Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

CLASA: a VIII-a
PROFESOR: Spînu Ioana Ancuța
OBIECTUL: Limba și literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
SUBIECTUL: PROPOZIȚIA SUBORDONATĂ CIRCUMSTANȚIALĂ
CONDIȚIONALĂ
TIPUL LECȚIEI: de însușire de noi cunoștințe și formare de priceperi și
Deprinderi
SCOPUL LECȚIEI: -dezvoltarea capacității de exprimare orală;
-dezvoltarea capacității de receptare a mesajului scris.
DATA:

COMPETENȚE GENERALE:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri;
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri;
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării
orale și scrise.
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național.

COMPETENȚE SPECIFICE:
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri morfosintactice complexe ale
limbii române literare, pentru înțelegerea corectă și exprimarea nuanțată a
intențiilor comunicative;
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și producerea unor
texte diverse;
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin utilizarea achizițiilor
de sintaxă, morfologie, fonetică și lexic și semantică prin raportare la limbile
moderne;
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în adecvarea strategiilor
individuale de comunicare;
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, sinteză, generalizare și
abstractizare), prin utilizarea deprinderilor de comunicare corectă în limba română
literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții.
COMPETENȚE DERIVATE:
 Definirea propoziției subordonată circumstanțială condițională;
 Identificarea subordonatei condițională în textele date;
 Identificarea termenilor regenți și a elementelor de relație;
 Cunoașterea topicii și a punctuației propoziției subordonată
circumstanțială condițională.

EVALUAREA: observarea sistematică, evaluarea orală.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode și procedee: conversația euristică, analiza sintactică a frazei,
demonstrația, lucrul cu manualul, observația, exerciții gramaticale.

Resurse și managementul timpului:


- Resurse materiale: manualul, fișe de lucru, tabla, caietul.
- Resurse de timp: 50 de minute;
- Forme de organizare: frontală și individuală.

Bibliografie:
1. Limba română – manual pentru clasa a VIII-a, Alexandru Crișan, Sofia
Dobra, Florentina Sâmihăian, Humanitas Educațional;
2. Ilie Emanuela - Didactica literaturii române - Editura Polirom, Iaşi,2008
Târgu Mureş, 2006.
3. Gramatica practică a limbii române - Ștefania Popescu.
4. Programa școlară pentru DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ – Clasele a V-a – a VIII-a, București, 2017.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

Organizarea clasei: stabilirea ordinii în clasă; asigurarea cu cele necesare


desfășurării lecției (caiete, creioane, fișe, se notează absenții).

Actualizarea cunoștințelor învățate anterior:


Se verifică tema, se fac corectările și se dau explicațiile necesare.
Se dialoghează cu elevii pe tema propozițiilor circumstanțiale studiate.

Captarea atenției:
Se scriu pe tablă câteva exemple de propoziții cu verbul la condițional-
optativ:
 Aș merge la școală.
 El ar cumpăra o minge de fotbal.
 Aș face multe călătorii.
Elevii vor analiza morfosintactic verbele precizând tot timpul ce fel de
acțiune exprimă.

Anunțarea subiectului lecției și a competențelor derivate:


Se propune spre studiu elevilor tema Propoziția subordonată
circumstanțială condițională enunțându-se competențele pe înțelesul acestora.
Notez titlul pe tablă.

Dirijarea învățării:
Elevii sunt solicitați să completeze propozițiile de pe tablă, urmând
exemplul: Aș merge la școală, dacă aș avea tema făcută.
Răspunsurile date se notează pe tablă.
Profesorul îi întreabă pe elevi ce exprimă propoziția subordonată introdusă
prin conjuncția subordonatoare dacă. În urma răspunsurilor se ajunge la definiția
condiționalei: exprimă o acțiune sau o ipoteză de a cărei îndeplinire depinde
realizarea acțiunii din propoziția regentă.
Profesorul le propune elevilor să identifice propozițiile subordonate
condiționale din următoarele fraze care vor fi notate pe tablă.
1. Dacă nu poți merge la teatru, te înțeleg.
2. Să nu fie ploi, câmpul nu ar fi înverzit.
3. În caz că vei lua notă bună la teză, te vei bucura.
4. Își va aduce aminte de noi, de se va întâlni cu Maria.
5. Hai la noi, dacă te simți rău.
După ce analizează frazele date li se cere să completeze schema (anexa 1)

meni regenți: verb predicativ, locuțiune verbală, interjecție predicativă, adjectiv.


Elemente de relație: conj. sub. dacă; de
Loc. conj. sub. În caz că.

PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ CONDIȚIONALĂ


Definitie: arată condiția îndeplinirii unei acțiuni sau a unei însușiri
din propoziția regentă.

Topică: -poate sta atât în fața regentei cât și după aceasta


Punctuație:-se desparte virgulă când nu se insistă în mod deosebit asupra
-când exprimă singura condiție necesară pt. realizarea acțiunii din regentă

Exemplu:
Te voi felicita, dacă vei merita

Obținerea performanței și asigurarea feedback-ului:

La propunerea profesorului, elevii vor rezolva exercițiile de pe fișa de lucru


primită (anexa2).
Se notează răspunsurile pe tablă și se fac corectările unde este cazul.

Asigurarea retenției și a transferului:


Temă de casă: Elevii vor nota scurte fraze în care conjuncția subordonatoare
dacă să introducă propozițiile subordonatoare studiate de ei.
Analiza frazei pe melodia „Daca-ai sti”, Direcția 5
Anexa 1

Termeni regenți: Elemente de relație:

PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ CONDIȚIONALĂ


Definitie:

Topică:
Punctuație:

Exemplu:
Anexa 2

Analizează frazele următoare:

1. De aș fi avut puțin noroc, aș fi câștigat concursul.


2. Ai carte, ai parte.
3. În caz că te răzgândești, m-aș bucura să mă însoțești.
4. Voi veni la nuntă de voi fi invitat.
5. Dacă nu poți singur, te ajut.
6. Dacă ar fi învățat, ar fi reușit.
7. Dacă duminică o să fie vreme frumoasă, mergem în excursie.