Sunteți pe pagina 1din 8

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Iasi

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Avizat
Modulul: M I – Etică și comunicare profesională Director
Nr de ore/an: , din care: T: IP:
Nr. ore /săptămână: , din care: T: , IP:
Clasa: X OS Avizat,
Profesor: Malus Elena Luminita Şef catedră

Plan de învăţământ aprobat prin OMEN nr.


Programa aprobata prin OMEN nr. 3.915 /18.05.2017
Nr. înreg.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019 - 2020

URÎ 1
Nr. Nr. ore Săptămâna
Etică și comunicare profesională Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Procesul comunicării
1.3.2.  Ce este comunicarea
1.1.2 1.2.2. 1.3.3.  Elementele procesului de
1.1.3. 1.3.4. comunicare
1.2.3. 1.3.5.  Poziționarea intr-o schemă de
comunicare
1.3.6.  Obiectivele comunicării
 Funcțiile comunicării
 Nivelurile comunicării
2 1.1.4. 1.2.4. Forme de comunicare
1.2.5. 1.3.7.  Comunicarea verbală
1.3.8.  Comunicarea nonverbală
1.2.6.  Comunicarea scrisă
1.2.7. 1.3.9.  Stabilirea formelor de comunicare
1
inficate în diferite contexte
3. 1.1.5. 1.2.8. 1.3.10. Mijloace de comunicare
 Mass media
 Mijloace de comunicare orală
1.3.11.  Mijloace de comunicare scrisă
 Mijloace de comunicare vizuală
 Mijloace de comunicare
audiovizuală
 Internet
4. 1.1.6. 1.2.9. 1.3.12 Comunicarea scrisă
1.2.10.  Caracteristicile mesajului scris
 Reguli de redactare a mesajului scris
 Formele comunicării scrise ( preces
verbal, minută, memoriu, referat,
raport, dare de seama)
 Corespondența comercială ( cerere
de ofertă, ofertă, comandă)
 Raportul formal
5. 1.1.7. 1.2.11 Comunicarea nonverbală
1.3.13.  Limbajul tăcerii
1.3.14.  Limbajul timpului
1.3.15.  Limbajul corpului
1.3.16.  Gestica
1.3.17.  Tonalitatea vocii
 Aspectul fizic/prezența personală
 Limbajul spațiului
 Limbajul culorilor
6 1.1.8. 1.2.12 Comunicarea eficientă
1.2.13.  Factori ce influențează comunicarea
 Tehnici de ascultare
 Ascultarea activă/pasivă
1.2.14.  Barierele comunicării si îndepărtarea
lor

2
7 1.1.9. 1.2.15. Agenda electronică
1.1.10.  Importanța agendei electronice
1.2.16.  Colectarea, prelucrarea și folosirea
1.1.11. informațiilor
1.2.17.  Validitatea informatiilor oferite de
agenda electronică
1.2.18.  Organizarea unei agende electronice
 Utilizarea unei agende electronice
8 1.1.12. 1.2.19. Administrarea corespondenței
 Reguli de monitorizare a
1.2.20. corespondenței
1.2.21.  Proceduri specifice de recpție a
corespondentei și aplicarea lor
1.2.22.  Înregistrarea datelor cu privire la
corespondența primită
 Expedierea corespondenței prin
poștă sau fax
 Poșta electronică
9 1.1.13. 1.2.23. Etica profesională
1.1.14. 1.2.24.  Relațiile interumane – climatul optim
1.1.15. 1.2.25. de muncă
 Condiții care facilitează activitatea
umană( structura personalității, tipuri
de temperament, psihologia
grupurilor)
 Imaginea personală
 Deontologia personală
 Principii de etică profesională
 Norme etice la locul de muncă,
norme de comportament
 Disciplina în muncă și secretul de
serviciu

SPP -

3
Întocmit,
Prof. Malus Elenea Luminita

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” IASI


Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Avizat
Modulul: M I – Etică și comunicare profesională Director
Nr de ore/an: , din care: T: , IP:
Nr. ore /săptămână: , din care: T: , IP:
Clasa: X OS Avizat,
Profesor: Malus Elena Luminita Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin OMECI nr.
Programa aprobata prin OMEN nr. 3.915 /18.05.2017
Nr. înreg.

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare: URÎ 1


Etică și comunicare profesională
Rezultate ale învățării
Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Procesul comunicării 1.1.1 1.2.1. 1.3.1. Tabla,cretă, Fise test
Ce este comunicarea 1.3.2. marker, Fișe de lucru
Elementele procesului de 1.1.2 1.2.2. 1.3.3. Exercițiul personal Literatură de Fise de
comunicare 1.1.3. 1.3.4. Experimentul specialitate autoevaluare
Poziționarea intr-o schemă 1.2.3. 1.3.5. Lucrul infividual Filme didactice,
de comunicare Tehnica muncii cu fise calculator, Test de
Obiectivele comunicării 1.3.6. Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiector verificare a
Funcțiile comunicării Cubul Scanner, fax, cunoștințelor
4
Nivelurile comunicării Spune-mi mai mult telefon, Prezentare
Cine știe,câștigă imprimantă, Chestionare
copiator Proiect
activității Portofoliu
economice

2 Forme de comunicare 1.1.4. 1.2.4. Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Comunicarea verbală 1.2.5. 1.3.7. Cine știe,câștigă marker, flipchart Fișe de lucru
Comunicarea nonverbală 1.3.8. Mozaicul Literatură de Fise de
Comunicarea scrisă 1.2.6. Observația proprie specialitate autoevaluare
Stabilirea formelor de 1.2.7. 1.3.9. Exercițiul personal Filme didactice,
comunicare inficate în Experimentul calculator, Test de
diferite contexte Lucrul infividual videoproiectoe verificare a
Tehnica muncii cu fise Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner, fax, Proiect
telefon, Portofoliu
imprimantă,
copiator
3. Mijloace de comunicare 1.1.5. 1.2.8. 1.3.10. Tabla,cretă, Fise test
Mass media Documentarea după diverse marker, flipchart Fișe de lucru
Mijloace de comunicare surse de informare Literatură de Fise de
orală 1.3.11. Observația proprie specialitate autoevaluare
Mijloace de comunicare Exercițiul personal Formulare
scrisă Instruirea programată tipizate Test de
Mijloace de comunicare Experimentul Computer, verificare a
vizuală Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
Mijloace de comunicare Tehnica muncii cu fise internet Prezentare
audiovizuală Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Internet Cine știe,câștigă telefon, Proiect
Mozaicul imprimantă, Portofoliu
copiator
4. Comunicarea scrisă 1.1.6. 1.2.9. 1.3.12 Spune-mi mai mult Tabla,cretă, Fise test
Caracteristicile mesajului 1.2.10. Mozaicul marker, flipchart Fișe de lucru

5
scris Documentarea după diverse Literatură de Fise de
Reguli de redactare a surse de informare specialitate autoevaluare
mesajului scris Exercițiul personal Formulare
Formele comunicării Instruirea programată tipizate Test de
scrise ( preces verbal, Experimentul Computer, verificare a
minută, memoriu, referat, Lucrul infividual cenexiune cunoștințelor
raport, dare de seama) Tehnica muncii cu fise internet Prezentare
Corespondența comercială Scanner, fax, Chestionare
( cerere de ofertă, ofertă, telefon, Proiect
comandă) imprimantă, Portofoliu
Raportul formal copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității
economice

5. Comunicarea 1.1.7. 1.2.11 Tabla,cretă, Fise test


nonverbală 1.3.13. Stiu/vreau să știu/am învățat marker, flipchart Fișe de lucru
Limbajul tăcerii 1.3.14. Spune-mi mai mult Literatură de Fise de
Limbajul timpului 1.3.15. Cine știe,câștigă specialitate autoevaluare
Limbajul corpului 1.3.16. Documentarea după diverse Filme didactice,
Gestica 1.3.17. surse de informare calculator, Test de
Tonalitatea vocii Observația proprie videoproiectoe verificare a
Aspectul fizic/prezența Exercițiul personal Computer, cunoștințelor
personală Experimentul cenexiune Prezentare
Limbajul spațiului Lucrul infividual internet Chestionare
Limbajul culorilor Tehnica muncii cu fise Proiect
Portofoliu
6 Comunicarea eficientă 1.1.8. 1.2.12 Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Factori ce influențează 1.2.13. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
comunicarea Observația proprie Literatură de Fise de
Tehnici de ascultare Exercițiul personal specialitate autoevaluare
Ascultarea activă/pasivă 1.2.14. Experimentul Filme didactice,
Barierele comunicării si Lucrul infividual calculator, Test de
6
îndepărtarea lor Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
Cine știe,câștigă Computer, cunoștințelor
cenexiune Prezentare
internet Chestionare
Scanner,fax,telef Proiect
on, imprimantă, Portofoliu
copiator
7 Agenda electronică 1.1.9. 1.2.15. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Importanța agendei 1.1.10. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
electronice 1.2.16. Observația proprie Literatură de Fise de
Colectarea, prelucrarea și 1.1.11. Exercițiul personal specialitate autoevaluare
folosirea informațiilor 1.2.17. Instruirea programată calculator,
Validitatea informatiilor 1.3.13. Experimentul videoproiector Test de
oferite de agenda 1.2.18. 1.3.14. Lucrul infividual Computer, verificare a
electronică 1.3.15. Tehnica muncii cu fise cenexiune cunoștințelor
Organizarea unei agende 1.3.16. Stiu/vreau să știu/am învățat internet Prezentare
electronice 1.3.17. Spune-mi mai mult Scanner, fax, Chestionare
Utilizarea unei agende telefon, Proiect
electronice imprimantă, Portofoliu
copiator
Documente
specifice
activității
economice
8 Administrarea 1.1.12. 1.2.19. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
corespondenței surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
Reguli de monitorizare a 1.2.20. Observația proprie Literatură de Fise de
corespondenței 1.2.21. Exercițiul personal specialitate autoevaluare
Proceduri specifice de Instruirea programată Formulare
recpție a corespondentei și 1.2.22. Experimentul tipizate Test de
aplicarea lor Lucrul infividual Filme didactice, verificare a
Înregistrarea datelor cu Tehnica muncii cu fise calculator, cunoștințelor
privire la corespondența Stiu/vreau să știu/am învățat videoproiectoe Prezentare
primită Spune-mi mai mult Computer, Chestionare
Expedierea cenexiune Proiect
corespondenței prin poștă internet Portofoliu
7
sau fax Scanner, fax,
Poșta electronică telefon,
imprimantă,
copiator
Dosare,
bibliorafturi
Documente
specifice
activității
economice
9 Etica profesională 1.1.13. 1.2.23. 1.3.13. Documentarea după diverse Tabla,cretă, Fise test
Relațiile interumane – 1.1.14. 1.2.24. 1.3.14. surse de informare marker, flipchart Fișe de lucru
climatul optim de muncă 1.1.15. 1.2.25. 1.3.15. Observația proprie Literatură de Fise de
Condiții care facilitează 1.3.16. Exercițiul personal specialitate autoevaluare
activitatea 1.3.17. Experimentul Filme didactice,
umană( structura Lucrul infividual calculator, Test de
personalității, tipuri de Tehnica muncii cu fise videoproiectoe verificare a
temperament, psihologia Stiu/vreau să știu/am învățat Computer, cunoștințelor
grupurilor) Jurnalul cu dublă intrare cenexiune Prezentare
Imaginea personală Cubul internet Chestionare
Deontologia personală Spune-mi mai mult Scanner, fax, Proiect
Principii de etică Cine știe,câștigă telefon, Portofoliu
profesională Mozaicul imprimantă,
Norme etice la locul de copiator
muncă, norme de
comportament
Disciplina în muncă și
secretul de serviciu

Întocmit,
Prof. Malus Elena Luminita

S-ar putea să vă placă și