Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 4

MODEL
REFERAT DE EVALUARE AL FURNIZORULUI

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice


Direcția Generală……………………………….
Direcția ……………………………………….
Compartiment de acreditare
Nr…………/data (zi, lună, an)……………….

AVIZAT
Director
Referat de evaluare al furnizorului

Evaluatorul (nume și prenume)…………………………………………………………………….


am verificat dosarul de acreditare al furnizorului (denumire furnizor)……………………………
………………………………………………………………………………………………..........
înregistrat în Registrul special de evidență a solicitărilor de acreditare a furnizorilor cu nr………
din data de ……………………………………………………………............................................
În urma verificării datelor și informațiilor cuprinse în cererea de acreditare a furnizorului și în
următoarele documente justificative ( se specifică documentele):…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
se constată îndeplinirea/neîndeplinirea criteriilor de acreditare prevăzute de lege, respectiv:
1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
etc.
Având în vedere cele prezentate propun acreditarea furnizorului/respingerea acreditării
furnizorului.

Semnătura evaluatorului