Sunteți pe pagina 1din 156

CAROLE DEAN

Dinastia

ALCRIS
Capitolul l

– {i dac` \]i afirm c` nu mai sunt \ndr`gostit de tine, vei


\nceta s` fugi [i te vei \ntoarce acas`?
Brenda \n]epeni pe stânca pe care st`tea. Chiar [i
pesc`ru[ii care ]ipau zgomotos deasupra valurilor p`rur` s`
tac`, ca [i cum sim]eau \ncordarea brusc` a tinerei care, abia
acum câteva clipe, desena lini[tit` pe caietul ei frumuse]ea
zborului lor deasupra apelor lini[tite ale m`rii Islandei.
Nathan… Ea \i cuno[tea vocea din memorie, fiindc` o
auzise exprimând atâtea emo]ii diferite! |n aceast` clip`,
timbrul bogat \n accent canadian avea o intona]ie u[or
ironic`. Nathan fusese pe rând, fratele, adversarul, cel care
o chinuia [i \n cele din urm`, amantul ei… Ast`zi, avea \n
fa]` un du[man, judecând dup` tonul s`u…
De ce venea s-o caute acum, la mai mult de un an de
când fugise? Fiindc` fugise pur [i simplu cu [aisprezece
luni \n urm`, ajungând \n grab` \n Anglia, de parc` l-ar fi
6 CAROLE DEAN

avut pe diavol pe urme! De fapt, prima dat` când \l v`zuse


pe Nathan Wade, i se p`ruse diabolic cu frumuse]ea sa viril`
[i nelini[titoare [i privirea cenu[ie umbrit` pe jum`tate de
p`l`ria Stetson [i care [tia atât de bine s` citeasc` \n ea.
|nainte de a-l cunoa[te, Brenda nu v`zuse cow-boy decât
la cinematograf, unde cei buni se distingeau prin p`l`riile
lor deschise la culoare [i cei r`i prin cele negre. Totu[i, nu
fusese nevoie s` vad` p`l`ria neagr` a lui Nathan pentru a
ghici c` apar]inea unei rase de aventurieri [i \n secolul
trecut, ar fi f`cut precis parte din cei din afara legii,
nemilo[i, cu inima rece [i iu]i la tr`gaci. |n acest secol, când
cucerirea Americii se terminase, Nathan se mul]umea s`
conduc` un ranch \n Canada, unde str`mo[ii lui se
instalaser` \n c`utarea p`mânturilor virgine. Familia Wade
poseda acum teritorii imense [i se bucura de o putere
considerabil` \n ]ara de adop]ie.
Dup` exemplul fratelui s`u, care se c`s`torise cu sora
Brendei [i al c`rui \ntâi copil trebuia s` se nasc` peste dou`
luni, [i Nathan \ncercase s-o posede, pe ea, Brenda, pentru
a asigura perenitatea dinastiei Wade.
Era ciudat ce rezerva soarta uneori celor care se a[teptau
mai pu]in… Pân` la doisprezece ani, Brenda cunoscuse o
copil`rie fericit` \n Anglia, al`turi de sora ei mai mare,
Leslie, [i de mama lor, Anna, f`r` s` sufere deloc de absen]a
b`rbatului iresponsabil care era tat`l lor, un tat` care nu
acceptase niciodat` cea mai mic` piedic` \n via]a lui [i nu
r`m`sese fidel mai mult de dou` luni so]iei [i celor dou`
feti]e pe care i le d`duse. Divor]ul p`rin]ilor nu le afectase
DINASTIA 7

pe copile atunci, una \n vârst` de unsprezece ani [i alta de


treisprezece, care avusese tot timpul s` se obi[nuiasc` s`
nu-[i vad` decât foarte pu]in tat`l. Dar altceva s-a petrecut
prin n`v`lirea \n via]a lor a lui Patrick Wade, un an mai
târziu, când bogatul cresc`tor de animale, pretinsese ca
Anna [i fetele ei s` vin` s` tr`iasc` \n Canada, cu el, \n rachul
pe care \l avea, \n apropiere de Calgary.
Destul de ciudat, dar Andrew Jordan se ar`tase ferm [i
hot`rât pentru prima oar` \n via]a lui: nu voia deloc ca
fetele lui s` p`r`seasc` Anglia.
Dar b`rbatul de caracter care era Patrick Wade nu era
obi[nuit s` i se reziste [i, dup` mult` vreme, \l convinsese,
ajungând \n Canada \n compania noii sale familii.
|n patria lor nou`, doi fra]i vitregi arogan]i le a[teptau pe
cele dou` feti]e, fii din prima c`s`torie a lui Patrick. Erau
deja b`rba]i, Nathan avea dou`zeci [i [ase de ani [i Grant
dou`zeci [i trei [i nu ar`taser` mult` \ng`duin]` fa]` de
micile englezoaice proasp`t sosite \n familie.
{i iat`, acum patru ani, Grant [i Leslie se \ndr`gostiser`
brusc unul de altul [i \n ochii Brendei, care nu iubea familia
Wade, asta ap`ruse ca o tr`dare. {i când Nathan se
interesase de ea \n urm` cu [aisprezece luni, fugise cât mai
repede posibil ca s`-i scape. Se p`rea totu[i c` fuga ei
ajunsese la cap`t… Dac` te luai dup` ce spunea Nathan
acum, el nu mai dorea s` se \nsoare cu ea. |n fond, [tiuse
\ntotdeauna c` nu o ceruse \n c`s`torie din dragoste…
Arunc` o privire dezam`git` vastei \ntinderi masive de la
picioarele ei, str`lucind \n soarele estival, con[tient` \n
8 CAROLE DEAN

fundul sufletului de prezen]a ap`s`toare a lui Nathan \n


spatele ei. Escaladase faleza pentru a se instala pe aceast`
stânc` [i a face schi]e \n singur`tatea acestui decor grandios
[i s`lbatic totodat`, de o frumuse]e aspr` [i neobi[nuit`.
Adora Anglia [i, chiar dup` ce petrecuse [ase ani \n Canada,
se sim]ise imediat acas`, când debarcase la Londra pentru
a-[i face studiile, \n urm` cu patru ani. Nu avea inten]ia s`
se \ntoarc` \n Canada, nu acolo era „casa ei“, \n ciuda a ceea
ce pretindea Nathan.
Plecând ochii, \ncepu s`-[i aranjeze foile de desen. Va fi
timp s` \ntoarc` fa]a pentru a se reg`si nas \n nas cu Nathan,
dup` [aisprezece luni!
– Brenda!
Nu mai era nici urm` de glum` \n vocea lui Nathan [i
tonul lui era dur, tr`dându-i ner`bdarea.
Nu avea de ales decât s`-l \nfrunte, altfel era \n stare s`
vin` s-o caute. Preg`tindu-se cât putea de bine pentru
confruntarea care se anun]a, se ridic` \ncet. Trupul ei
sub]ire [i gra]ios, \mbr`cat \n blugi [i un tricou, se relief` pe
fondul mi[c`tor al m`rii, \nconjurat de masa somptuoas` a
p`rului ei negru care-i ajungea pân` la brâu [i ochii ei de
smarald \l c`utar` pe Nathan. Silueta lui \nalt` o domina,
ascunzându-i soarele.
Inspir` profund [i clipi pentru a l`sa ochii s` se
obi[nuiasc` treptat cu str`lucirea soarelui. |l vedea acum pe
Nathan mai bine. St`tea \n umbr`, dar \i cuno[tea pe
dinafar` fiecare tr`s`tur` a fe]ei frumoase [i virile, p`rul la
fel de negru ca al ei, ochii de un verde de ghea]`, nasul lung
DINASTIA 9

[i drept, pome]ii \nal]i [i reliefa]i, gura cu model perfect


unde nu ap`reau decât zâmbete cinice [i b`rbia p`trat`
care-i tr`da arogan]a. Cu haina aruncat` neglijent pe um`r,
st`tea \n fa]a ei cu non[alan]` [i i se p`ru imens.
Se observar` un lung moment [i ochii lui Nathan se
\ngustar` \ntâlnind privirea sfid`toare a tinerei.
G`sea oare c` se schimbase dup` desp`r]irea lor? Din
partea ei, avea impresia c`-l p`r`sise \n ajun, \ntr-atât era
conform cu amintirea pe care i-o p`stra, [i \i p`rea la fel de
aspru ca \ntotdeauna! {tia c` ea r`m`sese aceea[i \n timpul
celor [aisprezece luni, cu excep]ia poate a p`rului care-i
crescuse [i care, acum, mângâia gra]ios ovalul perfect al fe]ii
sale, \n ritmul brizei u[oare.
– Nu fug deloc, articul` ea ferm, cu vitejie. {i sunt
perfect fericit` unde sunt!
– Nu m` \mpiedic` s` gândesc c` situa]ia ta pe aceast`
stânc` este oarecum precar`, o ironiz` el cu o voce
t`r`g`nat`, \ntinzându-i mâna pentru a o ajuta s` ajung` pe
p`mânt ferm.
Consider` aceast` mân` ca un [arpe gata s` o atace [i,
strângându-[i mapa cu desene, s`ri sprinten` lâng` el.
Noroc c` avea pantofi pla]i! Abia \i ajungea pân` la um`r.
P`strând distan]a, \[i d`du capul pe spate pentru a-l
privi.
– Cum m-ai g`sit? \ntreb` ea.
– M-am dus la casa unde te-ai instalat [i prietenul t`u
mi-a spus unde erai, replic` el, aruncându-i o privire
glacial`.
10 CAROLE DEAN

– Ce este, Nathan? Prietenii mei sunt suficient de bine


pentru tine? arunc` ea cu dispre].
– Cine? Iubitul t`u, replic` el, plin de venin.
– Cu cine ai vorbit? f`cu ea sec.
– Cred c` mi-a spus c`-l cheam` Nick, r`spunse el
ridicând din umeri.
Ea \i zvârli o privire du[m`noas`, urându-l mai mult ca
niciodat` pentru ceea ce \ndr`znea s` cread`.
– Se \ntâmpl` ca acea Carolyn s` fie prietena mea [i Nick
Baneroft logonicul ei, rosti ea rece.
– Ce libertinaj din partea ei! se strâmb` el.
– Oh, tu…
– Ar fi mai prudent s` evit`m certurile aici, risc`m s` ne
pr`v`lim de pe falez`.
– Atunci, evit` s` emi]i ipoteze \ndoielnice! strig` ea,
furioas`.
– Voi \ncerca… Dar ce trebuia s` cred, dup` tine,
v`zându-l pe acel tân`r deschizându-mi u[a?
Dup` ce ea trecuse de adolescen]`, Nathan, care pân`
atunci nu-i acorda nici o aten]ie, se metamorfozase brusc
\ntr-un frate mare protector [i vigilent, supraveghind \n
special anturajul masculin al fetei. Dar asta o agasa când era
mai mic`, acum era de-a dreptul enervat`. Chiar dac` Nick
fusese iubitul ei, nu vedea ce-l prive[te acest lucru pe
Nathan! La dou`zeci [i doi de ani, n-avea nevoie de aceast`
gard` de corp sufocant`.
– Ai fi putut s` te interesezi! rosti ea cu ochii verzi
sc`p`rând de mânie.
DINASTIA 11

O scurt` clip`, privirile lor se \nfruntar`. Apoi, sco]ând


un oftat, Nathan \[i trecu o mân` obosit` prin p`r. La
treizeci [i [ase de ani, \l purta \n continuare un pic prea
lung, ceea ce \ndulcea ciudat frumuse]ea viril` a fe]ei lui.
– Nu sunt aici ca s` vorbesc despre iubi]ii t`i…
– {i \n acest caz, ce faci aici? \l \ntreb` ea iritat`,
smulgându-i mapa de desene din mâini, \nainte de a o
porni pe poteca ce ducea la c`su]`.
– Leslie l-a p`r`sit pe Grant [i am motive s` cred c` va
veni s` te vad`.
|mpietrit` de veste, ea se opri de parc` ar fi fost lovit`,
apoi se \ntoarse. El nu se mi[case [i silueta lui \nalt` se
contura pe fondul m`rii.
– Leslie l-a p`r`sit pe Grant? Repet` ea, nevenindu-i s`
cread`.
– Da, de trei zile. Se pare c` nu e[ti la curent, oft` el.
Leslie s`-[i abandoneze so]ul pe care-l adora? Era de
ne\nchipuit! Ea renun]ase la un str`lucit viitor profesional
din clipa \n care el o ceruse \n c`s`torie [i nu p`ruse
niciodat` s`-[i regrete decizia. Se c`s`toriser` cu trei luni
\nainte ca p`rin]ii lor s` moar` \ntr-un accident de avion [i
ea p`rea c` se adaptase admirabil noii ei vie]i de so]ie de
cresc`tor de vite \n cursul celor ultimi patru ani.
– Nu-mi vine s` cred, spuse Brenda scuturând din cap.
Leslie nu este \n stare de un asemenea lucru!
– Totu[i, este adev`rat.
– Dar de ce?
– S-au certat, \i explic` Nathan ridicând din umeri. Nu
m` \ntreba din ce cauz`, Grant nu a vrut s`-mi spun` nimic.
12 CAROLE DEAN

– Ai spus c` o s` vin` aici…?


– A f`cut o rezervare pentru un zbor spre Anglia acum
dou` zile.
– |nseamn` c` este la Londra! gemu ea.
– {tiu doar c` a f`cut o rezervare, o corect` el. Compania
aerian` nu a vrut s`-mi confirme dac` a luat efectiv avionul.
– Nu a vrut sau nu a putut? \l zeflemisi ea.
– Nu a vrut, repet` el cu o blânde]e amenin]`toare. Din
motiv de securitate, \mi imaginez… Brenda, chiar crezi c`
este momentul s` discut`m despre ce se poate [i nu se
poate cump`ra cu banii Wade?
Ea sim]i c` se \nro[e[te f`r` s` vrea. |ntr-adev`r, de mult`
vreme cuno[tea puterea numelui [i a averii Wade [i, chiar
dup` atâta timp, sim]ea \n continuare am`r`ciunea.
|nghi]i \n sec.
– Dac` Grant nu a vrut s`-]i dea explica]ii, de ce n-a
venit el \nsu[i s-o caute pe Leslie? \ntreb` ea cu o voce
r`gu[it`.
– Mai \ntâi, fiindc` nu suntem siguri c` e[ti aici. {i apoi,
dac` ea se r`zgânde[te [i hot`r`[te s` se \ntoarc` acas`,
Grant vrea s` fie acolo.
– S-o a[tepte… i-o t`ie ea pe un ton sarcastic.
Un acces brusc de mânie aprinse privirea lui Nathan.
– Auzindu-te, s-ar crede c` el ar urma s`-i aplice o
corec]ie!
– Pentru c` a |NDR~ZNIT s`-l p`r`seasc`? \l persifl` ea cu
du[m`nie. Este o posibilitate…
DINASTIA 13

– Nu face pe proasta când nu e[ti, rosti el cu duritate. Nu


cred c` se poate rezolva indiferent ce, prin fug`. Dar m`
\ndoiesc c` fratele meu ar ridica mâna la o femeie
\ns`rcinat` \n [apte luni.
– Dumnezeule, \i uitasem starea! gemu tân`ra. Doamne,
unde poate fi? ad`ug` ea nelini[tit`.
– Dup` toate posibilit`]ile, dac` a luat acel avion, n-a
reu[it s`-]i conving` gazda s`-i spun` unde e[ti.
– Contrar ]ie… murmur` ea sec.
– Brenda…
– Scuz`-m`, se strâmb` ea. For]a obi[nuin]ei, \mi
imaginez…
– V`d!
– M-am scuzat, nu?
El o fulger` cu privirea.
– {i crezi c` asta rezolv` totul?
Con[tient` de sensul dublu pe care el \l \mprumuta
cuvintelor, ridic` din umeri.
– Credeam c` erai mai presus de toate acestea! remarc`
ea, evitându-i privirea scrut`toare, [tiind cât de umilit
trebuie s` se fi sim]it dup` fuga ei, cu un an \n urm`.
– Toate acestea? repet` el cu r`ceal`. Ce se \ntâmpl`,
Brenda? Nu e[ti \n stare s` folose[ti cuvântul „dragoste?“
– Precis nu \n ceea ce te prive[te! r`spunse ea sfid`tor.
O sclipire amenin]`toare ap`ru \n ochii goi ai lui Nathan.
– |n acest caz, este mai bine s` fiu mai presus de toate
acestea, cum speri, altfel a[ fi fost r`nit al naibii de tare de
atitudinea ta, nu crezi?
14 CAROLE DEAN

Doar ideea de a reu[i s` ajung` la inima insensibil` a


acestui b`rbat era atât de inimaginabil`, \ncât Brenda \[i
\n`bu[i un rânjet amar.
– Ai \ncercat la hotelurile din ora[? \l \ntreb` ea, dorind
s` deturneze conversa]ia spre subiectul care o preocupa.
La ce ar servi s` \nceap` o polemic` asupra a ceea ce se
petrecuse acum [aisprezece luni, când ea nu se \ntorsese la
Calgary odat` studiile terminate, când [tia c` el o a[teapt`?
Totul era de domeniul trecutului [i nu regreta nimic.
– La cele principale, da, dar nu se afla acolo, nici sub
numele de Wade, nici sub cel de Jordan. Asta \nseamn` c`
dac` este la Londra, nu ]ine s` fie g`sit` pe moment.
Oricum, ori c` este aici sau \n Canada, va sfâr[i prin a te
contacta. Surorile Jordan nu vor fi \ntotdeauna solidare?
De[i nu se \ntorsese \n Canada de un an, Brenda fusese
\ntotdeauna \n rela]ii cu sora ei, telefonându-i regulat [i
scriindu-i din când \n când. Nu vrusese niciodat` s` aib`
cel mai mic contact cu Nathan [i Leslie \i promisese s`
nu-i comunice acestuia adresa ei. {i atunci, cum naiba o
g`sise?
– Grand [i cu mine am aruncat o privire la unele dintre
scrisorile tale, ascunse cu grij` de sora ta, relu` el cu o voce
t`r`g`nat`, drept r`spuns la privirea ei acuzatoare.
– Mi-ai citit scrisorile? gâfâi ea, scandalizat`.
– Nu, ripost` el pe un ton acru. {i totu[i, aveam dreptul!
Nu mi-ai promis când ai plecat c` te c`s`tore[ti cu mine?
DINASTIA 15

– }i-am spus pur [i simplu c` voi reveni \n vacan]` [i c`


vom discuta! \l corect` ea cu vehemen]`. Dar, dup` cum
vezi, am hot`rât c` nu merit` oboseala.
– Nu crezi c` ar fi fost mai cinstit din partea ta s` te
\ntorci s` m` informezi personal?
Ea nu avusese curajul s`-l revad`, temându-se s` nu o
trag` \n patul lui, cum mai f`cuse o dat`. Dac` ar cunoa[te
din nou strângerea bra]elor sale, n-ar mai putea s`-i refuze
nimic… Chiar [i acum \[i amintea cu intensitate mirosul
trupului lui, catifelarea pielei [i delicioasa mângâiere a
buzelor sale. Amintirile acelei nop]i nu \ncetaser` s-o
urm`reasc` \n cursul ultimelor [aisprezece luni.
– Nu avem ce s` ne spunem, rosti ea cu duritate.
– Eu ]i-am m`rturisit dragostea mea!
{i aceast` declara]ie mincinoas` nu \ncetase s-o
chinuiasc`…!
– Ce minciun`, noroc c` nu am luat-o \n serios, ripost`
ea. {i acum, opre[te-te s` mai raportezi conversa]ia la
persoana ta pre]ioas` ca s` ne gândim la Leslie.
El \nclin` capul brusc.
– Trebuie s`-i telefonez lui Grant ca s`-l informez c` nu
am g`sit-o.
– O s-o faci când vom ajunge la Londra. Doar Leslie
conteaz` pe moment.
– {i Grant sufer`, s` [tii.
– {i \nc` cum! \l zeflemisi ea. Leslie nu poart`
mo[tenitorul Wade \n pântece?
16 CAROLE DEAN

– Brenda…
– S` ne \ntoarcem la c`su]` pentru a-mi face bagajele,
i-o retez` ea iritat`. Vreau s` plec la Londra chiar \n aceast`
dup`-amiaz`.
Prinzând-o \n bra]e, o \ntoarse spre el [i ea \i v`zu
tr`s`turile convulsionate de furie.
– Dac` plecarea lui Leslie are leg`tur` cu tine, \]i jur c`
vei regreta! o cert` el, amenin]`tor.
– Ce vrei s` spui?
– Ura pe care ai afi[at-o \ntotdeauna fa]` de familia mea
a putut sfâr[i prin a-]i contamina sora. Poate c` ar fi trebuit
s`-]i citesc scrisorile, pân` la urm`…
– Dac` Leslie a deschis ochii \n cele din urm` [i nu v`
mai consider` supraoameni f`r` team` [i repro[, consider
c` era timpul! \l sfid` ea cu ochi scânteietori. Dar te asigur
c` nimic din ceea ce i-am putut spune nu a influen]at-o,
fiindc` sunt ani de zile de când \i repet c` voi sunte]i
amândoi doi tic`l…
– Reu[ita ta ca ilustratoare de carte pentru copii nu pare
s`-]i fi moderat limbajul, o \ntrerupse el sec…
– {i cine m-a \nv`]at s` \njur ca un c`ru]a[, m` rog?
– I-am spus \ntotdeauna tatei s` te ]in` la distan]` de cow-boy.
– Vorbeam de [eful lor! Dar \n fond, de unde [tii ce
profesie exercit?
– Leslie era prea mândr` de talentele tale ca s` p`streze
doar pentru ea, replic` el cu non[alan]`, ridicând din umeri.
A pus deoparte prima ta oper` pentru copilul ce va veni.
DINASTIA 17

– Dar tu… ce p`rere ai avut? morm`i ea.


Ochii cenu[ii ai lui Nathan scânteiar` r`ut`cios.
– „Ursule]ul Koly“ nu face parte din genul meu literar
preferat…
– Bine\n]eles! se r`sti ea. Cunosc lecturile tale sfinte [i
mi-aduc aminte c` am v`zut-o pe mama aruncând unele la
co[ul de gunoi.
– Acele reviste erau ale lui Grant, ripost` el cu o voce
ustur`toare.
– {i, bine\n]eles, tu nu ai aruncat nici m`car o privire! \l
ironiz` ea.
– Ba da, r`spunse el cu o voce t`r`g`nat`. Doar c` asta
\mi d`duse un complex de inferioritate teribil, nu [tiam
atunci c` amorul oferea atâtea posibilit`]i.Când ajunser` la
c`su]`, Carolyn se \ntorsese [i Brenda se gr`bi s` fac`
prezent`rile de rigoare. Lui Carolyn, o tân`r` dr`gu]` [i
blond` cu ochi alba[tri, \i fu greu s`-[i ascund` surpriza \n
fa]a apari]iei bru[te a acestui frate vitreg despre care nu
auzise niciodat` vorbindu-se.
– Observ`, nu te \nvinuiesc c` mi-ai ascuns existen]a lui,
dr`gu]a mea, \i spuse ea Brendei, strecurându-[i bra]ul sub
cel al lui Nathan [i adresându-i un zâmbet str`lucitor. E[ti
superb!
Râse \ncet când \l v`zu pe Nathan aruncând o privire
mirat` \n direc]ia lui Nick, care nu p`rea deloc tulburat de
comportamentul logodnicei sale.
18 CAROLE DEAN

– Nu te nelini[ti, Nathan, relu` ea cu suavitate, Nick nu


te va provoca la duel doar pentru c` te g`sesc seduc`tor. Nu
din cauz` c` o s` ne c`s`torim, trebuie s` r`mânem
insensibili la farmecele altora…
Brenda \[i cuno[tea prietena [i [tia c` ea \i fusese
\ntotdeauna credincioas` lui Nick [i dragostei care \i unea.
Dar Nathan p`rea mai mult decât derutat de atitudinea
tinerei [i scepticismul i se citea clar pe figura lui frumoas`.
– Carolyn este cea care a scris „Ursule]ul Koly“, explic`
ea pentru a deturna conversa]ia. Acum lucr`m \mpreun` la
alt` carte.
– Ce interesant, coment` rece Nathan, necrezând nici un
cuvânt [i dep`rtându-se ostentativ de Carolyn. Dac` vrei s`-]i
faci bagajele, Brenda, du-te, fiindc` trebuie s` plec`m.
– Vin s` te ajut! propuse Carolyn, urmându-[i prietena \n
camer`. Unde te duci cu acest Apollo magnific?
– Acest „magnific Apollo“ este pur [i simplu fratele meu
vitreg [i…
– Nathan Wade nu poate fi „pur [i simplu“ indiferent
cine! \ntrerupse Carolyn cu hot`râre. Nu-mi spune c` nu ai
observat cât este de frumos. |n fond, nu este ruda ta…
I-ar fi fost greu Brendei s` nege magnetismul irezistibil al
lui Nathan, fiindc` o frapase din prima clip` \n care \l
v`zuse. {i num`rul nemaipomenit de femei care-i
traversaser` via]a \n ace[ti ultimi zece ani era revelator…
– Când fratele t`u vitreg te-a v`zut crescând [i pierzându-]i
treptat acneea juvenil` [i codi]ele, pu]in probabil c` a mai
avut gânduri romantice, remarc` ea sec.
DINASTIA 19

– |n locul t`u, m-a[ fi asigurat s` remarce c` devenisem


femeie, spuse Carolyn cu invidie. {i m-a[ fi trezit precis \n
patul lui \nainte de [aptesprezece ani.
Brenda nu se \ndoia nici o secund`. |i zâmbi afectuos
prietenei sale. |nainte de a-l \ntâlni pe Nick, Carolyn
avusese numeroase aventuri, având mult succes la b`rba]i.
Totu[i, asta nu p`rea s` fie cazul cu Nathan… El considera
probabil c` prietenii Brendei nu erau suficient de buni
pentru el, gândi tân`ra cu ranchiun`.
– Unde te duce? \ntreb` Carolyn.
– La Londra. Eu… Sora mea a hot`rât s`-mi fac` o vizit`
surpriz` [i au fost dezam`gi]i s` nu m` g`seasc` acas`, min]i
Brenda, neavând chef s` discute problemele ei familiale cu
prietena sa. Leslie m` a[teapt` la Londra…
Ceea ce era probabil adev`rat… Cel pu]in a[a spera!
– Sora ta a venit cu Nathan? O credeam m`ritat` cu un
oarecare Grant…
– Exact. Ascult`, Carolyn, n-am timp de discu]ii, lui
Nathan nu-i place s` a[tepte.
Oftând, Carolyn se ridic` gra]ios de pe patul pe care
st`tea.
– Nu e[ti prea nostim`, Brenda, se plânse ea. Niciodat`
nu-mi faci vreo confiden]`. Totu[i, eu ]i-am povestit toat`
via]a mea \nainte de Nick…
Doar Dumnezeu [tia c` Brenda \nc` se mai \nfiora!
Totu[i, asta nu o \mpiedica s`-[i adore prietena [i s`-i fac` o
pl`cere nebun` s` lucreze cu ea. Dar nu avea nici o dorin]`
20 CAROLE DEAN

s` dezbat` cu aceasta ramifica]iile complexe ale arborelui ei


genealogic [i problemele pe care le pusese rec`s`torirea
maic`-sii cu Patrick Wade.
– O s`-]i vorbesc poate la \ntoarcere, replic` Brenda f`r`
s` se compromit`.
– Cât timp vei lipsi?
– Nu [tiu \nc`, spuse Brenda, con[tient` c` totul
depindea de sora ei.
– Telefoneaz`-mi dup` ce te vei fixa, o rug` Carolyn,
l`sând-o pe tân`r` s`-[i fac` preg`tirile de plecare. Nu avem
timp de pierdut dac` vrem s` pred`m cartea \n termenul
prev`zut.
Când Brenda cobor\, ceilal]i trei o a[teptau \n salon la o
cafea. Cu haina aruncat` neglijent pe sp`tarul scaunului,
Nathan p`rea destins, dar Carolyn [i Nick aveau un aer
contrariat, care nu-i spunea nimic. Oare ce putuse Nathan
s` povesteasc`?
|[i s`rut` prietenii cu afec]iune, \n timp ce Nathan punea
valizele \n portbagajul ma[inii lui sport, luxoase. De-abia
ajunser` la autostrad` când se \ntoarse c`tre el, f`r` a mai
a[tepta.
– Ei bine?
– Ei bine, ce? repet` el aruncându-i o privire rapid`.
– Ce le-ai spus? \ntreb` ea privindu-l b`nuitoare.
– Nu mare lucru.
– Ce le-ai spus, Nathan?
– Calmeaz`-te, Brenda.
DINASTIA 21

– Sunt calm`! Vreau s` [tiu ce le-ai spus de i-ai tulburat a[a!


– Nu erau tulbura]i.
– Nathan!
El oft` a lehamite.
– Mi-am exprimat pur [i simplu regretul c` am venit s`
stric menajul vostru \n trei. Acesta este termenul, nu?
Ciudat, dar o durere insuportabil` o cuprinse pe tân`r`
[i abia se ab]inu s` nu izbucneasc` \n plâns. Cum putea
Nathan s` cread` c` se schimbase \ntr-atât? Când f`cuser`
dragoste \mpreun`, era virgin`, chiar crezuse c` se putuse
transforma \ntr-un asemenea grad \ntr-un an?
– Poate c` nu ar fi trebuit s` fac dragoste cu tine, remarc`
el sec de parc` i-ar fi citit gândurile. Nu te-ar fi \ncercat
nevoia de a cunoa[te alte aventuri…
Nu existaser` al]i b`rba]i… |n ciuda lipsei ei de
experien]`, era con[tient` c` ceea ce \mp`r]ise cu Nathan \n
acea ultim` noapte \n Canada, fusese unic [i incomparabil.
Dar mai [tia [i c`, pentru propria ei lini[te sufleteasc`, acest
lucru nu trebuia s` se repete. Niciodat`. |i trebuiser` luni de
zile s` accepte ideea a ceea ce se petrecuse \ntre ei [i nu
avea deloc inten]ia s` cad` \n aceea[i capcan` ca maic`-sa [i
Leslie.
– Brenda?
Ea tres`ri [i se \ndep`rt` cu groaz` de mâna \ntins`
spre ea.
– Ce naiba! strig` el, \ntorcându-se brusc. Ce este,
Brenda? E[ti livid`!
22 CAROLE DEAN

– Ce este? repet` ea cu o voce inexpresiv`. Nu sunt


obi[nuit` s` fiu tratat` drept curv`!
– Nu am spus niciodat` asta!
– Dar ca [i cum ai fi spus-o!
El oft` iritat.
– Bine! Care sunt raporturile tale cu cei doi?
– }i-am spus, Carolyn scrie c`r]i [i eu le ilustrez.
– {i Nick Bancroft?
– |mparte camera cu Carolyn [i nu o scap` din ochi.
– Nu asta este impresia pe care mi-a f`cut-o, morm`i el
cu dispre].
– Aparen]ele sunt \n[el`toare. Carolyn face c`r]i pentru
copii, nu manuale sexuale!
– Bine, bine, oft` el. Dac` m-am \n[elat iart`-m`.
Vorbise atât de blând, \ncât ea se \ntreb` dac` nu cumva
visase. Nathan nu se scuza niciodat`, dup` exemplul
celorlal]i Wade, de altfel. {i asta trebuie c` \l costase,
judecând dup` cuta furioas` a gurii…
F`r` a r`spunde, ea se \ntoarse c`tre geam [i se cufund`
\n contemplarea peisajului.
Sosir` la Londra la sfâr[itul dup`-amiezii. Apartamentul
tinerei era situat la ultimul etaj al unui vechi imobil
victorian de un farmec desuet [i ea transformase o camer`
mare [i foarte luminoas` \n atelier, unde \i pl`cea \n mod
deosebit s` lucreze. Se instalase cu un an \n urm`, când
p`r`sise locuin]a unde st`tea \n timpul studiilor, ca Nathan
DINASTIA 23

s` n-o g`seasc` dac` avea chef s-o caute. Totul fusese inutil,
fiindc` el nu ezitase s`-i citeasc` scrisorile pentru a-[i atinge
scopul, gândi ea cu am`r`ciune.
Urc` la etajul [ase cu valizele Brendei [i le puse \n fa]a
u[ii, \n timp ce Brenda \[i c`uta cheile.
– D`-mi numele hotelului t`u [i te voi suna dac` voi avea
ve[ti despre Leslie…
– Dac` trebuie s` apar`, prefer s` a[tept aici, i-o retez` el
cu hot`râre, luându-i cheile din mân` [i descuind u[a.
O \mpinse u[or [i o urm` cu valizele.
– Aici? reu[i ea s` articuleze. Vrei s` spui c` la mine?
|n salon, ea r`mase cu gura c`scat` \n fa]a unei valize
mari, maro.
– Este a ta? \ntreb` ea sim]ind c` se \n`bu[`.
– Când i-am explicat port`resei c` sunt fratele t`u [i i-am
ar`tat o fotografie de familie, nu s-a mai \mpotrivit s`-mi
deschid` u[a. Deci, Brenda, m` instalez aici pentru cât timp
va fi nevoie!
Capitolul 2

Brenda \i arunc` o privire ucig`toare. Hot`rât lucru,


Nathan nu avea limite! Cum \ndr`znea?
– Pu]in \mi pas` ce i-ai spus doamnei Marlow, nu r`mâi
aici! Nu aveai nici un drept s`-]i la[i valiza aici! Ar trebui s`
sun la poli]ie…
– Ca s` le spui ce? Sunt fratele t`u…
– Du-te la dracu…!
– Brenda, spuse el cu o voce periculos de blând`,
]i-aminte[ti ce ]i-am f`cut ultima oar` când m-ai \njurat?
Ea sim]i cum i se \mpurpureaz` obrajii, la amintirea
corec]iei memorabile pe care i-o aplicase. De-abia putuse
s` se a[eze timp de o s`pt`mân`!
– V`d c` ]i-a revenit memoria [i sunt \ncântat, remarc` el
cu non[alan]` \ndreptându-se drept spre camera tinerei cu
valizele. Nu m` \nso]i, cunosc locul. Am f`cut turul
apartamentului t`u azi diminea]`.
DINASTIA 25

– Ca s` vezi dac` nu locuiesc cu un amant?


– Eram doar curios s` cunosc locul unde [edeai. Nu a[ fi
crezut niciodat` c` salariul t`u de ilustratoare ]i-ar permite
s`-]i oferi un apartament mansardat atât de frumos, remarc`
el trântindu-se \ntr-un fotoliu.
Frumoasele buze ale Brendei se crispar`. Locuin]a era
\ntr-adev`r superb` [i chiria o costa \n fiecare lun` o mic`
avere.
– S` nu-mi spui c` te serve[ti de banii Wade, contrar
voin]ei tale? spuse el zeflemitor.
Ea inspir` profund, furioas` c` trebuia s` admit` c`
acesta era cazul. Când p`rin]ii lor muriser`, c`zuse din nori
aflând c` Patrick Wade \[i l`sase averea, \n p`r]i egale, celor
patru copii, nef`când nici o diferen]` \ntre fiii lui [i fetele
celei de-a doua so]ii. Nici Nathan, nici Grant nu
contestaser` testamentul [i Brenda [tia de ce. Mo[tenirile
celor dou` fete fuseser` pentru el, Patrick Wade, un mijloc
de a se r`scump`ra. Nu era convins c` banul este
atotputernic, putând s` te spele de p`cate? {tiind asta,
Brenda refuzase partea ei de mo[tenire. Totu[i, când
p`r`sise universitatea anul trecut, nu avusese de ales [i se
hot`râse, cu moartea \n suflet, s` fac` un \mprumut de la
Wade, bani pe care era ferm decis` s`-i restituie cu
dobând`, de \ndat` ce c`r]ile ei \i vor aduce suficient.
– Fii sigur, \i voi \napoia! ripost` ea cu r`ceal`.
– Pentru numele Domnului, Brenda…
– Nu po]i r`mâne aici, Nathan, i-o retez` ea
\ntorcându-se.
26 CAROLE DEAN

– Atunci, ai un amant? articul` el cu sarcasm.


– Nu… {i nici nu vreau! \l fulger` ea cu privirea.
– P`cat… coment` el cu o voce t`r`g`nat`. M` rog, am
observat c` ai un divan \n atelier. Voi dormi foarte bine acolo.
– Nu sunt perdele la geamuri! protest` ea.
– |n acest caz, va trebui s` m` duc s`-mi cump`r o
pijama!
– Nathan…
– Da, Brenda?
– {tii c` ar fi mai bine s` nu r`mâi aici, bâigui ea,
rug`toare, urându-se pentru sl`biciunea ei.
Privirea lui Nathan deveni de ghea]`.
– Dup` cum ai remarcat adineauri, Brenda, totul s-a
terminat, rosti el cu duritate. Sunt aici ca s-o g`sesc pe
Leslie [i nu voi \ncerca nici m`car s` te ating. Po]i s` ai
\ncredere \n mine, ad`ug` el oftând \n fa]a expresiei
speriate a tinerei.
Dar se putea ap`ra de ea \ns`[i? Nu \ncetase s`-l doreasc`
de când petrecuse noaptea \n bra]ele lui [i asta nu trebuia
niciodat` s` se mai \ntâmple. Nu putea s` se \ntâmple!
– Cobor s-o v`d pe doamna Marlow, s-o \ntreb dac`
Leslie nu a dat un semn de via]` \n lipsa mea, murmur` ea
cu o voce mic`.
– Asta \nseamn` c` pot r`mâne?
– Am de ales? morm`i ea.
– {tii bine c` nu am folosit for]a cu tine, replic` el calm.
Era adev`rat. Nu fusese niciodat` necesar… Sigur, i se
opusese \ntotdeauna \n diferite probleme, dar el o
DINASTIA 27

\nvinsese \n momentele critice, [i f`r` a o contrazice \n


vreun fel… |n urm` cu [aisprezece luni, \i fusese team` s`
se m`rite cu el, temându-se de personalitatea lui prea domi-
natoare [i, dup` ce discutase cu tat`l ei, la \ntoarcerea \n
Anglia, nu-[i regretase decizia. O c`s`torie cu el ar fi distrus-o…
Doamna Marlow era o femeiu[c` foarte curioas` \n
privin]a locatarilor s`i. Evident, murea s` afle mai multe
despre b`rbatul frumos cu accent nord american care
pretindea c` este fratele Brendei!
– Sper c-am f`cut bine c` l-am l`sat s` intre, spuse ea
tinerei. Era atât de conving`tor!
Brenda nu se putu \mpiedica s` nu se \ntrebe dac`
Nathan nu o „convinsese“ pe femeie cu un mic plic… Cei
din familia Wade nu erau convin[i c` orice persoan` are un
pre]?
– Nathan este fratele meu vitreg, ripost` ea cu blânde]e.
Am avut cumva vizite \n ultimele zile?
|[i \ncre]i sprâncenele, din ce \n ce mai nelini[tit` pentru
sora ei. Care putea fi subiectul acelei certuri care o f`cuse
pe Leslie s`-[i p`r`seasc` astfel so]ul, f`r` a-i da de veste?
Bine\n]eles c` se certau uneori, ca toate cuplurile, dar
niciodat` nu fusese atât de grav. Unde se va ajunge, dat fiind
starea lui Leslie?
– Cea a domnului Wade nu-]i este suficient`? \ntreb`
port`reasa cu mali]iozitate. Este totu[i interesant s` ai un
vizitator care vine de a[a de departe s` te vad`!
Era, f`r` \ndoial`, dar nu \n sensul la care se a[tepta
doamna Marlow!
28 CAROLE DEAN

– Sper c` n-ai necazuri familiale? Am remarcat c` domnul


Wade p`rea un pic tulburat… azi diminea]`.
– Nu, doamn` Marlow, replic` Brenda cu fermitate.
Deci, nimeni nu a \ntrebat de mine?
– Nu, micu]a mea, zâmbi port`reasa. Dar ]i-am p`strat
po[ta, ]ine-o… spuse ea \ntinzându-i un teanc de scrisori.
Str`duindu-se s`-[i ascund` decep]ia, tân`ra urc` sc`rile,
alegând automat scrisorile. Inima i se opri \n loc când g`si
o scrisoare de la sora ei [i dezam`girea nu fu decât mai
amar` când constat` dup` [tampila po[tei c` fusese
expediat` \naintea fugii sale de la ranchul Wade.
Deschise totu[i plicul, sperând s` g`seasc` indicii care o
\mpinseser` pe Leslie s` reac]ioneze a[a cum o f`cuse. Ca de
obicei, scrisoarea \i d`dea ve[ti despre ranch, vorbind despre
noul taur pe care Grant \l cump`rase [i de timpul care trecea
greu acolo, dificil de suportat pentru tân`ra \ns`rcinat`.
Povestea c` \mpreun` cu Mindy, menajera, tocmai termina
de amenajat camera copilului. Conform dorin]ei surorii sale,
Leslie nu sufla nici un cuvând despre Nathan. Acest an lung
f`r` cea mai mic` veste despre el \i fusese penibil Brendei,
dar se ]inuse tare [i nu \ntrebase niciodat`.
{i iat` c` acum el era acolo, \n apartamentul ei… Dar
Doamne, ce dureroas` fusese aceast` reg`sire pentru ea!
Totu[i, se descurcase bine [i nu putea fi decât mândr`. De
altfel, aceast` \ntâlnire era inevitabil` [i trebuia s` aib` loc
mai devreme sau mai târziu, m`car la na[terea copilului.
Fusese cam agitat` s`-l revad` mai devreme decât
prev`zuse, asta era tot.
DINASTIA 29

– Ai ve[ti?
|n plin` conversa]ie telefonic`, Nathan acoperi
receptorul cu mâna pentru a o \ntreba pe tân`r`.
|ncre]indu-[i sprâncenele, ea scutur` din cap.
– Dac` este Grant, a[ vrea s` vorbesc cu el, spuse
Brenda.
– Eu… Da, da, te ascult \n continuare, se adres` el
misteriosului interlocutor cu o voce pu]in politicoas`.
Sigur, voi face comisionul.
|nchise.
– }i-am spus…
– Nu era Grant, spuse el \ncet cu un aer sfid`tor.
– Cine era atunci? \ntreb` ea sec.
– Prietena ta, Carolyn. Se pare c` ai luat tricolul preferat
al lui Nick.
Sim]i c` ro[e[te sub privirea lui dispre]uitoare.
– |l foloseam ca s` dorm, se ap`r` ea cu vehemen]`. Am
uitat s` i-l las.
El ridic` din sprâncene cu un aer sceptic.
– Dac`-mi amintesc bine, nu puneai nimic pe tine ca s`
dormi, remarc` el cu non[alan]`.
Ea \[i aminti cu am`r`ciune când intrase \n camera ei
devreme diminea]a, s-o invite s` mearg` la sc`ldat cu el.
Râzând, \i smulsese cear[afurile care o acopereau. Vreme de
minute lungi, r`m`sese \n picioare \n fa]a ei s-o contemple
[i citise \n ochii lui cât de frumoas` o g`sea, apoi ie[ise
trântind u[a. Dup` acest incident, \[i \ncuiase
\ntotdeauna u[a.
30 CAROLE DEAN

– |n continuare dorm tot a[a, bâigui ea. Am pus tricoul


pe mine azi-diminea]` ca s` m` duc la baie, \n eventualitatea
c` a[ da nas \n nas cu Nick!
– {i credeai c` este preferabil s` por]i tricoul acelui tip?
strig` el furios.
– {i Carolyn doarme goal`!
– Cred, ripost` el cu iritare. Din ce \n ce mi-e mai greu
s` cred c` scrie pove[ti pentru copii!
– Ce [tii tu despre ea? Ai cea mai mic` idee despre
motivele pentru care se comport` a[a?
– Sunt sigur c` o s` mi le spui tu, f`cu el cu o voce
t`r`g`nat`, \nfundându-se \n fotoliul s`u.
– La naiba, nu suport arogan]a ta!
– Credeam c` vorbim despre Carolyn, i-o t`ie el cu
duritate.
– Exact! Pân` la [aisprezece ani, a fost trambalat` pe la
diver[i p`rin]i adoptivi. Poate c` pentru acest lucru \i place
atât s` scrie pentru copii, care sunt un pic fr`]iorii [i surorile
pe care nu le-a avut niciodat`. Nici m`car prenumele nu
este cu adev`rat al ei! ad`ug` ea cu durere. Când a fost
g`sit`, avea [ase zile [i un bilet prins pe scutec care spunea
c` maic`-sa se numea Carolyn [i taic`-s`u Franck [i c` nu au
decât cincisprezece ani [i nu se pot ocupa de ea. Tân`ra
mam` implora s` nu-i fie adoptat copila[ul, promi]ând c` va
veni s-o caute \ntr-o zi.
– Dar n-a f`cut-o niciodat`…
– Nu, \ncuviin]` ea dur.
DINASTIA 31

– {i de atunci, Carolyn face tot ce poate pentru a atrage


afec]iunea celorlal]i, compensând astfel faptul c` a fost
abandonat` de mama ei, murmur` el cu o voce r`gu[it`.
Nu-mi \nchipuiam.
– Ba bine c` nu! rânji ea, incapabil` s` ierte dispre]ul [i
condescenden]a fa]` de prietena ei. Te-ai mul]umit s-o
judeci dup` aparen]e f`r` s` te obose[ti s` te \ntrebi de ce
este a[a…
– Pentru numele lui Dumnezeu, Brenda! N-am v`zut-o
decât câteva minute.
– Dar ]i-a fost suficient s`-]i faci o p`rere!
– }i-am spus c`-mi pare r`u, oft` el. Ce mai pot face?
– S` \ncetezi s` m` judeci pe mine sau prietenii mei!
strig` ea exasperat`.
– Ai fost sora mea vreme de nou` ani, Brenda, [i am
crezut câtva timp c` vei fi so]ia mea. Nu pot s` \ncetez de azi
pe mâine s` vreau s` te protejez, doar fiindc` \mi ordoni! o
cert` el ridicând tonul.
– Nu ]i-am cerut niciodat` s` veghezi asupra mea!
– Dar era inevitabil.
– Nu v`d de ce! Pân` la [aisprezece ani nu mi-ai dat nici
o aten]ie.
– Nu voi r`spunde la aceast` acuza]ie, ripost` el calm.
– Caracteristic ]ie! \l ironiz` ea cu ciud`. Bine\n]eles, nu
eram demn` de a fi remarcat` atâta timp cât nu sem`nam a
femeie!
– La naiba, Brenda! tun` el, ridicându-se. Imediat o s`
emi]i teoria b`rbatului misogin [i m-am s`turat! Erai o mic`
32 CAROLE DEAN

pacoste pân` la [aisprezece ani [i asta nu avea nimic de-a


face cu starea ta de femeie. Când ai venit \n Canada, urai
orbe[te tot ce era legat de rec`s`toria mamei tale. N-avea
importan]` c` ea era fericit`, din moment ce tu nu erai [i
refuzai s` fii! Multe fete ar fi g`sit mai curând pl`cut s` se
instaleze \ntr-o ]ar` nou` [i s` g`seasc` doi fra]i mari gata s`
le satisfac` cele mai mici dorin]e…
– S` m` aflu pe un cal la trei metri de p`mânt nu f`cea
parte dintre aspira]iile mele! ripost` Brenda, cutremurându-se
\nc` la amintirea primei sale lec]ii de c`l`rie.
De a doua zi dup` sosirea \n Canada, Grant o pusese \n
[a f`r` a ]ine cont de protestele ei de team`. Pân` la urm` \i
fusese mil` de ea [i o readusese pe p`mânt, dar \i trebuiser`
luni \ntregi feti]ei ca s`-[i \nfrâng` frica [i s` accepte s` urce
din nou pe cal.
– Grant te trata ca pe surioara lui, morm`i Nathan. De
unde s` ghiceasc` faptul c`-]i petrecuse[i copil`ria \n ora[ [i
de-abia deosebeai un cal de o vac`?
– Nu avea decât s` \ntrebe! De altfel, dac` nu vi s-a spus
fratelui t`u [i ]ie despre existen]a noastr` pân` la sosire,
consider c` tat`l vostru ar fi trebuit s-o fac`.
– |nainte ca tata s` ne anun]e inten]ia de a se c`s`tori cu
mama ta [i de a o aduce la ranch, noi nu [tiam c` Anna avea
dou` fete.
Cu ce s-ar fi schimbat lucrurile? De ce le-ar fi p`sat celor
doi fra]i c` tat`l lor a distrus complet o familie? F`r`
interven]ia lui Patrick Wade p`rin]ii ei [i-ar fi dep`[it
ne\n]elegerile [i [i-ar fi reluat via]a comun`. Dar era
imposibil din clipa \n care Patrick hot`râse altfel…
DINASTIA 33

Nu c` Brenda \[i ura tat`l vitreg. Cel pu]in nu \n acel


moment. Dar bog`]ia imens` [i atotputernicia lui o
intimidau teribil. Ura venise mai târziu. Mult mai târziu.
– Nu crezi c-ar trebui s`-i telefon`m lui Grant? suger` ea
cu iritare. |n fond, este posibil s` se \ngrijoreze…
Ironia nu-i sc`p` lui Nathan, ai c`rui ochi scânteiau.
– M` \ntreb cum n-am remarcat mai devreme ce
obr`znic`tur` puteai fi! arunc` el cu duritate.
Ea se \nro[i sub privirea \nc`rcat` de dispre].
– Ba ai remarcat, Nathan! S-a \ntâmplat chiar s`-]i plac`
asta! \i reaminti ea cu r`ceal`, sim]indu-se marcat` pentru
totdeauna \n carnea [i \n sufletul ei de lunga noapte
pasional` pe care o \mp`r]iser`.
– Preferam s` te v`d torcând ca o pisicu]` care-[i scoate
ghearele…
– |l suni pe Grant? \l \ntrerupse ea brutal, pentru a \ntrerupe
\ntors`tura pe care o luase conversa]ia. A[ vrea de asemenea
s` telefonez la hotelurile mai pu]in importante s` v`d dac`
Leslie nu este acolo. Fiindc`, bine\n]eles, [tii c` la Londra
exist` [i alte hoteluri \n afar` de Savoy [i Hilton…?
– |nceteaz` cu sarcasmele, Brenda! A[a nu ajungem la
nimic!
Este adev`rat c` nu va avea nici o satisfac]ie… Ciudat,
eternele certuri cu Nathan nu-i produceau nici cea mai mic`
pl`cere. {i când [tia chiar c` \mpotriva lui câ[tigase, avea
\ntotdeauna impresia bizar` c` pierduse!
Lu` telefonul cu brusche]e [i form` num`rul ranchului.
La al doilea ]ârâit i se r`spunse.
34 CAROLE DEAN

– Grant?
– Tu e[ti, Leslie? \ntreb` el cu o voce ciudat de r`gu[it`.
Unde naiba e[ti?
– Sunt Brenda, Grant, \l \ntrerupse ea cu blânde]e,
mi[cat` de vocea tulburat` a cumnatului ei.
– Oh, scuz`-m`… Ave]i aceea[i voce la telefon.
– Nu s-a \ntors \nc`, a[a-i?
– Nu, f`cu el cu o voce surd`. Dumnezeule, cât regret
c` l-am l`sat pe Nathan s` se duc` la Londra \n locul meu!
O s` \nnebunesc a[teptând aici! gemu el. Nathan este cu
tine?
– Da, este aici, \i confirm` ea. Grant, Leslie nu m-a
contactat, ad`ug` ea cât putu de blând.
– Dar unde poate fi? se lament` el.
– Grant, care a fost motivul certei voastre ca s` se
ajung` aici?
– Asta nu ne prive[te decât pe ea [i mine, ripost` el cu
asprime.
– |n]eleg, dar…
– Pot s` vorbesc cu Nathan?
Ea scoase un oftat.
– Bine! rosti ea cu r`ceal` \ntinzându-i receptorul lui
Nathan. Vrea s` vorbeasc` fratelui cel mare, \l zeflemisi ea,
jignit` c` Grant refuzase s` i se dest`inuie.
Nathan \i arunc` o privire veninoas`.
– |n loc s`-]i deschidem bra]ele acum zece ani, ar fi fost
mai bine s` te \nblânzim a[a cum meritai, murmur` el. De
altfel, poate nu este prea târziu…
DINASTIA 35

Graba cu care-i d`du receptorul \nainte de a se refugia \n


cel`lalt cap`t al \nc`perii sem`na cu o fug`, fiindc` \l
cuno[tea prea bine pe Nathan ca s` ignore c` era omul care-[i
punea amenin]`rile \n practic`, f`r` \ntârziere…
Unde putea s` se ascund` Leslie? Nathan avea dreptate
când spunea c` surorile erau foarte apropiate una de
cealalt` [i Leslie o va contacta!
– … R`mân cu Brenda pân` când o s` aib` ve[ti despre
Leslie…
Vocea lui Nathan o smulse din gândurile sale. Acceptase
f`r` s` vrea s`-l g`zduiasc` pe Nathan acas` la ea, dar cât
timp va dura aceast` [edere? Se f`ceau deja trei zile de când
Leslie disp`ruse [i Nathan nu putea r`mâne aici la nesfâr[it.
– Te voi suna, promise Nathan \nainte de a \nchide.
|ntoarse spre tân`r` privirea lui rece.
– Sora ta pare la fel de abil` ca tine s` dispar` \n cea]`.
F`cea aluzie la modul \n care-[i schimbase apartamentul
cu un an \n urm`, aranjându-se ca el s` nu-i poat` da de
urm`.
Ea \i arunc` o privire veninoas`.
– Sunt sigur` c` aveam amândou` motive serioase s`
fugim. |n orice caz, eu aveam! spuse ea cu superioritate.
– M-ar interesa s` le cunosc…
– Nu este clar? Doar ideea de a m` m`rita cu tine \mi era
suficient` ca s` dispar.
– Nu p`reai s` vezi astfel lucrurile \n noaptea pe care ai
petrecut-o \n patul meu! rânji el.
Brenda deveni livid`.
36 CAROLE DEAN

– |n patul meu! \l corect` ea pentru a-i demonstra c` el


venise la ea. {i cred c` \n acea sear` trebuie s` nu fi fost \n
toate min]ile!
El o \nv`lui cu privirea lui glacial` [i ea fu aceea care-[i
\ntoarse ochii. Nu, nu era deranjat` la minte \n acea sear`,
chiar dac` era tulburat`, [i [tiau amândoi c` \l invitase \n
camera ei \n perfect` cuno[tin]` de cauz`.
– M` duc s` preg`tesc divanul din atelier pentru tine,
morm`i ea.
– {i eu voi profita s` m` duc s`-mi cump`r o pijama, se
ridic` el.
Dup` plecarea lui, se l`s` s` cad` \ntr-un fotoliu,
ne[tiind cine câ[tigase ultima rund`. Dac` exista un
\nving`tor! Era inutil s` discute despre refuzul ei de a-l lua
de b`rbat, fiindc` nu-i promisese nimic [i el o [tia. Timp de
o noapte, se oferise luxului de a-[i uita am`r`ciunea fa]` de
familia Wade [i ei \[i \nchipuiser` c` se iubeau cu adev`rat.
Cel pu]in ea \l crezuse, deoarece, \n ciuda spuselor sale,
motiva]iile lui Nathan era de altfel mai p`mântene. Când el
vorbise despre c`s`torie, fusese atât de tulburat` \ncât
acceptase f`r` s` se mai gândeasc`. {i dac` tat`l ei nu i-ar fi
redat mândria ei de Jordan, ar fi spus precis da. |i era
recunoasc`toare autorului vie]ii sale c` \i permisese s` evite
o gre[eal` atât de grav`.
Când Nathan reveni o or` mai târziu, divanul era
preg`tit [i cina gata. Aruncându-[i blugii [i tricoul [i
\mbr`când o rochie lung` de interior, Brenda se duse s`
deschid`.
DINASTIA 37

– Se \mbrac` sau se dezbrac` pentru mas`? o \ntreb` el


cu o voce t`r`g`nat`, intrând \n apartament.
Ea \n]epeni, \n`bu[indu-[i un acces brusc de furie.
Hot`rât lucru, nu se va \mp`ca niciodat` cu causticitatea
limbajului s`u [i totu[i, Dumnezeu [tia cât era de obi[nuit`!
De altfel, rochia ei de interior era perfect decent`, chiar
dac` ]es`tura se mula pe curbele gra]ioase ale trupului ei
perfect. |mbr`ca \ntotdeauna ceva confortabil când era
acas` [i nu avea de gând s`-[i schimbe obiceiurile pentru
acest individ!
Când se \ntâlnir` din nou, el se descotorise de pachetul
pe care-l ducea [i de hain` [i era pe cale s`-[i descheie
c`ma[a. Vederea pieptului lui musculos [i bronzat de via]`
\n aer liber o tulbur` f`r` s` vrea. |[i aminti de micu]a
cicatrice pe care o avea pe piept, ca urmare a unui accident
din copil`rie. Str`duindu-se s` r`mân` impasibil`, \[i aminti
de noaptea petrecut` \n bra]ele lui [i de fine]ea pielii de sub
degetele ei.
– Ce mânc`m? \ntreb` el cu non[alan]`. Cl`tite din morcovi?
– O omlet` cu brânz` sau ciuperci, cum vei vrea, cu
salat` [i cartofi. {i fructe. Tot ce am putut \ncropi, nefiind
prev`zut` sosirea ta.
– Va fi perfect. |n orice caz, va fi mai bine decât ce mi-ai
dat s` m`nânc ultima oar`! rânji el. Habar n-ai ce-nseamn`
s` fii crescut \ntr-un ranch [i s` fii vegetarian.
Ea \l fulger` cu privirea.
– Nu am fost crescut` \ntr-un ranch! rectific` ea pe un
ton t`ios. Am fost transplantat` la o vârst` când eram
38 CAROLE DEAN

perfect \n stare s` realizez c` vi]eii cei adorabili care se nasc


prim`vara sunt \ngr`[a]i pentru a fi masacra]i. Nu din cauz`
c` nu-mi place carnea, sunt la fel de convins` ca oricine,
dar mi se face r`u când m` gândesc la acele animale
nefericite, asasinate \n mod la[ pentru a ne alimenta, când
am putea foarte bine s` ne hr`nim altfel! Nu avem nevoie
s` mânc`m vacile, putem s` tr`im perfect din ceea ce ne
dau ele. La fel pentru g`ini [i oile care ne furnizeaz` lâna
pentru a ne feri de frig. Ce nevoie avem s` devor`m
bietele creaturi?
– Am auzit asta de mai multe ori, Brenda, oft` el,
trecându-[i o mân` obosit` prin p`r. Eu tr`iesc din cre[terea
vitelor.
– Probabil a[a spun [i asasinii puilor de foc`!
– Nu exist` nici o compara]ie \ntre distrugerea puilor de
foc` [i faptul de a cre[te câteva vaci! ripost` el cu iritare.
– Mii de vaci! \l corect` ea, feroce. {i aceste nefericite
animale mor toate pentru profitul omului. Tu…
– Mânc`m? i-o retez` el cu umor. Eu a[ vrea omlet` cu
brânz`, te rog. Ziua a fost lung` [i obositoare [i n-am nici un
chef s` reiau vechea polemic`. Tu nu-]i accep]i veniturile de
la ranch din cauza convingerilor tale [i \]i respect pozi]ia,
dar nu doresc s` aud teoriile tale de fiecare dat` când ne
vedem.
Sigur, masacrarea animalelor conta mult \n refuzul
tinerei de a-[i lua partea din averea Wade, dar nu era unicul
motiv. {i faptul c` Nathan nu era con[tient ar`ta cât de
insensibil era.
DINASTIA 39

– Sunt sigur` c` [tii unde este baia, dac` vrei s` te


\mprosp`tezi \nainte de cin`, \i propuse ea pe un ton
distant. Cina va fi gata peste un sfert de or`.
– Mul]umesc.
Luându-[i pachetul [i valiza, el se \ndrept` c`tre atelier [i
ie[i de acolo peste câteva clipe cu haine curate. |l privi cum
intra \n cabina de toalet`.
Blugii lui presp`la]i p`reau s` se muleze pe cea mai
mic` p`rticip` a trupului [i era mai senzual [i mai viril ca
niciodat`. |n buc`t`rioara unde i se al`tur`, avea aerul
unui tigru \n cu[c` [i ea [tia c` este cel pu]in la fel de
periculos!
– Se pare c` n-ai avut mai mult noroc ca mine cu
hotelurile mici? \ntreb` el cu non[alan]`, mu[când dintr-un
m`r, la sfâr[itul mesei.
– Nu, morm`i ea.
– P`cat. Erai a[a de sigur` pe tine! o ironiz` el.
– Nathan…
– Strângem masa? Aceste ultime dou` zile au fost
deosebit de agitate [i am nevoie s` dorm. Când voi, fetele
Jordan, hot`râ]i s` v` lua]i valea, v` aranja]i s` perturba]i cât
mai mult` lume posibil, nu-i a[a? lans` el pe un ton
mu[c`tor.
– Sunt convins` c` vei descoperi repede c` Leslie avea
un motiv excelent s` reac]ioneze cum a reac]ionat.
– Ai spus-o deja. Dar cum Grant nu este prea vorb`re] \n
acest moment [i nici Leslie nu va fi probabil când va apare,
greu de crezut c` vom afla vreodat`.
40 CAROLE DEAN

– Din moment ce-[i regleaz` problemele [i-[i reiau via]a


comun`, nu ne mai prive[te, ripost` Brenda ridicând din
umeri. Indiferent ce crezi tu, nu ]in deloc ca ei s` se
despart`. Se iubesc.
– Da, oft` Nathan. M` \ntreb de ce atâ]ia oameni se
implic` \ntr-un astfel de sentiment când asta nu aduce decât
mâhnire.
– Voi termina eu de strâns dac` vrei s` te duci la culcare,
\l \ntrerupse ea cu brusche]e. Chiar dac` este \nc` zi [i f`r`
perdele…
– Ui]i c` vorbe[ti cu omul care a adormit pe cal drept \n
mijlocul zilei? o \ntreb` el lene[.
– Adev`rat, zâmbi ea f`r` s` vrea. Patrick ]i-a tras o
s`puneal` zdrav`n` cu aceast` ocazie, \]i aminte[ti?
– Ba bine c` nu! spuse el cu privirea plin` de tandre]e la
evocarea acestei amintiri.
– De ce te acuza? \l chestion` ea mali]ioas`. Ah da! C` ai
umblat creanga toat` noaptea cu…
– N-ar fi trebuit s` ascul]i, domni[oar`, se strâmb` el.
– Cred c` toat` lumea a auzit, râse ea. La vremea aceea
eram prea mic` pentru a [ti cu adev`rat ce \nsemna asta…
N-a[ fi \n]eles nimic dac` nu i-ai fi r`spuns tat`lui t`u c` te
culcai cu cine voiai [i asta nu te privea decât pe tine, [i…
– Mi-aduc aminte de urmare, mul]umesc.
– Nu te-am luat niciodat` drept un nevinovat, Nathan, \l
ironiz` ea.
– Totu[i…
– Du-te [i te culc` Nathan, zise ea glumea]`. Dac` am
ve[ti despre Leslie, te voi anun]a.
DINASTIA 41

– Da?
– Sigur, oft` ea.
– Brenda…
Ea se \ndep`rt` repede pentru a evita mâinile pe care el
le \ntindea c`tre ea.
– Te duci la culcare sau nu?
Privirea lui Nathan deveni de ghea]`.
– Nu v`d de ce ]i-e fric` de mine, rosti el cu o voce aspr`.
|n fond, când am venit \n camera ta, acum [aisprezece luni,
tu m-ai poftit [i n-a[ mai face-o dac` nu ai fi de acord. N-ai
de ce te teme de mine \n noaptea aceasta.
– Noapte bun`, Nathan, f`cu ea f`r` s` clipeasc`.
Preg`tindu-se pentru noapte era mai tulburat` decât voia
s` recunoasc` de prezen]a lui Nathan \n camera al`turat`.
Este adev`rat c` \l invitase \n camera ei \n noaptea pe care
o petrecuser` \mpreun`. |n acea sear` se duseser` la o
petrecere \ntr-un ranch vecin [i a doua zi ea trebuia s` se
\ntoarc` \n Anglia, vacan]a de Pa[te fiind terminat`. Nathan
nu o p`r`sise toat` seara. Dup` ce-l considerase vreme de
ani ca un frate mai mare pe care nu-l pl`cea \n mod special,
\[i d`duse brusc seama de seduc]ia lui viril` \n timp ce
dansau \mpreun`. Luptase contra acestei atrac]ii
nes`n`toase care o \mpingea \mpotriva voin]ei sale spre
unul dintre acei Wade de o arogan]` nem`surat`, care
cump`r` oamenii ca pe ni[te vite, dar vinul pe care \l b`use
o ame]ise u[or [i, când se \ntorseser` la ranch, se l`sase pe
um`rul lui Nathan.
42 CAROLE DEAN

Acas`, Leslie [i Grant \i l`saser` singuri f`r` a p`rea s`


remarce privirile pe care le schimbau.
– Ar trebui s` mergem [i noi la culcare, murmurase ea cu
o voce ciudat de r`gu[it`, f`r` a-l sc`pa din ochi.
– |n camera ta sau a mea? \ntrebase el pe jum`tate \n
glum`.
|n acea clip`, ea avusese impresia bizar` c` se afl` pe
marginea unei pr`p`stii unde o a[tepta cea mai pre]ioas`
dintre comori.
– |ntr-a mea, replicase ea provocatoare.
|n ciuda experien]ei lui cu femeile, el fusese derutat de
acest r`spuns nea[teptat. Ea \l v`zuse \nghi]ind \n sec.
– |n zece minute? sugerase el cu o voce surd`.
– |]i dau cinci! \l ironizase ea alergând \n camera ei
râzând.
Sub du[, se sim]ise fericit` [i u[oar` ca [i când el sosise,
\l a[tepta cuib`rit` sub cear[afuri cu gra]ia senzual` a unui
animal tân`r.
El l`sase s`-i cad` halatul de baie [i \n fa]a ochilor ei
ap`ruse splendoarea atletic` a trupului lui, \mbr`cat doar
cu un slip negru.
– Scoate-]i [i acela, [opti ea.
– Nu crezi c` vei regreta mâine diminea]`? \ntrebase el,
vizibil ezitant.
– Probabil. Dar cum se spune: „Cine va tr`i, va vedea!“
Ea \i sim]ise incertitudinea \n timp ce st`tea \n fa]a ei, cu
trupul lui sculptural, armonios modelat de lumina aurie a
l`mpii.
DINASTIA 43

– O s` m` ur`[ti?
– Mai mult decât acum, vrei s` spui? puf`ise ea.
– Brenda…
– Dac` le interoghezi astfel pe toate femeile, \nainte de
a face dragoste, m` \ntreb cum de ai putut avea atâtea
amante, murmurase ea bosumflându-se [i l`sând s`-i
alunece cear[aful care o acoperea, dezv`luind perfec]iunea
sânilor ei provocatori privirii arz`toare a lui Nathan.
Atunci, avusese senza]ia ciudat` c` se dedubleaz` [i se
prive[te reac]ionând f`r` a putea opri ceea ce trebuia s` se
\ntâmple \n mod fatal.
– Cu tine este diferit, Brenda…
– {i de ce? \l luase ea \n râs. Uit` cine sunt, Nathan!
Pentru numele lui Dumnezeu! Dac` nu e[ti interesat,
cunosc o duzin` de b`rba]i care sunt! ad`ug` ea
ner`bd`toare.
– {tiu…
El aproape \[i smulsese slipul de pe trup \nainte de a se
strecura lâng` ea.
– E[ti o vr`jitoare, Brenda, [i-i ]ii sub puterea ta pe to]i
b`rba]ii pe care-i \ntâlne[ti.
Apoi, gura lui pusese st`pânire pe a ei [i ea se l`sase
prad` valului fierbinte de senza]ii necunoscute.
El \i acoperise \ntregul trup cu mângâieri arz`toare [i
s`rut`ri nebune [i ea sim]ise c` se tope[te când buzele lui \i
prinseser` sânii, gâdilându-le sfârcurile roz cu atingeri
experte. Se cambrase \n bra]ele lui, rugându-l gemând s`
des`vâr[easc` ceea ce \ncepuse, dar el nu se gr`bise,
44 CAROLE DEAN

f`când-o s` cunoasc` mii de pl`ceri neb`nuite. {i ea \i


explorase trupul cu \ndr`zneal`, mângâindu-l cu voluptate
pân` când el ceruse \ndurare.
– Nu prea repede, gemu el, atr`gând-o deasupra lui.
Doar Dumnezeu [tie cât am a[teptat! Brenda… tu ai
mai…? Este prima oar`…?
– Trebuie s` ne ocup`m de am`nunte? murmurase ea cu
ner`bdare.
– Nu sunt am`nunte, prostu]o. Vrei s` te treze[ti
gravid`…
– Un copila[? strigase ea mirat`. Hai, nu fi prost!
– Brenda, s` [tii c` nu m-ar deranja deloc dac` ai r`mâne
\ns`rcinat`. Mi-ar pl`cea s` am un copil de la tine, [optise el
cu o voce ciudat de r`gu[it`. Doamne, cât te iubesc! Vrei s`
te m`ri]i cu mine?
– S` m` m`rit cu tine? repetase ea proste[te privindu-l
stupefiat`.
– Da.
Se urcase peste ea [i-i prinsese fa]a \n mâini. Apoi o
f`cuse a lui, \n`bu[indu-i geam`tul de durere sub gura lui
tandr`, f`r` a \nceta s` o mângâie cu o infinit` blânde]e.
Mult mai târziu, când ea se odihnea pe pieptul lui, el
vorbise din nou despre c`s`torie.
– Vrei s` te m`ri]i cu mine? [optise el jucându-se cu
[uvi]ele p`rului lung al tinerei.
Dezmeticit`, ea d`duse \napoi \n clipa \n care s` se
angajeze. Nathan nu era fiul omului care-i distrusese familia
[i-i \nv`]ase pe fiii lui c` puteau lua totul ca [i cum li se cuvenea?
DINASTIA 45

– Trebuie s`-mi termin studiile…


– Nu voi \ncerca s` te \mpiedic, replicase el cu
indulgen]`. Câteva luni de a[teptare \n plus nu vor schimba
nimic.
– |n acest caz, putem a[tepta s` revin definitiv acas`
\nainte de a lua o hot`râre.
– Bine\n]eles, replicase el \ntr-un murmur, sim]ind cum
\l cuprinde un nou val de dorin]`. S`-]i aminte[ti doar c` te
iubesc…
F`cuse dragoste cu ea toat` noaptea ca [i cum nu se
putea s`tura de ea [i Brenda era epuizat` când \[i luase
r`mas-bun a doua zi la aeroport. Dormise toat` durata
zborului care o aducea \n Anglia, amânând pe mai târziu
momentul de gândire la propunerea lui Nathan.
Dar nu putuse s`-[i pun` problema, pentru c` tat`l ei o
a[teptase la aeroportul din Londra, un b`rbat distrus, care
nu sem`na deloc cu amintirea pe care o avea despre el din
copil`rie. {i ea \n]elesese c` cei care \l distruseser` fuseser`
cei din spi]a Wade. Nici m`car nu fusese nevoie ca el s`-i
spun` \n timp ce-[i sorbea sticla de whisky… \nainte de a-i
vorbi de vizita lui la doctor \n aceea[i diminea]`…
Capitolul 3

A doua zi, Brenda fu trezit` din somn de soneria


telefonului. Aruncând o privire la de[tept`tor, realiz` c` era
aproape amiaz`. De ce naiba nu r`spundea Nathan, care
era \n picioare de la ora [ase diminea]a, indiferent de
\mprejur`ri?
Soneria deveni insistent` [i ea \[i spuse c` Nathan
trebuia s` fi ie[it. Strângându-[i toat` energia, se d`du jos
din pat. Pip`ind pe orbe[te, g`si tricoul lui Nick [i-l trase pe
ea \nainte de a se duce s` r`spund`. |[i d`du num`rul cu o
voce adormit`.
– Nu ar trebui s` faci asta la Londra, o cert` imediat
Carolyn. Ai putea avea de-a face cu un maniac!
– Nu ar \ncerca s` m` supere atâta vreme cât Nathan este
aici, ripost` Brenda.
– Pari obosit`. Fratele t`u vitreg are vreun amestec?
– Nu, r`spunse sec Brenda.
DINASTIA 47

Dac` era obosit`, asta nu avea leg`tur` cu Nathan, cel


pu]in nu \n sensul la care se referea Carolyn. Dar evocarea
amintirilor din acea ultim` noapte din Canada cu Nathan o
\mpiedicaser` s`-[i g`seasc` somnul \n ajun [i nu adormise
decât la primele luciri ale zorilor.
– P`cat, oft` prietena ei. El este acolo?
– Nu cred, nu… A[teapt`, m` duc s` v`d.
Deschise caietul care se afla lâng` telefon [i citi mesajul
l`sat de Nathan cu scrisul lui mare [i sigur.
– Este ie[it, morm`i ea.
– |mi pare r`u, spuse Carolyn. Vroiam s`-i mul]umesc
pentru flori.
– Ce flori? se interes` Brenda \nc` adormit`.
– Cele pe care mi le-a trimis, prostu]o! pufni prietena ei.
Doisprezece trandafiri albi splendizi, preciz` ea cu
\ncântare.
|n creierul \nce]o[at al Brendei, motivul acestui gest
\ncepu s` se clarifice treptat. Sigur, nu se a[teptase la asta
din partea lui, dar \i fu recunosc`toare c` vrusese s` se
r`scumpere.
– Cartea de vizit` ce \nso]e[te buchetul spune c` este
pentru a se scuza pentru grosol`nia de ieri, continu`
Carolyn f`r` a a[tepta r`spunsul. Ia seama, eu nu l-am g`sit
prea nepoliticos, dar el…
– S-a comportat \ntr-un mod ru[inos, i-o t`ie Brenda.
– |[i f`cea doar griji…
– {tiu ce ]i-a spus când \mi f`ceam bagajele [i era
insult`tor!
48 CAROLE DEAN

– Ai noroc s` ai un frate care se \ngrijoreaz` pentru tine!


o cert` Carolyn. S`racul de el, a aterizat \n mijlocul micului
nostru grup f`r` s` cunoasc` situa]ia pe care, fie vorba
\ntre noi, i-ai fi putut-o explica! Ce vroiai s` cread`?
– Ar fi trebuit s` a[tepte s` i se explice!
– |mi timp ce eu \mi f`ceam num`rul de vamp`? pufni
prietena ei. Trebuie s` fi crezut c` \ncerc s`-l atrag \n micul
vostru cerc fericit!
|ntr-adev`r, chiar asta crezuse el…
– |nceteaz` de a-i mai ]ine partea, Carolyn!
– I-a[ ap`ra pe to]i b`rba]ii care-mi trimit trandafiri albi,
afirm` tân`ra cu convingere. M` rog, dac` nu este acolo, \i
voi mul]umi alt` dat`. R`mâi acas` ast`zi? o \ntreb` ea
schimbând subiectul.
– De ce? Te \ntorci la Londra? se interes` Brenda cu
nelini[te.
Dac` prietena ei se \ntorcea acum, ele nu-[i vor termina
cartea la timp, cu via]a trepidant` pe care o ducea Carolyn
când era \n ora[!
– Nu-]i face griji, râse Carolyn. Am muncit mult dup`
plecarea ta [i am stat \n picioare toat` noaptea ca s` termin
povestea. Acum am dreptul s` m` distrez! M` \ntrebam dac`
a[ putea trece s`-]i las sfâr[itul manuscrisului. Poate nu ai
a[a mare chef s` lucrezi, cu Nathan la tine…
– Dimpotriv`, a[ fi \ncântat` s` am o scuz` atât de bun`
pentru a sc`pa de compania lui câteva ore!
Carolyn izbucni \n râs.
DINASTIA 49

– R`mâne mult timp?


– Dumnezeu [tie, r`spunse sec Brenda.
– |n orice caz, eu l-am g`sit extrem de sexy…
– Carolyn!
– Scuz`-m`… Bietul Nick, nu se \ndoie[te ce \l a[teapt`
când va fi so]ul meu.
– N-am impresia c`-l nelini[te[te prea tare, replic`
Brenda gândindu-se la adora]ia v`dit` pe care Nick o avea
pentru logodnica lui.
– Dac` vine dup`-amiaz`, o v`d [i pe sora ta?
– ~``, nu va fi aici, se gr`bi s` declare Brenda. Are… are
de f`cut o vizit` la rude.
– P`cat! Cel pu]in \l voi revedea pe Nathan!
– Promite-mi s` te ab]ii.
– M` crezi \n stare?
– Sincer, nu, oft` Brenda, [i de asta mi-e team`.
– Hai, nu te mai teme, Nathan este suficient de mare
pentru a se ap`ra singur.
Era un lucru mai mult decât evident.
– |n realitate, m` gândeam la tine…
– Nu te mai fr`mânta, Brenda, o sf`tui Carolyn
ner`bd`toare. Nathan [i cu mine suntem amândoi adul]i.
Bine, te las! Pe mai târziu!
Brenda se minuna c` dormise atât de târziu. Dac`-i
telefona tat`lui ei acum, poate ar avea timp s` se duc` pân`
la biroul lui, \nainte ca el s` plece la mas`. Familia Wade \l
considera poate o cantitate neglijabil`, dar era tat`l lui
Leslie [i avea dreptul s` [tie ce se petrece.
50 CAROLE DEAN

– Aveam dreptate \n privin]a acestui tricou, se auzi din


spate vocea t`r`g`nat` a lui Nathan, care o f`cu s` tresar`.
A[a \mbr`cat`, e[ti [i mai fermec`toare decât goal`…
Era atât de cufundat` \n gânduri c` nu-l auzise intrând. |i
urm`ri privirea care alunec` \ndr`zne] peste sânii ei care
\n]epau ]es`tura apoi de-a lungul picioarelor lungi [i
perfecte.
– Ar trebui s` por]i pe tine un avertisment, ca cele ce se
g`sesc pe pachetele de ]ig`ri, bomb`ni el printre din]i. E[ti
de-a dreptul periculoas` pentru s`n`tatea oric`rui b`rbat!
Jenat`, ea nu se putu \mpiedica s` nu \nro[easc`.
– N-ar trebui s` faci genul `sta de remarc`, \i zvârli ea sec.
– Presupun c` nu, oft` el. Sper c` nu exist`
inconveniente, dar ]i-am \mprumutat cheia pentru a m`
putea \ntoarce f`r` a te deranja. Au existat apeluri telefonice
\n lipsa mea? se interes` el.
– Da, a sunat Carolyn. Voia s`-]i mul]umeasc` pentru
trandafiri. A fost frumos din partea ta, Nathan.
– {i totul a fost nedemn de mine, [tiu. |i datoram scuze
[i am f`cut-o prin singura manier` posibil`, \i explic` el
ridicând din umeri.
– Unde ai fost \n aceast` diminea]`? \ntreb` ea privind
mesajul l`sat pe caiet. Nu ai spus \n bilet…
– M-am sculat la ora patru [i m-am plimbat prin
apartament, f`când cât mai pu]in zgomot ca s` nu te
trezesc. Cum \nc` dormeai la ora opt, am ie[it s` m`nânc
ceva [i m-am plimbat. Nu [tiam c` ai c`p`tat obiceiul s` stai
\n pat pân` la prânz, o zeflemisi el.
DINASTIA 51

– Compania ta trebuie s` fi avut asupra mea un efect


soporific, ce vrei! ripost` ea acru. {i acum, dac` vrei s` m`
scuzi, trebuie s` plec s` m` \mbrac, fiindc` o s` ies. Voi lipsi
\n jur de o or`.
Era prea târziu s`-l mai sune pe tat`l ei la birou, fiindc`
probabil nu mai era acolo. Hot`r\ s`-l \ntâlneasc` la
restaurantul unde obi[nuia s` m`nânce de prânz.
– Te duci s` te vezi cu un iubit? o \ntreb` el privind-o
]int`.
– Nu, ]ip` ea.
– Nu po]i face efortul de a te ab]ine s`-]i vezi prietenele
timp de câteva zile, pân` când vom regla aceast` poveste cu
Leslie? rânji el iritat.
– Nu este vorba de o prieten`!
– Atunci, cine?
Ea \l privi sfid`tor.
– Cred c` un tat` are dreptul s` fie informat c` fiica lui a
disp`rut.
– Tat`l t`u? rosti el amenin]`tor.
– Evident!
– De când \l vezi din nou?
Ea se \ntoarse repede pentru a-l evita.
– Ascultându-te, s-ar crede c` am hot`rât s` nu-l mai
v`d! |]i amintesc c` familia Wade este aceea care m-a
\mpiedicat s` iau leg`tura cu el de la vârsta de doisprezece
ani. M-am apucat s`-l caut de cum m-am \ntors \n Anglia,
acum patru ani.
52 CAROLE DEAN

– De ce?
– Ce vrei s` spui prin asta? El nu a \ncetat s` fie tat`l meu
doar pentru c` ai t`i au decretat a[a, \nchipuie-]i…
– |nceteaz` s` ne faci responsabili pentru toate
necazurile tale. Nu noi am f`cut din el be]ivul total
iresponsabil care este.
– Crezi? Nu este surprinz`tor s` devii alcoolic când ]i se
smulge familia!
– Tat`l t`u v-a pierdut fiindc` nu-i p`sa de voi.
Fa]` \n fa]`, se \nfruntau ca doi coco[i b`t`io[i. Brenda
era con[tient` c` ]inuta ei o punea \n pozi]ie de
inferioritate, pe moment, dar nu avea ce face!
– Tat`l t`u este cauza dec`derii lui! \l \nvinov`]i ea.
– Un alcoolic devine singur a[a, f`r` ajutorul nim`nui.
– Dar po]i crea \mprejur`rile aducându-l s` bea un
pahar, apoi un altul… spuse ea cu am`r`ciune.
– Taic`-t`u a fost \ntotdeauna un stâlp de cafenea,
remarc` Nathan cu dezgust.
– Nu-i adev`rat!
– Brenda…
– M` duc s`-mi v`d tat`l [i nimic din ceea ce mi-ai putea
spune nu m-ar face s` m` r`zgândesc, articul` ea cu r`ceal`,
sfidându-l din privire.
– Nu am avut niciodat` inten]ia s` te \mpiedic s`-l vezi,
oft` el trecându-[i mâna prin p`rul des [i negru! Doar c`
estimez c` ai fi putut s` ne avertizezi c` ai reluat leg`tura
cu el.
DINASTIA 53

– Ar fi trebuit? \l \nfrunt` ea.


– Bine\n]eles, doar dac` nu ai avut motive de ascuns,
\ncuviin]` el calm.
Ochii verzi de smarald ai tinerei scânteiar`.
– Este tat`l meu [i o s`-l v`d ori de câte ori o s` am chef,
nu am nevoie de permisiunea nim`nui!
– Nici nu am pretins altceva.
– Dar o gândeai! strig` ea.
– Brenda, tat`l t`u este bolnav, constat` el cu blânde]e,
\ncercând s` o fac` s` reac]ioneze. Alcoolismul este o stare
patologic`…
– Motiv \n plus ca fiica lui s` se ocupe de el!
Dezarmat de \nc`p`]ânarea tinerei, scoase un oftat lung.
– Pot s` vin cu tine? \ntreb` el cu calm.
Ea râse cu r`utate.
– Nu a b`ut nici m`car un pahar de aproape o lun` [i mi-e
team` c` spectacolul fiicei sale cu un Wade s` nu-l fac` s`-[i
reia b`utura.
– {tii c` abstinen]a lui nu va fi etern`, nu? spuse el cu
blânde]e. {i c` nu va putea s` se lase cu adev`rat de b`ut
niciodat`?
– Da, [tiu articul` ea. Dar atâta timp cât dureaz`, \l
\ncurajez…
– L`udabil, dar…
– Trebuie s` plec, Nathan, \l \ntrerupse ea cu ner`bdare.
Exist` mâncare \n frigider, dac` ]i-e foame. Voi prânzi \n ora[.
El \i prinse bra]ul \n momentul \n care trecea pe lâng` el
[i o re]inu.
54 CAROLE DEAN

– Când te \ntorci?
– }i-am spus, cam peste o or`. {i \ncearc` s` n-o tulburi
pe Leslie dac` vine \n lipsa mea sau va risca s` plece!
Expresia lui Nathan se \n`spri.
– Crezi sau nu, dar Leslie a avut \ntotdeauna mult`
afec]iune pentru mine.
– Ea n-a avut niciodat` gust… Nathan, nu! strig` ea
respingând cu violen]` bra]ele care o atr`geau spre el. Te
rog, nu m` atinge!
El o l`s` \ncet [i se \ncrunt`.
– Pe cuvântul meu, e[ti la fel de nervoas` ca o mânz`…
– Sperioas`? complet` ea sec, \nfiorat` de efectul pe care
\l avea asupra ei. Nu a[a ai calificat-o pe una dintre iubi]elele
tale când vorbeai cu unul dintre oamenii t`i?
Strâmbându-se, el \[i vâr\ mâinile \n buzunar.
– Eram foarte tân`r la vremea aceea [i aveam un limbaj
cam necopt. Nu ar fi trebuit s` ascul]i, bomb`ni el.
– Erai sub fereastra camerei mele!
– Nu aveai decât s`-]i astupi urechile.
Ea râse ironic.
– Ce s-a \ntâmplat cu Kay McCrae, dulcineea ta din acea
vreme?
– Este m`ritat` [i mam` a trei copii, morm`i el.
– Atunci, \mi \nchipui c` arm`sarul o f`cea atât de
nervoas`… \l zeflemisi ea, \nainte de a fugi \n baie [i a se
\ncuia.
Sprijinit` de u[`, a[tept` s` i se potoleasc` b`t`ile inimii.
|ncerca s`-l ]in` cu disperare pe Nathan la distan]`,
DINASTIA 55

tratându-l ca pe un frate, dar el nu-i u[ura lucrurile, [i [tia


c` dac` n-ar fi reac]ionat acum câteva clipe, probabil acum
ar fi fost \n bra]ele lui…
Când ie[i din baie peste câteva minute, el era instalat \n
buc`t`rie [i bea o cafea servindu-se generos dintr-o cutie cu
biscui]i.
– Dac` m`nânci prea mult, o s` faci burt`, la vârsta ta…
– Ie[i de aici ori te pun pe genunchii mei [i-]i dau o
b`taie la fund pe care nu o s-o ui]i!
– |ncearc`, s` vedem! \l sfid` ea. Amenin]`rile mergeau
poate când aveam [aptesprezece ani, dar acum m` pot
ap`ra!
– Merit` s` m` conving… ripost` el ridicându-se
amenin]`tor.
Ea p`r`si \nc`perea cu toat` graba pe care i-o permitea
demnitatea, con[tient` c` era \n stare s`-i dea b`taia
promis` doar ca s-o vad` ripostând.
Lu` un taxi pentru a se duce la restaurantul frecventat de
tat`l ei. Nu sim]ise niciodat` nevoia s` aib` propria ei
ma[in` la Londra, metroul [i taxiul erau mijloacele de
transport cele mai comode pentru deplasarea \n circula]ia
aglomerat` a marii capitale.
Tat`l ei era a[ezat la masa lui obi[nuit` [i ea scoase un
oftat de u[urare v`zând paharul de ap` pe care \l avea \n fa]a
lui. {tia totu[i c` aceast` cump`tare era temporar`. De când
\l reg`sise, \[i d`duse seama de drama veritabil` care era
alcoolismul lui Andrew Jordan [i-[i f`cea multe griji pentru
el. |ntr-o zi, alcoolul \l va omor\, \n mod sigur…
56 CAROLE DEAN

– Bun`, draga mea, spuse el ridicându-se pentru a o


\ntâmpina. Ce surpriz`! Te credeam \ntr-o c`su]` din }ara
Galilor.
– |n Cumberland, tat`, \l corect` ea f`r` s` clipeasc`,
obi[nuit` cu desele goluri de memorie ale lui [i mul]umind
chelnerului care \i aduse meniul.
– S-a \ntâmplat ceva, Brenda? \ntreb` el privind-o cu
aten]ie.
– Nu chiar… Leslie a avut o mic` ceart` cu Grant, dar nu
ceva grav!
Ochii lui Andrew Jordan se \ngustar`.
– Pân` la ce punct aceast` „mic` ceart`“, este serioas`?
– Te asigur c` nu este cazul s` te \ngrijorezi, tat`.
|n drum spre restaurant, se gândise bine [i ajunsese la
concluzia c` era mai bine s` nu-l tulbure pe taic`-s`u cu
aceast` poveste. |[i d`dea atâta silin]` s` r`mân`
cump`tat [i era inutil s`-i dea motive s` se \ntoarc` la
b`utur`.
– {tii c` femeile \ns`rcinate sunt mai sensibile, relu` ea
pentru a-l lini[ti.
– Da, dar a[ fi jurat c` Leslie era cea mai placid` dintre
fetele mele…
– Dar este, tat`. {i sunt sigur` c` totul se va aranja foarte
repede. Ce ai comandat?
Brenda se \ntoarse acas` peste o or`. Când p`trunse \n
apartament, \l g`si pe Nathan adormit profund pe
canapeaua din salon [i travers` camera \n vârful picioarelor
ca s` nu-l trezeasc`.
DINASTIA 57

Intr` \n atelier [i se puse pe lucru f`r` a pierde timpul,


punând \n imagini aventurile ursule]ului Koly, \n
urm`toarele dou` ore. Nu se auzea nici un zgomot din
salonul unde Nathan continua s` doarm` lini[tit.
Soneria de la u[` fu aceea care o smulse pe tân`r` din
activitatea sa creatoare. Temându-se ca sunetul s` nu-l
trezeasc` pe Nathan, se gr`bi s` se duc` s` deschid` [i o
invit` pe Carolyn s` intre.
– }i-am adus…. Ce? [opti Carolyn v`zând-o pe prietena
ei c`-i f`cea semn s` tac`.
– Nathan doarme [i…
– M-am trezit…
Tocmai ap`ruse \n u[a salonului, cu p`rul ciufulit [i
hainele bo]ite, iar privirea lui vag` [i somnoroas` degaja o
senzualitate tulbur`toare.
– V` deranjez? \ntreb` Carolyn v`zând expresia
tân`rului.
– Nu, replic` sec Brenda.
– {i este p`cat… observ` Nathan alene urm`rind
mali]ios expresia scandalizat` a Brendei.
Se \ntinse \ndelung, cu gra]ia unei feline.
– {i mai pretinzi c` nici m`car nu te-a privit! strig`
Carolyn la adresa prietenei sale care deveni stacojie.
– Ba da. Am remarcat-o, preciz` Nathan glume], dar fuge
mai repede ca mine!
– Nu te-a[ fi crezut b`rbatul care s` fie oprit de acest soi
de am`nunt, coment` lini[tit` Carolyn, strecurându-[i
bra]ul sub cel al lui Nathan pentru a-l \ndrepta spre salon.
58 CAROLE DEAN

– Brenda are poate deja un iubi]el? o \ntreb` el cu


non[alan]`.
– Sunt sigur` c` nu! La drept vorbind, cred c` se teme de
b`rba]i!
– Carolyn! protest` Brenda, [ocat` de aceast` minciun`
gogonat`.
– Da? o \ntreb` Nathan cu o voce t`r`g`nat`, f`r` a-[i
p`r`si din ochi sora vitreg`.
– Da, a[a cred, relu` Carolyn. Iese rar cu b`rba]i [i când
o face, \i las` cu buza umflat`, bie]ii!
– Chiar? o chestion` suav Nathan, fixând fa]a ro[ie a
Brendei.
– Da, \ncuviin]` Carolyn. Dac` vrei s` [tii p`rerea mea,
trebuie s` fi fost traumatizat` de o experien]` nefericit`.
– Destul, Carolyn! o \ntrerupse Brenda exasperat`. Ies
pu]in fiindc` a[a vreau eu! Nu e[ti obligat` s` m` crezi, dar
via]a mea nu se \nvârte[te \n jurul b`rba]ilor!
– Hodoronc-tronc! se strâmb` Carolyn. Asta-i pentru
mine! articul` ea la vederea lui Nathan. Cred c-am sup`rat-o
foarte tare ca s` fie atât de rea cu mine…
– Nu vorbeam despre tine, rectific` Brenda \nro[indu-se
ca focul. Dar b`rba]ii se cred \ntotdeauna indispensabili…
– Dar [i sunt! o contrazise Carolyn. Cel pu]in pentru
mine.
– Iat` o femeie pe gustul meu! rosti Nathan cu un
zâmbet de apreciere.
Caraghios! gândi Brenda fierbând \n sine, era chiar
caraghios cu zâmbetul lui \ncrezut! Ieri, avea cel mai mare
DINASTIA 59

dispre] pentru Carolyn [i acum flirta scandalos cu ea, de


parc` ar fi considerat-o \ntotdeauna cea mai de dorit dintre
femei. {i modul servil \n care \l adula Carolyn, mul]umindu-i
pentru trandafiri, era dezgust`tor! F`r` a mai vorbi de
complimentele utilizate de Nathan! {i totu[i, nu era
b`rbatul care s` se \ncurce cu asemenea fleacuri!
Carolyn sfâr[i prin a remarca prezen]a Brendei [i-i
\ntinse mapa pe care o adusese.
– |]i \ncredin]ez cel de-al doilea copil al meu, \i explic`
ea afectat`. Ai mare grij`. Nick [i cu mine ne ducem s`
petrecem weekendul la New York.
– Este abia joi, not` sec Brenda.
– Nick trebuie s` mearg` cu afaceri [i-l \nso]esc s` fac un
tur al magazinelor. Trimite manuscrisul lui David când vei
termina. Nathan, mi-a f`cut pl`cere s` te rev`d. Nu am
putea lua masa \mpreun` to]i patru când ne \ntoarcem de
la New York? propuse ea cu un zâmbet str`lucitor.
– Este posibil s` nu fiu aici, r`spunse el amabil. Dar
telefoneaz`-i Brendei când vei fi la Londra. Dac` nu voi fi
plecat, voi fi \ncântat s` v` \ntâlnesc.
– Perfect! Acum trebuie s` plec, fiindc` bietul Nick m`
a[teapt` \n ma[in`.
Disp`ru \ntr-un vârtej, l`sându-i pe cei doi tineri fa]` \n
fa]` \ntr-o t`cere ap`s`toare. Brenda era furioas` pe ei, f`r`
s` [tie dac` le purta pic` pentru c` vorbiser` despre via]a ei
privat` ca [i cum nu ar fi fost de fa]`, sau c` flirtaser` sub
nasul ei de parc` ar fi fost invizibil`!
60 CAROLE DEAN

– Aceast` fat` este un adev`rat vârtej, remarc` gânditor


Nathan.
– Nick este obi[nuit! ripost` ea rece. Cred c` lui \i place
asta. |nainte de a o \ntâlni pe Carolyn, se plictisea de
moarte. Acum nu mai are timp!
– Nick Bancroft…. murmur` el vis`tor. Acest nume \mi
spune ceva… Nu cumva Dominic Bancroft?
– |ntr-adev`r. El este acela care a mo[tenit milioane de
petrodolari. Acum \]i pare r`u c` ai fost b`d`ran cu el, nu,
Nathan? \l zeflemisi ea.
Gura lui Nathan se \n`spri.
– Drept cine m` iei? Nu sunt snob! ripost` el.
– Nick era plin de el [i vanitos pân` la extrem. Dar
Carolyn l-a transformat complet. |l face s` duc` o astfel de
via]` \ncât nu are timp s` se mai gândeasc` la pre]ioasa lui
persoan`.
– |mi \nchipui… M` minunam cum de Carolyn are un
astfel de standard de via]` doar din cât câ[tig` ca autoare…
– Ei bine, te \n[elai! \l \ntrerupse ea cu vehemen]`. Pu]in
\i pas` de banii lui Nick! Nu-i plac nici bl`nurile, nici
bijuteriile! Singura ei sl`biciune este c` \i plac c`l`toriile [i
[i le ofer` singur`!
– Nu te oblig s` m` crezi, dar nu c`utam deloc s` o critic,
observ` el pe un ton sec, fiindc` \mi place mult de ea.
– Mi s-a p`rut evident…
– Fiindc` \]i place s` interpretezi tot ce spun eu, scrâ[ni
el din din]i.
O privi drept \n ochi.
DINASTIA 61

– De ce nu ie[i cu b`ie]ii, Brenda? se interes` el \n mod


nea[teptat.
Luat` din scurt, ea se \ncord`.
– Dar o fac, r`spunse ea cu calm. Când am chef.
– Nimic serios? insist` el.
– Cum a remarcat adineauri Carolyn, am avut cândva o
experien]` nepl`cut` care m-a lecuit.
Ochii lui Nathan devenir` de ghea]`.
– Nu a existat nimic nepl`cut \n noaptea pe care am
petrecut-o \mpreun`. De fapt, am dorit \ntotdeauna s`
re\nnoiesc experien]a de atunci…
Tân`ra \n]epeni.
– Sunt convins` c` de atunci nu ai dus lips` de femei
doritoare s` \mpart` patul cu tine!
– Unele, admise el sec. Dar asta nu \nseamn` c` am [i
reu[it, ad`ug` el cu asprime v`zând mutra veninoas` a
Brendei.
– Odat`, era subiectul de conversa]ie al tuturor
prietenelor mele. Cred c` descoperiser` c` nu st`tuse[i
mai mult de dou` luni f`r` femeie…
– Exact [ase s`pt`mâni [i numai fiindc` \mi rupsesem
piciorul la schi, preciz` el sarcastic. Una dintre infirmierele
mele era de altfel fermec`toare…
– Motiv \n plus s` nu-mi vin` a crede c` ai putut petrece
acest ultim an singur!
– M` uime[ti, Leslie nu te-a ]inut deci la curent? o ironiz`
el. Dac` \mi aduc bine aminte, \nainte v` povestea]i totul…
62 CAROLE DEAN

– I-am spus clar c` nu-mi pas`!


El scoase un oftat.
– Poate c` am face bine s` relu`m aceast` conversa]ie de
la \nceput, bomb`ni el. Ce face tat`l t`u?
– Nu ]ii cu adev`rat s` [tii!
– M` intereseaz`, la naiba!
– Clanul Wade simte nevoia s` se hr`neasc` din
necazurile victimelor lor?
– Brenda, este o ne\n]elegere. Noi nu avem nici un
amestec \n…
– Nu sunt de aceast` p`rere, i-o retez` ea \ntorcându-se
cu lehamite. {i pentru a r`spunde la \ntrebarea ta, tat`l meu
face bine, foarte bine…
F`r` s`-[i dea seama, umerii ei firavi coborâser` de parc`
purtau o povar` mult mai grea [i niciodat` Nathan nu o
v`zuse atât de vulnerabil`. |ntinse instinctiv bra]ele spre ea.
– Nu!
Ea \ncerc` s` se zbat`, dar el o trase ferm lâng` sine [i-i
mângâie tandru obrazul.
– Am nevoie de asta, [opti el \n p`rul ei. Avem nevoie
amândoi…
– Nathan, nu! bâigui ea \nainte ca gura lui s` pun`
st`pânire pe a sa.
Protestele tinerei murir` \n gât \n timp ce trupul se l`s`
prad` pl`cerii acestei \mbr`]i[`ri prea mult timp respins`.
S`rutul lung care \i uni deveni din ce \n ce mai intim [i
mai pasional, iar ea uit` totul, gândindu-se doar la trupurile
lor strâns \nl`n]uite [i la dorin]a lui Nathan.
DINASTIA 63

|i luase fa]a \ntre mâini [i se ad`pa cu l`comie de la


izvorul fraged al buzelor ei, de parc` nu reu[ea s`-[i
potoleasc` setea pe care o avea de ea.
}ârâitul soneriei ajunse dup` mult timp la urechile lor
care frem`tau. Abandonat` pl`cerii, Brenda gemu lâng`
gura lui Nathan, incapabil` s` se dezlipeasc`.
El fu acela care se \ndep`rt`.
– A[tep]i pe cineva?
– Pe nimeni… |n afar` de Leslie!
Smulgându-se din bra]ele lui, fugi la intrare [i deschise
u[a pentru a o primi pe biata Leslie, de nerecunoscut.
– Nu m` pot \ntoarce acolo, suspin` ea lâng` um`rul
surorii sale.
Brenda o l`s` s` plâng`, prea u[urat` c` o g`sise pân` la
urm`, ca s` remarce prezen]a lui Nathan care li se al`turase
\n vestibul.
Frumuse]ea lui Leslie \nflorise \n timpul sarcinii. P`rul
brunet \ncadra armonios fa]a ei dr`gu]` str`lucind de
s`n`tate [i nu p`rea s` fi luat prea mult \n greutate, \n ciuda
rotunjimii pântecelui. Totu[i, \ncerc`rile din acele ultime
zile se vedeau \n cuta amar` a gurii, paloarea obrajilor [i
lucirea disperat` a ochilor c`prui.
Brusc, \l v`zu pe Nathan [i tres`ri.
– Nathan…! gâfâi ea acuzatoare, dep`rtându-se de sora
ei. Ce face aici, Brenda?
Ne\ncrederea lui Leslie \n]ep` dureros inima Brendei. {i
s` mai spui c` Nathan pretindea c` Leslie \l iube[te! D`dea
impresia c` vroia s` fug` de amândoi!
64 CAROLE DEAN

– |ntrebare stupid`, coment` Nathan luând bra]ul lui


Leslie pentru a o conduce \n salon. Ne-am f`cut multe griji
pentru tine.
– Chiar [i Grant? \ntreb` aspru Leslie, l`sându-se pe canapea.
– Mai ales Grant, r`spunse el.
– Probabil de aceea e[ti aici \n locul lui? \ntreb` ea cu
am`r`ciune.
El arunc` o privire Brendei pentru a-i cere sprijinul,
trecând peste propriul lor conflict [i peste scurta pasiune
care-i reunise cu câteva clipe mai devreme. Pentru moment,
important era s-o lini[teasc` pe Leslie [i s`-i arate c` to]i o
iubeau [i vroiau s-o ajute.
Brenda \ngenunche \n fa]a surorii sale [i-i lu` mâinile
\nghe]ate \ntr-ale ei.
– Am vorbit cu Grant, Leslie, murmur` ea. Este nebun de
\ngrijorare.
– Pentru mine sau pentru copilul lui? o zeflemisi Leslie.
Brenda schimb` o privire cu Nathan [i \n]elese de ce
ochii lui cenu[ii erau de ghea]`. Leslie repeta cuvânt cu
cuvânt vorbele pe care ea \ns`[i le rostise \n ajun! Doar n-o
s` cread` c` ea…
{i \n fond, n-are decât s` cread` ce voia! Acum, doar
Leslie conta!
– Leslie, [tii c` Grant te iube[te…
– Nu, o \ntrerupse cu r`ceal` tân`ra. Am crezut c` m`
iube[te dar m-am \n[elat.
– Haide, Leslie, indiferent ce a f`cut…
– Nu ]in s` vorbesc, spuse Leslie cu duritate la adresa
cumnatului s`u.
DINASTIA 65

– Leslie drag`, trebuie…


– Nu! \l \ntrerupse ea, scuturând frenetic din cap. Nu
vreau nici m`car s` m` gândesc!
Brenda \l privi pe Nathan, neputincioas`. Niciodat` nu-[i
v`zuse sora atât de dezam`git` [i de dur` [i se sim]ea total
dezarmat` \n fa]a disper`rii acesteia.
– O s`-l sun pe Grant, interveni brusc Nathan.
Leslie se \ncord`.
– Inutil s` mi-l dai la telefon, articul` ea tremurând.
– Nimeni nu-]i cere s`-i vorbe[ti, ripost` el pe un ton
t`ios. Dar, fiind so]ul t`u, are dreptul s` [tie c` e[ti bine. Nu
[tia nici m`car unde erai \n aceste zile…
– Am fost la Oxford. Eu… Noi am locuit acolo când
eram mici, explic` ea sec.
Brendei \i fu necaz c` nu se gândise la acest or`[el unde
lui Leslie \i pl`cuse atât de mult fiind copil. Arunc` o privire
confuz` spre Nathan.
– Trebuie s` telefon`m lui Grant, f`cu ea strângându-i
mâna \ntr-a sa. Dar nu e[ti obligat` s`-i vorbe[ti, dac` nu ]ii.
– Nu ]in! repet` Leslie scuturând cu \nc`p`]ânare
din cap.
L`sându-l pe Nathan s`-l sune pe Grant, Brenda \[i
cercet` sora cu un aer nelini[tit. Indiferent de cauza certei
cu so]ul ei, era mult mai grav` decât crezuse la \nceput. {i
Leslie era calm`, mult prea calm`…
Ascultând vag ce povestea Nathan fratelui lui, b`nui c`
Grant insista s` vorbeasc` so]iei sale. Cât despre Leslie,
p`rea total dezinteresat` de conversa]ie.
66 CAROLE DEAN

Nathan puse mâna pe receptor [i se adres` cumnatei sale:


– Leslie?
Ea scutur` din cap f`r` s`-l priveasc`.
– Spune c` dac` nu te \ntorci \n Canada, va veni s` te
caute, spuse el \ncet.
Ochii c`prui ai tinerei se \nsp`imântar`.
– Nu vreau s` vin`!
– Se pare c` nu este hot`rât s` ]in` cont de p`rerea ta,
replic` Nathan cu non[alan]`.
– Nu, bine\n]eles, coment` Leslie cu am`r`ciune.
Brenda…?
Tulburat` de starea surorii ei, Brenda o privi cu
compasiune.
– Cred c` ar trebui s` te \ntorci, murmur` ea.
Degetele lui Leslie se ag`]ar` de ale ei.
– Atunci, vino cu mine…
– Dar, Leslie…
– Brenda! interveni dur Nathan.
El nu [tia ce \i cerea cu exactitate, nici unul dintre ei nu
[tia. Dar Leslie avea nevoie de ea [i dac` Brenda nu avea nici
o dorin]` s` se \ntoarc` \n Canada, propriile ei dorin]e
trebuia s` treac` dup` cele ale lui Leslie.
F`r` un cuvânt, \[i d`du \ncuviin]area printr-o cl`tinare
lent` din cap, \nchizând ochii pentru a nu vedea str`lucirea
triumf`toare din ochii lui Nathan \nainte de a se \ntoarce
s`-[i informeze fratele c` vor veni to]i trei \n Canada.
Capitolul 4

Calgary sem`na cu majoritatea ora[elor mari din vestul


canadian, cl`dit cu sudoarea [i munca dur` a oamenilor. Se
\ntindea pe partea cea mai v`lurit` a provinciei Alberta [i
cl`dirile sale \nalte se ridicau spre cer ca pentru a-i mul]umi
pentru bog`]ia [i prosperitatea pe care le-o d`duse. |n
dep`rtare se conturau vârfurile dantelate ale mun]ilor stân-
co[i. Calgary zumz`ia de via]` [i activitate, iar popula]ia se
compunea \n principal din cresc`tori de vite.
Ranchul Wade era situat la aproximativ dou`zeci de
kilometri de ora[ [i casa, construit` \n vârful unei coline era
str`b`tut` de numeroase ferestre ce d`deau spre decorul
somptuos al Stânco[ilor sau spre \nverzitul Calgary.
Pe p`mânturile \ntinse ale domeniului, vitele p`[teau cât
vedeai cu ochii [i caii zburdau pe un câmp din vecin`tatea
cl`dirii. Nimic nu se schimbase de la plecarea ei, gândi
Brenda reg`sind locurile copil`riei. Totu[i, se sim]ea
68 CAROLE DEAN

vinovat` când Nathan opri ma[ina \n fa]a casei. El \[i sf`tuise


fratele s` a[tepte la ranch pentru a evita scena penibil` pe
care Leslie ar fi f`cut-o g`sindu-[i so]ul la aeroport. Ajutate
de Nathan, cele dou` tinere coborâr` din ma[in`. |n aceast`
dup`-amiaz` care era pe sfâr[ite, cerul era \nc` de un
albastru str`lucitor [i o briz` lin` adia, parfumat` cu
mirosuri bucolice.
Brenda inspir` adânc \nainte de a p`trunde \n cas` \n
compania celor doi, pentru a-l \nfrunta pe Grant.
El \i a[tepta \n vestibul.
De \ndat` ce Leslie \l v`zu, izbucni \n lacrimi [i n`v`li \n
camera ei, trântind u[a dup` ea.
– Bun \nceput… remarc` Grant cu o voce nesigur`.
Tensiunea acestor ultime zile \i marcase dureros fa]a
frumoas`.
– Crezi c` trebuie s` m` duc dup` ea? o \ntreb` el pe
Brenda pe un ton ezitant.
Aceast` \ntrebare simpl` ar`ta \n ce grad \l r`v`[ise
plecarea so]iei sale, fiindc` era din fire arogant [i sigur pe
sine, ca fratele lui…
– Nu acum, \l sf`tui Brenda cu blânde]e.
Leslie nu-i povestise ce se \ntâmplase, nici \n cursul
nop]ii când dormiser` \n acela[i pat, nici \n cursul lungului
zbor spre Canada [i nu era preg`tit` s` aib` o discu]ie cu
so]ul ei.
– M` duc s`-i aduc ceva de mâncare. Mâine, poate…
relu` ea.
DINASTIA 69

– Da, poate mâine, repet` Grant \ndep`rtându-se cu un


aer de \nvins, \nchizând u[a biroului \n urma sa.
– Nathan?
Ea \ntoarse spre el frumoasa-i fa]` \ndurerat`. El schi]`
un zâmbet.
– Aveai dreptul s` te a[tep]i la o \ntâmpinare mai pl`cut`
la \ntoarcere, observ` el cu blânde]e.
|n vocea lui nu exista nici urm` de sarcasm [i \n]elese c`
[i el suferea v`zând cum se destram` familia. Sigur c` nu lip-
siser` certurile, dar niciodat` nu luaser` astfel de propor]ii.
– Se vor \mp`ca, spuse ea cu blânde]e. Eu… Mindy! Ce
bine-mi pare s` te rev`d!
Se repezi \n bra]ele b`trânei servitoare care o strânse cu
afec]iune.
– Brenda… }i-am preg`tit vechea ta camer`, dar preferi
s` te instalezi altundeva?
Tonul b`trânei era glacial [i Brenda \[i \ncre]i
sprâncenele.
– Nu… Nu, este bine a[a… murmur` ea f`r` s`
\n]eleag`.
Mindy fusese o a doua mam` pentru fra]ii Wade [i
purtase aceea[i afec]iune celor dou` mici englezoaice pe
care Patrick le adusese \n familie. Dar ast`zi nu mai exista
nici urm` de tandre]e \n privirea \ndreptat` asupra Brendei
[i tân`ra se \ntreba de ce o considera brusc ca o str`in`.
Hot`rât lucru, primirea era mai mult decât modest`!
– Cina va fi gata \n câteva minute, ai timp s` te duci s` te
\mprosp`tezi, declar` Mindy cu r`ceal`.
70 CAROLE DEAN

– Vroiam s`-i duc o tav` lui Leslie…


– O voi face eu, o \ntrerupse Mindy cu asprime. Inutil s`
te deranjezi.
– Dar…
– Doar dac` nu crezi c` Leslie nu vrea s` m` vad`?
– Nici gând, afirm` tân`ra cu blânde]e, dar eu…
F`r` s` asculte, Mindy \i \ntoarse spatele pentru a se
duce \n buc`t`rie, bomb`nind printre din]i.
Perplex`, Brenda \l privi pe Nathan cu un aer \ntreb`tor.
– Nu te-a iertat niciodat` c` nu ai revenit la ranch,
explic` el \ncepând s` urce sc`rile cu bagajele tinerei. {i
mi-e team` c` fuga lui Leslie n-a f`cut s`-i creasc` stima
pentru surorile Jordan! ad`ug` el sec.
– |n]eleg… coment` ea, intrând dup` el \n camera ei de
adolescent`.
Nimic nu se schimbase \n fermec`torul decor roz [i alb
al camerei unde Patrick Wade \i amenajase cândva un col]
unde putea s` deseneze \n voie.
|i fu greu s` priveasc` patul, gândindu-se la ultima
noapte pe care o petrecuse \n bra]ele lui Nathan. El,
dimpotriv`, nu p`rea câtu[i de pu]in tulburat de acelea[i
amintiri, judecând dup` felul dezinvolt cu care punea
valizele la piciorul patului!
– Am câteva telefoane de dat \nainte de cin`, rosti el cu
indiferen]`. |n locul t`u, nu a[ r`mâne cu Mindy pe picior
de r`zboi…
– Lini[te[te-te, oft` ea, o s` m` sp`l un pic, apoi voi cobor\
s-o v`d pe Leslie. Probabil c` acum dore[te s` vorbeasc`.
DINASTIA 71

– Nu asta este impresia mea…


– Nici a mea, recunoscu ea. Sunt sigur` c` toate acestea
nu sunt bune pentru bebelu[.
– O s`-i fixez o vizit` la medic cât de curând posibil. Nu
am g`sit c` arat` prea bine \n timpul c`l`toriei.
Efectiv, Leslie \[i petrecuse timpul \n avion, dormind. {i
dac` fuga ei d`unase copilului, Brenda [tia c` sora ei nu
[i-ar ierta-o niciodat`! Atât de mult \[i dorise bebelu[ul [i
acceptase atâta s`-l conceap`…
– Nu fi \ngrijorat`, murmur` el mângâindu-i obrazul.
Totul se va aranja, ai s` vezi.
Cople[it` de o mole[eal` brusc`, ea \[i ap`s` fa]a de
mâna lui [i opuse rezisten]` când Nathan \i ridic` b`rbia
[i-[i puse buzele peste ale ei.
Frem`t` [i trupul i se \nfl`c`r` când o strânse mai tare
lâng` el, gemând.
– }i-am adus cafea!
Mindy puse brutal tava pe noptier` [i cei doi tineri se
desp`r]ir` instantaneu.
Ro[ie ca focul, Brenda se \ntoarse c`tre Mindy.
– Mul]umesc. Eu… S` nu-]i \nchipui…
– Nu m` prive[te dac` Nathan vrea s` devin` caraghios,
tun` Mindy cu un aer de dezaprobare. Pentru a doua oar`!
ad`ug` ea \nainte de a trânti u[a dup` ea.
|n culmea jenei, tân`ra \[i \ncre]i sprâncenele. Fusese
destul de proast` c` se l`sase astfel \mbr`]i[at`, dar faptul c`
Mindy asistase la acel s`rut [i comentariile ei acerbe f`ceau
lucrurile [i mai groaznice!
72 CAROLE DEAN

– Mai mult decât un du[ rece, coment` el cu o voce


lugubr`. |n orice caz, mult mai eficace…
– Nathan…
– {tiu, oft` el. Acel s`rut nu ar fi trebuit s` se \ntâmple [i
regre]i deja…
– Da, spuse ea simplu.
– Din partea mea, am uitat deja, articul` el cu duritate
\ndreptându-se c`tre u[`. Bea-]i cafeaua cât este cald`!
Era prea u[or s` pretinzi c` acel s`rut nu existase [i s` te
gr`be[ti s`-l ui]i! Ea \l s`rutase f`r` nici un echivoc, \n ciuda
urii pe care i-o purta. Fiindc` \l dorea ca o nebun` [i el o
dorea cu aceea[i intensitate, asta o f`cea s` se team`…
|ntr-o zi, nu vor reu[i s`-[i controleze acea sete nepotolit`
pe care o aveau unul fa]` de cel`lalt.
De aceast` dat`, nu putea s` mai fug` deoarece Leslie [i
copila[ul ei aveau nevoie de ea. |i spusese lui taic`-s`u c` va
sta câteva s`pt`mâni \n Canada pentru a profita de sora ei
\nainte de na[tere [i trebuia s` r`mân` pân` când lucrurile
se vor aranja \ntre Leslie [i Grant. Nu avea de ales decât s`
se acomodeze cu situa]ia [i s` \ncerce s`-l uite pe Nathan pe
cât posibil. Ceea ce era practic irezistibil…
F`cu un du[ rapid [i se \mbr`c`, golind \n acela[i timp
cea[ca de cafea adus` de Mindy. |[i puse un pantalon negru
care-i punea \n eviden]` picioarele lungi, o bluz` verde
asortat` cu culoarea ochilor [i-[i ridic` p`rul \n vârful
capului, pentru a-i fi mai pu]in cald.
|n camera pe care o \mp`r]ea de obicei cu Grant, Leslie
era \ntins` pe patul mare, culcat` pe perne. Pe noptier`,
tava cu mâncare era neatins`.
DINASTIA 73

– Leslie…
– Nu ar fi trebuit niciodat` s` m` las adus` aici, bâigui
tân`ra izbucnind \n lacrimi. Acum, nu voi mai putea s`
scap…
Brenda se a[ez` pe pat.
– S` [tii c` nu este o \nchisoare.
– Nu? o \ntreb` dur Leslie. Tu vorbe[ti a[a? Tu care nu ai
avut lini[te pân` când nu ai fugit?
– Dar tu e[ti c`s`torit` cu Grant…
– {i tu ar fi trebuit s` te m`ri]i cu Nathan!
– Ce vrei s` spui? \ntreb` Brenda \nghi]ind \n sec.
– Grant [i cu mine [tim c` ai petrecut noaptea cu Nathan
\nainte de plecarea ta de anul trecut. Grant a vorbit cu
Nathan [i el i-a spus c` o s` v` c`s`tori]i.
– Nu mi-ai spus niciodat` c` erai la curent…
– Nathan ne-a cerut s` nu-]i spunem, ca s` nu te jenezi,
\mi \nchipui… Dar, vezi, Brenda, tu e[ti cea mai \n m`sur`
s` \n]elegi de ce vreau s` divor]ez.
– S` divor]ezi! repet` Brenda, n`ucit`.
– Grant nu m` iube[te…
– Dar tu, \l iube[ti? se interes` Brenda cu blânde]e.
– Acum, nu.
Leslie p`rea sincer`. Cum de o dragoste atât de profund`
ca cea pe care i-o purta Leslie so]ului ei putuse muri atât de
brusc, atât de total?
– Leslie, por]i copilul lui!
– Este copilul MEU, protest` Leslie. Este \n mine [i \mi
apar]ine.
74 CAROLE DEAN

– Dar [i Grant l-a f`cut.


– M` voi str`dui s` uit acest am`nunt, replic` ea vârându-
se sub cuvertur`. Po]i s` iei tava? A[ vrea s` dorm acum…
– Nu ai mâncat nimic.
– Nu mi-e foame.
– Leslie… vorbi Brenda cu durere, v`zând cum sora ei \i
\ntoarce spatele.
– Brenda, contez pe tine s`-l faci pe Grant s` \n]eleag` c`
nu este binevenit \n aceast` camer`! bomb`ni Leslie.
– Nu crezi c` tu ar trebui s` i-o spui?
– Nu… Nu mai vreau s`-l v`d.
Tulburat`, Brenda p`r`si camera.
Cum naiba s`-i spun` lui Grant c` so]ia lui \i \nchide u[a?
|l g`si \n birou [i \ncepu s`-i expun` situa]ia.
– Nu te nelini[ti, i-o retez` el pe un ton amar. Nu am fost
\n stare s` mai dorm \n acel pat dup` ce a plecat [i mi se
pare [i mai pu]in primitor de când s-a \ntors!
– Grant, Leslie pare s` cread` c` nu o mai iube[ti…
– Fals! ]ip` el. O iubesc mereu!
Ea \[i trecu limba peste buzele uscate.
– Dac` ai avut o aventur`…
– Asta ]i-a povestit Leslie? ]ip` el cu o voce feroce.
Dumnezeule! Nu m-am uitat niciodat` la o alt` femeie de
când o cunosc! Cum a[ putea s` o \n[el?
– Haide, calmeaz`-te, Grant, oft` ea obosit`. Leslie nu
mi-a spus nimic. Nici tu, de altfel… Ne[tiind nimic, sunt
for]at` s` recurg la ipoteze!
El p`ru s` se \nchid` \n sine.
DINASTIA 75

– |n fond, nu este problema ta! Nathan [i cu tine insista]i


s` v` amesteca]i, dar asta nu v` prive[te! Leslie [i cu mine ne
vom l`muri problemele singuri!
– {i cum, m` rog? \l \ntreb` ea pe un ton mu[c`tor. Leslie
nu vrea nici m`car s`-]i vorbeasc` [i tu e[ti la fel de m`rginit
ca ea!
– Asta nu \nseamn` c` avem nevoie de voi ca s`…
– {i bebelu[ul? i-o retez` tân`ra cu r`ceal`. Ce rol joac`
\n toate acestea?
– Este copilul nostru [i…
– Leslie pretinde c` este al ei. {i când ve]i divor]a…
– S` divor]`m! repet` el p`lind. Nici nu se pune problema.
– Totu[i, Leslie asta vrea s` fac`.
– Nici \n ruptul capului! url` el, ie[indu-[i din fire. Mai
curând a[ cere eu primul divor]ul!
|n fa]a incoeren]ei cumnatului s`u, Brenda se \ntreb`
dac` sticla goal` de whisky care se afla \n fa]a acestuia nu
avea un rol. Evident, Grant era beat! Iat` ceva neobi[nuit la
un Wade!
Ea se ridic`.
– Vom relua aceast` discu]ie când… te vei sim]i mai
bine.
– Adic` s` nu fiu beat, vrei s` spui… coment` el
punându-[i piciorul pe birou. Nu va avea loc nici un divor],
Brenda, nici acum nici alt`dat`. Leslie va sfâr[i prin a-[i veni
\n fire.
Brenda nu era atât de sigur` [i pe fa]a ei frumoas` se
citea \ngrijorarea \n timp ce \l a[tepta pe Nathan s` cineze
76 CAROLE DEAN

\n sufragerie. El i se al`tur` curând, \mbr`cat \n pantaloni


bej [i o c`ma[` reiat`, asortat`.
– Mindy a f`cut vreo scen` din cauza \ntârzierii? se
strâmb` el, ajutând-o pe tân`r` s` se a[eze.
– Nu \nc`, dar…
– Atunci totul este \n regul`, remarc` el \ncrez`tor.
F`r` s` mai a[tepte, lu` loc la mas` [i sun` din clopo]el,
invitând-o pe Mindy s`-i serveasc`.
– {tii, \mi asum riscurile, glumi el, dar este mai bine s`
ataci decât s` te aperi!
B`trâna menajer` \i servi cu o fa]` posomorât`, dar
când ajunse \n buc`t`rie, Nathan reu[ise s`-i smulg` un
zâmbet.
– Ai fost \ntotdeauna preferatul ei, observ` Brenda
dezgustat`.
– |ntotdeauna am fost cel care avea nevoie s`-i intre \n
gra]ii, o corect` el. N-aveam de ales decât s` \nv`] s-o vr`jesc
sau s`-mi petrec jum`tate din via]` \n camera mea!
Sigur, [tiuse cum s-o seduc` pe Mindy…
– Unde sunt Leslie [i Grant? \ntreb` el la sfâr[itul mesei.
– Aceea[i situa]ie, oft` ea. Leslie se preface c` doarme,
doar dac` nu doarme de-a binelea, fiindc` mi s-a p`rut
obosit`. Cât despre Grant, era beat…
– Un pic afumat, rectific` el. L-am pus \n pat \ntr-una din
camerele pentru musafiri.
– De aceea ai coborât a[a de târziu s` m`nânci?
– Da. Era mai bine ca Mindy s` nu-l vad` a[a, nu crezi?
Tân`ra se ridic` [i f`cu câ]iva pa[i.
DINASTIA 77

– Nu \n]eleg ce li se \ntâmpl`. Leslie pretinde c` Grant


nu o mai iube[te, dar eu sunt convins` de contrariul. Mi
s-a p`rut… \ncrâncenat`. Este greu de explicat.
– Am v`zut, replic` el. S-ar spune c` se for]eaz` s` nu-l
iubeasc`.
– Mi-a spus c` nu a \n[elat-o…
– {i este adev`rat! o \ntrerupse el cu brutalitate. {i dac`
Leslie afirm` contrariul…
– Nu afirm` nimic! Nathan, trebuie f`cut ceva sau va fi
prea târziu.
|n câteva cuvinte, \i vorbi despre dorin]a lor de a cere
divor]ul [i v`zu cum fa]a lui se \n`spre[te.
– Ce tineri idio]i! strig` el cu furie. Nu-[i dau seama cât
de periculos este s` pronun]e aceste cuvinte?
– Pu]in le pas` pe moment, oft` ea.
– Atunci, s` le l`s`m timp s` se reg`seasc`.
|n ciuda tuturor a[tept`rilor, Brenda [i Nathan erau
acum uni]i pentru a lupta \mpreun` \n vederea salv`rii
c`sniciei lui Leslie [i Grant. Ciudat, erau din nou pri-
eteni \n aceast` cauz` comun`. Era o eternitate de când
nu se mai sim]ise atât de apropiat` de el [i uitase ce bine
era…
El \[i consult` ceasul.
– Trebuie s` plec. Am \ntâlnire \n ora[.
– Acum? se interes` ea \ncruntându-se u[or.
– Mai precis peste o jum`tate de or`, preciz` el. Dar nu
are importan]`. Tu ai probabil chef s` te culci devreme
78 CAROLE DEAN

dup` toate aceste \ncerc`ri. O s` m` gândesc \n ast` sear`


cum \i putem ajuta pe cei doi turturei.
Peste o clip`, plec`.
Ea \[i bea lini[tit` cafeaua când Mindy veni s` debaraseze
masa.
– Nathan a ie[it? o \ntreb` ea ursuz`.
– Avea o \ntâlnire, \i explic` tân`ra cu un zâmbet.
– Ar fi trebuit s` ghicesc, coment` Mindy cu indulgen]`.
Presupun c` este cu Dee.
– Dee? repet` Brenda f`când pe indiferenta.
– Da. Dee Wallace. Are un butic \n ora[. Ies \mpreun` de
câteva luni bune.
De ce sim]ea Mindy nevoia s`-i povesteasc` asta? Era [i ea
la curent cu faptul c` Brenda \[i petrecuse cu Nathan ultima
ei noapte \n Canada, cu un an \n urm`? Era posibil. Ca
menajer` a casei, [tia tot ce se \ntâmpl`. Dar orice ar fi,
tân`ra nu vedea de ce b`trâna o punea \n gard` contra lui
Nathan. Se reuniser` pentru a aranja lucrurile \ntre Leslie [i
Grant, dar nu va mai exista nimic \n plus \ntre ei!
Capitolul 5

– |n picioare, lene[o! Aici nimeni nu mai st` \n pat dup`


ora [ase diminea]a!
Vocea grav` o smulse pe Brenda din toropeala
binef`c`toare. }inându-[i cear[aful strâns la piept, se \ntoarse
\n pat [i privirea ei somnoroas` se a]inti asupra lui Nathan.
– Am urât \ntotdeauna voio[ia ta matinal`, bomb`ni ea
dându-[i la o parte o [uvi]` lung` de p`r negru care-i c`dea
peste ochi. Este indecent!
Mai ales c` dormise foarte pu]in, fiindc` el nu se
\ntorsese la ora dou` noaptea când \n cele din urm`
\nchisese ochii! Poate c` el nu dormise deloc.
Se vedea c` f`cuse un du[, fiindc` p`rul lui era \nc`
umed. Purta o c`ma[` ecosez desf`cut` la piept [i blugi
presp`la]i, care-i reliefau picioarele lungi. Dac` era ceva
indecent \n aceast` diminea]`, apoi era aceast` senzualitate
care se degaja din toat` persoana lui.
80 CAROLE DEAN

– Ce vrei? \ntreb` ea fulgerându-l cu privirea. {i scute[te-m`


de b`d`r`niile tale, te rog, \i trânti ea urm`rindu-i privirea
care r`m`sese pe umerii ei goi.
Ochii lui Nathan se \ntunecar` [i \n ciuda oric`rei
a[tept`ri, \i zâmbi.
– Soarele s-a ridicat [i caii sunt \n[eua]i. M-am gândit c`
]i-ar pl`cea s` scapi de atmosfera penibil` din acest loc
pentru o or` sau dou`.
– Ce fac turturelele noastre \n aceast` diminea]`?
– Leslie \nc` doarme [i Grant se plimb` prin cas` cu o
migren` \ngrozitoare. Este mai bine s` fie l`sat singur \n
acest moment.
– {i capul t`u cum este?
– De unde \ntrebarea asta? Eu nu beau niciodat`…
Ea \i evit` privirea.
– Mindy mi-a spus c` ai ie[it cu… o prieten`, asear`.
Trebuie s` nu prea fi dormit…
– Suficient, mul]umesc, ripost` el sec. {i Mindy ar face
bine s`-[i ]in` gura!
– Cred c` a fost un fel de a m` pune \n gard` fa]` de tine,
spuse ea glumea]`. Se pare c` toat` lumea [tie c` am
petrecut o noapte \mpreun` \n aceast` cas`!
– Probabil [tiu [i c` a fost o gre[eal`, replic` el rece.
Mergi s` faci o plimbare pe cal cu mine, da sau nu?
– Bine. Te g`sesc jos peste zece minute.
– Lini[te[te-te. Nu aveam inten]ia s` te a[tept aici!
Ce nevoie avea s` i se adreseze ca unei pu[toaice de zece
ani? Aceast` Dee Wallace era precis o femeie sofisticat`, cum
DINASTIA 81

\i pl`cea lui, artificial` [i u[oar` totodat`. Se sim]ea atât de


stângace [i necoapt`, comparat` cu acest soi de femeie!
Dar uit` totul când se afl` pe spatele lui Samson. Era un
arm`sar negru cu o coam` lucioas`, pe care mama ei [i cu
Patrick i-l f`cuse cadou când \mplinise [aisprezece ani. Calul
scoase un nechezat prelung de bucurie când o v`zu [i p`rea
\ncântat s`-[i revad` c`l`rea]a perfect`.
– M-am ocupat de el \n absen]a ta, spuse Nathan
]inându-l de c`p`stru. {tiam c` o s` te \ntorci.
Ea \l privi pe Nathan cu b`nuial`..
– Nu r`mân decât atât cât Leslie va avea nevoie de mine.
– Dac` ai crede-o cu adev`rat, nu ai fi plecat niciodat`!
– Ce \nseamn` asta?
– Ai idee ce lovitur` i-ai dat surorii tale când ai hot`rât s`
r`mâi s` tr`ie[ti la Londra? scrâ[ni el din din]i.
– Trebuia s` p`r`sesc casa mai devreme sau mai târziu,
ripost` ea.
– Dac` ai fi plecat s` te m`ri]i, cred c` Leslie ar fi
acceptat. Dar acest refuz de a te \ntoarce…
– Trebuia s`-mi tr`iesc propria via]`! Niciodat` nu mi-a
pl`cut ce reprezint` ranchul, [tii.
Vorbea cu vehemen]`, dar era con[tient` c`-i lipsea
convingerea [i spera ca Nathan s` nu-[i dea seama. Sigur,
ura mai mult ca oricând ideea de a cre[te vite pentru carnea
lor, dar acum, când reg`sea colinele \nverzite de la Calgary,
decorul somptuos al Stânco[ilor [i aerul pur al acestui
]inut ne\ntinat, se \ntreba cum putuse s` cread` c` nu era
acas` la ea.
82 CAROLE DEAN

– S` revenim la modul \n care ai l`sat-o balt` pe Leslie,


relu` Nathan, smulgând-o din gânduri.
– Nu am l`sat-o niciodat` balt`! se revolt` ea. Trebuia s`
p`r`sesc familia \ntr-o bun` zi [i am considerat c` era
momentul potrivit, asta-i tot!
– Era]i totu[i foarte apropiate…
– Ea \l are acum pe Grant, \l \ntrerupse cu fermitate. Cel
pu]in pân` acum, ad`ug` \ntristat`.
– |l are \n continuare!
– Ce s` facem \n privin]a lor, Nathan?
– Atâta timp cât sunt amândoi \n cas`, nu avem de ce ne
teme. L-am chemat pe medicul lui Leslie \n aceast`
diminea]` [i el…
– Azi-diminea]`? Dar nu este decât ora [ase [i jum`tate,
Nathan!
– Este un prieten, r`spunse el amuzat.
– Trebuie s` fie, dac` accept` s`-l chemi la a[a o or`!
– Va veni s` o vad` \n cursul dimine]ii [i sper c` o va
convinge s` se interneze pentru câteva zile. Nu-]i face
griji, se gr`bi el s` adauge, v`zând-o c` p`le[te. Sunt sigur
c` totul merge bine, dar un pic de odihn` nu-i stric` [i,
acolo, va putea reflecta asupra situa]iei f`r` a lua hot`râri
pripite.
– Cum naiba ai g`sit timp s` te gânde[ti ieri sear` la
toate? \l zeflemisi ea cu cinism, l`sându-[i obrazul mângâiat
de adierea cald` ce se juca \n buclele brune sc`pate de sub
p`l`rie.
El \i arunc` o privire de ghea]`.
DINASTIA 83

– Nu [tiu ce ]i-a povestit Mindy…


– Mi-a spus destul.
– Prea mult, dup` gustul meu! Este la noi de treizeci de
ani, dar…
– Face parte din familie, Nathan, [i nu o vei \mpiedica
niciodat` s` vorbeasc`.
– Ai probabil dreptate, oft` el. Dar Dee nu este decât o
prieten` [i nu-mi place ca Mindy s`-[i \nchipuie c` exist`
altceva \ntre noi.
Brenda era con[tient` c` Nathan se va c`s`tori mai
devreme sau mai târziu, mai curând probabil dat fiind vârsta
lui, dar \i era greu s` [i-l imagineze locuind la ranch cu alt`
femeie. Curios, nu-l vroia, dar refuza s` [i-l \nchipuie
c`s`torit cu alta…
– Crezi c` Leslie va accepta s` mearg` la spital? \l \ntreb`
ea pentru a schimba subiectul.
– Am impresia c` este gata s` fac` totul pentru a fugi de
cas` [i de Grant \n mod special, se strâmb` el.
– Da, oft` ea a lehamite.
– Ai f`cut echita]ie \n Anglia? o \ntreb` el brusc, de-abia
re]inându-[i calul care puf`ia de ner`bdare s` o ia la galop.
– Nu prea…
– Facem o curs` pân` la ranch?
– Sunt un pic cam anchilozat`.
– A c`l`ri este ca [i cum ai face dragoste…
– Când o faci o dat`, nu mai ui]i niciodat`, [tiu, complet`
ea pe un ton sec.
Fa]a lui Nathan se \ntunec` [i o privi iritat.
84 CAROLE DEAN

– Brenda…
– Plec`m?
Aplecându-se peste cal, porni \n galop, amazoan`
splendid` cu p`rul fluturând \n vânt.
Nu se mir` când v`zu c` Nathan o dep`[e[te, dar \l
\mboldi pe Samson \n \ncercarea de a-l ajunge. |n zadar.
|n curtea grajdului, s`ri gra]ios la p`mânt [i-i \ntinse frâul
lui Bill, gr`jdarul. Obrajii ei erau \nro[i]i de aerul proasp`t,
ochii \i str`luceau ca smaraldele [i p`rul \i atârna de sub
p`l`rie \n valuri suple pân` la mijloc.
Scoase un ]ip`t de surprindere sim]ind dou` bra]e
puternice \nl`n]uind-o pe la spate [i r`suflarea cald` a lui
Nathan mângâindu-i obrazul.
– E[ti o s`lb`ticiune, murmur` lipind-o de el.
– Nathan…
– Nu, [opti el \nt`rindu-[i strângerea. Nu po]i s`-mi scapi
la nesfâr[it…
– Las`-m`! sufl` ea, \ncercând \n van s` se elibereze,
ne\ndr`znind s` ]ipe pentru a nu-l alerta pe Bill.
Brusc, Nathan o respinse brutal.
– Ce a[teptai de la mine \n acea noapte pe care am
petrecut-o \mpreun`? o \ntreb` el cu o voce aspr`. S` vezi
ce amant eram dup` discu]iile pe care le avusese[i cu
prietenele tale \n leg`tur` cu mine? Sau vroiai s` scapi de o
virginitate jenant` cu un b`rbat mai \n vârst` [i mai
experimentat ca tine? R`spunde, ce c`utai? Sigur c` nu o
cerere \n c`s`torie, judecând dup` reac]ia ta!
DINASTIA 85

|n realitate, Brenda nu-[i prea explica ce o \mpinsese s`


fac` dragoste cu el \n acea noapte. Nu b`use atâta \ncât s`
nu-[i dea seama de ceea ce f`cea. Sim]ise nevoia s` se afle
\n bra]ele lui pentru a c`uta uitarea [i dac` fuseser`
motiva]ii ascunse \n gestul ei, nu vrusese niciodat` s`
aprofundeze problema.
– Sigur c` nu! ripost` ea violent. De altfel, habar nu
[tiam c` aveai pentru mine acele sentimente…
El \[i strânse pumnii.
– Acele sentimente? De ce refuzi s` spui lucrurilor pe
nume? Te iubeam! Nu am obiceiul s` cer \n c`s`torie toate
fetele cu care m` culc!
– Casa ar fi prea mic` s` le cuprind` pe toate!
El oft` furios.
– Nu te \n]eleg deloc. Când un b`rbat \]i ofer` dragostea
[i via]a lui, tu r`spunzi c` nu vrei!
– Nathan, tu…
Se \ntrerupse, dându-[i seama de prezen]a lui Bill, care-i
privea stupefiat. |n cunoscuse la ranch dintotdeauna [i el
asistase la multe certuri \ntre cei doi tineri, dar niciodat`
acestea nu avuseser` un ton atât de personal. |ntoarse spre
Nathan o privire acuzatoare.
– Sunt aici fiindc` sora mea are necazuri! Dar când vor fi
rezolvate, voi pleca din Canada cu primul avion [i nu mai
vreau niciodat` s` te v`d!
|ntorcându-i spatele, ea p`r`si grajdul cu pa[i furio[i.
– Patrick a spus \ntotdeauna c` sunte]i \n stare s` aprinde]i
casa \n timpul certurilor voastre, [uier` Bill printre din]i.
86 CAROLE DEAN

Ea zâmbi [i se relax` u[or. Totu[i, [tia c` nu se va sim]i


cu adev`rat destins` decât odat` \ntoars` \n Anglia [i
departe definitiv de Nathan, care transforma tot ce f`cea \n
b`[c`lie.
Bill izbucni \n râs.
– |mi pare bine c` te-ai \ntors, Brenda, remarc` omul cu
sinceritate. Ranchul nu era la fel f`r` tine.
– Nu-]i place pacea [i lini[tea, nu-i a[a, Bill? \l tachin` ea.
El cl`tin` din cap \n semn de \ncuviin]are.
– De mult` vreme nu l-am v`zut pe Nathan \ntr-o
asemenea stare!
– Ai reac]iona poate diferit dac` ai suporta tu
consecin]ele! se strâmb` ea.
– Sigur c` m-a[ \nfuria, ca to]i oamenii, de altfel, acum
când te-ai \ntors! replic` el cu un zâmbet larg. Ah, din acest
punct de vedere am murit de plictiseal` \n ultimul an!
Nu \n]elegea de ce lui Bill \i f`cea atâta pl`cere s`-i vad`
certându-se, dar prefer` s` nu aprofundeze chestiunea.
Cu un zâmbet la adresa gr`jdarului, se duse spre cas`.
Când ea iubea lini[tea vie]ii ei f`r` Nathan, cum puteau
al]ii s` se bucure de alterca]iile lor? Asta o dep`[ea! Erau
masochi[ti!
|n vestibul, fu \ntâmpinat` de urletele lui Grant.
– … [i eu \]i repet c` este nevasta mea [i eu voi fi cel care
o va duce la doctor! strig` cu \nc`p`]ânare la adresa fratelui
s`u.
Dac` \n seara din ajun avea o min` proast`, acum ar`ta
de-a dreptul \ngrozitor. Era alb ca varul [i ochii alba[tri \i
DINASTIA 87

erau \nfunda]i \n orbite, \nconjura]i de cearc`ne negre, \n


timp ce p`rul blond \i era \mpr`[tiat anarhic pe ]east`,
\ncâlcit [i f`r` luciu. Fizic, cei doi fra]i aveau aceea[i siluet`,
zvelt` [i atletic`, dar Grant mo[tenise de la mama lui p`rul
[i tenul deschis. Totu[i, amândoi aveau de la tat`l lor
caractere arogante [i mândre [i nici unul dintre ei n-ar fi
cedat nici cât negru sub unghie.
Nathan ridic` din umeri.
– Nu cred c` va fi de acord, \i explic` el cu calm.
Gura lui Grant se strâmb` de furie.
– Este vorba de copila[ul meu! {i eu…
– Grant, cred c` Nathan are dreptate, interveni Brenda
\naintând.
Ochii lui Grant se \nfl`c`rar`.
– A[ fi jurat c`-i vei ]ine parte! |ntotdeauna v` sus]ine]i
amândoi! ]ip` el.
Era de o asemenea rea-credin]` \ncât tân`ra nu se putu
\mpiedica s` nu râd` amar.
– |ntotdeauna face]i front comun contra altora! continu`
furios Grant. Chiar nu \n]eleg de ce nu v` c`s`tori]i!
– Grant! i-o retez` Nathan.
– {tiu, r`cni fratele lui. Este un subiect tabu! {i \n fond,
poate nu este o idee bun`! N-ai decât s` vezi cum s-a ales
praful de c`snicia mea… de vis!
Brendei i se strânse inima \n fa]a unei astfel de
disper`ri.
– Grant, ai mai b`ut, remarc` Nathan cu r`ceal`.
Treze[te-te sau du-te la culcare!
88 CAROLE DEAN

– Sunt treaz [i asta-i problema… Totul era mai bine


când eram beat!
|ntoarse spre Brenda privirea injectat` de sânge.
– Tat`l t`u avea poate dreptate, \n definitiv…
– Grant! tun` Nathan. Insultându-l pe tat`l Brendei nu-]i
vei rezolva problemele!
– Nu-l insultam deloc! Cred dimpotriv` c` el nu s-a
\n[elat. Vezi, Nathan, lucrurile iau o alt` \ntors`tur` când le
examinezi printr-o sticl` de whisky…
– Tu e[ti cel mai \n m`sur` s` [tii. Orice ar fi, nu e[ti \n
stare s-o duci pe Leslie la spital.
Grant se posomor\.
– Oricum, ea nu vrea. O s` fac o plimbare c`lare. Dac`
nevast`-mea catadicse[te s`-mi dea de [tire la \ntoarcere, s`
m` anun]e!
Ie[i trântind u[a dup` el.
– Este r`nit cu adev`rat, coment` Brenda trist`.
– Cum ar putea s` fie altfel? r`cni Nathan pe un ton
acuzator. Sora ta este pe cale s`-l distrug`.
R`mas` cu gura c`scat`, \l privi cum se \ndep`rteaz` f`r`
un cuvânt.
Leslie nu accept` s` mearg` la medic decât dac` Brenda
o \nso]ea [i insist` s`-l vad` pe doctorul Whittaker \ntre
patru ochi.
A[ezat lâng` Brenda \n sala de a[teptare, Nathan
frunz`rea mecanic o revist`. Tân`ra \i zvârli o privire
\ngrijorat`.
DINASTIA 89

– Nu fi nelini[tit`, spuse el cu vocea t`r`g`nat`. Sunt


convins c` va fi primit` la spital.
– Nu m` \ndoiesc c` e[ti un om foarte puternic [i nimeni
nu se opune dorin]elor tale, Nathan, dar…
– Nu este vorba despre asta, o \ntrerupse el sec. Toat`
lumea poate vedea c` Leslie este la cap`tul puterilor.
Avea dreptate. Leslie avea fa]a r`v`[it` \n acea diminea]`
[i p`rea epuizat`. F`r` nici o \ndoial`, dragostea pentru
so]ul ei nu era moart`, altfel nu ar fi fost a[a de afectat`.
Doctorul Whittaker insist` ca Leslie s` fie imediat
internat` \n clinica lui.
– Dar nu am adus nimic cu mine, protest` Leslie.
– M` \ntorc la ranch s`-]i aduc cele necesare, timp \n care
Nathan se va ocupa de forme, r`spunse blând Brenda. M`
\ntorc \ntr-o or`.
– Nu vreau s` r`mân aici! gemu Leslie.
Dar Whittaker o privi dezaprobator.
– Vrei acest copil, Leslie? \ntreb` el calm. Fiindc` dac` nu
te odihne[ti o s`pt`mân` sau dou`, tare mi-e team` c` se
va na[te \nainte de termen. {i chiar la [apte luni, nu pot
garanta c` va supravie]ui.
Cuvintele lui p`rur` s` o potoleasc` pe Leslie, care
ced`.
– Nu ]i-e fric` s`-mi \ncredin]ezi ma[ina ta? \ntreb`
r`ut`cioas` Brenda, luând cheile pe care i le \ntinse Nathan.
– }i-am \ncredin]at ceva mult mai pre]ios decât
blestemata asta de ma[in`, ripost` el dur. Dar ai totu[i grij`,
ad`ug` el urm`rindu-i pe Leslie [i pe doctor.
90 CAROLE DEAN

Brenda r`mase singur`. P`lise \n fa]a furiei amare din


vorbele lui Nathan. Vrusese s` spun` c`-i d`duse inima, dar
cum era posibil, când \n mod sigur, nu avea inim`!
– Ei? o \ntreb` Grant de cum p`trunse \n cas`. Unde este Leslie?
– Doctorul a hot`rât s` r`mân` la spital. Nu este nimic
grav, lini[te[te-te, ad`ug` ea când \l v`zu c` se \ng`lbene[te.
Dar are nevoie de odihn` timp de câteva s`pt`mâni, departe
de problemele voastre.
– Trebuie s-o v`d, spuse el luând cheile ma[inii.
– Nu cred c` este o idee prea bun`…
– Pu]in \mi pas` ceea ce crezi! i-o t`ie el cu b`d`r`nie.
Nu cer permisiunea ta.
– La fel \]i pas` [i de Leslie? \ntreb` ea cu r`ceal`,
pierzându-[i r`bdarea.
– Sigur c` nu…
– {i de copil?
– S` nu re\ncepem aceast` polemic`, Brenda, oft` el.
Leslie este so]ia mea [i-mi poart` copilul! Am dreptul s` fiu
lâng` ea!
|ntr-adev`r, nu-i putea nega acest drept.
– Las`-m` doar s`-i preg`tesc lucrurile lui Leslie [i vom
merge \mpreun` la spital.
– Te asigur c` nu sunt beat, afirm` el.
– Dar e[ti tulburat…
– De acord, ced` el oftând. Dar gr`be[te-te, te rog.
Ea se gr`bi s` fac` bagajul surorii sale [i-l g`si pe Grant
acolo unde \l l`sase, \n vestibul. El \i lu` bagajul din mâini
[i-l puse \n portbagajul ma[inii, apoi \ntinse mâna a[teptând
s`-i dea cheile.
DINASTIA 91

– Conduci ca o bunic`, rosti el \n fa]a privirii


tulbur`toare a tinerei.
– Numai c`, dac` eu conduc, sunt sigur` c` vom ajunge
\ntregi! ripost` ea a[ezându-se la volan.
– Dar când? bomb`ni el a[ezându-se lâng` ea. A[ vrea s`
ajung ast`zi la spital, dac` este posibil…
Dac` voia ceart`, ea nu avea de gând s`-i fac` jocul!
Mu[cându-[i buzele, demar` f`r` un cuvânt.
Când ajunser` la clinic`, se \ntreb` totu[i dac` n-ar fi fost
mai bine s`-l fi l`sat s`-[i descarce nervii pe ea. Poate c`
astfel n-ar fi arborat acel aer b`t`ios \n momentul
confrunt`rii cu so]ia lui. Lungit` pe patul c`m`ru]ei
imaculate, Leslie \ntoarse spre so]ul ei o privire
amenin]`toare.
– Unde este Nathan? \ntreb` Brenda cu o voce jalnic`.
– Vorbe[te cu doctorul, r`spunse sor`-sa, cu ochii furio[i
fixa]i asupra lui Grant. Ce faci aici, Grant? \l \ntreb` ea,
dispre]uitoare.
– Am venit s` v`d dac` fiul meu este bine.
– Fiul MEU, spuse ea cu superioritate. Sau fiica mea.
– Acest copila[ este [i al meu!
– Cum de e[ti sigur? \l sfid` ea.
– Leslie! Grant! V` rog, \i implor` Brenda.
Nu-i d`dur` nici o aten]ie.
– Dac` tu crezi c` o s` te las s` folose[ti acest copil cum
te-ai folosit de mine…
– Niciodat` nu te-am folosit! url` Grant, scos din s`rite.
Te-am IUBIT, dar niciodat` nu m-am servit de tine!
92 CAROLE DEAN

– Inutil s` min]i, strig` so]ia lui. Acum te cunosc, [i…


– M` acuzi de ceva fals! tun` el. {i o [tii!
– Ai m`rturisit chiar tu! strig` Leslie. Când ]i-am pus
\ntrebarea, mi-ai spus…
– C` eram la curent cu con]inutul testamentului tat`lui
meu, da! recunoscu el cu un ton violent. Ceea ce nu
\nseamn` c` am admis c` m-am servit de tine! Te iubeam [i
m-a[ fi c`s`torit cu tine oricum…
– Se \ntâmpl` s` nu te cred!
– Nu [tiu cine ]i-a \nveninat sufletul, dar…
– Nu am avut nevoie de nimeni ca s` descop`r adev`rul!
Eu… Oh!...
Ea deveni livid` [i mâinile i se crispar` pe burt`.
– Leslie, ce este? \ntreb` el repede, uitând instantaneu
de furie \n fa]a suferin]ei manifestate de so]ia lui, Leslie!
– Este… bebelu[ul, gâfâi ea. Dumnezeule, cred c` au
\nceput durerile… {i doctorul a spus c` era prea
devreme…
Ochii lui Leslie erau m`ri]i de spaim`.
– M` duc s`-l caut, spuse Brenda gr`bindu-se s` ias` pe culoar.
– Grant…? bâigui Leslie.
– Totul va fi bine, \]i promit, o lini[ti el.
– Oh, Dumnezeule…
Alergând pe culoarele spitalului, Brendei \i trecea prin
minte conversa]ia pe care tocmai o auzise. {tia acum de ce
Leslie \[i p`r`sise b`rbatul.
{i pentru acela[i motiv, nu ar putea niciodat` s`-[i
permit` s`-l iubeasc` pe Nathan…
Capitolul 6

Brenda [i Nathan se plictiseau \n sala de a[teptare când


Dan Whittaker veni la ei, terminându-[i examinarea.
– Leslie avea dreptate, spuse el. Bebelu[ul a hot`rât s`
soseasc` mai devreme.
– Nu se poate face nimic pentru a-l \mpiedica? \ntreb`
Nathan.
– Este prea târziu.
– Grant ar merita s` i se suceasc` gâtul! strig` Nathan
trecându-[i nervos mâna prin p`r.
– N-ar fi trebuit niciodat` s-o aduc aici, remarc` tân`ra cu
o voce tremur`toare.
– Exist` alte motive pentru aceast` na[tere prematur`, o
asigur` medicul. Leslie este epuizat` [i la cap`tul nervilor.
S-ar fi putut produce oricând.
– {i bebelu[ul? \ntreb` Brenda, cu ochii str`lucind de
lacrimi.
94 CAROLE DEAN

– Va trebui s` a[tept`m ca s` [tim, replic` doctorul


Whittaker cu pruden]`. Dar este pe mâini bune.
R`mas` singur` cu Nathan, Brenda \l privi printre gene.
Ea nu-i f`cuse nici un repro[, dar sim]ea c` o considera
responsabil` de ceea ce se petrecea. Grant era \n continuare
lâng` Leslie, dar acum când cuno[tea motivul certei lor, se
\ntreba dac` mariajul lor va ]ine. Ce se \ntâmplase oare ca
Leslie s` reac]ioneze a[a dup` patru ani de c`snicie?
Se ridic` [i \ncepu s` fac` pa[i, nervoas`.
– Ei bine? \l \ntreb` ea agresiv`. De ce nu spui ce ai pe suflet?
– {i ce am pe suflet, dup` tine? se interes` el cu o voce
prea blând` pentru gustul ei.
– Dac` ai chef s` m` faci albie de porci pentru rolul meu
\n aceast` afacere, nu ezita!
– Nu am nici un chef, replic` el ridicând din umeri.
– De ce? \ntreb` ea, agasat` de calmul lui.
– Pentru c` situa]ia nu s-ar schimba cu nimic.
– Nu, dar…
– Pentru numele lui Dumnezeu, Brenda, nu sunt a[a de
prost s`-mi \nchipui c` puteai s`-l \mpiedici pe Grant s` vin`
aici! strig` el exasperat. Dac` ai fi fost \n locul lui Leslie,
nimeni din lume n-ar fi putut s` m` oblige s` stau acas`!
Copilul lui Nathan… |ntr-un anumit moment al vie]ii ei,
visase cu o pl`cere ciudat`. Chiar [i acum, când i se
\ntâmpla s` se gândeasc`, se sim]ea cople[it` de o emo]ie
fierbinte care o f`cea s`-[i doreasc` s` se arunce \n bra]ele
lui… Slav` Domnului, reu[ea s` se st`pâneasc`, fiindc` ar fi
fost o adev`rat` nebunie.
DINASTIA 95

|[i \ndrept` gândurile spre sora ei. Deci ea \ncepea s`


b`nuiasc` ceea ce ea, Brenda, [tiuse \ntotdeauna – [tiuse c`
fra]ii Wade erau gata s` sacrifice totul pentru a p`stra
controlul ranchului [i dinastiei lor. Patrick poate, \[i lini[tise
con[tiin]a \mp`r]indu-[i bunurile \n p`r]i egale \ntre cei
patru copii dar, se pare c` Grant [i Nathan nu vedeau
lucrurile \n acest fel… Nu nega c` Grant o iubea pe Leslie,
cel pu]in atât cât putea iubi un Wade. Fiindc` v`zuse
tandre]ea nem`rginit` cu care o \nconjurase \n timpul celor
patru ani de c`s`torie. Dar [tia [i c` posesia unui ranch juca
un rol \n sentimente [i c` Nathan o ceruse \n c`s`torie din
acela[i motiv, f`r` ca dragostea s` joace un rol \n ceea ce
pentru el nu era decât un târg.
– |]i dai seama c` dac` i se \ntâmpl` ceva bebelu[ului,
totul se va termina \ntre Leslie [i Grant? o \ntreb` el dintr-o
dat`, cu brutalitate.
Smuls` din gânduri, ea \nghi]i \n sec.
– Vrei s` spui… Oh, nu!
O \nconjur` cu bra]ele.
– Este o posibilitate care trebuie luat` \n calcul, relu` el
cu blânde]e. Ai auzit ce a spus doctorul, copilul poate s` nu
supravie]uiasc`.
Dac` bebelu[ul murea, \i va distruge pe Leslie [i Grant…
Deoarece f`r` acest copil pe care \l doreau cu ardoare,
c`snicia lor nu va rezista, mai ales acum…
– O s` se aranjeze, murmur` tân`ra lâng` pieptul lui.
Trebuie!
|ndep`rtând-o de el, o privi.
96 CAROLE DEAN

– Trebuie s-o sun pe Mindy s`-i spun ce se \ntâmpl`…


– Las`-m` pe mine, \l \ntrerupse ea, [tergându-[i
lacrimile care-i curgeau pe obraji.
– Da, cred c` va fi mul]umit` s` te aud`.
|n câteva minute, Brenda explic` b`trânei ultimele
evenimente [i Mindy se \mblânzi, reg`sind \ntreaga tandre]e
pe care i-o purtase \ntotdeauna Brendei.
– S`rut-o pe Leslie când o s-o vezi, rosti ea cu o voce
deformat` de emo]ie. {i spune-i lui Grant… Spune-i….
– |n]eleg, Mindy, murmur` \ncet tân`ra, auzind cum
vocea ei se frânge. |]i voi telefona imediat ce… ce voi afla
ceva.
Dar timpul p`ru s` se eternizeze [i ziua cea lung` trecu
\ncet, \n chinurile nelini[tii. Noaptea \ncepea s` se lase când
Grant ie[i \n cele din urm` din sala de na[teri.
– Avem o fat`, sufl` el cu o voce gâtuit`. Este minunat`.
Are p`rul negru [i ochi alba[tri. {i… [i poate nu va trece
peste noapte…
Se cl`tin`, l`sându-[i lacrimile s` curg` de-a lungul obrajilor.
– {i Leslie? \ntreb` Brenda, cu vocea pierit`.
El se for]` s` o priveasc`.
– Este sfâr[it`, dar doctorul spune c` este bine.
– O putem vedea? Eu…
– Brenda! o \ntrerupse ferm Nathan, cuprinzând umerii
fratelui s`u. A[az`-te un moment cu Brenda, Grant, m` duc
s`-l v`d pe doctor.
Orice dorin]` de lupt` disp`ru de pe fa]a-i r`v`[it`, Grant
se l`s` s` cad` pe un scaun lâng` cumnata sa.
DINASTIA 97

– Este a[a de mic`, bolborosi el. Atât de minuscul`,


Brenda… Doamne… Am jurat c` dac` tr`ie[te [i dac`
Leslie vrea \n continuare s` divor]eze, o voi l`sa s` plece. A[
accepta totul dac` micu]a mea fiic` tr`ie[te…
– Tu… Ai l`sa-o pe Leslie s-o ia?
El \ncuviin]` din cap.
– Leslie a fost l`sat` s-o ]in` \n bra]e câteva clipe,
murmur` el, cu fa]a \mpietrit`, dar ciudat de emo]ionat`.
Ea plângea [i râdea \n acela[i timp, o iubea deja atât de
mult! Da, o voi l`sa s-o ia dac` vrea \n continuare s`
divor]eze, ad`ug` el cu o voce spart`.
– {i tu? \ntreb` ea. Ce vei face dac` ele pleac`?
El râse amar.
– Ce spuneai tu \ntotdeauna despre neamul Wade? Ah,
da! C` supravie]uiesc tuturor \ncerc`rilor! Ei bine, voi
supravie]ui! La naiba, m`car de n-ar fi atât de mic`… se
pr`bu[i el cu capul \ntre mâini. Nu este mai mare decât
mâna mea, Brenda… Cum poate un lucru atât de mic s` se
lupte pentru a tr`i?
Cu gâtul strâns, Brenda realiz` c` se \n[elase asupra
sentimentelor lui Grant pentru sora ei. F`r` nici o \ndoial`,
\[i iubea profund so]ia dac` era dispus s-o lase s` plece
\mpreun` cu copila[ul lor.
– Este o Wade, Grant, spuse ea cu fermitate. {i cei din
familia Wade nu dau niciodat` \napoi!
– Cu riscul de a te contrazice, mi-e team` c` voi fi
doborât dac` o pierd pe una dintre ele….
98 CAROLE DEAN

Cu siguran]`, era sincer [i chiar dac` o pierdeau pe


micu]a lor fiic`, Brenda era ferm hot`rât` s-o fac` pe sora ei
s` \n]eleag` c` nu era pierdut` c`snicia ei.
– Am numit-o Christiana, [opti el cu o voce pierdut`.
– Haide, Grant, trebuie s` ai \ncredere.
– Dac` ai vedea-o, Brenda…
– Leslie a adormit, \i \ntrerupse Nathan venind \n sala de
a[teptare. Avem permisiunea s` mergem s` vedem copila[ul
la incubator, \nainte de a pleca.
– Nu plec nic`ieri! strig` Grant ridicându-se. Vreau s`
r`mân lâng` Leslie. {i dac`… dac` va fi vreo noutate \n
leg`tur` cu Christiana, ]in s` fiu cu so]ia mea când… va
afla.
– Doctorul d` speran]e, Grant, spuse Nathan cu
blânde]e. Este minuscul`, este adev`rat, dar este viguroas`.
„Viguroas`“ p`rea un termen exagerat pentru a califica
p`pu[ica miniatural` care dormea \n incubatorul ei.
Fascinat`, Brenda urm`ri cu privirea mi[carea uneia dintre
mânu]e. Cum ar putea supravie]ui? P`rea atât de fragil`!
Brenda izbucni \n lacrimi.
– Dan crede c` este mai bine s` n-o deranj`m pe Leslie
\n seara aceasta, spuse Nathan cu o voce surd` \n timp ce
p`r`seau \nc`perea.
– Eu r`mân, repet` Grant. {i singur!
– Grant, tu…
– Pune-te \n locul lui, Nathan, \l \ntrerupse Brenda,
\nfruntându-l din privire.
Ochii lui Nathan se \mblânzir` [i ced`.
DINASTIA 99

– Voi fi aici mâine la prima or` a dimine]ii, spuse el


\mbr`]i[ându-[i fratele. Telefoneaz`-ne dac` ai vreo
noutate. M` \ndoiesc c` vom putea dormi prea mult \n
aceast` noapte…
Ea ar fi vrut s` r`mân` la spital, dar \n]elegea c` Grant
sim]ea nevoia s` r`mân` singur.
La ranch, \i povestir` lui Mindy ultimele nout`]i, apoi
b`trâna doamn` se duse la culcare.
– Vrei s` bei ceva? propuse Nathan.
– Da, mul]umesc, r`spunse Brenda luând paharul cu
coniac ce i se \ntindea. Vrei s`-]i preg`tesc un sandvi[?
– Nu, mul]umesc, nu mi-e foame.
– Nici mie… Crezi c` se va aranja, Nathan? \l implor` ea
cu ochii plini de lacrimi.
Niciodat` nu avusese nevoie de for]a lui ca \n aceast`
clip`.
– Nu [tiu, r`spunse el, recunoscându-[i neputin]a. M-am
uitat \ndelung la aceast` feti]` care lupt` pentru via]` [i…
La naiba, nu a[ fi crezut niciodat` c` un bebelu[ poate fi atât
de mic!
|nghi]i o gur` de coniac [i se strâmb`.
– Ai remarcat cum \]i seam`n`? relu` el cu o voce plin`
de durere.
Ea \i arunc` o privire surprins`.
– Nathan…
– |nainte de a o vedea, sarcina lui Leslie mi se p`ruse un
pic ireal`. Bine\n]eles c` o vedeam rotunjindu-se, dar…
100 CAROLE DEAN

când am pus ochii pe Christiana! Este portretul t`u,


Brenda… {i dac` moare, ar fi ca [i cum un pic din tine ar
muri!
– Nathan, nu…!
Punându-[i paharul jos, \l \nconjur` cu bra]ele [i-i puse
capul la pieptul ei, unde inima \[i accelerase ritmul.
– Am fi putut avea un bebelu[ ca acela…
Ea p`li, gândindu-se din nou la copilul pe care l-ar fi
putut face \mpreun` [i se sim]i r`v`[it` ca de fiecare dat`
când se gândea.
– Dumnezeule, ce nevoie am de tine \n seara aceasta!
rosti el privindu-i fa]a frumoas` [i palid`. Dormi cu mine
noaptea asta, Brenda, o implor` el.
{i ea, nu dorea altceva decât s` petreac` \n bra]ele lui
lungile ore care se anun]au. |i adres` un zâmbet slab.
– Camera ta sau a mea? \ntreb` ea r`gu[it`.
– Nu are importan]`, din moment ce suntem \mpreun`.
Nu avea importan]` ora, conta doar nevoia irezistibil` pe
care o aveau unul de altul.
|n camera lui Nathan, se dezbr`car` f`r` a se p`r`si din
ochi. El era mai sculptural ca niciodat` [i trupul musculos
era tot bronzat de soarele estival. Ochii lui se \ntunecar`
când Brenda \[i scoase bluza, apoi sutienul, etalând
frumuse]ea perfect` a sânilor. O ajut` s`-[i dea jos fusta [i
slipul de dantel` \nainte de a o lua \n bra]e.
Mâinile lui mari \i modelau curba [oldurilor [i o s`rut`
cu pasiune, strângând-o lâng` el. Ea \i sim]ea trupul lipit de
DINASTIA 101

al ei, neascunzându-i for]a dorin]ei. Pierdut`, scoase un


geam`t de pl`cere când buzele lui Nathan prinse unul
dintre sâni pentru o lung` mângâiere voluptuoas`.
Dorin]a lor de cel`lalt era atât de primitiv` ca \ns`[i
via]a…
Era gata s`-l priveasc` [i-l accept` ca o parte din sine,
bucuria de a face un tot cu el, anihilând orice gând \n timp
ce trupurile lor se animau \n acela[i ritm, \n lenta
ascensiune spre pl`cerea suprem`.
|i consuma acela[i foc [i atinser` \mpreun` apogeul
extazului, moment \n care Nathan \i strig` numele.
Cu fa]a \nfundat` la gâtul tinerei femei, \[i puse buzele
fierbin]i pe pielea ei.
– |ntotdeauna este atât de perfect cu tine, sufl` el. Nu am
cunoscut asta cu nici o alt` femeie.
Ea nu-l contrazise, con[tient` \n ciuda lipsei de
experien]` de sublimul unirii lor.
– S` nu vorbim, Nathan…
– Ai dreptate. Lucrurile iau o \ntors`tur` urât` când
discut`m amândoi….
{i noaptea trecu \ntr-o t`cere \ntrerupt` doar de
strig`tele lor de pl`cere. Nu se mai punea problema
somnului [i nu mai reu[eau s` se sature unul de cel`lalt. Era
aproape ora [ase când Brenda vru \n cele din urm` s` se
duc` \n camera ei.
– De ce? \ntreb` el cuprinzând-o iar \n bra]e.
Ca [i cum nu [tia c` era timpul pentru ea s`-[i
reconstituie ap`rarea lamentabil distrus`! De comun acord,
102 CAROLE DEAN

de aceast` dat` nu vorbiser` despre c`s`torie, gândindu-se


doar s` profite de momentul prezent. Dar ea nu avea mai
mult` \ncredere \n el acum decât \n urm` cu un an!
– Trebuie s` ne gr`bim s` lu`m micul dejun pentru a
merge la spital, r`spunse ea cu un ton non[alant,
\n`bu[indu-[i dorin]a nebun` de a-i acoperi cu s`rut`ri fru-
moasa-i fa]` marcat` de noaptea alb` pe care o petrecuser`.
– Brenda… spuse el prinzându-i bra]ul \n momentul
când ie[ea din pat. Vom cunoa[te [i alte nop]i ca aceasta?
– Nu, r`spunse ea evitându-i privirea.
– Brenda!
Cu mâini tremur`toare, ea \ncepu s` se \mbrace stângaci.
|njurând, el se ridic`.
– {tii c` vreau mai mult decât o noapte!
Ea \l privi f`r` s` clipeasc`.
– Pot s`-]i explic perfect ce s-a petrecut asear`, articul`
ea cu r`ceal`. Cel mai tân`r membru al familiei, un bebelu[,
se lupt` pentru via]`. {i noi am sim]it nevoia s` ne asigur`m
asupra propriilor noastre vie]i. Am f`cut-o \n modul cel mai
elementar [i primitiv!
El \nchise ochii [i-[i plimb` o mân` nesigur` peste
pleoape, acceptând adev`rul cu oboseal`.
– Du-te s` te aranjezi, rosti el dur. Vom merge \mpreun`
la spital.
Sub du[, ea l`s` lacrimile s` se amestece cu pic`turile de
ap` care-i curgeau pe obraji. Noaptea trecut`, f`cuse mai
mult decât s`-[i dovedeasc` faptul c` era vie… |[i dovedise
o dat` pentru totdeauna c` \l iubea pe Nathan… [i c`-l
DINASTIA 103

iubise \ntotdeauna. |[i amintea perfect ziua când \[i d`duse


seama [i unde se gr`bise s` alunge aceast` idee
tulbur`toare… Avea atunci optsprezece ani. Venea de la o
petrecere cu Gary Brody [i tân`rul se chinuise s` o conving`
s` i se dea. S`tul` de insisten]ele lui, \l p`r`sise brutal [i se
\ntorsese devreme acas`. Terminase seara discutând pa[nic
\n salon cu Nathan. Atunci realizase c` doar câteva cuvinte
cu el erau mai pre]ioase decât o noapte cu oricine
altcineva…
Când plecase s`-[i continue studiile \n Anglia, [tia c` \l
iube[te pe Nathan [i dac` ea crezuse un moment c`
lucrurile sunt posibile \ntre ei, \[i pierduse repede iluziile.
|ncercase cu disperare s` \n`bu[e aceast` dragoste.
Dar eforturile ei r`m`seser` zadarnice…
Capitolul 7

|n timp ce Brenda f`cea du[, Grand telefon` s` anun]e c`


acum Christianei \i mergea bine [i c` Dan Whittaker era
foarte optimist.
Când Brenda [i Nathan ajunser` la spital, Leslie era
treaz`. I se permisese s` se scoale [i, cu mâna \n cea a lui
Grant, st`tea \n fa]a incubatorului. Cei doi p`rin]i \[i
contemplau progenitura cu aceea[i expresie extatic`.
Brenda murea de dorin]a de a-[i vedea sora \ntre patru
ochi pentru a o asigura asupra sentimentelor pe care Grant
le avea pentru ea. Poate c` ini]ial posedarea ranchului
jucase un rol hot`râtor \n hot`rârea lui de a se \nsura cu
Leslie, dar nimeni nu putea acum s` se \ndoiasc` de
dragostea lui pentru ea.
Dar nici \n acea zi, nici \n urm`toarele nu putu s`-[i vad`
sora singur` pentru a-i vorbi. Venea zilnic s`-i fac` o vizit` la
spital, dar \ntotdeauna era un vizitator lâng` ea.
DINASTIA 105

Când Christiana f`cu dou` s`pt`mâni, Dan Whittaker,


satisf`cut de progresele micii sale paciente, se gândi s-o
trimit` acas` cu maic`-sa. Brenda \nc` nu putuse avea o
conversa]ie cu Leslie dar, pe moment, ferici]ii p`rin]i
p`reau s`-[i fi uitat disensiunile [i Grant petrecea cea mai
mare parte din timp cu so]ia [i fiica sa.
Când Brenda nu era la clinic`, desena \n camera ei
pentru a termina ilustra]iile la „Ursule]ul Koly“. Nu-l vedea
deloc pe Nathan, care absenta des sau se \ncuia \n biroul lui
s` lucreze.
– Nu prea pari s` te ocupi de Brenda, Nathan, remarc`
Leslie, preocupat`, \ntr-o diminea]` când cei doi tineri o
vizitau \n acela[i timp, dintr-o simpl` coinciden]`. O g`sesc
cam palid`…
Trebuie spus c` pe lâng` Leslie, c`reia maternitatea \i
priise [i str`lucea, oricine altcineva ar fi avut o min` proast`!
Brenda fierbea \n sine. Ce nevoie avea Leslie s` atrag`
aten]ia lui Nathan asupra ei, când nici m`car nu o privise de
dou` zile?
– Ar trebui s` fii masochist ca s` vrei s` ai grij` de
Brenda, ripost` el sec.
– Poate munce[te prea mult, relu` Leslie \ngrijorat`.
El ridic` din umeri.
– Este destul de mare ca s` [tie când s` se opreasc`.
– Dar…
– Leslie, o repezi Brenda. Nu am o min` proast`, nu
muncesc prea mult [i…
106 CAROLE DEAN

– {i precis nu are nevoie de mine s` m` ocup de ea,


complet` Nathan cu sarcasm.
– Ar trebui s` ie[i s` te mai distrezi un pic, o sf`tui Leslie
pe sora sa.
– Telefonul nu a \ncetat s` sune de când te-ai \ntors,
bomb`ni Nathan. To]i vechii ei iubi]i [tiu c` este aici!
Fa]a lui Leslie se lumin`.
– Gary te-a sunat?
– P`streaz`-]i instinctul matern pentru fiica ta, o repezi
Brenda cu indulgen]`, biata micu]`! |i vei g`si probabil un
so] \nainte de a p`r`si leag`nul!
– Nu, dac` mi se cere p`rerea! i-o retez` Grant cu
asprime.
Se \ntrerupse brusc [i-[i mu[c` buzele, dându-[i seama
de \n]elesul cuvintelor sale.
– Vr… vroiam s` spun…
– Ascult`, Leslie, interveni Nathan cu vocea lui
t`r`g`nat`, dac` asta \]i face cu adev`rat pl`cere, o s-o duc
pe Brenda la restaurant!
Pe punctul de a protesta Brenda \n]elese c` el
intervenise pentru a distrage aten]ia asupra apropourilor
fratelui s`u [i \i fu recunosc`toare.
– S-a \n]eles, hai s` lu`m o mas` bun` vegetarian`! lans`
ea mali]ioas`.
Expresia lui Nathan deveni combativ`.
– |n acest caz, vei mânca singur`, spuse el deschizând
u[a \nc`perii. Aveam \n minte un loc corect, nu unul dintre
acele locuri ridicole pentru ierbivore!
DINASTIA 107

– Bine! ced` ea râzând. Hai la Mere Tuker, dac` vrei.


|i auzir` pe Leslie [i Grant râzând \nainte de a \nchide
u[a. Afar`, tân`ra se destinse.
– Bietul Grant! Mi-a venit s` plâng când a f`cut acea
reflec]ie!
– Da, \ncuviin]` el sumbru, mergând lâng` ea. Refuz` \n
continuare s`-mi m`rturiseasc` motivul certei lor.
Ea \i evit` privirea.
– Trebuie s` fie ceva personal…
El cl`tin` din cap.
– Crezi c` mariajul lor va dura? \ntreb` el.
– Da, replic` ea f`r` s` ezite. Fiindc` se iubesc.
– Unde te duci? se interes` el brusc, v`zând-o c` se
\ndreapt` spre camioneta pe care o folosea \n timpul [ederii
ei la ferm`. Credeam c` mergem la restaurant.
Ea se \ntoarse spre el.
– Era doar pentru Leslie [i Grant.
– Poate, admise el, dar n-ar fi r`u dac` am mânca
\mpreun`.
– De ce? \ntreb` ea, \ncre]indu-[i sprâncenele cu un aer
b`nuitor.
– De ce nu? Amândoi am fost foarte ocupa]i ca s`
vorbim, \n ultimul timp.
– {i despre ce, Dumnezeule! Nu avem nimic s` ne
spunem!
– Ce faci cu Leslie [i Grant? o \ntreb` el cu o voce
glacial`. Chiar dac` nu te \ncânt`, faci \n continuare parte
din familie, s` [tii.
108 CAROLE DEAN

– Eu nu…
– Chiar dac` \]i place sau nu, eu de asemenea!
– {tiu! ripost` ea sec.
– Nu crezi c` exist` destule fric]iuni \ntre sora ta [i
fratele meu f`r` a ne amesteca [i noi? oft` el.
– E[ti sigur c` asta vrei? ced` ea, pu]in convins`.
– S` nu crezi c` e[ti irezistibil` dac` \]i accept trupul de
fiecare dat` când mi-l oferi… Te asigur c` nu o s` sar pe
tine, chiar dac` m` provoci, mai ales \ntr-o sal` de
restaurant \n]esat` de oameni.
Ea ro[i din cauza insultei, dar trebui s` recunoasc` –
\ntotdeauna ea fusese cea care i se oferise când f`cuser`
dragoste.
– Dac` trebuie s` ne unim pentru a-i \mpiedica pe Leslie
[i Grant, \]i sugerez s` nu te mai gânde[ti la cele dou` nop]i!
rosti ea cu duritate.
El rânji.
– Trebuie s` fiu nebun ca s` m` crezi \n stare.
– Atunci nu ne vom putea \n]elege niciodat`, Nathan…
– Scuz`-m`, oft` el re]inând-o de bra]. S` facem un
compromis. Eu nu voi uita cele dou` nop]i, dar nu voi vorbi
despre asta, bine?
Privirile li se \ncruci[ar` [i ea cl`tin` din cap a lehamite.
|n timpul dejunului la Mere Tuker, unul din
restaurantele cele mai c`utate din ora[, nu abordar` decât
subiecte perfect impersonale [i Brenda se relax` pân` la
punctul de a se sim]i fericit`. Era atât de sensibil` la
DINASTIA 109

farmecul lini[tit al \nso]itorului s`u \ncât remarc` imediat


când dispozi]ia lui se schimb`. Mirat`, \l v`zu c` fixeaz`
intrarea s`lii.
Un cuplu \[i f`cea apari]ia. B`rbatul, mic [i de vârst`
matur`, era evident \n admira]ia \nso]itoarei sale, o fat`
\nalt` [i zvelt`, cu ochi aurii, de aceea[i culoare cu colierul
de chihlimbar pe care-l purta la gât. Avea o rochie de un galben
luminos care se mula pe trupul ei perfect, dar era v`dit c`
frumuse]ea ei ar fi fost la fel de str`lucitoare \n orice alt` ]inut`.
Intuitiv, Brenda \n]elese c` era vorba de amanta lui
Nathan, fermec`toarea Dee Wallace. Era atât de diferit` fizic
de ea, \ncât se \ntreb` cum putuse Nathan s` treac` din
bra]ele acesteia \n ale sale…
Cuplul se instal` [i splendida creatur` f`cu turul s`lii cu
privirea. Ochii \i scânteiar` ca aurul topit când \l v`zu pe
Nathan [i sprâncenele i se \ncre]ir` u[or când descoperi
prezen]a Brendei. Murmurând câteva cuvinte \nso]itorului
ei, se ridic` [i se \ndrept` gra]ios c`tre masa lor.
– Bun`, Nathan, murmur` ea cu o voce r`gu[it`,
aplecându-se pentru a-l s`ruta pe buze.
El se ridic` \n picioare curtenitor.
– Dee, ]i-o prezint pe sora mea vitreg`, Brenda Jordan.
Brenda, Dee Wallace.
„Amanta mea“ complet` \n t`cere Brenda, fascinat` de
cuplul frumos pe care-l formau. Intimitatea lor nu l`sa nici
o \ndoial`, judecând dup` modul senzual [i posesiv
totodat` \n care tân`ra se sprijinea de el.
Dee scoase un mic râs fermec`tor.
110 CAROLE DEAN

– Un moment, am fost geloas` pe dumneata, m`rturisi


ea. Eram gata s`-]i scot ochii!
– Nu va fi necesar, replic` sec Brenda.
– E[ti englezoaic`, remarc` Dee cu uimire.
– }i-am spus c` este sora mea vitreg`, rânji Nathan
agasat. Chiar dup` zece ani, nu [i-a pierdut accentul
britanic.
– Foarte dr`gu]… spuse Dee, v`dit descump`nit` de
tonul lui Nathan.
– Vrei s` vii \mpreun` cu prietenul dumitale la masa
noastr`, domni[oar` Wallace? Propuse Brenda cu o voce
\ncordat`.
Tân`ra scutur` din cap.
– Mi-e team` c` este imposibil, sunt \n plin dejun de
afaceri. Poate alt`dat`? Ei bine, pe disear`, dragule! ad`ug`
ea cu un zâmbet str`lucitor la adresa lui Nathan.
– Da, r`spunse el repede.
Depuse un s`rut languros pe buzele lui Nathan \nainte
de a se \ntoarce c`tre Brenda.
– Sunt \ncântat` c` te-am cunoscut, Brenda.
Dup` plecarea ei, Brenda \i \ntinse [ervetul ei lui
Nathan.
– Ai ruj pe buze, morm`i ea, incapabil` s`-l priveasc` \n
fa]`.
El se [terse nervos pe gur`.
– E[ti amantul ei, declar` ea f`r` intona]ie.
– Da, ]ip` el, sfâ[iindu-[i [erve]elul de hârtie \n mii de
buc`]i.
DINASTIA 111

– Este foarte frumoas`.


– Da.
Brenda s-ar fi sim]it poate mai bine dac` ar fi putut-o ur\
pe Dee Wallace, dar era incapabil` fiindc` tân`ra era cu
adev`rat fermec`toare.
– Brenda! rânji el brusc. Nu a[ avea nevoie s` caut
compania altor femei dac` tu…
– Nu! strig` ea violent. Nu ad`uga nimic, Nathan.
– Nu, bine\n]eles, oft` el cu furie. Ai dreptate, nu ar
folosi la nimic. E[ti gata de plecare?
Ea se ridic` automat. Ce mult ar fi preferat s` nu fac`
niciodat` cuno[tin]` cu Dee Wallace! Era prea frumoas`,
prea simpatic`… {i era amanta lui Nathan.
Departe de a ameliora rela]iile lor, acest dejun ridic` [i
mai multe obstacole \ntre ei. De acum \ncolo, când Nathan
disp`rea nop]i \ntregi, tân`ra [tia cu cine era [i pentru ce…
|n acele seri, Brenda nu era \n stare s` lucreze. |n disperare
de cauz`, sfâr[i prin a accepta invita]ia la cin` a lui Gary
Brody.
El era cu doi ani mai mare ca ea [i la optsprezece ani
fusese uimit` de sofisticarea lui. Anii trecând, \l g`sea acum
ridicol de matur.
Petrecur` o sear` excelent` \n compania vechilor lor
prieteni, apoi Gary o conduse. Când v`zu c` o ia pe un alt
drum pentru a ajunge la ranch, \n]elese c` avea inten]ia s`
fac` o halt` pe traseu. Nu la umbra complice a acestui drum
se opreau s` flirteze când erau tineri?
112 CAROLE DEAN

– |]i aminte[ti? \ntreb` Gary \ntorcând pe un mic drum


de ]ar`.
– Da… Ascult`, Gary, vreau s` m` \ntorc [i…
– Glume[ti! replic` el oprind ma[ina \n vârful unei
coline \nverzite care domina micu]ul ora[ Cochrane,
iluminat str`lucitor. Noaptea era minunat`.
|[i puse bra]ul \n jurul umerilor tinerei.
|n t`cere, ea se trat` drept proast`. Cum putuse accepta
invita]ia lui la cin`? Ar fi trebuit s` ghiceasc` spre ce final se
ajungea! Dar, ce naiba, nu mai avea optsprezece ani [i
trecuse de vârsta idilelor!
– |ntr-adev`r, recunoscu ea cu ner`bdare. Dar ascult`…
– Mi-a fost dor de tine, s` [tii, murmur` el grav. Nu am
\n]eles niciodat` de ce te-ai dus s`-]i faci studiile \n Anglia.
– Pentru c` sunt englezoaic`, replic` ea sec.
– Da, dar…
– Gary, du-m` \napoi la ranch, te rog. M` doare capul
[i… Gary! protest` ea când el o lu` \n bra]e.
– E[ti cea mai frumoas` fat` pe care am v`zut-o vreodat`, [opti
el \nainte de a-i lua gura cu l`comie. Brenda… oh, Brenda…
– Gary, destul! strig` ea respingându-l. Las`-m`, ce
naiba! Am trecut de vârsta de a flirta \ntr-o ma[in`!
– Am putea merge la hotel.
– Nu, Gary.
– Ce se \ntâmpl`, Brenda? Vechii t`i prieteni nu mai sunt
suficient de buni pentru tine?
Se \ntâmpla pur [i simplu c` nu mai suporta alte bra]e \n
afar` de cele ale lui Nathan!
DINASTIA 113

– {tii c` nu este adev`rat. Dar te consider un prieten [i


nimic \n plus. {i acum, du-m` acas`, te rog.
Când se desp`r]ir`, el nu-i propuse s` se mai vad` [i ea
nu se mir`, con[tient` c` \l r`nise \n amorul propriu. Dar nu
putea s` se sileasc` s` simt` o dorin]` care se n`[tea foarte
u[or cu Nathan…
– Vrei s` bei un ultim pahar?
|n casa adormit`, ridic` ochii spre silueta \nalt` care se
\ncadra \n u[a salonului. Deci, Nathan se \ntorsese deja…
– Da, accept` ea ursuz`.
– Nu am decât cafea s`-]i ofer.
– Va merge foarte bine.
– Nu ai petrecut o sear` bun`, nu-i a[a? o \ntreb` el
a[ezându-se \n fa]a ei.
Ridicând din umeri, ea \nchise ochii a oboseal`.
– Mi-am terminat ilustra]iile la „Ursule]ul Koly“ ast`zi [i
am avut chef s` ies. Dar nu m` a[teptam s` fiu curtat` \ntr-o
ma[in` la terminarea serii!
– Gary?
Ea percepu tensiunea lui [i-l privi.
– Dar este vina mea, preciz` ea. N-ar fi trebuit niciodat`
s` accept s` ies cu el.
– |ntr-adev`r! rânji el ridicându-se.
– Nathan…?
O domina cu silueta lui \nalt`. Ridicând ochii spre el,
b`tu din pleoape.
– De fapt, toate serile mele sunt unele mai proaste ca
altele \n ultima vreme…
114 CAROLE DEAN

– Dar Dee…
– Nu e[ti tu! M-am s`turat s` caut lâng` alta ceea ce vreau
de la tine! bomb`ni el strângând-o lâng` el.
– Nathan, nu putem…!
– {i cine naiba a decretat un astfel de lucru? ]ip` el
furios. Nu sunt fericit decât lâng` tine, când m` cert cu tine,
când fac dragoste cu tine, când m` ur`[ti… Dumnezeule,
pot s`-]i suport chiar ura, atâta timp cât am speran]a c`-mi
vei apar]ine! La dracu cu celelalte femei, Brenda, pe TINE te
vreau! {i [tiu c` [i tu m` vrei…
– Nathan… Nu pot… reu[i ea s` articuleze. Te rog, nu
m` for]a…
El o privi \ndelung, \ntr-o t`cere ap`s`toare, apoi o
respinse cu brutalitate.
– Poate \ntr-o zi \mi vei da pân` la urm` explica]ii asupra
comportamentului t`u de ne\n]eles, fiindc` eu nu \n]eleg
nimic! tun` el \nainte de a p`r`si camera cu pa[i furio[i.
– Nici eu!
|ntorcându-se cu o tres`rire, Brenda o v`zu pe Mindy \n
pragul u[ii. Pierzându-[i brusc sângele rece, se refugie \n
bra]ele ei [i izbucni \n hohote de plâns convulsive. B`trâna
o l`s` s`-[i verse toate lacrimile \nainte de a o face s` se
a[eze lâng` ea, cu tandre]e.
– De ce \l respingi constant pe Nathan, când de fapt \l
iube[ti? \ntreb` aceasta cu blânde]e.
– Eu nu-l…
– Inutil s` m` min]i, Brenda. Te cunosc bine [i nu-mi
po]i ascunde nimic. {tiu c`-l iube[ti [i c` el \]i \mp`rt`[e[te
sentimentele.
DINASTIA 115

– Nu!
– Tocmai am auzit, Brenda [i pentru un b`rbat atât de
pasional ca el, o astfel de dorin]` nu poate \nsemna decât
c` te iube[te, chiar dac` nu \]i m`rturise[te. Eu nu sunt
complet senil`, s` [tii, [i la vremea mea am cunoscut [i eu
b`rba]i.
– Nu m` \ndoiesc, Mindy, sufl` tân`ra, venindu-i s` râd`
[i s` plâng` \n acela[i timp. Dar tu nu \n]elegi…
– Tocmai ]i-am aspus, admise Mindy. {i sora ta este la fel
de misterioas` pentru mine. Ea [i Grant au fost \ntotdeauna
\ndr`gosti]i unul de altul [i totu[i l-a p`r`sit când era
\ns`rcinat`! Cât despre tine, ]i-ai petrecut noaptea cu
Nathan \nainte de a pleca \n Anglia [i nici m`car nu te-ai
\ntors! Sunte]i nebune, pe cuvântul meu!
– Poate nu ai dreptate.
– Nu o s` te m`ri]i cu Nathan, nu-i a[a?
– Nu.
– {i Leslie? Va r`mâne cu Grant?
– Dac` pot face ceva \n privin]a asta, da! exclam` Brenda
cu hot`râre.
– Ai vreo idee ce a \ndemnat-o s` plece?
– Da…
– Sper s` r`mâi aici destul timp pentru a aranja lucrurile
\ntre ei! Fiindc` mica noastr` Christiana are nevoie de
amândoi p`rin]ii s`i!
– |]i promit s` fac tot ce-mi st` \n putin]`.
– {i apoi, presupun c`-l vei p`r`si din nou pe bietul
Nathan? o interog` Mindy cu un aer dezaprobator.
116 CAROLE DEAN

– Ca s`-l p`r`sesc, cum spui tu, ar fi trebuit s` fim


\mpreun`! protest` tân`ra.
Mindy scoase un oftat.
– {tiu c` am fost un pic cam dur` cu tine când te-ai
\ntors… Dar tu nu l-ai v`zut pe Nathan vara trecut`, când
nu ai mai venit. Eu da!
– Mindy, nu trebuie s` te iei dup` toate aparen]ele.
– Tu [i sora ta i-a]i dus \ntotdeauna de nas pe fra]ii
Wade, nu este nici o \ndoial`! spuse sec Mindy. {i asta nu se
va schimba!
– Voi pleca \n curând, Mindy [i \]i vei reg`si pacea [i
lini[tea.
– |mi place mai mult s`-l v`d pe Nathan tunând [i
fulgerând [i f`când scandal. Cel pu]in, este o dovad` c`
tr`ie[te!
– |[i va reveni, Mindy. |[i revine \ntotdeauna, ad`ug`
Brenda cu am`r`ciune.
– Da, sigur, va supravie]ui! Dar dac` tu pleci, ar putea
foarte bine s` cad` \n ghearele unei femei ca Dee
Wallace!
|n ciuda durerii ascu]ite pe care acest gând i-o cauza,
Brenda ridic` din sprâncene cu ironie.
– Credeam c` o pl`ceai pe domni[oara Wallace.
– Dar eu te prefer pe tine! |n orice caz, nu te voi l`sa
s`-i faci r`u din nou lui Nathan.
– Nu exist` nici un risc, r`spunse Brenda, convins` c`
Nathan nu putea suferi din aceast` cauz`.
DINASTIA 117

– Dar o vei l`sa pe Dee Wallace s`-l aib`?


– Credeam c` vrei fericirea lui Nathan!
– Cu tine, nu cu ea!
– |mi pare r`u, dar nu conta pe asta.
– E[ti o proast`, Brenda, remarc` b`trâna cu triste]e.
Niciodat` dou` persoane nu au fost f`cute unul pentru altul
ca tu [i Nathan.
– Romeo [i Julieta s-ar \ntoarce \n mormânt dac` te-ar
auzi! o zeflemisi Brenda.
– S` [tii c` nu e[ti nostim`. Po]i s` faci \n continuare
dovad` de dezinvoltur`, dar eu [tiu c` \ntr-o zi vei regreta
c` l-ai l`sat pe Nathan s` plece!
Regreta deja… Contrar anului precedent, \ncepea s` se
\ntrebe dac` nu era mai bine s` accepte cererea \n
c`s`torie a lui Nathan pentru a avea m`car o p`rticic` din
el pentru ea, decât s` nu-l aib` deloc [i s`-l piard` pentru
totdeauna…
Capitolul 8

– S` [tii c` nu se va sparge, Nathan, remarc` mali]ioas`


Leslie.
– Este a[a de mic`, r`spunse Nathan ]inând-o pe
Christiana de parc` ar fi fost un odor sfânt.
|n ajun, Grant \[i adusese so]ia [i fiica la ranch. Acum,
\n vârst` de o lun`, feti]a era \nc` minuscul`, dar luase \n
greutate rezonabil [i era \n perfect` stare de s`n`tate.
Noaptea trecut` trezise toat` casa cu ]ipete de foame.
Acum era s`tul` [i dormea ca un \ngera[ \n bra]ele lui
Nathan.
Brenda o contempl` cu inima plin` de emo]ie. F`r` nici
o \ndoial`, Nathan va fi un tat` minunat pentru copiii s`i.
Din nefericire, ea nu va fi mama lor…
Doar dac`… Trecuse deja o s`pt`mân` de la data
ciclului [i nimic nu se \ntâmplase… Se putea ca ultima lor
noapte de dragoste s` se fi fructificat? Gândul o tulbura
DINASTIA 119

profund. Era totu[i prea devreme s`-i vorbeasc` lui Nathan,


dar [tia c` nu ar fi \n stare s` tac` dac` \ndoielile i s-ar fi
confirmat.
– Acum, ]ine.
|i \ntinse bebelu[ul. Luase copilul \n bra]e de zeci de ori
la spital, dar de aceast` dat` totul p`rea s` aib` o alt`
semnifica]ie [i ochii i se umplur` de lacrimi când se uit` la
micu]a fa]` aureolat` de bucle brune.
– O s` frâng` inimi când va fi mare, observ` Nathan.
– Da, f`cu sec Grant.
– Va trebui s`-i facem un fr`]ior care s-o apere, murmur`
Leslie cu o voce r`gu[it`.
Fa]a lui Grant reflecta o a[a de mare fericire \ncât Brenda
fu tulburat`.
– Hm… Nathan, nu ai spus de o plimbare c`lare? \ntreb`
ea repede, \ntinzând-o pe Christiana tat`lui s`u, a c`rui
privire arz`toare nu o p`r`sea pe Leslie.
– Ce?... Da, sigur, \ncuviin]` Nathan ridicându-se [i
deschizându-i u[a. Ne vedem mai târziu!
– Ei ne-au uitat deja, remarc` Brenda oferindu-[i fa]a
mângâierii soarelui.
– Probabil… Asta vrea s` spun` c` nu mai facem o
plimbare cu caii?
– Nu-]i compune fa]a asta dezam`git`, spuse ea, sarcastic`.
El o prinse de bra] [i o \ntoarse.
– Dar sunt dezam`git! Afirm` el cu o voce surd`.
Ochii tinerei se m`rir` v`zând dorin]a plin` de pasiune
care scânteia \n privirea cenu[ie a lui Nathan.
120 CAROLE DEAN

– Credeam c` te vezi \n continuare cu Dee.


– Exact! Este un motiv s` nu merg s` m` plimb cu tine?
|n cine nu ai \ncredere, Brenda? |n mine sau \n tine?
– Cine te crezi? ]ip` ea furioas`. |]i \nchipui c` am stat \n
fa]a u[ii tale \n aceste ultime dou` s`pt`mâni?
– {i dac` ai f`cut-o, este probabil fiindc` nu eram acolo,
r`spunse el cu o voce t`r`g`nat`. Dar poate nu ai remarcat…?
Oh, ba da, [tia c` el \[i petrecuse nop]ile departe de
ranch [i Mindy era [i ea la curent, judecând dup` privirile
dezaprobatoare pe care i le lansa lui Nathan \n toate
dimine]ile! Se pare c` dorin]a pe care o avea pentru ea
nu-l \mpiedica s` se duc` s` se consoleze \n bra]ele alteia!
– N-ar fi trebuit, poate…? relu` el zeflemitor. Doar n-ai
s`-mi repro[ezi c` m` duc cu o femeie pe care nu este
nevoie s-o rog?
– Niciodat` nu a trebuit s` m` rogi.
– }i-ar fi pl`cut s` te implor \n genunchi!
Nu, n-ar fi vrut asta. Acum nu avea decât o dorin]` – s`
se \ntoarc` \n Anglia ca s` nu-l mai vad`.
– Te \n[eli, Nathan, articul` ea mieros. Nu am dorit decât
un lucru, s` m` la[i \n pace.
– {i acum, asta vrei?
Era bolnav`! Doar ideea c`-[i petrecea nop]ile f`când
dragoste cu Dee Wallace \i era insuportabil`!
– Duci via]a pe care ]i-o dore[ti, Nathan, spuse ea
ridicând din umeri.
– La naiba, nu-]i pas` de nimic, nu-i a[a? rânji el
privind-o cu r`ceal`.
DINASTIA 121

– Am devenit mult mai Wade decât credeam!


El inspir` profund pentru a-[i tempera furia.
– Vrei s` te plimbi cu mine, da sau nu?
– Nu pot, trebuie s`-mi petrec ziua la ranchul Brody,
m`rturisi ea \mpotriva voin]ei.
– Cu Gary?
– Da, confirm` ea, \n defensiv`.
– Cu b`rbatul „care te-a curtat \n ma[ina lui?“
– Da!
– Nu vei merge!
– Nu-mi spune c`… Nathan, l`s`-m` jos imediat!
El o ridicase [i-o aruncase pe um`r ca pe un pachet. F`r`
s`-i pese de ]ipetele ei o arunc` brutal pe scaunul din fa]` al
ma[inii sale [i, a[ezându-se lâng` ea, demar` \n tromb`.
– Dac` ai chef s` fii curtat` \ntr-o ma[in`, eu voi face asta.
Ea se \ntoarse spre el, scoas` din fire.
– Unde mergem?
– Te duc la munte, unde nimeni nu va auzi strig`tele tale
de ajutor, \n afar` de animale!
Cu fa]a aspr`, buzele crispate, el conduse un moment
lung f`r` s` spun` nimic. Când \l v`zu c` o ia pe drumul ce
ducea la lacul Moraine, \ncepu s` se \ngrijoreze.
– Nathan…
– Doar animalele, \]i aminte[ti? [uier` el printre din]ii
strân[i.
– Ascult`, Nathan, nu aveam de gând s`-mi petrec ziua
singur` cu Gary, la el trebuia s` vin` to]i prietenii [i…
Nathan, este ridicol! Ai mult de lucru, nu po]i s`-]i iei o zi
liber` a[a! spuse ea nemaiavând argumente.
122 CAROLE DEAN

– Totu[i asta fac.


– Este o prostie…
Ea se \ntrerupse \n fa]a mâniei care str`lucea \n ochii lui.
|ntorcând capul, \nghi]i \n sec nervoas`.
– Ce ai de gând s` faci?
– |notdeauna am avut fantezia s` te culc pe iarb` [i s` fac
dragoste cu tine la soare…
– Nu po]i s` faci dragoste cu mine de câte ori ai chef!
protest` ea.
– {i tu ai chef, ripost` el sigur pe sine.
{i era adev`rat… Imaginile pe care el le evocase o f`ceau
s` tremure de dorin]`…
Când opri ma[ina \ntr-un lumini[ \ncânt`tor, protejat de
un pâlc de brazi \nal]i, realiz` c` erau complet izola]i de
lume.
Furia disp`ruse complet din ochii lui Nathan [i nu se
citea \n ei decât o dorin]` fiebinte.
– Este mult timp de când nu m-am mai plimbat prin
ace[ti mun]i, remarc` el cu o voce r`gu[it`.
Dac` o plimbare trebuia s-o fac` s` uite de amenin]`rile
lui, era gata s` str`bat` p`durea \n lung [i-n lat! Totu[i, se
sim]ea frem`tând din tot trupul când o lu` de mân`
pentru a o conduce sub bolta verde a copacilor. Curând,
ajunser` la malul lacului ale c`rei ape lini[tite scânteiau la
soare.
– Te aduceam s` pescuie[ti aici când erai mic`. Dac`-mi
amintesc bine, urai s`-i prinzi \n cârlig pe bie]ii pe[ti[ori, la
vremea aceea! spuse el mali]ios.
DINASTIA 123

– Mi-ai spus c` nu sufeream!


– Ah, iat` locul de vis!
O opri sub un pin mare. Iarba era m`t`soas` [i verde sub
picioarele lor.
Ea \l privi, \ntrebându-se \n treac`t cum ochii lui Nathan,
atât de reci, puteau ar`ta atâta c`ldur`. Avu senza]ia stranie
de a se \neca \n profunzimea lor misterioas`.
Se l`s` s` cad` pe covorul gros de mu[chi [i-[i \nnod`
bra]ele \n jurul gâtului lui, \n timp ce el \i lua buzele cu
aviditate. Deloc gr`bi]i, aveau eternitatea \n fa]a lor pentru
a-[i potoli setea [i gurile se sorbeau cu voluptate, savurând
fiecare clip` delicioas` a s`rut`rilor lor. |n curând, bluza
Brendei alunec` \n iarb` [i buzele lui Nathan puser`
st`pânire pe pielea alb` [i dulce a sânilor ei.
|n timp ce o acoperea cu mângâieri rafinate, ea se
\ntreb` dac` purta copilul lui \n ea, dar acest gând fu
repede \nl`turat de valul senza]iilor minunate care o
cuprinseser`.
Oferindu-[i sânii, se cambr` lâng` el, invitându-l s-o
dezgoleasc` pân` la cap`t.
– De aceast` dat`, dragostea mea, vreau s`-mi apar]ii
total [i s` crezi c` nu po]i s` fii cu nici un b`rbat a[a cum
e[ti cu mine, gemu el, dezbr`când-o cu mâini experte.
D`-mi voie…
Gura lui acapar` sfârcul roz al sânului care se \nt`ri,
\ncurajând-o s`-[i prelungeasc` mângâierea, \n timp ce
mâinile i se plimbau pe trupul gol, explorându-l pân` \n
cele mai intime secrete.
124 CAROLE DEAN

Ea [tia acum, nici un b`rbat n-ar putea s-o iubeasc` a[a


ca el, fusese con[tient` de prima dat` când f`cuser`
dragoste. Poate c` din aceast` cauz` \mbr`]i[area lor deveni
s`lbatic` [i dureroas`, aproape disperat`, de parc` era
ultima dat` când \[i apar]ineau.
Aplecat peste ea, el se delect` cu fiecare buc`]ic` a
trupului [i cu o foame devastatoare [i când gura lui cald`
ajunse la miezul feminit`]ii ei, gemu de pl`cere [i se arcui
\ntre bra]ele lui pentru a-i apar]ine mai bine.
Se deschise [i-l sim]i frem`tând \n ea, timp \n care
trupurile lor se armonizau \n acela[i ritm [i extazul \i reuni
\n acela[i strig`t.
Lungi]i unul lâng` altul, l`sar` timp inimilor s`-[i
\ncetineasc` palpita]iile, contemplând cerul albastru,
printre ramurile pinului.
– Ca animalele, murmur` el \ntr-un suflu.
– Eu nu am strigat, obiect` ea, mângâind abdomenul
plat al lui Nathan.
– Ba da! zâmbi el privind-o.
Ea \[i aminti c`-i strigase dragostea \n culmea pl`cerii…
– {i eu iubesc trupul t`u, Brenda, [opti el mângâindu-i
sânii cu senzualitate. {i \mi place ce \mi face…
Ea-i scrut` fa]a aplecat` deasupra ei. Chiar credea c`
strig`tul de dragoste nu se adresase decât trupului lui? Nu
putu descifra altceva decât dorin]` pe frumoasa lui fa]`
crispat` \ntins` spre ea. Se putea oare s-o doreasc` din nou?
Atât de repede?...
DINASTIA 125

Petrecur` toat` ziua f`când dragoste sub pinul maiestuos,


dând [i primind, pierzând no]iunea timpului [i a tot ce nu
era minunata pl`cere pe care o cuno[teau \mpreun`.
– }i-e frig? \ntreb` el strângând-o. Mi-e team` c`
fanteziile nu ]in cont c` serile sunt r`coroase \n acest sfâr[it
de var`…
Fantezii. Da, aceast` intimitate minunat` pe care o
\mp`r]eau acum nu putea face parte decât dintr-un vis… {i
acest vis nu trebuia s` dispar`. Ast`zi, devenise o parte din
el [i-i era imposibil s` se despart` din nou.
Se rostogoli peste el [i-[i cufund` privirea \ntr-a lui.
– |nc`? murmur` el v`zând dorin]a ce str`lucea \n ochii
ei verzi.
Lungi minute mai târziu, z`ceau unul lâng` altul,
epuiza]i de un extaz [i mai magic decât precedentele. Un
curent de aer proasp`t mângâie trupurile lor ude de
sudoare.
– Nu vreau s` faci pneumonie, spuse el ajutând-o s` se
\mbrace. Sper s` nu fie prea târziu!
Era prea târziu pentru ea. |l iubea pe acest b`rbat. Toate
eforurile pentru a \nl`tura aceast` certitudine \n cursul
ultimilor patru ani fuseser` reduse la zero prin aceast` zi de
dragoste. Sigur, [tia c` Nathan vroia s-o ia \n c`s`torie
pentru ranch, dar dup` ceea ce \mp`rt`[iser`, [tia de
asemenea c` \l vroia cu disperare [i-l dorea din tot sufletul
ei… Spera c` taic`-s`u \i va ierta, dar nu mai putea lupta
contra acestei dragoste, avea prea mult` nevoie de Nathan
pentru a continua s` tr`iasc` f`r` el!
126 CAROLE DEAN

– Brenda…
{terse \ncet lacrimile care curgeau pe obrajii tinerei.
– Draga mea, nu vroiam s` te fac s` suferi! {tiu c`
devin nebun când te ]in \n bra]e, dragostea mea, dar…
Oh, iart`-m`! Am impresia c` nu m-a[ s`tura niciodat` de
tine!
– M` iube[ti cu adev`rat, Nathan?
Avea nevoie disperat` s`-l aud` spunând c` o iubea, chiar
dac` era con[tient` c` nu-i \mp`rt`[ea sentimentele.
– Este cea mai prosteasc` \ntrebare pe care am auzit-o
vreodat`!
– R`spunde-mi…
– |ntotdeauna te-am iubit, morm`i el, \ncepând s` se
\mbrace. Ce te-a apucat, Brenda?
– Am nevoie s` aflu c` sentimentele mele sunt un pic
\mp`rt`[ite! m`rturisi ea.
– Sentimentele tale? Brenda! strig` el \ngenunchind
lâng` ea. Brenda, vorbe[te-mi!
– Eram sincer` când ]i-am spus c` te iubesc, recunoscu
ea cu o voce surd`. Nu pot continua s` lupt astfel,
Nathan… Te iubesc [i dac` vrei \n continuare s` m` m`rit
cu tine, eu… Este da…
– Da?
– Da, vreau s` m` m`rit cu tine.
– Ce?
– Te-ai r`zgândit? \l \ntreb` ea cu o voce tremur`toare.
– Bine\n]eles c` nu! Deci vrei s` fii so]ia mea? \ntreb` el
nevenindu-i s` cread`.
DINASTIA 127

– Da.
– Când?
– Când? Dar… Nu m-am gândit \nc`.
El o ajut` s` se ridice.
– Nu-]i voi da nici cea mai mic` [ans` s` fugi din nou,
f`cu el cu am`r`ciune. Ne vom c`s`tori imediat ce se vor
face formele legale. {i dac` trebuie s` te \ntorci la
Londra…
– Trebuie, Nathan. Exist` apartamentul [i Carolyn…
– |n acest caz, voi veni cu tine. Ultima dat` când ai plecat
singur` la Londra, nu te-ai mai \ntors.
– |]i promit c` de aceast` dat` m` voi \ntoarce.
|n fond, ce putea s`-i fac` mai r`u decât s` se
c`s`toreasc` din interes cu ea? Dar trebuia s` accepte c`
singura dragoste pe care el va putea vreodat` s` i-o poarte,
va trece prin ranch…
– Brenda… {tim c` ne iubim [i c` urmeaz` s` ne
c`s`torim. Nu po]i s`-mi spui acum ce te-a f`cut s` fugi?
Mândria \i interzicea s` m`rturiseasc` oroarea pe care o
sim]ea la gândul c` se vedea c`s`torit` mai curând din
interes decât din dragoste.
– Nu este evident? brav` ea. |ntotdeauna te-am
considerat \ngrozitor de preten]ios. Dar ast`zi am \nv`]at c`
este suficient s` te ating ca arogan]a ta s` dispar`. Nu-mi mai
este fric` s` fiu so]ia ta.
– Fric`? o cert` el. Dar, Brenda…
Ea \i mângâie coapsa cu voluptate [i el se \ncord`
lâng` ea.
128 CAROLE DEAN

– Este prea frig pentru a re\ncepe, morm`i el cu o voce


r`gu[it`. Dar \n aceast` sear`, \]i promit…
Da, \n bra]ele lui, va g`si \ntotdeauna uitarea de care
avea nevoie, [i \mbr`]i[`rile lui \i devenir` atât de necesare
ca aerul pe care-l respira. {tiuse \ntotdeauna, de altfel, [i de
aceea se temuse atâta s`-l revad`!
|n timpul drumului de \ntoarcere la ranch, se pref`cu c`
doarme, con[tient` de privirea lui Nathan care nu o
p`r`sea. Nu era mai fericit` acum când acceptase s` se
m`rite, dar [tia c` ar fi mai nefericit` f`r` el…
– Brenda…
El \i mângâie u[or obrazul [i se trezi tres`rind, realizând
c` adormise pur [i simplu. B`tu din pleoape [i-[i d`du
seama c` ajunseser`. Nathan \i zâmbi tandru [i \nl`tur` o
[uvi]` lung` de pe fruntea tinerei.
– E[ti epuizat`, o tachin` el.
– Nu am experien]a ta! ripost` ea sec… Oh, scuz`-m`,
Nathan, nu vroiam…
– Brenda, n-am atins-o pe Dee de la \ntoarcerea ta, spuse
el calm.
Ea \i scrut` fa]a [i v`zu doar adev`r.
– Dar toate acele nop]i…
– Am preferat un pat \ntr-un hotel vecin`t`]ii camerei
tale…
– Hotel? Oh, Nathan…
– Nu neg c` mi-am petrecut serile cu Dee, dar nu [i
nop]ile.
DINASTIA 129

– Dar… Dar ea…


– Ea crede c` este altcineva \n via]a mea. {i, de fapt, a
existat \ntotdeauna altcineva! Contrar a ceea ce credeau
prietenele tale, n-am cunoscut atâtea femei [i n-am f`cut
dragoste cu toate fetele cu care am ie[it. Mi-a fost greu s`
accept c` cea pe care o vroiam cu adev`rat era sora mea
vitreg`, dar \n cele din urm` n-am avut de ales decât s` te
iubesc.
Din cauza testamentului lui Patrick, bine\n]eles! |n cele
din urm`, recuno[tea deschis! Nu preferase ea \ntotdeauna
adev`rul, oricât de dur ar fi fost, minciunii?
– Hai s` anun]`m marea veste lui Leslie [i Grant, articul`
ea penibil.
– Nu-]i este team` s` por]i numele atât de urât al
clanului Wade? o ironiz` el u[or. S` [tii c` de-abia cred c` ai
acceptat.
– O s` crezi!
Cu un mic râs, o ajut` s` coboare din ma[in` [i o lu` \n bra]e.
– Nu reu[esc s` m` satur de tine! gemu el dându-i gura
cu ardoare.
– Este prea devreme s` v` felicit?
Nathan se \ndep`rt` pentru a privi fa]a zâmb`rea]` a lui Bill.
– Poate nu, r`spunse el zâmbind.
– S` nu uita]i s` m` invita]i la nunt`! lans` gr`jdarul
\nainte de a pleca f`când un semn cu mâna.
L`sându-se condus` de Nathan \n cas`, Brenda avea
impresia c` este un condamnat trimis la e[afod. {tia c` nu-i
mai putea sc`pa când va anun]a planul lui de c`s`torie
familiei…
130 CAROLE DEAN

Locuin]a era lini[tit` [i nu se auzea nici un zgomot.


Mindy probabil era pe cale de a preg`ti cina. Cât despre
ferici]ii p`rin]i, \mp`ca]i, spera ea, trebuia s` fie lâng`
adorabilul lor copila[.
– Cum ai putut face un astfel de lucru? strig` brusc o
voce furioas` ie[it` nu se [tie de unde, tulburând lini[tea
casei. Cum naiba ai putut?
Lâng` ea, Nathan \n]epeni, v`zându-l pe fratele s`u
ivindu-se din salon. Grant era livid [i pe fa]a lui crispat` se
citea o expresie de profund dezgust.
– Grant, despre ce vorbe[ti?
– Credeam c` te cunosc, Brenda! o repezi el cu mânie.
Nu te-a[ fi crezut \n stare de asta!
N`ucit` de acest atac brutal, se strânse lâng` Nathan, cu
ochii m`ri]i.
– Grant! Faptul c` Brenda [i cu mine am petrecut ziua
\mpreun` nu te prive[te! tun` Nathan.
– Dar acea scrisoare m` prive[te! scrâ[ni Grant. {i ea este
aceea care a scris acele porc`rii! Ai fi putut s`-mi distrugi
c`snicia cu blestematele tale minciuni! ad`ug` el la adresa
tinerei stupefiate.
– Grant, ai de gând s` te explici? url` Nathan, scos din
s`rite.
– Este foarte simplu, vorbi fratele lui cu o voce
mu[c`toare. Scumpa mea cumnat` aici de fa]` i-a spus lui
Leslie c` m-am c`s`torit cu ea ca s` pun mâna pe partea ei
de ranch!
Capitolul 9

Brenda p`lise. Gâfâi, doborât` de acuza]ia lui Grant.


Sigur, credea c` se \nsurase cu Leslie din interes, dar
niciodat` nu-i trecuse prin gând s`-i \mp`rt`[easc` surorii
sale b`nuielile ei!
– }i-ai pierdut min]ile, Grant! ]ip` Natahan. Toate aceste
emo]ii te-au epuizat [i…
– Nici gând! i-o retez` frate-s`u cu iritare. Sunt [ocat,
furios, scârbit, dar nu sunt nici nebun, nici obosit!
|ntoarse spre Brenda privirea lui acuzatoare.
– |ntotdeauna te-am considerat ca pe sora mea [i
credeam cu naivitate c`-mi \mp`rt`[eai aceste sentimente!
– Dar a[a [i este!...
– Ai vrut s` m` distrugi, deliberat!
– Haide, Grant, [tii foarte bine c` Brenda este incapabil`
de un astfel de lucru, \l \ntrerupse sec Nathan.
Sprijinit de [emineu, \l privea pe fratele s`u mai mic care
p`[ea \n lungul [i latul camerei.
132 CAROLE DEAN

– {i acum, explic`-te!
– Azi-diminea]`, Leslie mi-a spus pân` la urm` motivele
plec`rii sale [i Brenda este cauza a toate! La naiba, v` da]i
seama c` ar fi putut s` piard` copilul?
– Grant, eu niciodat`…
– Bine\n]eles c` da, tu e[ti! Cine altcineva ar fi putut
scrie aceast` scrisoare?
– Brenda pretinde c` habar n-are despre ce vorbe[ti [i eu
o cred! spuse Nathan pe un ton f`r` replic`.
– Haide, m`rturise[te-i ce i-ai povestit lui Leslie, Brenda!
o \ncuraj` Grant pe un ton ironic. Deoarece asta-i
convingerea ta, de ce nu ai curajul s`-i spui c` m-am \nsurat
cu sora ta ca s` am partea ei de ranch?
Ea \[i \ntoarse privirea, evitând s` se uite la Nathan. Cum
putea s` nege ceva de care fusese \ntotdeauna convins`?
– Brenda…? o \ntreb` nelini[tit Nathan, a[teptând ca ea
s` dezmint` acuza]ia \ngrozitoare.
Cu ochii l`sa]i \n jos, ea \nghi]i \n sec.
– Este adev`rat c` a[a credeam, dar eu…
– Vezi? arunc` triumf`tor Grant.
– Dar niciodat` nu i-am scris asta lui Leslie! protest` ea
cople[it`. |mi ador sora [i nu i-a[ face niciodat` nici cel mai
mic r`u!
– Deci tu crezi c` Grant s-a \nsurat cu Leslie pentru ca
fra]ii Wade s` de]in` controlul ranchului… rosti rar Nathan.
Vorbea cu blânde]e, dar privirea lui era glacial` [i ea se
sim]ea \ncordat` ca o coard` de arc. Cuprins` de o
disperare ascu]it`, \i ghicea cel mai mic gând [i vedea cum
fuge iremediabil toat` speran]a de fericire cu el…
DINASTIA 133

Fiindc` se \n[elase \ngrozitor asupra lui, ca [i a lui Grant…


El era vizibil \ncremenit c`-l putuse crede capabil de astfel de
calcule sordide. Acum, n-ar mai vrea s-o ia \n c`s`torie…
O durere atroce \i \nv`lui inima \n timp ce adev`rul i se
impunea \n cele din urm`. Nathan nu vrusese niciodat` s-o
ia de so]ie pentru mo[tenirea ei, ceea ce \nsemna c` o
iubise dintotdeauna… {i ea ucisese aceast` dragoste cu
b`nuielile ei.
Dorea din tot sufletul s` se arunce la picioarele lui
pentru a-i implora iertarea, dar r`ceala distant` a privirii lui
o \nghe]a. De aici \nainte, Nathan nu mai era decât un str`in
la care nu va mai putea ajunge.
– Leslie crede c` eu am scris scrisoarea? \ntreb` ea dintr-o
r`suflare.
– Este convins` c` ai f`cut-o \n interesul ei, rânji Grant
dispre]uitor.
– Trebuie s-o v`d…
– |]i interzic s` te apropii de ea! o cert` el cu duritate.
Pleac` de aici [i nu te mai \ntoarce niciodat`!
– I-am cerut Brendei s` fie so]ia mea, interveni \ncet
Nathan. {i a acceptat!
Grant \[i privi fratele cu mil`.
– Tu ai iubit-o \ntotdeauna, spuse el pe un ton sarcastic.
M` \ntreb ce motive are s` se m`rite cu tine. |n fond, nu te-a
vrut anul trecut, nu? Ce contezi s` faci, Brenda? S`-l la[i
balt` \n fa]a altarului?
Fa]a dur` a lui Nathan era indescifrabil` [i era imposibil
s` ghice[ti dac` era atins de cuvintele crude ale fratelui s`u.
Ea se \ntoarse c`tre Grant.
134 CAROLE DEAN

– |]i jur c` n-am deloc inten]ia s`-i fac r`u lui Leslie, vorbi
ea cu o voce mâhnit`.
– Dac` \ndr`zne[ti s-o mai tulburi, \]i promit c` ai s`
regre]i!
Când tân`ra p`r`si \nc`perea, Nathan era la fereastr`, cu
spatele \ntors. Dar crisparea umerilor lui la]i spunea mult
despre sentimentele sale; f`r` nici o \ndoial`, d`dea
crezare cuvintelor fratelui lui [i nu mai vroia s` aib` de-a
face cu ea…
|n camera ei, Leslie dormea lini[tit` [i Brenda nu
\ndr`zni s-o scoale pentru a-[i lua r`mas-bun. Contempl`
\ndelung micu]a nepo]ic` adormit` lâng` mama ei,
\ntrebându-se cu disperare când le va revedea. Cu un oftat,
p`r`si camera f`r` s` se \ntoarc`.
Telefon` la aeroport pentru a-[i rezerva un loc la zborul
de a doua zi spre Londra, apoi \[i preg`ti bagajele. Un
singur [i unic gând i se \nvârtea \n minte: pierduse singurul
b`rbat pe care-l iubise vreodat`. F`r` ca ea s` b`nuiasc`, el
\i \mp`rt`[ise aceast` dragoste vreme de ani, dar din
gre[eala ei, totul era terminat de aici \ncolo…
– Pleci? Acum?
Mindy st`tea \n pragul camerei tinerei [i o privea, cu
sprâncenele \ncre]ite.
– B`nuiesc c` ai auzit ce s-a \ntâmplat, oft` Brenda,
[tergându-[i stângaci obrajii sc`lda]i \n lacrimi!
– Ar fi fost dificil altfel, Grant scotea ni[te ]ipete de ar fi
putut trezi [i un mort!
DINASTIA 135

– Totu[i, nu le-a trezit pe Leslie [i pe fiica ei…


– Când sora ta va fi la curent cu ce s-a petrecut, te asigur c`
Grant va avea necazuri! Va fi furioas` când va afla ce ]i-a f`cut!
– El se credea \ndrept`]it…
– {i era?
– Sigur c` nu! ripost` Brenda.
– Atunci, contezi pe faptul s`-]i faci bagajele [i s` fugi?
– Nu am de ales.
– Ai putea \n continuare s` te m`ri]i cu Nathan, suger`
\ncet b`trâna.
– Nu, replic` Brenda cu am`r`ciune. El nu mai
dore[te…
– Haide! Te-ar vrea chiar dac` ai comite o crim`!
– |ntr-un sens, asta am f`cut, i-am ucis \ncrederea…
– Patrick ar fi trebuit s` v` reuneasc` pe to]i pentru a v`
explica ultimele lui dorin]e, asta ar fi evitat multe
ne\n]elegeri!
– Nu mai are importan]` acum, oft` Brenda. Orice ar fi,
trebuie s` vorbesc cu Leslie \nainte de plecare. Voi dormi la
noapte la hotel.
– Dar aici e[ti acas` la tine [i nu-i dau mult timp lui Grant
s`-[i regrete cuvintele…
– De aici \ncolo, voi fi departe [i poate c` este bine a[a.
– Dar…
– Mindy, dac` nu te deranjez, a[ vrea s` vorbesc singur
cu Brenda.
Vocea era seac` [i fa]a lui Nathan, care se afla \n prag, era
rece [i distant`.
136 CAROLE DEAN

– |]i interzic s` te por]i urât cu ea, m` auzi? \l cert`


b`trâna \nainte de a ie[i.
– Nu am deloc aceast` inten]ie! spuse el cu superioritate.
R`mas` singur` cu el, Brenda se a[ez` pe pat [i-[i cobor\
privirea. Nu se a[teptase s`-l revad`, fiindc` nu aveau ce
s`-[i mai spun`… \n afar` de „adio“ poate?
– Vreau s` [tii c` nu te cred \n stare s` fi scris acea
scrisoare surorii tale.
– Da? \ntreb` ea, f`când ochii mari.
– Nu. {tiu c` o iube[ti prea mult pe Leslie pentru a-i face
r`u cu bun` [tiin]`.
– Mul]umesc… murmur` ea cu o voce tremur`toare.
– |n consecin]`, dac` nu ai f`cut-o deliberat, ea trebuie
s` fi interpretat anapoda ceva ce i-ai scris.
– Nu i-am scris niciodat` ceva pentru a fi interpretat \n
acest fel!
– Era foarte emotiv` \n timpul sarcinii. Poate c` a
influen]at-o \n privin]a lui Grant ceva ce i-ai scris \n leg`tur`
cu noi…
– Nathan, nu-i vorbeam niciodat` despre tine \n
coresponden]a mea. Spune-mi, mai are faimoasa scrisoare?
– Este \n camera lor, dar Grant nu vrea ca Leslie s` fie
deranjat`.
– O s`-i cer lui Leslie s` mi-o arate mai târziu.
– Nu ne r`mâne decât s` vorbim despre noi…
– Despre noi? \ntreb` ea pierit`.
– |n aceast` dup`-amiaz`, ai acceptat s` te c`s`tore[ti
cu mine…
DINASTIA 137

– Doar nu este posibil s` o mai dore[ti! strig` ea, r`v`[it`


de gravitatea privirii sale.
– |n fond, posezi \n continuare un sfert din ranch!
rânji el.
– Nathan…
– O s` te m`ri]i cu mine, o \ntrerupse el cu r`ceal` [i, de
aceast` dat`, vom merge pân` la cap`t.
– Nu! strig` ea, tulburat` de insensibilitatea lui. Nu,
Nathan!
– Nu s-a schimbat nimic \n leg`tur` cu azi dup`-amiaz`.
Când ai consim]it s` fii so]ia mea, nu te \ndoiai c` eu caut
s` pun mâna pe partea ta de ranch, acum, ai certitudinea!
– Nu mai cred c`…
– Da? M` uime[ti! o ironiz` el. Erai totu[i convins` când
ai fugit de mine anul trecut, nu?
– Nathan…
– Da sau nu? strig` el.
– Da… recunoscu ea cu o voce \ndurerat`.
– {i erai la fel de convins` când ne-am iubit \n mun]i,
ast`zi, nu?
– Da, dar…
– {i când mi-ai spus c` m` iube[ti [i c` te vei c`s`tori cu
mine? ad`ug` el pe un ton glacial.
– Nathan…
– R`spunde! r`cni el cu o voce feroce.
– Da, hohoti ea. Da, da, da…!
– Ei bine, o vei crede [i mai mult \n ziua nun]ii tale!
strig` el f`r` pic de remu[care.
138 CAROLE DEAN

– Nathan, ]i-am spus, nu mai cred…


– {i pot s` [tiu ce te-a f`cut s` te r`zgânde[ti? \ntreb` el
cu duritate.
– Mi-am dat seama c` te-am judecat gre[it când am v`zut
reac]ia la cuvintele lui Grant…
– Da, te iubeam, complet` el cu o voce dispre]uitoare.
Dar [tii ce am \nv`]at ast`zi, Brenda? Am \nv`]at c` dragostea
poate muri la fel de brusc cum s-a n`scut, arunc` el cu
r`ceal`. {i c` se poate transforma \n ur` \nc` [i mai repede!
– Nathan, nu…. \l implor` ea plângând. M-am \n[elat,
m-am \n[elat \ngrozitor…
– Asta este deja de domeniul trecutului, Brenda, o
\ntrerupse el cu ur`. Vei fi so]ia mea, dar doar cu numele.
Vreau partea ta de ranch, de acum \ncolo doar asta m`
intereseaz`. {i nu \ncerca s` fugi, sau \]i promit s` te fac s`
regre]i [i s` te duc cu for]a \n fa]a preotului! De aceast`
dat`, te vei c`s`tori cu mine!
Cu aceste cuvinte amenin]`toare, el se \ntoarse [i p`r`si
\nc`perea.
N`ucit`, ea d`du frâu liber lacrimilor. Nu f`cuse decât
s`-l r`neasc` pe Nathan, \i azvârlise dragostea \n fa]`, o
dragoste adânc` [i sincer` care nu avea pre]…
Nu avea nevoie s` fie ]inta dispre]ului lui pentru a
\n]elege c` \i pierduse iremediabil dragostea. |[i d`duse
seama din momentul \n care Grant vorbise… Cum de
putea s` fie atât de oarb` [i de proast`? Din vina ei, pierduse
tot ceea ce d`dea pre] vie]ii sale, acea dragoste minunat` pe
care o \mp`rt`[iser` \ntotdeauna.
DINASTIA 139

– Nu te mai po]i m`rita cu Nathan, acum… remarc`


trist` Leslie, când sora ei o puse la curent cu ultimele
evenimente.
– Oh, Leslie, eu…
– S`-l ia dracu pe Grant [i caracterul lui murdar! morm`i
Leslie luând-o \n bra]e pe Brenda care hohotea cu
disperare. I-am spus totu[i c` nu ai nici un amestec \n
aceast` poveste!
– Este adev`rat c` nu am scris eu aceast` scrisoare, dar
am crezut mult` vreme c` Grant s-a \nsurat cu tine pentru
partea ta de ranch, m`rturisi Brenda mohorât`, [tergându-[i
lacrimile. Cererea lui \n c`s`torie fusese foarte brutal` [i,
când Patrick a murit, am aflat c`-[i \mp`r]ise bunurile \ntre
noi patru…
– Brenda, am v`zut ast`zi testamentul lui Patrick, o
\ntrerupse blând Leslie. Era datat cu o s`pt`mân` \naintea
c`s`toriei noastre, dar chiar \nainte de asta, [tiam deja c`
gre[isem acordând credit acestei scrisori \ngrozitoare.
– Dar atunci, Grant…
– Nu [tia nimic despre ultimele dorin]e ale tat`lui s`u
când m-a cerut \n c`s`torie, complet` Leslie \ncet.
– Sunt atât de fericit`!
– Dar nu s-ar fi schimbat nimic dac` testamentul ar fi fost
datat chiar \n ziua cererii \n c`s`torie, preciz` sec Leslie. |l
iubesc pe Grant [i tr`iesc cu el de suficient` vreme ca s` [tiu
c` [i el m` iube[te. Dac` n-a[ fi fost atât de perturbat`
emo]ional de sarcina mea, n-ar fi dat nici cea mai mic`
aten]ie acestei scrisori.
140 CAROLE DEAN

– Dar nu \n]eleg ce am putut s` scriu ca s` crezi…


– Nu ai scris nimic.
– Dar Grant pretinde…
– Grant a fost furios când a aflat motivul plec`rii mele [i
nu a mai fost \n stare s` ra]ioneze corect. Dac` ar fi f`cut-o,
[i-ar fi dat seama c` n-ai fi putut s`-mi trimi]i o scrisoare
anonim`…
– Anonim`? o \ntrerupse Brenda cu o voce ascu]it`…
– Nu ]i-a spus c` era scris` la ma[in` [i nesemnat`?
– Nu… Pot s-o v`d, te rog?
– Bine\n]eles. M` duc s-o caut.
Pierdut` \n gânduri, Brenda era \mp`r]it` \ntre nevoia de
a vedea aceast` scrisoare [i o team` l`untric`… Faptul c`
nu era semnat` o dezvinov`]ea complet, dar o f`cea s`-i fie
fric` de ce va urma s` afle…
– Iat-o…
Brenda lu` bucata de hârtie [i o citi cu aviditate.
Cuvintele dactilografiate \i s`rir` \n ochi, ciudat de
familiare, dureros de familiare!
– Ai plicul? \ntreb` ea cu o voce r`gu[it`.
– Nu, l-am aruncat.
– Dar [tampila po[tei? Ne-ar fi permis s` vedem de unde
venea! strig` ea cu o voce ascu]it`.
– Nu cred. {tii, Londra este un ora[ mare!
Londra… Era tot ce vroia s` [tie… Fusese tr`dat` \n
mod \ngrozitor…
Capitolul 10

– {tii c` Nathan \mi va suci gâtul dac` afl` c` te-am ajutat


s` fugi? rânji Grant ridicând vocea pentru a acoperi
rumoarea asurzitoare a aeroportului. Am fost \ns`rcinat s`
te caut prin hoteluri, nu s` te urc \ntr-un avion pentru
Anglia!
– S` \ncerc`m s` nu fim v`zu]i, ripost` Brenda tr`gându-l
\ntr-un col], discret, lâng` poarta de \mbarcare.
El o privi \ngrijorat.
– E[ti sigur` c` trebuie s` pleci? Nathan nu te va l`sa
s`-l abandonezi a doua oar`, s` [tii. Te va urm`ri!
– Nu am inten]ia s` r`mân la Londra, \l asigur` ea. M` voi
\ntoarce.
– Dac` nu te g`se[te el \nainte… Nu-]i face iluzii, dac`
nu este aici deoarece crede c` pleci mâine, cu zborul la
care ai f`cut rezervare.
Nu anulase acea rezervare, dar reu[ise s` ob]in` un loc
\n avionul care zbura spre Toronto. De acolo, va avea un
142 CAROLE DEAN

zbor direct spre Anglia. Cum se a[tepta, când p`r`sise


ranchul o or` mai devreme, Nathan era \n curs de a o c`uta
prin toate hotelurile din regiune.
De[i nu era entuziasmat la gândul c`-[i \n[ela fratele,
Grant o \nso]ise la aeroport.
– Recunosc c` am f`cut-o de oaie cu scandalul meu,
spuse Grant, [i-mi cer scuze. Nu ]in deloc s` pleci!
– Nu plec din cauza ta, Grant.
– Orice ar fi, am stricat totul \ntre Nathan [i tine! oft` el
ab`tut.
– {tii prea bine c` armonia nu a domnit \n mod special
\ntre noi, spuse ea cu am`r`ciune.
– De acord, pe moment este furios, dar când se va
calma, \[i va da seama c` te iube[te \n continuare. Ce naiba!
A vrut \ntotdeauna s` se \nsoare cu tine, chiar \nainte ca
Leslie [i cu mine s` vorbim despre c`s`torie! Dar tata l-a
convins s` te lase s`-]i faci studiile \nainte de a-]i m`rturisi
sentimentele.
– Nu [tiam… sufl` ea, r`mânând cu gura c`scat`.
– Dac` ai fi [tiut, n-ai fi plecat niciodat` \n Anglia,
remarc` el cu sarcasm. Erai deja \ndr`gostit` de el \n acel
moment [i precis n-ai fi stat pe gânduri s`-l iei de b`rbat!
Dac` lucrurile s-ar fi petrecut astfel, ea n-ar fi cunoscut
ace[ti patru ani interminabili de suferin]`, \ncercând s`
resping` aceast` dragoste care o devora… Timpul [i
separarea \n`l]aser` \ntre ei bariere devenite de netrecut…
– P`rin]ii no[tri au judecat c` este mai bine s`-]i termini
\ntâi studiile, relu` Grant.
DINASTIA 143

– {i mama era la curent?


– Dragostea pe care el ]i-a purtat-o de când te-a v`zut [i
sentimentele mele pentru Leslie nu au fost niciodat` un
secret pentru Patrick [i Anna, oft` el ridicând din umeri.
Nathan [i cu mine a trebuit s` le l`s`m pe feti]ele care era]i
atunci s` creasc`, dar voi sunte]i singurele care a]i contat
pentru noi. Totu[i, eu nu am avut r`bdarea fratelui meu [i
i-am m`rturist lui Leslie dragostea mea \nainte s` \nceap`
studiile universitare. Când tu ai venit \n ultima vacan]` de
Pa[te [i ]i-ai petrecut noaptea cu Nathan, am crezut c` v-a]i
hot`rât pân` la urm`! Dar tu nu te-ai \ntors [i frate-meu s-a
\nchis \n el… Nimeni n-a \n]eles ce s-a petrecut.
Se \ntâmplase c` se l`sase proste[te influen]at` [i
\nveninat` \n suflet… Dar era prea devreme s`-i vorbeasc`
lui Grant. De mâine, \[i va \nfrunta du[manul \n fa]`.
– Acum, totul apar]ine de trecut, Grant.
– Dar Nathan este foarte hot`rât s` te reg`seasc`.
– Ca s` m` ia \n c`s`torie, [tiu, murmur` ea cu triste]e.
M` voi \ntoarce la ranch, dar cred c` va fi o gre[eal` s` ne
c`s`torim, ne vom distruge reciproc.
– Vreau s` cred c` unele ne\n]elegeri v` despart, dar…
Drace! Se anun]` zborul t`u! Chiar te vei \ntoarce, Brenda?
– Da, dar Nathan nu m` va ierta niciodat` [i \l \n]eleg…
El o \mbr`]i[` cu afec]iune [i o privi cum se
\ndep`rteaz`.
Zborul pân` la Toronto p`ru interminabil pentru tân`ra
femeie, la fel [i lunga a[teptare pentru avionul spre Londra.
Când intr` \n cele din urm` \n apartamentul ei, era palid` [i
avea fa]a tras`. F`cu un du[ rapid [i arunc` o privire peste
144 CAROLE DEAN

coresponden]`. Cartea po[tal` de la New York a lui Carolyn


\i smulse un zâmbet [i fu u[urat` citind scrisoarea editorului
ei anun]ând-o c` primise manuscrisul [i ilustra]iile pentru
„Ursule]ul Koly“ [i c` era deplin satisf`cut.
Se \mbr`c` \n grab` [i se privi \n oglind`, o clip`. |n
cursul acestor ultime dou`zeci [i patru de ore se maturizase
considerabil. Era din cauz` c` fusese atât de crunt
dezam`git` [i r`nit` de una dintre persoanele pe care le
iubea cel mai mult pe lume?...
|n micul restaurant, el era a[ezat la masa lui obi[nuit`, cu
un pahar de ap` \n fa]`, dar nu sim]i acea afec]iune care o
cuprindea de câte ori \l vedea.
Travers` sala pentru a p`r`si din ochi frumoasa lui fa]`
matur`, [i-[i \nghi]i lacrimile oprindu-se \n fa]a lui [i
\ndreptându-[i cu sfidare spatele.
– Bun` ziua, tat`.
El avu o privire mirat`, apoi zâmbi.
– Bun` ziua, draga mea, spuse el cu c`ldur`. Ce surpriz`
reu[it`!
– Chiar? spuse ea pe un ton amar, \ntrebându-se dac`-l
cunoscuse vreodat` cu adev`rat pe tat`l ei.
– Bine\n]eles, drag`! r`spunse el ridicându-se pentru a-i
oferi un scaun, pe care ea se pr`bu[i. Totul s-a aranjat cu
Leslie? se interes` el vesel.
Ea \i arunc` o privire rece. Era exact ca de obicei, b`rbat
frumos aproape de cincizeci de ani, cu tr`s`turile u[or
marcate de alcool. Nu, nu se schimbase [i totu[i, niciodat`
nu va mai avea pentru el acelea[i elanuri ca \nainte…
DINASTIA 145

– Vei fi dezam`git dac` \]i voi spune da? brav` ea cu o


privire dur`.
Ochii c`prui ai lui Andrew Jordan se \ngustar`, singura
schimbare notabil` de pe fa]a lui.
– Vrei s` spui invers, f`r` \ndoial`, dr`gu]o?
– Nu-mi mai spune a[a! ]ip` ea. {i spune-mi de ce ai
f`cut asta, tat`?
– De ce am f`cut, ce?
Lista mâr[`viilor lui era lung`… F`cuse totul ca ea s`-i
urasc` pe cei din familia Wade, când se apropiaser` \n urm`
cu patru ani… |i spusese c` Nathan nu vroia s` se \nsoare
cu ea decât pentru a câ[tiga astfel partea ei de ranch, cei ca
Wade erau fiin]e interesate [i f`r` scrupule, f`r` excep]ie. El
adresase acea scrisoare infam` lui Leslie \n scopul de a-i
distruge c`snicia. Dragostea nu putea justifica astfel de
josnicii, nu, era imposibil!
Ea \i arunc` o privire veninoas`.
– Trebuie s` fi fost foarte u[or de influen]at, murmur` ea
dezgustat`. Deja mi-era team` de dragostea pe care i-o
purtam lui Nathan când am venit \n Anglia, acum patru ani.
|ntotdeauna sim]isem o oarecare fric` fa]` de Patrick,
impresionat` de felul \n care ob]inea tot ce dorea.
– A[a a avut-o pe mama ta! acuz` el cu violen]`. Noi eram
un cuplu unit…
– C`snicia voastr` era complet ratat`, ripost` ea dur. Nu
erai niciodat` acas` când eram mic`!
– Patrick Wade mi-a luat locul! se ap`r` el. {tii bine c`
pentru asta am \nceput s` beau [i s` fug de acas`.
– {tiu c` mi-ai spus c` erau aman]i de ani de zile [i
Patrick nu putea discuta din cauza bolii so]iei lui!
146 CAROLE DEAN

– Bine\n]eles… Ce te-a apucat, Brenda?


– Am v`zut scrisoarea pe care i-ai trimis-o lui Leslie. „Un
Wade ia \ntotdeauna ceea ce vrea, chiar dac` trebuie s`
treac` peste al]ii pentru a reu[i“ cit` ea cu o voce furioas`.
„Grant nu s-a \nsurat cu tine decât pentru a p`stra controlul
ranchului; dac` nu aveai partea ta de mo[tenire, nu s-ar fi
interesat niciodat` de tine“. Aceste fraze \mi sunt familiare,
tat`! Este aproape cuvânt cu cuvânt ceea ce-mi repe]i de ani
de zile!
– Nu m` a[teptam ca proasta aceea s` p`streze
scrisoarea, [uier` el printre din]i.
– Credeai c` o va rupe \n sup`rarea ei, dar c` vorbele tale
vor sl`bi pu]in câte pu]in dragostea ei pentru Grant, cum ar
fi trebuit s` se \ntâmple cu Nathan [i cu mine!
– Recunosc c` am scris aceast` scrisoare fiicei mele! o
sfid` el. Ce este r`u \n a vrea s` o ap`r?
Cum se putuse l`sa convins` de ]es`tura lui de minciuni?
Cum putuse s` cread` c` Patrick distrusese c`snicia
p`rin]ilor lui [i-l \mpinsese pe taic`-s`u s` bea? C` Andrew
\ncercase s` ob]in` custodia fiicelor sale [i Patrick depusese
m`rturie c` Andrew Jordan era un alcoolic, iresponsabil
pentru a-i smulge copiii? Cum putuse fi a[a de naiv`? Mai [i
crezuse c` Patrick depusese o mare sum` de bani pe
numele lui Andrew pentru ca acesta s`-[i \nece amarul \n
alcool [i s`-[i sape astfel mormântul.
Dar acum, când [tia ce-i f`cuse taic`-s`u lui Leslie,
Brenda \[i d`dea seama cât trebuie s` fi deformat el
realitatea. Maic`-sa se \ntorsese probabil la Patrick pentru c`
so]ul ei era alcoolic [i Andrew pretinsese \ntr-adev`r bani de
DINASTIA 147

la Patrick ca o compensa]ie a pierderii fiicelor sale! Era


sordid [i dezgust`tor [i tân`ra era disperat` s` vad` cât de
prost \[i judecase mama [i pe cei din familia Wade, din
cauza tat`lui ei.
– Ce s-a \ntâmplat cu adev`rat \n to]i acei ani, tat`? \l
\ntreb` ea cu r`ceal`.
– }i-am spus…
– De aceast` dat`, vreau adev`rul!
– M-ar interesa [i pe mine s`-l aud din gura dumitale! Se
auzi o voce furioas` din spatele lor.
Brenda se \ntoarse [i-l v`zu pe Nathan la câ]iva pa[i de
ei. De cât timp era acolo? Ce f`cea? Cum ajunsese aici?
El se ridic` [i veni s` se a[eze la masa lor, nep`sându-i de
protestele tat`lui tinerei femei.
– Ce naiba…! Un Wade!
– Da, unul dintre acei Wade atât de temu]i! exclam`
Nathan luând mâna Brendei \ntr-a sa. Totul se va aranja
acum, ad`ug` el \ncet la adresa Brendei. Pân` la urm`, am
\n]eles.
Ea \[i afund` privirea avid` \n ochii lui. Venise s-o caute!
Dar \n privirea lui era furie sau dragoste? N-ar fi putut
spune.
– D`-mi versiunea dumitale a lucrurilor, Jordan! \i
ordon` el cu dispre].
– Nu te prive[te, b`iatule…
– Ba da, fiindc` \]i permi]i s`-]i calomniezi familia! {i este
[i mai mult problema mea, dat fiind faptul c` Brenda va fi
so]ia mea.
Andrew Jordan se ridic` brusc.
148 CAROLE DEAN

– Nu se va m`rita cu un Wade! ]ip` el. Ea…


– Brenda?
Ea ridic` ochii [i \ntâlni privirea plin` de dragoste a lui
Nathan. Degetele lor se strânser` cu ardoare. Grant avea
dreptate, Nathan continua s-o iubeasc`!
Se \ntoarse spre tat`l ei [i-l m`sur`.
– Sunt gata s`-l implor pe acest Wade, cum spui tu, s` se
\nsoare cu mine!
– Tu… se bâlbâi Jordan gata s` se sufoce. Un Wade!
– Chiar a[a! ripost` ea, triumf`toare.
– Dumnezeule, tu…
– Cred c` este inutil s`-]i precizez c` nu vei fi invitat la
nunt`, \l \ntrerupse Nathan cu r`ceal`.
– A[ prefera s` fiu spânzurat mai bine, decât…
– O s` ne c`s`torim, a[a cum ar fi trebuit s-o facem cu
mult timp \n urm`, dac` minciunile otr`vite ale tat`lui t`u
nu ne-ar fi desp`r]it, sufl` Nathan la urechea tinerei.
– Minciuni! strig` Jordan furios. Tat`l t`u…
– Nu s-a interesat de nici o alt` femeie \nainte de
moartea mamei mele! A \ntâlnit-o pe Anna la doi ani dup`
dispari]ia mamei [i, la vremea aceea, ea era divor]at` de
dumneata! Dar cred c` versiunea dumitale este diferit`…
Se \ntoarse spre Brenda.
– Nu-i a[a, dragostea mea?
– A pretins c`… Patrick [i mama s-au \ndr`gostit unul de
cel`lalt când eu nu eram decât un bebelu[ [i au devenit
aman]i. Spune c` din cauza asta a \nceput s` bea…
– E[ti un nemernic, Jordan! Te-ai servit de credulitatea
acestor feti]e atât de u[or de manevrat! Când dumneata [i
DINASTIA 149

so]ia dumitale a]i divor]at, Brenda era prea mic` pentru a-[i
da seama cum erai cu adev`rat, un be]iv violent [i…
– Taci! url` Andrew Jordan. Anna mi-a fost credincioas` [i…
– Nu te-a \n[elat niciodat` \n timpul c`s`toriei voastre,
i-o retez` Nathan cu r`ceal`. Dar te sim]eai vinovat c` bei [i
ai preferat s-o acoperi de vin`, când ea nu avea nimic s`-[i
repro[eze! Ai fost \ntotdeauna un so] [i un tat` brutal [i
abuziv…
– N-am ridicat niciodat` mâna asupra Brendei!
Prea buim`cit` de ce auzea, tân`ra era incapabil` s`
intervin`. P`strase \ntotdeauna din copil`rie amintirea unui
tat` fermec`tor [i vesel, un pic iresponsabil, desigur, dar
care-[i adora mica familie. {i iat` c`, de ieri, nu \ncet` s` fac`
descoperiri \ngrozitoare \n privin]a lui!
– Leslie \[i aminte[te multe lucruri! ripost` Nathan pe un
ton mu[c`tor. {i Brenda ar fi sfâr[it mai devreme sau mai
târziu s`-[i dea seama câte parale faci.
Se uit` la tân`ra femeie cu o blânde]e infinit`.
– Nu te-ai \ntrebat niciodat` de ce Leslie nu a luat
contact cu tat`l vostru dup` plecarea din Anglia?
– Nu… El era atât de plin de farmec… Nu… Nu [tiu…
– Nu m` \ndoiam c` l-ai reg`sit \nainte de a veni s` te
caut cu o lun` \n urm`. Altfel, a[ fi \n]eles poate de ce
respingeai atâta familia. Dar când mi-ai spus c` se
schimbase, nu ceream decât s` te cred.
– Aveai dreptate, Nathan, este bolnav.
– E[ti pe cale de a te l`sa p`c`lit` de el, cum biata ta
mam` a f`cut-o cu taic`-s`u, declar` Jordan, plin de ur`. Ei
mi-au luat fetele dându-mi banii pe care nu-i cerusem…
150 CAROLE DEAN

– Anna judeca prezen]a dumitale nedorit` lâng` Brenda


[i Leslie, strig` Nathan. {i acei bani erau destina]i s`
serveasc` pl`]ii unei cure de dezintoxicare [i drept ajutor
pân` ]i-ai fi g`sit o slujb`! Dar sunt convins c` le-ai g`sit o
alt` \ntrebuin]are!
Andrew Jordan se \nro[i.
– Orice ar fi, tat`l t`u a \ncercat s` m` cumpere!
– A vrut s`-]i dea o [ans` s` faci ceva cu via]a dumitale, \l
corect` cu asprime Nathan. A f`cut-o doar pentru Anna,
fiindc` pu]in \i p`sa de ce putea s` ]i se \ntâmple! {i \l
\n]eleg!
– E[ti un…
– Poate c` suntem \ntr-un loc public, dar dac` m` insul]i,
\]i jur c` nu voi ezita s`-]i sparg mutra!
Andrew Jordan p`li.
– Cei din familia Wade [i blestemata lor putere! Nu
valora]i nimic nici unul, nici altul! morm`i el cu
am`r`ciune. Leslie [i Grant! Tu [i Brenda…
– Nu \n]eleg de ce ai vrut s` ne faci r`u, mie [i lui Leslie,
rosti Brenda adresându-i o privire \ndurerat`. Ce ]i-am f`cut
noi?
– Nimic, scrâ[ni el. Dar dac` Anna [i Patrick erau mor]i,
voi era]i vii, amândou`!
Ea \nghi]i \n sec.
– {i când mi-ai spus vara trecut` c` erai condamnat, era
adev`rat? \l \ntreb` ea.
– To]i suntem, nu? rânji el. Am v`zut c` se petrecuse
ceva \ntre tine [i fiul lui Wade la Pa[tele trecut [i nu vroiam
ca asta s` duc` la c`s`torie!
DINASTIA 151

– Atunci, ai inventat acea vizit` la doctor care ]i-ar fi spus


c` nu mai ai mai mult de doi ani de tr`it!
|[i aminti disperarea ei când taic`-s`u \i f`cuse acea
dezv`luire. Cum s-ar fi putut \ntoarce lâng` Nathan [tiind c`
Patrick Wade era responsabil de moartea tat`lui s`u? {i totul
nu fusese decât o minciun`.
– Da, confirm` Andrew Jordan cu satisfac]ie.
– M` dezgu[ti, remarc` Nathan cu o voce scârbit`.
Brenda [i Leslie sunt fetele dumitale, ce naiba!
– {ti]i… murmur` gânditor tat`l tinerei. M-am gândit
chiar un moment s-o fac pe Brenda s` cread` c` Patrick era
tat`l ei..
Zâmbi cu toat` gura.
– Ar fi fost pasionant, nu?
– Chiar e[ti bolnav, ]ip` Nathan, scos din fire. Dar nu vei
mai avea ocazia s-o min]i pe Brenda!
– Nici n-a[ mai putea, acum când cunoa[te adev`rul!
replic` Jordan ridicând din umeri. P`cat, ce m-a[ mai fi
distrat!
|nlemnit`, tân`ra nu-[i credea urechilor. Acesta era omul
pe care credea c`-l cunoa[te? Avea \n fa]a ei o fiin]` c`reia
nu-i p`sa de nimic [i de nimeni, care nu vroia decât s`
r`neasc` [i s` distrug` [i se servise de ea pentru a-[i atinge
scopul. Chiar ea \i d`duse arme \mpotriva sa! O folosise
pentru a face r`u tuturor celor pe care ea \i iubea!
– Vino, Brenda, s` mergem, spuse \ncet Nathan luându-i
bra]ul.
Ea f`cu câ]iva pa[i [i se opri dintr-o dat`, ca prins` de o
inspira]ie brusc`. |ntorcându-se la masa tat`lui ei, se aplec`
152 CAROLE DEAN

spre el [i-l p`lmui cu toat` puterea pentru a-[i potoli amarul


[i ura care se rev`rsau din inima ei grea.
– Nu cred c` te intereseaz` prea mult, dar afl` c` ai o
nepo]ic`, Christiana Wade! spuse ea cu r`ceal`. {i cam
peste opt luni, vei fi din nou bunic, tot al unui mic Wade!
Dar nu-]i vei vedea niciodat` nepo]ii!
Tr`gându-l pe Nathan, p`r`si \n grab` sala
restaurantului, f`r` s`-i pese de privirile aiurite ale clien]ilor.
|n taxiul care-i ducea, plânse \ndelung la pieptul lui
Nathan.
– Nu chiar \n acest fel speram s` aflu \ntr-o zi c` voi
deveni tat`… murmur` el tandru lâng` tâmpla ei. Dar…
cel pu]in este adev`rat? ad`ug` el cu nelini[te.
– Sunt cât de sigur` pot fi f`r` a fi f`cut testul, r`spunse
ea ag`]ându-se de gâtul lui.
– Se poate face \ntotdeauna ceea ce trebuie pentru a fi
sigur…
– Cum m` mai po]i iubi dup` toate acestea? \ntreb` ea,
privindu-l \ngrijorat`.
– Te-am iubit \ntotdeauna. {i te voi iubi mereu.
Ea \[i \ncre]i sprâncenele.
– Dar \n ziua \n care ai venit dup` mine la Cumberland,
mi-ai spus c` nu m` mai iubeai…
– }i-am spus c` nu „m` mai credeam“ \ndr`gostit de
tine. De fapt, nu m-am „crezut“ niciodat` \ndr`gostit de
tine, \ntotdeauna am „[tiut“ c` te iubeam!
– Cum m-ai putea ierta vreodat` c` am crezut minciunile
povestite de tat`l meu?
DINASTIA 153

– S` [tii c` alcoolicii sunt deseori foarte conving`tori. {i


apoi, am o parte de responsabilitate \n toate acestea. Ar fi
trebuit s` ghicesc ce se \ntâmpl`.
– Cum ai…?
– Brenda, te iubesc din prima zi \n care te-am v`zut, o
\ntrerupse el cu o voce r`gu[it`. Ar fi trebuit s` fiu mai atent
la schimb`rile care aveau loc \n tine.
– El a pretins c` tat`l t`u \l cump`rase, \[i aminti ea
tremurând, c` mama a fost orbit` de bog`]ia lui Patrick [i c`
Grant [i-a pl`tit libertatea punând mâna pe ranch…
– {i c` eu aveam de gând s` fac acela[i lucru cu tine,
b`nuiesc, complet` Nathan cu o voce lugubr`. Numai c`
este fals. C`s`toria lui Leslie cu Grant era hot`rât` \nainte ca
tata s`-[i fac` testamentul [i el [tia c` nu era decât o
chestiune de timp \nainte de a-]i cere s` fii so]ia mea. Tat`l
meu v` adora pe amândou` [i vroia s` v` vad`
independente, de aceea v-a l`sat o parte din ranch. Pare c`
a]i uitat un lucru, tat`l t`u [i cu tine, draga mea… s` [ti]i c`,
chiar c`s`torit`, Leslie este \n continuare proprietara unui
sfert din domeniu… {i dac` noi ne c`s`torim…
– Când ne vom c`s`tori! \l corect` ea repede.
– Când ne vom c`s`tori, relu` el docil, tu vei poseda
\ntotdeauna un sfert din ranch… Nu mai tr`im \n epoca \n
care tot ce apar]inea so]iei era automat proprietatea so]ului!
– Am fost atât de proast`, gemu ea \n gâtul lui.
– Ai fost mai ales prost sf`tuit`. Orice ar fi, ad`ug` el
brusc, Grant [i cu mine am g`sit poate o solu]ie la problema
ranchului, dac` Leslie [i cu tine sunte]i de acord.
Ea \l privi cu sprâncenele \ncre]ite.
154 CAROLE DEAN

– Da?
El \ncuviin]` din cap.
– O s`-l vindem.
– Cum? strig` ea, nevenindu-i s` cread` [i privindu-l de
parc` \nnebunise.
El ridic` din umeri cu non[alan]`.
– Am avut ieri o discu]ie, \nainte ca tu s` dispari [i am
ajuns la concluzia c` este singurul lucru de f`cut pentru a o
convinge pe sora ta [i pe tine c` doar voi conta]i pentru noi,
[i nu domeniul.
– Nu! exclam` ea cu vehemen]`. Nu pute]i face asta,
proprietatea a apar]inut \ntotdeauna familiei!
– Dar tu ai oroare…
– Nu pân` la punctul de a renun]a! protest` ea. {i sunt
sigur` c` Leslie va fi de p`rerea mea.
– Ea este, \ntr-adev`r. Dar, dup` cum [tii, trebuie o
decizie majoritar` pentru a vinde [i noi credem c` tu…
– Nu! repet` ea cu fermitate.
– {i acele v`cu]e adorabile pe care le \ngr`[`m \n scopul
de a le masacra? \ntreb` el sec.
– Hmm..
– M-am gândit la o alt` posibilitate, \n timpul c`l`toriei
pân` aici, spuse el gânditor.
O umbr` dureroas` trecu fugitiv prin ochii verzi ai tinerei.
– Te rog, nu-mi spune c` te-ai r`zgândit \n leg`tur` cu
c`s`toria noastr`!
– Oh, nu! Te vei m`rita cu mine, Brenda Jordan, afirm`
el cu vehemen]`, strângându-i bra]ul \n jurul ei. {i de cum
ne \ntoarcem! Ceea ce-mi reaminte[te c` mi-ai promis s` nu
mai fugi…
DINASTIA 155

– Dar aveam inten]ia s` revin! \l \ntrerupse ea repede.


Doar c` trebuia s`… s`-mi v`d tat`l. Dar, \n fond, cum ai
f`cut s` fii aici atât de repede?
– Pur [i simplu am luat acela[i avion cu tine, \i dezv`lui
el. Leslie a sfâr[it prin a-mi m`rturisi ce preg`teai [i am
reu[it s` m` \mbarc pe acela[i zbor cu tine! Când mi-a spus
c` aveai inten]ia s` te \ntorci, am avut sentimentul c` [tiai
ceva \n leg`tur` cu acea scrisoare [i de aceea te-am urm`rit
pân` aici, hot`rând s` depistez unde te duci!
– Sunt atât de fericit` c` ai f`cut-o! oft` ea strângându-se
lâng` el.
– Vrei s` afli cealalt` solu]ie pe care am propus-o \n
privin]a ranchului sau preferi s` facem dragoste imediat \n
acest taxi? se interes` el cu vocea lui tr`g`nat`.
– A[ vrea s` a[tept`m pân` când suntem la mine… [opti
ea v`zând ma[ina oprindu-se \n fa]a imobilului.
– Nu doresc nimic altceva, [opti el cu o voce surd`,
pl`tind cursa [oferului, \nainte de a intra \n apartament \n
urma tinerei.
F`r` s` mai a[tepte, o ridic` \n bra]e [i o purt` pân` \n
dormitor.
– Avem \nc` multe lucruri s` ne spunem, rosti el r`gu[it,
dar vom vorbi mai târziu… Pe moment, s` ne gr`bim [i s`
ne iubim…
– Da, mai târziu… Mult mai târziu, murmur` ea
tr`gându-l spre pat.
El cobor\ spre ea o privire scânteind de pasiune.
– Nu ]i-am spus \nc` cealalt` solu]ie \n privin]a domeniului,
o tachin` el, \n timp ce ea se gr`bea s`-l dezbrace.
156 CAROLE DEAN

– Pu]in \mi pas` de locul unde vom tr`i din moment ce


suntem \mpreun`! gâfâi ea \ntinzându-i bra]ele cu
ner`bdare.
O clip` mai apoi, nu f`ceau decât un singur tot.

***

– Te asigur c` este prea mic! protest` Brenda \ngrijorat`,


a[ezat` pe bariera care \nconjura padocul.
– Dar nu! replic` Nathan cu un zâmbet de mândrie,
]inându-l pe fiul lui pe spatele lat al calului.
Nou` luni, dup` na[terea Christianei, tân`rul Patrick
Wade venise pe lume sco]ând un urlet de indignare.
Niciodat` Brenda nu fusese a[a de fericit` ca \n clipa \n care-[i
contemplase minuscula progenitur` din bra]ele tat`lui s`u,
cu care sem`na buc`]ic` rupt`.
Nu se a[tepta totu[i ca micul Patrick s` primeasc` prima
sa lec]ie de echita]ie \nainte de a fi \mplinit nou` luni! Nici
m`car nu f`cuse primii pa[i!
– Nu te nelini[ti, zâmbi Carolyn. Se vede c`-i place!
{i era adev`rat. Patrick râdea \n hohote \n timp ce se l`sa
purtat de Samson, buclele-i brune fâlfâind \n jurul mutri]ei
lui dr`g`la[e [i ochii str`lucind de bucurie. Cu mânu]ele lui
gr`su]e ag`]ate de frâu, se l`sa \n \ntregime \n seama tat`lui
s`u, care dirija opera]iunile.
Fa]a \ncântat` a tinerei femei se \ntoarse [i privi \n jurul
ei cu un aer satisf`cut. Solu]ia lui Nathan \i mul]umise pe
to]i. Ranchul [i dependin]ele sale fuseser` \mp`r]ite \n dou`
DINASTIA 157

ferme mari [i Leslie [i Grant continuau s` se ocupe de vite,


\n timp ce Brenda [i Nathan cre[teau acum cai. |ntr-un
singur an, Nathan \[i demonstrase competen]a \n afaceri [i
acum totul era \n plin` ascensiune. „Cealalt` posibilitate“ se
dovedise benefic` [i fiecare avea avantaje.
– Mai repede cow-boy! strig` Nick al`turându-se celor
dou` femei [i \ncurajându-l pe micul Patrick.
Brenda \i arunc` o privire nu prea amabil`.
– Fiind na[ul lui, ai putea s` te ab]ii de la acest gen de
\ndemnuri!.
El schi]` un zâmbet.
– La doi ani, acest copil va [ti s` c`l`reasc` la fel de bine
ca tat`l s`u!
– A[teapt` s` ai [i tu unul [i vom vedea dac` nu-]i vei mai
face griji!
Nick lu` mâna so]iei unde sclipea verigheta lui [i o s`rut`
cu tandre]e.
– Ne vom antrena, fii lini[tit`, murmur` el.
– {i s-ar putea s` nu \ntârzie, zise Carolyn cu un zâmbet
radios.
Izbucnind \n râs \n fa]a expresiei stupefiate a lui Nick,
Nathan se al`tur` micului grup [i \ntinse bebelu[ul na[ului s`u.
– Dar eu… Dar… Carolyn! strig` Nick privindu-[i so]ia
f`r` a-i veni s` cread`.
Ea s`ri sprinten` peste barier`.
– Nu face mutra asta, dragule, \l ironiz` ea. N-am
petrecut trei luni minunate \ncercând s` facem acest copil?
– Da, dar… Ai fi putut s`-mi anun]i vestea cea mare \n
particular, protest` el, conducând-o pe Carolyn spre ranch.
}i-ar fi pl`cut s` m` vezi le[inând?
158 CAROLE DEAN

– P`streaz` asta pentru na[tere, prostu]ule, \l zeflemisi


ea luându-i-l din bra]e pe micul Patrick.
– Te asigur c` nu m` simt prea bine, spuse el agasat.
Sincer, Carolyn, ar fi trebuit…
Nathan râse u[or v`zând tân`ra pereche care disp`rea \n
cas`. Bra]ul lui \nconjur` umerii Brendei cu tandre]e.
– Cred c` nu va \nceta niciodat` s`-l umileasc`, observ`
el zâmbind.
– Da, r`spunse Brenda privindu-[i so]ul cu o admira]ie
v`dit`.
Ochii cenu[ii ai lui Nathan se \ntunecar` \ntâlnind ochii
verzi ai so]iei, arzând de dorin]`.
– Cred c` este timpul s` demonstrez mamei fiului meu
c` sunt perfect \n stare s` am grij` de el… [i de ea, articul`
el \ntr-un murmur senzual.
– Avem invita]i la masa de prânz [i trecem la mas` \ntr-o
jum`tate de or`, \i aminti ea \n timp ce el o ridica \n bra]e
ca s-o duc` pân` la ranch.
– Grant [i Leslie sunt obi[nui]i s` m`nânce singuri când
vin la noi!
Schimbar` un surâs complice. |[i aminteau perfect de
acea sear` când Leslie [i Grant veniser` s` cineze la ei chiar
dup` \ntoarcerea Brendei de la spital, dup` ce n`scuse.
Tân`rul cuplu fusese \ntâmpinat de menajer` [i mâncaser`
singuri, f`r` ca Brenda [i Nathan s`-[i fac` o singur`
apari]ie, prea ocupa]i de a reg`si bucuriile dragostei, dup`
o perioad` prea lung` de priva]iuni. {i nu realizaser` ce
f`cuser` „invita]ilor“ lor decât dup` multe zile! Acel episod
nu terminase de f`cut turul familiei!...
DINASTIA 159

– {i apoi, trebuie s` ne antren`m, nu? relu` Nathan cu o


voce r`gu[it`.
De comun acord, hot`râser` s`-i dea lui Patrick un fr`]ior
sau o surioar`. Sarcina [i na[terea tinerei femei decurgând
minunat, vroiau o familie numeroas`.
Ea scutur` din cap.
– Totul este perfect, dragostea mea, murmur` ea.
Trecutul r`m`sese acum departe de ei, se iubeau
suficient ca s` treac` peste obstacolele care li s-ar fi ivit \n
cale.
|mpreun` [i uni]i pentru totdeauna.

Sfâr[it

S-ar putea să vă placă și