Sunteți pe pagina 1din 2

ORDIN Nr.

1684/2021 din 26 august 2021


pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului de
Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 889 din 16 septembrie 2021

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale resurse umane, structuri şi


politici salariale nr. IM 7.882/2021, având în vedere:
- Adresa Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" nr. 3.550 din
16.02.2021;
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 285/2012*) privind aprobarea structurii
organizatorice pentru Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta";
- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.034/2021*) privind aprobarea organigramei
Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta",
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) şi ale art. 14 alin. (3) din Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

------------
*) Ordinele ministrului sănătăţii nr. 285/2012 şi nr. 1.034/2021 nu au fost
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului de
Pneumoftiziologie "Marius Nasta", prevăzut în anexa**) care face parte integrantă
din prezentul ordin.
------------
**) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 889 bis,
care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr.
65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.

ART. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1.053/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" Bucureşti, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 5 octombrie 2016.
ART. 3
Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Institutul de
Pneumoftiziologie "Marius Nasta" vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului
ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,
Ioana Mihăilă

Bucureşti, 26 august 2021.


Nr. 1.684.

---------------