Sunteți pe pagina 1din 4

Mult stimate preşedinte al comisiei, stimaţi membri ai comisiei, onorată

asistenţă! Permiteţi-mi să prezint succint cercetările efectuate pe tema: Calitatea


aerului în raionul Ungheni şi măsuri de ameliorare.
Calitatea aerului are un rol esențial în menținerea vieții pe Terra. În acest
context, ne-a interesat îndeosebi calitatea aerului la nivel local, adică de raion.
Cercetările la teza dată le-am realizat în raionul Ungheni, de unde sunt originară.
Astfel, scopul cercetărilor a constat în: Stabilirea situaţiei ecologice a
bazinului aerian în raionul Ungheni.
Pentru realizarea scopului propus au fost înaintate următoarele obiective:
– evidenţierea surselor de poluare a bazinului aerian din raionul Ungheni;
– analiza diferitor grupuri de poluanţi ai aerului;
– aprecierea situaţiei ecologice a bazinului aerian pe teritoriul raionului
Ungheni;
– elaborarea unor recomandări practice în privinţa micşorării poluării
bazinului aerian în raionul Ungheni.
Figura 2.1
Raionul Ungheni este amplasat geografic în partea central - vestică a
Republicii Moldova şi are ca vecini raioanele Nisporeni, Călăraşi, Teleneşti, Sîngerei
şi Făleşti.
Potenţialul economic al raionului Ungheni este complex, remarcîndu-se
agricultura. Industria de prelucrare a producţiei agricole este reprezentată de agenţii
economici în profilul cărora intră prelucrarea unor materii prime în unităţile de
morărit, panificaţie, şi combifuraje, prelucrarea cărnii, fructelor, legumelor şi
strugurilor, producerea băuturilor alcoolice şi răcoritoare. Primatul în industria
raionului, cu o pondere de peste 80% din total, îl deţine pregătirea fibrelor, filarea şi
fabricarea de covoare.
Pe teritoriul raionului Ungheni sunt amplasate 94 de întreprinderi poluatoare
a bazinului aerian, dintre care:
Sectorul energetic - 2
Sectorul procese industriale şi construcţii - 27
Sectorul transportul - 7

1
Sectorul agricol – 28
Sectorul alte sectoare – 29
Sectorul gestionarea deşeurilor – 1.
Sursele fixe de poluare din raionul Ungheni clasificate după nivelul de emisii
în atmosferă revin la categoria III – 92 întreprinderi ce se referă întreprinderile cu
masa emisiilor între 0,1-49 tn/an şi 2 întreprinderi categoria II cu masa emisiilor 50 –
449 tn/an (SRL "Expedit Euro Trans", SRL "Dominic")
Fig. 2.2.
Din datele prezentate mai sus se observă o creştere a emisiilor principalelor
poluanţi de la sursele fixe de poluare în anii 2010; 2011; 2012 datorită creşterii
numărului surselor fixe de poluare de la întreprinderile noi puse în funcţiune. În ce
priveşte anul 2013 se observă o scădere a emisiilor principalelor poluanţi de la
sursele fixe datorită trecerii la un combustibil mai puţin poluant (gaz natural) a
cazangeriilor de la întreprinderi. În 2014 – 2015 din nou se observă o creştere a
emisiilor datorită creşterii numărului surselor fixe de poluare de la întreprinderile noi
puse în funcţiune. În 2016 - 2017 iarăşi se observă o scădere a emisiilor datorită
utilizării mai largi a combustibilului mai puţin poluant, dotării obiectivelor cu
instalaţii de purificare, cît şi criza economică care a dus la micşorarea volumului de
lucru la întreprinderi. Sursele fixe de poluare din raionul Ungheni constituie 358
unităţi din care 70 sînt dotate cu instalaţii de purificare şi 82 de surse sînt organizate.
În raionul Ungheni sînt 42 cazangerii, dintre care 1 pe combustibil solid, 2 –
păcură, 39 – gaze naturale. Volumul emisiilor în aerul atmosferic de la cazangerii
constituie 109,34 t.
Tabelul 2.5
Sursele principale de poluare a aerului atmosferic sunt autotransportul din
dotarea întreprinderilor şi persoanelor fizice. În perioada anului 2017 s-a consumat
combustibil în cantitate de 13266 t: benzină – 4292 t; motorină – 6151 t; gaz lichefiat
– 1660 t. Sectorul auto – 465 t, Sectorul feroviar – 664 t, Sectorul naval – 34 t.
Volumul emisiilor de poluanţi emişi în aerul atmosferic de la sursele mobile în 2016
constituia – 4376,8 t; în 2017 – 2581,04. Adică cu 1795,8 t mai puţin ca în anul
precedent. Aceasta se datorează faptului sistării activităţilor a multor agenţi

2
economici din cauza crizei economice mondiale, care în mare măsură a cuprins şi
teritoriul raionului Ungheni.
În fiecare an în raion se desfăşoară acţiuni legate de protecţia aerului. Un
exemplu elocvent sunt cele din oraşul Ungheni.
Astfel, Primăria oraşului Ungheni în comun acord cu Inspecţia Ecologică
Ungheni a organizat în anul 2017 o companie de promovare a unui mod de viaţă
sănătos prin desfăşurarea unui şir de activităţi în cadrul iniţiativei Comisiei Europene
Săptămîna Mobilităţii Europene „Un aer curat pentru toţi”. În cadrul desfăşurării
proiectului au fost implimentate programe de informare, instruire ecologică şi
conştientizare publică ce decurg din strategiile şi planurile Naţionale de protecţie a
mediului.
Analizînd rezultatele cercetărilor oglindite în lucrarea dată, putem
concluziona, că situaţia ecologică în raionul Ungheni este satisfăcătoare.
Cercetările realizate la această teză ne permit să facem următoarele concluzii:
1. Poluarea excesivă a resurselor naturale este o problemă ecologică prioritară
pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în raionul Ungheni;
2. Materialele de care dispunem, ne permit să afirmăm, că aerul pe teritoriul
raionului cercetat este poluat într-o măsură moderată, uneori depăşind normele
admisibile pentru substanţele toxice, ce se răsfrînge esenţial asupra sănătăţii omului;
3. Sursele de bază ale poluării atmosferei în raionul Ungheni sunt: SRL
"Expedit Euro Trans" (societate de transport şi expediţii), SRL "Dominic"
(activitatea legată de importul gazului, petrolului, benzinei, gazificare, staţii de
alimentare auto)”; SRL "Confort" (activitatea legată de fabricarea mobilei);
4. Aplasarea unităţilor de producţie în raion este nechibzuită;
5. În raionul Ungheni, perioada anilor 2016-2017 se caracterizează printr-o
micşorare a cantităţilor degajărilor reale ale substanţelor toxice în bazinul atmosferic
datorită utilizării mai largi a combustibilului mai puţin poluant, dotării obiectivelor
cu instalaţii de purificare, cît şi criza economică care a dus la micşorarea volumului
de lucru la întreprinderi.
Pentru combaterea poluării bazinului atmosferic în raionul Ungheni
propunem:

3
a) elaborarea şi implementarea în termeni utili a unor regulamente care să
includă practica şi experienţa avansată privitor la standardele calităţii aerului
atmosferic şi nivelurilor de degajări a emisiilor de noxe;
b) aplicarea constantă a plăţii pentru poluarea aerului;
c) elaborarea unui program naţional de investiţii pentru perfecţionarea sistemului
de monitoring, instalarea de utilaje pentru prelevarea şi măsurarea probelor,
(în primul rînd în localităţile urbane);
d) promovarea unei politici de trecere la tehnologiile mai avansate şi la utilizarea
combustibilului ecologic mai pur;
e) promovarea unor metode avansate de limitare sau excludere a emisiilor de la
surse staţionare şi mobile, inclusiv promovarea unei produceri ecologic mai
pure;
f) modernizarea generatoarelor de energie şi altor instalaţii de ardere a
combustibilului, înzestrarea lor cu instalaţii de captare şi neutralizare a
substanţelor nocive;
g) elaborarea şi implementarea unor valori limită ale concentraţiilor de substanţe
toxice în emisii şi/sau valori limită ale emisiilor din surse staţionare şi mobile
(vechi şi noi), în conformitate cu protocoalele convenţiilor internaţionale, a
unor valori limită a substanţelor toxice în combustibili şi în alte produse;
h) promovarea metodelor avansate de reglementare a produselor, inclusiv a
combustibilului, cu impact negativ asupra mediului.

Mulţumesc pentru atenţie!