Sunteți pe pagina 1din 16

Aviz

NR.:______________________ Responsabil

Aviz Director, Comisie metodică diriginţi

Prof.: Timiș Mărioara


Prof : Horga Reghina Leontina

Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALA ‘’Enea Grapini’’,Șanț


EDITURA: Paralela 45 ; autori: Mădălina Radu;Ioan Andreea Ciocâlteu, Aurelia Stănculescu,Robesrt Florin Florea
CLASA: a VII-a (1 oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2021 – 2022

PLANIFICARE ANUALĂ 2021 – 2022


DISCIPLINA CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA A VII-A
1h-săptămână
DIRIGINTE :
Profesor: Bureacă –Mihai Cornelia

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017
Conform ordinului de ministru nr. 3243 din 5 februarie 2021,  cursurile anului şcolar 2021-2022 încep luni, 13 septembrie și însumează 168 de zile lucrătoare (34 de săptămâni).

      Structura anului școlar cuprinde:


Semestrul I (13 septembrie 2021 – 22 decembrie 2021) -14 saptamâni
 Semestrul al II-lea (10 ianuarie 2022– 10 iunie 2022) -20 săptămâni
   
  Vacanţele elevilor din toate ciclurile de învățământ sunt programate astfel:
 vacanţa de iarnă/intersemestrială (23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022);
 vacanţa de primăvară (15 aprilie  2022 – 1 mai 2022);
 vacanţa de vară (11 iunie –  data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022-2023).
Suplimentar, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar beneficiază de vacanţă în săptămâna 25 octombrie – 1 noiembrie 2021.

 Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022.

 Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022.

 Pentru clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1
iulie 2022.

      Programul naţional „Şcoala altfel”  va fi derulat în aceeaşi perioadă în toată ţara, în intervalul  8  – 14 aprilie 2022. Desfășurarea programului „Şcoala altfel” nu coincide cu
perioada alocată susţinerii tezelor semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare, cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul
semestrului. Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se organizează, în general, în perioada vacanţei de primăvară, potrivit unui calendar specific. Pentru clasele din învăţământul liceal
– filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot organiza activităţi de instruire practică în perioada dedicată programului „Şcoala altfel”.

        În situaţia suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.
Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALA ‘’Enea Grapini’’, Șanț
Profesor: Bureacă –Mihai Cornelia
EDITURA: Paralela 45 ; autori: Mădălina Radu;Ioan Andreea Ciocâlteu, Aurelia Stănculescu,Robesrt Florin Florea
CLASA: a VII-a (1 oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2021 – 2022

Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ


CLASA A VII-A
COMPETENŢE GENERALE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat
2. Relaţionarea armonioasă cu ceilalţi în contexte școlare și extrașcolare
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare
4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație
și ocupații

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos și echilibrat

1.1. Planificarea acțiunilor specifice dezvoltării personale din perspectiva autoeficacității

- evaluarea resurselor personale semnificative pentru dezvoltarea autoeficacității și încrederii în sine prin: „Harta mentală”, „Scrisoarea/E-mailul abilităților
personale”, „Istoria punctului meu forte”, texte cu titlul: „Am încredere în mine”, „Am câștigat încrederea în mine”, completarea unor fraze lacunare, cum
ar fi: „Eu pot/nu pot să…, Cele mai puternice calități ale mele sunt…, Cu siguranță, am de îmbunătățit…, Îmi exprim convingerea că…”
- compuneri creative despre realizările și performanțele personale: „Povestea mea de succes în 20 de rânduri”, „Povestea mea de succes poate fi scrisă pe un
bob de orez”
- exerciții individuale și de grup pentru construirea hărții cu abilităţile de viaţă independentă și responsabilă, pe baza vizionării unor scurte filme
motivaționale/inspiraționale despre performanță și succes
- folosirea unor carduri/imagini inspiraționale care reprezintă arhetipuri/personaje din povești clasice, citate pentru explorarea valorilor și credințelor proprii
- formularea unui plan de acțiune privind direcțiile dezvoltării personale: „Eu peste 5/10/20 de ani”

1.2. Autoevaluarea stilului de viață sănătos în raport cu mediul de viaţă

- completarea unor grile de autoevaluare despre stilul de viaţă sănătos


- realizarea unor campanii de comunicare, responsabilizare prin afişe/postere, pliante, prezentări cu ajutorul noilor tehnologii, discuții cu persoane cheie
privind dezvoltarea durabilă, texte și desene despre efectele negative ale comportamentelor de risc pentru starea de sănătate
- propunerea unui plan de acțiune pentru dezvoltarea stilului de viaţă în raport cu mediul de viaţă: comportamente sănătoase, obiceiuri zilnice, situaţii de
criză, violența în școală/familie/comunitate
- prezentarea rezultatelor proiectelor în echipă: „Internetul, beneficii și riscuri”, „Cum am intrat în contact cu Internetul”, „Internetul, educația și viața de
familie”, „Programul unei zile online și offline”, „Siguranța pe Internet”, “Jocuri video, aplicații online și timpul alocat”, ” Rețele de socializare în viața
mea”

2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în contexte școlare și extrașcolare

2.1. Manifestarea empatiei în raport cu diferenţele individuale şi de grup

- discuţii în perechi/echipe pe baza unor proverbe și zicători care reflectă comportamente empatice
- exerciții pentru identificarea asemănărilor dintre propria persoană şi un coleg/un personaj literar sau de film: „Cinci caracteristici pe care le avem în
comun”
- discuții cu invitați la clasă, discutarea unor secvențe de film pe tema emoțiilor trăite, a reacțiilor și a comportamentelor față de diversitate (spre exemplu,
față de copii percepuți ca fiind „diferiți” față de majoritatea)
- jocuri de rol în vederea experimentării emoțiilor trăite şi a comportamentelor adoptate de către alte persoane

2.2. Exprimarea asertivă în interacţiuni, şcolare, familiale şi comunitare

- identificarea modalităţilor de comunicare ale persoanelor pasive, asertive și agresive utilizând suporturi diverse: povești, versuri ale unor cântece
cunoscute, secvențe de film
- discuţii pe marginea „Decalogului asertivităţii” pentru explicarea celor 10 caracteristici ale comunicării asertive
- exerciții de formulare a unor răspunsuri de tip pasiv, agresiv și asertiv pentru diferite situaţii: „Un coleg uită să îți înapoieze o carte”, „Un prieten dorește
să mergeți la film, dar tu preferi să mergeți în parc”
3. Reflectarea asupra motivației și eficacității strategiilor pentru progres în învățare

3.1. Integrarea în programul zilnic a unor rutine privind autodisciplina și stilul de viață sănătos

- identificarea unor activități care se repetă cu regularitate în viața elevilor, utilizând studii de caz, interviul
- realizarea unui program zilnic și săptămânal care să integreze echilibrat activități de învățare, activități de relaxare și de stil de viață sănătos și analiza
acestuia în perechi, grup de discuție etc.
- compararea rutinelor proprii cu cele ale unor personalități din diferite domenii: vizionarea de filme, lectura unor articole, pasaje literare, observarea
directă, întâlniri cu personalități

3.2. Raportarea reflexivă şi constructivă asupra reușitelor şi nereușitelor în învățare

- exerciţii art-creative pentru ilustrarea unor situații de reușită/nereușită în învățare și valorizarea experiențelor de învățare din greșeli: spot publicitar,
desene, postere
- descrierea/analiza SWOT/studii de caz ale unor situații concrete din viața elevilor care au condus la reușite/nereușite, cu evidențierea atitudinilor și
comportamentelor care conduc la învățare eficientă prin joc de rol, teatru forum, fișe de autoevaluare
- selecția și adăugarea în portofoliul personal de învățare a dovezilor privind autoevaluarea progreselor în învățare: feedback din partea colegilor,
profesorilor, părinților; fișe de evaluare și autoevaluare, reflecții personale

4. Luarea deciziilor legate de continuarea studiilor şi carieră prin valorificarea informațiilor despre sine, educație și
ocupații

4.1. Formularea unor scopuri personale referitoare la educație, carieră și stil de viață

- exerciții de identificare a modului în care interesele personale și dimensiunea de gen influențează alegerea activităților: „Ce îmi place să fac, ce mă interesează? ”,
„Alegerile mele - interesele mele”, „Alegerile mele – obstacole și soluții” și introducerea rezultatelor în portofoliul personal de învățare
- organizarea unor dezbateri despre rolul familiei în formularea scopurilor personale referitoare la educație, carieră și stil de viață: „Părinții/bunicii - factori importanți în
alegerea profesiei”, „Seri ale părinților”, „Ce doresc eu, ce doresc părinții mei”
- realizarea unor filme scurte/albume foto, care să conțină experiențe și evenimente personale, care contribuie la construcția carierei și introducerea rezultatelor în
portofoliul personal de învățare

4.2. Evaluarea corespondenței dintre aspirațiile personale, cerințele unei ocupații și nivelul de educație necesar

- organizarea unei vizite în companii, după următorul plan: protocolul vizitei, sarcinile îndeplinite, cerințele ocupațiilor identificate în companiile vizitate, rezumatul
experienţei elevilor în cadrul vizitei de explorare, redactarea unor scrisori de mulțumire adresate reprezentanților companiilor vizitate
- realizarea unor activități de tip „Biblioteca vie” pentru a discuta în grupuri mici despre cerințele unor ocupații și nivelul de educație necesar pentru exercitarea acestora
- elaborarea unei hărți mentale, care să descrie, pornind de la aspirațiile personale și dimensiunea de gen în educație, opțiunea pentru o anumită carieră și traseul
educațional care trebuie urmat pentru ca această opțiune să se poată realiza
Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALA ‘’Enea Grapini’’, Șanț
Profesor: Bureacă-Mihai Cornelia
EDITURA : Paralela 45
Autori: Mădălina Radu;Ioan Andreea Ciocâlteu, Aurelia Stănculescu,Robesrt Florin Florea
CLASA: a VII-a (1 oră / săptămână)
AN ŞCOLAR: 2021 – 2022

PLANIFICARE ANUALĂ
CLASA A VII-A
1 ORĂ PE SĂPTĂMÂNĂ / 33 ORE ANUAL

TOTAL ORE Nr UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. SEMESTRUL


crt. ORE
1. AUTOCUNOAŞTERE ŞI STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS ȘI 8
14 ore ECHILIBRAT
I
2. DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ 6

1. MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 8 II
19 ore 2. MANAGEMENTUL CARIEREI 11
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ SEMESTRUL I
1 ORĂ SĂPTĂMÂNĂ/ 14 ORE SEM. I
UNITATEA DE
ÎNVĂȚARE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. Lectii DATA/
SPECIFICE ORE sapt
ORGANIZAREA CLASEI 1 Organizarea colectivului de elevi S1
1.1 Planificarea
acțiunilor specifice Autoeficacitate. Etichetări. Abilități și activități. 1 1.Autoeficacitate. Performanţă şi succes S2
dezvoltării personalePerformanță și succes 2.Etichete şi etichetări
I. din perspectivaProvocări și oportunități. Schimbări la nivel fizic și 1 3. Eu, preadolescentul. Provocări şi S3
AUTOCUNOA autoeficacității emoțional la preadolescenți opotunităţi
ŞTERE ŞI STIL Comportamente responsabile. Agresivitate, violență, 1 5.Agresivitate ,violenţă, bullyng S4
DE VIAŢĂ 1.2 Autoevaluarea bullying: cauze, forme, soluții.
SĂNĂTOS ȘI stilului de viață Internetul, rețelele sociale și viața zilnică. 1 4.On line, off line S5
ECHILIBRAT sănătos în raport cu Atitudini față de resurse și reciclare 1 6.Stil de viată responsabil într-un S6
mediul de viaţă mediu sănătos
Recapitulare 1 Recapitulare S7
Evaluare 1 Evaluare S8

II. 2.1Autoevaluarea Empatia. Colaborarea și cooperarea 2 1.Empatia. Colaborarea și cooperarea S9-S10


DEZVOLTARE stilului de viață
SOCIO- sănătos în raport cu Emoții, reacții comportamente față de diversitate (gen, 1 2.Empatie şi adaptare la diversitate S11
EMOŢIONAL mediul de viaţă vârstă, apartenență socială, apartenență etnică, situație
Ă 2.2Exprimarea economică, stare de sănătate, dizabilități/copii cu nevoi
asertivă în speciale de educație)
interacţiuni, şcolare, Caracteristici ale comportamentului asertiv, pasiv, 1 3 Asertiv, pasiv, agresiv S12
familiale şi agresiv
comunitare Recapitulare.Evaluare 1 Recapitulare.Evaluare S13
ORE LA DISPOZIȚIA DIRIGINTELUI S14
(SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM I.) SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA
1 SFÂRȘITUL SEM I.
PLANIFICARE SEMESTRIALĂ SEMESTRUL al II lea
1 ORĂ SĂPTĂMÂNĂ/ 19 ORE SEM. al II lea

UNITATEA DE
ÎNVĂȚARE COMPETENŢE CONȚINUTURI NR. Lectii DATA
SPECIFICE ORE

III. Elemente de management al timpului: organizare, 2 1.Managementul timpului. S1-S2


MANAGEME 3.1 Integrarea în planificare Organizare şi planificare în învăţare
NTUL programul zilnic a
Reuşită şi eşec în învăţare 1 2.Eficientă , rutină şi autodisciplină S3
ÎNVĂȚĂRII unor rutine privind
autodisciplina și Mentalitate de creștere versus mentalitate fixă în 1 3.Mentalitate de creștere versus S4
stilul de viață învățare mentalitate fixă în învățare
sănătos
3.2. Raportarea
reflexivă şi 1 4.Reuşită şi eşec în învăţare S5
constructivă asupra Recapitulare 1 Recapitulare S6
reușitelor şi
nereușitelor în Evaluare 1 Evaluare S7
învățare
Scopuri personale referitoare la educație, carieră și stil 1 1.Educatie, cariera şi stil de viată S8
4.1 Formularea unor de viață.
scopuri personale
IV.MANAGE referitoare la
Dimensiunea de gen în educație și carieră 2 2Dimensiunea de gen în educație și S10-
MENTUL educație, carieră
carieră S11
CARIEREI și stil de viață
Aspirații personale, cerințe ale unei ocupații și nivelul de 2 3Aspiraţii personale, nivel de S12-
4.2 Evaluarea
educație necesar pentru exercitarea acesteia educaţie,ocupaţii S13
corespondenței
dintre aspirațiile
personale, S14-Școala altfel : 08-14 aprilie 2022
cerințele unei
ocupații și nivelul
Opțiunile de carieră: relația dintre informaţiile despre 4.Optiuni de carieră
de educație sine (caracteristici personale, abilități, interese, valori 2
necesar S15
legate de muncă), nivelul de educație și alegerea carierei S16
Recapitulare.Evaluare 2 Recapitulare.Evaluare S17
S18
ORE LA DISPOZIȚIA CONSILIERULUI 2 (SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL S19
DIRIGINTE(SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM
SEM
TEMATICA ORELOR DE CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ CLASA a VII-a B, ANUL ŞCOLAR 2021/2022
Diriginte, Bureacă –Mihai Cornelia

Nr.
TEMA DATA OBS.
crt.
1. Organizarea colectivului de elevi S1 SEM.I
2. Autoeficacitate. Performanţă şi succes S2
3 Etichete şi etichetări S3
4. Eu, preadolescentul. Provocări şi opotunităţi S4
5. Agresivitate ,violenţă, bullyng S5
6. On line, off line S6
7. Stil de viată responsabil într-un mediu sănătos S7
8. Recapitulare S8
9. Evaluare S9
10. Empatia. Colaborarea și cooperarea S10
11. Empatie şi adaptare la diversitate S11
12. Asertiv, pasiv, agresiv S 12
13. Recapitulare.Evaluare S 13
14. SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM I. S 14

15. Managementul timpului. Organizare şi planificare în învăţare S1- S2 SEM.II


16. Eficientă, rutină şi autodisciplină S3
17. Mentalitate de creștere versus mentalitate fixă în învățare S4
18. Reuşită şi eşec în învăţare S5
19. Recapitulare S6
20. Evaluare S7
21. Educatie, cariera şi stil de viată S8

22. Dimensiunea de gen în educație și carieră S10-S11


Aspiraţii personale, nivel de educaţie, ocupații S12- S13
23.
SCOALA ALTFEL
24. S14 SCOALA ALTFEL
25. Optiuni de carieră S15-S16
26. Recapitulare.Evaluare S17-S18
27. (SITUAȚIA ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM S19-S20
15
16

S-ar putea să vă placă și