Sunteți pe pagina 1din 155

PAMELA KENT

Dragoste
[i
[antaj
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de:
ANCA MOR~RESCU

ALCRIS
Capitolul 1

Petrecerea era în toi când Genista deschise u[a de la


apartamentul lui Greg Hardiman. Cioc`nise de câteva ori,
dar din cauza zgomotului nu putea fi auzit`. Sufrageria
era plin` de cupluri care dansau frenetic [i fetei îi
trebuir` câteva minute ca s`-[i z`reasc` gazda. Când o
f`cu îns`, merse la el, \i cuprinse bra]ul cu o mân` sub]ire
[i îl privi cu ochi juc`u[i. Acesta era pu]in ame]it de
b`utur` [i îi acoperi mâna cu a lui.
– Ei, ia uite cine a venit! coment` el. Nu credeam c` o
s` po]i ajunge, draga mea. Mi-a spus o vr`biu]` c` aveai
de gând s` munce[ti pân` târziu în seara asta. {eful `sta
al t`u te ]ine foarte ocupat`, nu-i a[a?
6 PAMELA KENT

– Cineva trebuie s` profite de pe urma mea, nu? îi


aminti Genista cu r`ceal` în glas.
Era adev`rat, Bob trebuia s` r`mân` cu ea pân` târziu
în seara aceea, dar so]ia lui, Elaine, îl sunase [i-l rugase s`
vin` mai devreme acas`. Iar Genista, r`mânând singur`,
la un moment dat nu se mai descurcase cu hârtiile [i
plecase [i ea. Deja regreta c` alesese s` vin` la aceast`
petrecere.
– Hai, o s`-]i prezint invita]ii, \i spuse Greg,
întrerupându-i gândurile. Nu avem de multe ori norocul
de a te avea în preajm`. Ce p`cat c` plec în State la
sfâr[itul acestei s`pt`mâni. Întotdeauna te-am pl`cut,
Gen [i mereu m-am întrebat ce se ascunde în spatele
acestei atitudini de "p`streaz` distan]a" pe care o afi[ezi
mereu.
Genista auzise de prea multe ori treaba asta ca s` se
mai înfurie. Nu în]elegea care e gândirea asta a
b`rba]ilor. Dac` era singur` [i major`, însemna c` trebuia
s` treac` prin paturile lor? De patru ani încerca s`-i ]in`
departe pe b`rba]ii ca Greg care credeau c` sunt de-ajuns
câteva complimente ca s` cucereasc` o femeie.
Plec` de lâng` el, dup` ce îi refuz` oferta de a o
prezenta celorlal]i. Îi cuno[tea pe majoritatea celor
DRAGOSTE {I {ANTAJ 7

prezen]i. Ca [i ea, lucrau pentru Computerstore, o firm`


mic` dar foarte important`, care vindea calculatoare de
înalt` tehnologie firmelor din ]ar`. De patru ani, de când
venise la Londra, lucra pentru ei [i pân` acum îi pl`cuse
munca pe care o avea, ca asistent` personal` a
directorului firmei. Se încrunt` când î[i aminti de vestea
care o f`cuse s`-[i întrerup` vacan]a din Grecia.
Computerstore fusese preluat` de o companie puternic`
[i în cadrul firmei umblau zvonuri c` se vor face
concedieri. Pân` [i Bob Norman, [eful ei, la care ]inea
foarte mult, fusese cam r`v`[it în ultima s`pt`mân`.
F`ceau echip` bun` [i, de[i [tia c` nu e bine s` se ata[eze
de colegii de munc`, [tia c` îi va veni greu s` lucreze
pentru altcineva.
Luând un pahar cu b`utur` de pe m`su]a cu aperitive,
se sprijini de perete [i îi privi sardonic pe cei din camer`.
Dac` nu se în[ela, de pe urma acestei petreceri
ame]itoare a doua zi diminea]a se vor forma câteva
cupluri. Zâmbi. Era pe departe cea mai atr`g`toare
femeie din acea înc`pere. Înalt`, sl`bu]` [i îmbr`cat`
elegant, cu p`r de un ro[cat-închis care se pierdea în
onduleuri pe umeri. Î[i d`du seama c` e privit`. Nu f`cu
gre[eala de a se uita imediat s` vad` cine o urm`re[te, dar
8 PAMELA KENT

\n loc de asta, arunc` o privire plictisit` în jurul ei.


B`rbatul era sprijinit de cel`lalt perete, [i când
privirea ei se opri asupra lui, ridic` paharul [i îi zâmbi
arogant. Genista î[i d`du seama cu stupoare c` se a[tepta
ca ea s` mearg` la el. Trebuia s` recunoasc` c` era unul
dintre b`rba]ii la care veneau întotdeauna femeile. Dar
nu ea. Era cel mai atr`g`tor din camer`. Asta trebuia s-o
recunoasc`. Avea un corp atletic care, chiar [i rezemat
lejer de un perete, ar`ta preg`tit de o aventur` în jungl`,
mai mult decât o petrecere într-un apartament. Era
îmbr`cat lejer, cu blugi [i tricou negru, iar p`rul brunet
era tuns.
Genista se gândi c` avea cam treizeci de ani [i parc`
era prea con[tient de impactul pe care îl avea asupra
femeilor. O privea cu impertinen]`. O blond` dr`gu]`
trecu prin fa]a lui [i îl privi provocator. Biata prostu]`!
gândi Genista. Oare nu-[i d`dea seama c` nu e de nasul
lui?
Nu se întreb` cine era, fiindc` nu era curioas` s` afle.
{i nici nu-i f`cea pl`cere s` o priveasc` astfel. Îi putea citi
gândurile ca pe o carte deschis`. Dac` îi r`spundea
avansurilor sale, probabil c` s-ar fi întâlnit de câteva ori
cu ea [i apoi, dup` ce i-ar fi împ`r]it patul, ar fi p`r`sit-o
DRAGOSTE {I {ANTAJ 9

pentru a porni la o alt` cucerire. Micu]a blondin` încerca


cu disperare s`-i atrag` aten]ia, dar b`rbatul o r`spl`ti
doar cu un zâmbet plictisit. O mai privi o dat` pe Genista,
iar fata citi în privirea lui tot ce dispre]uie[te la un b`rbat.
P`rea s` cread` c` deja îi apar]ine, dar Genistei i-ar fi
pl`cut s`-i arate cât de mult se în[eal`. Z\mbi spre
paharul pe care-l ]inea în mân`, [tiind c` b`rbatul va
crede c` zâmbetul îi este adresat lui. Se hot`rî ca pân` la
sfâr[itul petrecerii s`-l umileasc` în asemenea hal încât s`
nu mai îndr`zneasc` vreodat` s` priveasc` o femeie în
acest fel.
Îi întoarse spatele [i merse spre fereastr`, unde privi
ora[ul luminat. Era cel mai simplu îmbr`cat` dintre
femeile prezente acolo [i asta mai mult din cauz` c`
venise direct de la birou. Dar c`m`[u]a alb` [i fusta alb cu
negru îi scoteau în eviden]` bronzul c`p`tat pe insula
Ionis.
Adora insulele grece[ti, [i pe Ionis cel mai mult. Pu]in`
lume mergea acolo. Plajele erau mici [i private. {tia c`
toate colegele de birou o considerau ciudat` fiindc`
mereu alegea loca]ii unde s` nu poat` întâlni b`rba]i. Se
uita la stele, când sim]i o mân` pe bra]ul ei.
– Sunt destul de interesante, nu-i a[a? Ne privesc
10 PAMELA KENT

mereu [i ne consider` poate insignifian]i pentru locul în


care se g`sesc.
Îl v`zuse când se apropiase, iar acum st`teau unul
lâng` altul.
– E[ti astronaut? Ochii ei de ametist nu tr`dau niciun
gând, dar î[i permise s` surâd` sardonic. Cât de u[or era
s` p`c`le[ti un b`rbat! {tia c` el crede c` flirteaz` cu el.
Cât de pu]in se pricepea la femei!
– S` spunem doar c` dac` m` simt atras de fiin]e
interesante, le prefer mai aproape de mine...
În timp ce vorbea, o privea insistent, iar ea gândea:
Sunt sigur` de asta, [i cred c` nici nu e[ti obi[nuit
altfel. Ei bine, dragul meu, cu mine nu-]i merge. Nici
nu-]i vei da seama când vei fi trimis la plimbare.
– Ai venit singur`?
Deci se mi[ca repede [i era un om direct, î[i zise
Genista care îi v`zu privirea ce-i c`uta degetele f`r` inele.
– {i dac` nu ar fi a[a?
B`rbatul zâmbi, iar fata î[i d`du seama c`, de[i avea un
zâmbet frumos, p`rea totu[i neînduplecat.
– Dac` e a[a, înseamn` c` e un prost dac` scap` din
ochi a[a o frumuse]e. Dar ghinionul lui e câ[tigul meu.
Genista î[i mu[c` buza ca s` se ab]in` de la un
DRAGOSTE {I {ANTAJ 11

comentariu r`ut`cios. Dar nu trebuia s` se enerveze.


Atitudinea lui era tipic` pentru un astfel de om. Oare era
c`s`torit? Ceva îi spunea c` nu. Nici nu ar`ta a b`rbat
însurat, dar nu strica s` se asigure.
– {i tu? întreb` ea. E[ti...singur?
– Singur [i f`r` obliga]ii, confirm` el, prinzând-o de
bra]. Avea mân` puternic`, dar strângerea lui era cald` pe
pielea ei fin`.
– }i-ar pl`cea s` dansezi?
Genista voia s` refuze invita]ia lui, dar îl v`zu pe Greg
apropiindu-se [i se v`zu nevoit` s` accepte ca s` scape de
el. Credea c` reu[ise s` ascund` motivul, dar b`rbatul,
când o duse pe ringul improvizat [i o cuprinse cu bra]ele
o întreb`:
– Un admirator?
– Mai mult din prostie, sincer, r`spunse Genista,
iritat` de capacitatea lui de observa]ie. Dar de ce se
enerva acum? F`r` îndoial`, acest b`rbat credea c`-i
încurajase cândva avansurile lui Greg. B`rba]ii acceptau
cu greu c` o femeie nu poate fi interesat` de ei. Ei bine,
dar trebuia s` se obi[nuiasc` cu asta, gândi ea.
– Relaxeaz`-te!
Nu-[i d`duse seama cât de încordat` era pân` când
12 PAMELA KENT

degetele lui nu-i mâng\iar` cu mi[c`ri pricepute spatele.


O trase mai aproape, crezând bineîn]eles c` asta îi face
pl`cere, iar când se împotrivi, nu-i d`du drumul.
– Ce-ar fi s` facem cuno[tin]`? Numele meu e Luke
Ferguson. Al t`u?
– Genista, îi spuse scurt. Ura s` spun` oamenilor prea
multe lucruri despre ea. Astfel începeau s` devin` curio[i
[i s` pun` întreb`ri indiscrete. Era un lucru pe care-l
p`strase înc` de când era copil [i prietenii o tot întrebau
despre tat`l ei. În zilele astea nu o mai afecta aceast`
întrebare, dar amintirile erau dureroase.
– Genista! Un nume dr`gu] [i neobi[nuit. Ca cea care
îl poart`.
– M` consideri neobi[nuit`?
– Da, spuse b`rbatul tr`gând-o [i mai aproape. Iar
"dr`gu]`" este o descriere nu tocmai potrivit`. Mai bine
a[ spune c` e[ti o femeie frumoas` [i c` mi-ar pl`cea s`
ne petrecem restul nop]ii împreun`.
– Ce ai de gând?
Câ]iva oameni îi priveau, de fapt fuseser` în centrul
aten]iei de când începuser` s` danseze. Genista b`nuia
cam ce are de gând cu ea. Exact ce avusese de gând tat`l
ei când o cunoscuse pe mama ei, acela[i lucru pe care
DRAGOSTE {I {ANTAJ 13

Richard...Dar, nu. Nu trebuia s` se gândeasc` acum la


Richard. trebuia s` se concentreze asupra acestui b`rbat.
Avea de gând s` îl lase pe el s` ac]ioneze, s` î[i sape
singur groapa în care va pica, provocându-i astfel o mare
pl`cere.
– Dac` ]i-a[ spune, probabil c` mi-ai întoarce spatele.
E[ti cea mai frumoas` fat` pe care am v`zut-o vreodat`.
Privirea lui cald` o f`cu pe Genista s` se bucure c` nu
erau singuri. Se vedea c` avea de-a face cu un b`rbat
experimentat care [tia ce, [i, cum s` spun`.
– {i pentru asta ar trebui s`-]i întorc spatele? îl privi ea
languros. Dar imediat îi p`ru r`u c` f`cuse asta. V`zu în
ochii lui o pasiune mistuitoare [i nu ezit` s` se întrebe
dac` nu cumva aprinsese un foc pe care nu [tia dac`-l
poate stinge.
Când melodia se sfâr[i, Genista îl l`s` s` o conduc` pe
margine. Se purta foarte diferit fa]` de obicei. Dar el
n-avea cum s` [tie una ca asta. F`r` îndoial`, era obi[nuit
cu femeile care îi aprobau orice gând. Genista era uimit`
c` înc` nu insistase s` mearg` în apartamentul lui. {i
pentru momentul în care o f`cea, era preg`tit` s` fac` un
scandal care s` atrag` aten]ia tuturor.
Greg veni spre ei, \nso]it de blonda care încercase mai
14 PAMELA KENT

devreme s`-i atrag` aten]ia lui Luke. Avea ochii injecta]i


de la prea mult` b`utur`.
– Ei, ia uite, oare s-a topit ghe]arul nostru? E[ti un
b`rbat foarte norocos, Luke. Genista e o femeie foarte
preten]ioas`.
– Ai b`ut prea mult, Greg, zise b`rbatul. De ce nu-l iei
de aici [i s`-i dai o cafea neagr`? îi suger` el blondinei.
Genista observ` c` erau privi]i cu mare interes de
câ]iva invita]i.
– E[ti gata de plecare? o întreb` b`rbatul cu ochi
arz`tori.
Era cu adev`rat un actor des`vâr[it, î[i zise ea. Chiar îi
percepu un tremur în voce, de parc` n-ar fi [tiut ce
cuvinte s` rosteasc` pentru a o face s` în]eleag` c` voia s`
r`mân` singur cu ea.
– S` plec? Cu tine? întreb` fata [i izbucni în râs. Dragul
meu, am dansat, dar din partea mea nu vei mai avea parte
de alt` distrac]ie în seara asta. A[tept mult mai multe
lucruri de la un b`rbat înainte ca acesta s` m` duc`
undeva. Îi întoarse spatele [i îi zâmbi lui Greg. Fii dr`gu],
Greg [i mai adu-mi un pahar, te rog. B`rbatul era prea
beat ca s` se împotriveasc`. Con[tient` c` toat` lumea îi
privea, Genista se mai întoarse o dat` spre Luke. Dac` tot
DRAGOSTE {I {ANTAJ 15

e[ti atât de singur, de ce n-o iei pe Mary acas`? Mary, nu


ai vrea s` mergi cu domnul? o întreb` ea pe blondin`.
Fata zâmbi a[teptând r`spunsul lui.
– Nu sunt un b`rbat atât de nepriceput încât s` am
nevoie de fetele tale. Mul]umesc.
Se îndep`rt` pu]in de el [i î[i savur` victoria. Nici dac`
î[i planifica s` ias` atât de bine lucrurile nu s-ar fi
desf`[urat a[a. Întoarse capul [i îl v`zu apropiindu-se.
Ceva în`untrul ei îi spunea s` tac`, dar nu se putu ab]ine.
– Oh, mai e[ti aici? N-ai sesizat aluzia?
Acum, chiar îi era team` de privirea aceea. Parc` era
un vulcan gata s` erup`.
– Toat` noaptea mi-ai r`spuns avansurilor, iar acum
m` refuzi. Vreau s` [tiu de ce, Genista.
Fata nu se a[teptase la asta. Credea c` refuzul ei va fi
de-ajuns pentru ca el s` plece acas`.
– A[a ai crezut? încerc` ea s` par` calm`. Oh, dragule,
ur`sc s` r`nesc sentimentele oamenilor! E[ti un b`rbat
foarte atr`g`tor. Dar pur [i simplu nu e[ti genul meu. Îl
privi de dus în jos, sim]indu-se în stare s`-l mai umileasc`
pu]in. Ceva îi spunea c` trebuie s` stea la locul ei, dar
acum era prea târziu. Deja parc` începea s` se simt`
sl`bit`. Dar nu putea s` renun]e acum.
16 PAMELA KENT

– Oh? Oare când ai descoperit asta? Când n-am înso]it


oferta mea de a te conduce acas` cu promisiunea c` vei
c`p`ta [i altceva pentru o noapte cu mine?
A fost un efort suprem de voin]` ca Genista s` nu-l
loveasc`. Cinismul lui o f`cu s` ro[easc`, dar g`si puterea
s` vorbeasc` cu calm:
– Nu exist` pe lumea asta suficien]i bani pentru a m`
face s` îndur o noapte cu tine. {i nici nu-mi trece prin
cap ceva mai resping`tor.
– Nu? întreb` Luke Ferguson cu voce aspr`. Atunci
n-ai nici imagina]ie [i nici memorie bun`. M-ai invitat din
priviri s` fac dragoste cu tine. {i când dansam s-a
întâmplat la fel. {i dac` `sta e un lucru revolt`tor pentru
tine, atunci ai un fel foarte amuzant de a ar`ta ce sim]i.
Iar când fata nu spuse nimic, b`rbatul continu`:
– Mi-ai întins o curs`, nu-i a[a? Ai f`cut-o inten]ionat
ca s` m` umile[ti. A[a e, nu? Oh, cât de bolnav` po]i fi,
scorpie ce e[ti!
Curio[ii care îi priveau se îndep`rtar`, considerând
probabil c` cei doi nu mai prezentau interes. Genista nu
mai zise nimic, iar b`rbatul îi întoarse spatele [i se
îndrept` spre u[`.
– Pfiu! Chiar î]i place s` te joci cu focul ! exclam` Jilly
DRAGOSTE {I {ANTAJ 17

Holmes, secretara lui Greg, la zece minute dup` plecarea


lui Luke.
Genista o pl`cea pe Jilly. Se în]elegeau bine. Spuse
dând din umeri:
– A[a îi trebuie dac` se a[teapt` ca toate femeile s`-i
cad` la picioare, doar dac` le zâmbe[te.
– Dar nici tu nu l-ai descurajat, draga mea. De fapt,
chiar ai f`cut-o inten]ionat [i nu pare deloc omul care s`
accepte u[or umilin]a. Cred c` ai întrecut m`sura de data
asta, Gen.
– Ce încerci s` faci acum, Jilly? S` m` faci s`-mi par`
r`u? A primit exact ce a vrut, animalul!
– Ei, haide, spuse fata, pe un ton împ`ciuitor, era
chiar dr`gu]. Mi-a[ dori s` m` priveasc` [i pe mine la fel
cum te-a privit pe tine. {i chiar m` p`c`lise[i, [tii. Atunci
când dansa]i. Am crezut c` s-a întâmplat imposibilul [i c`
ai g`sit un b`rbat pe care s`-l placi. {tii, draga mea, ai
avut noroc c` lucrurile n-au ie[it mai r`u. Chiar l-ai
încurajat pe nedrept.
– Oh, înceteaz` s`-i mai iei ap`rarea! Tot ce am f`cut a
fost s`-i r`nesc egoul. Doar nu crezi c`-i p`sa de mine!
Abia ne-am cunoscut. Voia doar s` m` bage în patul lui!
– Nu fi a[a sigur`. N-ai auzit de dragoste la prima
18 PAMELA KENT

vedere?
– Ba da. Dar niciodat` de la cineva care a trecut prin
asta. Cred c` e timpul s` plec. Nici nu [tiu de ce am venit.
– Mm, spuse Jilly amuzat`. Nu te po]i preface la
nesfâr[it. {tiu c` î]i place s` se cread` despre tine c` adori
via]a asta singuratic`, dar de fapt sunt momente când
]i-ai dori ...
– O cas` [i o familie? o întrerupse brusc Genista.
Niciodat`! Familiile fericite sunt un mit, asta-i tot.
Spune-i tu lui Greg c` am plecat, da?
– {i cu siguran]`, vei merge pe jos pân` acas` la ora
asta pe str`zile londoneze. E[ti nebun`!
– E un drum scurt [i sigur. Nu te enerva! {i, oricum,
probabil c` voi fi mai în siguran]` a[a decât dac` a[ fi
acceptat s` fiu condus` acas` de Luke.
– Mm, dar mie mi-ar fi pl`cut tipul acela de pericol,
zise fata, privind-o pe Genista cum pleac`.
Tân`ra î[i lu` haina din cuier [i ie[i. Afar` aerul era
r`coros [i str`zile pustii [i slab luminate. Îi trecu prin
minte s` se întoarc` [i s` cheme un taxi. Dar [tiind c`
s-ar putea s` mai dureze ceva timp pân` venea unul, o
f`cu s` se r`zgândeasc`. Îi lua doar un sfert de or` s`
ajung` acas` pe jos. Nu-i fusese niciodat` team` s`
DRAGOSTE {I {ANTAJ 19

str`bat` acest drum noaptea [i i se p`rea o prostie s` fie


mai precaut` acum, doar pentru c` o avertizase Jilly.
Biata Jilly! Chiar îi p`rea r`u de un om ca Luke
Ferguson. Dar b`rbatul primise exact ce c`utase. Ajunse
pe strad` [i începu s` se gândeasc` la compania care
preluase Computerstore. Nu avea a[a mult` nevoie de
banii pe care-i câ[tiga acolo, dar îi pl`cea ceea ce f`cea [i
i-ar fi p`rut r`u s` trebuiasc` s`-[i g`seasc` un alt loc de
munc`.
Mersese câ]iva metri când î[i d`du seama c` o ma[in`
merge u[or în urma ei. La început, nu se sperie. Se gândi
c` poate era un taxi care caut` o adres` [i [oferul
încetinise ca s` priveasc` mai atent numerele blocurilor
pe lâng` care trecea. Dar ma[ina nu se oprea. Ba chiar
ajunsese în dreptul ei [i mergea acum în pas cu ea.
Începu s` mearg` mai repede. Î[i sim]i gura uscat` [i
pulsul m`rit. Se rug` s` apar` de undeva un poli]ist care
s-o salveze din aceast` situa]ie. Nu se uit` la ma[in`, [i
nici la [ofer. Mai auzise de fete care fuseser` urm`rite de
ma[ini, dar ei nu i se întâmplase niciodat` a[a ceva.
Nu se uit` la [ofer decât când acesta se apropie de ea.
Sim]i cum îi fuge p`mântul de sub picioare când
recunoscu chipul frumos [i hot`rât al lui Luke Ferguson.
20 PAMELA KENT

Trebuie s` fi a[teptat afar` pân` la plecarea ei. În loc s`


se lini[teasc` pentru c`-l cuno[tea pe urm`ritor, lucrul
acesta îi aliment` teama.
E adev`rat c` la momentul potrivit i se p`ruse justificat
comportamentul ei, dar acum se îndoia c` procedase atât
de bine, fiindc` se pare c` avea de-a face cu un om care
nu trecea atât de u[or peste un e[ec.
Iar acum, probabil c` dorea s` o pedepseasc`
urm`rind s-o sperie. Dar fata se apropie de o alee îngust`
[i \ntunecoas` [i r`sufl` u[urat` [tiind c` pe acolo, Luke
nu avea cum s-o urmeze.
Nu b`g` de seam` din cauza zgomotului pe care îl
produceau tocurile ei înalte c` o urm`reau ni[te pa[i
u[ori. Se opri [i privi întunericul care o înconjura. Se
sim]ea cu adev`rat în pericol. Ni[te m\ini o prinser` de
talie [i un ]ip`t se pierdu în noapte.
– Ai crezut c` m` po]i p`c`li, dar în schimb ai c`zut \n
capcan`, îi spuse Luke, abia [optit. Oh, nu-]i face griji.
N-am de gând s`-]i fac r`u, de[i mi-ar pl`cea la nebunie
s` te strâng de gât pân` implori iertare. Cu siguran]`, nu
ai crezut c` o s` te las s` scapi atât de u[or dup` ce m-ai
umilit, nu-i a[a?
Strânsoarea lui o împiedica pe Genista s` riposteze, iar
DRAGOSTE {I {ANTAJ 21

furia lu` locul fricii.


– Când am intrat în acel apartament [i te-am v`zut, am
crezut c` visez. Frumuse]ea ta m-a l`sat f`r` cuvinte [i am
crezut c` exist` o leg`tur` puternic` între noi. Dar m-am
în[elat, nu-i a[a, Genista? Tot ce ai v`zut tu a fost doar un
alt b`rbat pe care s`-l seduci [i apoi s`-l abandonezi. Am
auzit de femei ca tine care se bucur` de asemenea
victorii.
– O leg`tur` puternic`? Oh, te rog, Luke, doar nu te
a[tep]i s` cred a[a ceva! Nu m-am n`scut ieri. {tiu ce
caut` s` ob]in` b`rba]ii ca tine când privesc a[a o femeie.
Pe cineva care s` le înc`lzeasc` patul. Pe cineva care s` nu
comenteze atunci când e dat` la o parte pentru o alta. O
mic` diversiune. Un fel pl`cut de a-]i petrece timpul. M`
priveai ca un b`rbat care calculeaz` cât timp îi ia ca s` m`
bage în patul lui. Vanitatea ta e atât de mare \ncât nu ]i-a
trecut niciodat` prin cap c` poate nu vreau asta. M-ai
dorit, [i asta a fost de ajuns pentru mine. Ai c`p`tat exact
ce ]i-ai dorit, Luke, a[a c` s` nu te a[tep]i s`-]i cer scuze.
Pân` la urm`, nu-]i f`ceam nimic din ce tu nu ai f`cut
probabil foarte multor femei.
– Asta e p`rerea ta? întreb` el, încordat. Bine, eu nu
m` cert niciodat` cu o doamn`. {i în ciuda a ceea ce
22 PAMELA KENT

crezi, niciodat` nu am umilit în felul `sta o femeie, pân`


în seara asta.
{i înainte ca fata s`-[i dea seama ce a vrut s` spun` cu
asta, o strânse [i mai mult în bra]e, voind parc` s` o
lipeasc` de el, în timp ce gura lui o c`uta frenetic pe a ei.
– Las`-m` în pace! strig` fata.
– Asta e pentru satisfac]ia mea personal`. E p`cat c`
nu am martori, dar pân` voi g`si câ]iva, îmi va ajunge
asta.
Ce a urmat a fost parc` ceva desprins dintr-un co[mar.
S`rutul lui, blând [i dulce la început, se dovedi brutal [i
aspru pentru buzele ei fine. Îi imobilizase mâinile [i
acum î[i luase libertatea de a o mângâia peste tot pe corp.
De mult nu o mai atinsese un b`rbat atât de intim.
Desigur, asta se întâmplase doar cu Richard, dar
mângâierile lui erau inocente [i neexperimentate, cu
mult diferite de cele ale b`rbatului care [tia s` ofere
pl`cere [i s` profite de ea. Încerc` s` se îndep`rteze, dar
s`ruturile [i atingerile lui devenir` [i mai periculoase,
pân` la un moment dat, când o eliber`. Fata îl privi
dezgustat` [i \[i [terse buzele cu mâneca, de parc` asta îi
ar`ta clar cât dispre] sim]ea pentru ceea ce tocmai se
întâmplase.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 23

– Ei, Genista, ia spune-mi? La mine sau la tine?


– Niciunde. Am vorbit serios, Luke. Nu te vreau!
– Dar te vreau eu [i se pare c` ai uitat c` acum nu mai
e[ti înconjurat` de prieteni. Suntem singuri [i nimeni nu
m` va putea împiedica s` te for]ez s` intri în ma[in` [i
apoi în apartamentul meu, lucru pe care îl voi face dac`
va fi necesar.
– M-ai for]a doar ca s`-]i satisfaci mândria masculin`?
– De ce nu? Ar putea fi o experien]` pl`cut`.
– Asta înseamn` c` în mod normal n-ar trebui s`
folose[ti for]a? |ncepea s`-i fie fric`, dar nu dorea s` arate
lucrul `sta.
– Nu în mod normal, zise el, vizibil iritat. Dar pentru
mine ar fi o experien]` pl`cut`. Pentru tine \ns` va fi cu
siguran]` un co[mar. Bineîn]eles c` nici celei mai
senzuale femei nu i-ar pl`cea s` fie violat`.
– Violat`? strig` Genista. O s` te denun] la poli]ie. O
s` m` judec cu tine [i o s` te bag în închisoare...
– În niciun caz! Crezi c` dup` felul în care te-ai
comportat la petrecere î]i va da dreptate vreun judec`tor?
Câ]i ani ai? Dou`zeci [i trei? Dou`zeci [i patru? La vârsta
asta trebuie s` fi avut câ]iva iubi]i. Iar treaba asta nu d`
bine la tribunal.
24 PAMELA KENT

Era un co[mar, se gândi Genista. {i dac` nu avea s`


mearg` de bune voie cu Luke, cu siguran]`, o va for]a s`
fac` asta. Viol! Câ]iva iubi]i? Hm, Richard avusese grij` s`
nu existe niciunul. Trase aer în piept [i se gândi ce s`
fac`. Putea oricând s` fug`, dar [tia c` va fi prins`...
– Ei bine?
– Voi veni cu tine, zise ea. Dar în apartamentul meu.
Îl v`zu privind-o, încercând s`-i citeasc` gândurile.
– Foarte bine. D`-mi cheia de la u[`. Nu vreau s` mi-o
trânte[ti în fa]`.
Cu degete tremur`toare, fata desf`cu geanta [i îi d`du
cheia. B`rbatul o lu` [i o conduse la ma[in`. Avea un
Maserati c`r`miziu. Cu siguran]` c` nu era un b`rbat care
s` duc` lips` de bani.
O ajut` s` urce [i, dup` ce închise u[a [i merse spre
scaunul [oferului, zise:
– Nu te obosi s` o deschizi. E încuiat`.
În`untru mirosea a parfum b`rb`tesc. Ma[ina porni [i
la cererea lui, fata îi spuse unde locuia. Trebuia s-o fac`
pentru c` se putea oriicând r`zgândi s-o duc` la el acas`
[i atunci, consecin]ele ar fi fost urâte. Ceea ce începuse
ca un joc amuzant pentru ea, se terminase ca un co[mar.
Cu palmele în poal` se ruga insistent ca norocul s`-i
DRAGOSTE {I {ANTAJ 25

surâd` [i portarul s` fie în hol.


Îl sim]i ridicând din sprâncene când îi spuse s`
opreasc` lâng` un bloc luxos.
– Aici locuie[ti?
– Da. Cump`rase acest apartament când ajunsese în
Londra, dar regreta \nc` de pe atunci decizia pentru c` în
bloc locuiau doar familii în vârst` [i nu reu[ise s` lege
nicio prietenie cu ei.
Holul era luminat [i Genista r`sufl` u[urat` când îl
v`zu pe George. Acesta o recunoscu imediat [i îi zâmbi.
Cu mai mult curaj, se întoarse spre înso]itorul ei [i
zise:
– Mul]umesc c` m-ai condus. O s`-]i spun noapte
bun` acum.
Fata crezu c` va face o scen`, dar b`rbatul îi prinse
mâna [i, s`rutându-i degetele, zise:
– Noapte bun`, Genista. Nu trebuie s` crezi c`
desp`r]irea asta înseamn` un sfâr[it, ci un început.
George chicoti. Probabil credea c` `sta era începutul
unei pove[ti de dragoste. Dar în ciuda cuvintelor lui
dr`g`stoase, Genista [tiu c` Luke o amenin]a s` se
r`zbune.
Abia când îi auzi motorul pornind î[i d`du seama c`
26 PAMELA KENT

avea cheile ei.


– George, dragule, cred c` mi-am pierdut cheia, zise
ea. Vrei s` mi-o dai pe cea de rezerv`? Cred c` mai bine
a[ schimba [i \ncuietoarea. Nu stric` ni[te m`suri de
precau]ie în zilele noastre.
– A[a e, domni[oar`. O s` m` ocup chiar eu de asta.
Întotdeauna avusese o sl`biciune pentru ea, a[a cum îi
spusese [i nevestei sale, mai târziu în acea sear`. {i nu
doar din cauz` c` era frumoas`, ci mai mult fiindc` trezea
în el sentimente paterne. {i acum î[i f`cuse un prieten.
Era [i timpul. {i din câte v`zuse, era vorba despre un
b`rbat la locul lui, înst`rit.
Ne[tiind de conversa]ia care avea loc în apartamentul
portarului, Genista se preg`ti de culcare. Avea câteva
zgârieturi pe gât [i când le z`ri în oglind` sim]i cum o trec
fiori pe [ira spin`rii. Jilly o avertizase c` ar putea fi
periculos, iar ea râsese. Acum nu mai râdea. Doar era
recunosc`toare c` nu-l va mai revedea vreodat` pe Luke
Ferguson.
Mâine diminea]` la prima or` îi va aminti lui George
s`-i schimbe încuietoarea. Când se mai lini[ti, reu[i s`
adoarm`, dar nu uit` de tot incidentul [i nici faptul c`
Luke avea o cheie de la apartamentul ei. Î[i aminti prin ce
DRAGOSTE {I {ANTAJ 27

trecuse din cauza lui. Oh, erau to]i la fel: Luke, Richard,
tat`l ei...întoarse capul spre pern` [i î[i l`s` lacrimile s`
curg` în voie.
Capitolul 2

A doua zi, Genista dormi pân` târziu [i reu[i cu greu


s` ajung` la timp la serviciu. Bineîn]eles c` pentru asta
d`du vina pe Luke Ferguson. Din cauza lui avusese un
somn agitat [i neodihnitor. Î[i aminti c` nu-l g`sise de
diminea]` pe George în hol. Va trebui s` sune de la birou
ca s`-i reaminteasc` s`-i schimbe încuietoarea. Cu toate
astea, nu credea c` Luke va încerca s`-i foloseasc` cheia.
Nu p`rea genul de om care s` mai doreasc` o întâlnire cu
ea, asta dac` nu se întâmpla s` caute r`zbunare cu orice
pre]. Dar din nou î[i spuse c` are o imagina]ie prea
bogat`.
Bob era deja la birou când fata intr` pe u[`.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 29

Computerstore era o firm` mic` unde to]i angaja]ii


lucrau în aceea[i înc`pere, separa]i doar de paravane.
Doar Brian Hargreaves, patronul [i directorul firmei avea
alt birou. Dar de când se aflase c` o companie mare îi
preluase, a ap`rut [i zvonul c` acestuia îi fusese oferit un
alt post pe care nu ezitase s`-l accepte. Acum, aveau
nevoie de doi oameni noi în firm`. Unul care s` ia locul
lui Brian [i altul pentru postul lui Greg care p`r`sea
Anglia pentru State.
– Hei, bun`! Ai întârziat! Jilly intr` în birou, în spatele
Genistei privindu-i admirativ ]inuta liliachie. Oh,
întotdeauna ai haine atât de frumoase! se plânse fata. Ea
[i logodnicul ei economiseau banii pentru nunt`, a[a c`
mai r`mâneau foarte pu]ini pentru haine noi.
Genista î[i cump`ra de obicei hainele de la cele mai
scumpe magazine. Probabil c` `sta era avantajul de a fi
singur`. Nimeni nu fusese mai surprins decât ea când, la
[ase luni de la moartea p`rin]ilor s`i, într-o avalan[` care
i-a prins într-un mic sat din Alpi, unde î[i petreceau o a
doua lun` de miere, Genista primi o în[tiin]are în care
era informat` c` este singura mo[tenitoare a averii
unchiului s`u. Abia de auzise de la mama ei de fratele
acesteia care p`r`sise în tinere]e Anglia. Nimeni nu
30 PAMELA KENT

b`nuise c` î[i construise o adev`rat` companie în


Australia, [i c` singura rud` în via]` avea s` primeasc`
banii pe ea. Banii aceia i-ar fi permis s` tr`iasc` în lux
pentru tot restul vie]ii, dar Genista nu era o fat` care s`
stea degeaba, a[a c` venise la Londra [i se angajase.
– Hei, la ce te gânde[ti? îi întrerupse Jilly amintirile. Ai
remu[c`ri de noaptea trecut`? Eu a[ avea în locul t`u. Era
un b`rbat atât de atr`g`tor, iar când te privea, parc` î]i
oferea via]a lui pe o tav` de argint.
Jilly o f`cea s` se simt` jenat`.
– Nu a fost deloc a[a. }i s-a p`rut. A vrut doar s` se
culce cu mine. A[a sunt to]i b`rba]ii.
– Dac` te compor]i în continuare a[a, s-ar putea s` ai
multe de pierdut. Serios, Gen, uneori exagerezi în
asemenea hal încât nu-mi vine s` cred c` e[ti real`. Un
b`rbat superb vine la o petrecere, te vede, î]i las`
impresia c` s-a îndr`gostit iremediabil de tine [i tu nu
spui decât c` vrea s` se culce cu tine. Nici nu [tii cât de
mult te în[eli. Dac` a[a st`teau lucrurile, de ce nu a
acceptat-o pe Mary? Ea era foarte disponibil`.
– Poate prefer` ro[catele, zise fata, care era înc` uimit`
de ceea ce auzise. Auzi, s` se îndr`gosteasc`! Dac` era a[a
nu [i-ar fi dat [i ea seama?
DRAGOSTE {I {ANTAJ 31

– Cine era? Nu l-am mai v`zut pân` atunci, iar ceilal]i


invita]i erau to]i de la birou.
– Habar n-am. Nu am ajuns atât de departe încât s` ne
confes`m. Nu avea nicio inten]ie s`-i povesteasc` lui Jilly
ce se întâmplase dup` ce plecase de la petrecere. Dar
întreb`rile prietenei sale îi stârniser` curiozitatea. Luke
venise singur la petrecere [i mai mult ca sigur nu prea îi
cuno[tea pe ceilal]i invita]i. {i dac` nu ar fi [tiut de
ma[ina luxoas` pe care o conducea [i de aerul îngâmfat
pe care-l avea, poate ar fi crezut c` este un fost coleg de
liceu de-al lui Greg, sau poate un vecin de bloc.
– B`nuiesc c` nu a]i f`cut schimb nici de numere de
telefon, nu-i a[a?
– Nu, spuse fata, gândindu-se ce ar fi crezut Jilly dac`
i-ar fi zis c` Luke avea cheia de la apartamentul ei?
– M`nânci cu mine la prânz? întreb` Jilly.
– O s` încerc, zise ea. S-ar putea s` avem mult de
lucru. Bob voia s` r`mânem azi-noapte s` termin`m, dar
a trebuit s` mearg` acas`. Îl privi pe furi[ pe b`rbatul
aplecat peste hârtii. Nu p`rea în apele lui de când vorbise
cu o sear` \n urm` cu Elaine, iar Genista sper` s` nu se fi
întâmplat nimic r`u acas`. So]ia lui era o femeie
fermec`toare, dar care nu prea avea încredere în for]ele
32 PAMELA KENT

proprii. Ea [i Bob aveau un b`iat care mergea la o [coal`


public`, iar Genistei nu i se p`rea corect ca femeia s`-[i
tr`iasc` propria via]` prin prisma copilului [i a so]ului
s`u. Dar, bineîn]eles, asta nu era deloc treaba ei.
Bob \i zâmbi Genistei când aceasta se instal` la biroul
ei.
– Îmi cer scuze pentru întârziere. Am dormit mai mult
diminea]`, iar Jilly m-a luat la întreb`ri în leg`tur` cu
petrecerea de asear`.
– Am v`zut. Stai lini[tit`. Apropo, am auzit c` noul [ef
o s` ne fac` o vizit` în dup`-amiaza asta. M-a sunat asear`.
Spera s` ajung` mai devreme de la Amsterdam, dar se
pare c` au fost câteva probleme cu afacerea de acolo.
– {tii ceva despre el?
Bob d`du din cap în semn c` nu. Era un b`rbat înalt
[i, de[i la vârsta a doua, destul de atr`g`tor.
P`rul, cândva negru, acum c`p`tase nuan]e argintii, iar
ochii alba[tri mai p`strau înc` vioiciunea din tinere]e. Se
purta cu Genista p`rinte[te, uneori chiar o [i tachina, iar
fetei îi f`cea pl`cere compania lui, [tiind c` nu ar fi
interpretat niciodat` gre[it rela]ia dintre ei. Bob era un
b`rbat cu o c`snicie fericit`. Unul dintre pu]inii din zilele
astea, î[i spunea Genista.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 33

– Pân` s` vii au circulat tot felul de zvonuri, zise el, dar


nimic concret. Se pare c` b`rbatul care a pus bazele
corpora]iei L.F.N. este un om misterios care nu este
încântat de publicitate. Greg l-a cunoscut. Era acas` la
Brian când a venit [i el.
– {i, a [i g`sit un post mai bun.
– Oh, doar îl cuno[ti pe Greg. Dac` are o via]` u[oar`
[i un cont generos la banc`, e fericit. Cred c` atunci când
a auzit c` firma noastr` e preluat` [i-a dat seama c` e
vremea pentru o schimbare.
Genista [tia c` Bob are dreptate. De[i firma lor era una
renumit`, cu to]ii [tiau c` cei de la conducere aveau
sarcini pu]ine, dar salarii mari.
– Tu nu trebuie s`-]i faci griji, spuse Bob, citindu-i
gândurile. E[ti o angajat` competent`, Gen [i nu [tiu ce
m-a[ face f`r` tine.
Telefonul sun` [i Genista plec` de lâng` el, c\nd îl auzi
spunând ascu]it:
– Elaine!
Era un lucru neobi[nuit ca so]ia lui s`-l sune la munc`,
[i din nou Genista se întreb` dac` nu avea cumva
probleme acas`. De[i erau apropia]i [i fata îi cuno[tea
so]ia, Bob ]inuse \ntotdeauna via]a privat` departe de
34 PAMELA KENT

birou, iar ea nu pusese niciodat` \ntreb`ri în leg`tur` cu


aceast` problem`.
Încerc` s` se concentreze pe munca pe care o amânase
la sfâr[it de s`pt`mân` [i nici nu-[i d`du seama când
trecuse diminea]a.
Auzi la un moment dat u[a deschizându-se [i îl v`zu p`
Bob c` se ridic`. Dar ea nu f`cu niciun gest, ci \[i
continu` treaba. {tia c` venise noul [ef. Bob începuse
s`-i prezinte pe to]i, \n ordine, iar Genista nu fu tentat`
s` ridice ochii pentru a-l vedea pe b`rbat. Urma biroul ei,
când Bob zise:
– Acum, las`-m` s` ]i-o prezint pe asistenta mea
personal`, Gen. E o adev`rat` minune pentru firma
noastr` [i e foarte muncitoare...
– Da, am auzit destule despre Jennifer, zise b`rbatul,
iar fata sim]i c`-i fuge p`mântul de sub picioare.
– Jennifer? întreb` Bob amuzat. Nu, m-am referit la
Gen de la Genista nu de la Jennifer! Cred într-adev`r c` e
p`cat s` scurtezi un nume a[a de frumos.
– Genista! nu exista nicio inflexiune în vocea lui Luke
când repet` numele fetei.
Fata îl privea f`r` cuvinte, cu privirea ]intuit` într-a lui,
cu o stare de r`u care o f`cea s`-[i men]in` cu greu
DRAGOSTE {I {ANTAJ 35

echilibrul.
– Genista! B`rbatul îi întinse mâna, iar ea nu avu
altceva de f`cut decât s` i-o întind` pe a ei. |i întâlni
privirea cu mult curaj [i observ` c` [i el suferise un [oc la
fel de mare ca al ei. Greg [tiuse cine era [i f`r` îndoial`
c` i-a f`cut pl`cere s` o vad` punându-[i cariera în
pericol. Pân` la urm`, dac` dorea s-o concedieze, n-avea
decât! Poate era un lucru bun, pentru c` nu se credea în
stare s` mai lucreze în continuare pentru Computerstore,
dac` asta însemna c` avea s`-l vad` zilnic acolo.
– Deci tu e[ti asistenta lui Bob!
Vocea lui suna ciudat, iar fata ridic` b`rbia s`-l
înfrunte.
– Am oare impresia gre[it` c` voi doi deja v`
cunoa[te]i? coment` Bob amuzat. Dar Gen în diminea]a
asta...
– Nu mi-am dat seama c` domnul Ferguson va fi noul
nostru [ef, spuse ea, sim]ind c` se îmbujoreaz`
amintindu-[i de seara trecut`. Majoritatea invita]ilor erau
de la Computerstore. Nu va dura mult pân` ce identitatea
noului [ef se va afla. {i nu s-ar mira dac` colegii deja ar fi
început s` fac` presupuneri în leg`tur` cu durata [ederii
ei la firm`. Mai bine î[i d`dea ea demisia. Imediat dup` ce
36 PAMELA KENT

va pleca, îi va spune lui Bob totul.


Telefonul sun`, întrerupându-i g\ndurile. Fata se
întinse dup` receptor, dar Luke fu mai rapid. R`spunse,
apoi i-l înmân`:
– Pentru tine. Cred c` e una din nepl`cerile de a
angaja o femeie frumoas`. Telefonul sun` mereu pentru
ea.
Genista ar fi vrut s`-i spun` c` nu preluase niciodat`
telefoane private la serviciu, dar \n loc de asta, lu`
receptorul din mâna lui. Telefonul era de la directorul
companiei de ma[ini de unde î[i achizi]ionase un
automobil cu câteva s`pt`mâni în urm`. Acum, ma[ina
era gata [i ea trebuia s` spun` când poate veni s-o ia. Î[i
mu[c` buza [i, dup` ce vorbi, \nchise. Luke se \ntorsese
cu fa]a spre Jilly, care, de[i logodit`, îi zâmbea languros
noului [ef. Genista încerc` s` profite de situa]ie [i îi
atrase aten]ia lui Bob. Dar se pare c` Luke avea urechi de
liliac pentru c` imediat sesiz` mi[carea.
– Faci ceva la prânz? îl \ntreb` ea pe Bob.
|n acela[i timp, Luke spuse:
– Oh, îmi pare r`u, Bob, dar am uitat s`-]i spun c`
]i-am aranjat o întâlnire cu asistenul meu. Vreau s` pune]i
la punct ultimele detalii înainte ca el s` plece la Aberdeen
DRAGOSTE {I {ANTAJ 37

pentru un alt contract. Nu vreau s` întârzii lucrurile,


pentru c` am putea beneficia de un contract bun. |mi
pare r`u dac` asta înseamn` s` amâni ceva important.
Ba nu-i p`rea r`u deloc, gândi Genista. Chiar îi f`cea
pl`cere.
– Oh, deloc, r`spunse Bob. Nu era ceva urgent, nu-i
a[a Gen? Ce doreai? Sper c` nu voiai p`rerea mea în
leg`tur` cu o rochie, nu? o tachin` el.
Genista, îmbujorat`, d`du din cap în semn c` nu.
– Mai suport` amânare. Voia s`-l roage s` mearg` cu
ea în pauza de prânz ca s`-[i ia ma[ina. Era pu]in
nervoas` s` conduc` singur` în traficul de la prânz. Dar
putea suna la garaj, [i s` amâne venirea.
– Cred c` eu i-a[ putea lua locul, spuse Luke,
zâmbitor. Din moment ce te-am privat de compania lui,
pare firesc s`-i iau eu locul, nu?
– A[a crezi? întreb` fata cu impertinen]`, în timp ce
Bob îi f`cea semne disperate s` se poarte cum trebuie, iar
Jilly r`m`sese cu gura c`scat` la reac]ia ei. Va trebui s` m`
scuzi, domnule Ferguson, spuse ea încercând s`-[i
p`streze calmul, dar m` tem c` nu i-ai putea lua locul lui
Bob. Era o replic` bun` [i nu mai spuse nimic, doar î[i
lu` geanta [i merse spre u[` înainte ca cineva s` mai aib`
38 PAMELA KENT

timp s` mai spun` ceva. Oricum, era pauza de prânz [i


trebuia s` plece undeva, unde s` poat` fi singur`, pentru
a-[i reveni dup` [ocul de a afla c` noul [ef nu era nimeni
altul decât b`rbatul care-i agitase somnul. S`-l ia naiba pe
Greg! Ar fi putut s-o avertizeze! F`r` îndoial`, g`si
purtarea ei foarte amuzant`. Ar fi trebuit s`-[i aminteasc`
c` `sta era stilul lui de a se amuza pe seama altora.
Nu putu s` m`nânce nimic. Abia gust` dintr-un
sandvi[ [i sorbi jum`tate de cea[c` de cafea. Se întoarse
mai devreme la birou [i se a[tepta s` nu mai fie nimeni
acolo. A[a [i era, dar când se \ndrept` spre locul ei, d`du
ochii cu Luke Ferguson. P`rea s` studieze ceva pe biroul
ei, dar imediat cum o z`ri, se ridic` [i întinse mâna l`sând
la iveal` ceva str`lucitor.
– M-am gândit c` e mai bine s`-]i dau asta când nu mai
e altcineva în preajm`. Poate c` i-a[ fi f`cut totu[i o
favoare. Nu cred c` ar mai fi suportat mult s` mai existe
un b`rbat care s` aib` o cheie de la apartamentul t`u
scump. Cum se descurc` cu asta? o fix` el cu privirea. Nu
mi se pare c` e[ti o fat` cu gusturi modeste. Ai haine
bune, locuie[ti într-o cl`dire de lux, bijuterii discrete [i
scumpe, de fapt, pari o tân`r` de familie bun`. Iar el are
o so]ie [i un copil de crescut. Dar b`nuiesc c` atunci când
DRAGOSTE {I {ANTAJ 39

vine vorba despre o femeie frumoas`, face compromisuri


[i încearc` s` se descurce.
Genista era prea [ocat` ca s` poat` spune ceva. O clip`
crezu c` i se pare tot ce aude. Luke nu putea insinua c`
ea este amanta lui Bob, [i mai ales c` el este cel care o
între]ine? Dar a[a gândea.
– Dac` te gânde[ti s` negi asta, nu te obosi. Greg mi-a
spus totul despre tine, dar s-a referit la tine ca la "Jen".
Am crezut c` numele t`u e Jennifer, dar ar fi trebuit s` m`
gândesc mai bine. Am [tiut de când te-am cunoscut c` nu
e[ti o fat` obi[nuit`, dar mi-am spus c` trebuie s` m`
conving. Nici nu-i de mirare c` nu m-ai l`sat s` te duc
acas`. E[ti o mic` scorpie, nu-i a[a? De ce m-ai \ncurajat?
Sau ar trebui s` ghicesc? Poate ai aflat c` sunt un b`rbat
foarte bogat [i ai vrut s`-]i încerci norocul. Dac` un
b`rbat ca Bob Norman î]i poate oferi un asemenea
confort, gânde[te-te ce ]i-a[ putea oferi eu! Dar ]i s-a f`cut
fric`, nu-i a[a? Ai hot`rât c` e mai bine s` ai stabilitate
decât s` regre]i. Pân` la urm`, n-ai nicio garan]ie c` eu
]i-a[ da totul [i în plus, l-ai pierde [i pe Bob! Dar ar fi
trebuit s` fii mai curajoas`, draga mea. Felul în care te
doream asear` m-ar fi f`cut s`-]i dau totul. Dar poate ai
remu[c`ri. I-ai povestit lui Bob despre ce s-a întâmplat
40 PAMELA KENT

asear`?
– Trebuia s` o fac? întreb` ea cu mult calm.
– Ai dreptate. De ce s`-]i ba]i capul cu asta? Oamenii
îndr`gosti]i sunt adesea gelo[i [i ai putea risca s` pierzi
totul, spuse el. Se uit` la cheie. Pentru mine ar fi un lucru
u[or s` o pun pe biroul lui Bob [i s` îi explic c` mi-ai
dat-o tu. C` a[a cum are el drept de posesie asupra ta, am
[i eu.
Aceste ultime cuvinte parc` au înnebunit-o. Se repezi
la el, ro[ie de furie, cu pumnii gata de atac.
– Mai bine a[ muri decât s` intru \n posesia ta! |i venea
r`u doar când se g\ndea la ceea ce-i spusese. Bineîn]eles,
probabil c` Luke avusese astfel de rela]ii cu multe femei.
Dar de ce se purta a[a cu ea? Niciun b`rbat n-ar putea
s-o cumpere. {i dac` nu va exista unul de care s` se
îndr`gosteasc`, atunci prefera s` îmb`trâneasc` singur`.
Hm! O femeie între]inut`! Afi[` o grimas` dispre]uitoare.
– Deci mai degrab` ai muri. Repet` Luke Ferguson
cuvintele ei. Niciun b`rbat nu-i vorbise în felul în care o
f`cuse el. Sim]ea c` explodeaz` de furie. Cum de î[i
permisese a[a ceva? {i cum r`mâne cu so]ia lui Bob? De
ea nu-]i pas`? Nu conteaz` c` distrugi un c`min?
Genista se ab]inu s`-i spun` c` se ferea de orice b`rbat
DRAGOSTE {I {ANTAJ 41

care avea deja o leg`tur`, asta pentru c` se întâmplase


cândva s` fie foarte r`nit` de un astfel de om.
– Pân` la urm`, bine c` nu e complet sedus de
farmecul t`u. Altfel, [i-ar fi l`sat so]ia [i ar fi locuit cu tine.
– Poate nu-l doresc...poate...se trezi ea spunând.
– Poate libertatea ta e mai presus de orice. A[a
gânde[ti, nu-i a[a, Genista? Î]i folose[ti frumuse]ea ca pe
o arm` cu care iei întotdeauna [i nu dai niciodat` nimic
înapoi. Ce se întâmpl` când te plictise[ti de Bob? Sau asta
s-a întâmplat asear`? Deja ai \nceput s`-i cau]i înlocuitor?
De data asta, Genista nu se mai putu ab]ine. |i trase o
palm` [i urmele de pe obraz se [terser` cu greu. Fetei
nu-i venea s` cread` c` ac]ionase a[a. Niciodat` nu fusese
violent`. Nici m`car cu Richard care îi adresase cuvinte
mai grele decât o f`cuse Luke. Sim]i c` i se face r`u. C`ut`
un scaun s` se a[eze.
– Te în[eli. Eu nu...
– Ba tu te în[eli, interveni b`rbatul. Dac` crezi c` m`
po]i trata în felul `sta [i s` scapi a[a u[or.
Abia acum Genista îl vedea ca pe omul care era în
realitate. Un b`rbat dur, care pusese bazele unei
companii multina]ionale, un om hot`rât s` ob]in` mereu
ce dore[te, un b`rbat cu care acum era singur`...Fata se
42 PAMELA KENT

d`du într-o parte, gata s` fug`, dar Luke se \ndrepta


amenin]`tor de repede spre ea.
– Acum nu mai e[ti a[a de curajoas`, nu-i a[a? întreb`
b`rbatul, care se mi[ca precum o felin`. Oh nu, n-am de
gând s` te ating, Genista. Dar într-o zi o voi face. Te voi
face s`-]i onorezi promisiunile pe care noaptea trecut` mi
le-ai f`cut din priviri. {i s` nu spui c` n-a fost a[a, Genista.
Ai \nceput un joc cu mine. Iar acum, eu am controlul. Nu
se va sfâr[i decât atunci când voi spune eu.
Se juca cu ea ca pisica cu [oarecele, se gândi Genista.
– Nu mi se pare c` e[ti genul de b`rbat care cucere[te
orice femeie. Mai ales pe una despre care crede c` e
amanta altcuiva.
– Sunt un om de afaceri, Gensita. Mi-ai pl`cut din
primul moment în care te-am v`zut [i vreau s` te am. Mai
devreme sau mai târziu, o s`-mi împlinesc dorin]a.
Dup` ce spuse acestea, se \ntoarse pe c`lcâie [i plec`.
Omul `sta era incredibil, î[i spuse fata. Se purta de
parc` avea drepturi depline asupra ei. Dar cine se credea?
{tia c` trebuia s` se simt` furioas`, pentru ceea ce
spusese, dar întâlnirea cu el o epuizase peste m`sur`.
Când Bob [i Jilly se întoarser` de la masa de prânz,
Genista spuse:
DRAGOSTE {I {ANTAJ 43

– Bob, vrei te rog s` m` înso]e[ti dup` serviciu, la


garaj? Mi-e fric` s`-mi conduc pentru prima oar` ma[ina
la o or` de vârf.
– Ar fi trebuit s` î]i rogi [eful, Gen, suger` Jilly. Nu-i
a[a, Bob?
– Nu fi ridicol`, Jilly, interveni fata, \nainte ca Bob s`
r`spund`. }i-am mai spus deja c` exagerezi.
– Bine, bine, spune-mi în schimb despre noua ta
ma[in`. Ce marc` e?
– Un Mercedes, spuse fata, pu]in jenat` de faptul c` ar
putea suna a laud`. E ceva ce mi-am dorit de mult timp [i
într-un final am luat decizia s-o cump`r. E decapotabil`.
Un fel de ma[in` sport [i vreau ca Bob s` vin` cu mine s`
o iau.
– Un Mercedes? exclam` Jilly. Norocoaso! {i mai e [i
decapotabil`! Dar ce vei face iarna? Niciuna dintre ele
nu-l v`zu pe Luke intrând.
Genista ad`ug` amuzat`:
– Oh, atunci voi folosi un Ferrari. Ce zici Bob? Iarna
îmi cump`r un Ferrari? Râdeau cu to]ii când Genista se
întoarse [i îl v`zu pe Luke. Z\mbetul îi \nghe]` pe fa]`.
Bine\n]eles, credea c` Bob era cel care îi cump`ra
ma[ina. Telefonul lui Bob sun`, iar Jilly se îndrept` spre
44 PAMELA KENT

biroul ei.
Luke trecu pe l\ng` Genista [i îi [opti la ureche:
– V`d c` e[ti o amant` foarte scump`. Poate ar trebui
s`-mi verific conturile din banc`.
– Asta înseamn` c` sunt prea scump` pentru tine?
întreb` Genista intrând în jocul lui. |n fond, ce avea de
pierdut? Oricum în ochii lui r`mânea o femeie u[oar`.
– Ba din contr`. Eu mi-a[ permite s` î]i cump`r dou`
ma[ini. Sunt foarte generos când vine vorba s` pl`tesc
pentru pl`cerile mele.
– Ce om prev`z`tor! spuse Genista. Cum vezi ceva
care î]i place, încerci s`-l cumperi. Oare nu te-ai gândit
niciodat` c` unele lucruri, poate, pur [i simplu nu sunt
de vânzare?
B`rbatul ridic` din sprâncene [i ad`ug` amuzat:
– Dar [tim amândoi c` tu nu e[ti unul dintre ele, nu?
Capitolul 3

Bob [i Genista au plecat devreme de la birou ca s`


treac` pe la garaj. Ma[ina era preg`tit`. Bob [i directorul
firmei se entuziasmar` de ea, dar Genista se întreba,
uitându-se la vopseaua de un verde-metalizat, cum de a
putut crede c` va fi în stare s` conduc` un astfel de
monstru.
– E o minune de ma[in`, o asigur` directorul. O
ma[in` frumoas` pentru o femeie frumoas`.
Bob fu foarte r`bd`tor cu ea, cât conduse nervoas`
spre casa ei. I-a spus c` mai avea o or` la dispozi]ie [i
dac` dorea, putea s` mai r`mân` cu ea, pân` se mai
obi[nuia cu ma[ina.
46 PAMELA KENT

Dup` un timp, Genista î[i d`du seama c` automobilul


era foarte u[or de manevrat.
– Pot s` te r`spl`tesc cu o b`utur`? întreb` ea când în
sfâr[it oprir`.
B`rbatul se uit` la ceas cu aceea[i grij` pe care Genista
o v`zuse în ochii lui \n ultima s`pt`mân`.
– Nu cred, Gen, sper c` nu te superi. E ...vorba despre
Elaine, Gen. Nu prea e în apele ei zilele astea. I-a intrat în
cap ideea c` \mb`trâne[te [i c` eu m-a[ putea uita dup` o
tineric` cum e[ti tu. Eu i-am spus c` e o prostie, dar...
Genista îl comp`timea pe Bob. Vezi tu, Gen, a descoperit
un nodul al sân [i de atunci se gânde[te numai la asta.
Doctorul i-a spus c` poate fi benign, dar ea tot crede c`
va trebui s` fac` o opera]ie.
– Oh, biata Elaine!
Cât de îngrozitor trebuie s` fie pentru o femeie s`
suporte o astfel de opera]ie, mai ales pentru una atât de
vulnerabil` cum era ea! Nici nu era de mirare c` se
gândea c` Bob n-o mai g`sea atât de atr`g`toare! Desigur,
era o prostie. Bob î[i iubea so]ia, dar era de în]eles de ce
nu dorea s-o îngrijoreze. O trecu un fior. Dac` Elaine
auzea de b`nuiala lui Luke Ferguson? Dar, bineîn]eles,
un lucru ca `sta era imposibil. Cum ar fi putut s` se
DRAGOSTE {I {ANTAJ 47

întâmple una ca asta? Toat` lumea de la birou [tia c` între


ea [i Bob nu era nimic [i dac` Luke dorea s` afle ni[te
r`spunsuri, cu siguran]` avea s`-[i dea seama c` se
în[eal`.
Dup` ce Bob plec`, Genista urc` în apartament. Mânc`
de sear` [i f`cu un du[, apoi d`du drumul la televizor. Pe
unul din posturi era difuzat un documentar despre via]a
în satele din Londra. Spre surprinderea ei, unul din acele
sate sem`na cu cel în care crescuse ea. Reportajul avea
loc într-unul din localurile satului, acolo unde oamenii se
strângeau de obicei, la sfâr[itul zilei de munc`. Genista \[i
aminti c` [i \n s`tucul \n care tr`ise ea era unul
asem`n`tor, \n care fusese o singur` dat`. Cu Richard, la
prima lor întâlnire. Î[i amintea totul la fel de limpede ca
ieri.
Tr`ise la ]ar` de când se [tia. Dar din motive nu foarte
clare, p`rin]ii ei fuseser` întotdeauna retra[i. Tat`l era
avocat [i î[i practica meseria într-un or`[el \nvecinat, iar
mama nu avea prieteni. Genista nu mai avea fra]i sau
surori. P`rin]ii ei se iubeau mult [i de multe ori îi d`deau
de în]eles, inten]ionat sau nu, c` dragostea pentru ea nu
era nici pe departe la fel de mare ca cea pe care o sim]eau
unul pentru altul.
48 PAMELA KENT

Pe Richard îl cunoscuse când acesta venise în sat la


sfatul tat`lui s`u de a cump`ra un teren. Tat`l lui de]inea
una dintre cele mai mari ferme din apropiere [i, dup`
moartea lui, locul avea s` fie preluat de fiu.
Genista fusese \ncântat` de b`iat. Pe atunci, abia
terminase [coala [i lucra ca secretar` la biroul tat`lui s`u.
Richard venise într-o zi, s` o roage s` ias` cu el.
Fata se entuziasmase [i se emo]ionase peste m`sur`.
Era o fire timid` [i nu avea niciun fel de experien]` cu
b`ie]ii. Pentru ea, Richard era ca un zeu. Nu [tia cum de
o alesese tocmai pe ea, când în sat mai erau multe alte
fete dr`gu]e.
|[i amintea c` se preg`tise foarte mult pentru acea
întâlnire. Cheltuise to]i banii economisi]i din salariu pe o
rochie la mod` [i pe farduri. Când venise s-o ia de acas`,
Richard le promisese p`rin]ilor s`i c` va avea mare grij`
de ea.
Astfel începea povestea lor. Dup` ce emo]ia [i
timiditatea i-au mai trecut, Genista nu se îndoia c`
sentimentele nu-i sunt împ`rt`[ite. Altfel de ce mai ie[ea
cu ea? Era adev`rat c` nu o dusese niciodat` acas` s`-i
cunoasc` p`rin]ii sau c` nu ie[iser` cu prietenii lui, dar
fata credea c` o face doar ca s` r`mân` singur cu ea.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 49

S`rut`rile lor deveneau din ce în ce mai pasionale [i cu


toate c` fata nu dorea s` mearg` mai departe, Richard nu
se sfia s` \ncerce.
Se întâlneau de [ase luni, când veni Cr`ciunul. Richard
îi spusese c` o iube[te [i c` o dore[te. Nu avea de ce s`-i
fie fric`. Avea s-o înve]e el totul.
Cu o s`pt`mân` înainte de Cr`ciun, p`rin]ii Genistei
plecar` din localitate cu o afacere de serviciu de-a tat`lui
ei. Fata r`mase singur` acas`. Nu dorise s` mearg` cu ei,
fiindc` se întâlnea cu Richard. Trecuser` dou` s`pt`mâni
de când nu-l mai v`zuse [i b`rbatul se scuzase c` din
cauza afacerilor se \ntâmplase a[a.
Când se \ntâlnir` \n seara aceea, \[i aminti c` o dusese
la film; un film îngrozitor, cu b`t`i [i împu[c`turi, cu
sânge [i femei care ]ipau. Dar lui Richard \i pl`cuse [i asta
era tot ce conta pentru ea. Pe drumul spre cas`, î[i ]inuse
tot timpul capul pe um`rul lui, iar când ajunser`
începur` s` se s`rute pasional.
Timid`, fata îl invitase \n`untru la o cafea. Abia când
aduse tava, Richard afl` c` erau singuri în toat` casa.
Imediat, comportamentul b`rbatului se schimb`, dar
ea era prea naiv` [i prea îndr`gostit` ca s`-[i dea seama
de asta. O lu` în bra]e [i începu s-o s`rute repede [i
50 PAMELA KENT

brutal, aproape c` voia s-o r`neasc`. Când îi suger` s`


mearg` sus, fata r`mase uimit`. Cum s` fac` a[a ceva? Era
un lucru gre[it.
Ba deloc, \i spusese el. |ndr`gosti]ii a[a fac.
Genista totu[i avu puterea s` se opun`. |n fond, nu
mai era mult pân` la nunta lor [i ea avea s` poarte o
rochie alb` [i...
Dar de ce Richard al ei se schimbase la fa]`? Se ridicase
de pe canapea [i se plimba nervos prin cas`. Oare
spusese ceva gre[it?
– Ce s-a înt\mplat? îl întrebase ea.
– Nu m` pot c`s`tori cu tine! i-o trântise el, f`r`
menajamente. De unde naiba ai scos-o [i pe asta? N-am
pomenit niciodat` de c`s`torie.
– Dar mi-ai spus c` m` iube[ti...
– Ei, haide, fii serioas`! Doar nu credeai asta. O fat`
pasional` ca tine nu e f`cut` pentru c`snicie! Ne-am
putea distra de minune, Gen, spusese el, a[ezându-se din
nou lâng` ea. Încercase s` o s`rute, dar Genista se
d`duse la o parte. Richard nu o dorea de so]ie. Probabil
c` nici n-o iubea. Pe din`untru ]ipa de durere, dar pe
dinafar` era rece ca marmura.
– Am crezut c` m` iube[ti, spusese ea. Am crezut c`
DRAGOSTE {I {ANTAJ 51

vrei s` te însori cu mine.


– S` m` însor cu tine? Doamne, mama ar avea un atac!
O s` m` însor cu fata lui Peter Lawtry, nu cu fata unui
avoc`]el de provincie! Decât s` m` însor cu tine, mama
m-ar prefera mort!
Apoi, nu-[i mai amintea prea bine ce urmase.
Bineîn]eles, când b`rbatul î[i d`duse seama c` nu va
reu[i s` se culce cu ea, o jignise \n nenum`rate feluri, ba
chiar \i spusese c` ar fi aflat [i c` ar fi un copil nelegitim
[i apoi plecase mâncând p`mântul. Genista r`m`sese
împietrit`. Nu-[i \nchipuia c` avea s` se în[ele atât de
mult în privin]a lui. Avea visele ruinate [i doar o zi o
desp`r]ea de venirea p`rin]ilor c`rora trebuia s` le fac`
un rezumat din ce se \ntâmpase, ca s` motiveze cumva
desp`r]irea de Richard.
Când veniser` acas`, ea le povesti totul [i apoi afl` de
la ei [i c` Richard avea dreptate când spusese c` era un
copil nelegitim. Mama ei \ncerc` s`-i explice c` r`m`sese
\ns`rcinat` cu ea \nainte ca tat`l ei s` divor]eze de prima
lui so]ie. Fusese un [oc pentru Genista s` afle una ca asta,
dar resim]ea mai mult durerea provocat` de desp`r]irea
de Richard.
Muzica de la sfâr[itul reportajului o aduse cu
52 PAMELA KENT

picioarele pe p`mânt. Gândul îi zbur` la problemele


actuale. Luke Ferguson întrecuse orice m`sur` [i dac`
Bob nu ar fi avut atâtea probleme în aceste clipe [i ei nu
i-ar fi p`rut r`u c` îl las` singur, mâine la prima or` ar fi
pus demisia pe biroul lui. Fusese îngrozit` când Bob îi
spusese c` Luke avea s` petreac` câteva s`pt`mâni la ei ca
s` vad` dac` treaba mergea bine. Tot ce putea spera
acum era ca doctorul s`-i confirme Elainei c` tumoarea
era benign` [i astfel Genista ar putea pleca f`r` remu[c`ri
de la Computerstore.
Dar speran]ele ei s-au pierdut în van a doua zi
diminea]` când ajunse la birou [i îl v`zu pe Bob
transfigurat de îngrijorare. O salut` cu gândurile aiurea,
trecând o mân` prin p`rul care parc` mai înc`run]ise de
seara trecut`.
– Elaine? întreb` Genista privind cele dou` ce[ti de
cafea deja goale, de pe biroul lui.
– M` tem c` am ve[ti proaste, zise el \ncet. Doctorul
nostru a venit asear` la noi. Diminea]` am dus-o pe
Elaine la spital. O opereaz` în dup`-amiaza asta. Era atât
de calm`. Prea calm`, parc`. Doctorul mi-a spus c` refuz`
s` accepte adev`rul. Am încercat s` vorbesc cu ea despre
ce se întâmpl`. Dar refuz` s` m` asculte.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 53

– Nu o po]i proteja la nesfâr[it, zise ea. Voia s`-l


întrebe la ce or` o opereaz`, dar fu întrerupt` de venirea
lui Luke.
– Bob, zise el, po]i s-o scute[ti pe Genista azi? întreb`
el cu r`ceal`. Vreau s` m` ocup de contul Mellington. Se
pare c` au câteva probleme [i am aflat c` [i tu [i Genista
a]i fost s`-i vede]i când au mai fost probleme.
– Mellington?
Bietul Bob, nici nu era în stare s` se concentreze! Dar
fata \[i amintea. Era vorba despre o fabric` micu]` din
Cumbria care producea piese de mobilier. Nici nu se
îndoia c` aveau probleme. Firma era condus` de un tat`
[i un fiu care nu prea se întâlneau s` se consulte.
– Nu-]i aminte[ti? Acea firm` la nord de Lake District
pe care am fost s-o vedem. Ne-am petrecut sfâr[itul de
s`pt`mân` acolo.
Comentariul ei fusese unul inocent, uitând cu totul de
b`nuielile lui Luke. Mersese cu ei [i Elaine, iar Genista
petrecuse timpul de una singur`, l`sându-i pe cei doi s`
se bucure de zon`.
– Oh, Doamne, sigur c`-mi amintesc. Dormitorul
nostru avea o carpet` imens`, zise Bob, zâmbind,
referindu-se, evident, la cel pe care-l \mp`r]ise cu Elaine.
54 PAMELA KENT

Dar Luke nu avea cum s` [tie una ca asta.


– Dar nu este timp s` mergem [i s` ne întoarcem \n
aceea[i zi, îi zise Genista lui Luke, sperând ca acesta s` se
r`zgândeasc`.
– Ei bine, atunci va trebui s` r`mânem peste noapte,
nu-i a[a? Aici toat` lumea e ocupat`. Brian e plecat, pe
Bob nu vreau s`-l iau de la birou, a[a c` mai r`mâi doar
tu.
Genista voia s` se împotriveasc`, s`-i spun` c` nu avea
de g\nd s` mearg` nic`ieri cu el, dar se uit` la Bob [i î[i
aminti de Elaine. Dac` refuza, Bob se vedea nevoit s`
mearg` el, sau s` caute pe cineva care s`-i ia locul. {i avea
deja destule pe cap ca s`-[i mai fac` griji [i din cauza asta.
– Când pl`nuie[ti s` plec`m?
– Ast`zi. Te las o or` s`-]i iei lucrurile care î]i trebuie
[i trec pe la tine s` te iau. D`-i lui Jilly numele hotelului
unde a]i stat [i se va ocupa ea de rezerv`ri.
– Dar eu pot merge [i singur` pân` acolo...
Luke ridic` din sprâncene.
– Sugerezi s` folosim dou` ma[ini [i s` cheltuim mai
mul]i bani pe benzin`, din contul firmei? |n niciun caz. Se
uit` la ceas. Deja au trecut zece minute din timpul t`u.
Vreau s` ajungem pân` se înnopteaz`. Mâine diminea]` la
DRAGOSTE {I {ANTAJ 55

prima or` avem întâlnirea.


Înainte s` ias` pe u[`, Genista se întoarse cu spatele la
Luke ca acesta s` n-o aud` [i îi zise lui Bob:
– Sper s` mearg` bine opera]ia.
– Eu m` tem de ce va urma dup`. Starea Elainei nu e
bun` deloc. Crede c` nu o mai g`sesc atr`g`toare. Habar
n-am cum s`-i redau încrederea. Dar, m` rog, asta nu e
problema ta. Sigur nu te deranjeaz` s` pleci cu Luke? {tiu
c` nu e treaba mea, dar sunt foarte ata[at de tine [i Luke
nu are o reputa]ie prea bun`.
Genista nu [i-a putut ab]ine râsul. Era ciudat c` tocmai
Bob o avertiza în privin]a lui Luke.

***

Nu dorea s`-i dea posibilitatea s` urce în apratamentul


ei, a[a c` Gensita împachet` câteva lucruri în timp record
[i când auzi interfonul, spuse:
– Cobor imediat!
– Nu te gr`bi, urc eu la tine, zise Luke.
Genista trase repede pe ea o jachet` de catifea ro[ie [i
56 PAMELA KENT

a[tept` soneria. Nu inten]iona s`-l primeasc` decât în


hol, dar de cum fu l`sat s` intre, Luke merse direct \n
sufragerie.
– Se pare c` Bob te apreciaz` mult, zise el, cu cinism
în glas când v`zu înc`perea.
– La fel de mult cât îl apreciez [i eu.
– Serios? întreb` b`rbatul cu ochi sfredelitori. Atât de
mult încât s` vrei s`-i distrugi c`snicia?
– Nu vreau asta, spuse ea, dându-[i seama prea târziu
de ceea ce spusese.
– Dovede[te-o! spuse b`rbatul lini[tit. C`s`tore[te-te
cu mine!
– S` m` c`s`toresc cu tine? întreb` ea uimit`. Sigur nu
vrei asta. Doar...
– N-a[ spune-o dac` nu a[ dori-o. C`s`tore[te-te cu
mine, Genista, sau o s`-i spun totul so]iei lui Bob.
– Ai face asta? Dar de ce?
În]elegea s` se foloseasc` de b`nuielile lui ca s-o
[antajeze s` se culce cu el, dar s` se c`s`toreasc`?
– De ce? mai întreb` ea o dat`.
– Pentru c` de când te-am cunoscut, n-am mai putut
s` m`nânc sau s` dorm. Pentru c` ceva în leg`tur` cu tine
m` bântuie zi [i noapte. Trebuie s` te am, Genista. E ca o
DRAGOSTE {I {ANTAJ 57

boal` care nu-mi d` pace.


– Dar c`s`toria...!
– Nu vreau s` trebuiasc` s` te împart cu nimeni
altcineva. Nu vreau s`-]i ba]i joc de mine. Probabil c`
într-o zi m` voi trezi [i nu te voi mai dori. Atunci vom
divor]a. Dar pân` atunci vreau s` fii numai a mea. Vreau
s` fac cu tine ce doresc.
– {i dac` nu vreau? \ntreb` Genista cu gâtul uscat.
– Dac` refuzi, o s`-i spun totul Elainei: despre leg`tura
voastr`, despre apartamentul `sta, despre zilele
petrecute împreun`...
– Dar te \n[eli. Nu e absolut nimic între noi! Este doar
un bun prieten. Casa asta e a mea...
– Nu-]i merge cu mine, Genista. Ori te m`ri]i cu mine,
ori mâine diminea]` \i spun totul.
În alte împrejur`ri, Genista n-ar fi ezitat. S-ar fi dus
direct la Bob [i i-ar fi povestit totul, dar acum, nu putea
face asta. Poate dac` s-ar duce chiar ea s` o avertizeze pe
Elaine... Dar nu, nici nu intra în discu]ie. S-ar fi
învinov`]it singur`. Dar de ce c`s`torie? Genista ar fi dorit
s` ]ipe la el s`-i spun` c` se în[eal` amarnic, c` ea nu e o
astfel de fat`. Dar b`rbatul p`rea nebun. Era atât de
pornit împotriva ei încât cu siguran]` n-ar fi crezut-o. În
58 PAMELA KENT

timp ce ea st`tea \nghe]at` în sufragerie, el intr` în


dormitor.
– Ciuadat spuse el, privind camera aranjat` delicat, cu
tapet de culoarea piersicii. Nu pare a fi o camer`
împ`r]it` de un b`rbat [i o femeie. |nainte ca fata s`-l
poat` opri, Luke deschise [ifonierul.
– Lucruri frumoase [i scumpe, zise el. Bob unde î[i
]ine hainele? Sau ar fi prea evident s` [i le ]in` la tine?
Genista sim]ea c` nu mai poate sta în picioare. Abia
ajunse la buc`t`rie. Credea c` un pahar cu ap` o va face
s` se simt` mai bine.
– Ei bine? se auzi Luke venind \n spatele ei. Care e
r`spunsul?
– Dac` m-a[ gândi doar la mine, n-a[ accepta nici în
ruptul capului, zise ea. Dar ce faci tu e [antaj. Nu am alt
cuvânt pentru asta. Gândul de a face dragoste cu tine m`
face s` vomit...nu apuc` s` termine fraza, pentru c` mâini
puternice o prinser` de talie.
– Serios? întreb` el. Ei bine, atunci va trebui s` ne
ocup`m de asta, nu-i a[a? Dar nu acum. Nu vreau s` ne
gr`bim. Vreau s` savurez experien]a. Orice pl`cere î]i
oferea Bob, eu ]i-o voi da înzecit, îi [opti el.
– N-ai putea! strig` ea.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 59

Se sim]i moale [i vulnerabil`. Parc` totul se învârtea în


jur. De ce trebuia s` se întâmple asta? De ce cu Luke, un
b`rbat pe care-l ura? De ce ei? Sim]ea c` nu se mai poate
]ine pe picioare. Se sprijini de el.
– Încearc`-m`! îi spuse acesta, cu voce senzual`.
|ndr`zneala lui îi aminti c` erau complet singuri. Putea
s` se întâmple orice.
– Nu m` tenta, Genista. Hot`r`[te-te repede. Îi spun
sau nu Elainei?
Avea oare vreo alegere? Putea s` ri[te s`n`tatea femeii
[i c`snicia unor oameni care se iubeau de-o via]`? Dar
dac` se c`s`torea cu Luke, ar fi descoperit c` se în[elase.
Se îmbujor` când se gândi la asta. Poate putea s` spun`
da [i apoi s` încerce s` g`seasc` o cale de a sc`pa. Poate
îl putea face s` a[tepte pân` ce Elaine sc`pa de opera]ie.
– Nu am de gând s` a[tept, zise b`rbatul, parc`
citindu-i gândurile. {i nu încerca s` scapi de mine. Vreau
s`-mi dai un r`spuns acum! Altfel îi spun totul Elainei!
Genista trase aer în piept . Trebuia s-o fac` de dragul
lui Bob. C`s`toriile puteau fi anulate. Trebuia doar s` îl
fac` s` mai întârzie o perioad`.
– Foarte bine, o s` m` c`s`toresc cu tine.
– Un gest foarte în]elept din partea ta, spuse Luke
60 PAMELA KENT

mul]umit. Dar s` nu te gânde[ti la o logodn` lung`. Ne


c`s`torim azi.
– Azi? Dar...dar e imposibil!
– Nu cu un arhiepiscop ca na[, zise el.
Genistei i se p`rea c` are un co[mar. Nu i se puteau
întâmpla astea ei. Trebuia s` se întâmple ceva, o minune,
s` scape.
– O s` îmi ia cam o or` s` preg`tesc totul. Ne putem
c`s`tori în Cumbria. {i s` nu-]i treac` prin cap s` fugi de
mine pentru c` o s` te g`sesc [i o s`-i spun [i Elainei de
tine. Cât sunt plecat, î]i sugerez s` g`se[ti ceva potrivit de
îmbr`cat. De fapt, se r`zgândi el scriind un cec, mai bine
te-ai duce s`-]i cumperi o rochie, fiindc` nu te vreau
îmbr`cat` pe banii altuia.
– {i n-o s` îmbrac nici ce-mi dai tu! strig` ea. Mai bine
merg goal`!
– Un lucru încânt`tor, zise el. Dar a[ prefera s` te v`d
doar eu a[a. {i te rog s` nu rupi acest cec pentru c` dac`
o faci, voi merge eu s`-]i iau rochia.
– M` mir c` nu faci a[a! zise ea, furioas`. {i ce ar trebui
s`-mi iau? O rochie alb`? Dac` ar fi dup` mine, m-a[
îmbr`ca în negru.
– P`streaz`-]i melodramele pentru cineva care crede
DRAGOSTE {I {ANTAJ 61

în ele. Cump`r` ce vrei. {tiu c` ai gust bun. Aminte[te-]i


c` va fi o c`snicie simpl`, în provincie, [i c` doar noi doi
vom [ti care e adev`rul.
– Da, adev`rul e c` vrei doar s` î]i satisfaci egoul [i
apoi s` m` arunci ca pe o cârp` folosit`.
– Nici eu nu puteam s` o spun mai bine! zise Luke. O
or`, Genista. {i aminte[te-]i. Dac` nu e[ti aici, merg direct
la Elaine [i îi spun totul.
Dup` ce plec`, Genista se l`s` pe un scaun [i începu
s` tremure de fric` [i tensiune. S` se c`s`toreasc` cu Luke
Ferguson! Nici m`car acum nu-i venea s` cread` c` asta
se întâmpla! Înc` mai spera s` tr`iasc` un co[mar din care
s` se trezeasc` la un moment dat. Se uit` la telefon. Mai
avea o [ans`. Form` repede num`rul de la birou [i \i
r`spunse Jilly.
– Bob nu e aici. E la spital. L-au chemat în leg`tur` cu
so]ia lui. P`rea îngrijorat. Vrei s`-i transmit ceva?
Dup` ce-i spuse fetei c` nu era nimic important,
Genista închise încet.
Ceasul din perete, mo[tenit de la p`rin]ii ei îi ar`ta c`
mai are doar trei sferturi de or` r`mase. Privi cu reticen]`
cecul l`sat de Luke. Nu dorea s`-l foloseasc`. Î[i aminti c`
avea un costum cump`rat cu o lun` în urm` pe care nu-l
62 PAMELA KENT

purtase. Era de un verde-pal, [i era compus din sacou [i


fust`, iar c`ma[a asortat` îi d`dea un aer de sobrietate.
Tot atunci cump`rase [i o p`l`rie asortat` [i chiar î[i
amintea c` vânz`toarea îi spusese c` ar fi fost o ]inut`
ideal` pentru o nunt` de var`. Genista fusese de acord cu
ea, dar nu-[i închipuise niciodat` c` avea s` le poarte în
aceast` postur`. Închidea valiza când Luke \[i f`cu
apari]ia.
– E[ti gata?
Oare cum de putea fi atât de calm?
– Am f`cut toate aranjamentele. O s` ne c`s`torim în
Cumbria [i o s` ne petrecem sfâr[itul de s`pt`mân`
acolo, dup` care ne vom întoarce la Londra.
Nu spuse nimic despre ce aveau s` fac` dup` asta,
despre apartamentul în care vor locui, despre p`rerea
p`rin]ilor lui...Genista îl privi ridicându-i valiza.
– Ce mai a[tep]i?
Cuvintele lui pline de cinism o f`cur` s` se ridice în
picioare [i s` îl urmeze afar` din apartament.
Capitolul 4

Ma[inile puternice reprezentau un mijloc rapid de a


traversa ]ara, dar destul de monoton, gândea Genista,
privind pe geam, în timp ce Maserati gonea cu vitez`.
Trecuser` cu rapiditate de câteva sate, iar acum, golul din
stomac o anun]a c` ora ei obi[nuit` de mas` trecuse de
mult.
Îi arunc` o privire b`rbatului frumos de lâng` ea. Nu
vorbise deloc de când plecaser` [i Genista era fericit` c`
se întâmplase a[a. Prefera s` se gândeasc` la ale ei, cu
toate c` avea perspective sumbre.
Înainte s` plece, îi spusese c` unchiul lui f`cuse toate
aranjamentele s` se c`s`toreasc` la o bisericu]` de
64 PAMELA KENT

provincie.
– P`rin]ii mei s-au c`s`torit acolo, îi zisese el, f`r` s`
adauge altceva. Aceasta îi stârnise curiozitatea fetei.
Ma[ina \ncetini [i tân`ra îi arunc` o nou` privire.
– M-am gândit s` ne oprim s` mânc`m. E un hotel aici
care are un restaurant foarte bun. Obi[nuiam s` mânc`m
deseori la el.
– P`rin]ii t`i locuiesc în Cumbria? întreb` fata, din
curiozitate. Dac` era a[a, era foarte probabil s`-i
întâlneasc`.
– Nu, zise el, cu duritate. Sunt mor]i. Au fost omorâ]i
într-un accident de ma[in` acum câ]iva ani. Am r`mas
doar eu [i sora mea. Ea e divor]at` [i locuie[te în Fran]a
cu fiica ei. So]ul ei a p`r`sit-o pentru secretara lui. O
poveste cu care sunt sigur c` e[ti familiarizat`. F`cu o
pauz`. Din p`cate, Marina era foarte protejat` de p`rin]ii
no[tri. Niciodat` nu [i-a revenit dup` aceast` lovitur` [i
Lucy e l`sat` s` fac` ce vrea când nu e la [coal`, în timp
ce mama ei î[i plânge de mil`.
– |mi pare r`u. Cuvintele erau spuse cu un ton jos, dar
fata le spusese din inim`. Era uimit` c` Luke îi povestise
atât de multe, dar bineîn]eles, când se vor întoarce, nu
vor face un secret din c`snicia lor [i va trebui s` [tie ceva
DRAGOSTE {I {ANTAJ 65

despre trecutul lui.


– {i p`rin]ii t`i sunt mor]i, zise el, privind-o. Am v`zut
în fi[a de la serviciu.
– {i ai citit acolo [i c` sunt o fat` pe care au f`cut-o în
afara c`s`toriei? \ntreb` ea. C` tata era c`s`torit când i-a
f`cut mamei un copil? {i c` abia apoi a divor]at [i s-au
c`s`torit? Asta n-ai aflat? \ntreb` ea cu am`r`ciune \n glas.
– Se mai întâmpl`.
– Da, dar n-ai de gând s` spui: a[a mam`, a[a fiic`?
– Ar trebui? Eu unul nu în]eleg societatea în care
tr`im. De ce trebuie s` condamn`m un copil inocent
pentru faptele p`rin]ilor? De fapt cred c` pân` la urm`
tat`l are toat` vina. F`cu o pauz`. Spune-mi, Genista, de
asta e[ti a[a? Vrei s` pedepse[ti to]i b`rba]ii pentru ceea
ce i-a f`cut tat`l mamei tale?
– Nu, p`rin]ii mei se iubeau foarte mult. {i eu am aflat
abia târziu de treaba asta.
– {i b`nuiesc c` ai suferit destul de mult când ai
descoperit adev`rul. Cine ]i l-a spus? O vecin`?
– Nu. B`rbatul care credeam c` m` iube[te, se auzi
Genista spunând. Doar c`, bineîn]eles nu era a[a. Cum ar
fi putut s` m` iubeasc`? Eram o fat` nelegitim`, care nu
merit` a[a ceva. Nu, tot ce voia era s` se culce cu mine.
66 PAMELA KENT

Nu era con[tient` de am`r`ciunea din vocea ei.


Lacrimile îi înce]o[au privirea. Nu va plânge niciodat` în
fa]a lui Luke Ferguson. Niciodat`!
– {i a reu[it?
Întrebarea lui o surprinse. Îl privi.
– A reu[it s` se culce cu tine? repet` el.
Nu putea s`-i spun` adev`rul. Deja îi povestise prea
multe despre via]a ei.
– Tu ce crezi?
Barbatul se schimb` la fa]`, [i parc` strânse [i mai tare
volanul.
– Ai fost o proast` c` l-ai l`sat, spuse el, cu duritate. Ar
fi trebuit s`-l refuzi.
– De ce? Ca s` fii tu primul? În momentul în care
cuvintele îi ie[iser` pe gur` îi venea s` intre \n p`mânt de
ru[ine pentru ceea ce zisese. Expresia de pe fa]a lui Luke
era impenetrabil`. P`rea c` vrea s-o [tranguleze, de[i fata
nu-[i putea da seama de ce. Credeam c` b`rba]ii nu
prefer` virginele în zilele astea, zise ea. Experien]a e la
mare mod`.
– Ai dreptate. Vocea lui Luke era impersonal`. Lipsa
de experien]` provoac` team`. D`du din umeri. Dar cred
c` în fiecare b`rbat zace dorin]a ascuns` de a înv`]a
DRAGOSTE {I {ANTAJ 67

femeia iubit` tainele dragostei pe care s` le aplice doar


pentru el.
Cuvintele lui o atinser` într-un punct sensibil. Cu
toate c` nu [tia de ce. Ea nu-l iubea [i nici el n-o iubea.
Dar exista ceva între ei care o f`cea s` se simt` ciudat.
În ciuda a tot ce gândea despre ea, el va fi primul
b`rbat care va face dragoste cu ea [i care îi va r`pi dreptul
de a petrece prima noapte cu b`rbatul iubit. Alung` acest
gând. Pân` la urm` ea nu inten]iona s` se c`s`toreasc`
vreodat` sau s` se mai îndr`gosteasc`. A[a c` ce mai
conta acum? C`s`toria asta era ceva ce trebuia s` îndure
de dragul lui Bob. Un gând brusc \i veni în minte. Dac`
se va purta cu r`ceal` [i indiferen]` fa]` de el, probabil c`
b`rbatul î[i va pierde repede interesul pentru ea [i
probabil va anula chiar el c`s`toria. {i nici nu trebuia s`
se prefac` prea mult, pentru c` sim]ea cum se încordeaz`
doar la gândul c` va trebui s`-l lase s` o ating`.
– }i-e foame? Adâncit` în gânduri, fata nici nu b`g` de
seam` c` Luke parcase în fa]a unui hotel.
|i era pu]in, dar nu atât de mult încât s` fac` un popas
pentru asta. Îns` nu r`spunse nimic. {tia c` orice ar
spune, lucrurile s-ar face tot dup` placul lui.
Hotelul era elegant [i decorat cu mult bun-gust,
68 PAMELA KENT

constat` Genista de cum intr`.


– A fost la origine o cas` de provincie, dar dup`
r`zboi, pe acest loc a fost construit hotelul, o inform`
Luke.
Un chelner care se dovedi c` îl cunoa[te pe b`rbat îi
întâmpin` [i îi conduse la o mas` mai retras`.
Dintr-o dat`, Genista î[i d`du seama c` avea s` se
m`rite cu un b`rbat foarte cunoscut [i foarte bogat.
Ce p`cat c` nu sim]ea nimic pentru el! I se d`du un
meniu pe care îl studie absent`.
– Dac` nu ]i-e foame, po]i servi pe[tele marinat. E o
specialitate a acestui restaurant.
Genista f`cu a[a cum îi sugerase el [i mâncarea i se
p`ru delicioas`. Cu toate astea, îns`, nu reu[i s` m`nânce
mai mult de jum`tate de por]ie. Dup` ce termin`, privi în
jurul ei. Dintr-o dat` sim]i c` situa]ia cu care se confrunta
era peste puterile ei. Cum s` se c`s`toreasc` cu acest
b`rbat? Nu putea face una ca asta. Îi arunc` o privire.
Înso]itorul ei p`rea absorbit de mâncare. Dintr-o dat`,
b`rbatul ridic` privirea [i o privi, dup` care chem`
chelnerul [i comand` ceva. Imediat b`iatul ap`ru cu o
frapier`, o sticl` [i dou` pahare de [ampanie.
– Bea, porunci Luke, turnându-i \n pahar. O s` î]i mai
DRAGOSTE {I {ANTAJ 69

calmeze nervii.
– La fel m-ar fi ajutat [i un pahar de vin, zise ea. I se
p`rea ciudat s` bea [ampanie într-o asemenea
împrejurare. Asocia aceast` b`utur` cu s`rb`torile
fericite.
– Vinul te ajut` s` dormi, zise el. Ce se întâmpl`,
Genista, obi[nuie[ti s` bei un pahar ca s` adormi? Ai o
con[tiin]` prea \nc`rcat`? {tii c` se spune c` cea mai bun`
metod` de a chema somnul este exerci]iul fizic.
Obrajii începur` s`-i ard` la auzul vorbelor lui. De ce
se purta a[a cu ea? Era cu siguran]` un lucru pe care
nu-l va mai putea îndura pentru mult timp.
Luke comand` desertul pentru amândoi, dar Genista
zise, \mpingând farfuria cu c`p[une:
– Nu vreau. Vreau ca totul s` se termine odat`...
– {i s` fie la fel ca înainte, continu` el. O privi cu ochi
sfredelitori. Nimic nu va mai fi ca înainte. {i te avertizez,
Genista, c` dac` se va întâmpla vreodat` ca atunci când
suntem singuri s` îmi dau seama c` te gânde[ti la Bob, o
s` te fac s` regre]i asta toat` via]a.
– Deja faci asta, zise ea. {i nu-mi po]i porunci la ce s`
m` gândesc. Cel pu]in gândurile îmi apar]in.
Îl v`zu c` se înfurie [i se întreb` ce se va întâmpla dac`
70 PAMELA KENT

vreodat` va da curs acestei furii. Spera s` nu afle


niciodat`.
La ora dou` plecar` de la hotel [i continuar` drumul
printre câmpii [i dealuri înverzite. |n alte circumstan]e,
Genistei i-ar fi f`cut mare pl`cere aceast` c`l`torie, dar
nu acum, când [tia ce se va întâmpla.
Traversar` câteva sate [i trecur` printr-o p`dure verde
pân` ocolir` lacul [i în fa]` drumul le scoase la iveal` un
s`tuc mic cu o bisericu]`.
Luke opri ma[ina \n fa]a capelei [i o ajut` s` coboare.
– Preotul de aici a fost bun prieten cu p`rin]ii mei, zise
el, în timp ce deschidea o poart` de lemn. S` nu faci sau
s` spui ceva care s` \i dea de crezut c` aceast` c`s`torie
nu e dorit` de amândoi, pentru c` dac` o vei face, \n
seara asta o s` am grij` s` te fac s` regre]i asta pentru tot
restul vie]ii.
Genista î[i duse mâinile la tâmple. O durea capul,
îngrozitor. |n fa]a lui Luke se sim]ea ca un animal speriat
care trebuia s` fac` întotdeauna ce dorea el. Oh, când
avea s` se termine totul?
C`su]a preotului era exact lâng` biseric` [i era
împodobit` cu flori colorate. U[a se deschise înainte ca
Luke s` apuce s` cioc`ne, [i o femeie scund` [i rotofeie îi
DRAGOSTE {I {ANTAJ 71

\ntâmpin` surâz`toare. Îl îmbr`]i[` mai întâi pe Luke,


apoi, cu ochii în lacrimi, o privi pe Genista.
– Oh, Luke, e minunat`! Când John mi-a spus c` vrei
s` te c`s`tore[ti aici am fost încântat`. P`rin]ii lui s-au
c`s`torit în biserica asta, \i spuse ea Genistei. Dar
b`nuiesc c` [tii asta deja. Ar fi trebuit s` ne anun]i din
timp, Luke.
– Amy este na[a mea de botez, îi explic` Luke
Genistei, când femeia se \ntoarse s` le deschid` u[a. De
la moartea p`rin]ilor, ea [i John au fost cei mai apropia]i
de mine [i de sora mea.
– Luke mi-a spus c` vre]i s` v` schimba]i înainte de
c`s`torie, spuse femeia, când îi pofti \n`untru. O s` v`
ar`t camerele. Unde pl`nuie[ti s-o duci în luna de miere,
Luke? Sau e secret?
Genistei i se p`ru c` e o femeie miununat` [i poate c`
dac` nu ar fi fost atât de ata[at` de b`rbat, i-ar fi cerut
ajutorul. Dar era imposibil s` fac` asta. Urcând sc`rile,
Genista îl auzi pe Luke [optindu-i lui Amy:
– E secret. Pân` la urm` avem doar un sfâr[it de
s`pt`mân` de care s` ne bucur`m.
– Munce[ti prea mult, îi spuse femeia. Apoi c`tre
Genista: trebuie s`-l faci s` se mai potoleasc`. Auzi! Un
72 PAMELA KENT

sfâr[it de s`pt`mân`. Ai noroc c` a acceptat s` se


c`s`toreasc` cu tine, Luke. Eu a[ fi avut preten]ia la o
lun` întreag`, pe o insul` tropical`.
Camera în care o duse Amy era foarte delicat aranjat`.
Fusese a fiicei sale.
– Am c`utat floricele pentru buchetul t`u în tot satul.
Iunie e o lun` frumoas` pentru a face o nunt`. Dar pe la
noi nu sunt atât de multe flori, sporov`i femeia. Luke,
John este în birou dac` vrei s` mergi s` vorbe[ti cu el, \i
zise ea b`rbatului care le privea din prag. Am fixat
ceremonia pentru ora patru ca s` v` mai pute]i reveni
pentru drumul pe care o s`-l ave]i de f`cut.
– O s` merg mai târziu la el, dup` ce fac du[ [i m`
schimb. B`rbatul plec` [i închise u[a în urma lui. Genista
era palid` [i speriat` [i Amy o întreb`:
– E un pas important, nu-i a[a? Dar nu-l puteai face
al`turi de un om mai potrivit ca Luke! C`snicia p`rin]ilor
lui fu una fericit`. {i Luke [i Marina au fost educa]i
frumos [i poate c` de mod` veche. Poate din cauza asta,
Marina a suportat atât de greu lovitura pe care i-a dat-o
via]a. O vreme chiar am crezut c` Luke nu se va mai
c`s`tori vreodat`. I-a fost greu când...Fata cu care a fugit
Philip era prietena lui, lucru care a complicat [i mai mult
DRAGOSTE {I {ANTAJ 73

lucrurile, zise femeia, ca pentru sine. Marina l-a acuzat c`


el i-a f`cut cuno[tin]` lui Verity cu Philip. Nu putea
concepe c` [i Luke fusese r`nit. Amy oft`. Iart`-m`, draga
mea. Nu e vremea s` aduc la iveal` din nou aceast`
poveste trist`. M` bucur doar c` Luke [i-a g`sit fericirea.
Sunt sigur` c` ve]i avea o c`snicie trainic` amândoi. Poate
crezi c` sunt demodat` c`-]i spun lucrurile astea, dar te
asigur c` se vede pe fa]a lui c` Luke te iube[te la nebunie.
Genista nu spuse nimic. R`mas` singur`, f`cu un du[
scurt [i îmbr`c` hainele pe care le luase de acas` pentru
aceast` ocazie. Dup` ce \[i aplic` un machiaj u[or, auzi o
b`taie \n u[`. Merse s` deschid` [i în fa]a ei ap`ru un
b`rbat necunoscut.
– Sunt Jeff Stanley, zise el. Luke m-a rugat s` v` fiu
martor, spuse el repede, dup` care \ncepu s`
sporov`iasc` vesel. Sper c` nu te superi. Am fost prieteni
de când ne [tim. Eu sunt doctorul satului aici. |mpreun`
cu so]ia mea vom fi martorii vo[tri. {i cum Amy i-a
interzis categoric lui Luke s` te vad` înainte de
ceremonie, am venit eu s`-]i spun c` te voi conduce la
altar. E o onoare [i un privilegiu pentru mine. Acum c`
te-am v`zut, îmi dau seama de ce Luke nu voia s` fac eu
asta, zise zâmbitor.
74 PAMELA KENT

B`rbatul încerca s` o fac` s` se relaxeze, dar Genistei


îi era imposibil s` se simt` altfel decât \ncordat` [i
sup`rat`. Traversar` curtea [i intrar` \n bisericu]a
aranjat` cu gust de Amy. Dac` s-ar fi c`s`torit cu un
b`rbat pe care-l iube[te, Genista ar fi ales acela[i loc
minunat.
John Robson era un om pl`cut la vedere [i se dovedi
foarte calm [i pedant în rostirea ceremoniei. În câteva
minute o d`duse pe mâna lui Luke, pentru ca acesta s`
fac` cu ea tot ce poftea, se gândea cu am`r`ciune
Genista.
– Acum e toat` a ta, norocosule, zise Jeff. Barbara a
preg`tit câteva gust`ri acas`, dar nu ne a[tept`m s`
r`mâne]i mult cu noi. Cred c` abia a[tepta]i s` r`mâne]i
singuri. Luke, n-ai de gând s` s`ru]i mireasa?
Genista se d`du un pas \napoi, dar b`rbatul o trase
aproape de el [i o s`rut`. Dintr-o dat`, fata se v`zu din
nou pe aleea din spatele blocului, în acea noapte, când a
început totul. Tremura atât de tare încât [tia c` Luke
observ` asta. Buzele lui erau reci când le atinser` pe ale
ei. Mâinile erau îns` calde c\nd \i mângâiar` p`rul. O
prinse în bra]e cu fermitate. Poate pentru ceilal]i ar`tau
ca orice alt cuplu proasp`t c`s`torit, dar ea [tia
DRAGOSTE {I {ANTAJ 75

adev`rul...

***

Barbara [i Jeff erau c`s`tori]i de doi ani [i aveau un


b`ie]el de nou` luni, foarte vioi. Când r`maser` singure,
tân`ra femeie o întreb`:
– Luke e un om minunat. În liceu, f`cusem o pasiune
pentru el. Cum v-a]i cunoscut?
– La o petrecere, spuse Genista c`reia nici acum nu-i
venea s` creda c` era c`s`torit`.
– Haide]i, fetelor, coborâ]i odat`, strig` Jeff c`tre cele
dou` care se aflau în camera fiicei lui Amy. Luke a[teapt`
ner`bd`tor [i tu poate [tii, Genista, c` nu e un om
înduplecat.
Genista nu se schimbase de hainele în care se
c`s`torise. Se gândise c` nu era nevoie. Oricum, habar
n-avea unde o va duce Luke. {tia c` anulase [edin]a de
afaceri care fusese principalul scop al plec`rii lor.
Urcat` în ma[in`, a[tept` nervoas` ca Luke s` urce
al`turi de ea. Erau în luna de miere [i acest gând îi d`dea
76 PAMELA KENT

fiori.
– Reveni]i curând, le strig` Amy, când Luke urc` la
volan. Distrac]ie pl`cut`!
– Unde m` duci? întreb` fata speriat` când pornir` la
drum. Spera ca dac` îi ar`ta c` îi este team` de el, poate
în noaptea aceea o va l`sa în pace.
– E o surpriz`.
Genista sim]i c` va ceda nervos. N-ar fi trebuit
niciodat` s` permit` s` se ajung` pân` aici. Trebuia s`-i fi
spus de la început care era adev`rul. Vru chiar s`-i spun`
acum totul, dar se gândi c` nu mai folosea la nimic.
– Unde m` duci? întreb` ea din nou.
– E[ti speriat`? N-ar trebui s` fii. Pân` la urm` nu sunt
primul b`rbat care împarte patul cu tine. Dar inten]ionez
s` fiu singurul de care s`-]i aduci aminte.
– E[ti cam sigur pe tine, nu-i a[a?
{tia c` o prive[te [i lucrul `sta o deruta teribil.
– La fel de mult ca orice b`rbat experimentat. Sunt
sigur c` ne vom în]elege perfect. Mi-ai r`spuns la s`rut.
– Nu mi-a pl`cut deloc. {i nu-mi placi nici tu! strig` ea.
Peisajul deveni familiar [i Genista î[i aminti de hotelul
unde r`m`sese peste noapte al`turi de Bob [i Elaine.
– Recuno[ti locul? întreb` el. Am rugat-o pe Jilly s`
DRAGOSTE {I {ANTAJ 77

rezerve o camer` dubl`. F`r` îndoial` c` va fi foarte


încântat` când te vei \ntoarce, zise el, ridicându-i mâna
stâng` pe care str`lucea verigheta.
Fata fusese foarte surprins` c` Luke adusese cu el [i un
inel de logodn` [i verighete. Erau foarte frumos lucrate [i
ambele erau b`tute cu diamante.
– Voi avea voie s` m` întorc la birou? întreb` fata. Sau
te temi s` lucrez din nou cu Bob?
– Nu am \ncredere în tine, dar am în el. Cu toate astea,
nu î]i vei relua munca. Pur [i simplu vei face o vizit`
colegilor ca s` le spui cum st` treaba. Nu vreau ca Bob s`
m` acuze c` i te-am luat. Dar cum va afla c` suntem
c`s`tori]i...
– Nu va fi tentat s` reia leg`tura cu mine, asta încerci
s` spui, nu? Ce te face s` crezi c` nu-l pot convinge s`
treac` peste scrupule? F`cu o pauz`, dup` care zise: nu
se poate ca eu s` fiu idealul t`u de so]ie. E[ti, pân` la
urm` un b`rbat de afaceri. Cu siguran]`, vrei o so]ie cu
care s` te mândre[ti, care s` se poarte bine în societate,
care ...
– Sunt sigur c` e[ti în stare s` faci toate astea. {i în
privin]a a ceea ce mi-a[ dori eu, am înv`]at de mult c` un
b`rbat trebuie s` accepte o femeie pentru ceea ce este,
78 PAMELA KENT

nu pentru ceea ce [i-ar dori s` fie.


– Din cauza lui Verity?
– Cine ]i-a spus despre asta? vocea \i tr`da furia.
– Amy, din gre[eal`. Când mi-ai spus c` sora ta a fost
p`r`sit` de so] pentru o secretar`, nu mi-ai spus c`
secretara era de fapt prietena ta.
– Verity era o fat` care umbla dup` bani. Philip, la
vremea aceea, era un afacerist tân`r. Eu abia m` luptam
cu taxe [i impozite. I s-a p`rut c` el era o partid` mai
bun` ca mine. A aflat p\n` la urm` c` s-a în[elat. Dar m-a
\nv`]at o lec]ie pe care n-o voi uita niciodat`. Poate o
s`-]i aminte[ti asta când vei fi tentat` s` m` în[eli,
Genista.
Fata nu spuse nimic, dar [tia, în adâncul sufletului c`
va avea de suferit dac` a[a ceva avea s` se întâmple.
Hotelul era la fel de dr`gu] ca atunci când îl v`zuse
prima oar`. Avea o curte plin` de flori [i o fântân` arunca
ap` limpede într-un joc frumos.
Recep]ionera îi întâmpin`, zâmbitoare.
– Domnul Ferguson, a]i rezervat apartamentul, nu-i
a[a? O s` trimit pe cineva s` v` ia bagajele. Mai ave]i timp
s` cina]i în restaurant, dac` dori]i, sau poate prefera]i în
camer`?
DRAGOSTE {I {ANTAJ 79

– În camer`, cred. Am avut o zi grea [i vrem s` ne


relax`m.
– Desigur. Voi trimite imediat un meniu.
|i conduse \n apartamentul frumos mobilat [i le ar`t`
camerele. Genista nu intr` în dormitor, preferând s`
r`mân` în sufragerie, s` priveasc` pe fereastra care d`dea
spre curtea din fa]`. Un b`iat aduse meniul [i, dup` ce
recep]ionera plec`, Luke comand` mâncare pentru
amândoi.
St`tea împietrit` la geam [i când auzi c` u[a se închise,
se repezi panicat` s` ias`. Luke \ns` o prinse \nainte s`
fac` ceva.
– Opre[te-te! F`r` isterii! N-o s` te las s` scapi a[a
u[or! Câteva lacrimi de crocodil n-o s` m` fac` s` m`
r`zgândesc. }i-am dat tot ce a fost mai scump, te-am
cump`rat cu numele meu [i acum nu vreau s` fiu în[elat!
– Nu po]i face asta!
B`rbatul o prinse în bra]e [i o lipi de el.
– Te doresc, Genista, [i inten]ionez s` te am.
– Atunci va trebui s` faci asta cu for]a pentru c` eu nu
te doresc [i niciodat` n-o s` te vreau!
– Crezi asta?
Zâmbetul lui o f`cea s` se team` [i mai mult de el.
80 PAMELA KENT

Luke merse la telefon.


– Ce faci?
– Amân cina. Dintr-o dat`, mi s-a f`cut poft` de
altceva. Vino aici, Genista. Nu trebuie s` ne mai
prefacem. {tim amândoi ce va urma.
– Te rog s` nu faci asta, Luke. Te rog, las`-m` s` plec!
– E prea târziu, draga mea. Mult prea târziu. A fost
târziu [i când am intrat în apartamentul lui Greg
Hardiman [i te-am v`zut. Te doresc [i nimic nu m` va
opri s` te am!
Capitolul 5

{i chiar spunea adev`rul, î[i d`du seama Genista,


câteva momente mai târziu când b`rbatul o ridic` [i o
duse în dormitor. Îi d`du jos jacheta [i se dezbr`c` [i el
de hain`. Se a[ez` lâng` ea pe pat.
– S`rut`-m`, Genista, porunci el.
– Înceteaz`! Nu te vreau!
– Potole[te-te!
Nu te mai preface atât de parc` ]i-ar fi team` de ce se
va \ntâmpla. E[ti o actri]` excelent`, s` [tii.
Fata nu mai spuse nimic, pentru c` imediat, Luke
\ncepu s` o s`rute cu pasiune, iar Genista, constat` c`,
\mpotriva voin]ei ei, \i f`cea pl`cere ceea ce tr`ia...
82 PAMELA KENT

***

Luke \njur`. Lacrimile [iroiau pe obrajii Genistei. Nu


plângea doar din cauza durerii ci [i pentru c` se
abandonase \n bra]ele unui b`rbat pe care nu-l iubea.
|ntoarse capul într-o parte [i vru s` se ridice, dar Luke o
trase spre el [i o for]` s`-l priveasc`.
– Nu am vrut s` te r`nesc, zise el, luând-o protector în
bra]e. De ce nu mi-ai spus adev`rul?
– Nu [tiu la ce te referi, zise fata, \ncercând s` se
întoarc`.
– Mincinoaso! De ce m-ai f`cut s` cred c` e[ti amanta
lui Bob când în tot acest timp...De ce nu mi-ai spus c` e[ti
virgin`?
– Pentru c` tu nu m-ai fi ascultat! Tot ce f`ceai era s`
m` amenin]i!
– {i te-ai abandonat mie? De ce? Sperai s` m`
pedepse[ti? S` m` faci s` m` simt vinovat?
– Voiam s`-l protejez pe Bob. M` tot amenin]ai c`-i
spui Elainei [i...
DRAGOSTE {I {ANTAJ 83

– Dar nu aveai o rela]ie cu el, nu-i a[a? îi lu` capul în


mâini. Spune-mi: te-ai gândit la el când f`ceam dragoste
cu tine? }i-ai fi dorit s` fie el în locul meu?
– Mai conteaz` asta acum? Vocea ei suna ca cea a unui
om bolnav. Lacrimile îi [iroiau pe obraji. Mai conteaz`
ceva acum?
– Atât de mult ]ii la el?
– E prietenul meu, zise simplu fata, f`r` s`-i mai pese
dac` e crezut` sau nu.
Nu avea niciun drept s`-i spun` de opera]ia prin care
trecea so]ia lui. {i, oricum, dac` o f`cea, nu exista nicio
garan]ie c` b`rbatul ar crede-o.
Of! Spera doar s` poat` dormi câteva ore ca s` uite de
tot. Nu avea de ce s` se mint` singur`. |i pl`cuse
experien]a cu Luke, dar se ru[ina de felul în care
r`spunsese atingerilor lui. |ncerc` s` se ridice de lâng` el,
dar Luke o trase înapoi în pat. Era furios [i era un lucru
foarte ciudat s` se întâmple a[a, fiindc` cea furioas`
trebuia s` fie ea.
– E[ti sup`rat pe mine?
– Sup`rat? Bineîn]eles c` sunt sup`rat. Erai virgin`. Nu
[tiai nimic despre toate astea [i m-ai l`sat s` te tratez ca
pe o...Aproape c` te-am violat. Am crezut c` te joci cu
84 PAMELA KENT

mine. Dar asta nu m` face s` m` simt mai bine.


– Am putea anula c`snicia.
– Nu! strig` el hot`rât. }i-ai b`tut o dat` joc de mine.
Nu vreau s`-]i mai dau o [ans`. {i dup` cum ai spus [i tu,
Bob î[i iube[te so]ia. Nu, Genista, suntem c`s`tori]i [i a[a
vom r`mâne. Se uita la ea de parc` ar fi c`utat ceva.
Dumnezeu [tie cât m-am în[elat. E[ti inocent` ca un copil
[i se vede pe fa]a ta asta. De ce te-ai purtat a[a cu mine la
petrecere?
– Nu mi-a pl`cut cum m` priveai.
– {i cum te priveam?
– Ca [i cum...ca [i cum...
– Ca [i cum a[ fi vrut s` m` culc cu tine? {i pentru asta
ai trecut prin toate astea?
Era mai mult decât atât, dar Genista era prea confuz`
[i somnoroas` ca s` se mai certe. O \nfuriase calmul [i
siguran]a lui de sine.
– Nu vreau s` m` c`s`toresc cu tine, îi zisese ea.
– Dar ai f`cut-o de dragul unui om care nu ]i-a fost
niciodat` apropiat. |ns`, te avertizez, Genista, nu vreau o
a treia persoan` în patul nostru. Fie ea [i fictiv`. Suntem
c`s`tori]i.
– M-ai r`nit! îi spuse ea.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 85

– Era inevitabil. {i `sta a fost pre]ul pentru prostia ta.


Dac` mi-ai fi spus de la început c` nu ai mai fost niciodat`
cu un b`rbat...
– Ce ai fi f`cut?
– A[ fi procedat altfel. Dar am crezut c` ai la fel de
mult` experien]` ca [i mine [i te-am dorit atât de mult
încât nu m-am gândit s` fac lucrurile u[oare pentru tine.
Obrajii îi ardeau de ru[ine [i Genista era
recunosc`toare c` \n camer` era întuneric [i Luke n-o
putea vedea.
– Dormi, spuse Luke, dintr-o dat`. Vorbim mâine
diminea]`.

***

Spre uimirea ei chiar adormi [i avu un somn profund,


iar când se trezi era devreme. Sim]ea c` o mân` grea o
apas` peste talie [i î[i aminti de seara care tocmai trecuse.
Luke st`tea întins lâng` ea [i dormea profund. În
somn, p`rea mai tân`r, avea o tent` de rozaliu în obraji [i
un zâmbet pe buze. Genista voia s`-l ating`, s` afle mai
86 PAMELA KENT

multe despre acest om, al`turi de care tr`ise atâtea


lucruri intime. Dar nu putea face asta. Nu avea putere [i
poate c` ce ar fi decoperit nu i-ar fi pl`cut.
D`du cear[aful la o parte [i se strecur` jos din pat. Se
hot`râse s` fac` un du[ rapid [i apoi s` plece din hotel.
Acum, Luke nu-i mai putea spune nimic Elainei. Ce avea
s`-i spun`?
Merse în baie [i d`du drumul la ap`. Un du[ o va ajuta
s`-[i revin` [i s` uite de noaptea trecut`. Era prea ocupat`
s` se s`puneasc` [i nu auzi u[a închizându-se.
– |ncerci s` [tergi de pe piele urmele l`sate de mine?
o întreb` Luke, sorbind-o din priviri.
– Voiam doar s` fac un du[, zise fata, intrând \n
panic`. Prosopul ei era departe [i voia s` aib` curajul de
a trage perdeaua ca s` se acopere. Luke îi studia corpul
cu aten]ie m`rit`.
– Voiai s` te sim]i "curat`" când aveai s` m` p`r`se[ti?
Asta inten]ionai s` faci? N-o s` faci niciun pas f`r` mine,
Genista. }i-am mai spus treaba asta. Nimeni nu-[i bate joc
de mine. Nu vreau ca lumea s` râd` de mine c` so]ia m-a
p`r`sit dup` prima noapte. Dac` m` p`r`se[ti, o s`-i spun
Elainei c` tu [i Bob ave]i o aventur`. Oh, [tiu c` nu e
adev`rat, dar ea nu are cum s` [tie treaba asta, altfel n-ai
DRAGOSTE {I {ANTAJ 87

fi acceptat s` te m`ri]i cu mine, nu-i a[a? Nu [tiu de ce te


temi atât s` nu le strici lor c`snicia, dar dac` asta te ]ine
lâng` mine, atunci a[a voi proceda, s` [tii.
– Dar nu putem tr`i împreun`!
– De ce nu? Pentru c` te-am r`nit? Pentru c` ]i-am luat
virginitatea? Poate c` acum e momentul potrivit s` î]i ar`t
c` a face dragoste nu înseamn` doar durere.
{i spre oroarea fetei, se apropie de ea, cu siguran]` de
sine [i cu un zâmbet viclean pe buze...
Genista c`zu într-un somn profund, [i când se trezi,
avea obrajii umezi de lacrimi. Luke st`tea pe un scaun,
lâng` fereastr`.
– Plângi de obicei când dormi? o întreb` el.
– Nu [tiu, veni r`spunsul ei sincer. Faptul c` el era
îmbr`cat [i ea nu, o f`cea s` se simt` în dezavantaj. P`rea
furios [i fata habar n-avea de ce.
– Oh, pentru numele lui Dumnezeu! Nu te mai uita
a[a la mine! Viseaz`-l pe Bob dac` vrei, dar nu m` mai
privi a[a. Te avertizez îns`, dac` te vei gândi vreodat` la
el cât e[ti în bra]ele mele, o s` regre]i. L`s` ziarul la o
parte. Ies s` m` plimb. O s` fiu aici pentru prânz. Adu-]i
aminte c` suntem c`s`tori]i, cât spun eu.
Când plec`, Genista izbucni \n lacrimi. Plânse chiar
88 PAMELA KENT

mai mult decât atunci când primise vestea despre


moartea p`rin]ilor. {i nu din cauza lui Bob, ci din cauza
a toate prin câte trecuse [i pentru c` ajunsese s` fie atât
de slab` \ncât s`-i r`spund` avansurilor unui b`rbat
necunoscut [i chiar s`-l incite s` continue. Trebuia s`
recunoasc`, îl iubea. Altfel nu ar fi sim]it a[a ceva pentru
el. O trecu un fior. Nu avea s`-i dea satisfac]ia de a-[i da
seama c`-l iube[te. Spera s` se întâmple o minune [i s` se
plictiseasc` repede de ea. N-ar fi suportat s` r`mân` lâng`
un b`rbat care o dorea doar pentru trupul ei. Ea \l iubea
cu adev`rat. Ce bine ar fi fost s`-[i fi dat seama de asta
înainte de a se c`s`tori. Probabil c` ar fi f`cut ceva ca s`
mai amâne nunta. Dar acum era prea târziu. Era so]ia lui
[i acum chiar [i-ar fi dorit s` aib` experien]` cu b`rba]ii.
Poate [i-ar fi dat seama cum s`-l ]in` lâng` ea. Dar era
imposibil s` se \ntâmple una ca asta. El sim]ea doar
dorin]` sexual` [i asta nu era baza pentru o c`snicie.
Dorin]a pierea în cele din urm` [i Genista avea s` r`mân`
f`r` nimic. Cu o inim` zdrobit`.
Capitolul 6

Diminea]a trecu cu greu. Dac` ar fi fost singur`,


Genista ar fi f`cut o plimbare pe lacul de lâng` hotel, s-ar
fi bucurat de priveli[te [i s-ar fi odihnit. Dar nu era
singur`. St`tea la fereastr` [i privea absent` spre dealurile
împ`durite din apropiere. Nu avea niciun semn de la
Luke.
Oare unde plecase când a ie[it din camer`?
Se întoarse în cele din urm` cu pu]in înainte de ora
prânzului.
|n restaurant, \n timp ce mâncau în lini[te, \ntreb`:
– Am decis c` ar fi bine s` ne întoarcem la Londra, zise
el, când î[i beau cafeaua.
90 PAMELA KENT

Genistei i se p`ru c` se schimbase ceva la el în timpul


acestei plimb`ri. Acum o privea ca pe o str`in`, [i vorbea
foarte calculat. Zâmbi.
– Nu era asta inten]ia mea, dar mi-am dat seama c` e
cel mai bun lucru.
Genista merse s` împacheteze [i îl l`s` pe Luke s`
pl`teasc` nota.
|nchise valiza ei [i se apuc` s` împacheteze lucrurile
pentru el, întrebându-se dac` asta trebuia s` fac` de
acum \ncolo, s`-[i serveasc` so]ul. Dar chiar atunci intr`
[i Luke care o rug` s` se dea la o parte [i care î[i scoase
lucrurile din [ifonier [i le a[ez` în bagaj. Probabil c` era
obi[nuit cu astfel de lucruri. Era pân` la urm` un om de
afaceri. Cine [tie cât de multe c`l`torii f`cuse pân` acum?
{i câte femei luase cu el? Nu se putu ab]ine Genista s` se
întrebe. Sim]i cum o str`bate un fior de gelozie. Era un
lucru la care era cel mai bine s` nu se gândeasc`. Dar nu
putea. Oare câte astfel de femei iubise? Sau poate c`
fusese doar una pe care o iubise: Verity. Cea care
preferase s` fie amanta unui om bogat decât so]ia unuia
obi[nuit.
– E[ti gata? Fata încuviin]` vag [i îl urm` afar` din
camer`.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 91

***

Dup`-amiaza au ajuns la Londra. Pe tot parcursul


drumului, Luke n-a spus nimic despre viitoarea lor via]`
comun` [i nici Genista n-a întrebat nimic.
– Vreau s` trecem pe la birou, zise el. Trebuie s` iau
ni[te acte de acolo.
Toate erau a[a cum le l`sase, dar parc` nimic nu mai
era la fel, gândi Genista. Majoritatea angaja]ilor erau deja
pleca]i. Când intrar`, Bob îi întâmpin` cu un zâmbet.
– Cum a fost? Nu m` a[teptam s` v` întoarce]i a[a de
repede.
Jilly ap`ru în birou [i le zâmbi celor doi. Luke merse
cu ea s` caute un dosar [i Genista avu timp s`-l întrebe pe
Bob de so]ia lui.
– Trebuie s` sufere o interven]ie serioas`, zise el.
Chirurgul vrea s` se asigure c` îndep`rteaz` tot ]esutul
bolnav. P`rea aproape s` izbucneasc` în lacrimi, iar
Genista puse o mân` pe um`rul lui, în semn de
încurajare.
92 PAMELA KENT

– În zilele astea, doctorii fac lucruri minunate, nu-]i


face griji, îi zise ea.
B`rbatul zâmbi u[or.
– Nu de opera]ie mi-e mie team`, ci de ce se va
întâmpla dup`. A trebuit s`-mi dau consim]`mântul
pentru interven]ie. |nainte s-o fac, Elaine m-a implorat s`
nu-i las s`-i îndep`rteze... nimic, dar chirurgul mi-a spus
c` dac` nu o face s-ar putea s` moar`. Oh, Doamne,
Genista, b`rbatul î[i acoperi fa]a cu m\inile [i fata puse
obrazul pe capul lui.
– Ai f`cut ceea ce trebuia, zise ea. Sunt sigur` de asta.
Va fi un [oc pentru ea perioada de recuperare, dar când
î[i va da seama c` tu o iube[ti oricum, o s`-[i revin`.
– Bineîn]eles c` o iubesc. Dragostea nu e ceva care s`
se sting` a[a, dintr-o dat`.
– I-ai spus lui Bob ve[tile bune?
Nici unul dintre ei nu-l auzise pe Luke apropiindu-se.
Genista îl privi, speriat` de fa]a lui furioas`. Cât de mult
o ura! Dorise o femeie cu care s`-[i satisfac` poftele [i
d`duse peste o virgin` f`r` experien]`. Probabil c`-l
durea foarte mult s` descopere adev`rul.
– Ce ve[ti? întreb` Jilly curioas`. S` nu-mi spui c` ai
reu[it s-o convingi pe Genista s` renun]e la r`zboiul `sta
DRAGOSTE {I {ANTAJ 93

pe care-l poart` împotriva sexului tare.


– Sper c` da, altfel nu va rezista mult c`s`toria noastr`.
– C`s`torie? întrebar` Bob [i Jilly la unison. E[ti
c`s`torit`? Oh, Genista, cum ai putut face asta f`r` s` m`
anun]i? se tângui Jilly. Vreau s` [tiu totul: ce ai purtat,
când v-a]i hot`rât. Totul! Oh, ce viclean` e[ti! Îmi tot
spuneai c` nu po]i s`-l suferi pe Luke [i când colo... {tii
c` aproape m` convinsese c` nu crede c` sim]i ceva
pentru ea? îi zise fata lui Luke. Dar eu mi-am dat seama
c` te-ai îndr`gostit de ea din prima clip` când ai z`rit-o.
– Ce ochi buni ai!
Oare ea era singura care î[i d`dea seama de sarcasmul
din vocea lui? se întreb` Genista. Bob îi felicit` [i el, dar
se vedea clar c` e cu mintea în alt` parte. Bietul de el.
Probabil c` suferea foarte mult. Dac` ar fi putut s`-l ajute
cu ceva...
– Vei renun]a la slujb`, nu-i a[a? întreb` Jilly. Luke are
un apartament în Londra? Un apartament e bun, dar o
cas` ar fi mai potrivit` pentru copii, coment` fata.
– Cred c` mergi cam departe, zise Luke. Dar eu nu
locuiesc în Londra. Am o cas` la cincizeci de kilometri de
la ie[irea din ora[. E o cas` la ]ar` [i e o pl`cere imens`
s` te îndrep]i spre ea dup` o zi aglomerat` la birou.
94 PAMELA KENT

– {i acum va fi [i mai pl`cut dac` va trebui s` ajungi


acas` la Genista. Mereu ]i-a pl`cut la ]ar`, nu-i a[a, Gen?
E o fat` care caut` lini[ea, coment` Jilly, dar cred c` deja
[tii asta.
– Nu am avut mult timp s` vorbim despre noi, zise
Luke. Am avut alte treburi mai urgente.
Jilly râse când Genista se îmbujor`.
– Ei bine, eu cred c` e un lucru minunat. Singurul
meu regret e c` n-am avut o invita]ie la nunt`.
– A fost o ceremonie simpl`, spuse ea. Na[ul de botez
al lui Luke ne-a cununat într-o bisericu]` de provincie.
– Ce ai purtat? întreb` Jilly. Vreau s` [tiu toate
detaliile.
– Un costum vernil, din m`tase, veni r`spunsul lui
Luke. O lu` în bra]e [i, cu ochii la ea, ad`ug`. {i ar`ta
foarte dr`gu] îmbr`cat` a[a.
Bineîn]eles, f`cuse acest gest ca s` salveze aparen]ele,
dar chiar [i a[a, inima fetei începuse s` bat` nebune[te
înainte s`-[i dea seama c` de fapt nu are nicio
semnifica]ie.
– M`tase verde? Oh, nu e acel costum pe care l-ai
cump`rat acum o lun`? Cel pe care voiai s`-l por]i la
botez?
DRAGOSTE {I {ANTAJ 95

Genista îi sim]ea privirea p`trunz`toare a lui Luke.


Dar nu avea de ce s` se supere c` nu-i folosise cecul.
Pân` la urm`, îi spusese c` nu vrea s` poarte haine pl`tite
de alt b`rbat, [i nici ea nu dorea asta, a[a c` de ce s` fie
nervos?
– E[ti foarte t`cut, Bob.
Genista sim]i c` Luke vrea s`-l provoace.
– Oh, nu m` b`ga]i în seam`. Probabil e din cauza
vârstei. Genista [tie cât ]in la ea [i c`-i doresc numai
fericire, dar nu pot s` nu m` gândesc la cât de repede îi
voi g`si o înlocuitoare.
– M` tem c` va trebui s-o faci, fie c`-]i place, fie c` nu,
zise b`rbatul. Genista va avea destule de f`cut în casa
noastr` [i niciun b`rbat proasp`t c`s`torit nu î[i vrea
so]ia obosit` seara.
Genista se îmbujor` din nou [i Jilly îi [opti:
– Norocoaso! Ce n-a[ da s` fiu eu cea care-l a[teapt`
pe Luke în fiecare sear`!
Dup` asta plecar` repede. |n ma[in` merser` în
lini[te. P`r`sir` Londra [i au luat-o pe un drum de ]ar`.
Luke era foarte concentrat la condus. D`duse drumul la
muzic` [i se p`rea c` îi trecuse furia pe care o sim]ise în
birou. P`rea chiar complet relaxat. Doar Genista era
96 PAMELA KENT

tensionat` [i sim]ea c` nu mai rezist` mult din cauza


durerii de cap care o chinuia de ceva timp. Îl privi pe
b`rbatul de lâng` ea. Era atât de frumos [i, cu toate c`
doar câ]iva centimetri îi desp`r]eau, p`rea la kilometrii
distan]` de ea.
– Ce s-a întâmplat? De ce m` studiezi atâta? întreb` el.
Tân`ra, surpris` de \ntrebarea lui, întoarse repede
capul în alt` parte [i nu spuse nimic. Conduse în
continuare în t`cere. La un moment dat, se apropiar` de
o cas` foarte frumoas` [i lini[tit`. Ce bine se potrivea cu
starea ei de spirit! Oare cui apar]inea? Dup` aspect
probabil c` vreunei familii înst`rite...Dar Luke trase
ma[ina în fa]a por]ilor care se deschiser` automat.
Genista îl privi uimit`.
– Asta e casa ta?
– Doar nu te duc în casa altcuiva!
– Dar...dar e frumoas`!
– La ce te a[teptai? La un castel bântuit? Am v`zut casa
asta acum dou`zeci de ani, când eram elev, zise el. Mi-a
pl`cut atât de mult încât mi-am jurat c` într-o zi va fi a
mea. Cred c` a fost un caz de dragoste la prima vedere.
– M` mir c` tu crezi în asemenea lucruri.
– Asta pentru c` nu m` cuno[ti, a[a e? Dragostea nu e
DRAGOSTE {I {ANTAJ 97

un sentiment care s` apar` conform unui plan. Sunt sigur


c` [tii cum te acapareaz` [i te înv`luie. Probabil c` ai tr`it
[i tu o astfel de experien]`, nu-i a[a?
Genista nu r`spunse nimic. {tia c` nu-l intereseaz`
via]a ei. Probabil c` pusese întrebarea de form`.
Casa era în \ntuneric total.
– Cineva vine s` fac` cur`]enie în fiecare diminea]` [i
uneori, când stau acas` îmi preg`te[te [i ceva de
mâncare, dar nu-mi place s` am ajutoare. Prefer
intimitatea, zise Luke.
Intrar` în hol [i b`rbatul aprinse lumina. Genista
r`mase pl`cut impresional` de coloritul luminos al
pere]ilor [i de florile prezente \n fiecare col] al camerei.
– Sufrageria e pe aici, zise el. Am [i o bibliotec` \n
cas`. Îmi place foarte mult s` citesc. Am l`sat instruc]iuni
pentru o mas` frugal`. Probabil c` e \n frigider. M` duc s`
aduc bagajele.
Genista era \n bibliotec`, examinând câteva c`r]i, când
se întoarse b`rbatul.
Camera era mobilat` mai mult pentru confort decât
pentru lux, iar Genista se sim]i imediat ca acas`.
– Cred c` o s` te sim]i foarte bine aici, zise Luke.
– Obi[nuie[ti s` lucrezi acas`?
98 PAMELA KENT

– Nu, aici doar m` relaxez. De acum încolo o s` o fac


cu tine, dar asta nu înseamn` c` trebuie s` munce[ti ca s`
î]i men]ii statutul aici, dac` asta voiai s` m` \ntrebi.
Merse la bar [i turn` b`utur` \n dou` pahare.
– Whisky – zise el. Bea-l, o s`-]i fac` bine. E[ti cam
palid`. Dup` câteva momente, timp \n care o privi cu
aten]ie, zise: o s`-]i fac o aloca]ie pe care s-o prime[ti
lunar. Vei avea nevoie de bani pentru ...
– Nu am nevoie de banii t`i! Genista puse paharul
neatins pe mas`. Am destui!
– Dar f`r` îndoial` îi vei accepta [i pe ai mei. Ai distrus
cecul pe care ]i l-am l`sat , probabil din cauza mândriei
de a folosi banii mei. Ei bine, [i eu am mândria mea,
Gensita. {i atâta timp cât e[ti so]ia mea, eu o s` te
între]in. Ne-am în]eles?
Tân`ra dori s` îl contrazic`, dar ceva în privirea lui îi
spuse c` e mai bine s` n-o fac`.
– Presupun c` îmi pot p`stra ma[ina, nu?
– {i ce ai face dac` a[ spune "nu"? Crezi c` te-a[ ]ine
aici prizonier`? Nu o s` te contaminez cu prezen]a mea,
Genista.
– Deja ai f`cut-o!
– La naiba! N-o s` m` la[i s` uit, nu? Ce ar trebui s`
DRAGOSTE {I {ANTAJ 99

fac? S` fiu pedepsit pentru tot restul vie]ii pentru c` ]i-am


luat virginitatea? Ce ur`[ti cel mai mult, Genista? C` nu a
fost Bob cel care a f`cut-o? Sau c` în ciuda acestui fapt
]i-a pl`cut?
– E[ti dezgust`tor!
– Dezgust`tor sau nu, sunt so]ul t`u.
Când u[a se trânti în urma lui, fata se pr`bu[i pe un
scaun.
Auzi zgomotul de motor, dar abia dup` câteva minute
î[i d`du seama c` Luke o l`sase singur` în noua lor cas`.
A[tept` o jum`tate de or` s` se întoarc` [i, când v`zu c`
n-o face, se ridic` [i începu s` exploreze interiorul.
Camera de zi era foarte frumos decorat` cu mobil` de
culoarea abanosului, iar pere]ii, vopsi]i în tente de vernil
te f`ceau s` te gânde[i mereu la prim`var`. Era o cas`
pentru o familie, î[i zise Genista. Ce frumos va ar`ta când
vor fi [i copii care s-o însufle]easc`!
Copii! Dar unde îi zbura gândul? Luke nu va avea
nicodat` o familie cu ea. Va alege alt` femeie pentru asta.
Ea era doar pasager` prin via]a lui.
Merse prin celelalte camere mai pu]in entuziasmat`.
Buc`t`ria era complet mobilat` [i pe mas` era un bilet \n
care scria c` o salat` [i un pui fript îi a[teptau în frigider.
100 PAMELA KENT

Tinerei nu-i era foame. Tres`ri când auzi zgomotul


motorului, dar nu era Luke, ci o ma[in` care trecea pe
strad`.
Frânt` de oboseal`, se \ntoarse din nou în sufragerie
[i, cu lumina aprins`, închise ochii. Trecu ceva timp pân`
ce un zgomot o trezi. Se auzir` pa[i [i u[a se deschise,
u[or.
– Oh, Doamne! Cine putea fi? Unde era Luke?
Dar el era cel care intra acum în cas`. O privi [i spuse
\ngâmfat:
– M` a[tep]i ca o so]ie loial`? Genista î[i d`du seama
c` b`use. Sau poate ]i-era urât s` stai f`r` mine în pat?
Diminea]` m` doreai foarte mult. A[a s-a întâmplat [i
acum? Nu mai încerca s` negi adev`rul. Oh, dar stai
lini[tit`. În seara asta nu se va \ntâmpla nimic. Sunt prea
ame]it de alcool. F`cu parc` un efort s` continue: e[ti
surprins`? M` ur`[ti, nu-i a[a? M` ur`[ti pentru c` ]i-am
luat virginitatea [i nici m`car n-ai avut puterea s`
recuno[ti c` ]i-a pl`cut. De aceea m` pedepse[ti acum,
nu? M` pedepse[ti pentru asta! M` ur`[ti!
– Spune-mi doar care e camera mea, zise ea. {tia c` nu
e bine s` se certe cu el în asemenea condi]ii.
– Alege-o pe care vrei. Ai putea chiar s-o împar]i pe-a
DRAGOSTE {I {ANTAJ 101

mea, dar b`nuiesc c` nu vrei asta, Genista, nu-i a[a? Cine


[tie? Poate chiar te vei transforma într-o so]ie iubitoare.
Dar sunt slabe [ansele s` se întâmple una ca asta, nu? Oh,
ce fraier` e[ti! Iube[ti un b`rbat care nu te vrea!
– Da, spuse Genista privindu-l direct în ochi.
Pân` la urm`, `sta era adev`rul, dar b`rbatul pe care-l
iubea nu era Bob, ci chiar el, Luke.
O l`s` s` plece f`r` alte comentarii. Valiza era prea
grea ca s-o care singur` pân` sus. A[a c` scoase din ea un
halat de m`tase [i urc` în camer`. Prima era cea a lui
Luke, iar ea o alese pe cea din cap`tul holului. Era o
camer` de oaspe]i, frumos aranjat`, cu baie proprie. F`cu
un du[ [i se vâr\ în pat.
Nu credea c` va adormi, dar pân` la urm` o f`cu.
Diminea]a, o trezi telefonul care sun` undeva, \n cas`.
Cineva probabil c` r`spunsese la el, pentru c` nu sunase
decât de dou` ori.
Privi în jur. Soarele str`lucea afar` [i fata coborî din
pat [i d`du la o parte draperiile.
Se auzi o b`taie în u[`, [i Luke intr`.
– Genista, mi-a telefonat sora mea, spuse el f`r` alt`
introducere. A auzit de nunta noastr` de la Amy [i vine
spre noi. Era deja îmbr`cat de plecare. Va ajunge aici,
102 PAMELA KENT

dup`-amiaz`. Vrea s` avem grij` de Lucy. Când o s-o vezi,


probabil o s`-mi dai dreptate c` trebuie s-o ajut`m. Philip
a luat din nou leg`tura cu ea. O vrea înapoi.
Genista ghici imediat la ce se gânde[te. Nu era
c`s`torit nici de dou` zile [i femeia pe care o iubea era
acum liber`.
– Marina nu e sigur` de felul \n care va primi Lucy
vestea. I-am spus s` nu-i umple capul cu prostii despre
tat`l ei. Acum îi e fric` s` nu-l resping`. Siua]ia dintre ei
e înc` încordat`, dar crede c` ea [i Philip au nevoie de
pu]in timp singuri.
– Presupun c` are dreptate, zise Genista, gândindu-se
c` este incapabil` s` se descurce cu o adolescent` cu
probleme emo]ionale.
– Marina o va aduce pe fat` aici. E un copil bun, dar
foarte sensibil. Nu vreau s` î[i f`c` vreo p`rere c` nu
exist` c`snicii fericite.
– {i ce sugerezi?
– C` pe durata [ederii lui Lucy, vom împ`r]i camera
mea. }i-am pus valiza acolo. Po]i despacheta cât
preg`tesc micul dejun. Vreau s` în]elegi c` trebuie s` faci
asta nu de dragul meu, ci pentru ea. Î[i venera tat`l [i i-a
venit foarte greu când a plecat.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 103

Genista \nghi]i cu greu, [i îi veni o idee.


– Bine, dar cu o condi]ie. Cât st` Lucy aici, m` voi
purta ca o so]ie fericit` [i îndr`gostit`, dar imediat cum
pleac`, vreau s` începi procedurile de divor]. M-ai
[antajat s` accept aceast` c`snicie, iar acum te [antajez eu
ca s` scap de ea.
– În]eleg, zise el. Deci a[a r`mâne. Îi datorez asta
Marinei. Pân` la urm`, eu i-am prezentat-o pe Verity lui
Philip.
Verity care acum era liber`. Nici nu se mira c` Luke nu
ridica preten]ii.
– Bine, dar dac` m` în[eli, Genista, aranjamentul
nostru cade.
– Merg s` despachetez, zise tân`ra, f`r` s` mai ia \n
seam` vorbele lui.

***

Pu]in dup` ora patru, ma[ina Marinei parc` în fa]a


casei. Genista ar fi recunoscut-o oriunde pe sora lui Luke.
Sem`nau foarte bine. Iar fata ei era tât de delicat` [i p`rea
104 PAMELA KENT

atât de vulnerabil`, încât Genistei îi p`ru r`u pentru ea.


Oare Marina îi spusese de întoarcerea tat`lui ei?
– Luke, r`ule, cum de te-ai putut c`s`tori f`r` mine? Î]i
dai seama c` i-ai furat lui Lucy ocazia unic` de a fi
domni[oar` de onoare?
B`rbatul o privi pe femeie, dar i se adres` mai mult
nepoatei:
– Ba nu i-ar fi pl`cut deloc. Ce faci, pu[toaico? Cum
merge [coala?
– |ngrozitor, r`spunse fata.
Pentru Genista era clar c` între nepoat` [i unchi exista
o rela]ie care nu exista între mam` [i fiic`.
– Dar e gata s` petreac` vacan]a cu tine, spuse repede
Marina. Apoi c`tre Genista. Lucy obi[nuie[te s` petreac`
mult timp cu el. E atât de convenabil. Mai bine ar face
[coala aici, oricum pierde o zi pe drum, pân` în Fran]a.
Genista zâmbi, dar gândi c` nu e tocmai o atitudine
potrivit` pentru o mam`.
– Nu pot sta mult, Luke, zise femeia, parc` prea
repede, a[teptându-se poate ca fratele ei s` protesteze.
Lucy, fugi sus s` despachetezi. Vreau s` vorbesc cu
unchiul t`u. O s` plec imediat dup` cin`.
– E o adolescent`, nu un copil, Marina, zise Luke când
DRAGOSTE {I {ANTAJ 105

fata plec` din camer`. Nu-i mai spune mereu ce s` fac`.


I-ai spus despre Philip?
– Am vrut, dar n-am avut ocazia.
– {i pân` când pleci, nici n-o s` ai ocazia, nu-i a[a?
– Oh, Luke, va veni mult mai bine din partea ta.
Eu...pur [i simplu nu m` pricep. {tii...nervii mei...
– N-ar fi trebuit s`-i umpli capul cu tot felul de
tâmpenii, Marina. E[ti o proast`!
– Vai, în ce fel vorbe[ti cu sora ta! Nu te rog mereu s`
m` aju]i, Luke. Pân` la urm`, pentru tine e o bagatel`.
– A[a crezi? Ne la[i o adolescent` pe cap la începutul
lunii noastre de miere [i te a[tep]i ca noi s`-i spunem c`
p`rin]ii ei care nu [i-au mai vorbit de patru ani, se împac`
din senin? Asta e o bagatel`? M` întreb dac` Philip e
preg`tit pentru ce-l a[teapt`.
– E un lucru urât ce spui, zise femeia cu ochii în
lacrimi. M` duc în camer` mea.
– Nu trebuie s` te ui]i la mine de parc` a[ fi luat
pâinea unui copil înfometat, îi zise el Genistei, dup`
plecarea surorii sale. Marina plânge de câte ori crede c`
poate sc`pa cu ajutorul lacrimilor.
– Dar e sora ta, îi zise tân`ra, cu blânde]e.
– A[a e [i pentru c` o cunosc prea bine, niciodat` nu
106 PAMELA KENT

am reu[it s`-l ur`sc pe Philip. Bietul b`iat!


– Probabil c` o iube[te de se întoarce la ea. O s`-i spui
lui Lucy?
– Cred c` n-am \ncotro. Dac` nu o fac eu, probabil c`
nici Marina nu-i va spune [i va l`sa lucrurile s` decurg`
de la sine. Sora mea a fost foarte r`sf`]at` de p`rin]ii
no[tri [i de aceea se a[teapt` ca al]ii s` fac` lucrurile în
locul ei. Sper c` Philip [tie ce face.
Mai târziu, în camera ei [i a lui Luke, Genista auzi o
b`taie în u[`.
– Sunt Marina. Pot intra?
Când îi deschise, p`ru dezam`git`. Sperase s` fie Luke.
– Îmi pare r`u, credeam c` e Luke. Unde e? E jos?
– E în bibliotec`. Voiai s` vorbe[ti cu el?
– Nu [i dac` e în aceea[i stare ca mai devreme. Uneori
cred c` uit` c` sunt cu cinci ani mai în vârst` decât el. A
l`sat succesul \n afaceri s` i se urce la cap. {i toat` prostia
asta cum c` sunte]i \n luna de miere...pufni femeia. O
privi pe Genista. Draga mea, s` recunoa[tem, Luke nu e
c`lug`r [i asta se poate spune doar din escapada pe care
a avut-o cu scorpia aia de Verity. Probabil c` l-ar fi
buzun`rit de fiecare b`nu]...A iubit-o, prostul. Oricum,
ce-]i ziceam? A, despre luna voastr` de miere. Luke nu e
DRAGOSTE {I {ANTAJ 107

deloc un b`rbat care s` respecte tradi]ia, a[a c` în zilele


noastre...
– Toat` lumea tr`ie[te în afara c`s`toriei, nu-i a[a?
interveni Luke care atunci intrase în camer`. Te în[eli,
surioar` dac` ai p`rerea asta. Nu o cuno[team de mult
timp pe Genista ca s` se întâmple asta, chiar dac` ar fi
dorit ea. De fapt, so]ia mea a fost virgin`, dac` vrei s` [tii.
– Virgin`? fu Marina uimit`. Dar cred c` ar fi trebuit
s`-mi dau seama. Fratele meu are \ntotdeauna parte de
tot ce-i mai bun. Verity nu mai are ce c`uta în via]a ta,
nu-i a[a?
– Te rog, Marina, o faci pe Genista s` se simt` prost.
M-am c`s`torit din dragoste [i nu din alt motiv.
Ce actor bun era! gândi Genista, în timp ce Marina se
holba la el, t`cut`.
– {i acum, dac` ne la[i, ne vom schimba pentru cin`,
dup` care vom stabili ce e bine s`-i spunem lui Lucy [i ce
nu.
Dup` ce Marina plec`, Genista invent` o scuz` ca s`
mearg` la buc`t`rie.
– Fugi? De cine? De mine sau de tine? \ntreb` el.
Fata nu spuse nimic, doar ie[i pe u[`. În sufragerie, o
întâlni pe Lucy, care se schimbase într-o rochie dr`gu]`.
108 PAMELA KENT

– Îmi pare r`u c` mama m-a l`sat pe capul vostru,


spuse ea, frângându-[i mâinile.
– Oh, nu vorbi prostii. Lui Luke îi place s` te aib` aici.
{tiu eu.
Fata îi zâmbi recunosc`toare.
– Mama e o figur`, uneori. Pur [i simplu nu gânde[te.
{tiu totul despre faptul c` ea [i tata se \mpac`. El mi-a
scris tot timpul `sta, de[i eu nu i-am spus ei nimic. {i nu
era chiar un lucru de neloialitate. Pur [i simplu, dac` i-a[
fi spus, ar fi devenit isteric`. Voiam chiar s`-i spun [i
unchiului despre asta, dar din moment ce tata a plecat cu
Verity...
– Sunt sigur` c` ar fi în]eles, zise Genista. Îi p`rea r`u
pentru acest copil inocent care a trebui s`-[i ascund`
dragostea pentru tat` pentru a nu-[i r`ni mama. E dreptul
t`u s`-]i pese de ambii p`rin]i. Trebuie s`-]i par` bine
atunci de cum s-au aranjat lucrurile.
– A[ vrea s` m` bucur, dar mi-e team` s-o fac, pentru
c` s-ar putea desp`r]i din nou. Vezi tu...mama e atât
de...maleabil`, iar tata face mereu ce vrea cu ea. De aceea
cred c` a plecat cu Verity. {tiu c` nu e bine s` spun asta,
dar e posibil ca prin ea s` se fi descoperit pe sine. |ns`
femeia aceea nu e un om de calitate. Credea c` tata are
DRAGOSTE {I {ANTAJ 109

mai mul]i bani decât Luke [i atunci l-a sedus. {tiai c` ea


[i Luke au fost logodi]i, nu-i a[a?
– Oh, da, [tiam despre asta. Dar uite ce e, eu î]i
sugerez s`-l a[tep]i pe Luke s` coboare ca s` vorbe[ti cu
el. Cred c` putem amâna cina cu câteva minute. Se va
sim]i u[urat [tiind c` tu e[ti la curent cu nout`]ile.
– Mama avea de gând s` m` lase aici pentru ca el
s`-mi spun`, nu-i a[a? Bietul unchi!
Lucy f`cu întocmai cum îi sugerase Genista [i, dup`
câteva clipe de discu]ie cu el, se \ntoarse zâmbitoare de
mân` cu acesta [i mâncar` lini[ti]i.
– Draga mea, ai mare grij` cu Verity, îi [optise Marina
Genistei când o conduceau cu to]ii la ma[in`. {tiu c`
Luke e îndr`gostit de tine, dar Verity e o femeie foarte
hot`rât` [i foarte frumoas`.
Îndr`gostit` de ea! pufni tân`ra femeie. Dac` ar [ti
adev`rul! O trecu un fior [i tres`ri.
– Mai bine intri în cas`, spuse Luke. S` nu r`ce[ti. Eu
am câte ceva de f`cut, a[a c` o s` te las cu Lucy s` v` mai
cunoa[te]i. Zilele astea, i-am promis lui Lucy c` poate
merge la cump`r`turi. Asta v` va mai da o ocupa]ie.
– Oh, ce dr`gu] din partea ta, zise Genista. A[a
procedezi mereu când vrei s` satisfaci o femeie, îi
110 PAMELA KENT

cumperi lucruri?
B`rbatul se \ntoarse cu spatele la ea [i spuse.
– Ce zice]i de un joc de scrable?
O privi pe Genista [i aceasta, [tiind ce ar trebui s` zic`
ad`ug`:
– Oh, sigur, mi-ar face mare pl`cere. Ce zici, Lucy?
Nu din cauza a ceea ce-i promisese lui Luke avea s` se
prefac` c` e o so]ie fericit`, ci din cauza a ceea ce se
întâmpla cu Lucy. M`car ea s` aib` impresia c` unchiul ei
are o c`snicie \mplinit`.
Capitolul 7

Genista deschise încet ochii. Era deja diminea]`. Se


uit` la ceas. Opt [i jum`tate. Ce mult dormise! Luke nu
era lâng` ea. Probabil c` se d`duse jos mai devreme. {tia
c` dormiser` împreun` dup` aspectul a[ternuturilor [i al
pernei.
Nu [tia cum se va descurca \n toat` periada asta cu
Lucy. Era un copil foarte inteligent. Cum s-o mint` at\ta
timp c` avea o c`snicie fericit`?
Încerc` s` se dea jos din pat, neb`gând de seam`
senza]ia de grea]` care pusese st`pânire pe ea. Masa de
seara trecut` fusese consistent` [i tân`ra mâncase mult
prea mult. Dar era de în]eles fiindc` în zilele trecute abia
112 PAMELA KENT

de se atinsese de mâncare.
Pân` ajunse la baie, grea]a îi trecu [i ap`ru \n schimb
o stare de mole[eal` [i de somn. O trecu un fior. O boal`
acum nu o ajuta cu nimic. Probabil c` Luke ar fi crezut c`
se folose[te de simptome ca s` nu îndeplineasc`
instruc]iunile.
Când intr` \n buc`t`rie, Lucy tocmai î[i turna o cea[c`
de cafea. Era îmbr`cat` în pantaloni scur]i [i tricou [i
p`rea chiar mai tân`r` decât ar`tase cu o sear` \n urm`.
– Bun`, tocmai veneam s`-]i aduc un suc. Luke mi-a
spus s` nu te trezesc prea devreme [i s`-]i spun c` el a
trebuit s` plece la birou, dar c` se întoarce pe la cinci.
Genista se a[ez` pe un scaun [i accept` cea[ca de cafea
de la Lucy. M`car pentru o zi nu va trebui s` suporte
prezen]a [i indica]iile stricte ale lui Luke!
– M-am gândit s` c`l`resc în diminea]a asta. E o ferm`
în josul str`zii noastre. }i-ar pl`cea s` vii cu mine?
– Da, dar nu sunt o c`l`rea]` bun`. De fapt, n-am mai
urcat pe un cal din adolescen]`. Mi-ar pl`cea s` v`d
gr`dinile care înconjoar` casa. Par foarte frumoase de la
fereastr`.
– A[a e. Dar ce zici de un compromis? Mergem de
diminea]` la c`l`rie, apoi venim [i mânc`m de prânz [i
DRAGOSTE {I {ANTAJ 113

dup`-amiaz` mergem s` vedem gr`dinile.


Lucy nu puse nicio întrebare \n leg`tur` cu faptul c`
Genista nu-[i cuno[tea casa. P`rea mai fericit` în
diminea]a aceea [i, în timp ce Genista strângea masa [i îi
l`sa un bilet doamnei Meadows, Lucy merse s` se
schimbe.
Trecuse atât de mult de când Genista vizitase un sat,
încât uitase chiar cât de bine era s` mearg` pe o potec`,
în aerul proasp`t al dimine]ii. Cerul era albastru-pal,
soarele str`lucea potolit [i în jur era numai verdea]`.
– Mm, sim]i aerul `sta? E divin! spuse Lucy. Chiar
ur`sc [coala! Mama a fost de[teapt`. Ar fi mers la
Cambridge, dar l-a cunoscut pe tata [i a renun]at la
studii. Pe mine m` tot bate la cap c` ar trebui s` am o
carier`. Pur [i simplu nu crede c` lucrurile care îi fac
pl`cere ei, pe mine nu m` atrag deloc.
Genista era de p`rere c` dorin]ele fetei se vor schimba
cu trecerea anilor. A[a se întâmplase [i cu ea. Ajunsese s`
fac` lucruri la care nu s-ar fi gândit când era adolescent`.
Grajdurile erau pu]in mai departe de casa lor, iar când
ajunser`, o fat` le spuse c` momentan to]i caii erau lua]i,
dar dac` mai a[teptau un sfert de or`, cu siguran]`
domnul Lawson le va face rost de o pereche.
114 PAMELA KENT

Genista se a[ezase pe o b`ncu]` [i privea ]arcul unde


erau antrena]i caii, \n timp ce Lucy sporov`ia vesel` cu
fata de la grajduri. Nici nu realizase cât de stresat` fusese
\n aceast` perioad`. Iar acum parc` resim]ea oboseala.
Abia \[i st`pâni un c`scat. Doamne! Putea s` adoarm`
acolo! |nchise pu]in ochii [i aproape c` a]ipi când auzi o
voce lâng` ea:
– Frumoasa adormit`, cred c` e numele t`u, nu? Ce
p`cat c` te-ai trezit! Voiam s` te trezesc a[a cum scrie \n
poveste.
De unde st`tea ea, Genista trebui s` \[i ridice capul
pentru a-l z`ri pe b`rbatul cu ten bronzat [i ochi alba[tri
care acum o privea amuzat. Dup` cum ar`ta, trecea cu
u[urin]` drept proprietarul fermei. {i dup` cum o privea
el pe ea, cu siguran]` caii nu erau singurul lui interes.
Avea \n jur de dou`zeci [i opt de ani [i era mult mai tân`r
decât \[i \nchipuise Genista.
– Eu sunt Trevor Lawson. Mi-a spus Belinda c` te
intereseaz` s` \nchiriezi o pereche de arm`sari.
– Da, a[a e, spuse ea, ridicându-se, con[tient` de
privirea lui pe sânii ei. Nepoata so]ului meu a vrut s`
c`l`reasc` [i am venit [i eu cu ea, de[i nu m` prea pricep.
– So]? Deci e[ti c`s`torit`? Oare era impresia ei sau
DRAGOSTE {I {ANTAJ 115

b`rbatul chiar avea o und` de regret \n voce? Ei bine,


dac` vrei s` m` urmezi \n birou, o s` v`d ce pot face. Am
preluat afacerea asta de curând de[i am locuit \n zon` de
mai mul]i ani, o inform` el. B`rbatul \ncepu s` mearg`
u[or, [chiop`tând pu]in, de[i Genista nu observ`. Am
c`p`tat rana asta de la cursele de motociclete, zise el,
b`tându-se u[or peste picior. Am avut noroc c` nu l-am
pierdut de tot. Doctorul mi-a recomandat c`l`ria ca
terapie de refacere, [i locul `sta mi-a pl`cut atât de mult
\ncât l-am cump`rat. Acum mi-a trecut frica de c`z`turi,
dar nu mai sunt pasionat de curse.
De[i i se p`rea ciudat ca un str`in s`-i povesteasc` atât
de multe despre via]a lui, Genista \i zâmbi.
– Locuie[ti \n apropiere?
– Da, zise ea, \n timp ce completa formularul pe care
acesta i-l d`duse. Trevor se uit` la adresa trecut` [i zise:
– E[ti c`s`torit` cu Luke?
P`rea atât de surprins, \ncât Genista se \mbujor` de
jen`.
– Oh, \mi pare r`u, \[i ceru Trevor scuze imediat. Nu
am vrut s` sune a[a? Doar c` \l cunosc foarte bine pe Luke
[i niciodat` nu mi-a pomenit de...
– S-au \ndr`gostit [i s-au c`s`torit imediat, zise Lucy
116 PAMELA KENT

ap`rând lâng` ei. Cred c` e foarte romantic.


– Ei bine, atunci cred c` trebuie s` v` dau ni[te cai mai
blânzi. Nu vreau ca Luke s` spun` c` nu am avut grij` de
voi. M-a ajutat mult s` reu[esc s`-mi iau locul `sta, zise
b`rbatul când Lucy plec` cu Belinda s`-[i aleag` calul.
Mul]i \l consider` un om dur. Poate faptul c` e om de
afaceri, \i d` o alur` de necioplit. Dar Luke nu e deloc
a[a. Cu mine, cel pu]in, s-a purtat minunat. {i singura
condi]ie pe care mi-a pus-o pentru ajutorul oferit a fost
s`-i \nv`] pe copiii de la o [coal` special` din zon` s`
c`l`reasc`. Dar oricum, `sta e un lucru minunat. S`-i vezi
cât` pl`cere le face s` c`l`reasc`, s` se simt` liberi...
B`rbatul vorbi despre munca lui \n timp ce mângâia
iapa blând` pe care o alesese pentru Genista. Tân`ra,
\ns` trebuia s` se obi[nuiasc` cu acest lucru nou pe
care-l aflase despre Luke.
– Bine\n]eles c` lui Luke nu-i place s` vorbeasc`
nimeni despre generozitatea lui, zise tân`rul ajutând-o s`
urce pe cal. Dar b`nuiesc c` [tii asta deja. Are un caracter
complex. Nu mi-ar pl`cea s`-i cunosc partea proast`. O
privi pe tân`ra urcat` \n [a. Se spune c` apele line sap`
adânc. Dar tu pari o fat` care s` se poat` descurca cu
orice \]i ofer` via]a.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 117

Oare a[a era? se-ntreba ea amuzat`. Oare chiar avea


nevoie de curaj ca s` supravie]uiasc` al`turi de Luke?
Probabil c` \i va trebui mai mult curaj \n momentul \n
care va pleca de lâng` el.
Era ora prânzului când cele dou` ajunser` acas` [i
g`sir` masa preg`tit` de doamna Meadows. Lucy chiar
glumi cu ea, spunând c` Trevor o pl`cuse.
– Cred c` se poart` a[a cu toate femeile, zise ea cu
asprime.
– Mm, cred c` Belinda e \ndr`gostit` de el, \i spuse
Lucy. |l prive[te cam la fel cum te prive[te pe tine unchiul
Luke, cu un fel de foame.
Genista ar fi vrut s`-i spun` c` existau mai multe feluri
de foame, dar nu voi s-o deziluzioneze pe fat`. |n schimb,
\i reaminti c` \i promisese c` \i va ar`ta gr`dina. Habar
n-avea ce obi[nuia Luke s` fac` seara. |n buc`t`rie era un
frigider imens, iar pentru Genista nu era o problem` s`
preg`teasc` cina. Scoase carne congelat` [i salat` [i se
gândi c` o friptur` cu salat`, urmat` de fructe proaspete
era un meniu pe gustul tuturor.
Se plimbar` mai \ntâi prin gr`dina din fa]a casei, iar
Genistei i se p`ru c` ame]e[te [i se a[ez` imediat pe o
b`ncu]`. Ame]eala fu urmat` de o grea]` pe care o sim]ise
118 PAMELA KENT

[i diminea]` [i se \ntreb` dac` nu cumva mâncase ceva


care nu-i priise.
Lucy o privi nelini[tit` câteva minute [i când o \ntreb`
dac` vrea s` se \ntoarc` acas`, fata d`du din cap \n semn
c` nu.
Dac` mergea \n camera ei, nu avea altceva de f`cut
decât s` zac` acolo singur`, gândindu-se cum ar fi fost
dac` Luke ar fi ]inut pu]in la ea. Ce bine ar fi fost dac` nu
ar fi dorit-o pentru corpul ei, ci pentru ceea ce este. Dar
probabil c` deja se plictisise de ea. Nu o mai atinsese [i
nu mai comentase nimic \n leg`tur` cu prima lor noapte.
Dar ar fi trebuit s` se simt` u[urat` c` s-a \ntâmplat a[a,
nu?
|ncerc` s` alunge aceste gânduri [i o privi pe Lucy care
\i ar`ta o barc` veche.
– Am vrut s-o \ncerc anul trecut, dar unchiul nu mi-a
dat voie. Mi-a spus c` mai \ntâi trebuie s` cure]e tot lacul
pentru c` e posibil s` fie plin de n`mol [i atunci barca
s-ar scufunda imediat. Luke vrea s` umple lacul cu crapi.
Ace[tia ajung atât de prieteno[i \ncât \i po]i hr`ni cu
mâna.
– {tiu, zise Genista amintindu-[i c` f`cuse acest luctru
când fusese \ntr-o vacan]` \n Italia.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 119

– Crezi c` p`rin]ii mei mai sunt \nc` \mpreun` la ora


asta? \ntreb` Lucy f`r` menajamente.
– Nu [tiu, Lucy. Via]a nu ofer` nicio garan]ie, de[i
uneori e greu s` accep]i lucrul `sta. |ncearc` s` crezi c`
]in destul de mult unul la altul \ncât s`-[i mai acorde o
[ans`. Cred c` sunt foarte curajo[i.
– Sau foarte pro[ti, ad`ug` Lucy gânditoare. Genista,
cum [tii când dragostea e adev`rat`?
– E ceva ce nu-]i pot explica, Lucy. Mai \ntâi trebuie s`
faci diferen]a \ntre "real" [i "pentru totdeauna". Când ne
\ndr`gostim, suntem siguri c` sentimentul o s` dureze
pentru totdeauna, dar de multe ori nu e a[a. Asta nu
\nseamn` c` am gre[it cu ceva, sau c` e vina cuiva anume.
Via]a [i oamenii nu pot r`mâne la fel odat` cu trecerea
timpului. Lucrurile se schimb` mereu [i un lucru pe care
to]i \l accept`m cu greu e acela c` fericirea nu ]ine la
nesfâr[it.
– Dar [tiind asta, cum de avem curajul s` ne
\ncredin]`m vie]ile \n mâna cuiva?
Chiar a[a? Cum avem curajul `sta, se \ntreb` Genista.
Dar privind fata speriat` din fa]a ei, o lu` de mân` [i zise:
– Foarte u[or. Nu [tiu cum s`-]i explic exact, dar, când
eram pu]in mai mare decât tine, mi s-a \ntâmplat un lucru
120 PAMELA KENT

care m-a f`cut s` cred c` niciodat` nu voi mai iubi pe


nimeni. |ncercând s`-i explice cât mai bine lui Lucy, nu
auzi pa[ii u[ori din spatele ei. Dar am f`cut-o. {i când
iube[ti, e[ti gata s` ri[ti orice pentru a fi fericit. A[teapt`
[i o s` vezi, zise ea. Dragostea adev`rat` te scap` de orice
temere. Chiar [i de teama de a fi r`nit sau de a face un
lucru gre[it. Când m-am \ndr`gostit de...Un pas ap`sat o
f`cu s` tresar` [i s` se \ntoarc`. Luke st`tea sprijinit de un
copac [i era palid la fa]`.
– Unchiule!
Fata flec`ri bucuroas` pe drumul spre cas`, [i chiar \i
spuse lui Luke c` Trevor o pl`cuse pe Genista.
Când ajunser` \n cas`, tân`ra zise:
– Am preg`tit ni[te salat` [i o s` fac o friptur`...
– Po]i s` faci ce dore[ti. Eu iau masa \n ora[.
Lucy se \ntrist`, dar nu coment` nimic. B`rbatul urc`
\n dormitor, iar Genista nedorind s` fie cu el, merse \n
buc`t`rie. Lucy voia s` urm`reasc` un serial la televizor,
a[a c` urcase \n camera ei, s`-l vad`.
|n timp ce \ncerca s`-[i fac` de lucru la aragaz, Genista
v`zu când u[a de la buc`t`rie se deschise.
Luke intr` \mbr`cat elegant, dar nu destul de elegant
pentru o cin` de afaceri. Sigur mergea \ntr-un club, sau
DRAGOSTE {I {ANTAJ 121

poate c` la vreun restaurant. Dar cu cine? se \ntreb`


Genista, cuprins` de gelozie. Voia s`-i adreseze o
mul]ime de cuvinte r`ut`cioase, dar nu reu[i s` zic`
decât:
– A[a crezi tu c` o s-o convingi pe Lucy c` suntem
\ndr`gosti]i? Plecând [i l`sându-ne singure?
– Ar fi mult mai decep]ionat` dac` a[ r`mâne. La cât
de mult a[ vrea s` te strâng de gât, mai bine a[ pleca. Nu
te obosi s` m` a[tep]i.
Când ma[ina porni, telefonul sun` [i Genista
r`spunse. O femeie cu o voce languroas` \ntreb` de Luke
[i ea \i spuse c` a plecat deja.
– Bine, credeam c` o s` m` lase s`-l a[tept. {tie c`
nu-mi place s` \ntârzie.
Tân`ra nu-[i d`du seama când \nchise telefonul sau
când preg`ti masa. Avea \n minte doar imaginea
b`rbatului iubit, cu o alt` femeie, o femeie care [tia cu
siguran]` cum s`-i fac` pe plac. O femeie pe care o iubise
cândva [i pe care poate o mai iubea \nc`...
– Genista! strig` Lucy. Te sim]i bine?
– Da, sigur, zise ea, cu toate c` nu se sim]ea deloc a[a.
|i tremurau genunchii [i sim]ea nevoia s` plâng`.
– Mi se pare foarte urât din partea unchiului s` lucreze
122 PAMELA KENT

[i \n seara asta [i s` ne lase singure.


– Probabil c` era un lucru urgent, zise Genista. Sper c`
nu te superi, Lucy dac` o s` merg devreme la culcare \n
seara asta. Mi-e cam somn, poate din cauza aerului.
– Mda, [i eu m` simt la fel.
Dup` ce mâncar`, merser` \n camerele lor [i Genista
\[i d`du seama c` era mai târziu decât crezuse. |ncerc` s`
se relaxeze \ntr-o baie fierbinte. Dup` ce ie[i, se \nf`[ur`
\ntr-un prosop [i \ncepu s`-[i usuce p`rul.
Camera lor era cea mai mare din cas`. Avea ata[at` o
baie luxoas` [i confortabil`. Cel mai mult \ns` \i pl`ceau
Genistei a[ternuturile din bumbac sub care se vâr\
somnoroas`. Se gândi c` \n zilele urm`toare trebuia s`
mearg` la Londra s` \[i ia hainele [i ma[ina. Luke o
gr`bise s` vin` aici, [i avea cu ea doar hainele preg`tite
pentru Cumbria.
Adormise deja când auzi pa[i \n camer`. O trecu un
fior. Camera era cufundat` \n bezn`.
– Luke?
– Cine crezi c` e? Bob? Sau poate Trevor Lawson?
Era lipsit` de ap`rare \n starea \n care se g`sea el. Mai
bine nu-l enerva.
– N-ai de gând s` m` \ntrebi dac` mi-a pl`cut seara?
DRAGOSTE {I {ANTAJ 123

Ea se ridic` \n [ezut, nefiind con[tient` c` \n lumina


lunii tr`s`turile ei se conturau delicat [i p`rul \i \ncadra
fa]a \ntr-o cascad` ro[cat`.
– Nu credeam c` grija de so]ie face parte din
\n]elegerea noastr`. Ce-ai vrea s` te \ntreb? Cât de mult
]i-a pl`cut s` faci dragoste cu o alt` femeie? C`s`toria cu
mine a fost un pre] prea mare pe care l-ai pl`tit ca s`-]i
satisfaci dorin]a, Luke, mai ales \n condi]iile \n care acum
nu m` mai vrei.
– Ce te face s` crezi asta? \ntreb` el u[or. Iar \n ceea ce
prive[te satisfac]ia...
Se a[ez` pe pat, lâng` ea. O dezveli [i o privi cu nesa].
Era clar c` nu-i pierise dorin]a pentru ea. Dar Genista nu
avea de gând s`-l primeasc` \n bra]ele ei dup` ce a fost cu
alt` femeie. |n niciun caz. Sim]i c` i se face r`u doar la
gândul `sta.
– Sunt obosit`, Luke...zise fata, sperând ca aceast`
minciun` s` fie de-ajuns s` \l \ndep`rteze de ea. Dar oare
ea \i putea rezista? Oh, cât ar fi vrut s` se arunce \n bra]ele
lui [i s` capituleze \n fa]a sentimentelor care \i m`cinau
sufletul...
– Obosit`? Nu po]i s` g`se[ti o scuz` mai bun`?
– Bine, atunci nu te doresc, min]i Genista. Ur`sc când
124 PAMELA KENT

m` atingi mi-a[ dori s` pleci [i s` m` la[i \n pace...


– Oh, a[a voi face, dar nu pân` nu o s` m` implori s`
r`mân cu tine.
Dup` ce va trece noaptea asta o s`-]i dore[ti s` nu se
fi terminat vreodat`.
|ncepu s-o s`rute cu pasiune, [i Genista [tiu c` nu mai
era mult pân` s` se lase \n voia lui.

***

A doua zi diminea]`, Luke o privea cum doarme.


Razele soarelui o trezir` cu blânde]e. Ce frumos era s`-[i
vad` b`rbatul iubit la primele ore ale dimine]ii. Dar el nu
era atât de bine dispus ca ea.
– Niciodat` s` nu-mi mai spui c` nu m` dore[ti, \i
spuse el. Noaptea trecut` ai fost ca o leoaic`. Poate ar fi
trebuit s` te filmez [i s`-i ar`t lui Bob ce femeie e[ti de
fapt.
Nimic nu se schimbase, \[i d`du seama Genista.
Lacrimile \i \nce]o[au privirea. Ce proast` fusese c` i se
d`ruise.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 125

Trebuia s` \mpiedice cu orice pre] ca acea noapte s` se


repete. I se d`ruise din dragoste, iar el o folosise din nou
doar pentru a-[i satisface poftele trupe[ti.
Capitolul 8

Adormi [i când se trezi era singur`. F`r` b`rbatul iubit


aproape. {i poate i-ar fi fost mai u[or s` nu se gândeasc`
la noaptea care trecuse, dac` [tia c` nu i-a f`cut pl`cere
s` fac` dragoste cu el.
Ea [i Lucy merser` dup`-prânz la Londra. Genista o
privea pe fat` cu indulgen]` cum proba haine cu
zâmbetul pe buze, de[i [tia c` gândurile \i zboar` tot la
p`rin]i.
Au b`ut un ceai la un local elegant, lucru care a
\ncântat-o foarte mult pe adolescent`, dup` care au mers
\n apartamentul Genistei.
– Oau! Chiar te-ai c`s`torit \n grab`, zise Lucy
DRAGOSTE {I {ANTAJ 127

deschizând u[a de la [ifonierul ei. Ce blan` minunat`!


zise ea, privind jacheta de piele ro[ie cu guler de nurc`.
Pe asta n-a[ fi l`sat-o \n urm`!
– Nu prea o folosesc \n iunie.
V`zându-[i hainele de iarn`, ag`]ate \n dulap, se gândi
c` poate iarna urm`toare avea s` se \ntoarc` \n acest
apartament: singur`. Doar ea [tia cât de mult \[i d`ruise
din sufletul ei lui Luke. Dar parc` b`rbatul nu voia s`
vad` sau s` o accepte.
Pr`jitura cu fri[c` pe care o mâncase la ceai se pare c`
nu-i picase bine la stomac, fiindc` iar experimenta o
senza]ie de grea]`. Dar un gând terifiant o f`cu s` se
a[eze.
– Genista, te sim]i bine?
– Oh, da, cred c` nu mi-a f`cut bine pr`jitura pe care
am mâncat-o.
Oh, ce bine ar fi fost s` cread` [i ea acela[i lucru! Era
imposibil ca gândul care \i d`dea târcoale s` fie adev`rat,
dar pe drumul spre cas` nu [i-l putea scoate din minte.
Era o prostie din partea ei s` se gândeasc` la una ca asta,
\[i zise. {i pân` la urm` era mult prea repede... {tia prea
pu]ine despre asta. Poate \[i imagina lucruri. Poate
evenimentele nefericite din zilele trecute \i afectaser`
128 PAMELA KENT

gândirea.
Dar chiar [i a[a, nu reu[i s` se lini[teasc` [i fu Lucy cea
care \i atrase aten]ia asupra BMW-ului ro[u parcat \n fa]a
casei lui Luke.
– Musafiri! exclam` ea. Trebuie s` se fi \ntors unchiul.
Luke plecase \n diminea]a aceea f`r` s`-i pomeneasc`
ora la care se va \ntoarce. Poate mergea s` o vad` pe cea
care \l sunase. Cine [tie? Oricum, ea era acum preocupat`
de gândul c` i-ar purta copilul.
|n momentul \n care intr` \n cas`, fu con[tient` de o
prezen]` str`in`. {i asta nu doar din cauza fumului de
]igar`, care \mpânzea toat` \nc`perea, sau a u[ilor l`sate
larg deschise...
– Dragule! |n sfâr[it! Am crezut c` nu mai vii!
Recunoscu vocea languroas` de la telefon. Când
femeia ap`ru \n hol, scoase o exclama]ie de surpriz`.
Era o femeie frumoas`, \nalt`, brunet` [i cu tr`s`turi
delicate. Era \mbr`cat` elegant [i avea câ]iva ani mai
mul]i decât Genista. Un diamant mare cât o nuc`
str`lucea la mâna ei dreapt` [i unghiile le purta pictate \n
ro[u-aprins.
– Oh! exclam` ea când o z`ri pe Genista.
Copila-mireas`, presupun. Cred c` Luke a f`cut o
DRAGOSTE {I {ANTAJ 129

gre[eal` de data asta. Apropo, unde e? Mi-a propus s` ne


\ntâlnim aici, la [ase. Ie[im la cin`.
Calmul ei o lu` pe Genista prin surprindere.
– Ce cau]i aici? \ntreb` Lucy furioas`. Le-ai distrus
c`snicia p`rin]ilor mei [i acum vrei s` i-o strici [i pe a
Genistei? Ei bine, unchiul Luke nu te vrea \napoi. {tie
exact cine e[ti. Poate l-ai p`c`lit o dat` dar...
– De ajuns, Lucy, interveni Genista, care sim]ea c` va
ceda nervos. Deci asta era acea Verity pe care Luke o
iubise. Bine\n]eles, [tiuse de la \nceput treaba asta, dar
acum, avea [i confirmarea.
Din nefericire pentru ea, grea]a de mai devreme o f`cu
s` dispar` pentru câteva clipe \n baie. Se \ntoarse palid`
[i tremurând.
– Vai, ce dramatic! Dar nu [tiai c` Luke nu se
emo]ioneaz` dintr-atâta?
Genista nu o mai vedea pe Lucy \n hol. |[i zise c`
probabil fata urcase \n camera ei. Oare cum \[i permisese
aceast` Verity s` dea buzna \n casa fostului iubit, de fa]`
cu so]ia [i nepoata lui?
– {tii c` n-ai cum s`-l p`strezi, nu-i a[a? Oh, [i n-am
nicio \ndoial` c` nu inten]ioneaz` s`-]i fac` r`u. De fapt,
dac` te-ai purta bine cu el, poate ai c`p`ta [i ceva din
130 PAMELA KENT

banii lui. Dar sunt sigur` c` nu te a[teptai s`-l p`strezi, un


biet copil ca tine! Vezi, draga mea, comparat` cu mine,
pari doar o amatoare. Cred c` nu avem de ce s` ne
\nfrunt`m. Vezi tu, Luke e un b`rbat care ]ine mult la
via]a sexual`, de aceea [tiu c` eu sunt singura care \l
poate satisface. A fost nevoie de o gre[eal` stupid` ca s`
\mi dau seama de asta, dar din fericire, acum am realizat
c` eu sunt cea mai potrivit` pentru Luke [i el e cel mai
potrivit pentru mine.
Cuvintele femeii trezir` sentimente stranii \n Genista.
Era clar c` Luke i se confesase. {i faptul c` o invitase \n
casa lui, unde o putea vedea Lucy, nu putea s` \nsemne
decât c` o dorea atât de mult \ncât s` nu-i mai pese de
sentimentele propriei nepoate.
– Dac` Luke nu m` vrea \n via]a lui, atunci va trebui s`
mi-o spun` [i voi pleca negre[it. Nu am de gând s` stau
\ntr-o cas` unde nu sunt dorit`. Dar atâta timp cât nu face
asta, casa asta e \n continuare a mea [i tu e[ti \n
continuare o intrus`. Iar venirea ta aici, [tiind c` Lucy e
\n casa asta, mi se pare de prost gust. Pân` acum câteva
zile st`teai cu tat`l ei. {i dup` cum ai zis, nu va trebui s`
mai d`m vreodat` ochii una cu alta, a[a c` voi merge sus,
la Lucy, [i o s` te las s`-l a[tep]i singur` pe so]ul meu.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 131

– So]ul t`u! izbucni \n râs femeia. Ce u[or spui asta!


Dar \n curând chestia asta nu va mai \nsemna nimic
pentru tine. Luke e al meu [i te vei convinge curând de
treaba asta!
Cuvintele acestea \i mai sunau \n minte când urc` la
Lucy pe care o g`si a[a cum se a[tepta, \ntins` \n pat [i
privind absent` pe pere]i.
– A spus c` unchiul Luke a pus-o s` vin` aici, \ncepu
fata de cum o z`ri pe Genista intrând. Nu cred a[a ceva.
Unchiul o ur`[te!
– Sunt sigur` c` orice a f`cut a avut un motiv bun
pentru asta. Pân` [i ea voia s` cread` asta. Uite ce e, de
ce nu te duci s`-i suni pe mama [i pe tat`l t`u? Sunt
sigur` c` le-ar pl`cea s` aud` ve[ti de la tine. Au plecat
undeva?
– Nu , zise fata, p`rând \ncântat` de idee.
Sunar` \mpreun`, [i Genista fu rugat` s` r`mân` pe
durata convorbirii.
– Tata vrea s` m` \ntorc acas`, zise Lucy, dup` ce puse
receptorul \n furc`. Oh, Genista, p`reau atât de ferici]i!
Mama p`rea diferit`, a[a cum era \nainte...\nainte de...
– Va trebui s` vorbe[ti cu unchiul t`u \nainte s`-]i faci
planuri de a pleca \n Fran]a.
132 PAMELA KENT

Genista auzi o ma[in` parcând afar`.


O l`s` pe Lucy \n camera ei [i ea merse \n dormitor.
Poate c` acum Luke o \mbr`]i[a pe Verity, poate c`... U[a
se deschise. Luke intr` furios, trânti haina pe pat [i \[i
desf`cu cravata.
– Verity mi-a spus c` ai fost obraznic` cu ea. A[ vrea s`
[tiu de ce, o \ntreb` el, f`r` alt` introducere. Este un
oaspete \n casa mea [i merit` ospitalitate, ca oricare altul.
– |n timp ce eu, \n calitate de so]ie a ta, nu merit
nimic, b`nuiesc. Ai idee ce impact a avut asupra lui Lucy
faptul c` a g`sit-o aici?
– Nu te mai ascunde \n spatele lui Lucy. Ai insultat-o
pe Verity [i a[ vrea s` [tiu de ce.
– Am insultat-o? Ba din contr`, zise Genista \ncercând
s` se men]in` calm`. Dar orice ar fi spus despre ea, Luke
tot i-ar fi luat ap`rarea. {i o ceart` cu el ar fi fost
dureroas` [i ar fi f`cut-o s` sufere [i mai mult. Eu sunt cea
insultat`, Luke, zise ea, \n cele din urm`. Insultat` c` sunt
for]at` s` \ndur toate astea. O c`snicie bazat` pe
minciuni.
Auzi u[a trântindu-se [i dup` câteva minute, lacrimile
\i inundar` obrajii. Afar`, zgomotul BMW-ului anun]a
plecarea celor doi.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 133

|n timpul cinei, Lucy fu t`cut`. Genista spera c` nu


auzise cearta dintre ea [i Luke, dar [tia c` o deranjase
comportamentul unchiului s`u.
– Ai de gând s` \l a[tep]i pe unchiul Luke? o \ntreb` ea.
Tân`ra femeie d`du din cap c` nu. Dar când merse la
culcare, st`tu treaz` toat` noaptea \n a[teptarea lui. Abia
spre ziu` \[i d`du seama c` nu va veni.
La micul dejun \ns`, \ncerc` s` o conving` pe Lucy c`
Luke venise, dar plecase devreme.
|i fusese r`u din nou [i de acum nu se mai \ndoia c` \i
poart` copilul lui Luke.
|i f`cea pl`cere acest gând, dar ridica [i multe semne
de \ntrebare referitor la cum se va descurca singur` cu
cre[terea lui. Era prea devreme s` mearg` la doctor, dar
avea certitudinea c` este \ns`rcinat`.
Lucy se hot`râse s` mearg` din nou s` c`l`reasc`, dar
de data asta Genista n-o mai \nso]i.

***

Spre amiaz`, st`tea \n gr`din` [i \ncerca s` citeasc` o


134 PAMELA KENT

carte g`sit` \n bibliotec`. Auzi pa[i pe alee [i crezând c`


era Luke, inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Dar când privi
\n direc]ia b`rbatului, \l v`zu pe Bob.
– Luke nu e aici? o \ntreb` el, dup` ce o salut` [i se
ar`t` nedumerit când fata d`du din cap \n semn c` nu.
Mi-a spus s`-i aduc ni[te acte.
– Habar n-am unde e. Po]i s` r`mâi s` m`nânci cu
mine la prânz? Sau trebuie s` te gr`be[ti acas`?
– Oh, cred c` pot r`mâne s` iau masa cu o femeie
frumoas`. E[ti palid`, Gen. S-a \ntâmplat ceva?
– |]i trece vreun motiv prin minte? \ntreb` ea zâmbind
slab. Hai \n`untru [i cât timp preg`tesc masa o s`-mi
poveste[ti ce mai face Elaine.
– Oh, e bine. Mult mai bine decât s-ar fi a[teptat
doctorul s` fie. Este atât de curajoas`! Nici n-ai idee cât.
Nu am crezut niciodat` c` are atâta putere s` treac` peste
toate astea. La un moment dat am crezut c` va ceda [i va
muri, dar acum lupt` din r`sputeri s` \nfrunte boala.
– M` bucur, zise Genista. Dar are [i pentru ce lupta,
Bob: un so], un copil...
– Hei, oare detectez...nefericire...? o \ntreb` el când
fata c`zu pe gânduri. Scuz`-m` c` intervin, Gen, dar am
r`mas surprins când am aflat c` te-ai c`s`torit a[a, din
DRAGOSTE {I {ANTAJ 135

senin, cu Luke. {i nu m` \n]elege gre[it. Nu m` mir c`


s-a \ndr`gostit atât de repede de tine, dar m` mir` faptul
c` [i tu te-ai gr`bit s`-i r`spunzi la sentimente. Poate ai
f`cut o gre[eal`.
– Nu e vorba de nicio gre[eal` Bob. Mi-am dat seama
prea târziu cât de mult \l iubesc. Oh, Bob! zise ea [i nu
mai putu s` opreasc` lacrimile care \i [iroiau pe fa]`.
B`rbatul o lu` \n bra]e.
– Ce s-a \ntâmplat, Gen? Vrei s` \mi poveste[ti?
– Luke nu m` iube[te, Bob. Niciodat` nu m-a iubit.
Pur [i simplu m-a dorit. Atâta tot. Printre sughi]uri
\ncerc` s`-i povesteasc` cum s-au petrecut lucrurile, iar
Bob o ascult` calm. Iar acum, Verity s-a \ntors la el [i pe
mine nu m` mai dore[te deloc.
– |mi pare r`u, Gen. |mi doresc s` fi putut face ceva ca
s` te ajut.
– M-a ajutat [i simplul fapt c` m-ai ascultat, Bob, zise
ea, c`lmându-se.
– |ncearc` s` te gânde[ti c` iubirea, chiar [i cea
ne\mp`rt`[it` te \mbog`]e[te suflete[te. Poate \n curând
\[i va da seama ce om minunat e[ti [i lucrurile se vor
\ndrepta.
– {tiu.
136 PAMELA KENT

– Scuzele mele c` am ap`rut a[a din senin. Dac` [tiam


c` ai o \ntâlnire privat` cu so]ia mea, \n buc`t`ria mea,
Bob, a[ fi cioc`nit, spuse Luke cu r`ceal` \n glas. Niciunul
dintre cei doi nu auzise u[a deschizându-se.
Dragostea pentru el, o f`cea pe Genista s` se topeasc`.
Cât [i-ar fi dorit s` o ia \n bra]e [i s` o s`rute...Dar se pare
c` doar ea avea sentimente nobile, fiindc` el o privea cu
ur` [i furie. |i st`tea pe limb` s`-i spun` c` acuza]iile lui
erau ridicole din moment ce el petrecuse noaptea \n
bra]ele lui Verity. Dar acest efort era prea mult pentru ea.
{i oricum totul era inutil.
– M` duc sus, zise ea, apoi \ntorcându-se spre Bob: o
s` ]in minte ce mi-ai spus. Spune-i Elainei s` continue
lupta.

***

St`tea pe un scaun lâng` fereastr` [i privea f`r` ]int`,


când Luke intr` \n camer` trântind u[a \n urma lui.
Degetele lui o r`nir` când o trase \n picioare [i ea sim]i
c` ame]e[te la gestul lui brusc.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 137

– Ce femeie u[oar` e[ti! Cum ai \ndr`znit s`-]i aduci


aici iubitul? Te-ai culcat cu el \n patul meu? Asta ai f`cut?
Genista nu mai avea energia s`-l fac` s`-[i dea seama
de adev`r.
– Ce conteaz` dac` am f`cut asta?
– E[ti so]ia mea! ]ip` Luke la ea. De asta conteaz`. Iar
Bob e unul din angaja]ii mei. Ai f`cut-o ca s` te r`zbuni
pe mine, Genista? Ca s` m` pedepse[ti?
Abia se mai putea ]ine pe picioare. Ar fi vrut s`-l ating`,
s` o lase s`-l mângâie f`r` s` mai ]ipe la ea. Ar fi vrut s`-i
spun` c` \l iube[te [i c` \i poart` copilul, dar nu avea
putere s` fac` asta.
Cu degete nervoase, b`rbatul \i descheie fermoarul de
la rochie [i i-o trase jos de pe ea, atât de brutal c`
aproape o r`ni. Genista se sim]ea vulnerabil` [i umilit`.
– Te-a v`zut a[a, nemernicul? Te-a atins a[a?
Degetele lui parc` o ardeau acolo unde \i atingeau
pielea. P`rea posedat de instincte primitive. Dar Genista
mai avea o f`râm` de orgoliu care nu o l`sa s`-i permit`
s` o aib` la fel cum se \ntâmplase de celelalte ori.
O s`rut`, dar parc` s`ruta pe altcineva, o mângâie, dar
de data asta ea nu-i mai strig` numele, nu-l mai implor`
s` o iubeasc`. Dragostea biruise dorin]a pentru el. Nu a[a
138 PAMELA KENT

\[i imagina ea ultima lor noapte \mpreun`. Nu \n felul


`sta \n care Luke \i reamintea cu fiecare atingere c` el era
st`pânul corpului ei.
– E[ti deja s`tul`, Genista? Las`, vor mai fi [i alte ocazii
când nu vei mai fi s`tul` din bra]ele iubi]ilor.
– Du-te dracu! izbucni ea.
– Dac` m` duc, o s` m` asigur c` te iau cu mine,
replic` Luke. Stai lini[tit`. N-am de gând s` te violez. O s`
ac]ionez mai subtil.
– P`streaz`-te pentru Verity! Voi doi v` potrivi]i de
minune. M` bucur c` nu m` asem`n vou`!
Luke ie[i din camer` f`r` s` se uite \n urm`. P`r`si [i
casa. Probabil se ducea la Verity. Probabil c` venise acas`
doar ca s-o avertizeze c` vrea s` plece.
Genista nu mai avea de gând s` r`mân` \n casa unui
b`rbat care o trata ca pe o juc`rie. |i spuse lui Lucy c`
vrea s` plece la Londra [i fata se \ntrist` când auzi c` nu
putea veni [i ea. |[i \mpachet` mecanic lucrurile, apoi
duse valiza \n ma[in` [i o \mbr`]i[`.
Când va ajunge la Londra \i va telefona lui Lucy [i \i va
explica c` nu se va \ntoarce. Va fi greu, dar nu mai greu
dac` i-o spunea acum.
Drumul de ]ar` era gol, iar Genista era concentrat` pe
DRAGOSTE {I {ANTAJ 139

condus, la fel ca de fiecare dat` când se afla la volan. Mai


târziu \ns`, când se gândi la ce se \ntâmplase, fu de
p`rere c` \ngerul ei p`zitor era mai atent la drum decât
ea.
V`zu copilul [i camionul \n acela[i timp. A avut doar o
secund` ca s` decid` \ntre via]a lui [i a ei. Dar de fapt, nu
trebuia s` ia nicio decizie.
Auzi zgomotul ma[inii ei, izbind camionul, sim]i
mald`rul de fiare care o zdrobea [i un plânset de copil.
Nu copilul ei...gândi ea [i sim]i c` \[i pierde cuno[tin]a.
Capitolul 9

– E[ti o tân`r` foarte norocoas`, spuse doctorul,


luându-i pulsul. A[a se \ntâmpl` când conduci o ma[in`
bun`. Dac` nu ai fi avut o ma[in` de calitate, m` \ndoiesc
c` ai mai fi fost aici \ntr-o singur` bucat`. Ai f`cut un
lucru foarte curajos [i un copil de [ase ani trebuie s`-]i
mul]umeasc` pentru via]a lui.
Genista era \ntins` pe un pat de spital pe care o
depuseser` cei de pe ambulan]`. O asistent` venise la ea
[i o anun]ase c` nu avea de ce s`-[i fac` griji. Cineva \i
luase geanta [i hainele [i acum era \mbr`cat` \ntr-un halat
de spital [i \l asculta pe doctor cum o \ncuraja.
– Doctore...\ncepu ea, timid`. Cred c` sunt
DRAGOSTE {I {ANTAJ 141

\ns`rcinat`. Oare am...


– |n câte s`pt`mâni? \ntreb` repede doctorul, [i dup`
ce afl` r`spunsul o lini[ti. Chiar ai fost norocoas` c` ai o
sarcin` la \nceput. Acum nu i s-a \ntâmplat nimic
copilului, dar dac` aveai câteva luni, cu siguran]` c` s-ar
fi declan[at un avort spontan. Oricum te vom mai ]ine \n
spital câteva zile ca s` ne d`m seama dac` totul e bine.
|ncearc` s` nu te \ngrijorezi.
Era un lucru mai u[or de spus decât de f`cut.
– So]ul t`u va veni curând. Nu-]i face griji, \i zise o
asistent` \n timp ce o ajuta s` se a[eze \ntr-un pat.
– Luke! Uitase c` cei de la spital sunau imediat cea mai
apropiat` rud`. Oare [i-a dat seama c` voia s` \l
p`r`seasc`? {i dac` era a[a, oare era bucuros?
Realiz` c` paharul de ap` pe care i-l d`duse asistenta
con]inea [i un calmant pentru c` imediat cum i se f`cu
somn, asistenta reveni [i zise:
– |ncearc` s` dormi. O s` v` fac` mult bine ]ie [i
copilului. E cel mai bun medicament.
Când se trezi, parc` era \ntr-o camer` mai luminoas`.
O dureau to]i mu[chii din corp de la lovituri [i de undeva
de lâng` pat venea un parfum de trandafiri. |ntoarse cu
greu capul [i \l v`zu pe Luke, stând nemi[cat pe scaunul
142 PAMELA KENT

de lâng` pat.
– Cum te sim]i? \ntreb` el.
P`rea foarte stresat. Probabil pentru c` nu o luase cu
el pe Lucy. Dar Genista [tia c` era tipul de om care s`
ac]ioneze atunci când crede c` e de datoria lui s-o fac`.
– Poli]ia mi-a spus c` ai avut noroc, ad`ug` el.
Un mu[chi parc` se zb`tu pe gâtul lui când spuse asta
[i Genista se \ntreb` dac` nu [i-ar fi dorit cumva ca
lucrurile s` stea altfel.
– {oferul camionului nu mai contenea s`-]i laude
capacitatea de reac]ie. {tii c` ai fi putut s` mori?
– Nu puteam s` m` salvez pe mine ca s` omor o feti]`.
Lacrimi pe care nu le mai putea st`pâni ie[ir` la iveal`.
– Doctorul mi-a spus c` e[ti \ns`rcinat`.
La felul \n care a spus-o, probabil c` Luke era de
p`rere c` nici nu era vorba despre copilul lui.
– S` \n]eleg c` vrei s`-l p`strezi. Se uita la trandafirii
de lâng` pat, f`r` s-o priveasc` pe ea. Trandafiri ro[ii, ce
ironie. Exact culoarea de trandafiri pe care asistentele se
a[teptau ca so]ul iubitor s` le aduc` so]iei.
– Da.
– Doamne, ce \ncurc`tur`! spuse el [i Genista observ`
cât era de palid. Doctorul vrea s` te mai ]in` câteva zile
DRAGOSTE {I {ANTAJ 143

aici ca s` vad` dac` nu cumva ai [i alte r`ni. Imediat cum


spune c` po]i pleca, te duc acas`. {i ca [i cum i-ar fi
anticipat cuvintele, spuse: [tiu c` m` p`r`seai, Genista. {i
[tiu [i de ce. Dar nu am de gând s` te las s` te \ntorci \n
apartamentul `la gol.
– M` pot descurca, protest` ea. E mai bine a[a, Luke.
Apreciez faptul c` te sim]i obligat pentru mine dar...
– Dar ai prefera s` mergi la Bob, \n ciuda faptului c`
\mi por]i copilul, a[a e, nu? Luke o privi furios,
ridicându-se \n picioare. Nici s` nu te gânde[ti, Genista.
Vii acas` cu mine, altfel o s`-i spun doctorului c` te
\ntorci \ntr-un apartament gol [i atunci o s` te ]in` [i mai
mult aici.
Nu mai avea puterea de a se certa cu el. Era mai bine
s` tac` [i s` \l asculte cum \i conduce via]a.
{i, pân` la urm`, oare nu avea \n`untrul ei o speran]`
c` acum, când purta copilul lui poate ar...Poate ar face
ce? Se auzi \ntrebându-se singur`. Era imposibil ca Luke
s`-i \ntoarc` spatele lui Verity pentru a se dedica unui
copil care nu [tia sigur c` e al lui. {i cu atât mai pu]in
n-avea cum s` se \ndr`gosteasc` acum de ea, doar pentru
c` era \ns`rcinat`.
Când asistenta anun]` c` vizita lui se sfâr[ise, Luke se
144 PAMELA KENT

aplec` peste patul ei [i o privi atât de ciudat, ca [i cum ar


fi dorit s` o ating`, dar nu \ndr`znea. Iar \[i imagina
diverse lucruri, \[i spuse Genista care credea c` probabil
dragostea o f`cea s` fie atât de melancolic`. Se aplec` [i
o s`rut` pe obraz, un s`rut pe care orice b`rbat l-ar fi dat
femeii iubite, dar pe care nu [i-l dorea [i ea.
|i era greu s` se adapteze cu condi]iile din spital, dar
deocamdat` nu avea ce face.
Jilly veni s` o vad` dup`-amiaz`.
– Mm, minunat, coment` fata bucuroas`, privind
trandafirii de la marginea patului. Nu e nevoie s` \ntreb
cine i-a adus, nu-i a[a? Luke era \n birou când a aflat.
Ar`ta ca un om care aflase c` a pierdut tot ce conteaz`
mai mult \n via]`.
Biata Jilly! Dac` ar [ti adev`rul...
Jilly nu spuse nimic de copil [i nici Genista nu aduse
vorba despre asta. Doctorul o asigurase c` pericolul
trecuse, dar dorea s` p`streze ve[tile doar pentru ea. Se
\ndoia c` o va mai vedea pe Jilly când avea s` plece de la
Luke. Nici nu va mai \ndr`zni s` sune la birou.
Dup` plecarea fetei, Genista mai avu un vizitator. Abia
a]ipise [i nu auzise tocurile ascu]ite care se apropiau de
pat.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 145

– Vreau s` vorbesc cu tine.


Vocea [i mirosul de tutun amestecat cu parfum o
trezir` imediat.
Femeia era la fel de elegant` a[a cum o v`zuse ultima
oar`, iar pe lâng` ea, Genista sim]i c` p`le[te.
– Ce eroin` am \n fa]a mea! spuse ea, pe un ton
batjocoritor. Oh, draga mea, s` nu-]i faci speran]e
de[arte. Bine\n]eles c` Luke te va lua acas`, fiindc` se va
sim]i \ndatorat s` o fac`. Dar asta nu va ]ine. Oare n-ai
deloc mândrie? Po]i \mp`r]i patul cu un b`rbat despre
care [tii c` vrea s` fie cu altcineva? Oh, [tiu c` \l iube[ti,
dar dac` e[ti de p`rere c`-l po]i p`stra, atunci te \n[eli
amarnic. S-ar putea s` \l iube[ti pe Luke, dar el m`
iube[te pe mine. {i dac` ai o f`râm` de orgoliu, nu \l la[i
pe el s`-]i spun` asta.
Mult timp dup` plecarea femeii, Genista st`tu treaz`.
Verity avea dreptate. Nu trebuia s` se \ntoarc` la Luke.
A[a era mai bine pentru amândoi.
Pe la ora [apte, Lucy [i Luke \[i f`cur` apari]ia \n
camera ei. Adolescenta era foarte \ncântat` c` p`rin]ii ei
se \mp`caser` [i c` vor petrece \mpreun` cu ea sfâr[itul
vacan]ei, la Londra.
Chiar [i Luke p`rea mai relaxat [i chiar zâmbi de câteva
146 PAMELA KENT

ori [i glumi. La un moment dat, mâinile lor se atinser`


din gre[eal` [i Genista [i-o retrase pe a ei, \ns` Luke i le
prinse pe amândou` [i le ]inu strâns \ntr-ale lui.
|nainte de venirea lor, Genista se hot`râse s`-i spun`
lui Luke s` o lase \n pace, dar când o v`zu [i pe Lucy, nu
putu s`-[i duc` gândul la bun sfâr[it.
– Mâine mi-a spus doctorul c` te va externa. Va trebui
s` te mai odihne[ti \n urm`toarele zile. Am chemat-o pe
doamna Meadows [i mi-a promis c` va sta toat` ziua
acas`, pân` te pui pe picioare.
Dac` s-ar fi sim]it \n stare, ar fi plecat de pe acel pat de
spital [i ar fi fugit cât mai departe de el. Dar ce s` fac`
acum, când se sim]ea atât de singur` [i de sl`bit`? Nu
putea decât s`-l lase s` ac]ioneze a[a cum [tia el mai bine.
|n fond, tânjea dup` câteva zile petrecute al`turi de el.
Câteva zile care probabil vor fi ultimele.

***

Luke insistase s` stea pe scaunul din spate. Intrând \n


ma[in`, amintirile accidentului \i revenir` \n minte [i
DRAGOSTE {I {ANTAJ 147

aproape c` le[in`, dac` nu era Luke lâng` ea care s-o


sus]in`. O \mbr`]i[` câteva clipe, apoi \i zise:
– Nu-]i face griji. Doctorul mi-a spus c` s-ar putea s` ai
câteva amintiri traumatizante cu ma[ina, dar va trebui s`
le \nvingi mai devreme sau mai târziu.
Luke era un [ofer bun [i Genista se sim]ea \n siguran]`
cu el, dar la o curb`, o ma[in` condus` de un b`rbat
neatent le t`ie calea [i Luke trebui s` frâneze brusc ca s`
evite impactul. Cobor\ imediat [i merse la u[a din spate.
Tremura din cap pân`-n picioare [i nu opuse
rezisten]` când b`rbatul o scoase afar`, sprijinind-o \n
bra]ele lui, ca pe un copil speriat. Ce bine era s` \l simt`
atât de aproape! Sim]indu-se sl`bit`, Genista se sprijni de
bra]ele lui [i \ncerc` s` se relaxeze cât el \i masa spatele.
|[i \ngrop` fa]a \n scobitura gâtului lui [i \i mirosi pielea.
Ce bine era! Ar fi vrut s` prelungeasc` momentele astea
la nesfâr[it, dar \n cele din urm`, Luke o \ndep`rt` de el
[i o privi:
– Sunt b`rbat, Genista, nu c`lug`r. {tii bine la ce duc
toate astea.
Merser` \n t`cere restul drumului, \n timp ce Genista
privi absent` pe geam.
Când ajunser` acas` [i Luke parc` ma[ina, Genista
148 PAMELA KENT

urc` \n dormitorul lor [i \ncepu s` despacheteze. R`mase


stupefiat` când v`zu c` [ifonierul era gol. Costumele lui
Luke, care st`teau cu o s`pt`mân` \n urm` lâng` rochiile
ei disp`ruser`.
– Mi-am mutat lucrurile, \i spuse Luke, intrând \n
camer`. |n \mprejur`rile date, am crezut c` e cel mai bine
pentru amândoi. Dac` ai nevoie de mine, voi veni
imediat. Trebuie doar s` m` chemi. {i sper c` ceea ce s-a
\ntâmplat \ntre noi nu te va \mpiedica s` faci asta.
– Nu, zise ea [i privi patul gol pe care cândva \l
\mp`r]ise cu el.
– De ce nu te odihne[ti pu]in? |]i aduc ceva de b`ut.
– Sunt bine, zise ea, crezând c` b`rbatul prefer` s`
mearg` la Verity decât s` stea cu ea.
Era \n pat, \n hainele \n care venise, când Luke \i aduse
o cea[c` de ceai.
– Dac` vrei s` mergi la birou...
– Munca poate s` a[tepte, zise el. Orice trebuie s` fac,
voi face de aici. N-o s` te las singur`. Dac` nu po]i s`
dormi, cheam`-m`. Doctorul mi-a dat ni[te somnifere
pentru tine.
– Nu, mul]umesc. Am luat destule pastile zilele astea,
cât s` \mi ajung` pentru o via]`.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 149

Acest lucru nu era chiar adev`rat. I se d`duser`, dar ea


le refuzase, gândindu-se c` nu-i vor face bine copilului.
Asistentele au \n]eles-o [i nu au for]at-o.
Dormi [i când se trezi era dup`-amiaz`. Un telefon
suna undeva, la parter [i Genista se \ntreb` dac` nu era
cumva Verity care-l c`uta pe Luke.
La [apte, b`rbatul intr` cu o tav` cu mâncare [i o sticl`
cu vin.
– E doar o omlet`, zise el, surprinzând-o. Nu sunt
buc`tar bun, dar doamna Meadows a plecat devreme. Te
superi dac` m`nânc cu tine?
S` se supere? Oh, dac` ar [ti el!
Omleta era delicioas` [i Genista b`u dou` pahare de
vin \nainte s`-[i dea seama de asta.
Se sim]ea plin` de via]` [i chiar avu for]a s` \l roage pe
Luke s` mai r`mân` cu ea o jum`tate de or`, când acesta
spusese c` era vremea pentru ea s` doarm`. Iar când
plec`, \n cele din urm`, Genista realiz`, c` nici m`car
mila nu era de-ajuns ca s`-l ]in` lâng` ea.
Trei zile mai târziu, era \n gr`din`, \ncercând s`-[i fac`
de lucru, f`r` s` ias` \n calea lui Luke. El \nc` mai lucra
acas` [i tân`ra \ncerca s`-l evite, cât de mult posibil.
|i trecuse euforia pe care o sim]ise când Luke o
150 PAMELA KENT

adusese acas`. |i era foarte greu s` \ndure r`ceala cu care


o trata el [i i se p`rea c` nu va mai putea continua nici ea
mult s`-l evite. Acas` la ea, cel pu]in putea da frâu liber
emo]iilor, f`r` s` ri[te ca cineva s` o judece sau s` profite
de pe urma sl`biciunii sale.
Dar lucrurile se schimbar` \ntr-o dup`-amiaz` pe care
Luke [i-o petrecu \n bibliotec`, iar Genista \n gr`din`.
Spre sear`, tân`ra se \ntoarse \n cas` pentru a se schimba
de cin`.
Tocmai se preg`tea s` se \mbrace, când auzi un
cioc`nit \n u[a dormitorului [i, \nainte ca ea s` apuce s`
r`spund`, Luke intr`.
– Trebuie s` vorbim, zise el, pe un ton serios. Nu
putem continua \n stilul `sta. N-o s` ]in`. {tiu c` vrei s`
p`strezi copilul [i e responsabilitatea mea s` am grij` de
el. Oh, [i [tiu c` te po]i descurca de una singur`, dar...
– Dar asta nu te-ar face s` ai con[tiin]a curat`,
continu` Genista \n locul lui. Nu e nevoie, Luke. P`strez
copilul pentru c` mi-l doresc. Nu are nicio leg`tur` cu
tine. {i dup` cum ai spus [i tu, din punct de vedere
financiar, o s` m` descurc foarte bine. Probabil c` voi
vinde apartamentul [i voi cump`ra o c`su]` la ]ar`. Era
ciudat c` \n sfâr[it gândurile r`v`[ite care o tulburaser` \n
DRAGOSTE {I {ANTAJ 151

ultima perioad` acum formau fraze coerente. N-o s`-mi ia


mult s` \mpachetez [i a[ putea pleca imediat, ad`ug` ea.
Luke d`du din cap, palid.
– Cum vrei. Nu e nicio grab`. Oricum, eu plec din ora[
pentru câteva zile, a[a c` mai po]i r`mâne s` te gânde[ti.
Tot ce-]i cer e s`-mi la[i adresa, Genista...
– Nu e nevoie, se auzi ea spunând \ncet. O s` p`strez
apartamentul o vreme, pân` o s` m` decid ce voi face [i
apoi, dup` na[terea copilului, nu v`d de ce am mai ]ine
l`g`tura. Tu-]i vei vedea de via]a ta [i eu de a mea.
– Dac` asta vrei...
Genista se gândi mai târziu c` era o situa]ie foarte
complicat`. Luke plecase deja. {tia asta fiindc` \i auzise
ma[ina. Oare se dusese la Verity? Se dusese s`
s`rb`toreasc` cu ea libertatea de care se va bucura
curând?
|i spusese c` va pleca imediat. Dar nu se sim]ea \n
stare s` fac` asta. Ma[ina ei era \n garaj, dar \n asemenea
momente era sigur` c` nu e \n stare s` o conduc`. Va
a[tepta pân` mâine diminea]`, gândi ea [i atunci va
chema un taxi. {i imediat cum va ajunge \n apartamentul
ei, \[i va putea face planuri pentru un viitor care nu-l mai
includea [i pe Luke.
152 PAMELA KENT

Diminea]a constat` c` firma de taxiuri avea prea multe


cereri [i c` nu o putea servi decât dup`-amiaz`.
Cu bagajele preg`tite, \[i d`du seama c` nu mai avea
nimic de f`cut, a[a c` \ncepu s` se plimbe prin camerele
goale, unde tr`ise clipe minunate al`turi de b`rbatul
iubit.
|[i chemase un taxi, pe la ora dou` [i jum`tate, a[a c`
atunci când auzi c` la ora unu o ma[in` opre[te \n fa]a
casei, crezu c` era vorba despre o gre[eal`.
Era gata s` coboare sc`rile [i s` ias`, când Luke intr`
brusc \n cas`. Ridic` privirea [i se albi la fa]` când o v`zu.
– Luke!
– Am uitat ceva, zise el repede. Credeam c` ai plecat.
– Nu puteam conduce [i am chemat un taxi. Voi pleca
la dou` [i jum`tate.
V`zându-l acum, când era pe cale s` [i-l scoat` pentru
totdeauna din via]a ei, fu ca o lovitur` pentru ea.
|nf`]i[area lui, ochii negri, parfumul b`rb`tesc pe care
l-ar recunoa[te oriunde, parc` trezir` ceva \n ea...
Dintr-o dat`, treptele p`reau s` se mi[te sub t`lpile ei.
Clipi, \ncercând s` \[i revin` [i se \ntinse s` se sprijine de
balustrad`. Geam`tul ei de protest \l f`cu pe Luke atent.
Acesta \[i l`s` servieta [i alerg` spre ea s` o prind`.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 153

Genista nu se mai putu ]ine pe picioare [i se l`s` \n


bra]ele lui.
– Gata, e[ti \n siguran]` acum, bra]ele lui o ]ineau
protector [i tân`ra chiar \i sim]ea respira]ia pe obraz.
Las`-m` s` te duc \n dormitor.
|l sim]i cum o ridic` \n bra]e [i o duse \n camera unde
petrecuser` atât de pu]in timp \mpreun`.
Ame]eala \i trecuse, dar inima \i b`tea nebune[te. Iar
când b`rbatul o a[ez` pe pern`, o privi \ntr-un fel ciudat.
– Oh, Genista, nu te pot l`sa s` pleci. Nu m` ruga s`
fac asta, te implor! |]i dau cuvântul c` nu o s` m` ating de
tine...n-o s` fac nimic din ce tu n-o s` vrei...O s` o lu`m
de la \nceput [i \]i promit c` de data asta...
B`rbatul o l`s` pe pat, apoi se \ntoarse brusc spre
fereastr`.
– Nu m-am \ntors pentru c` uitasem ceva, zise el.
M-am \ntors pentru c` doream s` mai v`d o dat` camera
asta, s` \ncerc s`-mi imprim \n memorie amintirea ta \n
patul `sta, \n bra]ele mele. Dumnezeu [tie câte motive
]i-am dat s` m` ur`[ti. {i poate crezi c` mândria e
de-ajuns s` m` ]in` departe de tine, doar te-am auzit cum
\i vorbeai lui Lucy despre dragostea pe care o sim]i
pentru Bob. Dar acum astea nu mai conteaz` pentru
154 PAMELA KENT

mine. Doar când te privesc parc` m` topesc dup` tine.


De cum te-am v`zut \n apartamentul lui Greg, la acea
petrecere, m-am \ndr`gostit de tine. Pân` \n acel moment
nu am crezut \n dragoste la prima vedere, dar când te-am
v`zut, m-am sim]it fulgerat. {i sentimentele mele au fost
atât de intense, \ncât nu mi-am \nchipuit c` tu nu po]i
sim]i la fel. Apoi ]i-ai b`tut joc de mine. Voiam s` te fac s`
te r`zgânde[ti, dar am aflat pe urm` c` tu erai fata despre
care Greg mi-a spus c` ar avea o rela]ie cu Bob. Aproape
c` \nnebunisem de gelozie. Nu puteam suporta s` te
ating`, s`-]i vorbeasc`, nici m`car s` se uite la tine.
Trebuia s` te duc departe de el, a[a c` te-am for]at s` te
c`s`tore[ti cu mine. Trebuia s` m` iube[ti. |n prima
noapte când am f`cut dragoste cu tine, am crezut c`
\nnebunesc. Totul la tine \mi spunea c` nu ai experien]`
cu b`rba]ii, dar nu voiam s` m` \ncred \n instincte, ci \n
ceea ce aflasem despre tine. Când am descoperit
adev`rul, eram gata s` m` sinucid. Dar n-am f`cut-o.
Poate c` dac` a[ fi dat curs gândului de atunci, a[ fi avut
parte de o moarte mai u[oar`. Nu ca cea de acum care m`
macin` \ncetul cu \ncetul...
F`cu o pauz`, dup` care continu`:
– Orice b`rbat, cu cel mai mic sim] de r`spundere
DRAGOSTE {I {ANTAJ 155

te-ar fi l`sat liber` atunci, dar eu n-am putut s-o fac.


Mi-am zis c` nu te voi mai atinge, c` nu te voi mai iubi,
dar nu puteam s`-mi st`pânesc dorin]a pentru tine. Era
singurul lucru prin care te puteam aduce la via]` pentru
mine. Mi-am spus c` dac` Bob \]i poseda sufletul, eu
puteam s` \]i posed trupul [i atunci asta ar fi o
compensa]ie. Dar n-a fost deloc a[a, Genista. Uite ce e,
Bob e c`s`torit, [i inten]ioneaz` s` r`mân` a[a. De ce
nu-mi dai o [ans`, Genista? |]i promit c` nu o s` te ating
decât dac` vrei tu...
Ea nu-l mai putea l`sa s` se umileasc` mai mult de
atât. N-o mai l`sa inima s`-i permit` asta. |l iubea prea
mult, iar acum trebuia s`-i arate [i ea lucrul `sta. Se d`du
jos din pat [i merse spre el, f`r` s` fac` zgomot. Dar se
pare c` b`rbatul o sim]i, c` imediat se \ntoarse [i o lu` \n
bra]e.
– Ai spus c` n-o s` m` atingi, \i reaminti ea, [i \l sim]i
cum o elibereaz`, f`r` s` o priveasc`. Dac` o s`-]i cer asta,
ad`ug` ea, zâmbind.
Dar b`rbatul nu o privea. Se \ntoarse din nou spre
fereastr` [i pe Genista o trecu un fior de team`.
Pierduser` atâta timp cu prostii!
– Te rog, Luke, atinge-m`, \l implor` ea. Iube[te-m`,
156 PAMELA KENT

adu-m` din nou la via]`, pentru c` f`r` tine nu pot tr`i


cum trebuie. Tu m-ai f`cut s` cunosc iubirea [i \mplinirea
trupeasc`. Tu m-ai f`cut femeie.Te iubesc!
B`rbatul nu mai a[tept` o alt` invita]ie. O s`rut` cu
pasiune [i o conduse la pat. De data aceasta, Genista nu
mai f`cu niciun gest de \mpotrivire...

***

– Nu l-am iubit niciodat` pe Bob, zise ea, câteva


minute mai târziu. Nu \n felul \n care credeai tu. Dar nu
puteam s` \mi asum riscul de a-i spune Elainei. |i povesti
\n mare despre opera]ia pe care o suferise femeia.
– O s` m` revan[ez fa]` de tine, promise el. Când
mi-au spus cei de la spital c` a[tep]i un copil, a[ fi putut
s-o omor pe Verity c` m-a oprit \n ziua aceea s` vin acas`.
Genista se albi la fa]`. Verity! Oare cum de uitase de
ea?
– Ce s-a \ntâmplat? \ntreb` Luke.
– Verity...credeam c` o iube[ti...A venit la spital s` m`
vad`. Mi-a spus c` vrei s` scapi de mine.
DRAGOSTE {I {ANTAJ 157

Luke o lu` \n bra]e [i o lini[ti.


– A luat leg`tura cu mine când Philip s-a \ntors la
Marina. Mi-a spus c` \nc` m` dore[te [i c` dac` nu-i voi
face pe plac, o s`-i despart` din nou pe Philip [i Marina.
Nu puteam s` risc una ca asta. A trebuit s`-i fac jocul, de[i
nu mi-am dorit asta. Acum [tie adev`rul [i totul s-a
terminat \ntre noi.
– Dar cândva ai iubit-o...
– Nu. Doar am dorit-o, dar am [tiut dintotdeauna ce
urm`re[te la mine. Ea a fost cea care a anun]at logodna
noastr`, iar când eu nu am vrut s` cooperez, [i-a
\ndreptat aten]ia spre Philip. Spune-mi c` m` iube[ti,
schimb` el subiectul.
– Te iubesc, Luke.
S`rutul care urm` \l convise de asta.
– {i copilul? \ntreb` el. Când am aflat de el, m-am
gândit c` probabil m` ur`[ti, dar doctorul m-a asigurat c`
a fost primul lucru de care ai \ntrebat dup` accident.
– Sigur c` da, doar e al t`u, e o parte din tine, o
amintire a dorin]ei pe care ai sim]it-o pentru mine...
Scâr]âitul de ro]i \i f`cu pe amândoi s` tresar`.
– Taxiul! strig` Genista. Am uitat de el.
– Las`-l \n seama mea, zise b`rbatul, \mbr`cându-se
158 PAMELA KENT

repede.
– Ce-o s`-i spui?
– C` so]ia mea s-a decis s` r`mân` unde-i e locul,
al`turi de mine. Iar dup` asta, m` voi \ntoarce s`-]i ar`t
cât de mult te iubesc. F`cu o pauz`. Dac` o s` m` la[i.
Zâmbetul Genistei str`lucea ca un curcubeu dup`
ploaie. |[i mângâie pântecul. Acum, copilul ei va avea
parte de ambii p`rin]i. Lacrimi de fericire \i \nce]o[au
privirea când Luke intr` din nou \n camer`. Tân`ra \l
primi cu bra]ele deschise [i amândoi uitar` trecutul,
l`sând loc unui viitor f`urit din promisiuni [i s`ruturi
tandre.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și