Sunteți pe pagina 1din 7

Glosar

Ideile pedagogice din Emil (Despre educaţie) despre respectul nelimitat pentru natura
bună a copilului, despre valorificarea în actul educa- ţional a spontaneităţii, a curiozităţii şi
intereselor copilului sunt reiterate de reprezentanţii „educaţiei noi” şi adâncite cu noi abordări
susţinute de cerce- tările experimentale.

preceptelor

În pofida celor enunțate anterior,


optim
aferent
În atare mod,
Analiza cadrului normativ şi praxiologic denotă că sistemul de
Iosifescu confirmă că â
În special, se evidenţiază
Problematica eticii este adusă în discuţie ori de câte ori deciziile
şi acţiunile
Este adevărat că aceste măsuri încă nu pot oferi rezulta spectaculoase
dar procesul este în evoluţie, conturând nouă perspectivă
managementului
Observăm că aceste principii dezvoltă conceptul de competenţă
În contextul Codului, devine oportun de a identifica şi
dimensiunile manageriale ale implementării
Pentru ştiinţa şi practica managerială managementul eticii reprezintă
un concept nou, mai puţin abordat în cercetările de specialitate,
dedicate managementului general, şi mai puţin explorat din perspectiva
managementului educaţional.
Cercetătorul V. Mureşan [7] defineşte
Este important de a nu confunda
Semnificaţia
În viziunea lui V. Mureşan
Cea mai sumarăformulă a managementului eticii, pe care o putem
deduce în rezultatul analizei literaturii de specialitate, este teoria şi
practica consolidării şi monitorizării climatului etic al unei organizaţii.
La general,
Evidenţiem că
În același timp, în ultimele decenii problematica
Precizăm că în
În final, experții au recomandat:
În aceeași logică,
Este semnificativ că în Codul educației se precizează clar că
Din perspectiva abordării sistemice,
Cercetând acest fenomen, observăm că unele
Cu referire la trecerea de la
Desigur,
o latură distinctiva
Constatăm că în unele țări europene
Aceasta nu exclude însă necesitatea existenței la nivelul
Mai mult decât atât, ar fi bine ca programele
Un alt aspect al formării centrate pe beneficiarul direct constituie
Cu siguranță,
Este de netăgăduit că
precum:
Analiza celor mai pertinente teorii ale
În lumina considerațiilor anteriore,
Considerăm că
În acesată ipostază
reclamă
REPERÁ
Imixtiune, ingerință
Exprimă cerința
Exprimă dependența
Literatura de specialtate înregistrează mai multe definiții ale noțiunii de ????: - susține x cu
trimitere la dicționar –reprezintă
Din aceste definiiți deducem că:
Într-o definiție sintetică, din dicționar, x seste definită ca .... Este o definiție care convine foarte
bine...
Cu toate că, aparent, ac..
Pentru o mai precisă delimitare a semnificațiilor termenilorx și s vom încerca o succintă analiză a
celor două concepte prin prisma particularitatilo..., raportate la exigențele...
Într-o miză importantă și dificilă, întrucît evaluarea reprezintă,
Aceste rezultate demonstrează necesitatea unor reforme fundamentale ale sistemului educational
În această viziune, prin educaţia integral
În aceste condiţii, pentru
Plecând de la
Precizăm că modelul infuziei
În acest demers, ţinând cont de faptul că
Afirmă
Reiterează
Susține
Prin aceste exemple, sugerăm
Cu titlu de recomandare, propunem, mai jos, câteva sugestii de
În cazul învăţământului din r. Moldova, acţiunea
Cu alte cuvinte,
A ceastă poziţie este susţinută și de unii specialiști în psihologie, care opinează că
În ceea ce privește
În opinia noastră,
Pe această bază,
Pentru ca activitatea de
Considerăm că aceste acţiuni de s
Trebuie de menționat faptul că
Precizăm că,
Se impune aici completarea acestor principia cu
Tocmai de aceea, plecând de la ideea că
Prin urmare,
În aceeași ordine de idei, pentru ca
Din punctul nostru de vedere,
În ordinea de idei reliefată mai sus, considerăm că
Probabil, a fost la mijloc faptul că
În prezent,
După cum se menţionează în lucrarea
Aceste afirmaţii sunt valabile şi pentru sistemul educaţional din republica moldova
Rezultă că
În acesată ipostază, se prefigurează demersul integrativ-activ al evaluării centrate pe elev,
prezentat sintetic mai jos:
În raport cu aspectele generale pe care le implică conceptul respectiv,
În contextul problemei investigate,
În opinia lui i
Programul de instruire al lui torshen este un demers alcătuit din cinci paşi:
În literatura pedagogică actuală nu există încă un consens privind defnirea conceptului de
După cum se menţionează în
Un exemplu relevant în acest sens este situaţia atestată în
Ca lucrări fundamentale în acest domeniu pot f recomandate
Un argument în favoarea trecerii de la
Vom menţiona că problemele apărute se datorează, în primul rând, faptului că nu au fost puse
bazele teoretice
Chiar dacă, în prezent,
Pentru a înţelege mai bine sensul noţiunii de competenţă, să urmărim unele defniţii pe care le
găsim în diverse documente, inclusiv curriculare.
Cât priveşte
Această nouă concepţie prefigurează construcţia unui nou model integrator al evaluării,
Rezultă necesitatea elaborării unei noi concepţii a evaluări
După cum observăm, autorul utilizează noţiunea de
De aici concludem:
O practică interesantă este că
Nu este deloc surprinzător
Sesiza
Un alt mod de abordare, care poate f luat drept exemplu, îl vedem implementat în cadrul
sistemului educaţional din românia.
Lucrările care fac referiri la evaluarea competenţelor ([24], [40], [8], [14], [21] ş.a) arată o
anumită diversitate a abordărilor şi a rezolvărilor, precum si
absenţa, deocamdată, a unui model unitar.
Din această cauză, trebuie de urmărit cu atenţie în ce măsură se poate miza pe modelele
sistemelor de învăţământ din alte ţări referitoare la pedagogia prin competenţe şi cât trebuie să
ţinem cont şi să insistăm pe specifcul şi pe tradiţiile din învăţământul autohton. Uneori e greu de
asigurat o bună joncţiune între aceste două faţete.
Cronofag
Prefigurare
Cunoaşterea personalităţii presupune nu doar
Acest enunţ marchează nota distinctivă cea mai importantă a
Ideea este că
Situaţia se justifică prin faptul că
Similar
Analog
Ideea majoră, aceea a tratării
Oportună este, în acest context, întrebarea
Autorul explicitează
Opinează
Declara
Expuse
Enuntate
Fuziona
În atenţia noastră cade şi lucrarea autorului
Concepţia cercetătorului
Actualmente, remarcăm, noțiunea de competență şcolară diferă de la un autor la altul.
Conceptul încă nu este bine stabilizat, din această cauză, fiecare cercetător trebuie să precizeze
interpretarea personală.
Aşa după cum se poate observa în figura mai jos prezentată,
Aşa cum observă
Un concept deloc neglijabil în contextul studiului realizat este sintagm
Cercetătorii susţin că nu există
Tezele înaintate de savant
În conformitate cu
Ideile furnizate în lucrările [112], [154], [184] ce abordează conceptul washback ne permit să
facem următoarele generalizări:
Generalizând cele relatate mai sus se punctează următoarele momente:
Din perspectiva cercetării noastre se impun două precizări
La conceptualizarea modelului ne-am axat pe studiul diversităţii modelelor de evaluare
Implicatiile relatiile
O consecinţă a acestei noi orientări
În pofida celor expuse
În contextul problemei cercetate
operante
Evoca
Esențialmente,
Consemnăm
Direcţiile de evoluţie a acestor transformări şi ameliorări sunt, în primul rând, o rezultantă
Este semnificativ că în Codul educației se precizează clar că în vederea
Vizualizarea
Consemnăm că în lucrarea
Reieşind din cele expuse anterior
În consecinţă, actualmente putem afirma că
sincronizarea
în promovarea educaţiei de calitate
PREZUMÁ,
estima
Să ne amintim, în același timp,
Emite
în fond,
sintagma
Studiul literaturii de specialitate ne-a condus la identificarea a numeroase definiții ale
conceptului de competență. În abordarea noastră, am luat în considerare definiția competenței
dată de
Aceste multiple fațete ale cunoașterii se pot grupa pe cei patru piloni ai cunoașterii:
Unul dintre elementele inovatoare ale programului PISA este faptul că evaluarea
transgresează modul în care cunoştinţele, deprinderile şi atitudinile sunt abordate în şcoală (în
special la nivelul curriculum-ului)
Analiza cercetărilor ştiinţifice axate pe abordarea epistemologică a conceptului de
competenţă a permis evidenţierea
Cercetările privind fenomenul
Din multitudinea de abordări ştiinţifice ale conceptului de învățare ţinem să ilustrăm
opinările cele mai relevante pentru cercetarea noastră.
O definire specifică a fenomenului de învățare este propusă de cercetătorul
Reieşind din reflecțiile teoretice asupra fenomenului
Analizând mai multe cercetări
Raportate la toate acestea, descoperim că, în
În aceste condiţii, se impune analiza detaliată privind interferența și raportul dintre sistemul de
competenţe-cheie/ transversale versus competenţe transdisciplinare, asumate prin Curriculumul
Național [??] (Anexa 1).

În lumina celor reflectate mai sus,


este oportună constatarea
circumscrise
R. Galimore şi R. Tharp descriu procesul
Pentru a construi un set de date privind statutul competenţei şi al performanţei, conform
autorilor care au abordat aceste noţiuni, ele au fost relaţionate în baza criteriului
comparativ, fapt demonstrat în tabelul 4.

În temeiul analizelor și cercetărilor experimentale effectuate

aliniată
De asemenea,
În acelaşi timp,
principiu promovat
Există câteva demersuri pe care le poate face țara noastră pentru a creşte nivelul de înţelegere al
cadrelor didactice cu privire la aşteptările de învăţare ale curriculumului.

S-ar putea să vă placă și