Sunteți pe pagina 1din 159

APROB,

Primar,CADA IO CA

COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI
Tel: 0769047027/Fax: 0234355200;
E mail: comunamagiresti@yahoo.com;
Nr... ... ... ... ... ..../... ... ... ... ... ... ... ... ...
..

MANIJAL DE
PROCIiDURI

1 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure Mihaela
APROB,
Primar,CA IONICA
Cuprins

Misiunea
Principii de acțiune......................................................................................................................... pag 3
Obiective......................................................................................................................................... pag 5
Procedura de lucru 1 — Admiterea beneficiarilor in Camînul de ingrijire batrani
Magiresti.................................................................................................................................. pag 7
Procedura de lucru 2 — Procedura de evaluarea/reevaluarea beneficiarilor.........................pag.8
Procedura de lucru 3 — Furnizarea serviciilor sociale.................................................................pag 9
Procedura de lucru 4 —Încasarea contribuțiilor...........................................................................pag 10
Procedura de lucru 5 - Acordarea serviciilor de asistență medicală din cadrul Caminul de ingrijire
batrani Magiresti........................................................................................................................... pag 11
Procedura de lucru -6 - Transportul beneficiarilor la o unitate spitalicească..............................pag 12
Procedura de lucru 7- Agravarea stării de sănătate a beneficiarilor.............................................pag 13
Procedura de lucru 8 - Cum se acționează în cazul în care beneficiarul devine
Violent............................................................................................... pag 14
Procedura de lucru 9- În cazul în care beneficiarul părăseşte unitatea fară billet
de voie.................................................................................................... pag 15
Procedura de lucru 10-Învoirea beneficiarilor, acordarea biletelor de voie și prelungirea
biletelor de voie..........................................................................pag 16
Procedura de lucru 11 - Protecția beneficiarilor împotriva abuzurilor.......................................pag 17
Procedura de lucru 12 - Înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor.........................pag 18
Procedura de lucru 13 - Transferul unui beneficiar din cadrul Caminul de ingrijire batrani Magiresti
într-o altă instituție de protecție specială.................................................................................... pag 19
Procedura de lucru 14- Cum se acționează în caz de deces al unui beneficiar.........................pag 21
Procedura de lucru 15 -Relația personalului cu beneficiarii.....................................................pag 23
Procedura de lucru 16 - Notificarea incidentelor deosebite.....................................................pag 24
Procedura de lucru 17- Sistarea/incetarea serviciilor;...... ..................,.............................pag 25

2 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure1 luli i ela
Primar,Q@

*o
ea Caminului de Ingrijire Batrani

Asigurarea accesului persoanelor varstnice, la serviciile oferite conform acreditării, pe o
perioadă de timp determinată, in funcție de nevoile individuale ale beneficiarului.

Viziune: Furnizarea serviciilor sociale de calitate adaptate nevoilor beneficiarului.

Caminul de Ingrijire Batrani este o instituție de interes public, bară personalitate juridică,
în subordinea COMUNEI MAGIRESTI care are rolul de a asigura aplicarea politicilor și
strategiilor de asistență sociala a persoanelor varstnice, menținerea sau dezvoltarea capacităților
individuale pentru depășirea unor situații de nevoi speciale.

II. Principii de acțiune


Activitatea desUașurată în cadrul Caminului de ingrijire batrani Magiresti este bazată pe următoarele
principii:

a) respectarea drepturilor și a demnității beneficiarilor;

b) asigurarea autodeterminării și a intimității persoanelor beneficiare;

c) asigurarea dreptului de a alege;

d) abordarea individualizată și centrarea pe persoane;

e) participarea persoanelor beneficiare în procesul de asistență;

f) cooperarea și parteneriatul cu alte institutii;

g) recunoașterea valorii fiecărei persoane;

h) abordarea comprehensivă, globală și integrată;

i) orientarea pe rezultate;

j) îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite;

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare în cadrul instituției.


Pentru realizarea obiectivelor prevăzute, Caminului de ingrijire batrani Magiresti indeplineste
următoarele atribuții principale:
a) asigură servicii de asistență socială corespunzătoare beneficiarilor (persoane în vârstă);

3 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure1 lulia
ih ela
b)asigură echipamentul de muncă și protecție și organizează activita”ți
normelor de protectie și igienă a muncii;
c) acordă sprijin și asistență de specialitate în vederea prevenirii situațiilor de risc;

d) organizează activități cultural — educative și de socializare în vederea relaționării beneficiarilor


cu mediul exterior instituției in parteneriat cu Fundatia culturala „Urmasii Razesilor Gazari de pe
Valea Tazlaului Sarat” si alte institutii;
e) asigură consiliere și informare atât familiilor, cât și beneficiarilor, privind problematica
socială (probleme familiale, juridice , psihologice);

f) asigură respectarea standardelor și indicatorilor stabiliți de legislatia in vigoare;


g)elaborează și utilizează materiale informative privind serviciile furnizate;
h) are stabilite proceduri privind admiterea/iesirea beneficiarilor, în funcție de tipul și
misiunea caminuluii;
i) are stabilite procedură privind evaluarea inițială/reevaluarea

beneficiarilor; j)efectuează o evaluare inițială a fiecărui beneficiar;

k) efectuează reevaluarea anuala a beneficiarului sau atunci când apar modificări


semnificative ale situatiei sale ;
1) pentru fiecare beneficiar, elaborează și revizuiește Planul Individualizat de Asistenta si
Ingrijire;

m) dezvoltă planul individualizat în programe de intervenție specifieă (Program


Individualizat de Ajutor, Program Individualizat de Consiliere )daca va fi cazul;
n) asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în
condițiile legii;
o) asigură spații special amenajate pentru prepararea/transportul hranei care corespund cerințelor
de igienă, siguranță, accesibilitate, funcționalitate și conform ale beneficiarilor;
p) sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potențialului și nevoilor individuale, în
conformitate cu tipul și misiunea caminului;
r) asigură beneficiarilor sprijin pentru a deveni membri activi și responsabili ai comunității
de apartenență;
s) respectă drepturile beneficiarilor în procesul de fumizare a serviciilor;
t) are stabilite proceduri privind relația personalului cu beneficiarii, conformă cu
normele deontologice și cu legislația în vigoare;
u) are stabilite proceduri privind înregistrarea și rezolvarea sesizărilor/reclamațiilor;

4 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure1 lulia ihaela
x) efectuează înregistrarea, utilizarea și arhivarea datelor conform legislației în vigoare și
normelor metodologice interne.
y) dezvoltă parteneriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale
societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale furnizate

III. Obiective
Pentru îndeplinirea misiunii, Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti urmăreşte patru obiective după
cum urmează :
1. Fumizarea serviciilor de ingrijire si asistenta persoanelor varstnice pentru
mentinerea/imbunatatirea situatiei sociale;
2. Promovarea și popularizarea imaginii caminului în comunitate;
3. Dezvoltarea unor proiecte și programe proprii care să asigure creşterea calității activității.
4. Dezvoltă parterieriate și colaborează cu organizații, instituții și orice forme organizate ale
societății civile, în condițiile legii, în vederea diversificării serviciilor sociale fumizate.

5 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucurel lulia M’ aela
APR
Primar,CADA

IV. Proceduri de lucru

6 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure1 lulia M’ aela
Ap tr,
Primar ADA IONICA

Procedura de lucru Nr.1 ’’‘


. . . . . . . Î’ " ”...
1. Procedura de lucru privind admiterea beneficiarilor in Caminul de Ingrijire
Batrani Magiresti
Procedura stabileste modul in care se face admiterea beneficiarilor in cadrul Caminului
de Ingrijire Batrani Magiresti.
Admiterea unei persoane varstnice in Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti se face prin
aprobarea de catre primarul Comunei Magiresti a raportului de admitere realizat de comisia de
admitere stabilita prin dispozitia primarului ,pe baza locurilor vacante in unitate.
Dupa analizarea si solutionarea cererii din dosarul inaintat comisiei, comisia emite un
raport privind admiterea in camin pentru o perioada de maxim 12 luni.
Inainte de admitere in camin beneficiarul ,familia poate efectua vizite de prospectare.
Centrul pune la dispozitia beneficiarului , familiei acestuia sau oricarei alte persoane interesate
Ghidul Beneficiarului si materialele informative si publicitare privind serviciile furnizate.
Prezentarea in centru a beneficiarului se face in maxim 30 de zile de la emiterea
raportului de admitere
Seful de centru preia documentele prezentate de beneficiar /reprezentanti legali,
intocmeste contractul de servicii , se asigura ca este încheiat angajamentul de plata si toate
celelalte documente si informeaza beneficairul/sustinatorii legali asupra procesului de furnizare
a serviciilor.

Formatul si continutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru/funizorul


acestuia in baza modelului aprobat prin ordin al Ministrului Muncii si Justitiei Sociale.
Contractul este redactat in 2 sau mai multe exemplare originale , in functie de numarul
semnatarilor acestuia. Un exemplar original se pastreaza in dosarul personal al beneficiarului ,
iar celalalt se inmaneaza beneficiarului / reprezentantului legal
Formulare procedura:
-Cerere de admitere

-Raport de admitere aprobat sau nu, dupa caz avizat de conducatorul centrului/ reprezentantul
furnizorului in original
- Contract de servicii (3 tipuri in functie de gradul de dependenta)
- Angajament individual

- Angajament de plata

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
Apă
Primar- ° A IO.NICA

- Declaratie sustinator legal


-Acord de prelucrarea date cu caracter personal in scop de marketing , reclam icitat@//
- Declaratie de consintamant privind utilizare si prelucrarea datelor cu caracter per
- Declaratie de exonerare si raspundere
- Cheltuieli suplimentare necesare ingrijirii beneficiarului cu plata ulterioara

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
NR... . .. ...../............ ....

S.P.A.S.-CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI MAGIRESTI /‘

Subsemnata(u1).........................................................în calitate de:


- persoană vârstnică / /
- rudă /_/
- reprezentant legal / / în baza dispoziției Nr. /

cu domiciliul în .............................. pe strada..............................................


telefon........................, solicit evaluarea socială în vederea internării în Caminul de
ingrijire batrani a d-nei/d-nului..........................................................................
domici1iat/ă în .............................................. pe strada......................................
telefon........................,domiciliul în fapt: .. .. ..... .............. . ..... .... ...
str ........................................ telefon.................. ...............

DATA... ...... .................... . SEMNĂTURA......................, ..


APROB,
Ing.CADA I.ON1CA

Comuna Magiresti

Nr............../..................

RAPORT
CU PRIVIRE LA ADMITEREA BENEFICIARILOR IN CAMINUL DE INGRIJIRE
BATRANI MAGIRESTI

In urma verificarii si analizarii dosarului de admitere a beneficarului in Caminul de


Ingrijire Batrani Magiresti comisia de avizare a constatat ca dosarul este complet si
indeplineste criteriile de eligibilitate drept pentru care propune admiterea in camin a
beneficiarului ...........................................................cu domiciliul in localitatea....................,
str............................,nr...................................,judetul...........................

Comisia de avizare,

Presedinte: Bucurel lulia Mihaela-secretar

Membri : Cida Liviu Catalin-sef centru

Avramescu Elena -asistent social

Angelescu Mihaela-medic de familie

Macsim Luminita- asistent medical

Ciobanu Dorina-casier/magaziner
ANEXA 1
La Hotararea Consiliului Local Magiresti
Nr.43/20.06.2014
U.A.T. MAGIRESTI - BACAU
STR. EP.IOACHIM MARES NR.121
TELEFON/FAX : 0234355200

NR......../...... ........

CONTRACT DE SERVICII

*'*•file contractante:

1.U.A.T.Magiresti/Caminul de ingrijire batrani Magiresti,str. Ep.loachim Mares, judetul Bacau/Caminul


de ingrijire Batrani Magiresti ,sat Valea Arinilor,com,Magiresti, jud. Bacau, codul de înregistrare fiscală
4353099, cont nr. RO48TREZ06321330250XXXXX, deschis la Trezoreria Moinesti ,certificatul de
acreditare seria AF, nr. 000909, reprezentat de Cada Ionica, având funcția de primar si Cîdă Liviu-
Cătălin,avand functia de sef Centru.

si
2 •# • # • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •s • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •9

(numele beneficiarului de servicii sociale)


denumit în continuare beneficiar, domiciliat în localitatea.............................................................,
str. . ............ .................. Nr. .............................., judetul . ............. . ...., CNP...............................,
posesor a1 B.I./C.I., seria ......, nr. .... ............., eliberat(ă) la data de....................., de către Secția de
Poliție ...................................., reprezentat prin ........................................, domiciliat(ă) în localitatea
................ , str. ......................................... Nr. ........., județul/sectorul.........................., posesor(oare)
a1/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......................., eliberat(ă) la data de.....................de către Secția de
Poliție............., conform...........................................................................................................................
(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant)
nr. .........................../ data...............................,

convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică
sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de
servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar
de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale — persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. lldin Ordonanța Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu
modificările și completării ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială,
împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în
urma evaluării complexe;
sefVicii sociale — ansamblul de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoile sociale
individfi ler, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,
vulnerabilitate sau dependență pentru prezentarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării și excluziunii socia1e,pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității
vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sOciale — activitatea obligatorie a furnizorului de
servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea unor servicii sociale
pe o anumită perioadă;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire — modificarea sau
completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de
servicii sociale;
1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total a1
serviciului/serviciilor acordat/acordate de fumizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de
situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul *•.
servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potenți‹
psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material,
resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;
1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse
contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul unui act
normativ;
1.11. forța majoră — eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibiiă
executarea și respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. evaluarea inițială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale
de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului
acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de
servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă
beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de
măsuri;
1.13. planul individual de asistență și îngrijire — ansamblul de măsuri și servicii adecvate
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând
programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;
1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de
dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici
standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:


• Cazare
• Masa (micul dejun, prânz, cina)
• Spălătorie
• Curățenia in camera și îngrijire
• Asistenta permanenta
2.2. Descrierea serviciilor acordate de fumlZOrul de servicii sociale
4 activitatea de îngrijire sociala pentru persoanele vârstnice aflate in dificultate, fara disciiminare, de rasa,
cultura, afinitate religioasa, apartenența politica si teritoriu;
+ se acorda cazarea, : micul dejun, prânzul si cina;
t suport material, moral, spiritual, psihologic si asistență pentru aceleaşi persoane vârstnlce
ă• intervenții si acțiuni care au ca scop menținerea capacităților individuale ale persoanelor
vârstnice, recuperarea si reabilitarea, acolo unde este posibil.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

3.1. Contribuția beneficiarului/sustinatorilor legali pentru serviciile sociale primite este de 2374
lei(ron)/luna.
3.2. Contribuția beneficiarului de servicii sociale va fi platita pana la data de 1 ale fiecarei 1uni,pentru luna
ce urmeaza.
3.3. Pentru perioada de invoire a beneficiaru1ui,se va restitui alocatia de hrana, in valoare de 16.6 lei/zi.

4. Durata contractului

4.1. Durata contractului este de la .................................... până la ....................................


4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul p“arților și numai după evaluarea rezultatelor
serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și după caz, revizuirea planului individualizat de
asistență și îngrijire.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;


5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiaru1ui,1a nevoie.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;


6.2. de a sista acordarea de servicii sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informații eronate;
6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale.

7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea
acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
llstei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
regulamentul de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.5. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de
servicii sociale;
7.6. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.7. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor
legate de acordarea serviciilor sociale;
7.8. sa anunte beneficiarul cu 30 zile inainte , atunci cand nu mai poate oferi serviciile sociale pentru care
s-a incheiat prezentul contract.

8. Drepturile beneficiarului

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale
respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de îngrijire și asistență;
b) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
- regulamentul de ordine intemă;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția
socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. “) Obligațiile beneficiarului:

9.1. să participe activ în procesul de fumizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea plani
individualizat de a asistentă și îngrijire;
9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală ,economică și
socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de asistență și îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4.;
9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6. să respecte angajamentul individual-anexa a Procedurii de admitere/iesire a persoanelor varstnice
in/din Caminul de ingrijire batrani Magiresti
9.7. plata in avans pentru o perioada de 30 zile(o luna);
9.8. sa anunte inainte cu 30 zile intentia de a parasi Caminul de ingrijire batrani ,exceptie face
situatia cand in camin nu i se mai pot oferi serviciile sociale adaptate noilor necesitati ( boli psihice sau alte
tipuri care necesita un alt tip de ingrijire ).

') Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale
prevăzute în prezentul contract.
10. Soluționarea reclamat' ilor

10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații 0u tre la acordarea
serviciilor sociale;
10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin‘ intermediul oricărei
persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat; '
10.3. Fumizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de
asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.
10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Bacau, care va clarifica prin dialog
divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

11.Litigii

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea ori alte pretenții
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
11.2.Daca dupa termenul de 15 zile de la incheierea acestor proceduri neoficia1e,fumizorul si beneficiarul
,nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractua1a,fiecare poate solicita Comisiei de Mediere
sociala,solutionarea divergentelor.

12.Rezilierea contractului

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a) refuzul obiectiv a1 beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod
direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea, în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale, a angajamentului individual
- anexa a procedurii privind admiterea/iesirea persoanei varstnice in/din camin;
c) încălcarea de către fumizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,
dacă este invocată de beneficiarul serviciilor sociale;
d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării fiimizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii a fost acreditat, în măsura
în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
g) neplata contributiei
beneficiarului/sustinatorilor legali in termenul prevazut in actualul contract; h)imposibi1itatea
financiara,din diverse motive, a U.A.T. Magiresti de a acoperi diferenta de cost
lunara/beneficiar a serviciilor sociale acordate.

13.Încetarea contractului

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;


b) acordul părților pentru încheierea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) decesul beneficiarului ;
e) forța majoră dacă este invocată.
14.Dis‘ ziții finale

14.1. Părțile contractante ai dreptul, pe durata întregului contract, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale
acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

“) Anexele la contract:

a) P1anu1 individualizat de asistență și îngrijire;


b) Fișa de evaluare/reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c) Angajamentul de plata ;
d) Anexa cheltuieli suplimentare-optional.
*) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri dc anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat in data de...................................la sediul
furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte i.
pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,


COMUNA MAGIRESTI

PRIMAR, (nume si prenume beneficiar)


CADA IONICA

(nume si prenume sustinator legal)


SECRETAR,
BUCUREL IULIA MIHAELA

CONTABIL, (semnatura sustinator legal)


GHINET NICOLAE

SEF CENTRU
CIDA LIVIU CATALIN
ANEXA 1
La Hotararea Consiliului ocal Magiresti
Nr.43/20.06.2014
U.A.T. MAGIRESTI - BACAU
STR. EP.IOACHIM MARES NR.121
TELEFON/FAX : 0234355200

...... .../.....................

CONTRACT DE SERVICII
Pă•t ile contractante:

1.U.A.T.Magiresti/Caminul de ingrijire batrani Magiresti,str. Ep.Ioachim Mares, judetul Bacau/Caminul


de ingrijire Batrani Magiresti ,sat Valea Arinilor,com.Magiresti, jud. Bacau, codul de înregistrare fiscală
4353099, cont nr. RO48TREZ06321330250XXXXX, deschis la Trezoreria Moinesti ,certificatul de
acreditare seria AF, nr. 000909, reprezentat de Cada Ionica, având funcția de primar si Cîdă Liviu-
Cătă1in,avand fiinctia de sef Centru.

S1

(numele beneficiarului de servicii sociale)


denumit în continuare beneficiar, domiciliat în localitatea.............................................................,
str. ............................... Nr. .. ........................... , județul ..................., CNP .. .. ..... ,
posesor al B.I./C.I., seria ......, nr. ..... ............, eliberat(ă) la data de......................, de către Secția de
Poliție ...................................., reprezentat prin .......................................„ domici1iat(ă) în localitatea
........................, str. ........................................ Nr. ........., județul/sectorul.........................., posesor(oare)
al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......................., eliberat(ă) la data de.....................de către Secția de
Poliție............., conform...........................................................................................................................
(se va menționa actul care atestă calitatea dc reprezentant)
nr. .........................../ data...............................,

convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică
sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de
servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar
de servicii sociale, care exprimă acordul de voință a1 acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale — persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. lldin Ordonanța Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu
modificările și completării ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situatie de risc și de dificultate socială,
împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în
urma evaluării complexe;
1.4., ervicii sociale — ansamblul de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoile sociale
individual , familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,
vulnerabilitate sau’ dependență pentru prezentarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării și excluziunii socia1e,pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității
vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligatorie a furnizorului de
servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea unor servicii sociale
pe o anumită perioadă;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire — modificarea sau
completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de
servicii sociale;
1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total a1
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de
situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul
servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potenția-i
psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material,
resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;
1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse
contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința p“arților, în temeiul unui act
normativ;
1.11. forța majoră — eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă
executarea și respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. evaluarea inițială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale
de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului
acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de
servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă
beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de
măsuri;
1.13. planul individual de asistență și îngrijire — ansamblul de măsuri și servicii adecvate și
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând
programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;
1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de
dificultate in care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici
standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului îl constituie acordarea următoarelor servicii sociale:


• Cazare
• Masa (micul dejun, prânz, cina)
• Spălătorie
• Curățenia in camera și îngrijire
• Asistenta permanenta
2.2. Descrierea serviciilor acordate de furnizorul de servicii sociale
t activitatea de îngrijire sociala pentru persoanele vârstnice aflate in dificultate, fara discriminare de rasa,
cultura, afinitate religioasa, apartenența politica s1 teritoriu;
t se acorda cazarea, : micul dejun, prânzul si cina;
t suport material, moral, spiritual, psihologic si asistență pentru aceleaşi persoane vârstnice
ă• intervenții si acțiuni care au ca scop menținerea capacităților individuale ale persoanelor
vârstnice, recuperarea si reabilitarea, acolo unde este posibil.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribu f*• beneficiarului de servicii sociale

3.1. Contribuția beneficiarului/sustinatorilor legali pentru serviciile sociale primite este de 1728
lei(ron)/luna.
3.2. Contribuția beneficiarului de servicii sociale va fi platita pana la data de 1 ale fiecarei luni,pentru luna
ce urmeaza.
3.3. Pentru perioada de invoire a beneficiarului,se va restitui alocatia de hrana, in valoare de 16.6 lei/zi.

4. Durata contractului

4.1. Durata contractului este de la .................................... până la ....................................


4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor
serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și după caz, revizuirea planului individualizat de
asistență și îngrijire.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;


5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului,1a nevoie.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;


6.2. de a sista acordarea de servicii sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a
furnizat informații eronate;
6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale.

7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea
acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;
opcrtunității acordării altor servicii sociale;
listei la nivel local cuprinzând fumizorii acreditați să acorde servicii sociale;
• regulamentul de ordine intemă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.5. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de
servicii sociale;
7.6. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.7. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor
legate de acordarea serviciilor sociale;
7.8. sa anunte beneficiarul cu 30 zile inainte , atunci cand nu mai poate oferi serviciile sociale pentru care
s-a incheiat prezentul contract.

8. Drepturile beneficiarului

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale .
respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute in planul individualizat de îngrijire și asistență;
b) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
- rnodificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
- listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
- regulamentul de ordine internă;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția
socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. “) Obligațiile beneficiarului:

9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului
individualizat de a asistență și îngrijire;
9.2. să furnizeze informatii corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală ,economică și
socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de asistență și îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4.;
9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6. să respecte angajamentul individual-anexa a Procedurii de admitere/iesire a persoanelor varstnice
in/din Caminul de ingrijire batrani Magiresti
9.7. plata in avans pentru o perioada de 30 zile(o luna);
9.8. sa anunte inainte cu 30 zile intentia de a parasi Caminul de ingrijire batrani ,exceptie face
situatia cand in camin nu i se mai pot oferi serviciile sociale adaptate noilor necesitati ( boli psihice sau alte
tipuri care necesita un alt tip de ingrijire ).

*) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale
prevă zute în prezentul contract.
10. Soluționarea reclama tiilor
rivire la
10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu acordarea
serviciilor sociale;
10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei
persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat;
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de
asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.
10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Bacau, care va clarifica prin dialog
divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

11. Litigii

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea ori alte pretenții
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
11.2.Daca dupa termenul de 15 zile de la incheierea acestor proceduri neoficia1e,furnizoru1 si beneficiarul
,nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractua1a,fiecare poate solicita Comisiei de Mediere
socia1a,solutionarea divergentelor.

12. Rezilierea contractului

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a) refuzul obiectiv a1 beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod
direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea, în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale, a angajamentului individual
- anexa a procedurii privind admiterea/iesirea persoanei varstnice in/din camin;
c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile
sociale, dacă este invocată de beneficiarul serviciilor sociale;
d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii a fost acreditat, în măsura
în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate a1 furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
g) neplata contributiei
beneficiarului/sustinatorilor legali in termenul prevazut in actualul contract; h)imposibi1itatea
financiara,din diverse motive, a U.A.T. Magiresti de a acoperi diferenta de cost
lunara/beneficiar a serviciilor sociale acordate.

13. Încetarea contractului

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;


b) acordul părților pentru încheierea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) decesul beneficiarului ;
e) forța majoră dacă este invocată.
14. Dispoziții nale

14.1. Părțile contractante ai dreptul, pe durata întregului contract, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale
acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

*) Anexele la contract:

a) Planul individualizat de asistență și îngrijire;


b) Fișa de evaluare/reevaluare a serviciilor sociale acordate beneflciarului de servicii sociale;
c) Angajamentul de plata ;
d) Anexa cheltuieli suplimentare-optional.
) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat in data de...................................la sediul
furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte i.
pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,


COMUNA MAGIRESTI

PRIMAR, (nume si prenume beneficiar)


CADA IONICA

(nume si prenume sustinator legal)


SECRETAR,
BUCUREL IULIA MIHAELA

.....-. ......... . .. . .....


CONTABIL, (semnatura sustinator legal)
GHINET NICOLAE

SEF CENTRU
CIDA LIVIU CATALIN
ANEXA 1
La Hotararea Consiliului Loca agiresti
Nr.43/20.06.2014
U.A.T. MAGIRESTI - BACAU
STR. EP.IOACHIM MARES NR.121
TELEFON/FAX : 0234355200
NR ......,/.... , , ... ... . ..... ...

CONTRACT DE SERVICII
Părtile contractante:

1.U.A.T.Magiresti/Caminul de ingrijire batrani Magiresti,str. Ep.loachim Mares, judetul Bacau/Caminul


de ingrijire Batrani Magiresti ,sat Valea Arinilor,com.Magiresti, jud. Bacau, codul de înregistrare fiscala
4353099, cont nr. RO48TREZ06321330250XXXXX, deschis la Trezoreria Moinesti ,certificatul dc
acreditare seria AF, nr. 000909, reprezentat de Cada Ionica, având funcția de primar si Cîdă Liviu-
Cătălin,avand functia de sef Centru.

(numele beneficiarului de servicii sociale)


denumit în continuare beneficiar, domiciliat în localitatea.............................................................,
str. ............................... Nr. .............................., județul .......... . .. . , CNP ... ...........
posesor al B.I./C.I., seria ......, nr. ................., eliberat(ă) la data de......................., de către Secția de
Poliție ...................................., reprezentat prin ........................................, domiciliat(ă) în localitatea
., str. ......................................... Nr. ........., județul/sectorul.........................., posesor(oare)
al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......................., eliberat(ă) la data de.....................de către Secția de
Poliție............., conform...........................................................................................................................
(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant)

convin asupra următoarelor:

1. Definiții:

1.1. contractul pentru fumizarea de servicii sociale — actul juridic încheiat între o persoană fizică
sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de
servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar
de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;
1.2. furnizor de servicii sociale — persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată
conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. lldin Ordonanța Guvernului nr.
68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu
modificările și completării ulterioare;
1.3. beneficiar de servicii sociale — persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială,
împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit îri
urma evaluării complexe;
1.4. servicii sociale — ansamblul de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoile sociale
individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate,
vulnerabilitate sau dependență pentru prezentarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea
marginalizării și excluziunii sociale,pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul eșterii calității
vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aproba “ i iiiodificări și
completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;
1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale — activitatea obligat ie a furnizorului de
servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea unor servicii sociale
pe o anumită perioadă;
1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire — modificarea sau
completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de
servicii sociale;
1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale — cotă-parte din costul total a1
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipul serviciului și de
situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi în bani, în servicii sau în natură;
1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale — totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de
servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul
psiho-fizic;
1.9. standarde minimale de calitate — ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material,
resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți
furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;
1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale — modificările aduse
contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, în temeiul unui act
normativ;
1.11. forța majoră — eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau
vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă
executarea și respectiv, îndeplinirea acestuia;
1.12. evaluarea inițială — activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale
de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului
acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de
servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă
beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de
măsuri;
1.13. planul individual de asistență și îngrijire — ansamblul de măsuri și servicii adecvate și
individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuării evaluării complexe, cuprinzând
programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;
1.14. evaluarea complexă — activitatea de investigare și analiză a stării actuale de dezvoltare și
integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au general și care întrețin situația de
dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici
standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

2. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului î1 constituie acordarea următoarelor servicii sociale:


• Cazare
• Masa (micul dejun, prânz, cina)
• Spălătorie
• Curățenia in camera și îngrijire
• Asistenta permanenta
2.2. Descrierea serviciilor acordate de firnizorul de servicii sociale
t activitatea de îngrijire sociala pentru persoanele vârstnice aflate in dificultate, fara scrirrtinare de rasa,
cultura, afinitate religioasa, apartenența politica si teritoriu;
t se acorda cazarea, : micul dejun, prânzul si cina;
t suport material, moral, spiritual, psihologic si asistență pentru aceleaşi persoane vârstnice
ă• intervenții si acțiuni care au ca scop menținerea capacităților individuale ale persoanelor
vârstnice, recuperarea si reabilitarea, acolo unde este posibil.

3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

3.1. Contribuția beneficiarului/sustinatorilor legali pentru serviciile sociale primite este de 1501
lei(ron)/luna.
3.2. Contribuția beneficiarului de servicii sociale va fi platita pana la data de 1 ale fiecarei 1uni,pentru luni
ce urmeaza.
3.3. Pentru perioada de invoire a beneficiaru1ui,se va restitui alocatia de hrana, in valoare de 16.6 lei/zi.

4. Durata contractului

4.1. Durata contractului este de la .................................... până la ...... ..... ...... . .. ...... .
4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor
serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și după caz, revizuirea planului individualizat dc
asistență și îngrijire.

5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;


5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;
5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la
nevoile beneficiarului,la nevoie.

6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;


6.2. de a sista acordarea de servicii sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat
informații eronate;
6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru
dezvoltarea serviciilor sociale.

7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale,
precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;
7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea
acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;
7.4. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:
- conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;
- oportunității acordării altor servicii sociale;
- regulamentul de ordine internă;
- oricărei modificări de drept a contractului;
7.5. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitor a beneficiarul dc
servicii sociale;
7.6. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea
serviciilor sociale;
7.7. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuieliloi
legate dc acordarea serviciilor sociale;
7.8. sa anunte beneficiarul cu 30 zile inainte , atunci cand nu mai poate oferi serviciile sociale pentru care
s-a incheiat prezentul contract.

8. Drepturile beneficiarului

8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va
respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.
8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:
a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de îngrijire și asistență;
b) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;
d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:
- modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;
oportunității acordării altor servicii sociale;
listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;
regulamentul de ordine internă;
e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția
socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție dacă ele există;
f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;
g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

9. *) Obligațiile beneficiarului:

5.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului
individualizat de a asistență și îngrijire;
9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală ,economică și
socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;
9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individual de asistență și îngrijire;
9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total a1
serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4.;
9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării
serviciilor sociale;
9.6. să respecte angajamentul individual-anexa a Procedurii de admitere/iesire a persoanelor varstnice
in/din Caminul de ingrijire batrani Magiresti
9.7. plata in avans pentru o perioada de 30 zile(o luna);
9.8. sa anunte inainte cu 30 zile intentia de a parasi Caminul de ingrijire batrani ,exceptie face situatia
cand in camin nu i se mai pot oferi serviciile sociale adaptate noilor necesitati ( boli psihice sau alte tipuri
care necesita un alt tip de ingrijire ).

) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor dc servicii sociale
prevăzute în prezentul contract.

10. Soluționarea reclamațiilor


10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privir la acordarea
serviciilor sociale;
10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin ediul oricărei
persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat;
10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamaț’i or, consultând atât
beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de
asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.
10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate
adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Bacau, care va clarifica prin dialog
divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

11. Litigii

11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, încetarea ori alte pretenții
decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.
11.2.Daca dupa termenul de 15 zile de la incheierea acestor proceduri neoficia1e,furnizorul si beneficiarul
,nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergenta contractua1a,fiecare poate solicita Comisiei de Mediere
sociala,so1utionarea divergentelor.

12. ReEilierea contractului

12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

a) refuzul obiectiv a1 beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod
direct sau prin reprezentant;
b) nerespectarea, în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale, a angajamentului individual
- anexa a procedurii privind admiterea/iesirea persoanei varstnice in/din camin;
c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale,
dacă este invocată de beneficiarul serviciilor sociale;
d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;
e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii a fost acreditat, în măsura
în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată
acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;
g) neplata contributiei
beneficiarului/sustinatorilor legali in termenul prevazut in actualul contract; h)imposibilitatea
financiara,din diverse motive, a U.A.T. Magiresti de a acoperi diferenta de cost
lunara/beneficiar a serviciilor sociale acordate.

13. Încetarea contractului

13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;


b) acordul părților pentru încheierea contractului;
c) scopul contractului a fost atins;
d) decesul beneficiarului ;
e) forța majoră dacă este invocată.

14. Dispoziții finale


14.1. Părțile contractante ai dreptul, pe durata întregului contract, de a conveni modificarea clauzelor
acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele egitime ale
acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.
14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

“) Anexele la contract:

a) Planul individualizat de asistență și îngrijire;


b) Fișa de evaluare/reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;
c) Angajamentul de plata ;
d) Anexa cheltuieli suplimentare-optional.
*) Pă rțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat in data de ....,............................la sediul
furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul
pentru fiecare parte contractantă.

Furnizorul de servicii sociale, Beneficiarul de servicii sociale,


COMUNA MAGIRESTI

PRIMAR, (nume si prenume beneficiar)


CADA IONICA

(semnatura beneficiar)
SECRETAR,
BUCUREL IULIA MIHAELA

CONTABIL, (nume si prenume sustinator legal)


GHINET NICOLAE

SEF CENTRU
CIDA LIVIU CATALIN
Nr. .. . . . . ../...... . . . ...

ANGAJAMENT INDIVIDUAL

Subsemnatul..........,.....................................,..........................................,..............nascut la
data de ...,.,...............................,.cu actul de identitate .......cu seria......nr...............,am luat
la cunostinta continutul regulamentului Caminului de ingrijire batrani Magiresti de la
reprezentantul caminului....................................................................................................

Ma angajez sa respect urmatoarele :


1. Sa nu introduc in Camin arme,obiecte
contondente. 2.Sa nu consum in incinta Caminului alcool
sau droguri. 3.Sa nu ma aflu sub influenta alcoolului sau
a drogurilor.
4. Sa respect orarul de functionare a1 Caminului si personalul angajat.
5. Sa colaborez cu personalul angajat si sa pun la dispozitia acestuia toate
informatiile cerute si actele disponibile.
6.5a nu am o atitudine recalcitranta ,lipsita de respect fata de personalul angajat si ceilalti
beneficiari.
7. Sa contactez o sectie de politie (daca este cazul) in vederea identificarii in termen
de 2 zile lucratoare.
8. Sa nu distrug si sa sustrag bunurile din inventarul
Caminului. 9.Sa fumez doar in locul special amenajat.
10. Sa platesc contributia.
11. Sa pastrez ordinea si curatenia in
Camin. 12.5a pastrez linistea.
13. Sa nu intretin relatii sexuale in Camin;de asemenea este interzis accesul barbatilor
in camerele femeilor si invers.
14. Doua absente consecutive neanuntate duc la pierderea dreptului de sedere in camin.

Data :

Semantura beneficiar,
ANGAJAMENT DE PLATA
- titlu executoriu -

Subsemnatul/subsemnata .. , domiciliat/domiciliata în* l)

calitate de*2) . ................................., cu începere de la data de ...,..........................ma oblig


sa platesc suma de................., reprezentând contributia de întretinere stabilita
de*3)..................................................................pentru*4).....................................................
persoana cu handicap asistată în*5) .................. .............................................
În cazul în care intervin majorari ale cuantumului contributiei de întretinere, ma oblig
sa platesc suma stabilita.
Suma de mai sus se va retine lunar din venitul subsemnatului de
catre...........................................................a județului. .. . . . ... .. .. sau va fi urmarita la plata
prin*6) ........ ............. . ... .. .... .... ............

Ma angajez pe propria raspundere ca orice modificare cu privire la schimbarea


locului de munca, a domiciliului sau a veniturilor sa o comunic, în termen de cel mult 15
zile, centrului rezidențial public pentru care ann subscris prezentul angajament
Intocmit în*7) ................. la data de ................., în 3 exemplare, din care ann
primit un exemplar.

Semnatura*8) .....,.. ... ....

Completat și semnat în fața noastră

Semnatura*9) ...

Se completează cu:
' l) Adresa exacta (localitatea, judetul, strada, numarul etc.).
*2) Asistat, sot, sotie, fiu, fiica, mama, tata, dupa caz,
*3) Denumirea instituției care a calculat contributia de întretinere.
*4) Numele persoanei asistate.
*5) Denumirea si sediul centrului rezidențial public.
*6) Organele abilitate ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupa caz, ale
administratiei publice locale din localitatea Magiresti .
*7) Localitatea.
*8) Semnatura persoanei care se obliga la plata.
*9) Semnatura conducerii caminului pentru vârstnici.

In* gay mentul de plată se menționează și consimțământul persoanei care urmează să


achite contribuția lunară de întreținere, în condițiile majorării cuantumului acesteia ca
urmare a indexării veniturilor și a modificării costului mediu lunar de întreținere. In
angajamentul de plată se mebționează și obligația de a adduce la cunoștință instituțiilor
competente orice modificare intervenită în situația veniturilor personale sau ale familiei
asistatului.
DECLARATIE

Subsemnatul(a)......................................................................domiciliat
in................................................................................. ...........................................................
CNP. ..................................,identificat cu C.I./B.I seria.........nr...................declar pe
propria raspundere ca domnul (a)........................................................domici1iat(a)
in..............................................................CNP....................................identificat(a) cu
CI/B.I..seria........nr.............este in ingrijirea mea si am calitatea de sustinator legal.

Data, Semnatura,

Declaratia a fost data in prezenta(1).....................................................,identificat prin


C.I/B.I seria.....nr...........si(2)......................................................................,identificat prin
C.I/B.I.seria......nr.................

Semnatura 1 Semnatura 2
Nr............/....................

Acord de prelucrare date cu caracter personal in scop de


marketing, reclama si publicitate

Declar ca mi-au fost aduse la cunostinta drepturile pe care mi Ie confera Lege


nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare si acces la
date, dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal, dreptul de opozitie la
colectarea si prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale, dreptul de a ma adresa justitiei, precum si faptul ca drepturile de acces la
date, de interventie si de opozitie pot fi exercitate adresand o cerere scrisa catre Comuna
Nagiresti —Caminul de Ingrijire Batrani , datata si semnata, in care se vor mentiona
informatiile prevazute de lege si la care voi atasa o copie lizibila dupa actul meu de
identitate.
Sunt de acord ca institutia Comuna Magiresti-Caminul de Ingrijire Batrani sa
procedeze la colectarea si prelucrarea datelor mele personale precizate mai sus, precum
si la realizarea si publicarea unor fotografii pe teritoriul României direct si/sau prin
imputernicitii si/sau partenerii contractuali ai acesteia în scop de marketing , reclama si
publicitate. In cazul în care nu voi mai fi de acord cu prelucrarea si transferul datelor
mele personale în conditiile stipulate mai sus, înteleg sa imi exprim aceasta optiune în
scris si sa o înaintez catre Comuna Mag iresti-Caminul de Ingrijire Batrani.
Datele cu caracter personal aflate in baza de date a institutiei Comuna Magiresti-
Caminul de Ingrijire Batrani vor fi tratate in mod confidential ,in conformitate cu
prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce piveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,traspusa prin
Legea nr.677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarilor
ulterioare ,precum si prevederile Directivei 2002/58/ce privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice,transpusa
prin Legea nr.506/2004.
Comuna Magiresti-Caminul de Ingrijire Batrani , asigura confidentialitatea datelor
cu caracter personal prelucrate iar accesul la informatiile tratate drept confidentiale va fi
limitat la acele persoane, care prin natura activitatii desfasurate, este necesar sa ia
cunostinta de aceste informatii in scopul ducerii la indeplinire a scopului raporturilor
juridice nascute in relatie cu aceasta. Aceste persoane sunt tinute sa respecte caracterul
confidential al acestor informatii, asumandu-si la randul lor obligatia de a asig ura si
pastra confidentialitatea acestor date si informatii si de a Ie prelucra in conformitate cu
cerintele legale. In cazul in care nu voi mai fi de acord ca datele mele personale sa fie
prelucrate in scop de marketing,recIama,publicitate de catre operator sau în numele
operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti într-un asemenea scop,
inteleg sa imi exprim opozitia în orice moment, in scris, în mod gratuit si fara nici o
justificare si sa o inaintez catre Comuna NJag iresti-Caminul de Ingrijire Batrani,comuna
Magiresti,Str.Episcop loachim Mares ,nr.121,judetul Bacau.

Data Semnatura
COMUNA MAGIRESTI

CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT PRIVIND UTILIZAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER


PERSONAL

Prin semnarea prezentei , subsemnatul(a) .............................................................................

in calitate de beneficiar al serviiciilor sociale/reprezentant al beneficiarului de servicii sociale


........................ ...CNP................................................................................... ,domiciliat (a)
in..... ....... . ...................... .......................................................................................................

............................ ,nascut(a) la data de........................,in localitatea

.................................................,nationaIitatea.........................,Iegitimat(a) cu BI/CI
seria........nr.................,emis de...............................................................,la data
de................................,CNP..................................................,declarsi consimt in mod expres ca
institutia Comuna Magiresti-Caminul de Ingrijire Batrani sa utilizeze si sa prelucreze datele mele cu
caracter personaI,orice alte documente transmise ,realizate sau existente in baza de date a
institutiei sus mentionate in diverse scopuri conform prevederilor legale.

Totodata ,declar ca am luat la cunostinta de faptul ca imi pot exercita toate


drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile
ulterioare si ca datele cu caracter personal aflate in baza de date a institutiei Comuna Magiresti-
Caminul de Ingrijire Batrani vor fi tratate in mod confidential ,in conformitate cu prevederile
Directivei CE/95/46,transpusa prin Legea 677/2001 si prevederile Directivei 2002/58/ privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor
electronice,transpusa prin Legea nr.506/2004.

Data, Numele:

Semnatura,
ROMÂNIA JUDETUL BACĂU
COMUNA MĂGIREȘTI
Camin Ingrijire Batrani Tel 0769047027

Nr. /

Declarație de exonerare de răspundere

Subsemnatul(a)
susținător legal al domnului(ei) instituționa1izat(ă) in Căminul
de Ingrijire Bătrâni Măgirești, prin prezentul document, îmi asum toate consecințele actelor
conștiente și/sau inconțtiente ale beneficiarului mai sus amintit, pe care eu îl reprezint
contractual, și în condițiile în care vârstnicul(a)va acționa în detrimentul propriei persoane sau
a altor persoane instituționalizate, Căminul de Îngrijire Bătrâni Măgirești va fi exonerat de
orice răspundere legală vis-a-vis de punerea în pericol a propriei vieți sau a celorlalți din
instituție.
Declar că am luat la cunoștința“, prin contract și regulament, faptul că, Centrul
rezidențial de îngrijire a persoanelor vârstnice Măgirești, nu răspunde de consecințele actelor
săvârșite de persoanele ce sunt diagnosticate cu diferite forme ale demenței, Alzheimer
ș.a.m.d., că am fost sUatui(ă) de conducerea instituției să găsesc o altă formă de îngrijire
pentru beneficiaru1(a) pe care eu î1 (o) reprezint. Negăsind o altă instituție adecvată profilului
medical a1 beneficiarului, am decis prin continuarea asistării lui (ei) în această instituție, să
îmi asum toate urmările actelor săvârșite de persoane în cauză.
Afirm faptul că instituția a luat toate măsurile de securitate posibile pentru a bloca căile
de acces ale persoanelor cu demență sau Alzheimer: îngrădirea curților interioare, camere de
luat vederi, personal permanent care sa supravegheze beneficiarii.
Acest document va fi folosit în instanțele de judecată în vederea apărării în situațiile în
care o persoană/instituție ar implica furnizorul de servicii sociale, adică Căminul de Îngrijire
Bătrâni Măgirești.

Data: Localitatea: _ _

Apart,inător: Beneficiar:
COMUNA MAGIRESTI

S.P.A.S. MAGIRESTI

CAMIN DE INGRIJIRE BATW4NI MAGIRESTI

ANEXA la Contractul dc Servicii

Nr

CHELTUIELI SUPLIMENTARE NECESARE INGRIJIRII


BENEFICIARUkUI CU PLATA UkTERIClARA

1. Data semnarii anexei:

2. Nume și prenume solicitant:

3. Nume si prenume beneficiar:

Adresa solicitantului:

Relația cu beneficiarul:

4. Servicii solicitate:

a.Preluarea retetelor de la medicul de familie si medlcul specialist(cheltuieli de


transport)
b. Achizitionarea medicamentelor necesare beneficiarului (cheltuieli de transport
si pretul medicamentelor)
c.Alte servicii(pampersi,fase,etc)

5. Ma oblig sa achit contravaloarea serviciilor solicitate pana in ultima zi din luna


urmatoare prestarii serviciilor.

BENEFICIAR/REPREZ.LEGAL, Camin de Ingrijire Batrani,


Aprob,
Primar CADA IONICA
Procedura de lucru nr.2

2. Procedura de evaluare /reevaluare beneficiari

Scopul procedurii de lucru este de a asigura beneficiarilor din centru servicii


corespunzatoare in baza evaluarii/reevaluarii nevoilor individuale
Dupa admiterea beneficiarului, Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti efectueaza
evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor in termen de 3 zile. Beneficiarul este evaluat
din punct de vedere medical , social , rezultatele evaluarii sunt consemnate in Fisa de
Evaluare initiala , de catre specialistii centrului.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti evalueaza beneficiarii periodic , la 12 luni si ori de
cate ori apar modificari semnificative ale starii sale pshiho-fizice
Evaluarea /reevaIuarea beneficiarului se face cu participarea beneficiarului si dupa caz a
reprezentantului legal.
Evaluare/reevaluarea beneficiarului se efectueaza de o echipa multidisciplinara
coordonata de responsabilul de caz si formata din : medic , asistent medical, asistent social.
Invitati sa participle la intalnirile echipei sunt : ingrijitorul / infirmierul.
Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti detine si utilizeaza pentru fiecare beneficiar o Fisa
de evaluare Initiala in care se inregistreaza datele evaluarii si o Fisa de reevaluare pentru
reevaluare, fisele facand parte component din Dosarul beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a centrului intocmeste pentru fiecare beneficiar un Plan
Individual de Interventie , pe baza Fisei de Evaluare initiala / fisei de reevaluare, a anchetei
sociale de la primaria de domiciliu a beneficiarului si a Fisei Geriatrice initiale . Acest plan
Stabileste in baza evaluarii/reevaluarii , serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidentei
, precum si personalul implicat.
Planul individual de interventie include: Planul Individual de asistenta si ingrijire . acest
plan este revizuit dupa orice reevaluare, sau ori de cate ori este cazul, in functie de nevoiele
individuale ale beneficiarului.
Echipa multidisciplinara a Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti desemneaza un
responsabil de caz, prins imputernicire sa rocesy verbal , din randul specialistilor pentru a
coordona si monitorizare Planul Individual de Interventie , Echipa multidisciplinara stabileste
numarul responsabililor de caz in functie de nevoile individuale ale beneficiarilor.
Responsabilul de caz pe baza Planului de interventie elaboreaza fisa de monitorizare pe
o anumita perioada

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

- Declaratie sustinator legal


-Acord de prelucrarea date cu caracter personal in scop de marketing , reclama si publicitate
- Declaratie de consintamant privind utilizare si prelucrarea datelor cu caracter personal
- Declaratie de exonerare si raspundere
- Cheltuieli suplimentare necesare ingrijirii beneficiarului cu plata ulterioara

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
ANEXA 3

FISA DE EVAL f/ARE SOCIO MEDICALE


(geriatrica)
Nr. fisei...................
evident a...... ...... .........
Data a1uan,i
Data iesirii din evidenta.. .. . ... .. .... .. .....

I. PERSOANA EVALGATA

NUMELE‘)...... .. . .., ... .. .. .. .. .... ... ...........PRENUMELE.................. ............. .. ... ......... . . .


DATA SI LOCUL NASTERII...... ...................................................VARSTA................
ADRESA: Str. ... ... .. ............................................. Nr. . .. ...... B1. .. . ... . Sc. . ..... Ap. . ...
LOCALITATEA.. . ................................................JUDETUL.. ........................ . .. ..... . . . ..
CODUL POSTAL ....... .. .. .. ....... TELEFON ............
PROFESIA.......................................... OCUPATIA .......... ...... .........
STUDII: FARA PRIMARE GIMNAZIALE LICEALE UNIVERSITARE

CARTE IDENTITATE .......... SERIA................NR.


COD NUMERIC PERSONAL / / / / / / / / / / / / /
S A A L L Z Z N N N N N
C CUPON PENSIE (DOSAR PENSIE) nr.
DOSAR (CUPON) PERSOANA CU HANDICAP, nr.
CARNET ASIGURARE DE SANATATE seria .......... .... . . . ......... ......................... ......... ..
SEX: F M RELIGIE...........................................................................
STAREA CIVILA: NECASATORITA CASATORITA DATA
VADUV/A, DATA.. .............. DIVORTATA, DATA. .. .. . ........ ...
DESPARTITA IN FAPT DATA.......................... .
COPII: DA NU
DACA DA, INSCRIETI NUMELE, PRENUMELE, ADRESA, TELEFONUL
... ........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
.... ... ......... .. ...... ..... .... ... .................. . ..............................................-
. ...... .. ....... ............ ..... .. .. ...... . . ... . . ... .. ..... ...... . .... .

II. REPRKZENTANTUL LEGAL

NUMELE.........................................................PRENUMELE
...................................................... CALITATEA: SOT/SOTIE FIU/FIICA
RUDA ALTE PERSOANE
LOCUL SI DATA
NASTERII.................................. ... .............. .............VARSTA.................
ADRESA.................................................. .................................„.............,
TELEFON ACASA..................... ............... SERVICIU... .. ...................

‘) Se completeaza cu initiala tatalui

1
fZ PERSOANA DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA

NUMELE .............................................. PRENUMELE ... .... .... .. .......... ... .............


ADRESA.... .. .
.......................... . ... ... ............................................................... .... . ....-. -
TELEFON ACASA.............................. ...... SERVICIU.....................

II. EVALUAREA SOCL4LA

A. Locuinta

CASA APARTAMENT BLOC ALTE SITUATII . .. ... ... ... .......... ............. ... . ...
SITUATIA: PARTER ETAJ LIFT

SE COMPUNE DIN:
NR. CAMERE BUCATARIE BAIE DUS
WC SITUAT IN INTERIOR SITUAT IN EXTERIOR
INCALZIRE: FARA CENTRALA CU LEMNE/CARBUNI GAZE
CU COMBUSTIBIL LICHID ALTELE....... , .. ......................
CONDITII DE LOCUIT:
LUMINOZITATE ADECVATA NEADECVATA
UMIDITATE ADECVATA IGRASIE
IGIENA ADECVATA NEADECVATA

LOCUINTA ESTE PREVAZUTA CU:


ARAGAZ, MASINA DE GATIT FRIGIDER MASINA DE SPALAT
RADIO/TELEVIZOR ASPIRATOR

CONCLUZII PRIVIND MEDIUL AMBIENTAL


...... ...... ... ............ ...... ... ...... ... ... ... ... .................. ...... ...... ... ...... .................................... ... ......
............ ...... ............... ... ...... ... ... ... ... ...... ... .................. ... ... ...... ... ............ ... ............ ... ... .........
.......... . ... ... ...... ......... ... ... ...... ... ... ............................................................................
..................................-............ .............................................................................
. ... ............................................................................................................ ........
. ...................... . ....... ......... ...... .. ..... ................. . ...... ....... ..

... ... . . .. ... .. ... .. ... ...... ... . . .. ... ...


... .. ... . . . . . .. ... .. ..... .. ........ . . .

B. Retea dc familie

TRAIESTE (locuieste): SINGURA DATA.. ... .......„,.............


CU SOT/SOTIE DATA ............... ..... ......
CU COPIII DATA ... ..... ...............
CU ALTE RUDE DATA .. .......... ...... ..
CU ALTE PERSOANE DATA............. ........
LISTA CUPRINZAND PERSOANELOR CU CARE LOCUIESTE ( NUMELE, PRENU ELE,
CALITATEA, VARSTA):

.............. .. ESTE COMPATIBIL DA


................. ESTE COMPATIBIL DA
.................... . ESTE COMPATIBIL DA
...... ESTE COMPATIBIL DA

UNA DINTRE PERSOANELE CU CARE LOCUIESTE ESTE:

BOLNAVA CU DIZABILITATI/HANDICAP DEPENDENTA DE ALCOOL

ESTE AJUTAT DE FAMILIE: DA NU

CU BANI CU MANCARE ACTIVITATI DE MENAJ

RELATIILE CU FAMILIA SUNT: BUNE CU PROBLEME FARA RELATII

EXISTA RISC DE NEGLIJARE: DA NU ABUZ: DA NU


DACA DA,
SPECIFICATI:................. , ..................... ............. ...........,..........,................. .......

C. Retea de prieteni, vecini


ARE RELATII CU PRIETENII, VECINII DA NU VIZITE
RELATII DE INTRAJUTORARE
RELATIILE SUNT: PERMANENTE

FRECVENTEAZA: UN GRUP SOCIAL BISERICA ALTELE


SPECIFICATI:

... ...... ....................................... .......... ........ .. .. .. . ....... ..... ............ ..... .....
INSCRIETI NUMELE SI PRENUMELE PRIETENILOR SI/SAU VECINILOR CU CARE
INTRETINE RELATII BUNE SI DE INTRAJUTORARE, GRUPURI SOCIALE:
ESTE AJUTAT DE PRIETENI,VECINI PENTRU:

CUMPARATURI ACTIVITATI DE MENAJ DEPLASARE IN EXTERIOR

PARTICIPA LA :
ACTIVITATI ALE COMUNITATII ACTIVITATI RECREATIVE
COMUNITATEA II OFERA UN ANUMIT SUPORT: DA
NU DACA DA,
SPECIFICATI:
............................................. ................................................ ..............................
........................................................................................................................
... ........ ................... ......... . ..................... ....... ..... ... . . .......

3
V.
EVAL MAREA SITUATIEI ECONOMICE
- VENIT LUNAR PROPRIU REPREZENTAT DE:
PENSIE DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT
PENSIE PENTRU AGRICULTORI
PENSIE I.O.V.R.
PENSIE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
- ALTE VENITURI

- VENITUL GLOBAL
- BUNURI MOBILE SI IMOBILE AFLATE IN POSESIE

VII. EVALUAREA GRADULUI DE DEPENDENTA

GRILA HATIONALA DE EVALUARE A NEVOILOR PERSOANELOR VA TNICE

Nr Criterii de incadrare in grade Nu necesita Necesita Necesita supraveghere


.cr de dependenta supraveghere sau supraveghere sau permanenta si/ sau
t. ajutor ajutor ajutor
Evaluarea autonmo iei 0 1 2

A.1 Activitati de baza ale vietii de zi cc zi


.
1. Igiena corporala( toaleta generala, autonom Ajutor partial Se realizeaza numai cu
intima, speciala) ajutor
2. Imbracat/ dezbracat(posibilitatea de a autonom Autonom si/sau Se realizeaza numai cu
se imbraca, de a se dezbraca, de a partial autonom ajutor
avea un aspect ingrijit) pentru imbracat;
trebuie incaltat
3. Alimentatie (posibilitatea de a se servi Mananca singur Ajutor pentru taiat Se realizeaza numai cu
si de a se hrani singur) carne, fructe, paine ajutor
etc.
4. Igiena eliminarilor autonom lncontinenta Incontinent
ocazionala
5. Mobilizare (trecerea de la o pozitie la autonom Necesita ajutor Grabatar
alta- ridicat-asezat, asezat culcat, etc. si
miscarea dintr-un sens in altul)
6. Deplasare in interior ( deplasarea in autonom Se deplaseaza cu Nu se deplaseaza fara
interiorul camerei in care traieste, cu ajutor partial ajutor
sau fara baston , cadru, scaun rulant
etc )
7. Deplasarea in exterior(deplasarea in autonom Se deplaseaza cu Nu se deplaseaza tara
exteriorul locuintei fara mijloace ajutor partial ajutor
de transport)
8. Comunicare ( utilizarea mijloacelor de Utilizarea normala a Nu utilizeaza in mod lncapabil de a utiliza
comunicare la distanta in scopul de mijloacelor de spontan mijloacele de mijloacele de
a alterta: telefon, alarma, sonerie comunicare comunicare comunicare
etc.)
ACTIVITA TI INSTR I MENTALE
A.II Prepararea liianei ( capacitatea de a-si Prevede, prepara si Necesita ajutor Masa ii este preparata
1. prepara singur mancarea) serveste mesele in partial pentru si servita de alta
mod normal prepararea si servirea persoana
mesei
2. Activitati de menaj ( efectuarea de Efectueaza singur Efectueaza partial Incapabil sa efectueze
activitati menajere: intretinerea casei, activitatile menajere itGtlVitati usoare activitati menajere,
spalatul hainelor, spalatul vaselor indiferent de activitate
etc.)

4
3. Gestiunea si administrarea bugetului si Gestioneaza in mod Necesita ajutor Inc il de a-si
a bunului ( gestioneaza propriile autonom finantele pentru operatiuni ge a bunurile si de
bunuri, bugetul, stie sa foloseasca banii proprii financiare mai a utiliza banii
etc.) complexe
4. Efectuarea cumparaturilor ( capacitatea Efectueaza singur Poat.e efectua un Incapabil de a tace
de a efectua cumparaturile necesare cuinparaturile numar limitat de cumparaturi
unui trai decent) cumparaturi si/sau
necesita insotitor
5. Respectarea tratamentului medical la medicamentele in la medicamentele Incapabil sa ia singur
( posibilitatea de a se conforma mod corect ( dozaj si daca dozele sunt medicamentele
recomandarilor medicale) ritm) reparate separat
6. Utilizarea mijloacelor de transport ( Utilizeaza mijloacele Utilizeaza transportul Se deplaseaza putin
capacitatea de a utiliza mijloacele de de transport public in comun insotit numai insotit, in taxi
tranport) sau conduce proprie sau in masina
masina
7. Activitati pentru timpul liber( persoana Le realizeaza in mod Le realizeaza rar, fara Nu realizeaza si nu
are activitati culturale, intelectuale, curent participare spontana participa la astfel de
fizice etc.- solitare sau in grup) activitati

B. VAL STAREA STATHSUL III SENZORL4 L PSIHOAFECTJ V


E SI
1. Acuitate vizuala Suficient de buna Distinge fetele, vede Vede numai umbre si
pentru a citi, a scrie, suficient pentru a se lumini: cecitate
a lucra manual etc. orienta si a evita
obstacolele
2. Acuitate auditiva Aude bine Aude numai vocea Surditate sau aude
puternica sau numai sunetele, dar nu
cu proteza intelege cuvintele

3. Deficienta de vorbJre Fara Disfazie, voce de Afazie


substitutie, altele
4. Orientare Orientat in timp si in Dezorientat in timp Dezorientat in spatiu
spatiu si/ sau fata de alte
persoane
5. Memorie Fara tulburari de Prezinta tulburari Prezinta tulburari
memorie medii, benigne severe, maligne
6. Judecata Intacta Diminuata Grav alterata _
7. Coerenta Pastrata in totalitate Patratit Râf tial Incoerenta
8. Comportament Normal Prezinta tulburari Prezinta tulburari
medii ( hipoactiv, grave
hiperactiv etc.)
9. Tulburari afective ( prezenta depresiei) Fara Depresie medie Depresie majora

NOTA :
Pentru fiecare activitate evaluata se identifica trei posibilitati:

0 - activitate fara ajutor, in mod obisnuit si corect;


nu necesita supraveghere si ajutor
1 — activitate facuta cu ajutor partial si/sau mai putin corect;
- necesita supraveghere temporra si/sau ajutor partial;
2 — activitate facuta numai cu ajutor
necesita supravegherea permanenta si/sau ajutor integral.

Evaluarea statusului functional si psihoafectiv se realizeaza avandu-se in vedere conditia obligatorie de integritate psihica a
persoanei pentru a fi apta sa efectueze activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi.

VIII. REZ(LTATUL EVAL UAIUI

A. Nevoi identificate:
........................................... ............. . ..................... .......... . ................ ......... ........... .....................
.. .. .. .... ....... - ...... ......... ......... .... ........ ......... ...... ............ ............................ . ... . .. ........ .. ............
..... .... .. . ... . .. ..... . . .. . .. .. . . .. . . . . . .. .. . . .. ....
. ... .. . ... ... ..... ........ ........... ...... .. ......... ..- . . ... . - - .. .. - -- -- - - - - - .. - - - --. - - - - -- - ' ----
- .. - -
-
.. .. .. . .. .. ... . . .. ... .... .. ... .. ..... ........... . .... .......... ....- .. - - ... - .. - - - - - - -- - - - - - -. -- - -
- . -
.. . .. .. .... . . .. . .. . .. . . . . . .. . .. ... .- . . - - ... ---- - - - - -. - - - --.-- -
.
. . . .. . . ... ...... . . . . . . .. . . .. . .... .. . . .. .. - - - -. -- .

B. Gradul de dependenta:

’ Gradul L4 — persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pentru care este
necesara prezenta continua a personalului de ingrijire;

Gradul I B — persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu sunt in totalitate alterate si care necesita
supraveghere si ingrijire medicala, pentru marea majoritate a activitatilor vietii curente noapte si zi. Aceste persoane nu isi
pot efectua singure activitatile de baza de zi cu zi;

Gradul f C — persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au conservat, in totalitate sau in mod semnificativ,
facultatile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectuiaza numai stimulate. Necesita o supraveghere
permanenta, ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si ingrijiri regulate pentru unele dintre activitatile de
igiena corporala;

Gradul M A — persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia 1ocomotorie,dar care necesita
ajutor zilnic pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;

Gradul II B — persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat in picioare, daî' care, o data ridicate, se pot
deplasa in interiorul camerei de loculit si necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu

Gradul If C — persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de igiena
corporala si pentru activitatile instrumentale;

Gradul MAI A — persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se alimenteaza si se imbraca singure, dar
care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi, in situatia in care aceste persoane
sunt gazduite intr-uri camin pentru persoane varstnice ele sunt considerate independente;

’“ Gradul III B — persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene.

IX. SERVICII SOCIALE SI SOCIOMEDICALE (DE INGRIJI),


APTE SA RASPUNDA NEVOILOR IDE1VTIFICA TE

.. . . . . . ..... . . - . .......................... . .......... ................. ...........................................

X. DORINTELE PERSOANEI VARSTNICE EVALUATE

6
XI. DORINTELE INGRIJITORILCtR DAR RETEAUĂ INFORMALA (R f/DE7P1METENFVECINI)

XII. OPRTA OCA‘LA DE‘$ERVICII POATE ACOPERf ’


URMA SOARELE NEVOI IDENTIFICA TE

(referiri la gradul de de dependenta , la locul in care necesita sa fie ingrijit — domiciliul sau institutie, posibilitati reale de a
realiza ingrijirile, persoanele care efectuiaza ingrijirile etc.)

. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . - . . . . . . .. . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
...
... . . .. .. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .
.................. . . . . ................................... ..........- . ................................... . ..................
..... . . - . ........ . ... .................................... . .................................................................
.......................................................- . ................................................................. .
. .. ... . .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . .. .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . .
. .. . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .
..
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .
. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . .......................... . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .
-. . . . .............................................. ......... - ...................... ........ .........................

7
VI. EVAL MAREA STĂRII DE SANATATE

Medic de famili
Adresa cabinet: .. . ......... ..........
Telefon: .......................... ................ ......fax.............. ............................ ...... ., - . ..

A. Diagnostic prezent:

B. Starea de sanatate prezenta

- ANTECEDENTE FAMILIALE RELEVANTE

- ANTECEDENTE PERSONALE

- TEGUMENTE SI MUCOASE (prezenta ulcerului de decubit, plagi etc.)

- APARAT LOCOMOTOR (se evalueaza si mobilitatea si tulburarile de mers)

- APARAT RESPIRATOR (frecventa respiratorie, tuse, expectoratie, dispnee etc.)


. . .... . .. .. .................... ...... ...... . .. .......... ......... . ..... .

- APARAT CARDIOVASCULAR (TA, AV, puls, dispnee, tulburari de ritm, edeme, tulburari
circulatorii periferice etc.)
----. .
....... ..... .. . ... ...... - ..... ..... . . ...... ........... ... ..- . .. --.. -. ...-. - -- --

- APARAT DIGESTIV (dentitie, greturi, meteorism, tulburari de tranzit intestinal- prezenta


incontinentei anale; se evalueaza si starea de nutritie)

- APARAT UROGENITAL(dureri, tulburari de mictiune — prezenta incontinentei urinare etc,


probleme genitale)

- ORGANE DE SIMT (auz, vaz, gust, miros, simt tactil )

- EXAMEN NEUROPSIHIC (precizari privind reflexele, tulburari de chilibru, prezenta deficitului


motor si senzorial, crize Jacksonlene etc.)

C. Investigatii paraclinice relevante (datele se identifica din documentele medicale ale


persoanei)

D. Schema de tratament.Recomandari de specialitate privind tratamentul igienico-terapeutic si


de recuperare (datele se identifica din documentele medicale ale persoanei — bilete de
externare, retete si/sau fisa medicala din spital, policlinica, cabinet medicina de familie):

.... . . ... . . .... . . ... ... .. .... .. ........ .. ...... . ..... . ... ........... ........ . ...... .. ...
.....................................................................................................................
................................. ....................................................................................
........ ............................................................................................................
............................................................................... ......................................
. .. .- ....... .. ........................................................................
. . .. . .... .. . ... .. ... . ..... .. .. .... .. . .. .. .. ... .. . .. . ... .. . .. . ...

9
PreȚerinte personale

.......... ..ies din casa o data pe saptamana

................sunt ocupat cu hobby-uri...................................................................................................

.......... .imi petrec timpul singur

... ...... ..sunt independent

...... ,. .. .. .obisnuiesc sa fumez, daca da nr. de tigari/ zi

... .. . ... ...primesc vizita rudelor si a cunostiintelor

....................vizionez programe TV/audio


.. ................................. ... ...... .. .............. ... ....... ..- .......... ..............
.. .. . . ... .............. ............ . .. ...... ............. . .. ... .... .... ........... ................
.. ..... .... ...... . .............................. . . .. . .... . ...... .
La ce activitati v-ar placea sa participati:
- Pictura

- impletit/ tricotat/ crosetat/ brodat/altele

- activitati artistice (recitat poezii, cor, scenete)

gatit

jocuri (table, sah, altele

plimbari in curte

- gimnastica

- confectionat produse hande made (felicitari, bijuterii, cosulete,)

altele................................................................................................................................................

Ce preferinte alimentare
aveti...........................................................................................................................................................

10
PERSOANA EVALUATA SEMNATURA ........................................

FAMILIA: SOT/SOTIE SEMNATURA


FIU/FIICA

REPREZENTANTUL LEGAL SEMNATURA ................ . . . ............

XIV. ECHIPA DE EVAL MARE

I.
NUMELE ... ... ......... ... ... ... .............................. PRENUMELE... ... ... ... . .. ... ... . ........ ..... ... ... .... .. .. . .. . ... .. ...
SPECIALITATEA... ... ... ... ... .................................................... .. ... ... ... ... ... .......................................
UNITATEA LA CARE LUCREAZA... ... ... .............................. ... .. . ... .. . ... .. . ... ..........................................
ADRESA ......................... ....... ......... .. .... .. ...
TELEFON ........................................... ........... SEMNATURA ..

II.
NUMELE...........................................................................PRENUMELE.
SPECIALITATEA....................................................................., ......................................................
UNITATEA LA CARE LUCREAZA... ... ... ... ... ... ... ... ... ................ .. ... , .. ... , .. ... ... . , .............................. . . ......
ADRESA
TELEFON.......................................................................SEMNATURA

III.
NUMELE ...... .... . . ... ... ... .. .... ... .., . .. ... .. .... ... ..... PRENUMELE... .
SPECIALITATEA. .. ............ ...................... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ............. . . ... ... ... ... ....... ... .. . ... ....
UNITATEA LA CARE LUCREAZA... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ........ .., ... .. . ... ................................................,..
ADRESA .. ....... ... . .. ... ... ... ... ... ... . .. ... ., . ......................... .. ... . .......................................... ............. .. .....
TELEFON ... ... ... . .. ... ... . ............................ .. ... SEMNATURA .. . ... ... .., .. .

IV.
NUMELE ... ... ... .. .... ... . .. ... .............................. PRENUMELE... ... ............... ............. . . .. .. ... . . .. . .. . .. . .. .....
SPECIALITATEA... ... . .. ... ... ... . ......................................... ... ... . .. ............. . . ... ... ... ... ................. ... ... ....
UNITATEA LA CARE LUCREAZA... .. . ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... . . ................... ... .. . ......... . .. ... ... ... ... ... . .. ...
ADRESA ........ ............................................................. , .................................................. .. ... .., .....
TELEFON.........................................................................SEMNATURA
Comuna Magiresti
S.P.A.S. Magiresti
Camin de Ingrijire Batrani

NR:

Plan individualizat de asistenta si ingrijire

Beneficiar :
Varsta:

Reprezentant legal:

Problema Obiectiv Interventie Frecventa Reevaluare


identificata

lntocmit de: Asistent medical: Data:


FISA MONITORIZARE CAZ

NUME PRENUME

DATA INCEPERII ASISTENTEI

DATA INTERVENTIE/ACTIVITATI/OBSERVATII
lntocmit de: Medic de familie:
FISA MONITORIZARE ASISTENTA MEDICALA

NUME PRENUME

DATA INCEPERII ASISTENTEI

DATA INTERVENTII/ACTIVITATI/OBSERVATII
Comuna Magiresti S.P.A.S. Magiresti
Camin de Ingrijire
Batrani

Beneficiar:
Program individualizat de integrare/reintegrare sociala
Varsta:
Reprezentant
legal:

Problema Obiectiv Interventie


identificata

Intocmit de: Asistent medical:


Data:
lntocmit de:

Asistent medical: Medic de familie:


COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

FISA DE REEVAL UARE


REEVALUAREA GRADULUI DL DEPENDENTA

GRILA NATIONALA DE FVALUARE


A NEVOILOR PERSOANELOR VARSTNICE
NUME SI PRENUME BENEFICIAR
CNP
DATA REEVALUARII

Nr Criterii de incadrare in grade Nu necesita Necesita Necesita supraveghere


.cr de dependenta supraveghere sau supraveghere sau permanenta si/ sau
t. ajutor ajutor ajutor
Evaluarea autonomiei 0 1 2

A.I Activitati de bea ale vietii de zi cu zi


.
1. Igiena corporala( toaleta generala, autonom Ajutor partial Se realizeaza numai cu
intima, speciala) ajutor
2. Imbracat/ dezbracat(posibi1itatea de a autonom Autonom si/sau Se realizeaza numai cu
se imbraca, de a se dezbraca, de a partial autonom ajutor
avea un aspect ingrijit) pentru imbracat;
trebuie incaltat
3. Alimentatie (posibilitatea dc a se Mananca singur Ajutor pentru taiat Se realizeaza numai cu
servi si de a se hrani singur) carne, fructe, paine ajutor
etc.
4. Igiena eliminarilor autonom Incontinenta Incontinent
ocazionala
5. Mobilizare (trecerea de la o pozitie la autonom Necesita ajutor Grabatar
alta- ridicat-asezat, asezat culcat, etc. si
miscarea dintr-un sens in altuia
6. Deplasare in interior ( deplasarea in autonom Se deplaseaza cu Nu se deplaseaza fara
interiorul camerei in care traieste, cu ajutor partial ajutOr
sau fara baston , cadru, scaun
rulant etc.)
7. Deplasarea in exterior(deplasarea in autonom Se deplaseaza cu Nu se deplaseaza fara
exteriorul locuintei fara mijloace de ajutor partial ajutor
transport)
8. Comunicare ( utilizarea mijloacelor dc Utilizarea normala a Nu utilizeaza in mod Incapabil de a utiliza
comunicare la distanta in scopul de mijloacelor de spontan mijloacele de mijloacele de
a alterta: telefon, alarma, sonerie comunicare comunicare comunicare
etc.)
A.I ACTIVITA TI IHSTRUMENTALE
I
1. Prepararea hranei ( capacitatea de a-si Prevede, prepara si Necesita ajutor Masa ii este preparata
prepara singur mancarea) serveste mesele in partial pentru si servita de alta
mod normal prepararea si servirea persoana
mesei
2. Activitati de menaj ( efectuarea de Efectueaza singur Efectueaza partial Incapabil sa efectueze
activitati menajere: intretinerea casei, activitatile menajere activitati usoare activitati menajere,
spalatul hainelor, spalatul vaselor etc.) indiferent de activitate
3. Gestiunea si administrarea bugetului si Gestioneaza in mod Necesita ajutor lncapabil de a-si
a bunului ( gestioneaza propriile autonom finantele pentru operatiuni gestiona bunurile si de
bunuri, bugetul, stie sa foloseasca banii proprii financiare mai a utiliza banii
etc.) complexe

1
COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

4. Electuarea cumparaturilor ( capacitatea Efectueaza singur toate efectua un Incapabil de a face


de a efectua cumparaturile necesare cumparaturile numar limitat de cumparaturi
unui trai decent) cumparaturi si/sau
necesita insotitor
5. Respectarea tratamentului medical la medicamentele in la medicamentele Incapabil sa ia singur
( posibilitatea de a se conforma mod corect ( dozaj si daca dozele sunt medicamentele
recomandarilor medicale) ritm) preparate separat
6. Utilizarea rnijloacelor de transport ( Utilizeaza mijloacele Utilizeaza transportul Se deplaseaza putin
capacitatea de a utiliza mijloacele de de transport public in comun insotit numai insotit, in taxi
tranport) sau conduce proprie sau in masina
masina
7. Activitati pentru timpul liber( persoana Le realizeaza in mod Le realizeaza rar, fara Nu realizeaza si nu
are activitati culturale, intelectuale, curent participare spontana participa la astfel de
fizice etc.- solitare sau in prup) activitati

B. VALUAREA STATUSIJL UI SENZORIAL PSIHOAFECTIV


E SI
1. Acuitate vizuala Suficient de buna Distinge fetele, vede Vede numai umbre si
pentru a citi, a scrie, suficient pentru a se lumini: cecitate
a lucra manual etc. orienta si a evita
obstacolele
2. Acuitate auditiva Aude bine Aude numai vocea Surditate sau aude
puternica sau numai sunetele, dar nu
cu proteza intelege cuvintele

3. Deficienta de vorbire Fara Disfazie, voce de Afazie


substitutie, altele
4. Orientare Orientat in timp si in Dezorientat in timp Dezorientat in spatiu
spatiu si/ sau fata de alte
persoane
5. Memorie rara tulburari de Prezinta tulburari Prezinta tulburari
memorie medii. benigne severe, maligne
6. Judecata Intacta Diminuata Grav alterata
7. Coerenta Pastrata in totalitate Patrata partial Incoerenta
8. Comportament Normal Prezenta tulburari Prezenta tulburari
medii ( hipoactiv, grave
hiperactiv etc.)
9. Tulburari afective ( prezenta depresiei) Fara Depresie medie Depresie majora

NorA :
Pentru fiecare activitate evaluata se identifica trei posibilitati:

0 - activitate fara ajutor, in mod obisnuit si corect;


- nu necesita supraveghere si ajutor
l — activitate facuta cu ajutor partial si/sau mai putin corect;
- necesita supraveghere temporra si/sau ajutor partial;
2 — activitate facuta numai cu ajutor
- necesita supravegherea permanenta si/sau ajutor integral.

Evaluarea statusului functional si psihoafectiv se realizeaza avandu-se in vedere conditia obligatorie de integritate
psihica a persoanei pentru a fi apta sa efectueze activitatile de baza si instrumentale ale vietii de zi cu zi.

OBSERVATI

. .. ................... .. .............. ...... . .. ...... ........... .......... .................... ........................... .......


. .. ................... .. ............... ..... ............ ..... . ..... .... ..... ............ ...... ..... ............ . ....
....... ............... .. ......... ........ . ..... ........ ... ........ .. ..... ................... .. ........ ........ . ....
. ............... .. .... .... .. ............. ...... ........... ... ...... ....... ................... .... ... .... ...... ......
... .. . ... ... . . .. . .. ....... .. .... ..... .... ....... ... .... ....

2
COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

.. ....... ............ ...................... ....................... ............ ....... - . . . . - .... .


. . . .. . .. .... ....... ............ ... ...... ..- - ........ . ... - - . . - - -- - - - .-. - -- - - -- . - - - -- -
-- .. - -
.. .. ... ... . .................... ......... ......... . .. ... . .. ..... .............. - .. . ... - ... .. ... . - . ---... . - - - --- - -
. . .. . ........ . .. ...... ...... ...... ..... - . . . . - . .. - - - - - - .. - - - - - - -- - - . - -- - - - . . - - ---

-
. ....... . .... ...... .. ........ ......... ...... ............. ..........- ... ... ........- - . .... -... -.. - - --.-- - -
.. .. . ... . .. .. .. ........ .. .......... . . . . .. ... . - ... ....- ... ... . - . - - -. - - . . - - - - -.. - - - - -- ----
- -
. . .. . .. ... .... . ... ..... ..... ............. .. .............. . ..... ..... ....- . .... .-. ...... . - - ... -- ..
...
. ............ ... ..... ..... ........ ........ ...... . ...... ..............-..... ... ... . - . - .. - -.- ... - . -- - - -- - . - -. - - - -
... ... .. ........................ ...... ... .................. . ..... .......... .. ..... ........... .. .. .. - .. ... - .. .. . . . - .- - -- . -
. . ............ . ..... ............... . ...... ................................. ............ ...... ............ .......... ....... - .
. .. ..... .. ......... - .. ... ... ... ............. ....... ... ... ............. ...... - - ... .. .....- -.. - .. -. .. .... .. -. --- -- - - . - - - -
.. ..... . ...... ...... . ....... ................. .. ......... ...... ............ ............ . ... ...... ................ ...............
... ........ ............... ......... . .. ................. . ..... ...... . ............ ........ ..-..... .... ......... ............. - - - - - - -
. . . ..... ....... ................ ........ ...... ........ . . ...... ........ ...... ................ . ...... ............. ......-. ..
..... . .......... ... ........... .... ...... ........................... .... .... ............ ..... .................. ... ........
.. ..... . . . ... .... ............ .. .......... . ....... .... ...... . ....... ..... . .. .. ... .. ..... -.......................... .
. ... . ...... ... . . ........ . .. ... .... ...... ....... . ... ........ .... . ... .................. .............. ... ..
. . .. . .. . . . .. . . . .......... ... .... . .......... ..... ... ............. .. .... ................. . ............... .. ...
. ..... ....... .... ....... .... ............ .. ................................. ....................-.............. ....... ....... ......
... . ........... .... ... ......... ...................... ....... ..... .. ......................................... ............ ...

Nevoi identificate:
... ..... . . ............ ... .. . ............. ...... ... . ....... .... . . . . .... ............ .. . ................... ....... .
........ ............... ............... ...... ...... .... ...... .......... . . .. . .. ....... .. . ... . ... ............. .........
... .... ... ....... . . ... ... ....... ....... .... ......... . ...... ........ .. ...... .... ......... .... ........ . .... ..
... .... ........ .... .. ...... ..... .... ............... . . .. ..... ..... . .. . ............ ....... ... .. . . .....
. . .. .................. ...... ...... ..................... . ............ ......... . . . .. .... .. .. ...... ................ ..... .. ...
............................ ....... .. . ... ....................................... ... .. ....... ...... .. . ............ .. . ..
- -. ....... ........ ..- - .......... ......... .. ..... ....... .......... .. ......... . .... ......... ...... .... . .. .. .................
- -. ..... ....- ... . ....... .. ... .... . - . ..... . .. .... ....... .. .... .. . . .. ...... ............ .... . ...... ....... ..
......... .......... ............. .. . ...... ...... ....... ..... ..... ..... .. . .... ...... ........ .......... .................
....... .......... ............ . ........... .....-..... . .......... .. ...... .. ...... .. . . .. . .. ..... ... . ... . ...... ....
... .... ........... .............. .......... .... ...... .............. ................. .. ..... ... .... ..... . ... ............ ...
. ... ........... ......... ................. ......... .. ................................ .. ..... ............. .... . ............
. ........ .... .... .... . .. .. .............. . ...... . .... . . .. .... .. .... .. . ... . ... . .. .. .......... . ...............
. . ... .. ...... .. .. ................ .. ..... ......... ............ ................ ..... .................... .. ..... ....
. . .......... . ... ............ . .. . .. ... . ..... .... ... .. .. ................ . .... ... ... .... .. . .. ....
....... .................. ......... ............ ......... .... ................ ....... ........ .................................. ..... ......
REZULTATUL RE EVALUARII
........................... .......... .... ..... ................................. ......... ................................................ ...
.............................. .... ..... .......................... ... ......... ............. ..... ..................... .......... .... ... ..
.............................. .......... .................... ..... . ....................................................................... . ..
.......................................... ........... ............ ............... ............ ...... . ....... ............. . . .............
......................... ......... ...... ......... .. ......... .. ... ...... ........... ......... ........... ............. . ..............
............... ........................ ... ...................... .. ... ........................ ...... .................. .... ............... ..
...... . ................................... ...... ........ . ... ... .............................. ................................. ............
..... - --.. . . .. ... . - - - - - .. .... . . ... - - - ......... ..................... ............ ...... ............... ...... ..-........ .
. .... .................. . ........ ...... ...... .... ....................... ...-.............. ......... ....... ..............................
. . ..........- ........ ....... .. -. ... ....... ......... ...... .............................. ....... ............ .......... ..... .
............. .... .... . ...... .... .... ... .... .. .... ........ .... . ... .. .... ... .

3
COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

B.Gradul de dependenta:

Gradul LA — persoanele care si-au pierdut autonomia mentala, corporala, locomotorie, sociala si pe u care
este necesara prezenta continua a personalului de ingrijire;

G Gradul I B — persoanele grabatare, lucide sau ale caror functii mentale nu sunt in totalitate alterate si care necesita
supraveghere si ingrijire medicala, pentru marea majoritate a activitatilor vietii curente noapte si zi. Aceste persoane
nu isi pot efectua singure activitatile de baza de zi cu zi;

‘’ Gradul I C — persoanele cu tulburari mentale grave (demente), care si-au conservat, in totalitate sau in mod
semnificativ, facultatile locomotorii, precum si unele gesturi cotidiene pe care le efectuiaza numai stimulate.
Necesita o supraveghere permanenta, ingrijiri destinate tulburarilor de comportament, precum si ingrijiri regulate
pentru unele dintre activitatile de igiena corporala;

Gradul M A — persoanele care si-au conservat autonomia mentala si partial autonomia 1ocomotorie,dar care
necesita ajutor zilnic pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii de zi cu zi;

““ Gradul H B — persoanele care nu se pot mobiliza singure din pozitia culcat in picioare, dar care, o data ridicate, se
pot deplasa in interiorul camerei de loculit si necesita ajutor partial pentru unele dintre activitatile de baza ale vietii
de zi cu zi;

Gradul Zf C — persoanele care nu au probleme locomotorii, dar care trebuie sa fie ajutate pentru activitatile de
igiena corporala si pentru activitatile instrumentale;

’ Gradul UfA — persoanele care se deplaseaza singure in interiorul locuintei, se alimenteaza si se imbraca singure,
dar care necesita un ajutor regulat pentru activitatile instrumentale ale vietii de zi cu zi, in situatia in care aceste
persoane sunt gazduite intr-un camin pentru persoane varstnice ele sunt considerate independente;

““ Gradul DIN B — persoanele care nu si-au pierdut autonomia si pot efectua singure activitatile vietii cotidiene.

DATA:

SEMNATURA
ASISTENT SOCIAL

ASISTENT MEDICAL
........ .. ........ .... ....... .. .......
MEDIC FAMILIE:ANGELESCU MIHAELA

4
Aprob,
Primar CADA IOA

Procedura de lucru Nr.3

3. Procedura de furnizare serviciilor sociale

Scopul acestei proceduri este de a stabili modul in care se acorda servicii sociale beneficiarilor
admisi in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti in baza unui contract de prestari servicii soci
si a unui Angajament de plata

Serviciile sunt acordate beneficiarilor din centru , pe baza contractelor de furnizare , de


catre Caminul de Ingrjire Batrani Magiresti Conform Certificatului de acreditare LF NR. 0001888 din
12.05.2016 dupa cum urmeaza : servicii de gazduire pe perioada determinate, servicii de promovare a
relatiilor sociale, servicii de consiliere sociala, servicii de asigurarea hranei.

Furnizorul de servicii sociale se asigura ca serviciile oferite sa fie de calitate, in conformitate cu


normele metodologice de aplicare a standardelor minime de calitate conform Oridunului 29/ 2019
Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca cei tre
rezidențiale destinate persoanelor vârstniGe.
Centrul se asigura de mentinerea unei stranse legături cu apartinatorul / reprezentantul legal;
S°ful de centrL‹ /asistentul social poate solicita prin adr=se , fax , note telefonice, informatii, date,
documente necesare optimizarii acordarii serviciilor sociale , iar aprartinatorii/ reDrezentatul l=gal sa
raspunda promt solicitarilor noastre , care au la baza nevoile beneficiarului, chiar cu cîeplassrea la
sediul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti , ori de cate ori °ste necesar.
In procesul de acordare a serviciilor socilale de catre furnizorul de servicii, acesta se asigura
ca familia sa-si dea acordul scris pentru a putea interveni medical/social cu maxima promptitudine in
cazul in care beneficiarul nu are discernamant , in situa‹ii de urgenta , in cazul in care familia se afla
in imposibilitate fizica, materiala , de alta natura, in interesul superior al beneficiarului.
Responsabilii cu aplicarea acestei procedure de lucru sunt seful de centru , aerulsi
responsabilii de caz impreuna cu tot personalul caminului

10

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA
Procedura nr.4

4. Procedura de incasare a contributiei


Procedura stabileste Modul de incasare a contributiilor datorate de beneficiari, stabilite in
contractual de servicii si in angajamentul de plata cu respectarea normelor legale in viguare.
Contributia stabilita conform Contractului de Servicii , angajamentul de plata si a legislatiei in
viguare se inscaseaza pe baza de chitanta , care se inregistreaza in registruil de casa , la sediul Comunei
Magiresti sau prin virament bancar , dupa cum s-a stabilit in angajamentul de plata. 0 copie dupa
chitanta/virament bancar se va pastra la casierul caminului.
Lunar casierul va intocmi situatia cu beneficiarii care au platit /nu au platit contributia
Daca beneficiarul de servicii sociale nu se poate sustine singur, va avea un sustinator
lega/conventional care isi va lua angajamentul platii.

Responsabili cu aplicarea prezentei procedure este magazinerul /casieruI caminului de


ingrijire batrani Magiresti si inlocuitorul de concediu al acestuia.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
APROB,
Primar,CADA IONICA

Procedura de lucru nr.5 "

5. Procedura privind a cordarea serviciilor de asistență medicală


din cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti

Stabilește modul de furnizare a serviciilor medico- sociale în cadrul Caminului de Ingrijire


Batrani Magiresti, compartimentele și persoanele implicate;.
I.Serviciile medicale sunt oferite în cadrul cabinetului medical.
Principalele servicii medicale oferite beneficiarilor sunt:
-. îndrumare, sprijin, consiliere pe probleme de sănătate;
- îngrijire și igiena personală;
- evaluare medicală la nevoie de catre medicul centrului;
-. tratament al diverselor boli conform retelor medicale elaborate de specialisti;
-.nutriția și dieta prin evaluarea nevoilor alimentare și adaptarea lor la indicațiile medicului;
-.sesiuni educative pentru sănătate (prevenția consumului de droguri, alcool, tutun, etc), educație
sexuală și contraceptivă;
-.monitorizarea preventivă și terapeutică a stării de sănătate a beneficiarilor;
-asigurarea accesului la serviciile rnedicului de familie, medicilor specialisti;
-asigurarea anunțării serviciului de ambulanță și transportul la unități medicale specializate în caz
de urgență;
.Asistentul medical/ingrijitorul administrează tratamentul personal numai la indicația medicului
și conform prescripțiilor acestuia;
Asistentul medical va avea o conduită corespunzatoare, tolerant și atitudine conciliantă față de
benificiari, cât și de colegi.
În cazul în care medicul nu este în unitate, se va lua legatura telefonic cu acesta, urmând
indicațiile date.

Responsabili cu aplicarea prezentei proceduri sunt asistentul medical împreună cu medicul


Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti si ingrijitorii.

12 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucurel Iulia Mihael
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.6

6. Transportul beneficiarilor Ia o unitate spitaliceasca

Procedura sprijina asistentii medicală, ingrijitori/ infirmierele , @ful de centru cu privire la


modul de transport Ia o alta unitate spitaliceasca pentru consult si investigatii de pecialitate, iar in caz de
urgente solicitarea serviciului 112;
Pe baza biletelor de trimitere , solicitate de medicii curanti, medicul de familie , beneficiarii vor fi
programati in functie de prioritatiile la spitalele din imprejurimi: Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti ,
Spitalul loan Lascar Comanesti (alte unitati dupa caz)
Programarile se vor face de catre asistentul medical si vor fi consemnate in fisa de monitorizare.
Se va aduce la cunostinta Sefului de Centru din timp , pentru a falicita punerea la dispozitie a
masinii unitatii sau se vor face demersuri pentru solicitarea serviciului de ambulanta
In caz de urgenta se va solicita serviciul 112
Acte necesare ce trebuiesc intocmite/pregatite la plecarea beneficiarilor din centru sunt:
-Copie act identitate beneficiar
-copie cupon de pensie(dupa caz)
-trimiterea de la medicul de familie care poate fi medicul centrului
-foaie de parcurs /ordin de deplasare
Toate aceste demersuri se vor efectua numai dupa anuntarea Sefului de centru si numai cu acordul
acestuia.
Responsbili cu aplicarea prezentei procedure sunt'§efuI de centru , asistentul fdtedical,
istentul social sau medicul

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
APROB,
Primar,CADA IONICA

Procedura de lucru nr.7

7. Procedura privind agravarea stării de sănătate a beneficiarilor

Procedura stabilește modul de acțiune în cazul în care unui beneficiar i se agravează starea de
sănătate ( șoc anafilactic, criză de epilepsie, accident vascular cerebral, hemoragie, accident în
unitate sau curtea unității — fracturi, entorse, luxații, ințepături în diverse obiecte ruginite - cuie etc.).
Ingrijitorul anunță asistentul medical, medicul unității precum și conducerea unității imediat
după observarea stărîi de sănătate (albirea feței, dezechilibru, iritabilitate, dispnee, stare de
lipotimiee , cianoza extremităților, etc).
Se îndepartează ceilalți beneficiari din jurul rezidentului în cauză.
Beneficiarul este așezat pe orizontală, nu este mutat, este desUacut la gât pentru a facilita
respirația.
Asistentul medical/ingrijitorul la recomandarea medicului administrează tratament și daca
este cazul la indicațiile medicului de famillie/specialist a1 unitatii sau anunță Salvarea la numarul de
urgență 112.
Sunt pregatite actele necesare (CI,cupon pensie ,fisa monitorizare)pentru a putea fi pusă la
dispoziția cadrelor medicale de pe salvare sau la spital.
Se anunță telefonic apartinătorul/reprezentantul legal al beneficiarului.
Se va înscrie in Caietul de evidenta/fisa monitorizare evenimentul petrecut cu detalii ( cum s-
a întamplat, ce a declanșat această stare de boală, starea beneficiarului, ora, etc) . Evenimentul va fi
trecut și-n Registrul de incidente deosebite la fel cu detalii.

Responsabili cu aplicarea prezentei proceduri sunt ingrijitorii/infirmiere1e,asistentu1 medical.

14 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucure1 Iulia Mihaela
Aprob,
Procedura de lucru Nr.8 Primar CADA IONICA

8. Cum se actioneaza in cazul in care beneficiarul devine violent

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar devine violent fata de
ceilalti beneficiari , cand este necesara apararea de proprile actiuni care I-ar putea rani si fata de
personal.
Beneficiarul cu stari de agitatie psihomotorie, cu tendinte de autoagresivitate, agresivitatea
fizica si verbal fata de ceilalti beneficiari precul si fata de personal, este observant consiliat, foiosindu-se
toate metodele de calmare (discutii cu beneficiarul adoptand o tonalitate calda , linistitoare ascultarea
melodiei preferate, plimbari) si foarte important determinarea cauzei pentru starea sa si indepartarea
factorului determinant ( conflictual cu un coleg, dorinta de a avea un oarecare obiect) daca este posibil.
Este anuntat asistentul medical , ful de centru
In cazul in care situatia o impune (autoagresivitatea, agresivitatea fizica fata de ceilalti
beneficiari, fata de personal ) este imobilizat si izolat, apoi se suna 112
Este anuntat conducerea caminului (Sef Centru , Primar)
Daca este posibil Asistentul Medical va insoti beneficiarul la unitate spitaliceasca unde este
transportat.
Se va intocmi Raport de incident , cu detalii despre cei care au fost de fata la petrecerea
incidentului . Va fi anuntat apartinatorul/ reprezentantul legal telefonic si se va aplica procedura de
sistare a serviciilor
Responzabilii cu aplicarea prezentei procedurii:Asistentul medical , seful de centru

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Procedura de lucru Nr.9

9. Procedura privind cazul in care beneficiarul paraseste unitatea fara bilet de voie

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar paraseste unitatea fara bilet de
voie(fara permisiune )
Plecarea beneficiarului din unitate fara bilet de voie este anuntata de orice angajat al caminului de
serviciu , cand se constata acest lucru.
Sunt anuntate organelle de politie din raza teritoriala a Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti,
respectiv Politia comunei Magiresti.
Seful de centru face o sesizare in scris catre politia si comuna Magiresti.
Personalul de serviciu(ingrijitori , magazine , sef centru , asistent medical etc.) nu parases ntru a
pleca in cautarea beneficiarului
Seful de centru poate dispune constituirea unei echipe de cautare doar in cazul in care sunt resurse
umane suficiente si contunuarea activitatii centrului nu este ingreunata.
La readucerea beneficiarului in unitate sunt evaluate de catre echipa multidisciplinara /asistent
social/ psiholog motivele plecari si revizuieste planul Individual de Interventie
Se va inscribe in Caietul de evidenta de catre asistentul medical de serviciu/personal de ingrijire de
serviciu evenimentul petrecut cu detalii(starea beneficiarului, descrierea imbracamintii , ora. Etc)
Seful de centru va consemna cu detalii in registru de incidente deosebite.
Responsabili cu aplicarea prezentei procedure Sunt: T personalul Celui

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA I’ONICA

Procedura de lucru Nr.10

10. Invoirea beneficiarilor, acordarea biletelor de voie , prelungirea lor

Scopul acestei procedure este de a stabili maniera de acordare a biletelor de voie si prelungirea
acestor pentru beneficiarii din Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti.
Accesul in comunitate al beneficiarilor , in vederea derularii diverselor activitati (cumparaturi,
plimbari, vizite la diferitele institutii si servicii din comunitate locala etc. ) este permis cu acordul/3efului
de centru iar in familia natural/alte famiii este permis cu aprobarea administratorului si asistenului
medical.
Familia / reprezentantul legal completeaza solicitarea catre centru cu cel putin 3-5 zile inainte de
eliberarea biletului de voie , se specifica perioada invoirii si domiciliul.
Familie/reprezentantul legal/ beneficiarul va respecta termenul de invoire , locatia specificata in
biletul de voie si protocolul privind invoirea in familie , date de contact si sunt direct raspunzatori cu
medicatia beneficiarului.
In cazul in care se doreste prelungireaBiletului de voie se face o solicitare scrisa catre centru de
apartinator/ reprezentant legal cu 3-5 zile inainte de expirarea biletului de boie si sunt direct raspunzatori
de continuarea si administrarea medicatiei beneficiarului invoit
Peroana care solicita invoirea in familie, are obligatia de a supraveghea permanent beneficarul
pentru evitarea incidenteleor nedorite
Biletele de voie, se elibereaza la soicitarea familiei/ reprezentaului legal / beneficiarului in dublu
exemplar (unul este inmanat familiei/ reprezenantului legal / beneficiarului , celalalt ramane la centru)
mentionandu-se locul, data, ora,motivuI , durata invoirii si per na care insoteste beneficiarul.
La recomandarea medicului centrului/ asistent social, asistent medical / sef centru se poate da
acordul sau nu pentru invoirea beneficiarului
Biletele de voie sunt semnate de Seful de centru alaturi de Asistent medical in cursul saptamanii
intre orele 8-16.
In cazul in care familia / reprezentantul legan nu respecta termenul de invoire se ia legatura
telefonic , se anunta conducerea centrului.
Familia are obligatia sa anunte institutia in momentul in care beneficiarul a parasite domiciliul fara
acordul familiei / reprezentantului legal.
Formulare procedura : Bilete de voie

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
U.A.T. Magiresti Camin de Ingrijire Batrani
Nr:............/................................

BILET DE INVOIRE,

Subsemnatul(a).........................................................................................reprezentant legal al
beneficiarului de servicii sociale......................................................................,doresc o invoire in
data de ....................................pe o durata de .......................................pentru.......................................

(numele beneficiarului)

DATA, SEMNATURA,
SEF CENTRU :CIDA LIVIU CATALIN

ASISTENT MEDICAL: MACSIM LUMINIȚA


Aprob,
Primar CADA IO ICA

Procedura de lucru nr.11


11. Protectia impotriva abuzurilor si neglijarii.

Procedura stabileste modul de actiune in cazul in care un beneficiar este abuzat. Abuzul poate
imbraca urmatoarele forme : abuz fizic , psihic , sexual , financiar , neglijare , discriminare , tratament
degradant sau inuman, la care poate fi beneficiarul de catre personalul centrului , alti beneficiari ,
eventuali membri de familie/ reprezentanti legali.
Salariatii anunta asistentul medical//Șeful de centru despre forma abuzului, se consemneaza in
Registrul de evidenta a cazurilor de abuz, neglijare si discriminare evenimentul petrecut cu detalii
(starea beneficiarului ore etc.)
Beneficiarul abuzat fizic si/sau emotional (sexual , economic) este consiliat ,sunt folosite toate
metodele (discutii cu persoane de referinta), pentru determinare cauzei abuzului si indepartarea
factorului determinant.
Se vor consemna situatiile semnalate si masurile luate in fisa de monitorizare si Registrul privind
protectia impotriva abuzurilor . Toate acestea vor fi inscrise si in dosarul beneficiarului.

Formulare procedura:
1. Scala de screening a abuzului din partea persoanei care ingrijeste persoana varstnica
2. Scala de screening a abuzului din partea familiei/antor persoane asupra persoanei varstnice

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
COMUNA IVIAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANII

Scala de screening a abuzului persoanei care ingrijeste batranul

Va rog sa raspundeti la intrebarile de mai jos in calitatea Dvs de persoana care


ingrijeste o alta persoana. Raspunsul poate fi ori DA ori NU.

1. Uneori aveti probleme sa controlati nervii sau agresiunea


fata de batrani?
DA
NU
2. Ati simtit adesea ca sunteti fortat sa actionati cum nu va sta in
caracter, ori sa va faca sa va simtiti jenat?
DA
NU
3. Ati constatat ca este dificil sa controlati comportamentul fata de
Batrani?
DA
NU
4. Uneori ati simtit ca sunteti fortat sa fiti mai dur cu batranii?
DA
NU
5. Uneori ati simtit ca nu puteti face ce este realmente necesar sau ceea ce DA NU
ar trebuie facut pentru batrani?
DA
NU
6. Ati simtit adesea ca trebuie sa rejectatl Sa-i ignorati?
DA
NU
7. Adesea va simtiti asa de obosit sau extenuat ca nu puteti sa impliniti nevoile batranilor?
DA
NU
8. Adesea simtiti ca trebuie sa strigati la batrani?
DA
NU
COMUNA MAGIRESTI
CAIVIINUL DE lhlGRlJlRE BATRANI

Scala de screening a abuzului din partea familiei/altor persoane a persoanei


varstnice
1. Aveti pe cineva care petrece timpul cu Dvs, va acompaniaza la cumparaturi sau la doctor?
DA

2. Sunteti in situatia sa va ajute cineva?


DA
NU

3. Sunteti adesea trist si singur?


DA
NU

4. Cine ia deciziile despre viata Dvs, precum unde si cum trebuie sa traiti?
DA
NU

5. Va simtiti incomfortabil cu cineva din familia Dvs?


DA
NU

6. Puteti sa va luati medicamentele sau sa va deplasati singur?


DA
NU

7. Simtiti ca nimeni nu vrea sa va vada?


DA
NU

8. Cineva din familia Dvs abuzeaza de alcool?


DA
NU

9. Cineva din familia Dvs va face sa stati in pat sau va spune ca sunteti bolnav cand de fapt
nu sunteti?
DA
NU

10. Va fortat cineva sa faceti lucruri pe care nu le-ati vrut?


DA
NU

11. V-a luat cineva lucruri sau bunuri fara sa va ceara permisiunea?
DA
NU

12. Aveti incredere in multi din familia Dvs?


DA
COMUNA MAGIRESTI
CAMIhlUL DE INGRIJIRE BATRANI

NU

13. V-a spus cineva ca faceti prea multe greutati?


DA
NU

14. Aveti destul spatiu personal unde sa va tineti lucrurile si sa nu va deranjeze nimeni?
DA
NU

15. A incercat cineva apropiat sa va raneasca sau sa va loveasca recent?


DA
Aprob,
Primar CADA I NICA

Procedura de lucru Nr.12

12. Inregistrarea si rezolvarea sesizarilor / reclamatiilor

Caminul de Ingrijire Batrani incurajeaza beneficiarii sa isi exprime opinia asupra oricaror aspecte
ce privesc activitatea centrului.
Scopul acestei proceduri de lucru este de a stabilii modul in care se vor formula sesizarile /
reclamatiile facute de beneficiarii si/sau reprezentantii legali, cui se vor adresa si cum se inregistreaza ,
modalitatea de raspuns catre acestia si modul de solutionare. Informarea beneficiarilor privind
formularea de sesizari /recIamatii se realizeaza in termen de 5 zile lucratoare de la admitere si se
consemneaza in Registrul de Evidenta privind informarea Beneficiarilor .
Beneficiarul sau reprezentantul legal are dreptul de a informa verbal sau in scris printr-o
sesizare/reclamatie cu privire la acordarea serviciilor acordate , comportamentul neadecvat al
personalului , un eveniment deosebit petrecut in camin , sau orice alta problema remarcata de
beneficiar/reprezentant legal.
Caminul detine un registru de Reclamatii si pune la dispozitia beneficiarilor un recipient de tip
cu'ie postala in care acestia pot depune sesizari/reclamatii cu privire la aspectele negative constatate ,
dar si propuneri privind imbunatatirea activitatii centrului. Recipientul este dispus intr-un loc accesibil
tuturor , la intrare in centru.
Seful de centru trebuie sa desfaca saptamanal cutia in prezenta a 2 beneficiari si sa inregistreze
pe loc in registrul de evidenta a sesizarilor/reclamatiilor cu data si numar.
Atat sesizarile si reclamatiile , cat si modul de solutionare al acestora se arhiveaza intr-un dosar
si se pastreaza la sediul centrului cel putin 2 ani de la inregistrare, iar raspunsul trebuie sa fie oferit in
termen de 30 de zile.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
APROB,
Primar,CAD/A IONICA

Procedura de lucru nr. 13

13 Transferul unui beneficiar din cadrul Caminului de Ingrijire Batrani


Magiresti într-o altă institutie de protecție specială

Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de transfer a unui beneficiar din Caminul
de Ingrijire Batrani Magiresti în altă unitate cu specific asistențial pliabililă pe tipologia
beneficiarului;
Motivele transferului pot fi:
a) din rațiuni de ordin medical;
b) de comun acord cu beneficiarul/apartinător;
c) la cererea familiei, a unei persoane interesate sau direct implicate
d) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a regulamentului
intern al furnizorului de servicii sociale (comportamente ale beneficiarului
constatate ca periculoase pentru el, pentru ceilalți beneficiari sau pentru
personal/comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale
activitatilor centrului, altele);
e) în cazuri de forță majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se
datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul incheierii
contractului si care face imposibila executarea/indeplinirea acestuia (ex.: cataclisme
naturale, apariția unui focar de infecție epidemică)
alte situatii prevăzute în contractul de servicii sociale încheiat între furnizorul de
servicii și beneficiar/aparținător; (neplata la timp a contributței lunare de întreținere
datorate de persoanele obligate la plata/debite restante acumulate);
Demersurile necesare transferului:
a. în baza unei solicitari/cereri scrise a unei persoane interesate/direct implicate
beneficiar/ aparținător/reprezentant legal;
b. în baza recomandărilor medicale;
c. în baza hotararii echipei multidisciplinare a Caminului de batrani Magiresti
consemnată în procesul verbal de intalnire;
d. in cazul unor situatii prevazute in contractul de servicii.
Dacă se indeplineste una din condițiile sus mentionate se intrunește echipa multidisciplinară în
termen de 5 zile de la primirea solicitării. Se face evaluarea solicitării ținând cont de documentele
medicale din evidența centrului/documentele din dosarul de recuperare/dosarul social. După
evaluare, echipa ia o hotărare consemnată într-uri proces verbal de întalnire dacă se
admite/impune/recomnadă transferul din unitatea noastră.
În cazul în care echipa multidisciplinară a hotarat transferul — în interesul major al
beneficiarului - se intocmeste un proces-verbal care va fi avizat/aprobat de către șeful de centru.
Pentru situatiile d) si f) se va intocmi o comisie din dispozitia primarului compusa din 2
beneficiari,2 reprezentanti ai personalu1ui,responsabi1ul de caz care vor analiza situatia si vor

20 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucurel Iulia Mi e1
Aprob,
Primar CADA IONICA

propune masuri. Masurile vor fi aprobate de catre primar.


Centru catre care se va directiona beneficiarul trebuie sa trimita acor ul preluarii, acesta
arhivandu-se la dosarul fostului beneficiar.
Documentele solicitate de noul centru vor fi transmise cu adresa de I aintare. Beneficiarul va fi
insotit la noul centru de un reprezentant de la Caminul de lngijire Batrani sa de reprezentantul legal al
acestuia.

21

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
Aprob,
Primar CAD NICA

Procedura Nr.14

14 Cum se actioneaza in caz de deces sau stare terminala al unui beneficiar


Scopul procedurii de lucrul interne este de a stabili maniera de actiune a specialistilor,
personalului medical si de ingrijire in cazul starii terminale si descesului unui beneficiar. Stabileste
modul de actiune in cele trei arii: cand beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca , cand
beneficarul decedeaza in cadrul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti si cand beneficiarul decedeaza
in familie.
14.1 Cand Beneficiarul decedeaza in alta unitate spitaliceasca ( S.M.U. Moinesti , Spitalul loan
Lascar Comanesti , S.J.U. Bacau , etc.)t
amilia este informata starea reala in care este beneficiarul si este pregatita pentru
momen ul inevitabil ce va urma.
Lucratorul social/asistent social sprijina familia in oficializarea formalitatii de deces.
Sunt pregatite lucrurile si obiectele beneficiarului si sunt predate pe baza de proces verbal
apartinatorilor/reprezentantiIor legali.
Apartinatorii / reprezentanti legali au obligatia de a ne inmana o copie a certificatului de
deces in 48 de ore de la data intrari in posesie , pentru ca personalul cu atributii de inchidere caz sa
definitiveze dosarul Ex-beneficiarului . Certificatul de deces va fi inmanat asistentului medical.
14.2 Cand beneficiarul decedeaza in cadrul Caminului De Ingrijire Batrani
In cazul inrautatirii starii de sanatate prin diagnostic , patologie , varsta , se anunta din timp
familia, se va face pregatire/consiliere pentru momentul inevitabil si se realizeaza supravegherea
permanenta a beneficiarului, asigurand servicii medicale si tratament corespunzator , inclusiv medicatie
pentru terapia durerii. Centrul amplaseaza un paravan despartitor pentru cei in stare terminala sau in
caz de deces, in cazul in care beneficiarul este cazat intr-o camera cu mai multe paturi.
Centrul asigura astistenta spirituala solicitata de beneficiar — serviciile religioase din cultul
solicitat.
Constatatrea decesului : decesul este obligatoriu constatat de medicul unitatii / medic de familie
specializat(medicul unitatii anunta Politia si Serviciul de Medicina Legala , Doar in cazul unui deces
suspect, argumentat si sustinut de Medicul unitatii)
Dupa constatarea decesului , beneficiarul ramane in pat (pe pavilion) timp de 2 ore. Este
anuntat seful de centru care deleaga o persoana in vederea anuntarii familiei dar nu mai tarziu de 2 ore
in scris, prin telefon , sau posta electronica
lntocmirea certificatului de deces: Certificatul medical constatator al decesului este intocmit
obligatoriu de medicul uoitatîi '? t

Vizat de legalitate
Secretar General, ucurel Iulia Mihaela
Aprob,
Primar CADA IONICA

Intocmirea/ completarea certificatului medical constatator al decesului poate fi numai dupa 24


de ore de la declararea decesului
Daca in decursul celor 2 ore familia/reprezentantul legal / conventional nu au sosit pentru
ridicarea trupului beneficiarului , se va trece la contactarea firmei specializate in servicii funerare cu care
reprezentantul legal a incheiat contract(copia contractului se afla la dosarul beneficiarului.
Familia / reprezentantul legal / conventional are obligatia de a prezenta o copie dupa certificatul
de deces si sa semneze documentatia conform procedurii de iesire(referat inchidere caz, act additional),
Se va consemna cu detalii decesul beneficiarului in fisa de monitorizare a asistentului medical/
caietul de evidenta a ingrijitorilor.
Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de
process verbal apartinatorilor/reprezentantilor legali.
Lucratorul social/asistent social pastreaza o copie a certificatului de deces si o arhiveaza la
dosarul ex-beneficiarului.
14.3 Cand beneficiarul decedeaza in familie.
Apartinatorul/reprezentantul legal are obigatia de a anunta unitatea despre decesul
beneficiarului.
Daca documentele in original sunt la unitate (C.I / B.I / C.N ) — se vor pune la dispozitie
apartinatorului/ repreznetantului legal, in baza unei solicitarii.
Apartinatorii / reprezentantii legali au obligatia de a ne preda o copie a certificatului de deces in
48 de ore de la data intrarii in posesie , pentru a-I arhiva la dosarul ex-beneficiarului.
Sunt pregatite lucrurile si obiectele personale ale beneficiarului si sunt predate pe baza de
proces verbal apartinatorilor/reprezentantiIor legali.

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
APRO
Primar,CADis

Procedura de lucru 15
15. Rel• tia personalului cu beneficiarii

Scopul procedurii de lucru stabilește modul de interrelaționare a personalului cu beneficiarii


de servicii sociale instituționalizați în Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti , unitate aflată în
subordinea Comunei Magiresti și cu aparținătorii acestora;
Reglementează modul/maniera de lucru dintre personalul Caminului de Ingrijire Batrani
Magiresti și beneficiarii de servicii sociale admiși în această unitate.
Sprijină conducerea centrului/alte organisme abilitate în colaborarea, comunicarea, eficiența,
transparența, informarea corectă, atitudinea pozitivă dintre cele două părți: furnizorul de servicii
sociale — Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti și beneficiarii de servicii sociale respectiv
aparținătorii-reprezentanții legali ai acestora.
Personalul Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti cunoaşte și aplică Carta drepturilor
beneficiarilor beneficiarilor, aceasta fiind afișata la loc vizibil in interiorul instituției, în holul de la
intrare,spatiu1 pentru vizite, carta la care au acces și beneficiarii de servicii sociale. Referitor la
acesta carta precum și la relația personalului cu beneficiarii , periodic se susțin sesiuni educative
adresate beneficiarilor de servicii sociale.
La nivelul caminului este desemnat uri reprezentant a1 beneficiarilor ,pentru a fi în contact
direct și permanent cu problemele acestora, nevoile, dorințele. Acesta are intalnim trimestriale cu
conducerea unităii. Deciziile importante se iau doar cu consultarea acestora.
Beneficiarii cunosc și aplică Regulamentul de ordine interioară a1 beneficiarilor din cadrul,
Caminului de Ingrijire Batrani Magiresti .
Personalul foloseşte un limbaj adecvat și respectuos față de beneficiar și evită folosirea
termenilor care pot aduce prejudicii persoanelor, grupurilor sau comunităților,respecta Codul etic al
angajatilor.

Responsabilii cu aplicarea prezentei proceduri : tot personalul din cadrul Caminului de Ingrijire
Batrani Magiresti .

Formulare procedura :
1.Chestionar de masurare a gradului de satisfactie al beneficiarilor

24 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucurel Iulia ihaela
COMUNA MAGIRESTI
CAMINUL DE INGRIJIRE BATRANI

CRESTIONAR DE MASURARE A SATISFACTIEI BENEFICIARILOR

Informatiile fwrnizate de dumneavoastră vor fi folosite pentru îmbunătâțirea procedurilor de lucru in


vederea oferii unor servicii sociale de calitate.
Toate informatiile pe care le vezi oferi sunt strict confidențiale si servesc scopului mai sus amintit.

Date
personale
Nume:
Prenume.
Vârsta.
Domiciliul:
’sta institul!onalizării:
diagnostic:

Pentru fiecare întrebare se va alege o singura varianta de răspuns.


Va multumim!

1. Înaintea admiterii in centrul nostru, ați avut acces la materiale informative si publicitare privind serviciile
fumizate în centrul nostru?
a. Da.
b. Nu.

2. Ați semnat un contract de servicii ce conține obiectul contractului, drepturile și obligațiile dumneavoastră
și ale instituției?
a. Da.
b. Nu.

3. Ce conține planul individual de asistență și îngrijire si in ce măsură ați participat la elaborarea acestuia?
a. In mare măsura,....................................................................
b. In mica măsura,....................................................................

4. În cadrul centrului vă desUașurați activitatea conform unui orar zilnic?


a. Da
b. Nu

5. Centrul vă asigură accesul în comunitate, la căldură, curățenie, post telefonic?


a. Da.
b. Nu.

6. Vi se pun la dispoziție obiecte de igiena personala?


a. Da.
b. Nu.

7. Sunteți mulțumit de camera in care locuiți si de amenajarea spațiului cu obiecte proprii?


a. Da.
b. Nu.
9. Ce părere aveți despre spatiile igienieo-sanitare din centru?
a. SatisUacătoare.
b. NesatisUacătoare.

10. Apreciați pe o scala de la 1 la 4 importanța serviciilor oferite de centrul nostru, in care:

1= servicii neimportante pentru dumneavoastră;


2= servicii puțin importante pentru dumneavoastră;
3= servicii importante pentru dumneavoastră;
4= servicii foarte importante pentru dumneavoastră.

ITEMI( servicii) 2 3 4
1. Servicii de asistenta medicala
2. Servicii de asistenta sociala
3. Servicii de curatenie si ingrijire
4. Terapie prin munca/adiverse activitati

11. Sunteti multumit/a de felul in care va tratează personalul centrului nostru?


a. Da.
b. Nu.

12. Atunci când sunt organizate excursii/evenimente in cadrul centrului participați și dumneavoastră?
a. Da.
b. Nu.

13.Va să rbătoriți ziua de naştere?


a. Da.
b. Nu.

14.Care sunt cele mai mari probleme în legătură cu activitatea din centru pe care le aveți?

15. Ce propuneri si recomandări aveți pentru îmbunătățirea serviciilor centrului nostru?

NOTARE:

Răspunsurile notate cu a. = 1 punct.


Răspunsurile notate cu b. = 0 puncte.
Pentru itemul 10,
servicii foarte importante — 4 puncte.
servicii importante = 3 puncte.
servicii putin importante = 2 puncte.
servicii neimportante = 1 punct.

INTERPRETARE:

- SatisUacut (profund) = 24 - 30
- Satisfăcut (mediu) = 6 - 23
- NesatisUaeut 0—5
Aprob,
Primar CADA ION

Procedura de lucru nr.16

16.Notificarea incidentelor deosebite

Procedura stabileste si clarifica care sunt incidentele deosebite care pot afecta calitatea
vietii sau siguranta beneficiarilor.
Centrul detine un registru special de evidenta a incidentelor deosebite care afecteaza
integritatea fizica si psihica a beneficiarului — imbolnaviri , accidente , agresiuni sau alte
incidente in care acesta a fost implicat- absenta nejustificata din centru , furt ,
comportament imoral etc. In registru se consemneaza data producerii incidentului , natura
acestuia , consecintele asupra beneficiarului identificat prin nume, prenume si varsta, data
notificarii familiei si / sau a institutiilor competente ce trebuie informate conform legii ,
masurii luate.
Centrul notifica telefonic, in scris sau prin e-mail familia/reprezentantul legal al
beneficiarului cu privire la incidentele deosebite care au afectat beneficiarul sau in care acesta a
fost implicat. In caz de imbolnavire grava a beneficiarului notificare se transmite imediat.
Pentru celelalte tipuri de incidente si daca se impune interventia sau suportul familiei ,
notificare se efectueaza in maxim 24 de ore de la producerea incidentului. Aceste notificari se
consemneaza de asemenea in registrul de evidenta a incidentelor deosebite.
Cand exista suspiciuni cu privire la decesul beneficiarului, s-a produs o vatamare
corporala importanta sau accident ,a aparut un focar de infectii transmisibile sau orice alt
eveniment care afecteaza calitatea vietii beneficiarilor , centrul informeaza organele
competente prevazute de lege ( organele de cercetare penala , DSP ) de indata.

26

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel Iulia Mihaela
APR

Procedura de lucru nr. 17


17. Sistarea serviciilor
Scopul acestei proceduri este de a stabili modalitatea de încetare/sistare
serviciilor sociale.
Situatiile in care Caminul de Ingrijire Batrani poate sa sisteze/suspende acordarea serviciile sociale
catre beneficiar pe o anumita perioada de timp sunt urmatoarele

)1a cererea motivata a beneficiarului in scopul iesirii din camin pe o perioada determinata;se solicita
acordul scris al persoanei care ii va asigura gazduirea si ingrijirea necesara pe perioada
respectiva;acordul poate fid at prin semnarea biletului de voie;
b) in caz de internare in spital,in baza recomandarilor medicului curant sau a personalului
medical din serviciul de ambulanta;
c) in caz de transfer intr-un alt centru/institutie in scopul efectuarii unor terapii sau programe
de recuperare /reabi1itare sau integrare/reintegrare sociala pe perioada determinata,in masura in
care aceste servicii nu sunt in apropierea caminu1ui;se solicita acordul scris al centrului/institutiei
catre care se efectueaza transferul beneficiarului;

d) in cazuri de forta majora (cataclisme,incendii,focar de infectii etc) caminul stabileste impreuna


cu beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia modul de solutionare a situatiei fiecarui beneficiar
(transfer in alt centru,revenire in familie etc).
Constituie motive de incetare a dreptului la servicii privind îngrijirea în cămin pe perioada
nedeterminata următoarele:

a) la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură ( se


solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de
la ieşirea beneficiarului din centru se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la
nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la
prezența beneficiarului în localitate;

b) după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și


angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea
și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieşirea beneficiarului, centrul
notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui
beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire
și îngrijire oferite;

c) transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a
beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru
se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

d) la recomandarea centrului rezidențial care nu mai are capacitatea de a acorda toate


serviciile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior
datei când se
26 Vizat de legalitate,
Secretar,Bucurel Iulia Mihaela
APROB
Primar,CADA IONI
estimează încetarea serviciilor, centrul stabilește, împreună cu beneficiarul și serviciul public'de
asistență socială pe a cărei rază teritorială își are sediul centrul, modul de solutionare a situației
fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);
orice situație în care beneficiarii lipsesc nemotivat din cămin o perioadă mai mare de 2 zile
consecutive;
e) refuzul semnării contractului de furnizare servicii sociale;

f) plata contributiei de intretinere cu intarziere mai mare de 15 zile.

g) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat
in mod direct sau indirect (neprezentare în termen de 5 zile de la comunicarea dispoziției );
h) retragerea autorizatiei de functionare sau a acreditarii Căminului de ingrijire batrani Magiresti

fi) limitarea domeniului de activitate pentru care Căminul de ingrijire batrani a fost acreditat, in
masura in care este afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;

j) schimbarea obiectului de activitate al CăminuJui de ingrijire batrani , in masura in care este


afectata acordarea serviciilor catre beneficiarul de servicii sociale;

k) expirarea duratei pentru care a fost stabilită internarea temporară ;

l) forta majora, daca este invocata;

m) imposibilitatea financiara a Comunei Magiresti de a sustine diferenta de cost


lunara/beneficiar a serviciilor sociale acordate;

n) orice situație în care contractul de acordare servicii de îngrijire încetează sau este reziliat;

o) caz de deces al beneficiarului;


p) în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea
acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

r) când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;

s) nerespectarea in mod repetat de catre beneficiarul de servicii sociale a angajamentului individual;

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele trei situații menționate mai sus
se realizează prin raportul de iesire aprobat de primar in urma deciziei luate de o comisia stabilita
prin dispozitia primarului;comisia va fi formata din seful centrului,2 reprezentanti ai personalului
,responsabilul de caz si reprezentanti ai beneficiarilor

27 Vizat de legalitate,
Seeretar,Bucurel Iulia Miha a
Aprob,
Primar CADA IONI

Formulare Procedura :
1. Referat inchidere caz
2. Raport iesire din camin

Prezentul Manual de procedure se completeaza de drept cu apa iile unor alte


legislative din sfera sociala/ modificarile interne ale unitatii/dispozitiil rfiunei agiresti
hotararile Consiliului Local Magiresti etc.
Orice persoana nou angajata / delegata/detasata/voluntar respecta si-si insuseste
prezentul Manual de proceduri.

Sef Centru

Cîdă LiyiȘ-Ș,&tăIin

Vizat de legalitate
Secretar General, Bucurel lulia Mihaela
COMUNA MAGIRESTI

CAMIN DE INGRIJIRE BATRANI MAGIRESTI

Nr... ......./... ... ..... ....... .....

REFERAT DE ÎNCHIDERE CAZ

(in caz de întoarcere la propriul domiciliu, in caz de deces, etc.)

Nume si prenume beneficiar: Data

Data si locul nasterii:

Motivul pentru care încetează de a beneficia de asistență:

o a decis întoarcerea la propriul domiciliu

o a găsit un alt tip de asistență

o a decedat la data de

o altele

Data de la care încetează asistența:

Semnătura ex-beneficiarului

(in cazul in care se retrage din acest centru)

Asistent social
APROB,
Ing.CÂDĂ IONI

Comuna Magiresti

RAPORT
CU PRIVIRE LA IESIREA BENEFICIARILOR DIN CAMINUL DE INGRIJIRE
BATRANI MAGIRESTI

In urma prezentarii referatului de inchidere caz nr........ din .,.............al dosarului


de iesire a beneficiarului din Caminul de Ingrijire Batrani Magiresti comisia de avizare
a constatat ca se indeplinesc conditiile art.9,1it.(c) si (d) din Procedura de admitere/iesire
drept pentru care se avizeaza inchiderea dosarului pentru
beneficiarul ... ........................,., cu domiciliul in ..... ....

Comisia de avizare,

Presedinte: Bucurel Iulia Mihaela-secretar

Membri : Cida Liviu Catalin-sef centru

Avramescu Elena -asistent social

Angelescu Mihaela-medic de familie

Macsim Luminita- asistent medical

Ciobanu Dorina-casier/magaziner