Sunteți pe pagina 1din 3

20. Activitate 3.3.

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități

Documentați-vă online cu privire la specificul dizabilităților cognitive, emoționale, motrice, deficitului de


atenție, hiperactivității, dificultăților de învățare, comportamentale, relaționare etc. Studiați următoarele
documente relevante pentru integrarea copiilor cu CES în școala de masă:
 Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar elevilor
cu tulburări de învățare. https://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9Biei-na%C8%9Bionale-
nr-134220012017-privind-aprobarea-metodologiei-pentru
 Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în
vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a
copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau
CES. https://lege5.ro/Gratuit/geztqmrygqza/ordinul-nr-1985-1305-5805-2016-privind-aprobarea-
metodologiei-pentru-evaluarea-si-interventia-integrata-in-vederea-incadrarii-copiilor-cu-
dizabilitati-in-grad-de-handicap-a-orientarii-scolare-si-profe/1

Elaborați un plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în școala
de masă a copiilor cu CES. Aveți în vedere desfășurarea unor activități cu părinții,  elevii, cadrele
didactice, comunitatea etc.
 
Elevi
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:
 
Părinți
(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările mele?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?)
Idei de activități:
Strategii de învățare:
Resurse:
Evaluare:
 
Cadre didactice
(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta?
Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora
pentru a-l sprijini să-și atingă potențialul?)
Idei de activități:
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):
Resurse:
Evaluare:

Plan de acțiune pentru integrarea copiilor cu dizabilități 

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Elevi
Idei de activități: activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională);
jocuri pentru dezvoltarea abilităților sociale(de cunoaștere și intercunoaștere) și de comunicare; sarcini
practice simple(șters tabla,adunat caiete, împărțit materiale de lucru)
Strategii de învățare: tratarea diferențiată; învățarea individualizată sau individualizarea unor secvențe
de învățare; învățarea prin cooperare: în perechi, în echipă; metode activ-participative şi practice adaptate
Resurse: mijloace de predare/învățare multisenzoriale și distractive, cu material concret-intuitiv;
cărți/reviste cu imagini;
Evaluare: observarea sistematică a comportamentului; evaluări formative şi sumative personalizate, prin
itemi care să măsoare o înregistrare minimă a progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum;
orice comportament pozitiv / adecvat va fi recompensat social: un gest, un cuvânt, o privire; feedback
precis și imediat pentru reacții și comportamente precise;
Beneficii pentru elevii din clasele cu copii cu CES
-Oportunitatea de a-ţi  face prieteni –  una din funcţiile importante ale prieteniei este să-i facă pe copii să
se simtă iubiţi, să se simtă în siguranţă şi valorizaţi.
-Dezvoltarea abilităţilor sociale – devin conştienţi de nevoile celorlalţi, îşi dezvoltă  empatia, abilităţi
pentru  a înţelege şi a răspunde potrivit la comportamentele prietenilor cu CES.
-Creşterea stimei de sine – devin conştienţi de propriile capacităţi şi abilităţi.
-Dezvoltarea toleranţei şi a răbdării  - învaţă să fie toleranţi şi să aibă răbdare cu colegii lor cu un ritm
mai lent de învăţare.
-Dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbale şi nonverbale.
-Dezvoltarea unor principii etice şi morale puternice – învaţă să ia atitudine atunci când cineva îl
tachinează sau îl abuzează pe un coleg cu CES.
- Ajung să se simtă confortabil în preajma copiilor/adulţilor cu CES.
-Elevii care se comportă ca tutori pentru colegii cu CES învaţă conţinutul predat în mai mare măsură şi
profunzime faţă de cei care doar ascultă pasiv sau citesc acelaşi conţinut (Fisher, Schumaker, & Deshler,
1995).
 Părinți
Idei de activități: activități comune părinți-elevi-învățător cu/fără invitați de specalitate; comunicarea
deschisă, sinceră, empatică; prezentarea și aprecierea celui mai mic progres al elevului; stabilirea unui
plan comun de acțiune cadru didactic(școală) – părinte(acasă);
Strategii de învățare: lectorate, dezbateri
Resurse: pliante/reviste/afișe informative; umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari,
profesori de sprijin
Evaluare: chestionare
Cadre didactice
Idei de activități: plan de intervenție comun cu profesorii de la clasă; activități comune părinți-profesori-
elevi (Împreună vom reuși!); colaborarea cu profesorul de sprijin/consilierul școlar (PIP sau Plan de
remediere, după caz); cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES (Integrarea copiilor cu CES);
ateliere de lucru în cadrul Comisiilor Metodice;
Strategii de învățare (comune cu alți colegi):   interasistențe; lucrul în echipă;
Resurse: materiale didactice adecvate ; lucrări de specialitate ; pliante/reviste/afișe informative ; cadru
normativ (Ordin Nr. 3124/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea suportului necesar
elevilor cu tulburări de învățare; Ordin Nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și
intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare
și profesionale a copiilor cu CES, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități
și/sau CES.
2
Evaluare: chestionare ;  portofolii cu produsele activităților ;  caietul învățătorului