi
lses
per
ie?

I
ată2l
ucr
uris
impl
epecar
e,dacăl
efaciî
nmod
Î
ndefini
ti
v,f
ricaes
teuni
nst
inctcar
ese cons
tant
,îlaj
uțipemi
cuț
ult
ăus
ădepăș
eas

decl
anș
eazăat
uncicânds
imț
im per
icolș
ivr
em s
ă s
tar
eadef
rică.
nemenț
inem pr
otej
ați
.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 13
1
.Ia-
lînbr
ațe
Copi
lulsi
mtef
ricădi
ninst
inctdeconser
var
e.
Sest
ingel
umi
na,sesper
ie.
Apar
eunst
răi
n,seagi
tăsaupl
ânge.
Audebor
mași
nadi
nveci
ni,ser
efugi
azăî
nbr
ațel
etal
e.

Suntr
eacț
iil
ast
resș
ines
igur
anț
ă,mot
ivpent
rucar
eges
tult
ăudeaf
ecț
iune
poat
esă-
ireaducăechi
li
brulemoț
ionaldecar
ear
eat
âtdemul
tănevoi
e.

Cândî
lieiî
nbr
ațeș
iîll
ini
șteș
ti,î
laj
uțis
ă-ș
iaducăami
ntecăNU es
ingurș
icăî
n
pr
ezenț
ataar
etoat
emot
ivel
esăs
esi
mtăî
nsi
gur
anț
ă.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 14
2.
Nu-imi
nimi
za
st
area
Seî
ntâmpl
ăuneor
isăl
uăm copi
lulpes
tepi
ciorș
isă-
i
s
punem căceeaceels
imt
eeopr
ost
ieș
inucont
ează.

Hai
,măi
!Tesper
iidel
aat
ât?
Nus-
aînt
âmpl
atni
mic.
N-
aimot
ivesă-
țifief
rică.

Eadevăr
atcănoi
,adul
ți
i,neconf
runt
ăm î
nvi
ațăcu
pr
obl
ememul
tmaimar
i,decii
mpul
suldear
idi
cul
iza
pr
obl
emel
emi
cies
pont
an.Tot
uși
,as
tfelder
eacț
iidi
n
par
teanoas
trănur
ezol
văni
micconcr
et,badi
mpot
rivă:
as
cunds
urs
afr
ici
i.

Pent
ruuncopi
lșiț
inândcontdeuni
ver
sull
ui,t
eamacă
r
ămânepeî
ntuner
icdupăce-
ist
ingil
umi
naechi
val
ează
cuf
ricapecar
eunadul
toar
ecăvar
ămânef
ărăs
ervi
ciu
ș
ifăr
ăsur
sădeveni
t,darcur
est
anț
elaî
ntr
eți
ner
eșicu
dat
ori
ilabancă.

Cum arfis
ăteafliî
ntr
-oas
emeneas
ituaț
ie,i
arci
neva
s
ă-ț
ispună„
Hai
,măi
,as
tachi
arnu-
iopr
obl
emă!

Ar
ată-
iempat
ie,î
nțel
eger
e,i
arcopi
lulvaaveaî
ncr
eder
e
î
nti
nepent
rucăvas
imț
ică-
iper
cepipr
obl
emel
ela
adevăr
atai
ntens
itat
e.Î
țivaur
mas
fat
uri
lemaiuș
or
pent
rucăvaș
ticăî
lînț
elegi
.

Î
ncar
teaFr
am î
nlumeaemoț
iil
orșiaî
ntuner
icul
ui
ps
ihol
ogulI
ri
naNi
kol
aus(
For
gaci
u),î
țiexpl
icăș
icum
poț
isăî
ivor
beș
ticopi
lul
uit
ăuat
uncicândî
ies
tef
rică.

Afli
,deas
emenea,cum poț
isăî
laj
uțiconcr
etș
ice
exer
ciț
iiput
ețif
aceî
mpr
eună.
Cândci
ti
țipoves
teacuFr
am,căr
uiaî
ies
te,î
npr
imăf
ază,
f
ricădeî
ntuner
ic,copi
lult
ăuî
șivaî
nțel
egef
ricaș
iva
î
nvăț
asăoges
tioneze,î
ncădel
avâr
stef
ragede.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 15
Pr
obl
emanr
.3
Eagr
esatver
bal
saufizi
c

Lumeal
uiFr
am
Probl
emanr .3:
Eagresatver
balsaufizi
c
Unadi
ntr
etr
ăsăt
uri
ledebazăal
ecopi
il
ores
tes
incer
itat
ea.
Ceimi
cinus
epr
efac.Eiexpr
imădi
rectceeaces
imtș
i
gândes
c.Vor
baaceea,ce-
iînguș
ă-iș
i-ncăpuș
ă.

Pânăl
aunpunct
,unas
tfeldecompor
tamentpoat
esăfie
omar
evi
rtut
epent
rucăar
atăi
ntegr
itat
e.

Pr
ovocar
eaapar
eat
uncicând,di
npr
eamul
tăs
incer
itat
e,
copi
iiî
nceps
ăîncal
cecel
emaiel
ement
arer
egul
ide
di
plomaț
ieș
isăs
coat
ăpegur
ăcuvi
ntecar
edor
:

-Cegr
aseșt
i!
-Andr
ei,cut
unsoar
eaast
aar
ățicaof
eti
ță!
-Ainasulmar
eșiî
ndoi
tdepar
căț
il-
arfi t
rasci
nevacu
cl
eșt
ele.
-Aiur
echi
lecl
ăpăuge,ar
ățicauni
epur
ecăl
catdet
ren.
-Eșt
isl
abăcaunbăț
!Ochel
ari
sto!

Li
stacuvi
ntel
orș
iexpr
esi
il
orcar
edoremul
tmaiampl
ă:

-Pl
eacădeai
ci!Nu-
mipl
acedet
ine.
-Nuvr
eausămăj
occut
ine.Mi
roșiur
ât!
-Nu-
țidauj
ucăr
iamea.Fet
elenușt
iusăsej
oacecu
mași
ni.

Cânduncopi
lpr
imeș
teas
tfeldevor
be,enor
mals
ăsuf
ere
ș
i,demul
teor
i,l
ovi
tur
il
ever
bal
epecar
eleî
ncas
eazăî
ncă
di
ngr
ădi
niț
ăîlpotur
măr
ișil
amat
uri
tat
e.

Arfii
dealcat
oțicopi
iis
ăfiemaeș
triaicomuni
căr
iias
er-
t
iveș
iempat
ice,darcum as
tanus
epoat
e,ț
inedenois
ă
nepr
egăt
im mi
cuț
ulpent
ruevent
ual
elel
ovi
tur
i.

Cepoț
isăf
aci
,concr
et,pent
rucami
cuț
ult
ăusănu
fiej
igni
tsaul
ovi
t?

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 17
1
.Ci
teș
te-
i
Fr
am l
agr
ădi
niț
ășibul
lyi
ngul
,deexempl
u,eunadi
ntr
ecăr
țil
eîncar
etucapăr
int
epoț
isă
găs
eșt
irăs
puns
uril
apr
obl
emaat
acul
uiș
iaagr
esi
uni
ideor
icef
elpecar
ecopi
lulos
upor
tăî
n
col
ect
ivi
tat
e.

Text
eledi
ncar
tes
untî
naș
afels
cri
se,s
ubf
ormădepoveș
tiat
ract
ive,î
ncâtpoț
isăil
eci
teș
ti
copi
lul
uicuvocet
are,i
arels
ăînț
eleagănoț
iunicompl
icat
epr
incuvi
nteș
isecvenț
efoar
te
s
impl
e,adapt
atevâr
steil
ui.Exer
ciț
ii
les
untval
idat
edecăt
reexper
tulps
ihol
ogI
ri
naNi
kol
aus
(
For
gaci
u)ș
ileput
ețif
aceacas
ăfoar
teuș
or.

Î
npl
us,s
untș
ans
emar
icaels
ănudevi
năagr
esor
,pent
rucăî
nțel
egeces
imt
esi
mpat
iculFr
am
at
uncicândal
țicopi
iîlj
ignes
c.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 18
2.Î
nvaț
ă-lsă
comuniceaser
tiv
Dacămi
cuț
ult
ăus
esi
mtej
igni
tsauagr
esatdecăt
reun
col
eg,at
unciei
mpor
tants
-os
punăcuvocet
are.

Nu,nuevor
bades
prer
ipos
tă,j
igni
re,cont
raat
ac.Săs
pui
căcevat
eder
anj
eazănuei
nvi
taț
iel
aconfli
ct,cidoarun
model
egantpr
incar
est
abi
leș
til
imi
teî
nrel
ați
il
ecu
cei
lal
ți
.

Deexempl
u,dacăuncopi
lses
upăr
ășivr
eas
ăloveas
că,
es
ufici
entcami
cuț
ult
ăus
ăspunăf
erm:

-St
op,nu-
mipl
aceast
a!
-Ter
ognu-
mimaivor
biașacasăput
em sănej
ucăm
î
ncont
inuar
e.

Afir
maț
ii
ledemais
usnui
ncl
udj
igni
ri
,nut
oar
năgazpe
f
oc,dart
ras
eazăl
imi
tecar
eîlf
eres
cpemi
cuț
ult
ăude
al
teat
acur
ipecar
enul
emer
ită.

Dupăceci
ti
țiî
mpr
eunăcar
teades
prebul
lyi
ng,copi
lul
vaș
ticum s
ăsecompor
tedacăevi
cti
maunuias
tfelde
f
enomen.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 19
Pr
obl
emanr
.4
Eagit
at,
neat
ent,ar
e
preamult
ăener
gie

Lumeal
uiFr
am
Probl
emanr.4:Eagit
at,neat
ent
,
ar
epr eamul
tăenergie
Eneat
entșinust
ălocul
uiocl
ipă.
Adeseaest
eagi
tat
,par
eobombădeener
gie!Î
șiui
tăl
ucr
uri
,lepi
erde,emer
euî
nmi
șcar
e.
Sar
edel
aoact
ivi
tat
elaal
tașinupoat
esăf
acăunl
ucr
upânăl
acapăt
.

Ener
giaî
nexces
,di
ficul
tat
eadear
ămâneconcent
rat
,nevoi
adeat
recer
api
ddel
aoact
ivi
tat
elaal
ta
r
epr
ezi
ntăpr
ovocăr
il
ecel
emaicomuneal
ecopi
il
ormi
ci.Uncopi
lcar
eseaflă î
ntr
-oas
emenea
s
ituaț
iet
indes
ăfiei
mpul
sivș
icaut
ănon-
stop
DI
VERSI
TATEA:

-eneat
ent
-nuobs
ervădet
ali
i
-dăi
mpr
esi
acănuas
cul

-at
enț
iaî
ipoat
efidi
str
asăf
oar
teuș
or.

Pânăl
aunpunct
,enor
malcauncopi
lmi
csăNU ai
băr
ăbdar
epent
rucăoas
emeneaabi
li
tat
esecon-
s
trui
eșt
eînt
imp.Aș
acum nut
enaș
ticuabi
li
tat
eadeaconducemaș
ina,ciț
i-of
ormeziî
nti
mp,ș
i
r
ăbdar
eaeovi
rtut
ecar
esecl
ădeș
tepr
inant
renament
,șt
ii
nțăș
ipuț
inăexper
ienț
ădevi
ață.

Copi
lul
,at
uncicânds
enaș
te,nupr
imeș
teî
nADN r
eflexuls
ă„s
teacumi
ntepes
caun”
,săf
acăacel
ași
l
ucr
umi
nut
eînș
irf
ărăs
ăseabat
ăși
,event
ual
,săfieat
entl
atotceeaceî
ispunpăr
inț
ii
.

Tocmaipent
rucăș
tim căuncopi
lnus
enaș
tecal
m,l
ini
ști
tșiat
entl
adet
ali
i,t
indem s
ămi
nimi
zăm
event
ual
apr
obl
emă.Nudăm i
mpor
tanț
ăfapt
uluicăeagi
tatș
ipar
erepezi
t,i
gnor
ăm ameni
nțar
eaș
i
l
ăsăm s
ituaț
ias
ădos
peas
cămaicevacaal
uat
ulat
uncicândpr
egăt
im uncozonac.

Ei
,așaeel
,maineast
âmpăr
at,s
punem noicas
ăînchi
dem s
ubi
ect
ulmair
epede.

Cândeș
tipăr
int
e,poat
efimaigr
eus
ăvezit
ucuochi
ull
iberî
ncemăs
urăagi
taț
iacopi
lul
uiedoaro
t
oanădevâr
stăs
auchi
arexi
stăî
nspat
eopr
obl
emădeor
dinmedi
cals
aups
ihol
ogi
c.I
atădece,
at
uncicândcons
taț
icăalt
ăucopi
leagi
tatș
ineat
ent
,cer
eunf
eedbackdel
aspeci
ali
st.O exper
tiză
poat
esăfiedeaj
utorpent
rucădoaraș
apoț
isăpr
eînt
âmpi
nir
iscur
ipet
ermenl
ung.Deexempl
u,un
copi
lcupr
obl
emedehi
per
act
ivi
tat
enedepi
stat
ări
scăs
ăas
imi
lezemaigr
eui
nfor
maț
ii
ledel
așcoal
ă.
Vas
cri
eșivaci
ticudi
ficul
tat
epent
rucăambel
ecompet
enț
ecert
impș
irăbdar
e.Tr
ăsăt
uripecar
eel
,
fir
eșt
e,î
ncănul
ear
e.

I
ndi
fer
entdacăar
enevoi
edeaj
utor
uls
peci
ali
stul
uis
aus
eîncadr
eazăî
npar
amet
riinor
mal
i,cât
eva
j
ocur
icar
esă-
lînveț
esă-
șimenț
inăat
enț
ias
untdeos
ebi
tdeut
il
eșineces
are.Leveigăs
iîncar
tea
Fr
am șiPet
rișor
,pr
iet
enulf
ărăast
âmpăr
.

Cepoț
isăf
aci
,concr
et,dacămi
cuț
ult
ăuebombădeener
gie?

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 21
1.
Nu-ipune
et
ichete
Eșt
irău,obr
azni
c,neast
âmpăr
at,neat
entși
i
ndi
sci
pli
nat
.

Cam aș
asunăunadi
ntr
ecel
emaicomuner
epl
icipecar
e
păr
int
elel
escoat
eînf
ațacopi
lulf
oar
teener
gic.
Adevăr
ulecămul
țicopi
icudi
ficul
tăț
ideconcent
rar
e,
l
ini
șteș
irăbdar
esuntț
int
evi
ipent
rucr
iti
ciș
ichi
arj
igni
ri
.

Șt
im câtdegr
eues
ărezi
șticapăr
int
e24h/
24î
nfaț
a
unuicopi
lcar
enus
tăl
ocul
uiș
idăi
mpr
esi
acăarvr
ea
i
ntenț
ionats
ăîț
itoacener
vii
.

Pr
inur
mar
e,dacăț
is-
aînt
âmpl
atș
iți
esă-
țis
ară
muș
tar
ulș
isăr
ăbuf
neș
tiî
nfaț
acopi
lul
ui,at
uncinut
e
î
nvi
novăț
ipent
rucăș
ireacț
iat
aenor
mal
ă.

Tot
uși
,încear
cădeai
cimaidepar
tes
ă-ț
ischi
mbi
compor
tament
ul.Ei
mpor
tants
ăînț
elegem căcelmi
cnu
evi
novatcăef
oar
teener
gic.

ELNU ESTEi
ndi
sci
pli
nat
,ciAREnevoi
edeaj
utor
ult
ăuca
s
ă-ș
iîmbunăt
ățeas
căni
șteabi
li
tăț
icar
eîivorfineces
are
t
oat
ăvi
ață.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 22
2.Fol
oseșteun
li
mbaj pozit
iv
Cândcopi
lules
tef
oar
teener
gic,cr
iti
canuaj
ută.Di
ncont
ră,poat
echi
ars
ăîncur
ce.
Î
ncear
că,deci
,săî
ntor
ciobs
ervaț
ii
lenegat
iveî
nremar
cicons
truct
ive.

Deexempl
u,î
nlocdenul
ovipoț
isăs
puifiibl
ânds
auî
nlocdenumait
r iî
ânt ncear
căs
ă
s
puit
erogsăî
nchi
ziușaf
ărăzgomot
.

Mul
teas
emeneaafir
maț
iipots
ăfier
efor
mul
ateî
ntr
-unl
imbajcar
esăpr
oducăpevi
it
or
compor
tament
emaibune.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 23
3.Fă-
i
apreci
eri

Or
icepr
ogr
esebi
nes
ăfiel
ăudatș
iros
titt
are: Des
igur
,as
tanuî
nseamnăcăt
rebui
esăî
llauzi
nons
toppent
rucăuncopi
ldependentde
Air
ezi
stat7mi
nut
e,măbucur
! mot
ivaț
ieext
ernănupr
ogr
esează.
Obser
vcăt
edescur
cibi
ne.
Ar
ată-
icapăr
int
ecăeș
timândr
uat
uncicândvezi
Uncopi
lfoar
teener
gicpoat
esădevi
năr
ăbdăt
or, căar
ecompor
tament
ulpecar
e-laș
tepț
i,dar
cal
mșiat
entdacăr
euș
eșt
esăas
oci
ezenoi
le l
asă-
lșipeels
ă-ș
ivadăs
ingurpr
ogr
esel
eșis
ăse
compor
tament
ecuuns
ent
imentpl
ăcut
. bucur
edeel
e.

Dacăcelmi
csi
mteapr
eci
ereș
idr
agos
tedefiecar
e Maimul
teexempl
eșit
ehni
ciconcer
etedef
ăcut
dat
ăcândf
acecevas
ănăt
os,adi
căs
e acas
ăcualt
ăucopi
lgăs
eșt
iîncar
tea„
Fram și
concent
rează,apucăl
ucr
uri
lecuat
enț
ie,î
șiduce Pet
rișor
,pr
iet
enulf
ărăast
âmpăr
”.
act
ivi
tăț
il
epânăl
acapăt
,elvafimot
ivats
ă
cont
inuecompor
tament
ul.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 24
Problemanr .
5
Smulg e,
loveș
teș
ie
vi
olent

Lumeal
uiFr
am
Probl
emanr .
5:
Smulge,
loveș
teș
ievi
olent
Dăcupumni
ișipi
cioar
ele.
Ar
uncăl
ucr
uripej
os.
Rupeșist
ricăi
ntenț
ionatj
ucăr
iisaual
teobi
ect
e.
A vr
utsămămușt
e.
Uneor
isecompor
tămair
ăucaundr
ăcușor
!

Șt
im.
Săveziuncopi
lcur
at,dr
ăguțș
inevi
novatcăar
eas
emenear
ăbuf
nir
ipoat
esăfieunmi
cșocl
a
î
nceput
.
Tegândeș
ti,pebunădr
ept
ate,l
aceemair
ăuș
ifacis
cenar
iipes
imi
ste.
Cevaf
acel
așcoal
ăcânduncol
egî
lvapr
ovoca?Aiput
eas
ăteî
ntr
ebi
.
Î
ivas
par
genas
ulș
ivaaj
ungel
adi
recț
iune?

Cevaf
acepes
te30deaniî
ntr
aficat
uncicândunal
tșof
erî
ivat
ăiacal
eaf
ărăs
ăseas
igur
e?
Vai
eșicur
angas
ăspar
găpar
bri
zulcel
eil
alt
emaș
ini
?

Ceamaimar
eameni
nțar
e,at
uncicândcopi
luls
eînf
uri
eșievi
olent
,ecăpr
obl
emapoat
esă
es
cal
adezeî
nti
mp.

I
atădece,dacăobs
ervicămi
cuț
ult
ăuet
emper
ament
al,acum ecelmaibunmomentcas
ă-laj
uți
.

Cum poț
isăț
iiî
nfr
âuuncopi
lcar
ear
ecompor
tament
evi
olent
e?

Li
stademet
odepr
incar
esă-
laj
uțipecopi
lsă-
șit
emper
ezef
uri
aef
oar
temar
e.
Ai
ciî
țivom î
mpăr
tăș
idoar3di
ntr
eel
e:

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 26
1
.Ar
ată-
ifer
mit
ate
St
op!Făr
ălovi
tur
ișimușcăt
uri
.El
edor
!

O as
emenar
epl
icăs
pus
ăexactî
nmoment
ulî
ncar
ecopi
lult
ăueî
napogeul
uneir
ăbuf
nir
itepoat
eaj
utas
ătr
asezil
imi
temaicl
are.

Ei
mpor
tantcami
cuț
ult
ăus
ăînț
eleagăî
nti
mput
ilcăceeacef
acel
aner
vi
pr
oducecons
eci
nțe.

Da,eoks
ătedes
car
cicât
ăvr
emenuî
iaf
ect
ezipeceidi
njur
ult
ău.Dacăel
î
nțel
egeas
tadel
abunî
nceputvaî
nvăț
a,î
nti
mp,s
ă-ș
icont
rol
ezef
uri
atotmai
bi
ne.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 27
2.Oferă-
i pos
ibi
li
tăț
i
alternat
ivecasăse
des c
arce
I
magi
nează-
țicăpor
neș
tir
obi
net
uldel
achi
uvet
adi
n
bucăt
ări
e,daidr
umull
aapăș
ipuiundopl
acanal
ulde
s
cur
ger
e.Apacur
get
otmait
areș
i,l
aunmomentdat
,
chi
uvet
aseumpl
e,i
arl
ichi
duldăpedi
naf
ară.

Deces
eînt
âmpl
ăscur
ger
ea?Noi
,adul
ți
i,î
nțel
egem
f
oar
tebi
nef
enomenul
:apanumaiî
ncapeî
ncuvăș
i
î
ncepes
ăser
ever
se.

Demul
teor
i,f
uri
aecaunj
etdeapăcar
enei
nundăpe
di
năunt
ru,i
arapaadunat
ăîncepes
ăscapeî
next
eri
or.
At
uncicândcopi
lular
ereacț
iivi
olent
eel
,pr
act
ic,s
e
r
evar
să.

Ți
nedenoi
,păr
inț
ii
,săducem „
apa”copi
lul
uiî
ndi
recț
ia
car
etr
ebui
ecas
ăevi
tăm i
nundaț
ii
.

Î
npr
imăf
ază,dacămi
cuț
ult
ăus
eli
mit
eazăs
ătr
opăi
eși
s
ă-ș
iscut
urepumni
iat
uncicândener
vos
,înl
ocs
ă
l
oveas
căs
aus
ămuș
te,pr
ogr
esulemar
eșimer
ităs
ăte
bucur
ideel
.Copi
lulî
șiexpr
imăf
uri
a,î
șides
car
căener
-
gi
a,darNU maievi
olent
,numaiagr
esează.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 28
3.Ajut
ă-ls
ăse
calmeze
Respi
răadâncșinumăr
ăpânăl
a10.

Nuedoarofigur
ădes
tils
auor
epl
icădefil
m,ciot
ehni
căs
impl
ășibunăcar
e
poat
esăaducăl
ini
șteaneces
arăs
aucelpuț
ins
ăînt
ârzi
esaus
ădi
minueze
r
eacț
ia.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 29
Ajută-ț
icopiluls
ă
scapedec ei5
„drăcușori”car
e-l
facsăsufere
Lumeal
uiFr
am
Hai
des
ărecapi
tul
ăm met
odi
ccei5„
drăcuș
ori
”car
enu-
țil
asăcopi
luls
ăfies
eni
nșil
ini
ști
t.
Evor
ba,des
igur
,des
precauzel
epr
inci
pal
ecar
eîipr
ovoacămi
cuț
uluil
acr
imi
,st
rigăt
eși
compor
tament
epecar
enul
edor
eșt
i.

Nuvr
1. eal
agr
ădi
niț
ăpent
rucănueî
ncăant
renatsăfieadapt
abi
l.
Î
2.ief
ricădeî
ntuner
ic,zgomot
esaust
răi
nipent
rucănusi
mtecont
rol
.
Eagr
3. esatver
bal
,fizi
c,suf
erășit
indesăsecompor
tel
afelcual
ții
.
Seagi
4. tășinust
ălocul
uipent
rucă,pr
obabi
l,ef
oar
teener
gic.
Smul
5. geșil
oveșt
epent
rucăî
ncănușt
iesă-
șigest
ionezef
uri
a.

Sunt5cauzepecar
e,dacăl
eînț
elegiș
ilecont
rol
ezimaibi
ne,evi
țis
candal
uriș
iaipar
tel
a
finel
ezi
leidel
ini
șteapecar
eomer
iți
.

Si
gur
,copi
lult
ăunus
etr
ans
for
măbr
uscî
ntr
-unadul
tat
uncicândî
laj
uțis
ăsedezvol
te
emoț
ional
.

Arfigr
ozavs
ă-ț
ipr
omi
tem căveir
euș
icapăr
int
esă-
ții
eioper
manent
ăvacanț
ădel
acopi
lși
s
ăscapidefini
ti
vdepl
âns
ete,găl
ăgi
eșis
tres
,darș
tiiș
itucănuput
em s
ăfacem as
ta.

Tot
uși
,at
uncicândî
nțel
egidecepl
ângepui
ult
ăuș
iail
aîndemânămet
odepr
incar
esă-
i
r
educidi
nsuf
eri
nțăcâș
tigaț
iamândoil
ini
șteș
iar
moni
e:

-Laușagr
ădi
niț
ei,di
mineaț
acândî
llașipemânaeducat
oar
ei.
-Sear
aîncasăat
uncicândcopi
lult
ăur
efuzăsămear
găl
acul
car
e.

nmagazi
nsaul
ocur
ipubl
iceat
uncicândepepunct
ulsăf
acăoscenă.


acum unș
oferî
șiar
anj
eazăs
caunul
,ogl
inzi
leș
iîș
ipunecent
uraî
nai
ntes
ăpor
neas
căl
a
dr
um cuomaș
inăpecar
en-
amaicondus
-o,unpăr
int
eart
rebuis
ă-ș
ifacăr
egl
ajefineî
n
r
elaț
iacumi
cuț
uls
ău.
Doaraș
avi
ațavoas
trăî
mpr
eunăpoat
esădevi
năocăl
ător
iel
inăf
ărăgr
opi
,fr
âne,cur
beș
i
t
amponăr
i.

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 31
Gândur
ifinal
e
Dacăț
i-apl
ăcutcăl
ător
iacunoi
,iarcar
tea Venims ubfor
maa7căr ț
icuFram,plinecu
el
ect
roni
căț
i-at
rezi
tdor
inț
asădes
coper
i poveștiș
icuexerci
țiipentruî
ntreaga
Lumeal am,i
uiFr ntr
ăpesi
te-
ulnost
ruș
i f
ami l
ieșipentr
us t
areadebi neacopi l
ului
cheamă-
neî
ncas
ata. tău.

Fr
am,celmaicunos
cutș
isi
mpat
icur
spol
ar, Jocuri
leîlaj
utăsăcolabor
ezeșis
ălucr
ezeîn
î
iaj
utăpecopi
isăfieî
ncr
ezăt
oriî
nput
eri
le echipă,i
arjucăr
ii
leî
idezvolt
ăgândi
reași
-l
l
orș
iechi
li
braț
iemoț
ional
. ajut
ăs ăseconcentr
eze.

Lect
urăf
rumoas
ă!Șis
porl
ajoacă!

WWW.
LUM EALUIFRAM .
RO 32