Sunteți pe pagina 1din 3

Mult stimate preşedinte al comisiei, stimaţi membrii ai comisiei, profesori şi colegi!

Permiteţi-
mi să vă prezint succint rezultatele cercetărilor realizate la teza deja menţionată (Problemele ecologice
ale satului Bălăureşti, raionul Nisporeni şi măsuri de ameliorare).
Satul Bălăurești este situat în partea centrală a Moldovei, în zona codrilor. Localitatea se află la
o distanță de 15 km până la or. Nisporeni și de 80 km până la or. Chișinău. Numărul populației este de
2245 locuitori.
Scopul lucrării a constat în: evidenţierea problemelor ecologice a satului Bălăurești, r.
Nisporeni şi propunerea unor soluţii de ameliorare a acestora.
Pentru realizarea scopului menţionat au fost trasate următoarele Obiective ale investigaţiilor:
 a evidenţia problemele ecologice a satului Bălăurești;
 a aprecia starea ecologică a satului Bălăurești;
 a propune soluţii pentru ameliorarea stării ecologice a satului Bălăurești.
Starea mediului în satul Bălăurești este determinată de condiţiile naturale existente, de
activitatea umană în teritoriu şi de impactul transfrontalier.
Pe teritoriul satului Bălăurești distingem următoarele surse de poluare a aerului:
 Surse fixe:
1. Cazangerii – 5 la instituții publice și cca ½ fin gospodăriile individuale funcţionează pe gaz
natural, dar totuşi are loc emisia în atmosferă a CO, CO2, NOx, SO2, compuşi organici volatili etc.;
2. Sisteme de încălzire locale, sobe – CO, CO2, SOx, NOx, pulbere, etc.;
 Surse mobile:
În raza satului în proprietate privată există circa 860 unităţi de transport auto, 6 combine, 45
tractoare, 85 camioane – în urma arderii incomplete, a combustibilului folosit CO, NO x, N2O, pulberi,
Pb, în cazul folosirii benzinei cu Pb, SOx în cazul folosirii motorinei.
Tabelul 2.2.
Suprafaţa totală a satului Bălăurești constituie 1687 ha, dintre care 1072,93 ha teren agricol,
care la rândul său este constituit din 909,15 ha teren arabil, 163,78 ha plantații multianuale (dintre care
153,08 ha vii și 10,7 ha livezi). 1 ha de teren este pârloagă. Pădurile ocupă o suprafață de 138,7 ha,
apele de supragață – 42,02 ha, alte terenuri – 14,66 ha.
Figura 2.1. Terenuri degradate ale satului Bălăurești, ha
Pe teritoriul satului este dezvoltată eroziunea de suprafaţă şi cea liniară, alunecările de teren.
Terenurile degradate constituie circa 470 ha (27,9%) din suprafaţa totală a satului Bălăurești, dintre
care: răpi 14 ha (3%), alunecări de teren 28 ha (6%), soluri puternic erodate 113 ha (24%), slab erodate
315 ha (67%) .
Factorii care provoacă degradarea solurilor:
– factorii naturali: relieful, ploile torenţiale, vântul etc;

1
– nerespectarea asolamentelor;
– aratul de-a lungul pantelor;
– nerespectarea măsurilor de prevenire a eroziunii solului ș.a.
În Foto 2.1. – Una din râpile s. Bălăurești (25.10.2017), În Foto 2.2. – Degradarea solului de
către ploile torențiale.
Pe teritoriul satului există următoarele surse de alimentare cu apă: 2 - fântâni arteziene care
funcţionează şi 284 fântâni de mină.
Aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă nu satisface cerinţele de calitate. Emisiile celor mai
importanţi poluanţi sunt asociate cu activităţile din gospodăriile individuale ale populaţiei. Creşterea
animalelor domestice şi activităţile vitale ale populaţiei sunt sursa principală de poluare.
tabelul 2.3
În tabelul prezentat sunt date analizele probelor de apă de la unele fântâni de mină din localitate
și a fântânilor arteziene.
Din tabel observăm că din 8 fântâni analizate, nici una nu conţine apă care după conţinutul de
săruri ar satisface cerinţele pentru apa potabilă. Cea mai calitativă apă avem în fântâna de lângă școală,
dar totuși în ea cantitatea de nitrați este sporită, depășind valoarea CMA de 1,5 ori. Analiza calităţii
apelor subterane, în dependenţă de modul de gospodărire a pământului, arată că cota fântânilor poluate
cu ioni de calciu, cloruri, nitraţi şi sulfaţi este substanţial mai înaltă în zona locuită. Excepție face apa
celor două fântâni arteziene de pe teritoriul satului, care corespunde cerințelor pentru apa potabilă și pe
care poulația satului le utilizează în acest scop.
Pentru apele de suprafață, de asemenea, un impact ecologic deosebit de mare îl au actvităţile
antropogene. Din partea satului Bălăurești se observă o poluare chimică ce se produce predominant
datorită existenţei pe teritoriul satului a întreprinderilor agricole, a scurgerilor de ape uzate neepurate, a
utilizării diverselor substanţe chimice în agricultură, precum şi datorită poluării cu deşeuri în urma
activităţilor domestice ale oamenilor din sat.
În ceea ce priveşte iazul aflate pe teritoriul satului, analizele indicilor chimici sunt prezentate în
tabelul 2.4.
Din analiza rezultatelor obţinute, observăm că în iaz, s-au depistat depăşiri a valorii CMA
pentru toţi parametrii studiaţi, cu excepţia amoniacului. Cauza principală a poluării apei iazului sunt
gunoiştile neautorizate din preajmă.
Fondul forestier ocupă o suprafaţă de 181 ha. Satul Bălăurești dispune de păduri (138,7 ha),
plantaţii de arbuşti (23,2 ha) şi fâşii forestiere de protecţie (19,1 ha). Se preconizează să se
împădurească o suprafaţă de 28 ha. Arii protejate în sat nu există.
Anual, de la 2245 locuitori se depozitează 3255 tone de deșeuri menajere.

2
Pe teritoriul satului sunt 4 gunoişti neautorizate și nici una autorizată. Starea lor este
deplorabilă, nu se respectă cerinţele de amenajare a unei gunoişti, ceea ce duce la poluarea aerului
atmosferic, apelor subterane şi a solului (Foto 2.3.). Deşeurile nu se separă pe categorii, ci toate
împreună se evacuează la gunoiști.
Din vara anului 2016 s. Bălăurești, mai exact APL Bălăurești este în calitate de partener la
implementarea Proiectului ”Îmbunătățirea managementului deșeurilor solide în raioanele Nisporeni,
Strășeni și Călărași” (Anexă). Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deșeurilor solide, informarea și instruirea populației în domeniul ecologic, consolidarea
serviciului de salubrizare, extinderea sistemului de colectare a deșeurilor la nivel raional.
În rezultatul cercetărilor efectuate am ajuns la concluziile:
1. Satul Bălăurești, ca şi majoritatea localităţilor republicii, se confruntă cu problemele de poluare a
aerului şi apei, de eroziune a solului, degradare a fondului forestier şi diversităţii biologice.
2. Punctele fierbinţi în satul Bălăurești sunt:
– Gunoişti neautorizate, ce cauzează poluarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului şi a
aerului.
– Alunecări de teren, prin care se nimiceşte stratului de humus.
– Eroziunea prin care are loc spălarea particulelor de sol, degradarea solului.
– Fântânile cu un conţinut sporit de nitraţi, de săruri de calciu şi sulfaţi.
– Staţia de epurare a apelor uzate care nu funcţionează.
– Transportul public care cauzează poluarea mediul ui cu gaze de eşapament, produse petroliere,
oxizi de azot, sulf, plumb, poluarea sonoră.
Măsurile de protecţie a mediului pentru localitatea Bălăurești pe care le recomadăm sunt:
– Îmbunătăţirea calităţii mediului şi reducerea riscurilor pentru sănătatea populaţiei din localitate;
– Schimbarea modului de abordare a problemelor de mediu: trecerea de la combaterea la
prevenirea poluării, stimularea folosirii raţionale a resurselor naturale;
– Schimbarea mentalităţii populaţiei, care are dreptul şi responsabilitatea de a participa la
procesul de luare a deciziilor şi implementarea acţiunilor în domeniul protecţiei mediului;
– Îmbunătăţirea colaborării între instituţiile locale.
Mulţumesc pentru atenţie!