Sunteți pe pagina 1din 4

I-ul slaid

Mult stimate preşedinte al comisiei, stimaţi membrii ai comisiei, profesori şi colegi! Permiteţi-
mi să vă prezint succint rezultatele cercetărilor realizate la teza deja menţionată [Gestionarea
deșeurilor în raionul Fălești și măsuri de ameliorare].
Figura 2.1.
Raionul Fălești este situat în partea de nord a Republicii Moldova și are 76 localități: 1 oraș, 32
comune și 43 sate.
Slaidul al III-lea
Scopul lucrării a constat în: Studierea stării reale referitoare la gestionarea deşeurilor în raionul
Făleşti.
Pentru realizarea scopului menţionat au fost trasate următoarele Obiective ale investigaţiilor:
– A aprecia starea actuală a gestionării deşeurilor în raionul Făleşti.
– A evidenţia problemele ce ţin de implementarea managementului eficient al deşeurilor în
raionul Făleşti.
– A propune măsuri de îmbunătăţire a gestionării deşeurilor în raionul Făleşti.
Problema gestionării eficiente a deșeurilor solide în raionul Fălești rămâne nesoluționată ca și
în celelalte localități ale Republicii Moldova.
Tabelul 2.1
Pe teritoriul raionului Fălești în a. 2017 au fost depistate 111 gunoiști stihiinice cu suprafața
totală de 16,204 ha, dintre care 94 au fost lichidate cu suprafața totală de 12,774 ha. Volumul
deșeurilor evacuate din locurile neautorizate constituie 413 mii m 3. Au fost amenajate depozitele de
deșeuri menajere solide în număr de 71 cu suprafața totală de 52,27 ha.
Foto 2.1.
Pe teritoriul raionului Fălești activează Întreprinderea Municipală Direcţia de Producţie a
Gospodăriei Locativ–Comunală Fălești (ÎM ”DPGLC Fălești”) genul de activitate fiind colectarea,
transportarea și depozitarea deșeurilor menajere solide la gunoiștea orășănească, care este amplasată pe
teritoriul comunei Călugăr, raionul Fălești, la o distanță de 800 de metri de la spațiul locativ, 4 km de
la or. Fălești și 500 metri de la resursele acvatice, cu suprafața totală de 7,80 ha și corespunde
standardelor sanitaro-igienice. Pe perioada anului 2017 volumul total de deșeuri menajere solide
transportate la gunoiște constituie 12340 tone.
Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare în mediul urban - or. Fălești, a crescut
considerabil în perioada 2007-2017, de la 36% la 99%, adică de circa 3 ori. Actualmente, racordarea la
servicii de salubrizare a localităților rurale este de 22%, de circa 2 ori mai mult decât în anul 2010.
Calitatea unui deşeu este factorul principal care stă la baza stabilirii procedeelor şi tehnologiilor
optime de neutralizare şi valorificare a acestuia.

1
În tabelul 2.2, sunt prezentate orientativ limitele de variaţie a componentelor deşeurilor
menajere, stabilite în or. Făleşti.
Se observă că cea mai mare parte din componenţa deşeurilor menajere în raionul Fălești le
revine materialelor plastice (29,2 –46,3%) şi materiilor organice (26,0 – 33,0%), care de fapt ar putea
fi valorificate, utilizate cu succes (după extragerea materialelor plastice, sticlei, metalelor pentru o
prelucrare ulterioară) la obţinerea biogazului în condiţii anaerobe, obţinerea compostului pentru
agricultură în condiţii aerobe. Pe teritoriul raionului Fălești stații de producere a biogazului pe
teritoriul raionului lipsesc.
La nivel de raion, în cadrul proiectelor implementate ce au vizat gestionarea deșeurilor
menajere, au fost construite 6 platforme de compostare a deșeurilor organice (2 - s. Navîrneț, 1 – or.
Fălești, 2 – s. Bocani și 1- s. Ciolacu Vechi (com. Ciolacul Nou) și 4 compostoare pentru fermieri (s.
Hiliuți, s. Navîrneț, s. Horești și s. Rediul de Sus (com. Albinețul Vechi).
Foto 2.5
Grație Proiectului „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deşeurilor municipale
solide din Republica Moldova, România şi Ucraina” finanţat de Uniunea Europeană, implementat în
anii 2012- 2014 la depozitul centralizat din satul Călugăr a fost instalată o staţie de sortare a deşeurilor.
Stația de sortare a deşeurilor funcționează din toamna anului 2014 și deservește 11 sate din zonă, dar și
orașul Fălești.
Plasticul, sticla şi hârtia ajung la întreprinderile specializate din ţară. În această staţie a fost montată o
bandă pentru transportarea acestor deşeuri, personalul este aranjat paralel cu banda care transportă aceste
deşeuri şi este selectat plasticul aparte, sticla aparte, în containere speciale.
Sistemul de colectare selectiv este aplicat în cea mai mare parte a or. Fălești, precum și în unele
primării rurale. Colectarea deșeurilor în mediul urban și o parte a localităților rurale se realizează pe
platformele de precolectare (PP). Până în prezent, în raion au fost construite 129 PP a deşeurilor și
instalate 419 containere, dintre care 52 de PP şi 190 de containere în or. Făleşti, 73 de PP şi 229
containere pe teritoriul a 18 primării rurale şi 4 PP în s. Fabrica de Zahăr.
Tabelul 2.5; Foto 2.2 și Foto 2.3
ÎM ”DPGLC Fălești” în anul 2017 a construit 4 platforme noi (tab. 2.2), a reparat 90
containere, 4 bucăți de plase pentru acumularea plasticului și sticlei.
Tabelul 2.6
Pe parcursul anului 2017 deșeuri de producție, generate de diferite sectoare ale economiei sunt
redate în tabelul 2.3, și anume deșeuri menajere solide:
Existente la începutul anului – 7824,70 tone;
Formate – 50475,80 tone
Utilizate sau transmise altor autorități – 35,60 tone
Nimicite sau scoase la gunoște – 49880,45 tone

2
Existente la sfîrșitul anului – 2992,35 tone.
Foto 2.4
În perioada 29 septembrie – 22 octombrie 2016, 25 și 26 octombrie 2016 au fost efectuate
lucrări de:
Pregătirea pentru export (adică reambalare, paletare, marcare, fixare, cîntărire) a: 83385 kg de
deșeuri de pesticide, solide, 1711 kg de soluții apoase contaminate cu deșeuri de pesticide, lichide;
1908 kg de ambalaje contaminate, solide, toxice.
Astfel, la 26.10.2016 cel de-al doilea lot de pesticide şi deşeuri toxice, colectate din zona de
nord a ţării, inclusiv și din raionul Fălești a fost expediat în Polonia, unde au fost mai apoi incinerate în
condiţii speciale de securitate.
Tabelul 2.7
După evacuarea deșeurilor inutilizabile și interzise în depozit la SA ”Fertilitatea” au mai rămas
deșeuri toxice interzise și inutilizabile în volum de 1,1 tone.
Pe teritoriul raionului Fălești în anul 2017 deșeuri periculoase nu au fost generate. Pe parcursul
anului s-au mai format și 0,7 tone de deșeuri spitalicești anatomo-patologice. Deșeuri periculoase cum
sunt tuburile ilumuniscente se păstrează în depozitele întreprinderilor respective pe terenuri asfaltate
sau în lăzi de lemn, numărul lămpilor uzate în anul 2017 constituie 121 unități.
În urma investigaţiilor efectuate s-au scos în evidenţă următoarele concluzii:
1. În raionul Făleşti infrastructura şi gestionarea deşeurilor menajere solide este slab dezvoltată,
atît cantitativ, cît şi calitativ. În mediul rural, în majoritatea localităților nu există servicii organizate
pentru gestionarea deşeurilor, iar transportul la locurile de depozitare fiind făcut în mod individual de
către generatori, cu excepția serviciilor de colectare a deşeurilor create în localitățile adiacente oraşului
Făleşti. Serviciu specializat de colectare şi eliminare a deşeurilor există doar în centrul raional,
gestionarea deşeurilor fiind realizată în mod organizat, prin intermediul acestor servicii, care
funcționează pe bază de contract cu generatorii individuali, dar atare sistem acoperă doar o parte din
totalul generatorilor de deşeuri din mediul urban.
2. Actualmente, una dintre cele mai utilizate metode de tratare a deşeurilor menajere este
depozitarea pe sol, care frecvent reprezintă o sursă importantă de poluare a solului şi apelor subterane.
Depozitele actuale ale deşeurilor nu sunt operate corespunzător: nu se compactează şi nu se acoperă
periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspîndirii mirosurilor neplăcute, nu
există un control strict al calității şi cantității deşeurilor care sunt evacuate pe depozit; nu există
facilități privind recuperarea biogazului produs sau recuperarea/tratarea filtratului.
3. Localităților raionului le este caracteristică existența spațiilor autorizate de depozitare a
deşeurilor, dar care nu sunt respectate de către populație, locuitorii aruncînd deşeurile în locuri
neautorizate, ce periodic se lichidează de către autorități. Acest fapt este cauzat de nivelul educației

3
redus al populației, în special din mediul rural privind colectarea deşeurilor, sortarea acestora în
dependență de material.
În urma cercetărilor efectuate putem propune şi unele recomandări de îmbunătăţire a
gestionării deşeurilor în raionul Fălești:
 Regionalizarea managementului deşeurilor;
 Asocierea autorităților administrației publice locale cu cele din vecinătate, ceea ce ar permite
soluționarea complexă a problemelor de gestionare a deşeurilor, cît şi depăşirea problemelor
asociate cu selectarea terenurilor pentru amplasarea depozitelor de deşeuri;
 Crearea Asociațiilor de management al deşeurilor la nivel de regiune conform recomandărilor
Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului privind planificarea regională a
managementului deşeurilor;
 Necesitatea separării fluxurilor de deşeuri cu potențial dăunător;
 Organizarea campaniilor de conştientizare şi educare a publicului (grupuri-țintă care vor fi
consultate şi informate: copiii, populația activă, profesorii, grupuri de voluntari, ONG-uri,
spitalele)
și altele

Mulțumesc pentru atenție!