Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv
I. Date de identificare

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Tărcaia


Profesor: Sabău Ioana
Clasa: a VIII- a
Obiectul: limba şi literatura română
Unitatea de învățare:
Subiectul lecţiei: „Doina” de Octavian Goga
Tipul lecţiei: de receptare a textului liric( explorare a textului/ fixare de cunoştinţe)
Locul de desfășurare: Sala de clasă
Data:

II. Componentele lecției


 Competențe generale
1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare
2. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de
mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri
diverse
4. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de
mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse
 Competenţe specifice:
1.1 – înţelegerea semnificaţiei generale a mesajului oral,
sesizând progresia şi coerenţa ideilor exprimate;
3.1 – dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar,
pornind de la cerinţe date.
 Obiective operaţionale:
a) cognitive: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili:
– să interpreteze figurile de stil şi imaginile artistice întâlnite în
text;
– să identifice sentimentele descrise în textul poetic;
– să atribuie citate corespunzătoare anumitor idei poetice;
– să organizeze textul pe secvenţe;
– să surprindă pe text procedeele de expresivitate artistică;
– să sesizeze caracterul liric al textului.
b) afective:
Elevii vor fi capabili să participe la discuţii cu exemple, întrebări şi completări.

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul stimulativ, explicaţia, descoperirea,
obsevaţia, lucrul cu textul, cvintetul;
b) Forme de organizare: Frontal, individual;
c) Resurse: capacităţile receptive normale ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare; 50 de
minute;
d) Mijloace de învăţământ: fişe de lucru, manualul, tabla, portofoliul;

e) Material bibliografic:
- Limba şi literatura română.Manual pentru clasa a VIII-a, Ed. Corint;
- I. Popa, M.Popa, „Literatura română.Manual preparator pentru clasa a VIII–a”, Ed.
Niculescu, Bucureşti, 2006
- Constantin Parfene, „Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală”, Ed.
Polirom, 1999.
B. Demersul didactic

Secvenţele Timp/ Desfăşurarea activităţii


lecţiei obiectiv
Activitatea profesorului Activitatea elevului
Moment 1 min. Profesorul notează absenţii Elevii dictează absenţii.
organizatoric

Verificarea 10 min. Ca temă pentru acasă elevii au Elevii numiţi citesc mai întâi
temelor pentru avut de rezolvat exerciţiile 1,2, textul, apoi rezolvă exerciţiile
acasă de la pagina 33 a manualului: din temă.
1. Ce sentimente sunt
exprimate în poezia “Doina”
de Octavian Goga?
2. Identificaţi în această poezie
cele mai semnificative imagini
vizuale şi auditive.Explicaţi
importanţa lor în conturarea
4 min. ideii poetice.

Captarea Se cere elevilor să gândească Titlul reprezintă cuvântul-cheie


atenţiei asupra semnificaţiei titlului. al textului, ne arată despre ce
anume se vorbeşte în text,
despre doină.
Profesorul desenează pe tablă
două cercuri, pe cel exterior
notează eul liric, iar pe cel
interior, doina.
Ce vă sugerează acest desen? Desenul sugerează faptul că
doina reprezintă trăirile şi
25 min. sentimentele eului liric.

Vom încerca să identificăm în


Desfăşurarea text imaginile artistice şi
lecţiei figurile de stil care descriu
O2 sentimentele eului liric faţă de
O3 doină (ajutându-ne şi de
exerciţiile efectuate ca temă).

Profesorul împarte elevilor fişe Sentimentul de admiraţie faţă


de lucru şi le cere acestora să de doină este sugerat în prima
rezolve exerciţiul 1, în care li strofă – melodia ei, duioasă şi
se cere să dea exemple de jalnică în acelaşi timp, se
versuri care corespund unor contopeşte cu tot ce o
sentimente ale eului liric faţă înconjoară - , dar şi în versul
de doină, precizate în exerciţiu. “Cântare, meşteră cântare”,
din a II-a strofă.
Sentimentele de regret şi de
tristeţe reies din versurile:”Te
stingi acum încet-încet”, “Şi-
adormi pirdută-n tremurarea/
Oftării blânde din brădet”, “În
care brad, în care
creangă/Plânsoarea ta s-a
aninat?...” – farmecul doinei
se transferă în cadrul natural.
Sentimentul de speranţă este
sugerat în ultimele două strofe
ale textului – substantivele
“călător” şi “lume” sugerând
generaţiile viitoare care îi vor
O4 pune în valoare frumuseţile de
netăgăduit: gingăşia(“floare”),
zborul ( “aripă de nor”),
sensibilitatea şi duioşia (“o
lume te va asculta, / Şi-o lume-
ntregă va începe /Să plângă cu
durerea ta…”).

În funcţie de sentimentele Cele două părţi sunt inegale ca


eului liric faţă de doină, poezia număr de strofe: primele cinci
poate fi structurată în două strofe constituie prima parte în
O1 părţi. care se descriu doina şi
Care sunt acestea? sentimentele eului liric faţă de
ea (admiraţia, dar şi regretul,
tristeţea dispariţiei acesteia),
iar partea a doua cuprinde
ultimele două strofe, având un
rol de concluzie, speranţa de
dăinuire în timp a doinei.

Li se cere elevilor să rezolve Elevii vor sesiza folosirea


exerciţiul 2 de pe fişa de lucru: personificării, ca figură de stil,
Explică semnificaţia ceea ce sugerează faptul că
versurilor: “O doină plânge doina apare ca o fiinţă
sus pe culme”, “Şi-adormi apropiată căreia poetul i se
pirdută…”, “Cum te-ai topit adresează direct prin verbe şi
acum în noapte”, “Tu, soră, pronume la persoana a II-a.
pururea cu noi”.
Exerciţiul 3: Indicaţi şi alte Sunt personificate elemente din
elemente din text care sunt natură, codrii de brad,
personificate. brădetul, floare, norul, care
devin păstrătoare ale
frumuseţilor doinei şi amintesc
de motivul legăturii dintre om
şi natură, identificat în doina
populară.
O5
Exerciţiul 4: Să încercăm să Imagini auditive: “ Din fluier
identificăm imaginile artistice unde limpezi cad / Şi legănate
prin care este descris cadrul lin s-afundă”, “tremurarea /
natural şi să explicăm Oftării blânde din brădet”
atmosfera creată de acestea. Imagini vizuale:codrii de brad,
noapte, floarea
Imaginile auditive şi vizuale
O6 sugerează armonia, o
atmosferă melancolică, de
linişte nocturnă, care
predispune la visare.
8 min.
Se cere elevilor să rezolve Elevii vor identifica în text
exerciţiul 5 , care vizează exemple de interogaţii
identificarea unor mijloace retorice, expresii metaforice în
artistice ce contribuie la cazul vocativ, personificarea
exprimarea profunzimii doinei şi prezenţa punctelor de
sentimentelor eului liric. suspensie, care ilustrează
2 min. profunzimea sentimentelor
eului liric.

Pentru că am tot menţionat Formele pronominale şi


noţiunea de eul liric, exerciţiul verbale de persoana I
următor le cere elevilor să evidenţiază prezenţa eului liric
identifice mărci ale acestuia în în text, ale cărui sentimente
text. sunt transmise în mod direct.

Profesorul le cere elevilor să Elevii rezolvă rapid cerinţa.


Fixarea alcătuiască un cvintet în care să Un elev va citi propria creaţie
cunoştinţelor sintetizeze conţinutul de idei al
textului studiat.

Sunt notaţi elevii care s-au


evidenţiat pe parcursul orei.

Exerciţiile 1,2,3,4 de la pagina Elevii notează tema..


Anunţarea temei 34 ( Muncă independentă)
1. Cărui gen literar îi aparţine
poezia “Doina” de Octavian
Goga?
2. Ce specii literare ale acestui
gen mai cunoaşteţi?
3. Care sunt diferenţele
esenţiale dintre genul epic şi
genul liric.
4. Demonstraţi în maximum
cinci enunţuri că “Doina” de
Octavian Goga este o operă a
genului liric.

Fişă de lucru

1. Selectează ,din text, versuri care să corespundă următoarelor sentimente ale eului
liric faţă de doină:
- sentimentul de admiraţie: ...............................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- sentimentele de regret şi tristeţe:.....................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................- sentimentul de
speranţă:..................................................................................
................................................................................................................................................
......................................................................................................

2. Explică semnificaţia versurilor “O doină plânge sus pe culme”, “Şi-adormi


pirdută…”, “Cum te-ai topit acum în noapte”, “Tu, soră, pururea cu noi”:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
.................................................................................

3. Indică şi alte elemente din text care sunt personificate, explicând semnificaţia lor:
……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Identifică imaginile artistice prin care este descris cadrul natural şi explică
atmosfera creată de acestea:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
..................

5. Selectează, din text, secvenţe potrivite pentru următoarele procedee de


expresivitate artistică şi explică rolul lor:
- interogaţii retorice:…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
- expresii metaforice:…………………………………………………………
- personificarea doinei:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
- punctele de suspensie:……………………………………………………….
...........................................................................................................................
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...

6. Identifică mărci ale eului liric în text şi precizează rolul acestora în contextul
poetic: ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………...