Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Unitatea Școlară : Școala Gimnazială Coresi


Profesor: Vlad Georgiana Mihaela
Clasa: Pregatitoare A
Efectiv: 32 de elevi (16 fete, 16 băieţi);
Data : 09-06-2020
Durata : 45’
Loc de desfășurare : Sala de sport: 25m - lungime, 20m – lățime
Materiale : fluier, 20 mingi de handbal, 10 baschet, 10 jaloane mari, 10 copete, 20 cercuri.
TEME:
 Tema 1 Coordonarea în manevrarea de obiecte
 Tema 2 Dribling multiplu

TIPUL LECŢIEI: MIXT (educare / consolidare)


SCOPUL DIDACTIC: educarea coordonării în manevrarea cu precizie a obiectelor și învăţărea driblingului multiplu urmărind
împingerea mingii în sol, lateral de picior.
COMPETENŢE SPECIFICE:
1.2. Identificarea principalelor caracteristici ale posturii corporale corecte;
1.3. Manifestarea interesului pentru utilizarea variantelor de mişcări specifice segmentelor corpului;
2.1. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc;
2.2. Manifestarea calităţilor motrice individuale prin participarea la jocuri dinamice;
3.1.Sesizarea regulilor necesare desfăşurării jocurilor;
3.2. Manifestarea disponibilităţii de a acţiona în grup în cadrul activităţilor motrice;
3.3.Manifestarea atitudinii de cooperare, într-ajutorare şi fair-play în timpul jocurilor.

COMPETENȚE DERIVATE:
a) Psiho-motorii

1
- manevrarea mingiilor și cercului respectând modul de execuție;
- menținerea driblingului cu mână îndemânatică pe tot parcursul deplasării
b) Cognitive
- cunoașterea execuției desfășurării ștafetelor și a jocurilor;
- cunoașterea modului de împingere a mingii în sol;
c) Afective
- încurajarea colegilor pentru participare activă la oră;
- manifestarea empatiei cu propria echipă / grupă;

STRATEGII DIDACTICE:
 METODE ŞI PROCEDEE: - explicaţia ;- conversaţia ;- demonstratia ; - observare sistemică ; - apreciere verbală ; - evaluare
formativă ; - exersarea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă ; - exersarea actelor si acţiunilor motrice în condiţii
relativ constante; -exersarea mai multor deprinderi şi/sau priceperi motrice .
 MIJLOACE DIDACTICE : - exercitii de front si ordine si captare a atentiei, - exercitii din scoala alergării, săriturii ; -
exerciţii de dezvoltare fizică armonioasă; - sisteme de acţionare specifice dezvoltării coordonării, sisteme de acţionare
specifice învăţării deprinderilor din jocul de handbal.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi, pe grupe;

BIBLIOGRAFIE:
 Stoicescu, A., Login, M., 1995, Îndrumător metodic pentru lecţia de educaţie fizică la clasele I-IV, EDP, Bucureşti;
 Oancea, I., Oancea, M., 1998, Educaţie fizică – ghid metodologic, Editura Aramis, Bucureşti;
 Gheorghe, M., Mogoş, A., 1980, Metodica educaţiei fizice şcolare, Editura Sport-Turism, Bucureşti
 Constantinescu Octav si altii (2008) Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar - Editura Gheorghe Alexandra, Craiova.
 Programa de educaţie fizică nr. 3418 / 19.03.2013.

2
Desfășurarea lecției

Verigă şi Conţinutul lecției Dozare Formaţii de lucru și indicații metodice obs


Durată
1. -Adunarea și alinierea; 10” În linie pe un rând 00000000000
Organizarea -Salutul și raportul 15” - Conştientizarea elevilor pentru o ţinută
colectivului - Prezenţa,verificarea ţinutei şi a stării de sănătate; 15” adecvată şi curată, captarea atenției privind
de elevi; - Anunţarea temelor; 30” sarcinile de îndeplinit. - Ridicarea stării
2 min - exerciții de atenție 30”
emoționale.
20”
- întoarceri pe loc la stânga și la dreapta. -explicaţia, demonstraţia

2. - alergare uşoară 1t -în coloană câte doi.


Pregătirea - mers pe vârfuri cu braţele sus ½ t - Previnrea accidentelor şi pregătirea
organismulu - joc de gleznă ½ t organismului pentru desfășurarea diferitelor
i pentru - mers pe călcâie cu mâinile la spate ½ t
acțiuni și activități motrice.
efort; - alergare cu genunchii la piept ½ t
7 min - mers cu rotirea bratelor înainte şi înapoi ½ t - Stimularea marilor functiuni, educarea
- alergare cu pendularea gambei înapoi; ½ t perceptiilor temporale si spatiale, cresterea
- extensii de braţe sus; ½ t interesului, a excitabilitătii optime a sistemului
- pas săltat ½ t nervos central.
- extensii de braţe în lateral ½ t -Observare sistemică.
- alergare cu pas adăugat ½ t -Apreciere verbală
- mers cu exerciţii de respiraţie ½ t
-Întărirea sănătăţii, influenţarea aspectului fizic

3
3. Exercițiul nr. 1 2x8t - coloană de gimnastică câte 3
Influenţarea PI- stând
selectivă a T1-8 mers pe loc cu întoarcere la stânga şi bătaie din palme - Educarea atitudinii corporale, corectarea
aparatului 2x8t deficientelor atitudinale si cele segmentare,
Exercițiul nr. 2
locomotor; tonicitate si troficitate si suplete musculară,
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 îndoirea capului înainte cu arcuire; mobilitate articulară, educarea respiratiei.
8 min
T3-4 extensia capului cu arcuire;
T5-6 îndoirea capului înainte cu arcuire;
T7-8 extensia capului cu arcuire; 2x8t
Observare sistemică.
Exercițiul nr.3
P.I.Stând depărtat,cu mâinile pe șold:
T1-2 îndoirea capului spre dreapta cu arcuire; Apreciere verbală
T3-4 îndoirea capului spre stânga cu arcuire; 2x8t
T5-8 rotirea capului spre stânga/dreapta prin față;..
Exercițiul nr.4
PI- stând depărtat - Previnea accidentelor şi pregătirea
T1-mâinile pe umeri organismului pentru desfăsurarea diferitelor
T2- ridicarea brațelor sus acțiuni și activități motrice complexe.
T3-coborarea brațelor în lateral 2x8t
T4- revenire în PI
T5-8- idem T1-4
Exercițiul nr.5
PI- stând depărtat
T1-ridicarea brațelor întinse în lateral
T2- ducerea brațelor sus şi bătaie 2x8t -Exersarea complexului de dezvoltare fizică
T3-coborarea brațelor întinse în lateral
armonioasă
T4- revenire în PI

4
T5-8- idem T1-4
Exercițiul nr.6
PI- stând depărtat 2x8t
T1-2 extensia brațelor sus, cu arcuire
T3-4 aplecarea trunchiului
T5-8 idem T1-2; T3-4 2x8t -Întărirea sănătăţii și influenţarea aspectului
Exercițiul nr.7 fizic
PI- stând depărtat
T1-8 indoire rasucita
( elice) Observare sistemică.
2x8t
Exercițiul nr.8
Apreciere verbală
PI- stând
T1-3 fandare în lateral stânga cu brațul stâng ridicat
T4-revenire PI
T5-7 fandare în lateral dreapta cu brațul drept ridicat 8x Previnea accidentelor şi pregătirea organismului
Exercițiul nr.9 pentru desfăsurarea diferitelor acțiuni și
PI- stând activități motrice complexe.
T1-8 sărituri ca mingea, în lateral stânga dreapta,
înainte –înapoi, depărtat-apropiat şi cu bătaie
Exercițiul nr. 10
P.I.Stând depărtat cu mâinile pe șold:
T1-2 ridicarea brațelor oblic sus cu inspirație forțată;
T3-4 îndoirea trunchiului cu ducerea brațelor
4. Tema 1 Coordonarea (îndemânarea) în manevrarea de
Dezvoltarea obiecte - 3 coloane a 10 elevi
calității Ex. 1 -Alergare până la un cerc pe distanța de 15m, trecerea 2x   Δ
motrice   Δ
corpului prin cerc şi întoarcere în alergare, cu predarea
coordonare /   Δ
ştafetei, tempou 4/4, pauză pasivă 30 sec.

5
îndemânare 2x Explicația
Ex. 2 -Alergare cu o minge de handbal în mâini pe distanța Demonstrația
12 min. de 15m, așezarea mingii pe un jalon şi întoarcere în alergare Algoritmizarea
și predarea ștafetei, următorul elev alearga spre jalon ia - Tehnologii de coordonare a unor părti ale
mingea şi o transmite următorului elev, tempou 4/4, pauză organismului si întregului corp.
pasivă 30 sec. 2x Observare sistemică.
Apreciere verbală
Ex. 3 -Alergare cu un cerc în mână pe distanța de 15m până - Exersarea actelor și acţiunilor motrice în
la un jalon cu o minge pe vârf, pun cercul în jurul jalonului condiţii relativ constante
iau mingea și se întorc cu ea la grupă unde o predă
următorului elev. Acesta pleacă în alergare cu mingea,
ajunge la jalon o lasă şi ia cercul, tempou 4/4, pauză pasivă
30 sec.
5. Tema 2 Dribling multiplu
Consolidare Ex. 1 - Împingerea mingii de handbal în sol ( 10 repetări) 3x - Șase coloane a 5-6 elevi
a, , tempou 2/4, pauză pasivă 30 sec. Explicația
deprinderilo Demonstrația
r și/sau
Ex. 2 - Dribling din mers, cu ocolirea unui jalon aflat la Algoritmizarea
priceperilor
motrice distanța de 10m , tempou 2/4, pauză pasivă 30 sec. Observare sistemică.
specifice 5x Apreciere verbală
jocurilor Ex. 3 - Dribling din ușoară alergare cu mingea de handbal la -Formarea mecanismului de bază, fixarea
sportive distanța de 10m şi se întoarce cu mingea de baschet, tempou stereotipă, formarea capacității de aplicare și
2/4, pauză pasivă 30 sec. generalizare.
12 min.
6. -în coloană câte unul:
Revenirea 1xT Reguli privind condiţiile igienice, factorilor
organismulu - Mers cu mers cu exerciţii de respiraţie naturali de călire, refacerea după efort pentru
i după efort;
-Mers cu mișcări de relaxare randamentul scontat la orele următoare.

6
2 min -Testarea capacităţii de revenire a elevilor și
scăderea nivelului de efort.
7. -adunarea; -în linie pe un rând:
Concluzii şi -aprecieri asupra desfăşurării orei; -Evaluare formativă
aprecieri; -evidenţieri pozitive şi deficienţe; -Apreciere verbală
-feed-back-ul îndeplinirii competentelor. -Conversatia
2 min
-recomandări pentru elevii care nu execută corect; -Formarea capacitătii de apreciere,
-alinierea, salutul şi părăsirea terenului de sport în mod autoapreciere si de practicare a exercitiului
ordonat. fizic.