Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza critică a manualului

"Operaţii unitare şi utilaje în industira alimentară "

Notă de prezentare

Curriculum-ul şcolar pentru disciplina ,,Operaţii unitare şi utilaje în industria


alimentară“ face parte din trunchiul comun al ariei curriculare Tehnologii, specializarea
Industrie alimentară.
Autorii manualului ,,Operaţii unitare şi utilaje în industira alimentară“ sunt:
Teleoacă R., Onofrei I., Petculescu E., iar editura este Editura didactică şi pedagogică,
R.A., Bucureşti, 1992.
Disciplina se studiază în clasa a XI-a cu 2 ore / săptămână.
Manualul cuprinde 13 capitole şi anume:
I. Procese tehnologice, bilanţuri
II. Transportul fluidelor
III. Transportul materialelor solide
IV. Mărunţirea
V. Separarea materialelor solide prin sortare
VI. Separarea amestecurilor eterogene
VII. Amestecarea
VIII. Presarea
IX. Transmiterea căldurii
X. Operaţii bazate pe transferul termic
XI. Operaţii bazate pe difuzie
XII. Distilarea
XIII. Uscarea
Cunoaşterea operaţiilor tip care se întâlnesc în diferite procese tehnologice, a
aparatelor şi a utilajelor specifice, conduce la:
• înţelegerea tehnologiilor de obţinere a produselor alimentare;
• formarea şi dezvoltarea gândirii tehnice, asimilarea de cunoştinţe tehnice de bază;
• dezvoltarea spiritului practic-aplicativ;
• dezvoltarea responsabilităţii şi a comportamentului specific activităţii productive.
1
Competenţe specifice şi conţinuturi
Conţinuturile şcolare vor fi planificate în ore de predare-învăţare, ore de aplicaţii,
ore de aprofundare, de recapitulare şi sistematizare cât şi de evaluare sumativă şi
continuă.
Competenţele specifice vizate asigură o pregătire adecvată pentru a putea începe
cariera profesională şi sunt legate direct de cerinţele care trebuie îndeplinite pentru
certificare.
Competenţe specifice Conţinuturi
1. Operarea cu termeni tehnici specifici • Operaţie.
industriei alimentare. • Proces tehnologic.
• Schema de fabricaţie.
• Bilanţul de materiale.
2. Explicarea proceselor mecanice şi fizico- • Operaţiilor unitare de transport a fluidelor;
chimice, de transformare a materiilor prime şi transport a materialelor solide; mărunţire; separare a
semifabricatelor în produse finite. materialelor solide; separare a amestecurilor eterogene;
amestecare; presare; pasteurizare; sterilizare;
concentrare prin vaporizare; condensare; refrigerare;
congelare; difuzie; extracţie; distilare; uscare
3. Identificarea factorilor care influenţează • Mărimi caracteristice şi factori care influenţează
desfăşurarea operaţiilor unitare din industria desfăşurarea operaţiilor unitare menţionate mai sus.
alimentară.
4. Identificarea principalelor repere ale • Utilaje reprezentative folosite în industria
utilajelor folosite în industria alimentară. alimentară pentru realizarea operaţiilor unitare.
Construcţie şi mod de funcţionare.
5. Explicarea funcţionării utilajelor de • Modul de funcţionare a utilajelor reprezentative
prelucrare a materiei prime de origine folosite în industria alimentară pentru realizarea
vegetală, animală şi minerală şi verificarea operaţiei de: transport a fluidelor, transport a
parametrilor de lucru ai utilajelor folosite în materialelor solide, mărunţire, separare a materialelor
industria alimentară. solide, separare a amestecurilor eterogene, amestecare,
presare, pasteurizare, sterilizare, concentrare prin
vaporizare, condensare, refrigerare, congelare, difuzie,
extracţie, distilare, uscare.
6. Sesizarea apariţiei defecţiunilor la utilaje • Defecţiuni care apar în procesul tehnologic şi
şi deciderea momentului intervenţiei tehnice. modalităţi de remediere.
7. Aplicarea măsurilor de protecţia muncii la • Norme de protecţia muncii aplicate la exploatarea
exploatarea utilajelor din industria alimentară. utilajelor din industria alimentară.
8. Aprecierea avantajelor şi dezavantajelor • Avantajele şi dezavantajele diverselor tipuri de
diverselor tipuri de utilaje folosite în industria utilaje folosite în industria alimentară pentru realizarea
alimentară şi alegerea celor mai eficiente. operaţiei unitare.

2
Sugestii metodologice
În elaborarea curricum-ului şcolar pentru disciplina Operaţii unitare şi utilaje în
industria alimentară s-a pornit de la stabilirea competenţelor cărora li s-au adăugat apoi
unităţile de conţinut.
Dobândirea competenţelor specifice se poate realiza prin organizarea activităţilor
de predare-învăţare-evaluare urmărind folosirea metodelor interactive care favorizează
formarea abilităţilor de lucru în echipă.
Fiecare lecţie cuprinde în general: definiţia, factorii de influenţă, mărimile
caracteristice, utilajele corespunzătoare operaţiei cu avantajele şi dezavantajele pe care le
prezintă, precum şi exerciţii.
Aşezarea în pagină a informaţiilor este făcută în aşa fel încât elevii să recepteze
mesajul cu mai multă uşurinţă, deoarece fiecare informaţie este prezentată cu alineat.
Această modalitate de aşezare în pagină a informaţiilor nu distrage atenţia elevului la alte
informaţii, înainte ca informaţiile anterioare să fie parcurse şi receptate. Manualul
prezintă schime, desene tehnice, poze cu utilaje alb-negru, exerciţii şi exerciţii rezolvate.
Se recomandă tratarea operaţiilor unitare în ordinea indicată de curriculum
(transportul fluidelor, transportul materialelor solide, mărunţirea, separarea materialelor
solide, separarea amestecurilor eterogene, amestecarea, presarea, pasteurizarea,
sterilizarea, concentrarea prin vaporizare, condensarea, refrigerarea, congelarea, difuzia,
extracţia, distilarea, uscarea).

Puncte tari şi puncte slabe în analizarea critică a manualului


Puncte slabe:
• pozele sunt alb-negru;
• notarea la unele utilaje nu coincide cu numerotarea folosită în principiul de
funcţionare;
• notarea desenelor nu coincide cu notarea folosită în caracterizarea desenelor;
• greşeli de ortografie;
• s-au găsit greşeli în exerciţiile propuse;
• unele exerciţii nu prezintă suficiente informaţii şi sunt mai greu de înţeles.

3
Puncte tari:
• informaţiile sunt accesibile elevilor de clasa a XI-a şi sunt cât se poate de
succinte;
• vocabularul folosit conţine termeni tehnici specifici, dar care îi ajută pe elevi
în formarea unui limbaj tehnic adecvat. Termenii nu sunt greoi.
• explicaţiile sunt destul de informative şi pe înţelesul elevilor de clasa a XI-a.
Se recomandă îmbunătăţirea manualului şi prezentarea unor desene tehnice mult
mai clare şi de noutate. Este necesară reeditarea manualului. Manualul trebuie să fie mai
explicit pentru a permite elevilor o înţelegere mai uşoară a informaţiilor.