Sunteți pe pagina 1din 9

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZÂU
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,BOBOCEI DIN MICRO III”
BUZĂU, STR. PIETROASELE, NR. 1, TEL. /FAX: 0238-414721,
e-mail: gradinitaboboceidinmicro3@gmail.com
Aprobat CA din 1.07.2020

Nr. ………………………
FIŞA DE AUTOEVALUARE /EVALUARE
în vederea acordării calificativului final în anul şcolar 2019-2020
pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar

Numărul fişei postului…………………


Numele şi prenumele cadrului didactic .............................................................................................
Specialitatea : educatoare / profesor pentru învățământul preșcolar
Perioada evaluată: 01.09.2019 – 31.08.2020
Calificativul acordat......................................
85 – 100 puncte: calificativ ,,Foarte bine”; 84,99 – 71 puncte: calificativ ,,Bine”
70,99 – 61 puncte: calificativ ,,Satisfăcător”; sub 60,99 puncte: calificativ ,,Nesatisfăcător”

Punctaj Validarea
Domenii Criterii de Indicatori Puncta acordat C.P.
ale evaluării performanţă de performanţă j
maxim Auto Evaluar Evaluar
evaluare e e
comisie C.A
1. Proiectarea 1.1. Respectarea programei şcolare, a Existenţa documentelor de proiectare specifice 1
activităţii normelor de elaborare a documentelor de învăţământului preşcolar in portofoliul
proiectare, precum şi adaptarea acesteia la educatoarei
particularităţile grupei/clasei. Întocmirea planificărilor calendaristice, 1
DOVEZI: conform legislaţiei în vigoare, până la termenul
-planificarea anuală a proiectelor tematice, stabilit
existenta proiectelor, a schiţelor si a Proiectarea didactică pe baza rezultatelor 1
mapelor cu proiecte de activitate model, evaluării iniţiale şi a particularităţilor de vârstă
după caz; si individuale ale preşcolarilor
- existenta mapei pentru evaluarea iniţialaă
(planificare, fise, rezultate, concluzii)

1.2. Implicarea în activităţile de proiectare Proiectarea ofertei educaţionale (C.D.Ş.- 1


1
a ofertei educaţionale la nivelul unităţii. programă şcolară, planificare calendaristică
DOVEZI: etc.)
-decizii cu responsabilităţile asumate in Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea 1
comisiile de lucru din grădiniţă, planuri, acesteia în oferta educaţională a grădiniţei
rapoarte, procese-verbale

1.3.Folosirea TIC în activitatea de Realizarea în format electronic a proiectării 1


proiectare didactică. activităţilor curriculare, extracurriculare, pe
comisii de lucru, activitatea cu părinţii, etc.
DOVEZI: Redactarea materialelor folosind softuri 1
-portofoliul profesional, site-ul grupei/ specializate de editare de text (Word, Power
grădiniţei Point,Excel)
1.4. Proiectarea activităţilor-suport pentru Proiectarea activităţilor-suport pentru învăţarea 1
învăţarea în mediul on line şi a în mediul on line, din perspectiva principiilor
instrumentelor de evaluare aplicabile de proiectare didactică
online, din perspectiva principiilor de Proiectarea instrumentelor de evaluare 1
proiectare didactică aplicabile online, din perspectiva principiilor de
DOVEZI proiectare didactică
-Planificarea educatoarei în care sunt
specificate activităţile şi instrumentele de
evaluare pentru învăţarea online
1.5. Proiectarea unor activităţi Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/ 2
extracurriculare corelate cu obiectivele preşcolarii, în conformitate cu documentele
curriculare, nevoile şi interesele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri
educabililor, cu planul managerial al etc.).
unităţii. Redactarea de proiecte educaţionale la nivel de 2
grupa si grădiniţă.
DOVEZI: Proiectarea activităţilor educative extraşcolare 2
-programul activităţilor extracurriculare şi extracurriculare în conformitate cu
(excursii, activităţi de voluntariat,serbari, documentele unităţii (plan managerial,
expoziţii,concursuri), şedinţe si lectorate strategii, proceduri, planificări etc.).
cu părinţii, proiecte si materiale pentru
lectorate
TOTAL 15 p.
2. Realizarea 2.1.Utilizarea unor strategii didactice care Realizarea obiectivelor curriculare care asigură 1
activităţilor asigură caracterul aplicativ al învăţării şi caracterul aplicativ al învăţării şi formarea
didactice formarea competenţelor specifice. competenţelor specifice.
curriculare şi Prognozele didactice şi schiţele de activitate 1
extracurriculare DOVEZI: sunt în concordanţă cu documentele care
-portofoliul profesional, teste aplicate la concretizează conţinuturile procesului de
grupa, rapoarte privind rezultatele obţinute învăţământ (plan de învăţământ, curriculum).
cu preşcolarii Existenta concordantei între competenţele 1

2
specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-
activităţi de învăţare-metode -mijloace
didactice.
In prognozele didactice şi in proiectare se ţine 1
cont de instruirea diferenţiată/centrată pe copil.
Integrarea in activitate a metodelor moderne, 1
activ-participative.
Realizarea unor activităţi din perspectivă 1
transdisciplinară.
2.2. Utilizarea eficientă a resurselor Utilizarea in activitatea la grupă a auxiliarelor 1
materiale din unitatea de învăţământ în avizate de Ministerul Educaţiei
vederea optimizării activităţilor didactice, Utilizarea în cadrul activităţilor a materialelor 1
inclusiv resurse TIC. si mijloacelor didactice existente în dotarea
DOVEZI: cabinetului metodic si a bibliotecii grădiniţei
-aplicaţii informatice folosite, portofoliul Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice 1
profesional, raport de activitate moderne, originale, specifice activităţilor
Utilizarea mijloacelor TIC, a softurilor 1
educaţionale în cadrul activităţilor.
2.3. Utilizarea de resurse educaţionale Utilizarea de resurse educaţionale deschise 1
deschise, aplicaţii online, crearea şi Utilizarea de aplicaţii online (grupuri whatsapp, 1
susţinerea sesiunilor de învăţare pe facebook) cu părinţii
platforme educaţionale Crearea şi susţinerea sesiunilor de învăţare pe 1
DOVEZI platforme educaţionale
-existenţa grupurilor de whatsapp,
facebook, platformelor de învăţare
educaţionale
2.4. Diseminarea, evaluarea şi valorizarea Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri 1
activităţilor realizate. cu părinţii/la nivelul comisiei metodice.
DOVEZI: Feed-back-ul primit de la copii şi părinţi prin 1
-dosarul comisiilor metodice, portofoliile aplicarea unor fişe/chestionare.
copiilor, fotografii de la activităţi, rapoarte Valorizarea activităţilor prin realizarea unor 1
ale activităţilor desfăşurate portofolii, expoziţii, exemple de bună practică.
2.5. Organizarea şi desfăşurarea Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1
activităţilor didactice, curriculare şi curriculare în mediul şcolar şi în mediul online
extracurriculare în mediul şcolar, Organizarea şi desfăşurarea activităţilor 1
extraşcolar şi în mediul online extracurriculare în mediul şcolar şi în mediul
DOVEZI online
-planificarea cadrelor didactice, Redactarea/ 2
planificarea activităţilor extracurriculare coordonarea elaborării revistei unităţii.
2.6. Formarea deprinderilor de studiu Promovarea studiului individual în rezolvarea 1
individual şi în echipă în vederea creativa a unor sarcini de lucru.

3
formării /dezvoltării competenţei de ,,a Promovarea activităţilor în echipă în rezolvarea 1
învăţa să înveţi‘’. unor sarcini de lucru.
DOVEZI:
-portofoliul profesional, portofoliile
copiilor, fotografii
2.7. Organizarea şi desfăşurarea de Iniţierea/ organizarea unor activităţi de 1
activităţi prin participare la acţiuni de voluntariat.
voluntariat. Participarea la activităţi de voluntariat. 1
Întocmirea documentaţiei specifice organizării 1
DOVEZI: şi desfăşurării unor activităţi de voluntariat
- portofoliile proiectelor (procese-verbale, rapoarte, analize)
TOTAL 25 p.
3. Evaluarea 3.1. Asigurarea transparenţei criteriilor, a Prezentarea obiectivelor şi a criteriilor evaluării 1
rezultatelor procedurilor de evaluare şi a rezultatelor preşcolarilor şi părinţilor
învăţării activităţilor de evaluare Asigurarea permanentă a feed-back-ului. 1
Aplicarea celor trei forme a evaluării: iniţială, 1
DOVEZI: continuă şi sumativă.
-mape cu fise model aplicate la grupa, Existenta descriptorilor/criteriilor de evaluare 1
portofoliile de evaluare pentru fiecare proba.
3.2. Aplicarea testelor predictive, Formularea itemilor în concordanţă cu 1
interpretarea şi comunicarea rezultatelor. obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi
standardele de performanţă.
DOVEZI: Utilizarea itemilor obiectivi, semi-obiectivi şi 1
-testele model din portofoliul subiectivi.
educatoarei,portofoliile copiilor, dosarul Prezentarea baremelor de evaluare. 1
comisiei metodice, planul de masuri Consemnarea progresului/ regresului şcolar. 1
ameliorare/dezvoltare, fisele cu Afişarea rezultatelor sau comunicarea 1
centralizarea testelor de evaluare. individuală a rezultatelor evaluării, după caz.
3.3. Utilizarea diverselor instrumente de Folosirea unor fişe de lucru/chestionare. 1
evaluare, inclusiv a celor online Utilizarea unor instrumente diverse de evaluare 1
(portofolii/proiecte).
DOVEZI: Folosirea unor modele de teste elaborate la 0,5
-teste de evaluare sumativă, portofoliul nivel naţional (exemplu: modelele de teste de la
educatoarei, portofoliile copiilor , evaluarea iniţială).
chestionare/ teste aplicate copiilor si Folosirea unor instrumente care să permită şi o 1
părinţilor, existente inclusiv în mediul evaluare orală/practică.
online (capturi de pe grupurile online) Realizarea autoevaluării individuale/în cadrul 0,5
grupelor de lucru.
Realizarea interevaluării la nivelul 1
clasei/grupelor de lucru.
3.5 Evaluarea satisfacţiei beneficiarilor Aplicarea unor chestionare părinţilor/ 1
4
educaţionali. preşcolarilor
Întâlniri periodice cu părinţii/copiii. 1
DOVEZI:
-Rezultatul chestionarelor, procese verbale
şedinţe cu părinţii, cataloagele cu
frecventa zilnică
3.6. Coordonarea elaborării portofoliului Prezentarea conţinutului portofoliului 1
educaţional ca element central al evaluării educaţional.
rezultatelor învăţării. Întocmirea criteriilor de evaluare a portofoliilor 1
DOVEZI: educaţionale.
– portofoliul educaţional, portofoliul Monitorizarea şi intervenţia pentru realizarea 1
profesional corespunzătoare a portofoliilor.
3.7. Realizarea şi aplicarea unor Realizarea şi aplicarea unor instrumente de 0,5
instrumente de evaluare a activităţii evaluare a activităţii online
online, valorizarea rezultatelor evaluării şi Valorizarea rezultatelor evaluării şi oferirea de 0,5
oferirea de feedback fiecărui copil feedback fiecărui copil.
DOVEZI
-capturi de pe grupurile de whatsapp,
facebook, platforme educaţionale.
TOTAL 20 p.
4.Managementu 4.1. Stabilirea unui cadru adecvat (reguli Prezentarea normelor care trebuie respectate în 1
l clasei de elevi de conduită, atitudini , ambient ) pentru timpul programului activităţilor desfăşurate în
desfăşurarea activităţilor în conformitate grădiniţă.
cu particularităţile grupei de prescolari Realizarea panoului cu informaţii utile pentru 1
DOVEZI: părinţi
-Regulamentul de ordine interioara, Afişarea lucrărilor din activitatea copiilor
Contractul educaţional, raportul
coordonatorului de proiecte si
programe,vizite sala de curs, rezultate
chestionare
4.2. Monitorizarea comportamentului Completarea unor fişe de observaţie a 1
prescolarilor şi gestionarea situaţiilor comportamentului preşcolarului
conflictuale. Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii 1
conflictuale.
DOVEZI: Elaborarea unor strategii de gestionare a 1
- fisa de observare a comportamentului situaţiei conflictuale.
preşcolarului.
4.3. Cunoaşterea, consilierea şi tratarea Completarea unor fişe de observaţie/progres 2
diferenţiată a preşcolarilor ale copiilor.
DOVEZI: Consilierea permanentă a copiilor si a 2
-dosarele cu bazele de date copiilor, părinţilor, după caz.

5
rezultate centralizare chestionare, Tratarea diferenţiată a copiilor. 1
portofoliul profesional, fişele de
progres/observaţii
4.4. Motivarea prescolarilor prin Implicarea preşcolarilor în activităţi de educaţie 1
valorizarea exemplelor de bună practică. civică
DOVEZI: Responsabilizarea preşcolarilor 1
-proiecte, portofolii, fotografii
TOTAL 12 p.
5.Managementu 5.1.Participarea la programele de formare Participarea la programele de formare 1
l carierei şi al continuă/perfecţionare şi valorificarea continuă/perfecţionare
dezvoltării competenţelor ştiinţifice, didactice şi Prezentarea exemplelor de bună practică
personale metodice dobândite utilizate în activitatea didactică, în urma 0,5
participării la cursurile de
DOVEZI: adeverinţă/certificat/atestat, formare/perfecţionare
portofoliu, suport curs, procese verbale (mese rotunde sau activităţi demonstrative).
Redactarea unor articole metodico-ştiinţifice în 0,5
reviste/lucrări de specialitate.
5.2. Implicarea în organizarea activităţilor Coordonarea activităţii comisiei metodice 1
metodice la nivelul Activitate demonstrativă la nivelul comisiei 1
comisiei/catedrei/responsabil. metodice
Prezentare referat la nivelul comisiei metodice 0,5
DOVEZI: Participarea la activităţi metodice organizate la 1
-adeverinţe, rapoarte, decizii numire, nivel de I.Ş.J. şi C.C.D.
procese verbale comisie Coordonarea/ susţinerea unor activităţi in 0,5
cadrul proiectelor derulate
5.3. Realizarea/Actualizarea portofoliului Existenta portofoliului profesional şi dosarului 0,25
profesional şi dosarului personal. personal.
DOVEZI: Actualizarea permanentă a portofoliului 0,25
-portofoliul profesional, dosarul personal, profesional şi dosarului personal.
rapoarte
5.4. Dezvoltarea capacităţii de comunicare Comunicarea permanentă cu celelalte cadre 0,5
şi relaţionare în interiorul şi în afara didactice, cu responsabilii comisiilor şi cu
unităţii cu preşcolarii, personalul conducerea grădiniţei.
grădiniţei, echipa managerială şi cu Prezenţa spiritului de echipă în realizarea unor 0,25
beneficiarii din cadrul comunităţii – sarcini la nivelul grădiniţei.
familiile preşcolarilor Disponibilitate la cerinţele conducerii 0,25
grădiniţei.
DOVEZI: Respectarea regulamentului intern, a normelor 0,25
-fişe de asistenta, rezultate chestionare, de organizare şi funcţionare a instituţiei.
raport activitate director, procese verbale Realizarea integrală a sarcinilor obligatorii şi 0,25
şedinţe cu părinţii, copii chestionare suplimentare din fişa postului
aplicate părinţilor si centralizarea acestora
6
TOTAL 8 p.
6. Contribuţia la 6.1. Dezvoltarea de parteneriate şi proiecte Iniţierea unor parteneriate educaţionale. 1
dezvoltarea educaţionale în vederea dezvoltării Derularea unor proiecte educaţionale 1
instituţională şi instituţionale. Concretizarea implicării în parteneriate şi 1
la promovarea proiecte educaţionale in îmbogăţirea bazei
imaginii unităţii DOVEZI: didactico- materiale a grădiniţei
şcolare -portofliile proiectelor derulate,
parteneriate încheiate, contracte
sponsorizare si donaţie
6.2. Promovarea ofertei educaţionale. Elaborarea ofertei educaţionale, aşa încât să fie 1
DOVEZI: atraşi cat mai mulţi preşcolari in grădiniţa.
-oferta grădiniţei, pliante, CD-uri de Promovarea ofertei educaţionale la nivel local, 1
prezentare, diplome târg oferte, site-ul judeţean si naţional.
grădiniţei
6.3. Promovarea imaginii grădiniţei în Participarea la concursuri/competiţii 1
comunitate prin participare şi rezultatele locale/judeţene/naţionale/internaţionale, în
copiilor la olimpiade, concursuri, mediul şcolar, extraşcolar ţi în mediul online
competiţii, activităţi extracurriculare şi Obţinerea unor rezultate (premii) la 1
extraşcolare realizate în mediul şcolar, concursurile specifice preşcolarilor, în mediul
extraşcolar ţi în mediul online şcolar, extraşcolar ţi în mediul online
Popularizarea rezultatelor obţinute cu copiii 1
DOVEZI: prin participarea la simpozioane şi sesiuni de
Evidente cu preşcolarii participanţi la comunicări, în mediul şcolar, extraşcolar ţi în
concursuri si olimpiade sau alte activităţi mediul online
extrascolare şi extracurriculare, diplome, Popularizarea activităţilor extracurriculare şi 1
fotografii, cupe, rapoarte. extraşcolare prin mijloace mass-media, site-uri
educaţionale, expoziţii, în mediul şcolar,
extraşcolar ţi în mediul online

6.4. Realizarea/pariciparea la Iniţierea/ participarea la programe/activităţi în 0,5


programe/activităţi de domeniul educaţiei pentru cetăţenie
prevenire şi combatere a violenţei şi democratică.
bullyingului în mediul şcolar şi/sau în Iniţierea/ implicarea în activităţi de prevenire şi 0,5
mediul online combatere a violenţei şi de prevenire şi
combatere a comportamentelor nesănătoase, a
DOVEZI: bullyingului în mediul şcolar şi/sau online
-portofoliul profesional, materialele Iniţierea/ implicarea în acţiuni realizate în 1
prezentate la lectorate, raport coordonator colaborare cu Poliţia de Proximitate, Politia
proiecte si programe. Rutiera, O.N.G-uri etc.

6.5. Respectarea normelor, procedurilor de Participarea la şedinţele de instruire. 0,5


sănătate şi securitate a muncii şi de Respectarea normelor si a procedurilor de

7
prevenire şi stingere a incendiilor şi de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI
situaţii de urgenţă pentru toate tipurile de prevăzute de legislaţia în vigoare.
activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de Diseminarea normelor şi a procedurilor in 0,5
învăţământ precum şi a sarcinilor rândul copiilor si al părinţilor, întocmirea
suplimentare. documentaţiei specifice.

DOVEZI :
–portofoliul profesional, raportul
coordonatorului de comisie
6.6. Implicarea activă în crearea unei Disponibilitate de a răspunde la solicitările 1
culturi a calităţii în nivelul organizaţiei. conducerii in vederea creşterii calităţii
activităţii din grădiniţă.
DOVEZI: Realizarea tuturor cerinţelor în vederea 1
- portofoliu, raport C.E.A.C., rapoarte pe asigurării calităţii activităţii din grădiniţă
comisii le lucru.
6.7. Promovarea de activităţi de învăţare Realizarea unor jocuri şi activităţi interactive 1
interactive prin utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei
realizate cu ajutorul tehnologiei
DOVEZI
-capturi de pe grupurile online
TOTAL 15 p.
7.Conduita 7.1. Manifestarea atitudinii morale și Adoptarea unui comportament, limbaj, ţinuta 2
profesională civice (limbaj, ținută, respect, corecte din punct de vedere etic si moral.
comportament).
7.2. Respectarea și promovarea Respectarea codului etic al unităţii. 3
deontologiei didactice (normele
deontologice)

DOVEZI – raport director, fisa de


asistenta, discuții cu cadrele didactice,
observarea comportamentului acestora,
chestionare părinți
TOTAL 5 p.
TOTAL GENERAL 100 p.

Data: ……………………..

Nume şi prenume Semnătură


Cadrul didactic evaluat
Director, preşedinte Consiliul de administraţie
Responsabil comisie, membru al Consiliului de administraţie
8
Cadru didactic, membru al Consiliului de administraţie
Reprezentant părinţi, membru al Consiliului de administraţie
Reprezentant părinţi, membru al Consiliului de administraţie
Reprezentant al Consiliului local, membru al Consiliului de administraţie
Reprezentant al primarului, membru al Consiliului de administraţie
Director,
Epuran Amalia