Sunteți pe pagina 1din 6

EColegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți

Catedra de limba şi literatura română


Profesor ANFIMOV CRISTINA
Clasa a XI-a C , E – 3 ore / săptămână
Anul şcolar 2020-2021

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ A MATERIEI PE SEMESTRUL I


(18 săptămâni-53 de ore)

Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptă- OBSER-


învățare specifice ore mâna VATII
Recapitulare 1.Prezentarea manualului şi a programei 1
inițială 2. Recapitulare 1 I
3. Test inițial 1
4. Tehnici de documentare. 1 II
Etapele realizării unui studiu de caz
Distribuirea studiilor de caz

UNITATEA I 1.1, 1.2, 2.1, 5.Originile şi evoluţia limbii române 3 II


2.3, 3.2, 3.4 a. limba română – limba romanica III
Fundamente ale b. formarea limbii române
culturii române c. trecerea de la limba latina la limba română
d. teritoriul de formare a limbii romane
e. compoziția limbii române
- fondul autohton
- limba română în contact cu alte limbi

6. Limbă și comunicare 1 III


Limbă. Limbaj. Registre stilistice. Stilurile funcționale

7. Studiu de caz: Latinitate și dacism 1 III


Prezentarea orală a rezultatelor unei cercetări
UNITATEA II 1.1, 2.1, 2.3, 8. Dimensiunea religioasă a existenţei 2 IV
Perioada veche 3.1, 3.2, 3.4 a. începuturile culturii scrise româneşti
b. cultura scrisă în limba română

9. Limbă și comunicare 1 IV
Norma literară. Aspecte evolutive. Variante literare libere 1 V

10. Studiu de caz: Dimensiunea religioasă a existenței

11. Formarea conştiinţei istorice


a. Cronicarii moldoveni: Grigore Ureche; Miron Costin; 2 V
Ion Neculce;
b. Dimitrie Cantemir: Istoria ieroglifică 2 VI

12. Limbă și comunicare


Expresivitatea unor structuri morfologice și sintactice 2 VI-VII
Neologismele

13. Pictura medievală românească. Portretul voievodal


a. începuturile picturii religioase româneşti; 1 VII
b. pictura religioasă în timpul lui Ştefan cel Mare;

UNITATEA III
Curente 1.1, 2.1, 2.2, 14. Umanismul. 1 VII
culturale / literare 2.3, 3.1, 3.2, a. sensurile termenului;
în sec. XVII- 3.3, 3.4 b. Umanism european;
XVIII c. Umanism românesc;
2 VIII
15. Iluminismul.
a. secolul “luminilor” în Europa;
b. Luminile în Transilvania – Şcoala Ardeleană;
c. Iluminismul în Moldova şi în Ţara Românească;

16. Evaluare 1 VIII


UNITATEA IV: 1.1, 2.1, 2.3, 17. Romantismul
PERIOADA 3.1, 3.2, 3.4, a. sensurile termenului; 2 IX
MODERNĂ 4.1, 4.2 b. romantism şi clasicism;

Pașoptismul și 18. Dacia literară – Mihail Kogălniceanu. Programul revistei.


începuturile Introducţie 2 IX-X
romantismului De la pașoptism la junimism
19. Personajul romantic: Costache Negruzzi, Alexandru 4 X
Lăpuşneanul XI
a. preliminarii;
b. structură şi semnificaţii;
c. personajele romantice;
d. arta literară;
e. nuvelă istorică de factură romantică;
20. Comunicarea orală și scrisă
Strategii specifice folosite în dialog și monolog 1 XI
21. Contraste bizare: Vasile Alecsandri, Istoria unui galbân 3 XII
și a unei parale
a. structură şi semnificaţii;
Forme hibride ale b. motive literare;
civilizaţiei şi ale c. elementele componente ale descrierii;
culturii româneşti d. opera memorialistică;
la mijlocul
secolului al XIX- 22. Recapitulare în vederea lucrării semestriale 3 XIII
lea 23. Lucrare scrisă semestrială

24. Studiu de caz: Rolul literaturii în perioada pașoptistă 1 XIV


Prezentarea orală a rezultatelor unei cercetări

24. Balada populară: Miorița 2 XV


a) temă și motive literare;
Descoperirea b) structură și compoziție;
literaturii c) alegoria;
populare d) personajul;
e) epic, liric și dramatic în baladă
25. Evaluarea unității 1 XV
Ecouri ale 26. Invitație la lectură 1 XVI
literaturii 27. Mihail Sadoveanu: Baltagul 7 XVI
populare în -structura romanului XVII
literatura cultă -personajele
-tema și motivele

România între 28. Modernizare şi balcanism: Orient şi Occident 2 XVIII


Orient şi Occident Dezbatere
PLANIFICARE CALENDARISTICA A MATERIEI PE SEMESTRUL AL II-LEA
(16 săptămâni-48 de ore + 1 Săptămâna Altfel)

Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptă-


învățare specifice ore mâna
Criticismul 1.1, 2.1, 2.3, 1. Junimismul- apariţie, doctrină, reprezentanţi
junimist 3.1, 3.2, 3.4, Titu Maiorescu: O cercetare critică asupra poeziei de la 1867 2 S19
4.1, 4.2
2. Structuri discursive- textul argumentativ
a. structura textului argumentativ; 1
b. tehnici ale argumentării;
c. înlănţuirea argumentelor;

3. Diversitate tematică, stilistică și de viziune în opera marilor 1 S20


clasici - prezentare
UNITATEA V Mihai Eminescu: Floare albastră 3 S20
Curente 1.1, 2.1, 2.3, a. teme si motive;
culturale / literare 3.1, 3.2, 3.4, b. structura și compoziție; S21(1h)
în sec. XIX – 4.1, 4.2 c. relații de simetrie și de opoziție;
începutul sec. XX d. elemente romantice;

Romantismul 4. Mihai Eminescu: Luceafărul 6 S21


Mihai Eminescu a. geneza, structura;
b. analiza pe tablouri; S22
c. teme si motive romantice;
d. perspectiva filosofică; S23(1h)
5. Mihai Eminescu: Odă (în metru antic) 1 S23
a. teme si motive;
b. structura și compoziție; 1 S23
d. mituri poetice;
e. studiu prozodic ; 1 S24

6. Evaluare sumativă 1 S24


7. Realismul european şi realismul românesc. 1 S24
a. sensurile termenului;
b. apariţia realismului;
c. doctrina realistă;
Realismul d. naturalismul – aspect decadent al realismului;
I.L. Caragiale e. realismul în literatura română;

8. I. L. Caragiale: În vreme de război 4 S25


a. structură şi semnificaţii;
b. nuvela psihologică; S26(1h)

9. Limbă și comunicare
Structuri discursive în texte literare și nonliterare (narativ, S26
descriptiv, argumentativ, informativ 1

Prelungiri ale 10. George Coșbuc: Numai una! 1 S26


clasicismului și a. idila;
romantismului b. lirismul obiectiv;
c. lirica rolurilor.
11. Simbolismul european și românesc 2 S27
Simbolismul a. apariție, principii, reprezentanți
b. arte poetice;

12. Alexandru Macedonski: Ciclul rondelurilor 2 S27


a. teme și motive simboliste; S28

13. Studiu de caz: Simbolismul european 1 S28

14. Recapitulare pentru teză 2 S28/S29


Lucrare semestrială 1 S29
UNITATEA VI 1.1, 2.1, 15. Camil Petrescu: Patul lui Procust
Perioada 2.2, 2.3, a. structură şi compoziţie;
interbelică 3.1, 3.2, b. personajele; S29(1h)
Romanul 3.3, 3.4, c. autenticitatea; 5 S30(3h)
psihologic 4.1, 4.2 d. spaţiul – metaforă a trăirilor;
e. artă literară; S31(1h)

16. Mircea Eliade: Maitreyi


Romanul a. structură; 5 S31(2h)
experienţei b. experienţa trăirii autentice;
c. experienţa erosului;
d. experienţa culturală; S32(3h)
e. arta literară;

Saptămâna Altfel S33

17. Studiu de caz: Modele epice în romanul interbelic 1 S34


18. Evaluare sumativă
1
19. Limbă și comunicare
Denotație și conotație
Stilul și calitățile generale ale stilului 1

20. Recapitulare finală 3 S35