Sunteți pe pagina 1din 333

1. Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a lactatului?

d.18

2. ATP-sintaza:

d.este inhibată de oligomicină

3. Ce tip de specificitate posedă enzimele nominalizate?


Tripsina-----specificitate relativă

Arginaza-----specificitate absolută

Succinat dehidrogenaza-----stereospecificitate
4. Numiți coenzimele:

Tiamin pirofosfat

Piridoxal fosfat

NAD+(NADP+)

5. Regiunea activității complexului piruvat dehidrogenazic (PDHc)

c.GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDHc


6. Selectați afirmațiile corecte referitoare la modelul Fischer (lacăt-cheie) de acțiune a enzimelor :

c.centrul activ al enzimei este rigid

7. Selectați afirmațiile corecte referitoare la imaginea prezentată :

b.reprezintă influența concentrației enzimei asupra vitezei reacției chimice

e.Km corespunde concentrației substratului la care viteza reacției chimice consituie ½ din viteza maximă
8. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția

a.este din clasa liazelor

b.conține ca cofactor piridoxal-fosfatul

9. Reacțiile anaplerotice :

d. completează rezervele de compuși intermediari din ciclul Krebs

10. Decuplarea fosforilării oxidative:

c.este specific pentru țesutul adipos brun

c.se caracterizează prin creșterea producerii de căldură

c. este un proces fiziologic la nou-născuți

d. este un mecanism de adaptare la frig


11. Numiți complexul III al lanțului respirator:

e. CoQ - cytocrom c reductaza

12. Citocromul P450:

d. catalizează reacții de hidroxilare a diferitor substraturi


13. Ce ilustreză graficul de mai jos:

d.dependența vitezei reacției enzimatice de concentrația S(1) și a inhibitorului necompetitiv (2)

14. Selectați forma activă a enzimelor:

Glicogen fosforilaza------este activă în formă fosforilată

Glicogen sintaza------este activă în formă defosforilată

14. Selectați afirmația corectă referitor la funcționarea unui singur citocrom:

c.acceptă 1 electron prin reducerea 1Fe3+ în 1Fe2+


15. Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:

b. ATP + H2O → AMP + PPi – 7,3 kcal/mol; PPi +H2O → 2Pi; − 7,6 kcal/mol

16. Potențialul de oxido-reducere (E⁰) ai sistemelor redox din lanțul respirator:

e. în lanțul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creșterii E⁰

b. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a adiționa și a ceda electronii
17. Selectați coenzima care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

c. NAD+ -ul

a. HS-CoA

18. Căile metabolice :

a. pot fi liniare , ciclice , ramificate

19. Selectați răspunsurile corecte referitoare la compușii organofosforici:

e.se leagă covalent la gruparea hidroxil a serinei din centrul activ al colinesterazei

f.provoacă paralezie neuro-musculară


20. Energia liberă ( ΔG ) :

c. este energia care poate fi utilizată pentru a efectua un lucru la temperatură și presiune constantă

21. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului II :

c. FADH2+CoQ → FAD + CoQH2

22. Selectați reacțiile catalizate de enzime din clasa oxido-reductazelor :

a.

d.
23. Selectați afirmațiile corecte referitoare la enzima care catalizează reacția chimică:

b.este din clasa transferazelor

d.conține ca cofactor piridoxal-fosfatul

24. Ce ilustrează graficul de mai jos:

d.dependența vitezei reacției catalizate de o enzimă alosterică de concentrația S(1), a inhibitorului


competitiv (2) și a inhibitorului necompetitiv (3)
25. Enzimele măresc viteza reacție chimice deoarece :

a.micșorează energia de activare

26. Selectați afirmațiile corecte referitoare la mecanismul de acțiune și utilizarea fluoruracilului :

a.este folosit pentru tratamentul cancerului

e.inhibă sinteza ADN-lui în celulele canceroase


27. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția :

e.cis-aconitatul este un intermediar al reacției

28. Referitor la izoenzime sunt corecte afirmațiile :

b.izoenzimele oligomere sunt alcătuite din protomeri diferiți

d.izoenzimele au structură chimică diferită

29. Selectați afirmațiile corecte referitor la structura chimică : (acidul tetrahidrofolic)

e.participă în reacțiile de transfer al fragmentelor cu un atom de carbon


METABOLISM

1. Metabolismul:

a) [ ] este un sistem necoordonat de transformări ale substanţelor şi energiei


b) [x] este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanţelor şi energiei
c) [x] aprovizionează celulele cu energie chimică
d) [x] constă din două faze – catabolism şi anabolism
e) [ ] nu necesită energie

2. Funcţiile metabolismului constau în:

a) [x] producerea energiei chimice


b) [x] asamblarea biopolimerilor (proteinelor, polizaharidelor, lipidelor, acizilor nucleici)
c) [x] transformarea substanţelor nutritive in precursori ai macromoleculelor celulare
d) [x] sinteza şi degradarea moleculelor specializate (hormoni, amine biogene etc.)
e) [ ] nici una din funcţiile enumerate nu sunt corecte

3. Referitor la metabolism sunt corecte afirmaţiile:

a) [x] anabolismul reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple


b) [ ] anabolismul este însoţit de degajare de energie
c) [ ] energia obţinută în anabolism este utilizată în catabolism
d) [ ] catabolismul necesită energie
e) [x ] catabolismul constituie faza degradării substanţelor compuse în simple

4. Căile metabolice:

a) [x] pot fi liniare, ciclice, ramificate


b) [ ] toate constau doar din reacţii ireversibile
c) [x] pot conţine atât reacţii reversibile, cât şi reacţii ireversibile
d) [ ] toate reacţiile unei căi metabolice sunt catalizate de o singură enzimă
e) [x] fiecare reacţie a unei căi metabolice este catalizată de o enzimă distinctă

5. Catabolismul:

a) [x] reprezintă scindarea substanţelor compuse la substanţe simple


b) [ ] necesită energie
c) [x] are loc atât extracelular, cât şi intracelular
d) [ ] nu necesită enzime
e) [ ] nu este supus reglării

6. Anabolismul:

a) [x] reprezintă sinteza substanţelor compuse din cele simple


b) [x] necesită energie
c) [x] decurge preponderent în mitocondrii şi lizozomi
d) [ ] nu necesită enzime
e) [ ] nu este supus reglării
7. Căile catabolice şi anabolice:

a) [ ] coincid ca direcţie
b) [x] posedă reacţii şi enzime comune
c) [ ] sunt identice
d) [x] ca regulă, sunt localizate în diferite compartimente celulare
e) [x] ciclul Krebs este faza amfibolică a metabolismului

8. Reglarea metabolismului:

a) [x] căile catabolice şi anabolice au reacţii comune


b) [ ] viteza proceselor metabolice este reglată de enzimele ce catalizează reacţii comune
ale anabolismului şi catabolismului
c) [ ] procesele metabolice se reglează la nivelul reacţiilor reversibile
d) [x] ca regulă, inhibitorii proceselor catabolice sunt activatori ai proceselor anabolice
e) [ ] hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice

9. Bioenergetica:

a) [x] organismele vii sunt sisteme termodinamice deschise


b) [ ] energia liberă (∆G) este energia care nu poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului
c) [x] entropia (∆S) este gradul de dezordine a unui sistem termodinamic
d) [ ] energia legată (T∆S) este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului
e) [x] ∆E = ∆G + T∆S

10. Energia liberă (∆G):

a) [x] este energia care poate fi utilizată pentru efectuarea lucrului la temperatură şi
presiune constantă
b) [x] condiţiile standard sunt: t =250C, concentraţia substraturilor – 1 mol, pH =7,0, presiunea
760 tori
c) [ ] dacă ∆G > 0 – reacţia este exergonică
d) [ ] dacă ∆G < 0 – reacţia este endergonică
e) [x] dacă ∆G > 0 – produsele reacţiei au o energie liberă mai mare decât substanţele iniţiale

11. ATP-ul:

a) [ ] este unica nucleotidă macroergică


b) [ ] este o nucleotidă pirimidinică
c) [ ] este sursă de energie
d) [x] are două legături macroergice
e) [x] este intermediar energetic (transportă energia de la procesele exergonice la cele endergonice)

12. Variantele de hidroliză a ATP-lui:

a) [x] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -7,3 kcal/mol


b) [ ] ATP + H2O → ADP + H3PO4; -14,6 kcal/mol
c) [x] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -7,3 kcal/mol
d) [ ] ATP + H2O → AMP + H4P2O7; -14,6 kcal/mol
e) [x] H4P2O7 + H2O → 2 H3PO4; -7,3 kcal/mol

13. Energia ce se formează la hidroliza ATP-lui este determinată de:

a) [x] repulsia electrostatică


b) [x] gradul mic de stabilitate a ATP-lui
c) [x] prezenţa ionilor de Mg2+
d) [ ] prezenţa apei
e) [ ] scindarea legăturilor glicozidice

14. ATP-ul:

a) [ ] conţine trei legături macroergice


b) [ ] nu poate fi donator de grupări fosfat
c) [x] poate fi donator de grupări pirofosfat
d) [x] energia eliberată în procesele catabolice este utilizată pentru sinteza ATP-lui
e) [x] energia eliberată la hidroliza ATP-lui este utilizată în reacţiile endergonice

15. Starea energetică a celulei:

a) [x] se caracterizează prin sarcina energetică:([ATP] +1/2 [ADP]) : ([ATP] +[ADP] + [AMP])
b) [x] se caracterizează prin potenţialul de fosfolirare [ATP] : ([ADP] x [P])
c) [ ] în condiţii normale sarcina energetică a celulei este 500-900
d) [ ] sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice
e) [ ] sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice

16. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei
legături macroergice din ATP:

a) [x] creatin fosfat


b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] AMP
d) [ ] GMP
e) [x] fosfoenolpiruvat

17. La hidroliza căror compuşi se eliberează mai multă energie decât la hidroliza unei
legături macroergice din ATP:

a) [x] 1,3-difosfoglicerat
b) [ ] acetil-CoA
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [ ] UDP-glucoza
e) [ ] fructozo-6-fosfat

18. Viteza proceselor metabolice:

a) [ ] nu este dependentă de raportul NADPH/NADP+


b) [ ] nu este influenţată de modulatorii alosterici
c) [x] este dependentă de raportul NADH/NAD+
d) [x] este influenţată de hormoni
e) [x] depinde de conţinutul de ATP

19. Care din compuşii enumeraţi nu sunt macroergici:

a) [x] glicerol-3-fosfat
b) [ ] ATP
c) [ ] creatinfosfat
d) [x] glucozo-6-fosfat
e) [ ] GTP

20. Care din compuşii enumeraţi sunt macroenergci:

a) [ ] glucozo-1-fosfat
b) [x] pirofosfat
c) [x] fosfoenolpiruvat
d) [x] acetil-CoA
e) [ ] UDP-galactoza

21. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [ ] este localizat în citozol


b) [x] include enzimele: E1 – piruvat dehidrogenaza, E2 – dihidrolipoil acetiltransferaza, E3 –
dihidrolipoil dehidrogenaza
c) [x] coenzimele sunt tiaminpirofosfatul, acidul lipoic, FAD, NAD+, HS-CoA
d) [ ] coenzimele enumerate sunt derivaţi ai vitaminelor: H, B6, B12, acidul folic
e) [ ] catalizează carboxilarea piruvatului cu formarea oxaloacetatului

22. Complexul enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] catalizează reacţia de decarboxilare oxidativă a piruvatului


b) [ ] decarboxilarea piruvatului este un proces reversibil
c) [x] activează în mitocondrii
d) [x] conţine 5 coenzime
e) [ ] toate coenzimele sunt legate covalent cu enzimele

23. Rolul complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COOH


b) [ ] decarboxilarea oxidativă a CH3COCH2COOH
c) [x] dehidrogenarea şi decarboxilarea CH3COCOOH
d) [ ] formarea NADPH pentru sintezele reductive
e) [x] formarea NADH pentru lanţul respirator

24. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului (prima etapă):

a) [ ] în prima etapă are loc formarea NADH


b) [x] în prima etapă are loc decarboxilarea piruvatului
c) [x] reacţia este catalizată de piruvat dehidrogenaza (E1)
d) [ ] grupare prostetică a E1 este FAD-ul
e) [x] gruparea prostetică a piruvat dehidrogenazei este derivatul vitaminei B1

25. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului (etapele II şi III):

a) [ ] de pe tiaminpirofosfat restul acetil este transferat direct pe HS-CoA


b) [x] de pe tiaminpirofosfat restul acetil este transferat pe acidul lipoic, care este grupare
prostetică a E2
c) [x] de pe E2 restul acetil este transferat pe HS-CoA
d) [x] în rezultatul acestor etape se obţine acetil-CoA
e) [ ] în urma acestor etape se eliberează E2 (acidul lipoic este în formă oxidată)

26. Decarboxilarea oxidativă a piruvatului (etapele finale – IV şi V):

a) [x] în etapele finale ale procesului are loc reoxidarea acidului lipoic din componenţa E2
b) [ ] la reoxidarea acidului lipoic acceptor direct de hidrogen este NAD+
c) [x] reacţia e catalizată de E3 (dihidrolipoil dehidrogenaza)
d) [x] grupă prostetică a enzimei este FAD-ul
e) [x] produsul etapelor finale este NADH

27. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] toate enzimele complexului sunt reglate doar alosteric


b) [x] inhibitor alosteric al E2 este acetil-CoA
c) [x] inhibitor alosteric al E3 este NADH
d) [ ] GTP este activator alosreric al E1
e) [ ] AMP este inhibitor alosreric al E1

28. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDH


b) [ ] sarcina energetică mare activează enzimele complexului PDH
c) [ ] sarcina energetică mică inhibă enzimele complexului PDH
d) [ ] toate enzimele complexului PDH se supun doar reglării prin sarcină energetică
e) [ ] toate enzimele complexului PDH se reglează prin fosforilare-defosforilare

29. Reglarea activităţii complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza (PDH):

a) [x] E1 a complexului PDH este reglată prin fosforilare-defosforilare


b) [x] fosforilarea PDH (E1) conduce la inhibarea ei
c) [x] fosforilarea E1 este stimulată de raportul înalt ATP/ADP, NADH/NAD+
d) [ ] fosforilarea E1 este catalizată de fosfataza piruvat dehidrogenazei
e) [ ] modificarea covalentă este unicul mod de reglare a enzimelor complexului PDH

30. Reacţia sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:

a) [ ] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+


b) [ ] piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2
c) [x] piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
d) [ ] piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2
e) [ ] piruvat + biotina + HS-CoA → acetil-CoA + biotina-CO2

31. Selectaţi vitaminele – componente ale coenzimelor complexului enzimatic


piruvat dehidrogenaza:

a) [x] tiamina
b) [ ] biotina
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6
e) [ ] vitamina B12

32. Selectaţi vitaminele – componente ale coenzimelor complexului enzimatic


piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] acidul folic
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina

33. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] piridoxal fosfat
b) [x] tiamin pirofosfat
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul tetrahidrofolic
e) [x] NAD+

34. Selectaţi coenzimele complexului enzimatic piruvat dehidrogenaza:

a) [ ] biotina
b) [x] HS-CoA
c) [ ] acidul ascorbic
d) [ ] CoQ
e) [x]FAD

35. Ciclul Krebs:

a) [x] este calea finală comună a oxidării compuşilor organici


b) [x] furnizează substanţe intermediare pentru anabolism
c) [x] în ciclul Krebs acetil-CoA se oxidează până la 2 molecule de CO2
d) [ ] funcţionează în condiţii anaerobe
e) [ ] în reacţiile ciclului Krebs participă nemijlocit O2

36. Ciclul Krebs:

a) [x] furnizează echivalenţi reducători pentru lanţul respirator


b) [ ] decurge în citozol
c) [x] funcţionează în condiţii aerobe
d) [ ] în ciclul Krebs oxaloacetatul se oxidează până la 2 molecule de CO2
e) [ ] toate enzimele ciclului Krebs se supun reglării

37. Reacţia: Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HS-CoA

a) [x] este prima reacţie din ciclul Krebs


b) [x] este o reacţie utilizată la transportul acetil-CoA din mitocondrie în citozol
c) [ ] este catalizata de citrat liaza
d) [x] reprezintă o condensare aldolică urmată de hidroliză
e) [ ] reacţia necesită ATP pentru energie

38. Citrat sintaza:

a) [x] catalizează prima reacţie a ciclului Krebs


b) [ ] este din clasa ligazelor
c) [x] este enzimă alosterică
d) [ ] este activată de citrat, succinil-CoA, ATP, NADH
e) [x] este inhibată de acizii graşi

39. Reacţia: Citrat ↔ izocitrat:

a) [ ] este o reacţie a ciclului Krebs


b) [x] cis-aconitatul este intermediar al reacţiei
c) [x] izomerizarea se realizează prin dehidratare, succedată de hidratare
d) [x] este catalizată de enzima aconitaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa izomerazelor
40. Reacţia: Izocitrat + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH+H+

a) [x] este o reacţie de oxido-reducere


b) [x] este catalizată de izoenzima izocitrat dehidrogenaza
c) [ ] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială poate utiliza ca coenzimă şi NADP+
d) [ ] izocitrat dehidrogenaza citoplasmatică utilizează ca coenzimă doar NAD+
e) [x] izocitrat dehidrogenaza mitocondrială este activată de ADP şi inhibată de NADH

41. Reacţia: alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH+H+

a) [x] este o reacţie de oxido-reducere


b) [x] este catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
c) [ ] reacţia nu se supune reglării
d) [ ] se petrece în citozol
e) [x] succinil-CoA este un compus macroergic

42. Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:

a) [x] este activat de Ca2+


b) [ ] este activat de ATP
c) [x] este inhibat de NADH, succinil-CoA
d) [x] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
e) [ ] în calitate de coenzime utilizează derivaţii vitaminelor: biotina, B6, B12, acidul folic
43. Reacţia: Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + GTP + HS-CoA:

a) [x] este o reacţie a ciclului Krebs


b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă
d) [x] este catalizată de enzima succinil-CoA sintetaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa liazelor

44. Reacţia: Succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:

a) [ ] decurge în citozol
b) [x] este catalizată de enzima succinat dehidrogenaza
c) [ ] enzima ce catalizează reacţia este o enzimă alosterică
d) [x] malonatul este inhibitor competitiv al enzimei
e) [ ] enzima este inhibată de AMP

45. Succinat dehidrogenaza:

a) [ ] este o enzimă reglatoare a ciclului Krebs


b) [ ] este o enzimă NAD+-dependentă
c) [ ] este inhibată de NADH
d) [x] este inhibată de malonat
e) [ ] este inhibată de fumarat
46. Reacţia: Fumarat + H2O ↔ L-malat:

a) [ ] este o reacţie de hidroliză


b) [x] este catalizată de enzima fumaraza
c) [ ] fumaraza poate utiliza ca substrat şi maleatul
d) [x] fumaraza este o enzimă stereospecifică
e) [ ] malatul este inhibitor alosteric al enzimei

47. Reacţia: Malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+:

a) [ ] este catalizată de enzima malat reductaza


b) [x] este o reacţie utilizată în sistema-navetă malat-aspartat
c) [x] este o reacţie din ciclul Krebs
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este reglatoare
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de citrat

48. Selectaţi enzimele reglatoare ale ciclului Krebs:

a) [x] citrat sintaza


b) [ ] aconitaza
c) [x] izocitrat dehidrogenaza
d) [x] complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza
e) [ ] malat dehidrogenaza
49. Selectaţi reacţia de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a) [ ] izocitrat → alfa-cetoglutarat
b) [ ] alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
c) [x] succinil-CoA → succinat

d) [ ] succinat → fumarat
e) [ ] fumarat → malat

50. Reglarea ciclului Krebs:

a) [x] viteza ciclului este diminuată de concentraţia înaltă a ATP-lui


b) [x] complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza este inhibat de succinil-CoA
c) [ ] sarcina energetică mică inhibă activitatea ciclului
d) [ ] ADP-ul inhibă izocitrat dehidrogenaza
e) [x] NADH inhibă izocitrat dehidrogenaza şi complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenaza

51. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [x] tiamina
b) [ ] biotina
c) [x] vitamina PP
d) [ ] vitamina B6
e) [ ] vitamina B12

52. Selectaţi vitaminele necesare pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] acidul folic
b) [x] acidul pantotenic
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul ascorbic
e) [x] riboflavina

53. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] piridoxal fosfat
b) [x] tiamin pirofosfat
c) [x] acidul lipoic
d) [ ] acidul tetrahidrofolic
e) [x] NAD+
54. Selectaţi coenzimele necesare pentru funcţionarea normală a enzimelor ciclului Krebs:

a) [ ] biotina
b) [x] HS-CoA
c) [ ] acidul ascorbic
d) [ ] CoQ
e) [x]FAD

55. Reacţiile anaplerotice:

a) [x] completează rezervele intermediarilor ciclului Krebs


b) [ ] asigură cu acetil-CoA ciclul Krebs
c) [ ] micşorează cantitatea intermediarilor ciclului Krebs
d) [ ] sunt reacţii generatoare de ATP
e) [ ] sunt reacţii generatoare de NADH

56. Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4:

a) [x] este o reacţie anaplerotică


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este catalizată de piruvat carboxilaza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază
e) [x] enzima are ca grupare prostetică biotina

57. Reacţia: Fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP ↔ oxaloacetat + GTP:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză


b) [x] este o reacţie anaplerotică
c) [x] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [ ] este catalizată de enzima piruvat kinaza
e) [x] este o reacţie reglatoare din gluconeogeneză

58. Selectaţi reacţiile anaplerotice:

a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HSCoA


b) [x] glutamat + H2O + NAD+ ↔ alfa-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
c) [ ] aspartat + alfa-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat
d) [x] fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP → oxaloacetat + GTP
e) [x] piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat + ADP + H3PO4

59. Oxidarea biologică:

a) [x] reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere ce decurg în organismele vii


b) [x] începe prin dehidrogenarea substraturilor bogate în energie
c) [ ] are loc prin transferul H direct pe O2 cu formarea apei
d) [x] enzime sunt dehidrogenazele NAD+- şi FAD-dependente
e) [ ] enzime sunt oxidazele FAD- şi FMN-dependente
60. NAD+:

a) [ ] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este adenina


b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este nicotinamida
c) [x] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [x] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent
e) [ ] adiţionează 2H+ şi 2ē

61. FAD:

a) [ ] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este adenina


b) [x] acceptor de H+ şi ē în NAD+ este riboflavina
c) [ ] adiţionează 1H+ şi 2ē (ionul hidrid)
d) [ ] un H+ al substratului se transferă pe NAD+, altul trece în solvent
e) [x] adiţionează 2H+ şi 2ē

62. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [ ] succinat DH
b) [x] glutamat DH
c) [x] izocitrat DH
d) [x] alcool DH
e) [ ] acil-CoA-DH

63. Selectaţi dehidrogenazele (DH) NAD+-dependente:

a) [x] lactat DH
b) [x] malat-DH
c) [ ] acil-CoA DH
d) [x] beta-hidroxibutirat DH
e) [ ] succinat DH

64. Selectaţi dehidrogenazele (DH) FAD-dependente:

a) [x] succinat DH
b) [ ] glutamat DH
c) [ ] gliceraldehid-3-fosfat DH
d) [x] glicerol-3-fosfat DH
e) [ ] acil-CoA-DH

65. Lanţul respirator (LR):

a) [ ] este localizat în membrana externă mitocondrială


b) [ ] este un proces reversibil
c) [x] este alcătuit din enzime şi sisteme de oxido-reducere
d) [x] transferă H+ şi ē de pe coenzimele reduse pe O2
e) [ ] produsul final al LR este H2O2

66. Transferul echivalenţilor reducători în lanţul respirator (LR):

a) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē


b) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar ē
c) [ ] toate sistemele de oxido-reducere ale LR transferă doar H+
d) [x] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar ē
e) [ ] unele sisteme de oxido-reducere ale LR transferă şi H+ şi ē, altele doar H+

67. Sistemele de oxido-reducere ale lanţului respirator:

a) [ ] NADH/NAD+ transferă 2H+ şi 2ē


b) [x] FMNH2/FMN transferă 2H+ şi 2ē
c) [ ] CoQH2/CoQ transferă 1H+ şi 2ē
d) [x] citocromii transferă doar elecroni
e) [x] un citocrom transferă doar un electron
68. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:

a) [x] este o forţă motrice ce determină capacitatea sistemului-redox de a adiţiona şi a ceda ē


b) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox
de a adiţiona ē
c) [ ] cu cât valoarea Eo este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului-redox
de a ceda ē
d) [ ] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea descreşterii Eo
e) [x] în lanţul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creşterii Eo

69. Potenţialul de oxido-reducere (Eo) al sistemelor-redox din lanţul respirator:

a) [ ] sistemele-redox cu Eo negativ uşor adiţionează electroni


b) [ ] sistemele-redox cu Eo pozitiv uşor cedează electroni
c) [x] transferul electronilor în lanţul respirator este însoţit de eliberare de energie liberă (∆G)
d) [ ] ∆E = -nF∆G, unde n – numărul ē, F – constanta Faraday
e) [x] ∆G = -nF∆E, unde n – numărul ē, F – constanta Faraday

70. Utilizarea energiei libere (∆G) din lanţul respirator:

a) [ ] toată ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui


b) [x] aproximativ 40% ∆G este utilizată pentru sinteza ATP-lui
c) [x] aproximativ 60% ∆G este utilizată pentru termogeneză
d) [x] decuplanţii lanţului respirator măresc termogeneza
e) [ ] inhibitorii lanţului respirator măresc termogeneza

71. Fosforilarea oxidativă:

a) [x] reprezintă sinteza ATP-lui din ADP şi H3PO4 cuplată la lanţul respirator (LR)
b) [ ] reprezintă sinteza ATP-lui din AMP şi H4P2O7 cuplată la LR
c) [x] în LR sunt trei puncte de fosforilare
d) [x] pentru sinteza unei molecule de ATP diferenţa de potenţial trebuie să fie ≥ 0,224V
e) [ ] toată energia eliberată la transferul electronilor în LR este utilizată pentru sinteza ATP-lui

72. Complexul I al lanţului respirator (NADH-CoQ reductaza):

a) [x] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele NAD+-dependente


b) [ ] îndeplineşte funcţia de colector de H+ şi ē de la dehidrogenazele FAD-dependente
c) [x] conţine FMN
d) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)
e) [ ] conţine FAD
73. Complexul II al lanţului respirator (succinat-CoQ reductaza):

a) [ ] transferă H+ şi ē în lanţul respirator doar de pe succinat


b) [x] conţine flavoproteine specializate pentru introducerea H+ şi ē în lanţul respirator şi de pe
alte substraturi (acil-CoA, glicerol-3-fosfat)
c) [ ] conţine NAD+
d) [ ] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

74. Complexul III al lanţului respirator (CoQH2-citocrom c reductaza):

a) [x] colectează H+ şi ē de la complexul I (NADH-CoQ reductaza)


b) [x] colectează H+ şi ē de la complexul II (succinat-CoQ reductaza)
c) [x] conţine citocromii b şi c1
d) [ ] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine proteine cu fier şi sulf (FeS)

75. Complexul IV al lanţului respirator (citocromoxidaza):

a) [x] transferă 4ē de la citocromii c la oxigenul molecular cu formarea a 2O2-


b) [x] O2- interacţionează cu protonii, formând apa
c) [ ] conţine citocromii b şi c1
d) [x] conţine citocromii a şi a3
e) [x] conţine ioni de cupru

76. Citocromii:

a) [x] reprezintă hemoproteine


b) [ ] participă la transferul H+ şi ē în lanţul respirator
c) [x] funcţionarea citocromilor implică transformarea: Fe2+ ↔ Fe3+
d) [ ] transferă H+ şi ē pe ubichinonă
e) [ ] un citocrom poate transfera 2 ē

77. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [ ] în rezultatul transferului de ē în lanţul respirator (LR) se formează un compus


intermediar macroergic
b) [ ] ē servesc modulatori alosterici pozitivi pentru ATP-sintază
c) [x] transferul de ē în LR generează gradient de protoni între suprafeţele membranei
interne mitocondriale
d) [x] suprafaţa internă a membranei interne mitocondriale se încarcă negativ, iar suprafaţa externă
- pozitiv
e) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru protoni
78. Mecanismul fosforilării oxidative:

a) [x] transferul de ē în LR este însoţit de transport de ē din matricea mitocondrială în


spaţiul intermembranar
b) [x] H+ revin în mitocondrii prin factorul factorul F0 al ATP-sintazei
c) [ ] H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d) [x] fluxul de H+ este forţa motrice ce determină sinteza ATP-lui
e) [ ] sinteza ATP-lui nu depinde de gradientul de protoni

79. ATP-sintaza:

a) [x] este localizată în membrana internă mitocondrială


b) [x] este alcătuită din factorii F0 şi F1
c) [ ] factorul F0 este localizat în matricea mitocondrială
d) [ ] factorul F1 este localizat în spaţiul intermembranar
e) [x] factorul F1 reprezintă subunitatea catalitică a enzimei

80. ATP-sintaza:

a) [ ] este enzimă responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat


b) [x] este enzimă responsabilă de fosforilarea oxidativă
c) [x] este inhibată de oligomicină
d) [x] inhibarea ATP-sintazei micşorează atât sinteza ATP-lui, cât şi transferul de electroni
prin lanţul respirator
e) [ ] inhibarea ATP-sintazei nu influenţează transferul de electroni prin lanţul respirator

81. Inhibiţia lanţului respirator (LR):

a) [x] complexul I al LR este inhibat de rotenonă


b) [x] complexul III al LR este inhibat de antimicina A
c) [x] citocromoxidaza este inhibată de cianuri, CO
d) [ ] inhibiţia LR nu influenţează sinteza ATP-lui
e) [ ] transferul de electroni în LR este inhibat de acizii graşi

82. Agenţii decuplanţi:

a) [ ] inhibă ATP-sintaza
b) [ ] inhibă complexele lanţului respirator
c) [x] înlătură gradientul de protoni dintre spaţiul intermembranar şi matricea mitocondrială
d) [x] sunt substanţe liposolubile
e) [ ] măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru ē

83. Agenţii decuplanţi:

a) [ ] favorizează sinteza ATP-lui


b) [x] măresc termogeneza
c) [ ] inhibă transferul ē în lanţul respirator
d) [ ] activează hidroliza ATP-lui
e) [ ] transportă H+ din matricea mitocondrială în spaţiul intermembranar

84. Selectaţi agenţii decuplanţi:

a) [ ] rotenona
b) [ ] oligomicina
c) [x] 2,4-dinitrofenolul
d) [ ] monooxidul de carbon
e) [x] acizii graşi

85. Selectaţi inhibitorii lanţului respirator:

a) [x] rotenona
b) [ ] oligomicina
c) [ ] 2,4-dinitrofenolul
d) [x] monooxidul de carbon
e) [ ] acizii graşi

86. Selectaţi inhibitorii lanţului respirator:

a) [ ] dioxidul de carbon
b) [x] antimicina A
c) [ ] tiroxina
d) [x] cianurile
e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

87. Selectaţi inhibitorii ATP-sintazei:

a) [ ] monooxidul de carbon
b) [x] oligomicina
c) [ ] tiroxina
d) [ ] cianurile
e) [ ] 2,4-dinitrofenolul

88. Câtul de fosforilare (P/O):

a) [x] reprezintă raportul dintre numărul de molecule de ATP formate şi numărul de atomi de
oxigen utilizaţi în lanţul respirator
b) [ ] pentru oxidarea glicerol-3-fosfatului P/O este 3/1
c) [x] pentru oxidarea succinatului P/O este 2/1
d) [ ] pentru oxidarea piruvatului P/O este 2/1
e) [ ] pentru oxidarea acidului ascorbic P/O este 2/1.

89. Produsele finale ale lanţului respirator:

a) [ ] H2O2
b) [x] H2O
c) [x] 2 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului succinat-CoQ
reductaza)
d) [x] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului NADH-CoQ
reductaza)
e) [ ] 3 molecule de ATP (la transferul a 2ē şi 2H+ prin intermediul complexului CoQH2-
citocrom c reductaza)

90. Decuplarea fosforilării oxidative:

a) [x] este un proces adaptiv la frig


b) [x] este un proces fiziologic la nou-născuţi, la animalele în hibernare
c) [ ] este prezentă în hipotiroidie
d) [ ] predomină în ţesutul adipos alb
e) [ ] se caracterizează prin sinteza sporită de ATP

91. Ţesutul adipos brun:

a) [ ] este ţesut specializat în sinteza ATP-lui


b) [x] este ţesut specializat în termogeneză
c) [x] este prezent la animalele în hibernare, la nou-născuţi
d) [ ] conţine puţine mitocondrii
e) [x] mitocondriile din ţesutul adipos brun conţin termogenina (proteine decuplante)

92. Selectaţi procesele ce au loc în membrana internă mitocondrială:

a) [ ] decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b) [ ] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [x] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [ ] biosinteza ADN-lui mitocondrial

93. Selectaţi procesele ce au loc în matricea mitocondrială:

a) [x] decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b) [x] beta-oxidarea acizilor graşi
c) [ ] lanţul respirator
d) [ ] glicoliza anaerobă
e) [x] biosinteza ADN-lui mitocondrial

94. Sistema-navetă glicerol-fosfat:

a) [ ] este un mecanism de transfer al H+ şi ē de la NADH din mitocondrie în citozol


b) [x] în citozol are loc reacţia: dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+ ↔ glicerol-3-fosfat + NAD+
c) [x] glicerol-3-fosfatul străbate membrana internă mitocondrială
d) [ ] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat
+ NADH+H+
e) [x] în matricea mitocondrială are loc reacţia: glicerol-3-fosfat + FAD ↔ dihidroxiaceton-fosfat +
FADH2
95. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în citozol):

a) [x] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+


b) [ ] oxaloacetat + NADPH+H+ ↔ malat + NADP+
c) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2
e) [ ] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

96. Sistema-navetă malat-aspartat (selectaţi reacţia ce are loc în matricea mitocondrială):

a) [ ] oxaloacetat + NADH+H+ ↔ malat + NAD+


b) [ ] oxaloacetat + FADH2 ↔ malat + FADH2
c) [x] malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH+H+

d) [ ] malat + FAD ↔ oxaloacetat + FADH2


e) [ ] malat + NADP+ ↔ oxaloacetat + NADPH+H+

97. Transportul echivalenţilor reducători prin membrana internă mitocondrială:

a) [ ] membrana internă mitocondrială este permeabilă pentru NAD+ şi NADH


b) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă
glicerol-fosfat
c) [x] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de sistema-navetă
malat-aspartat
d) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către citrat
e) [ ] H+ şi ē de la NADH sunt transportaţi prin membrana internă mitocondrială de către carnitină

98. Oxidarea microzomială:

a) [ ] are loc în mitocondrie


b) [x] are loc în reticulul endoplasmatic
c) [x] constă în hidroxilarea unor compuşi chimici
d) [x] este catalizată de monooxigenaze
e) [ ] are rol de sinteza a ATP-lui
99. Oxidarea microzomială:

a) [x] reacţia sumară a procesului este: AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O


b) [ ] reacţia sumară a procesului este: AH2 + O2 → A + H2O2
c) [x] lanţul microzomial de oxidare conţine NADPH, citocromul P450 ,flavoproteine
d) [x] este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
e) [x] este utilizată pentru biosinteza hormonilor steroidici

100. Citocromul P450:

a) [x] poate reacţiona atât cu O2, cât şi cu CO


b) [x] catalizează reacţii de hidroxilare a diferitor substraturi
c) [x] utilizează în calitate de echivalenţi reducători NADH sau NADPH
d) [ ] este component al lanţului respirator
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

101. Selectaţi reacţia catalizată de catalază:

a) [ ] H2O2 + RH2 → 2H2O + R


b) [x] 2H2O2 → 2H2O + O2
c) [ ] 2O-2 + 2H+ → H2O2 + O2
d) [ ] O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O
e) [ ] O2 + 2H+ + 4ē → 2H2O

102. Selectaţi reacţia catalizată de superoxid dismutaza:

a) [ ] H2O2 + RH2 → 2H2O + R


b) [ ] 2H2O2 → 2H2O + O2
c) [x] 2O-2 + 2H+ → H2O2 + O2
d) [ ] O2 + 4H+ + 4ē → 2H2O
e) [ ] O2 + 2H+ + 4ē → 2H2O

Enzimele

66. Enzimele, afirmaţii corecte:


a) [x] sunt catalizatori biologici;
b) [ ] prezinta catalizatori anorganici;
c) [ ] se pot forma numai in celulele vii;
d) [x] există si în formă neactivă în organism;
e) [ ] Catalizează numai reacţiile de sinteză.

Intrebarea nr. 67: Proprietăţile generale comune ale enzimelor şi catalizatorilor anorganici:
a) [x] nu modifică direcţia reacţiei;
b) [x] nu modifică echilibrul reacţiei ;
c) [ ] catalizează reacţiile în condiţii blînde;
d) [ ] activitatrea lor se reglează;
e) [x] nu se consumă în decursul reactiei.

Intrebarea nr. 68: Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin faptul că:

a) [ ] intervin în reacţii posibile din punct de vedere termodinamic;


b) [x] posedă specificitate;
c) [ ] au viteza catalitică mult mai mică;
d) [x] catalizează reacţiile în condiţii blînde;
e) [ ] majorează energia de activare a procesului chimic.

Intrebarea nr. 69: Natura chimică a enzimelor:


a) [ ]prezintă numai proteine simple;
b) [ ] sunt glicolipide;
c) [x] prezintă compuşi macromoleculari;
d) [ ] sunt numai nucleoproteide.
e) [ ] sunt heteropolizaharide.

Intrebarea nr. 70: Referitor la natura chimică a enzimelor:


a) [x] constituenţii fundamentali sunt aminoacizii;
b) [ ] sunt compusi termostabili;
c) [x] în apă formează soluţii coloidale;
d) [ ] sunt compusi micromoleculari;
e) [x] prezintă substanţe termolabile.

Intrebarea nr. 71: Enzimele conjugate:


a) [] posedă specificitate, determinată de cofactor;
b) [x ] posedă specificitate, determinată de apoenzimă;
c) [ ] cofactorul e componenta termolabilă;
d) [x ] efectul enzimatic e dependent de ambele componente;
e) [ ] cofactorul e componenta proteică a enzimei.

Intrebarea nr. 72: Referitor la cofactor, sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] drept coenzimă frecvent sunt utilizaţi anionii metalici;
b) [ ] în calitate de coenzimă apar lipidele;
c) [ ] grupa prostetică prezintă cofactor slab legat de apoenzimă;
d) [ ] coenzima prezintă cofactor strîns legat in enzima;
e) [x] cofactorii sunt partea neproteică a enzimei.

Intrebarea nr. 73 În legatură cu cofactorii sunt corecte afirmaţiile:


a) [x ] stabilizează conformaţia activă a enzimelor;
b) [x ] nemijlocit îndeplinesc funcţie catalitică;
c) [] determină specificitatea de acţiune;
d) [x ] îndeplinesc funcţia de legatură între substrat si enzimă;
e) [ ] cofactorii sunt componenţi ai enzimelor simple.
Intrebarea nr. 74Organizarea enzimelor in celulă:
a) [x ] sunt organizate în complexe multienzimatice;
b) [x ] pot fi fixate de structuri supramoleculare;
c) [x ] pot conţine mai multe subunităţi;
d) [ ]pot avea numai o singură localizzare;
e) [] sunt libere şi nu pot fi ataşate la diverse structuri.

Intrebarea nr. 75 Centru activ al enzimelor reprezintă:

a) [ ] linie frintă în molecula enzimei;


b) [ ] un plan in moleculă;
c) [x] structură compusă unicală tridimensională;
d) [ ] un punct din structura terţiara;
e) [ ] locul unde se fixează modulatorii.

Întrebarea nr. 76: Centru activ al enzimelor:


a) [x ] se formează la interacţiunea enzimei cu substratul;
b) [] grupele funcţionale aparţin aminoacizilor amplasaţi succesiv în lanţul polipeptidic:
c) [ ] în centrul activ se fixează activatorul sau inhibitorul;
d) [ ] centrul activ se formează numai pe baza structurii cuaternare;
e) [ ] centrul activ se formează numai pe baza structurii terţiare.

Intrebarea nr. 77: La formarea centrului activ al enzimelor participă grupele funcţionale:
a) [ x] OH – Ser;
b) [x] COOH- Glu;
c) [ ] COOH - Asn;
d) [ ] COOH - Gln;
e) [x] NH2 – Lys.

Intrebarea nr. 78: Indicaţi afirmările corecte referitor la substrat (S) :


a) [ x] e substanţa asupra careia acţionează enzima;
b) [] toate enzimele fixează numai un singur substrat;
c) [x ] unele enzime interacţionează cu cîteva substrate;
d) [ ] este legat de centru activ prin legături covalente;
e) [ ] este inhibitor sau activator al enzimei.

Intrebarea nr. 79: Centrul alosteric:


a) [x] este separat spaţial de centrul activ;
b) [ ] este locul fixării substratului;
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor;
d) [ ] este locul fixării numai a activatorilor;
e) [ x] este locul în care se fixează activatorii şi inhibitorii .
Intrebarea nr. 80: Enzimele alosterice:
a) [ ] modulatorii se leaga covalent in centrele alosterice;
b) [ ] cinetica reacţiilor alosterice e asemănătoare cu a enzimelor obişnuite;
c) [ ] efectorii fixîndu - se nu modifica conformatia moleculei enzimei;
d) [ ] modulatorii se leagă covalent în centrul activ al enzimei;
e) [x] modulatorii modifică conformaţia moleculei enzimei.

Intrebarea nr. 81: Referitor la mecanismul de acţiune al enzimelor sunt corecte afirmările:

a) [x] scade energia de activare a reacţiei respective;


b) [x ] are loc formarea complexului enzima - substrat [ES];
c) [] complexul ES e o structura rigidă, stabilă;
d) [ x] complexul ES e o structură instabilă;
e) [x] formarea complexului ES este prima etapă a mecanismului de acţiune.

Intrebarea nr. 82: Mecanismul de acţiune al enzimelor, afirmaţiile corecte:

a) [ ] în complexul ES - substratul nu se modifică;


b) [x] în complexul ES - substratul se deformează;
c) [ x] în centrul activ al enzimi are loc cataliza covalentă;
d) [x ] în centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazică;
e) [] la interacţiunea substratului şi enzimei se modifică atît structura enzimei cît şi a substratului.

Intrebarea nr. 83: Mecanismele activării enzimatice sunt:

a) [x] proteoliză parţială;


b) [x] modificarea covalentă;
c) [ ] autoasamblarea secundară;
d) [ x] activarea alosterică;
e) [ ] activarea prin exces de substrat.

Intrebarea nr. 84: Proprietăţile generale ale enzimelor:


a) [ ] posedă numai specificitate strict absolută;
b) [x] termolabilitatea;
c) [ ] posedă numai specificitate strict relativă;
d) [x] posedă specificitate;
e) [ ] activitatea nu e dependentă de pH mediului.

Intrebarea nr. 85: Specificitatea enzimatica (afirmatiile corecte ):

a) [ ] e dependenta de coenzima;
b) [ ] depinde de partea proteică si de coenzimă;
c) [x] poate fi absolută de substrat- catalizează transformarea unui singur substrat;
d) [x] poate fi relativă de grup - unui grup de S cu acelaşi tip de legatură;
e) [x] poate fi stereochimică – catalizează transformările unui stereoizomer al substratului.
Intrebarea nr. 86: Termolabilitatea (T) enzimatică:
a) [x] T determină afinitatea E fata de S, de modulatori;
b) [ ] e dependentă de coenzimă;
c) [x ] temperatura optimă pentru majoritatea enzimelor e cuprinsă între 20-400 C;
d) [ ] la temperatura mai mult de 50 C activitatea E creşte;
e) [ ] la temperatura scăzută, mai mici de 10 C, activitatea nu se modifică.

Intrebarea nr. 87: Influenţa pH-ului asupra activităţii enzimelor:


a) [ x] fiecare enzimă are pH-ul său optim;
b) [ ] pH-ul optim pentru pepsină este 7-8;
c) [] pH-ul nu modifică activitatea catalitică a enzimei;
d) [] pH-ul optim al tripsinei este 1-2;
e) [ ] pH-ul optim al arginazei este 7.

Intrebarea nr. 88: Anhidraza carbonică prezintă specificitate:


a) [ ] relativă de substrat;
b) [ ] relativă de grup;
c) [ ] stereochimică ;
d) [x] absolută de substrat;
e) [] absolută de grup.

Intrebarea nr. 89: Care enzime posedă stereospecificitate?


a) [x] Fumaraza;
b) [ ] Ureaza ;
c) [] citratsintaza;
d) [ ] Carbanhidraza;
e) [] alcooldehidrogenaza.

Intrebarea nr. 90: Activarea enzimelor e posibilă prin:


a) [x] mărirea concentraţiei substratului;
b) [x] surplus de coenzime;
c) [ ] denaturare;
d) [x] proteoliză limitată;
e) [x] modulatori alosterici.

Intrebarea nr. 91: Inhibiţia specifică enzimatică e posibilă prin:


a) [ ] denaturare;
b) [ ] salifiere;
c) [x ] exces de substrat;
d) [x] modulatori alosterici;
e) [ ] fierbere.

Intrebarea nr. 92: Inhibitia competitivă:


a) [x] reprezintă o inhibiţie reversibilă;
b) [ ] reprezintă o inhibiţie ireversibilă;
c) [x] inhibitorul se aseamană dupa structură cu S;
d) [ ] e posibilă simultan fixarea substratului şi a inhibitorului;
e) [] inhibitorul se leagă cu centrul alosteric.

Intrebarea nr.93Inhibiţia competitivă:


a) [ ] e posibil simultan fixarea S si a inhibitorului;
b) [ ] cu enzima se leagă compusul a carui concentraţia e mai mică;
c) [x ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;
d) [] inhibitorul este scindat fermentativ;
e) [ ] inhibitorul concurează cu S pentru fixarea in centrul alosteric.

Intrebarea nr. 94: Referitor la inhibitorii competitivi sunt corecte afirmaţiile:


a) [ ] se leagă de enzima la nivelul centrului alosteric;
b) [] legătura inhibitorului cu enzima este de tip covalent ;
c) [ x] legătura inhibitorului cu enzima este de tip necovalent;
d) [ ] inhibitorul micsoreaza viteza maximală;
e) [x ] inhibitorul creşte Km, deci scade afinitatea enzimei pentru substrat.

Intrebarea nr. 95: Inhibiţia enzimatică necompetitivă:

a) [ ] inhibitorul se fixează în centrul activ catalitic;


b) [ ]inhibitorul influenţează asupra legăturii S cu E;
c) [ ] inhibiţia se inlatură prin exces de substrat;
d) [x] se formează un complex triplu: ESI;
e) [ ] se formează un complex dublu: EI.

96)Intrebarea nr.96: Inhibitia necompetitivă:


a) [ ] inhibitorul se aseamănă după structură cu substratul;
b) [ ] se inlatură prin exces de substrat;
c) [ ] între inhibitor şi substrat se realizează o competiţie pentru a se lega de enzimă;
d) [ ]V max scade dar creşte Km;
e) [x] V max scade dar nu se modifică Km;

Intrebarea nr. 97: Inhibiţia alosterică:


a) [x] apare la enzimele oligomere;
b) [] inhibitorul se uneşte cu centrul activ şi schimbă conformaţia enzimei;
c) [ ] interactiunea protomerilor nu modifică conformaţia enzimei;
d) [ ] enzimele respective preponderent au structură terţiară;
e) [ ] stă la baza efectului substanţelor medicamentoase.

Intrebarea nr. 98: Referitor la succinatdehidrogenază (SDH) si reglarea activităţii ei sunt corecte
afirmaţiile:
a) [ ] face parte din clasa transferazelor;
b) [ ] acidul malic provoacă o inhibiţie ireversibilă;
c) [ ] în inhibiţie se modifică structura primară a S;
d) [ ] inhibiţia nu depinde de concentraţia acidului malic;
e) [x] SDH catalizează reacţia: Succinat + FAD →Fumarat + FADH2.

99)Intrebarea nr. 99: Referitor la pepsină şi reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:

a) [ ] nu face parte din clasa hidrolazelor;


b) [ ] face parte din clasa liazelor;
c) [x] apare la proteoliza limitată (PL) a pepsinogenului;
d) [ ] proteoliza limitată e un proces reversibil;
e) [x] în urma PL se formează centrul activ al enzimei.

Intrebarea nr. 100: Referitor la amilază şi reglarea activităţii ei sunt corecte afirmaţiile:
a) [x] face parte din clasa hidrolazelor;
b) [ ] face parte din clasa liazelor;
c) [x] NaCl este activator şi nu modifică structura primară a substratului;
d) [ ] NaCl provoaca denaturarea enzimei ;
e) [x] amilaza scindează amidonul.

Intrebarea nr. 101: Efectul sulfanilamidelor asupra enzimelor:


a) [x] provoacă o inhibiţie competitivă;
b) [x] majorează Km şi nu modifică V max;
c) [ ] inhibă ireversibil enzima bacteriană ;
d) [ ] modifică structura primară a enzimei;
e) [x] nu acţionează asupra enzimelor umane .

Intrebarea nr. 102: Afirmaţiile corecte în legatură cu Km a enzimelor:


a) [ x] se exprima in unităţi de concentraţii de S;
b) [ x] reflectă afinitatea enzimi faţă de substrat;
c) [ ] Km de o valoare mare semnifică o afinitate mare pentru S;
d) [] este crescută în prezenţa unui inhibitor necompetitiv ;
e) [x ] este egală cu concentraţia [S] pentru care viteza reacţiei este jumătate din viteza maximă.

Intrebarea nr. 103: Katalul prezintă:


a) [ ] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S in 1 min la 250 C;
b) [ ]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S in 1 min la 250 C;
c) [x]cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1 sec la 250 C;
d) [ ] numarul mol de S ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimă;
e) [ ] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µkmol de S in 1 min la 250 C raportată la
1 mg proteină.

104) Activitatea specifică este:


a) [ ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S in 1 min la 250 C;
b) []Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S in 1 min la 250 C ;
c) [ ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S in 1sec la 250 C ;
d) [ ] Numarul mol de S ce se transformă in 1 min cu ajutorul 1 mol de E;
e) [x ] Cantitatea de E necesară pentru transformarea 1µmol de S în 1 min la 250 C raportată
la 1mg proteină.

105) Unitatea internaţională este:


a) [ x] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 µmol de S în 1 min la 250 C;
b) [] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mmol de S în 1 min la 250 C ;
c) [] cantitatea de E necesară pentru transformarea 1 mol de S în 1 sec la 250 C ;
d) [ ] numarul mol de S ce se transformă în 1 min cu ajutorul 1 molecule de E;
e) [ ] cantitatea de E necesară să transf. 1 µmol de S în 1 min la 250 C raportată la 1 mg proteină.
Izoenzimele:
a) [ ] sunt preponderent protomeri;
b) [x] sunt,de regulă, oligomeri;
c) [x] catalizează una si aceeaşi reacţie;
d) [ ] catalizează diferite reacţii;
e) [x] au rolul de reglatori în metabolism.

Intrebarea nr. 107: Viteza de reacţie este dependentă de:


a) [x] concentraţia enzimei;
b) [ ] este independentă de concentraţia enzimei;
c) [ ] nu se constată o dependenţă de concentraţia S ;
d) [x] Vmax are o curba cu aspect de hiperbolă;
e) [x] e dependentă de valoarea temperaturii.

108)Intrebarea nr. 108: Care afirmaţii sunt corecte referitor la izoenzimele LDH?
a) [x] sunt tetrameri de două tipuri M si H;
b) [ ] sunt dimeri de două tipuri M si H;
c) [ ] reacţia catalizată este ireversibilă;
d) [ ] lanţurile M si H sunt sintetizate de aceleaşi gene ;
e) [ ] se află în ţesuturi în 2 forme.

Intrebarea nr. 109: Referitor la izoenzimele LDH:


a) [x] LDH se găseşte în ţesuturi în 5 forme;
b) [x] concentraţia serică a LDH5 se modifică în afecţiunile hepatice;
c) [ ] LDH2 este produsa, preponderent, in ficat;
d) [x] concentraţia serică a LDH1 creşte după infarctul miocardic;
e) [ ] după infarctul miocardic în ser creşte LDH5.

Intrebarea nr. 110: Creatinfosfokinaza (CPK) :


a) [ ] este compusă din lanţuri M si H, prezentînd 3 izoenzime;
b) [ ] este compusă din lanturi M si B, prezentînd 5 izoenzime;
c) [x] este un dimer alcătuit din asocierea de lanţuri M si B;
d) [x] cresterea concentratiei serice MB confirmă infarctul miocardic;
e) [ ] creşterea concentraţiei serice BB confirmă infarctul miocardic;

Intrebarea nr. 111:


Vitamina B1:
a) [ x] coenzima sa de bază este tiaminpirofosfatul;
b) [ ] coenzima sa de bază este flavinmononucleotidul;
c) [ x] coenzima sa participă la decarboxilarea oxidativă a alfa cetoacizilor;
d) []coenzima sa participă la decarboxilarea aminoacizilor;
e) [ ] este cunoscută şi sub nume de riboflavină.

Vitamina B2:
a) [x] FMN este esterul monofosforic al vitaminei B2;
b) [ ] FAD este esterul difosforic al B2;
c) [ ] FAD este dinucleozidul B2;
d) [ ] FMN şi FAD sunt coenzime din clasa liazelor;
e) [x ] FMN şi FAD sunt coenzime din clasa oxidoreductazelor.

Coenzimele vitaminei B2:


a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea acil-CoA;
b) [ ] FMN este coenzima alcooldehidrogenazei;
c) [ ] la inelul izoaloxazinic se adiţionează numai electronii;
d) [ ] la inelul izoaloxazinic se adiţionează numai protonii;
e) [ ] FAD şi FMN catalizează reacţiile de carboxilare.

Intrebarea nr. 114: Referitor la coenzimele FAD si FMN sunt corecte afirmaţiile:
a) [ ] în structura lor este prezentă nicotinamida;
b) [ ] vitamina din structura lor este B6;
c) [ ] vitamina din structura lor este B1;
d) [ ] sunt coenzime pentru reacţia: R-CH2-COH-CH2-COSCoA -> R-CH-CO-CH2-COSCoA ;
e) [x] FAD participă la dehidrogenarea succinatului.

Intrebarea nr. 115: Coenzima NAD+ :

a) [ x] ia parte în transferul unui hidrid - ion;


b) [] legătura sa cu componenţii proteici este covalentă;
c) [ x] legatura sa cu componenţii proteici este slabă, necovalentă;
d) [ ] enzimele cu coenzima NAD+ participa în anabolism;
e) [ ] în componenţa ei intră vitamina B3.
Intrebarea nr. 116: Coenzima NADP :

a) [x] enzimele NADP dependentă participă în reacţiile de oxidoreducere;


b) [ ] contin un rest fosfat fixat la 2' OH al acidului nicotinic;
c) [ ] este o formă redusă a coenzimei;
d) [ ] se leagă covalent la toate apoenzimele;
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic.

Intrebarea nr. 117: Vitamina B6 si coenzimele sale:

a) [x ] vitamina B6 există în 3 forme: piridoxina, piridoxamina, piridoxalul;


b) [ ] sunt coenzime ale oxidoreductazelor;
c) [x ] sunt coenzime în reacţiile de decarboxilare a aminoacizilor;
d) [] ca coenzime ale transaminazelor sunt piridoxamina şi piridoxalul;
e) [x] sunt coenzime în reacţiile de transaminare a aminoacizilor.

Intrebarea nr. 118: Acid pantotenic si coenzima A:

a) [x ] conlucrează la transferul grupei acil datorită grupului reactiv SH;


b) [x] participă la activarea acizilor graşi,
c) [x] CoA participă în decarboxilarea oxidativă a piruvatului;
d) [ ] CoA este componentă a oxidoreductazelor;
e) [ ] este coenzima pentru transformarea: acid piruvic acid lactic.
Intrebarea nr. 119: Vitamina H (biotina):

a) [ ] serveşte ca coenzimă a enzimelor in reacţiile de decarboxilare;


b) [x] este gruparea prostetică a acetil-CoA-carboxilazei;
c) [ ] participă la transformarea piruvatului în lactat;
d) [ x] participă la transformarea piruvatului în oxaloacetat;
e) [ ] participă în reacţiile de transaminare.

Intrebarea nr. 120: Vitamina B12:


a) [x] conţine în structura sa ionul de Co;
b) [ ] conţine in structura sa ionul de Cu+;
c) [x] participă la transformarea metilmalonil CoA în succinil CoA;
d) [ ] participă la transformarea succinil Co A în succinat;
e) [ ] participă la transformarea prolinei în

hidroxiprolina; Intrebarea nr. 121: Acidul folic:

a) [ x] contine: nucleul pteridinic,acid p-aminobenzoic si Glu;


b) [x ] ca coenzimă serveşte forma sa redusă: acidul tetrahidrofolic (FH4);
c) [x] transferă fragmentele monocarbonice în diverse reacţii enzimatice;
d) [ ] se sintetizează în organismul uman;
e) [ ] Ser + FH4 N5N10-metilenFH4 + Glu.

Intrebarea nr. 121: Acidul ascorbic:


a) [x] participă la reactii de hidroxilare a prolinei în hidroxiprolină;
b) [ ] este precursorul CoA;
c) [ ] este necesară la transformarea noradrenalinei in adrenalina;
d) [] e parte la decarboxilarea oxidativa a piruvatului;
e) [x] este necesară la transformarea dopaminei în noradrenalina.
Intrebarea nr. 122: Care coenzime conţin sulf ?
a) [ ] NAD+;
b) [x] TPP;
c) [] FAD;
d) [ ] Piridoxalfosfatul;
e) [x] Acidul pantotenic (CoA).

Intrebarea nr. 123: Care vitamine trec în coenzime prin fosforilare:


a) [x] Vitamina B1;
b) [x] Vitamina B2;
c) [ ] Acidul folic;
d) [x] Vitamina B6;
e) [] Vitamina K.

Intrebarea nr. 124: Microelementele ca cofactori:


a) [x] posedă funcţie catalitică la o anumită reacţie chimică;
b) [x] modifică conformaţia enzimei;
c) [] nu poate avea rol de acceptori de electroni;
d) [x] poate stabiliza structura enzimei;
e) [ ] modifică structura primară a enzimei.

Intrebarea nr. 125: Asamblarea proteinelor:


a) [ x] se mai numeşte folding;
b) [x] stabilitate proteinei creşte cu apropierea de starea nativă;
c) [x] rezultanta finală a foldingului este conformerul nativ;
d) [] stabilitate proteinei scade cu apropierea de starea nativă;
e) [] se mai numeşte denaturare.

Intrebarea nr. 126 Ciaperoninele:


a) [x] favorizează asamblarea corectă a proteinelor;
b) [ ] favorizează transportul membranar;
c) [ x] formează spaţiul protector pentru asamblarea proteinei;
d) [x] procesul decurge prin utilizarea majoră de ATP;
e) [ ] participă în coagularea sîngelui.

Intrebarea nr. 127: Peptidele active (endotelinele):


a) [x] endotelinele sunt factori vazoactivi efectivi;
b) [] se sintetizează în forme active;
c) [ ] endotelinele (ET-1, 2, 3) sunt codificate de aceeaşi genă;
d) [x] efectul lor e mediat de receptori specifici, G-proteine;
e) [] sunt rezultatul degradării glicogenului.

Intrebarea nr. 128: Sinteza endotelinelor:


a) [x] se sintetizează sub formă de precursor;
b) [x] apar ca rezultat al proteolizei limitate;
c) [ ] apar ca rezultat al autostructurării cuaternare;
d) [ ] se sintetizează direct în formă activă;
e) [ ] sinteza are loc în nucleu.
Intrebarea nr. 130: Clasificarea enzimelor:

a) [x] se clasifica în şase clase;


b) [x] clasa indică tipul de reacţie chimică;
c) [ ] clasa indică gruparea sau legătura chimică a substratului;
d) [ ] fiecare enzimă posedă un cod alcătuit din 3 cifre;
e) [ ] cifra a doua a codului indică numărul de ordine a enzimei în clasa respectivă.

Intrebarea nr. 131Oxidoreductazele:

a) [] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;


b) [x] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [x ] dehidrogenazele se referă la oxidoreductaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] catalizează reacţii cu utilizarea ATP-ului.

Intrebarea nr. 132: La oxidoreductaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [x] hidroxilazele;
c) [x ] reductazele;
d) [ ] hidrolazele;
e) [ ] kinazele.

Intrebarea nr. 133 Transferazele:


a) [x] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ ] fumaraza se referă la transferaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] catalizează reacţii cu utilizarea ATP-ului.

Intrebarea nr. 134La transferaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [x] transaminazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [ ] carboxilazele;
e) [ x] kinazele.

Intrebarea nr. 135:


Hidrolazele:
a) [x] catalizează reacţii de scindare a legăture covalente cu adiţionarea apei;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ x] fosfatazele se referă la hidrolaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ ] reacţiile catalizate de hidrolaze sunt reversibile.
Intrebarea nr. 136La hidrolaze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [] hidroxilazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [x ] esterazele;
e) [ x] nucleazele.

Intrebarea nr. 137: Liazele:


a) [] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [x ] fumaraza se referă la liaze;
d) [ ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor optici;
e) [ x] decarboxilazele se referă la liaze.

Intrebarea nr. 138: La liaze se referă:

a) [x] hidratazele;
b) [x] aldolazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [ ] epimerazele;
e) [] mutazele

Intrebarea nr. 139: Izomerazele:


a) [] catalizează reacţii de transfer al grupărilor funcţionale;
b) [] catalizează reacţii de transfer al electronilor şi protonilor;
c) [ ] peptidazele se referă la izomeraze;
d) [x ] catalizează reacţii de interconversiune a izomerilor;
e) [ x] reacţiile catalizate de izomeraze sunt reversibile.

Intrebarea nr. 140 La izomeraze se referă:

a) [] hidratazele;
b) [] transaminazele;
c) [ ] dehidrogenazele;
d) [x ] epimerazele;
e) [ x] mutazele.

Intrebarea nr. 141: Ligazele:


a) [x] catalizează reacţii de formare a legăturilor covalente cu utilizarea ATP-ului;
b) []catalizează reacţii de scindare a legăturilor covalente;
c) [x ] glutaminsintetaza se referă la ligaze;
d) [ ] ATP-ul serveşte ca donor de grupare fosfat pentru substrat;
e) [ ] reacţiile catalizate de ligaze sunt reversibile.
Intrebarea nr. 142: La ligaze se referă:

a) [] alcooldehidrogenaza;
b) [] aldolaza;
c) [x ] piruvatcarboxilaza;
d) [ ] epimeraza;
e) [] glucokinaza.
1.Afirmația corectă referitor la fazele metabolismului este :

a. procesele anabolice sunt generatoare de căldură


b. energia obținută în anabolism este utilizată în catabolism
c. catabolismul necesită energie
d. anabolismul este sinteza macromoleculelor din micromolecule
e. anabolismul este însoțit de eliberarea de energie

2. Anabolismul :

a. este localizat preponderent în mitocondrii și lizozomi

b. este sinteza substantelor complexe din simple


c. nu se supune reglării
d. nu necesită energie
e. nu necesită enzime
3. Referitor la compusul chimic prezentat este adevărată afirmația:

a. conține trei legături macroergice


b. conține o legătură macroergică
c. nu poate fi donator de grupări fosfat
d. poate fi donor de grupări pirofosfat
e. se utilizează în procesele catabolice

4. Căile catabolice si anabolice:

a. se reglează diferit
b. ca regulă sunt localizate în același compartiment a celulei
c. au aceeași direcție
d. sunt reglate prin același mecanism
e. sunt identice
5. Căile metabolice :

a. toate căile metabolice sunt reglate prin modificări covalente


b. constau numai din reacții ireversibile
c. toate reacțiile unei căi metabolice sunt catalizate de o enzimă
d. constau numai din reacții reversibile
e. pot fi liniare , ciclice , ramificate
6.Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice
din ATP :

a. piruvatul
b. AMP
c. GMP
d. glucozo- 6 – fosfatul
e. creatin fosfatul
7.Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice
din ATP :

a. creatina
b. AMP
c. glucozo- 6 – fosfatul
d. GMP
e. fosfoenolpiruvatul
8. Care compus la hidroliză degajă mai multă energie decât hidroliza unei legături macroergice din
ATP :

a. 1,3-difosfogliceratul
b. glucozo-6– fosfatul
c. fructozo-6-P
d. GMP
e. acetyl-CoA
9.Care dintre compușii enumerați nu este macroergic?

a. CTP
b. ATP
c. creatinfosfat
d. GTP
e. glicerol - 3 – fosfat

10.Care dintre funcțiile enumerate nu este îndeplinită de metabolism?


a. sinteza și degradarea moleculelor specializate ( hormoni, amine biogene, etc.)
b. biosinteza biopolimerilor ( proteine , polizaharide , lipide , acizi nucleici )
c. transformarea nutrienților în precursorii macromoleculelor celulare
d. producția de energie chimică în catabolism
e. producția de energie chimică cu ajutorul luminii solare
11. Catabolismul:

a. nu necesită enzime
b. este degradarea substanțelor complexe în simple
c. este biosinteza substanțelor complexe din simple
d. necesită energie
e. nu este supus reglării
12 Energia liberă ( ΔG ):

a. în cazul în care ΔG < 0 - reacția este endergonică


b. este energia care poate fi utilizată pentru a efectua un lucru la temperatură și presiune constantă
c. în cazul în care ΔG = 0 - produsele de reacție au energie liberă mai mare decât substraturile inițiale
d. în cazul în care ΔG > 0 - reacția este exergonică
e. condiții standard sunt : t = 36.6 ° C , concentrația de substraturi - 1 mol , pH 7,0 , presiunea 760
Tori
13 Energia ce se formează la hidroliza ATP -lui este determinată de :

a. prezența apei
b. prezența ionilor Mn2 +
c. scindarea legăturii glicozidice
d. gradul mare de stabilitate a ATP-lui
e. repulsia electrostatica
14. Metabolismul

a. este un sistem coordonat de transformări enzimatice ale substanțelor și energiei


b. decurge doar extracelular
c. este un sistem necoordonat de transformări de substanțe și energie
d. nu se supune reglării hormonale
e. decurge doar intracellular

15. Reglarea metabolismului:


a. hormonii nu participă la reglarea proceselor metabolice
b. procesele metabolice sunt reglate de enzime care catalizează reacțiile comune pentru anabolism și catabolism
c. procesele metabolice sunt reglate la nivelul reacțiilor ireversibile
d. inhibitorii proceselor catabolice inhibă și procesele anabolice
e. procesele metabolice sunt reglate la nivelul reacțiilor reversibile
16.Selectați procesele care au loc în matrixul mitocondrial:

a. decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b. lanțul de transport al electronilor
c. oxidarea microzomală
d. calea pentozofosfat
e. glicoliza
17.Selectați procesele care au loc în membrana internă a mitocondriilor

a. decarboxilarea oxidativă a piruvatului


b. glicoliza
c. lanțul respirator
d. biosinteza ADN-ului mitocondrial
e. ciclul Krebs
18.Referitor la sarcina energetică (SE) a celulei este corectă afirmația :

a. sarcina energetică înaltă inhibă procesele anabolice


b. SE= [ ATP ] / ( [ ATP ] + [ ADP ] + [ AMP ] )
c. SE= ( [ ATP ] +1/2 [ ADP ] ) / ( [ ATP ] + [ ADP ] + [ AMP ] )
d. sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice
e. sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice
19.Referitor la indicatorii stării energetice a celulei este corectă afirmația:

a. sarcina energetică înaltă stimulează procesele catabolice


b. sarcina energetică = [ ATP ] +1/2 [ ADP ] ) / ( [ ADP ] x [ P ]
c. în celula normală sarcina energetica este 500-900
d. sarcina energetică joasă stimulează procesele anabolice
e. potențialul de fosforilare = [ ATP ] / ( [ ADP ] x [ P ]

20.Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:


a. ATP + H2O → ADP + Pi; − 7,3 kcal/mol
b. ATP + H2O → ADP + Pi; − 14,6 kcal/mol
c. PPi+ H2O → 2 Pi; − 5,0 kcal/mol
d. ATP + H2O → AMP + PPi; − 5,3 kcal/mol
e. ATP + H2O → AMP + PPi; − 11,0 kcal/mol
21.Selectați varianta corectă de hidroliză a ATP:

a. ATP + H2O → ADP + Pi; − 14,6 kcal/mol


b. ATP + H2O → AMP + PPi – 7,3 kcal/mol; PPi +H2O → 2Pi; − 7,6 kcal/mol
c. ATP + H2O → ADP + Pi; − 5,0 kcal/mol
d. ATP + H2O → AMP + PPi; − 11,0 kcal/mol
e. PPi+ H2O → 2 Pi; − 5,0 kcal/mol
22.Viteza proceselor metabolice :

a. este influențată de aportul de apă


b. nu depinde de raportul NADPH / NADP +
c. depinde de conținutul UTP
d. nu este influențată de modulatori alosterici
e. depinde de raportul NADH / NAD +
23.Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a lactatului?

a. 15
b. 36
c. 3
d. 18
e. 6
24.Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a piruvatului?

a. 3
b. 2
c. 30
d. 6
e. 15

25.Ciclul Krebs::
a. decurge cu utilizare de ATP
b. furnizează intermediari pentru catabolism
c. funcționează în condiții anaerobe
d. constă în oxidarea acetil-CoA până la 2 molecule de oxaloacetat
e. este calea finală comună a oxidării compușilor organici
26.Ciclul Krebs:

a. O2 este direct implicat în reacțiile ciclului Krebs


b. furnizează intermediari pentru catabolism
c. funcționează în condiții aerobe
d. funcționează în condiții anaerobe
e. acetil - CoA în ciclul Krebs este oxidată în 12 molecule de CO2
27.Ciclul Krebs:

a. acetil - CoA în ciclul Krebs este oxidată în 12 molecule de CO2

b. funcționează în condiții anaerobe


c. O2 este direct implicat în ciclul Krebs
d. are rol amfibolic
e. toate enzimele ciclului Crebs sunt reglatoare
28.Ciclul Krebs:

a. constă în oxidarea oxaloacetatului pâna la 2 molecule de CO2


b. este localizat în citosol
c. are loc în condiții anaerobe
d. produce echivalenți reducatori pentru lanțul respirator
e. toate enzimele ciclului Krebs sunt supuse reglării
29.Citrat sintaza:

a. este o enzimă din clasa ligazelor


b. este o enzimă alosterică
c. catalizează biosinteza oxaloacetatului
d. este activată de citrat , succinil - CoA , ATP
e. este inhibată de AMP

30.Complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenaza:


a. este inhibat de NAD+ și NADP+
b. utilizează ca coenzime derivații vitaminelor: B1, B2, PP, HS-CoA, acidul lipoic
c. utilizează ca coenzime derivații vitaminelor: biotina, B6, B12, acid folic
d. este activat de Mg2+
e. este activat de ATP
31.Complexul piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) :

a. este situat în citosol


b. coenzimele complexului sunt derivați ai vitaminelor: H , B6 , B12 , acid folic
c. catalizează carboxilarea piruvatului pentru a forma oxaloacetat
d. coenzimele complexului sunt: tiamina, acidul lipoic, riboflavina, nicotinamida și HS - CoA
e. cuprinde enzimele : E1 - piruvatdehidrogenaza, E2 - dihidrolipoil acetiltransferaza, E3- dihidrolipoil
dehidrogenază
32.Decarboxilarea oxidativă a piruvatului :

a. are loc sub acțiunea a cinci enzime și cinci coenzime


b. produsul final este acil-CoA
c. este localizat în citoplasmă
d. reprezintă reacțiile de dezaminare oxidativă a piruvatului
e. este un proces ireversibil
33.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Acetil-CoA + oxaloacetat + H2O → citrat + HS-CoA

a. este o reacție reversibilă


b. este o reacție de oxido - reducere
c. este prima reacție a ciclului Krebs
d. este catalizată de citrat liază
e. necesită ATP ca energie
34.Referitor la reacția prezentată este corectă afirmația:
alfa-cetoglutarat + NAD+ + HS-CoA → succinil-CoA + CO2 + NADH + H+

a. este catalizată de complexul enzimatic alfa-cetoglutarat dehidrogenazic


b. are loc în citosol
c. este o reacție de reducere
d. succinil-CoA este un activator al reacției
e. nu se supune reglării

35.Alegeți afirmața corectă referitor la reacția: citrat ↔ isocitrat:


a. este catalizată de enzima isocitrat izomeraza
b. cis - aconitatul este un intermediar al reacției
c. este o reacție de oxidare anaerobă a glucozei
d. izomerizarea se realizează prin dehidrogenare și hidrogenare
e. enzima care catalizează această reacție aparține clasei izomerazelor
36.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP ↔ oxaloacetat + GTP:

a. este o reacție reglatoare a glicolizei


b. este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
c. este o reacție din ciclul Krebs
d. este o reacție a glicolizei
e. este catalizată de enzima piruvat kinaza
37.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
fumarat + H2O ↔ L-malat:

a. este catalizată de enzima fumaraza


b. este o reacție de hidroliză
c. este catalizată de enzima malat sintetaza
d. este catalizată de enzima malat sintaza
e. malatul este un inhibitor al reacției
38.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Izocitrat + NAD+ → alfa-cetoglutarat + CO2 + NADH + H+

a. izocitrat dehidrogenaza mitocondrială poate folosi ca coenzimă NADP +


b. este o reacție de oxido - reducere
c. izocitrat dehidrogenaza mitocondrială este activată de ATP și inhibată de NAD+

d. este catalizată de izoenzima izocitrat oxidaza


+
e. izocitrat dehidrogenaza citoplasmatică utilizează ca coenzima numai NAD
39. Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
malat + NAD+ ↔ oxaloacetat + NADH + H+:

a. este o reacție utilizată în naveta glicerofosfat


b. enzima care catalizează această reacție este o enzimă reglatoare
c. este o reacție a ciclului Krebs
d. enzima care catalizează această reacție este inhibată de citrat
e. este catalizată de enzima malatreductaza
40. Referitor la reacția dată este corectă
afirmația: piruvat + CO2 + ATP → oxaloacetat +
ADP + H3PO4
a. gruparea prostetică a enzimei este acidul lipoic
b. este o reacție anaplerotică
c. este catalizată de fosfoenolpiruvat carboxikinază
d. enzima acesteia este o liază
e. este o reacție a glicolizei
41.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
succinat + FAD ↔ fumarat + FADH2:

a. enzima este inhibată de AMP


b. este situată în citosol
c. este catalizată de enzima succinat – CoQ reductaza
d. malonatul este un inhibitor competitiv al enzimei
e. enzima ce o catalizează este o enzimă alosterică
42.Alegeți afirmația corectă referitor la reacția:
Succinil-CoA + GDP + H3PO4 ↔ succinat + GTP + HS-CoA:

a. este catalizată de succinil – CoA dehidrogenaza


b. este o reacție a ciclului Krebs care poate decurge și în condiții anaerobe
c. este o reacție de fosforilare la nivel de substrat
d. enzima ce o catalizează este o liază
e. este o reacție de fosforilare oxidativă
43.Reacțiile anaplerotice:

a. scade cantitatea intermediarilor ciclului Krebs


b. sunt reacții generatoare de NADH
c. completează rezervele de compuși intermediari din ciclul Krebs
d. sunt reacții ATP generatoare
e. asigură cu acetil - CoA ciclul Krebs
44.Reglarea activității complexului piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) :

a. GTP, ATP sunt inhibitori ai complexului PDHc


b. sarcina energetică mică inhibă complexul PDHc
c. toate enzimele complexului PDHc sunt reglate numai prin fosforilare - defosforilare
d. sarcina energetică mare activează enzimele complexului PDHc
e. toate enzimele complexului PDHc sunt reglate numai de sarcina energetică

45.Referitor la reglarea ciclului Krebs sunt corecte afirmațiile:


a. viteza ciclului Krebs este diminuată de concentrația mare a ATP-lui
b. ADP inhibă izocitrat dehidrogenaza
c. sarcina energetică mică inhibă ciclul Krebs
d. complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenazic este inhibat de AMP
e. NAD+ inhibă izocitrat dehidrogenaza și complexul alfa-cetoglutarat dehidrogenazic
46.Complexul piruvat dehidrogenazic ( PDHc ) participă în:

a. decarboxilarea oxidativă a CH3COOH


b. dehidrogenarea și decarboxilarea CH3COCOOH
c. formarea NADPH pentru sinteza reductivă
d. decarboxilarea oxidativa a CH3COCH2COOH
e. formarea FADH2 pentru lanțul respirator
47.Selectați coenzima care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. acidul tetrahidrofolic
b. tiamin monofosfatul
c. piridoxal fosfatul
d. NAD+ -ul
e. acidul ascorbic
48.Selectați coenzima care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. HS-CoA
b. biotina
c. NADP+
d. CoQ
e. acidul ascorbic
49.Selectați enzima reglatoare din ciclul Krebs :

a. malat dehidrogenaza
b. fumaraza
c. citrat sintaza
d. aconitaza
e. succinat dehidrogenaza

50.Selectați reacția anaplerotică :

a. fosfoenolpiruvat + CO2 → oxaloacetat + GTP


b. piruvat + CO2 + ADP + Pi → oxaloacetat + ATP
c. glutamat + H2O + NAD+ ↔ α-cetoglutarat + NADH+H+ + NH3
d. aspartat + α-cetoglutarat ↔ oxaloacetat + glutamat
e. acetil-CoA + oxaloacetat → citrat + H2O + HSCoA
51.Selectați reacția de fosforilare la nivel de substrat din ciclul Krebs:

a. fumarat → malat
b. succinat → fumarat
c. alfa-cetoglutarat → izocitrat
d. succinil-CoA → succinat
e. alfa-cetoglutarat → succinil-CoA
52.Selectați reacția sumară a decarboxilării oxidative a piruvatului:

a. piruvat + NAD+ + HS-CoA → acil-CoA + CO2 + NADH+H+


b. piruvat + FAD + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + FADH2
c. piruvat + E1-TPP + HS-CoA → acetil-CoA + E1-TPP + CO2
d. piruvat + NAD+ + HS-CoA → acetil-CoA + CO2 + NADH+H+
e. piruvat + biotin + HS-CoA → acetil-CoA + biotin-CO2
53.Selectați vitamina care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. B1 (tiamina)
b. B6 (piridoxina)
c. biotina
d. acidul folic
e. B12 (cobalamina)
54.Selectați vitamina care este necesară pentru activitatea normală a enzimelor ciclului Krebs :

a. acidul linolenic
b. acidul folic
c. acidul pantotenic
d. acidul ascorbic
e. acidul arahidonic

55. Selectați vitamina care este parte componentă a coenzimei din complexul
piruvat dehidrogenazic:

a. B6
b. biotina
c. tiamina
d. B12
e. acidul folic
56. Selectați vitamina care este parte componentă a coenzimei din complexul
piruvat dehidrogenazic:

a. acidul linolic
b. acidul folic
c. acidul linolenic
d. acidul ascorbic
e. acidul lipoic
57.Succinat dehidrogenaza (afirmații corecte):

a. este inhibată de NADH


b. este o enzimă reglatoare a ciclului Krebs
c. este inhibată de fumarat
d. este FAD -dependentă
e. este NAD+ dependent
58. Atunci când un fosfat este transferat de la o moleculă supermacroergică la ADP ,
pentru a forma ATP este :

a. toate cele de mai sus sunt corecte


b. fosforilare la nivel de substrat
c. fotofosforilare
d. fosforilare oxidativă
59.Componentele lanțului respirator :

a. citocromi, NAD+, CoQ, CoA


b. citocromi, FMN, CoQ, CoA, NADP+
c. citocromi, proteine Fe-S, CoQ, CoA
d. citocromi, proteine Fe-S, CoA, FMN, FAD
e. FAD, proteinele Fe-S, Co Q; citocromii

60.Energia produsă în lanțul de transport de electroni :

a. se calculează conform ecuației ∆G0´ = nF∆E0´


b. 60% este utilizată pentru sinteza ATP
c. ∆G0´ = - 52,6 kcal/mol
d. 40% este degajată sub formă de căldură
e. ∆G0´ = 52,6 kcal/mol
61.Energia produsă în lanțul de transport de electroni :

a. este utilizată pentru fosforilarea substratului


b. este utilizată în întregime pentru biosinteza ATP
c. este eliberată în întregime sub formă de căldură
d. se calculează conform ecuației ∆G0´= nF∆E0´
e. se calculează conform ecuației ∆G0´ = - nF∆E0´
62.Referitor la lanțul respirator (LR) este corectă afirmația:

a. LR este localizat în matrixul mitocondriilor


b. LR este localizat în ribozomi
c. LR nu necesită participarea enzimelor
d. LR este un proces reversibil
e. LR este alcătuit din enzime și sisteme de oxido-reducere
63.Referitor la oxidarea biologică este corectă afirmația:

a. reprezintă totalitatea proceselor de oxido-reducere care au loc în organismele vii


b. enzimele implicate sunt oxidazele FMN dependente
c. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP+ - dependente
d. începe cu deshidratarea substraturilor
e. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
64.Referitor la oxidarea biologică este corectă afirmația:

a. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP + dependente


b. începe cu hidratarea substraturilor
c. începe cu dehidrogenarea substraturilor
d. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
e. enzimele implicate sunt oxidaze FMN dependente

65.Referitor la oxidarea biologică (OB) este corectă afirmația :

a. enzimele implicate în OB sunt oxidazele FMN dependente


b. OB începe cu hidratarea substraturilor
c. transferul de hidrogen de la NADH sau FADH2 la O2 are loc prin lanțul respirator
d. OB începe cu deshidratarea substraturilor
e. enzimele implicate în OB sunt dehidrogenazele NADP + dependente
66.Referitor la oxidarea biologică (OB) este corectă afirmația:

a. enzimele implicate în OB sunt dehidrogenazele NAD + și FAD -dependente


b. OB începe cu deshidratarea substraturilor
c. are loc prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
d. OB reprezintă doar reacțiile de reducere care au loc în organismele vii
e. enzimele implicate în OB sunt oxidazele FAD- și FMN - dependente
67.Oxidarea biologică :

a. enzimele implicate sunt dehidrogenazele FAD dependente


b. enzimele implicate sunt dehidrogenaze NADP + dependente
c. începe cu deshidratarea substraturilor
d. decurge prin transfer de hidrogen direct la O2 pentru a forma apă
e. reprezintă toate reacțiile de reducere care au loc în organismele vii
68.Potențialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lanțului respirator:

a. cea mai mică valoare E0 este specifică pentru O2/H2O


b. pentru reacția ½O2 + 2H+ + 2 ē → H2O E0 = -0,32 V
c. pentru reacția NAD+ + H+ + 2 ē → NADH E0 = +0,816 V
d. în lanțul respirator sistemele - redox sunt aranjate în ordinea descreșterii E0
e. în lanțul respirator sistemele-redox sunt aranjate în ordinea creșterii E0
69.Potențialul de oxido-reducere (E0) al sistemelor redox din lanțul respirator:

a. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a dona H+în mediu apos
b. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a adiționa și a ceda electronii
c. cu cât valoarea E0 este mai electropozitivă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului redox de a
ceda electronii
d. Cu cât valoarea E0 este mai electronegativă, cu atât este mai înaltă capacitatea sistemului redox de a
adiționa electronii
e. este o forță motrice ce determină capacitatea sistemului redox de a dona H2 în mediu apos

70.Produsele finale ale lanțului respirator:

a. H2O2
b. CO2, 3ATP
c. 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
d. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
71.Produsele finale ale lanțului respirator:

a. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I


b. H2O
c. H2O2, 3ATP
d. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
e. H2O, CO2, 3ATP
72.Produsele finale ale activității lanțului respirator:

a. CO2, 3ATP
b. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
c. H2O, CO2, 3ATP
d. 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
73.Produsele finale ale lanțului respirator:

a. H2O2, CO2, 3ATP


b. H2O și 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
c. H2O și 2 ATP ca rezultat al activității complexului II
d. H2O, CO2, 3ATP
e. H2O și 3 ATP ca rezultat al activității complexului II
74.Produsele finale ale activității lanțului respirator:

a. H2O2
b. H2O
c. 2 ATP ca rezultat al activității complexului I
d. H2O, CO2, 3ATP
e. 3 ATP ca rezultat al activității complexului II

75.Selectați afirmația corectă referitor la rolul lanțului transportator de electroni:

a. sinteza ADN-ului
b. sinteza AMP-lui
c. sinteza proteinei
d. sinteza ATP-lui
e. sinteza glucozei

76.Selectați afirmația corectă referitor la localizarea lanțului transportator de electroni:

a. mitocondrii
b. ribozomi
c. lizozomi
d. nucleu
e. aparatul Golgi
77.Selectați afirmația corectă referitor la localizarea lanțului transportator de electroni:

a. în membrana mitocondrială externă


b. în membrana mitocondrială internă
c. în matrixul mitocondrial
d. în spațiul intermembranar mitocondrial
e. în ambele membrane ale mitocondriei
78.Sistemele de oxido - reducere ale lanțului respirator:

a. un citocrom - transferă un H+ și un ē
b. NADH/NAD+ - transferă 2 H+ și 1 ē
c. CoQH2/CoQ - transferă 1 H+ și 2 ē
d. un citocrom - transferă 2 ē
e. FMNH2/FMN - transferă 2 H+ și 2 ē
79.Țesutul adipos brun:

a. conține puține mitocondrii


b. este un țesut specializat în termogeneză
c. este un țesut specializat în sinteza ATP-ului
d. este prezent la persoanele în vârstă
e. mitocondriile țesutului adipos brun au mai puține criste

80.Țesutul adipos brun:

a. este un tesut specializat in stocarea grăsimii


b. conține puține mitocondrii
c. mitocondriile țesutului adipos brun conțin termogenina
d. este prezent la persoanele în vârstă
e. este un țesut specializat în sinteza ATP-ului
81.Transferul echivalenților reducători prin intermediul lanțului de transport de electroni:

a. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă numai ē


b. unele sisteme de oxido - reducere transferă H+ și ē, altele numai ē
c. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă numai H+
d. toate sistemele de oxido - reducere ale lanțului transferă H+ și ē
e. unele sisteme de oxido - reducere transferă H+ și ē, altele numai H+
82.Citocromul P450 :

a. este o metaloproteină
b. catalizează reacții de hidroxilare a diferitor substraturi
c. este o componentă a lanțului de transport de electroni mitocondrial
d. conține ioni de cupru
e. ca reducători folosește FADH2 și FMNH2
83..NAD+:

a. un H + din substrat este transferat la nicotinamidă, al doilea H + trece în soluție


b. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina
e. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină
84.Selectați afirmația corectă referitor la citocromi:

a. sunt metaloproteine care transferă H+ și ē la FAD


b. sunt hemoproteine ce transferă doar electroni în lanțul respirator
c. sunt metaloproteine funcționarea cărora necesită menținerea fierului în Fe2 +
d. sunt hemoproteine care transferă 1H+ și 2 ē în lanțul respirator
e. sunt hemoproteine care transferă H+ și ē la NAD+

85.Selectați afirmația corectă referitor la citocromi:

a. sunt hemoproteine care transferă doar H+ prin lanțul respirator


b. sunt metaloproteine care transferă electroni prin lanțul respirator
c. sunt hemoproteine care transferă electroni prin lanțul respirator
d. sunt metaloproteine care transferă H+ și ē prin lanțul respirator
e. sunt hemoproteine care transferă H+ și ē prin lanțul respirator
86. Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. este derivatul vitaminei PP


b. este derivatul vitaminei B6
c. este derivatul vitaminei B1
d. este derivatul vitaminei C
e. este derivatul vitaminei B2
87.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. acceptă 2H+ și 1 ē
b. acceptă doar electroni
c. un H+ din substrat este transferat la riboflavină, al doilea H+ trece în soluție
d. acceptă 2H+ și 2ē
e. acceptă 1H+ și 2 ē
88.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. componenta riboflavinică acceptă doar electroni


b. componenta adeninică acceptă 2H+ și 2 ē
c. componenta adeninică acceptă 1H+ și 1 ē
d. componenta riboflavinică acceptă 2H+ și 2ē
e. componenta riboflavinică acceptă un H+/ē, al doilea H+/ē trece în soluție
89.Selectați afirmația corectă referitor la FAD:

a. inelul izoaloxazinic acceptă doar electroni


b. inelul izoaloxazinic acceptă un H+/ē, al doilea H+/ē cel adeninic
c. inelul adeninic acceptă 1H+ și 1 ē
d. inelul adeninic acceptă 2H+ și 2 ē
e. inelul izoaloxazinic acceptă 2H+ și 2ē
90.Selectați afirmația corectă referitor la funcționarea unui singur citocrom:

a. acceptă 2 electroni prin reducerea 2Fe2+ în 2Fe3+


b. acceptă 2 electroni prin oxidarea 2Fe3+ în 2Fe2+
c. acceptă 1 electron prin reducerea 1Fe3+ în 1Fe2+
d. acceptă 2 electroni prin reducerea 2Fe3+ în 2Fe2+
91.Selectați afirmația corectă referitor la localizarea unor citocromi:

a. cyt. c este localizat în complexul V al lanțului respirator


b. cyt. b este localizat în complexul I al lanțului respirator
c. cyt. a este localizat în complexul I al lanțului respirator
d. cyt. c1 este localizat în complexul III al lanțului respirator
e. cyt. a3 este localizat în complexul II

92.Selectați afirmația corectă referitor la NAD+ :

a. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină


b. acceptor de 1 H + și 2 ē în NAD + este nicotinamida
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina
e. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
93.Selectați afirmația corectă referitor la NAD+:

a. acceptor de H + și ē în NAD + este adenina


b. se leagă 2H + și 2ē la nicotinamidă
c. acceptor de H + și ē în NAD + este riboza
d. se leagă 1H + și 2ē la nicotinamidă
e. un H + din substrat este transferat la nicotinamida, al doilea H + la adenină
94Selectați afirmația corectă referitor la NAD+:

a. este derivatul vitaminei B6


b. este derivatul vitaminei C
c. este derivatul vitaminei B2
d. este derivatul vitaminei B1
e. este derivatul vitaminei PP
95.Selectați dehidrogenaza (DH) FAD-dependentă:

a. izocitrat DH
b. succinat DH
c. malat DH
d. glyceraldehyd-3-phosphat DH
e. glutamat DH

96.Selectați dehidrogenaza (DH) FAD-dependentă:

a. succinat DH
b. lactat DH
c. glucozo-6-P DH
d. malat DH
e. alfa-cetoglutarat DH
97.Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:

a. succinat DH
b. glutamat DH
c. dehidrolipoil DH
d. glicerol-3-fosfat DH
e. acil-CoA DH
98.Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:

a. dihidrolipoil DH
b. glcerol-3-fosfat DH
c. malat DH
d. acil-CoA DH
e. succinat DH
99. Selectați dehidrogenaza (DH) NAD+-dependentă:
:
a. acil-CoA DH
b. succinat DH
c. dihidrolipoil DH
d. izocitrat DH
e. glicerol-3-fosfat DH
100. Care este coenzima complexului I al lanțului respirator ?

a. FADH
2

b. CoQ
c. NADP+
d. FAD
e. FMN

101. Care este coenzima complexului II al lanțului respirator ?

a. CoQ
b. FAD
c. NAD+
d. NADH+
e. NADP+
102. Care din substanțele enumerate este compnentă a complexului III al lanțului respirator ?

a. NAD+
b. FMN
c. hemul cit b
d. FAD
e. Cu2+
103. Care din substanțele enumerate este componentă a complexului III al lanțului respirator ?

a. NAD+
b. citocromul c1
c. FMN
d. FAD
e. citocromul a3
104. Selectați citocromii complexului III ai lanțului respirator:

a. cyt b, cyt c1
b. cyt b, cyt a-a3
c. cyt b, cyt c1, cyt a3
d. cyt b, cyt a
e. cyt c1, cyt a
105. Complexul I al lanțului respirator este:

a. NADH - CoQ reductaza


b. NAD+ - CoQ reductaza
c. succinat - CoQ reductaza
d. CoQ - citocrom c reductaza
e. citocrom c oxidaza

106. Numiți complexul II al lanțului respirator:

a. cytocrom c oxidaza
b. CoQ - cytocrom c reductaza
c. NADH - CoQ reductaza
d. succinat - CoQ reductaza
e. FAD -CoQ reductaza
107. Numiți complexul III al lanțului respirator:

a. CoQ - cytocrom c reductaza


b. NADH - CoQ reductaza
c. succinat - CoQ reductaza
d. CoQ - cytocrom c oxidaza
e. cytocromoxidaza
108. Numiți complexul IV al lanțului respirator:

a. cytocrom c reductaza
b. succinat - CoQ reductaza
c. cytocromoxidaza
d. CoQ - cytocrom c reductaza
e. NADH - CoQ reductaza
109. Complexul V al lanțului respirator este:

a. cytocrom c oxidaza
b. NADH - CoQ reductaza
c. ATP-sintetaza
d. succinat - CoQ reductaza
e. CoQ - cytocrom c reductaza
110. Selectați componenta complexului I al lanțului respirator:

a. cyt b
b. proteinele Fe-S
c. NADP+
d. cyt.c1
e. cyt c
111. Componenta complexului II al lanțului respirator:

a. cyt c

b. proteinele Fe-S
c. NADP+
d. cyt.c1
e. FMN
112. Componentele complexului III a lanțului respirator:

a. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c


b. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1, cyt c
c. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1, FMN
d. proteinele Fe-S, cyt c1, cyt c
e. proteinele Fe-S, cyt b, cyt c1
113. Funcția complexului I al lanțului respirator este:

a. oxidarea NADH, NADPH și FADH2 și reducerea cyt c


b. oxidarea NADH și reducerea cyt c
c. oxidarea FADH2 și reducerea cyt c
d. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ
114. Funcția complexului II al lanțului respirator este:

a. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ


b. oxidarea NADH și reducerea cyt c
c. oxidarea FADH2 și reducerea cyt c
d. oxidarea NADH, NADPH și FADH2 și reducerea cyt c
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ
115. Funcția complexului III al lanțului respirator este:

a. reducerea CoQ prin oxidarea FADH2 și NADH


b. oxidarea CoQH2 aceptând doar electroni și reducerea citocromului c
c. oxidarea CoQH2 aceptând protoni și electroni
d. reducerea CoQ prin oxidarea NADH
e. reducerea CoQ prin oxidarea FADH2
116. Funcția complexului III al lanțului respirator este:

a. oxidarea FADH2 și reducerea CoQ


b. oxidarea CoQH2 și reducerea cyt c
c. oxidarea CoQH2 și reducerea cyt c1
d. oxidarea NADH, FADH2 și a CoQH2 și reducerea cyt c
e. oxidarea NADH și reducerea CoQ

117. Funcția complexului IV al lanțului respirator este:

a. oxidarea cyt c și reducerea oxigenului


b. oxidarea cyt c1, reducerea oxigenului și sinteza ATP
c. oxidarea CoQH2 și reducerea oxigenului
d. oxidarea cyt c1 și sinteza ATP
e. oxidarea cyt b și reducerea oxigenului
118. Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni:

a. FAD
b. cyt.a
c. FMN
d. Fe-S proteine
e. NAD+
119. Selectați componentul complexului III al lanțului de transport de electroni :

a. Cu2+
b. cyt.a
c. FMN
d. proteinele Fe-S
e. NAD+
120. Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni

a. cyt.b
b. 2 ioni de Cu
c. FAD
d. cyt.c1
e. FMN
121. Selectați componentul complexului IV al lanțului de transport de electroni :

a. cyt.a3
b. FAD
c. NAD+
d. Fe-S proteine
e. FMN
122. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului I

a. NADH+H+ + FMN → NAD+ + FMNH2


b. NADH+H+ + Fe-S proteine (Fe3+) → NAD+ + Fe-S proteine (Fe3+)+ 2H +
c. NADH+H+ + CoQ → NAD+ + CoQH2
d. NAD+ + 2H+(2 ē) → NADH + H+
e. NADPH+H+ + FMN → NADP+ + FMNH2
123. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului I
a. NAD+ + 2H+(2 ē) → NADH + H+
b. FMNH2+CoQ → FMN + CoQH2
c. NADH+H+ + CoQ → NAD+ + CoQH2
d. FMN+CoQH2 → FMNH2 + CoQ
e. NADPH+H+ + FMN → NADP+ + FMNH2
124. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului II

a. FMNH2+CoQ → FMN + CoQ H2


b. NADH+H+ + CoQ → NAD+ +CoQH2
c. CoQH2+ FMN → CoQ+ FMNH2
d. FADH2+CoQ → FAD + CoQH2
e. NADPH+H+ + CoQ → NADP+ + CoQH2
125. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. CoQH2+ FMN → CoQ+ FMNH2


b. CoQH2+ 2cyt. b(Fe2+) → CoQ+ 2cyt. b (Fe3+)
c. CoQH2+ 2cyt. c1(Fe3+) → CoQ+ 2 cyt. c1(Fe2+)
d. CoQH2+ 2cyt. b(Fe3+) → CoQ+2 cyt. b (Fe2+)
e. FMNH2+CoQ → FMN + CoQ H2
126. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. 2cyt. b (Fe3+) + cyt. c1(Fe2+) → 2 cyt. b (Fe2+) + cyt. c1(Fe3+)


b. CoQH2+ 2cyt. c1(Fe3+) → CoQ+ 2cyt. c1(Fe2+)
c. cyt. b (Fe2+) + cyt. c(Fe3+) → cyt. b(Fe3+) + cyt. c(Fe2+)
d. 2cyt. b (Fe2+) + 2cyt. c1(Fe3+) → 2cyt. b(Fe3+) + 2cyt. c1(Fe2+)
e. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. c1(Fe3+) →2 cyt. c (Fe3+) + 2 cyt. c1(Fe2+)
127. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului III

a. CoQH2+ cyt. c(Fe3+) → CoQ+ cyt. c(Fe2+)


b. 2cyt. b (Fe2+) + 2cyt. c(Fe3+) → 2cyt. b (Fe3+) +2 cyt. c(Fe2+)
c. cyt. c1 (Fe3+) + cyt. c (Fe2+) → cyt. c1 (Fe2+) + cyt. c (Fe3+)
d. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. b (Fe3+) → 2cyt. c(Fe3+) + 2yt. b (Fe2+)
e. 2cyt. c1 (Fe2+) + 2cyt. c (Fe3+) → 2cyt. c1 (Fe3+) + 2cyt. c (Fe2+)

128. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV

a. 2cyt. c (Fe2+) + 2cyt. a3 (Fe3+) →2 cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a3 (Fe2+)


b. 2cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)→ 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+)
c. 2cyt. c (Fe2+) + Cu+ → 2cyt. c(Fe3+) + Cu2+
d. 2 cyt. a (Fe2+) + ½O2→ 2 cyt. a (Fe3+) + O2–
e. 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. c (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)
129. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV

a. 2cyt. a3 (Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. a3 (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)


b. 2 cyt. a (Fe2+) + ½O2→ 2 cyt. a (Fe3+) + O2–
c. 2cyt. c(Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)→2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+)
d. cyt. a3 (Fe2+) + ½O2 → cyt. c(Fe3+) + H2O
e. 2cyt. c(Fe2+) + 2cyt. a (Fe3+) → 2cyt. c (Fe3+) + 2cyt. a (Fe2+)
130. Selectați reacția transportului de electroni prin intermediul complexului IV

a. cyt. c(Fe2+) + cyt. a3 (Fe3+) → cyt. c (Fe3+) + cyt. a3 (Fe2+)


b. cyt. a3 (Fe2+) + ½O2 → cyt. c(Fe3+) + H2O
c. cyt. c(Fe3+) + cyt. a (Fe2+)→ cyt. c(Fe2+) + cyt. a (Fe3+)
d. cyt. a3 (Fe2+) + cyt. a (Fe3+) → cyt. a3 (Fe3+) + cyt. a (Fe2+)
e. 2 Cu+ + ½O2→ 2 Cu2+ + O2–
131. Selectați secvența corectă a transportului de electroni prin intermediul complexului I

a. NAD+ → FAD → CoQ


b. NADH→ FMN → Fe-S proteine → CoQ
c. NADH→ Fe-S proteine → FMN → CoQ
d. NAD+ → FMN → Fe-S proteins → CoQ
e. NADH→ FMN → CoQ
132. ATP-sintaza:

a. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat


b. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidativă și la nivel de substrat
c. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat și inhibarea ei reduce termogeneza
d. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidativă și este inhibată de rotenonă
e. este enzima responsabilă pentru fosforilarea oxidative
133. ATP-sintaza:

a. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat

b. inhibarea ATP sintazei reduce termogeneza


c. este inhibată de oligomicină
d. este enzima responsabilă de hidroliza ATP
e. este inhibată de rotenonă
134. ATP-sintaza:
a. este localizată în citoplasmă
b. este enzima responsabilă de fosforilarea la nivel de substrat
c. rotenona inhibă subunitatea F1 a ATP sintazei
d. este enzima responsabilă de hidroliza ATP
e. oligomicina inhibă subunitatea Fo a ATP sintazei
135. ATP-sintaza:

a. F1 este situată în spațiul intermembranar


b. este format din două componente Fo și F1
c. este localizată în membrana mitocondrială externă
d. Fo este situată în matricea mitocondrială
e. F1 este un canal de protoni
136. ATP-sintaza:

a. F1 este un canal de protoni


b. F0 este situată în matricea mitocondrială
c. este formată din 3 componente F0 , F1 și F2
d. F0 este localizată în membrana internă mitocondrială
e. F1 este situată în spațiul intermembranar
137. ATP-sintaza:

a. Fo este localizat în membrana internă mitocondrială


b. F1 este situat în spațiu intermembranar
c. F1 este canalul de protoni
d. este formată din 3 componente F0 , F1 și F2
e. este localizată în membrana mitocondrială exterioară
138. ATP-sintaza:

a. este format din 3 componente Fo , F1 și F2


b. F1 este canalul de protoni
c. F1 este situat în matricea mitocondrială
d. Fo este situat în matricea mitocondrială
e. este localizată în membrana mitocondrială exterioară

139. ATP-sintaza:

a. F1 este situat în spațiu intermembranar


b. Fo este situat în matricea mitocondrială
c. este localizată în membrana mitocondrială exterioară
d. este format din 3 componente Fo , F1 și F2
e. F1 este subunitatea catalitică a enzimei
140. Care dintre următoarele afirmații nu este corectă în ceea ce privește fosforilarea oxidativă ?

a. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu scindarea unui substrat supermacroergic
b. mecanismul se explică prin teoria chemiosmotică a lui P. Mitchell
c. ΔG0' = - 7,3 kcal sunt necesare pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
d. fluxul de protoni este forța motrice ce determină sinteza de ATP
e. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplat cu lanțul respirator
141. Fosforilarea oxidativă :

a. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu lanțul de transport de electroni


b. este sinteza ATP din ADP și Pi cuplată cu scindarea unui substrat supermacroergic
c. ΔE0' ≤ 0,16 V sunt necesari pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
d. ΔG0' = 14,6 kcal sunt necesare pentru sinteza 1 molecule de ATP din ADP și Pi
e. este sinteza ATP din AMP și PPi cuplată cu lanțul de transport de electroni
142. Mecanismul fosforilării oxidative :

a. sinteza ATP nu depinde de gradientul de protoni


b. H+ revin în matricea mitocondrială prin factorul F1 al ATP sintazei
c. H+ trec liber prin membrana internă mitocondrială
d. reacțiile de oxido - reducere în cadrul lanțului respirator sunt însoțite de transportul ē din matricea
mitocondrială în spațiul intermembranar
e. H+ revin în matricea mitocondrială prin factorul Fo al ATP - sintazei
143. Mecanismul fosforilării oxidative :

a. ATP este generat prin utilizarea energiei stocate sub formă de gradient transmembranar de protoni
b. ATP este generat datorită permeabilității înalte a membranei interne mitocondriale pentru protoni
c. ATP este generat prin utilizarea energiei produse în timpul transportului de ē prin intermediul lanțului
respirator și depozitată într -un compus intermediar supermacroergic
d. ATP este generat prin utilizarea energiei stocate sub formă de gradient transmembranar de protoni și
electroni
e. ATP este generat de complexul II care actioneaza ca pompă de protoni cu formarea gradientului
transmembranar

144. Câtul de fosforilare (P/O) reprezintă:

a. raportul dintre numărul de fosfați și AMP încorporați ca ATP și numărul de atomi de O2 consumată în timpul
fosforilării oxidative
b. raportul dintre numărul de molecule de ADP încorporate ca ATP per molecula de O2 consumată în timpul
fosforilării oxidative
c. raportul dintre numărul de fosfați încorporați ca ATP și numărul de atomi de O2 utilizați în lanțul respirator
d. numărul de ADP încorporate ca ATP per atom de O2 consumat în timpul fosforilării oxidative
e. raportul dintre numărul de molecule AMP încorporați ca ATP și numărul de atomi de O 2 consumat în timpul
fosforilării oxidative
145. Câtul de fosforilare (P/O):

a. pentru oxidarea malatului P/O este 2/1


b. pentru oxidarea alfa - cetoglutaratului P/O este 2/1
c. pentru oxidarea succinatului P/O este 3/1
d. pentru oxidarea isocitratului P/O este 3/1
e. pentru oxidarea piruvatului P/O este 2/1
146. Sinteza ATP din ADP și fosfat cuplată la lanțul respirator este:

a. fosforilare oxidativă
b. fotofosforilare
c. fosforilare la nivel de substrat
d. reacție anaplerotică
147. Agenții decuplanți:

a. inhibă transferul electronilor prin intermediul lanțului de transport de electroni


b. favorizează sinteza ATP
c. măresc termogeneza
d. activează hidroliza ATP
e. transportă H+ din matricea mitocondrială în spațiul intermembranar
148. Agenții decuplanți:

a. sunt substanțe liposolubile care măresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru
H+
b. sunt compuși hidrofili care opresc gradientul de protoni între matricea mitocondrială și membrana
internă
c. cresc activitatea ATP - sintazei
d. inhibă complexele lanțului respirator
e. cresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru electroni

149. Agenții decuplanți:

a. înlătură gradientul de protoni dintre spațiul intermembranar și matricea mitocondrială


b. inhibă complexele lanțului respirator
c. cresc activitatea ATP - sintazei
d. cresc permeabilitatea membranei interne mitocondriale pentru electroni
e. sunt compuși hidrofili care opresc gradientul de protoni între matricea mitocondrială și membrana internă
150. Decuplarea fosforilării oxidative:

a. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP


b. este prezent în hipotiroidie
c. predomină în țesutul adipos alb
d. este un mecanism de adaptare la frig
e. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
151. Decuplarea fosforilării oxidative:

a. predomină în țesutul adipos alb


b. este un mecanism de adaptare la cald
c. este un proces fiziologic la nou-născuți
d. este prezent în hipotiroidie
e. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP
152. Decuplarea fosforilării oxidative:

a. este prezent în hipotiroidie


b. este un mecanism de adaptare la cald
c. este specific pentru țesutul adipos brun
d. se caracterizează prin sinteza crescută de ATP
e. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
153. Decuplarea fosforilării oxidative:

a. este un mecanism de adaptare la cald


b. este un proces fiziologic la persoanele în vârstă
c. se caracterizează prin creșterea producerii de căldură
d. este specific pentru țesutul adipos alb
e. este prezent în hipotiroidie

154. Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de cianură , CO


b. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
c. citocromoxidaza este inhibată de rotenonă
d. complexul III este inhibat de antimicina A
e. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
155. Inhibiția lanțului respirator:

a. citocromoxidaza este inhibată de cianuri și CO


b. complexul I este inhibat de antimicina A
c. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
d. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
e. complexul III este inhibat de rotenone
156. Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de cianură , CO


b. complexul III este inhibat de rotenonă
c. inhibarea lanțului respirator oprește sinteza ATP-ului
d. citocromoxidază este inhibată de antimycina A
e. transferul de electroni prin intermediul lanțului respirator este inhibat de acizi grași
157. Inhibiția lanțului respirator:

a. complexul I este inhibat de rotenonă


b. este inhibat de acizi grași
c. cianura și CO inhibă complexul III
d. inhibarea lanțului respirator nu influențează sinteza ATP
e. citocromoxidază este inhibată de antimycina A
158. Selectați agenții decuplanți:

a. CO
b. oligomicina
c. aminoacizii
d. 2,4-dinitrofenolul
e. rotenone
159. Selectați agenții decuplanți:

a. oligomicina
b. termogeninele
c. antimicina A
d. CO
e. rotenone
160. Care afirmație referitor la oxidarea microzomală nu este corectă :
a. reacția generală a procesului este : AH + BH2 + O2 → AOH + B + H2O
b. este utilizat pentru inactivarea xenobioticelor
c. este utilizat pentru biosinteza hormonilor steroizi
d. lanțul de oxidare microzomală conține NADPH , citocromul P450 , flavoproteine
e. reacția generală a procesului este : AH2 + O2 → A + H2O2
161. Oxidarea microzomală:

a. este catalizată de dehidrataze


b. funcția este hidratarea compușilor chimici
c. are loc în mitocondrii
d. funcția este de sinteză a ATP
e. este utilizată pentru inactivarea xenobioticelor
162. Oxidarea microzomală:

a. funcția este sinteza ATP


b. funcția este hidroxilarea compușilor chimici
c. are loc în ribozomi
d. are loc în mitocondrii
e. este catalizată de dehidrataze
163. Absorbția glucozei:

a. implică simportul ionilor de sodiu și de potasiu


b. necesită Ca2+
c. necesită enzima Na+, K+ -ATP-aza
d. necesită Mg2+
e. implică antiporltul ionilor de sodiu și de glucoză
164. Absorbția glucozei:

a. necesită un transportor de glucoză dependent de sodiu


b. necesită Mg2+
c. necesită Ca2+
d. implică simportul de glucoză și de potasiu
e. implică antiportul ionilor de sodiu și de glucoză

165. Alegeți carbohidratul prezent în corpul uman:

a. amiloza
b. celobioza
c. glicogenul
d. amilopectina
e. celuloza
166. Alegeți carbohidratul prezent în corpul uman:

a. celuloza
b. amilopectina
c. celobioza
d. amiloza
e. galactoza
167. Digestia glucidelor:

a. α-amilaza pancreatică sindează amidonul până la fructoză


b. dizaharidele trebuie hidrolizate înainte de a fi absorbite
c. celuloza este scindată de amilaza pancreatică în β-glucoză
d. α-amilaza salivară, scindează zaharoza în fructoză și glucoză
e. α-amilaza pancreatică scindează legăturile α-1,6-glicozidice din polizaharide
168. Digestia glucidelor:

a. dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat


b. celuloza este scindată de amilaza pancreatică
c. alfa-amilaza pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
d. α-amilaza salivară, descompune amidonul până la zaharoză
169. Dizaharidele:

a. zaharoza este carbohidratul principal din sânge


b. la hidroliza lactozei se primesc două molecule de alfa-galactoză
c. ambele hexoze din lactoza sunt sub formă de furanoză
d. lactoza se găsește în laptele mamiferelor
e. zaharoza este compusă din două molecule de alfa-glucoză

e. α-amilaza pancreatică scindează amidonul până la fructoză

170. Dizaharidele:

a. zaharoza este compusă din două molecule de alfa-glucoză


b. maltoza este dizaharidul principal din laptele mamiferelor
c. zaharoza este carbohidratul principal din sânge
d. hidroliza lactozei dă două molecule de alfa-galactoză
e. maltaza, zaharaza și lactază sunt enzime implicate în digestia dizaharidelor
171. Fructoza:

a. este monozaharidul principal din sânge


b. este o aldopentoză
c. este monomerul celulozei
d. este o cetoză
e. se conține în lactoză
172. Fructoza:

a. este o aldopentoză
b. este o componentă de lactoză
c. este monozaharidul principal din sânge
d. este monomerul celulozei
e. este un izomer al glucozei
173. Funcția carbohidraților este:

a. energetică
b. de emulsionare
c. de cataliză
d. de transport
e. genetică
174. Glicogenul:

a. ficatul folosește glicogenul pentru a menține nivelul sanguin al glucozei


b. glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile
c. este stocat în țesutul adipos
d. este stocat în sânge
e. este stocat în intestine
175. Glicogenul:

a. este stocat în țesutul adipos


b. este format din: amiloză și amilopectină
c. este stocat în ficat
d. este stocat în intestin
e. glicogenul din organism poate furniza energie pentru 15-20 zile
176. Glucoza:

a. este o aldopentoză

b. nu are atomi de carbon asimetrici

c. este un polizaharid

d. are 2 anomeri - α și β

e. este o cetoză
177. Intoleranța la lactoză:

este determinată de deficiența galactokinazei


se manifestă prin retard mintal
se manifesta prin hipoglicemie severă
se manifestă prin cataractă
este determinată de deficiența de lactază

Următorul

178. La digestia zaharozei se odbțin următoarele 2 monozaharide:

a. α-glucoza și β-galactoza

b. α-glucoza și β-fructoza

c. α-fructoza și β-glucoza

d. maltoza și α-glucoza

e. α -galactoza și α-fructoz

180. Lactoza:

a. este formată din 2 molecule de α-galactoză

b. nu poate fi sintetizată de către celulele umane

c. conține legătura β1 → α4 glicozidică

d. este un dizaharid non-reductiv

e. este monomerul glicogenului


181. Lactoza:

a. este formată din 2 molecule de α-glucoză

b. nu poate fi sintetizată de către celulele umane

c. este un dizaharid reductiv

d. este monomerul glicogenului


e. conține legătura α (1 → 4) glicozidică
182. Maltoza:

a. este un monomer de celuloză

b. poate fi obținută sub acțiunea amilazei pancreatice din glicogen

c. este formată din 2 molecule de β-glucoză

d. este un monozaharid reductiv

e. este un polizaharid
183. Maltoza:

a. este un dizaharid reductiv

b. este un monomer de celuloză

c. este un homopolizaharid

d. este formată din 2 molecule de β-glucoză

e. conține legătura β (1 → 4) glicozidică


183. Monozaharidele sunt:

a. esteri

b. aldehide

c. compuși polihidroxicarbonilici

d. polialcooli

e. eteri
184. Selectați afirmația corectă referitor la monozaharide:

a. pot fi hidrolizate

b. toate monozaharidele pot avea doi anomeri - α și β

c. toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari

d. sunt clasificate în esențiale și non-esențiale

e. sunt compuși polihidroxicarbonilici


185. Selectați afirmațiile corecte referitor la homopolizaharide:

a. celuloza este un polizaharid din plante

b. glicogenul constă din beta-glucoză

c. maltoza este unitatea structurală a celulozei

d. principala legătură din celuloză este α- 1,6-glicozidică

e. amidonul constă din alfa-fructoză


186. Zaharoza:

a. se obține la hidroliza amidonului

b. este formată din 2 molecule de α -galactoză

c. este scindată de zaharaza intestinală în alfa-glucoză și beta-fructoză

d. este un dizaharid reductiv

e. conține legătura α (1 → 4) glicozidică


187. Zaharoza:

a. este un dizaharid reductiv

b. conține legătura → α1 β2 glicozidică

c. este scindată de amilaza pancreatică în α-glucoză și β-galactoză

d. se obține la hidroliza glicogenului

e. este formată din 2 molecule de β-glucoză


188.Alegeți enzima glicogenolizei:

a. glicogen fosforilaza

b. glicogen sintaza

c. enzima de ramificare

d. glucokinaza

e. glucozo-1-fosfat uridililtransferaza
189. Formarea legăturii 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

a. este catalizată de enzima de deramificare

b. enzima care catalizeaza procesul, are activitate amilo-1,4-1,6 transglicozidazică

c. enzimă care catalizează procesul, are o activitate 1,2-glicozidazică

d. este catalizată de fosfoglucomutază

e. este catalizată de glicogen sintază


190. Glicogen fosforilaza:

a. este enzima reglatoare a glicogenogenezei

b. scindează atât legăturile α-1,4-cât și 1,6-α-glicozidice din glicogen

c. este activă în formă fosforilată

d. este activată de ATP

e. este reglată prin proteoliză parțială


191. Glicogen fosforilaza:
a. scindează atât legăturile α-1,4- cât și 1,6-α-glicozidice din glicogen

b. este reglată prin proteoliză parțială

c. este activată de glucagon

d. este enzima de reglatoare a glicogenogenezei

e. este activă în formă defosforilată


192. Glicogen sintaza:

a. necesită prezența glicogeninei, o proteina care inițiază sinteza glicogenului

b. scindează atât legăturile alfa-1,4-cât și 1,6-alfa-glicozidice dîn glicogen

c. este reglată prin proteoliza parțială

d. este activă în formă fosforilată

e. este o enzimă de reglare a glicogenolizei


193. Glicogenogeneza (selectați reacția corectă):

a. glucozo-6-fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi

b. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

c. glucoză -1- fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi

d. glucoză -1- fosfat → glucozo-6-fosfat

e. glucoză + H2PO3 → glucozo-6-fosfat


194. Glicogenogeneza (selectați reacția corectă):

a. glucoză -1- fosfat → glucozo-6-fosfat

b. glucoză -6 fosfat + UDP → UDP-glucoză + Pi

c. glucoză + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

d. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

e. glucozo-6-fosfat + UTP → UDP-glucoză + PPi


195.Glicogenogeneza (selectați afirmația corectă):

a. glucoză + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP

b. (glicogen) n glucoze + glucozo-1-fosfat → (glicogen) n + 1 glucoze + Pi

c. (glicogen) n glucoze + glucozo-6-fosfat → (glicogen) n + 1 glucoze + Pi

d. (glicogen) n glucoze + UDP-glucoză → (glicogen) n + 1 glucoze + UDP

e. legăturile α-1,6-glicozidice sunt formate de glicogen sintaza


196.Glicogenogeneza:

a. este sinteza glucozei


b. este activată în stres, foame

c. are loc în toate țesuturile

d. este sinteza glicogenului

e. conduce la creșterea nivelului de glucoză din sânge


197. Glicogenoliza (reacția catalizată de glicogen fosforilază):

a. (glicogen) n glucoze + H2O → (glicogen) n-1 glucoze + glucoză

b. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

c. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat

d. glicogen fosforilaza este activată de insulină

e. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-6- fosfat


198. Glicogenoliza: reacția catalizată de glicogen fosforilază - alegeți afirmația corectă:

a. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice

b. glicogen fosforilaza este activată de insulină

c. (glicogen) n glucoze + H3PO4 → (glicogen) n-1 glucoze + glucozo-6- fosfat

d. glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

e. (glicogen) n glucoze + H2O →(glicogen) n-1 glucoze + glucoză


Glicogenoliza:

este biosinteza glicogenului


are loc în principal după masă
devine mai activă în stres, foame
este un proces strict hidrolitic
este scindarea glucozei

Glicogenoliza:

are loc în principal în țesutul adipos


glicogenoliza in mușchi reglează nivelul de glucoza din sange
este scindarea glicogenului
este activat sub acțiunea insulinei
este scindarea glucozei

201. Glicogenozele (stocare de glicogen):

a. sunt cauzate de deficiențe moștenite ale enzimelor implicate în sinteza glicogenului


b. se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite țesuturi

c. în toate tipurile de glicogenoze glicogenul este stocat numai în ficat

d. pot fi tratate prin excluderea glucidelor din dietă

e. în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală


202/ Glucozo-6-fosfataza:

a. este o enzimă a glicogenolizei

b. este activată la concentrații mari de glucoză

c. este o transferază

d. este o enzimă din calea pentozofosfat

e. este activată de insulină


203. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în ficat:

a. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoză liberă ce se secretă în sânge și utilizată
pentru menținerea glicemiei

b. este transformat în glucozo-1-fosfat

c. se include în glicogenogeneză în ficat

d. este folosit ca sursă de energie numai pentru ficat

e. este secretat în sânge și utilizat ăn țesuturi ca sursă de energie


204. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în mușchi scheletici:

a. este folosit ca sursă de energie în mușchi

b. este secretat în sânge și este folosit ca sursă de energie în țesuturi

c. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoza liberă

d. intră în gluconeogeneză

e. este transformat în glucozo-1-fosfat


205. Glucozo-6-fosfatul (Glu-6-P) obținut din glicogen în mușchii scheletici:

a. este secretat în sânge și este folosit ca sursă de energie în țesuturi

b. este hidrolizat sub acțiunea glucozo-6-fosfatazei la glucoza liberă

c. nu poate fi utilizat ca sursă de energie

d. se include în glicoliză

e. este transformat în glucozo-1-fosfat


206. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. prin gluconeogeneză din acetat


b. printr-un raport crescut insulină /glucagon

c. prin glicogenoliza musculară

d. prin gluconeogeneză din aminoacizii cetogenici

e. prin glicogenoliza hepatică


Reacța:

Select one:
este catalizată de enzima fosfofructotransferaza
este o reacție a glicogenolizei
este o reacție a glicolizei
este o reacție din gluconeogeneză
este catalizată de enzima glucozo-6-fosfat izomeraza

Următorul

210. Scidarea legăturii 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. este catalizată de glucozo-6-fosfatază

b. este catalizată de glucozo-1-fosfat uridiltransferază

c. este catalizată de glicogen fosforilază

d. este catalizată de enzimă de ramificare

e. este catalizată de enzima de deramificare


211. Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. este activată de insulină

b. enzimă, care catalizează scindarea are activitate amilo1,6 -1,4 glican transferazică

c. este catalizată de enzimă de ramificare

d. este necesară pentru formarea ramificațiilor

e. enzimă, care catalizează scindarea, are activitate 1,3-glicozidazică


212. Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a. enzima care catalizează reacția are activitate de 1,6-glucozidază

b. este necesară pentru formarea ramificțiilor


c. este catalizată de glicogen fosforilază

d. enzimă, care catalizează recția, are o activitate de 1,4-glucozidază

e. este catalizată de enzimă de ramificare


213. Selectați enzimele glicogenogenezei:

a. glicogen sintaza

b. fosfogluco-isomeraza

c. glucozo-6-fosfataza

d. glicogen fosforilaza

e. enzimă de deramificare
214. Alegeți purtătorul de protoni de (H +) în sistemul de transfer glicerol-fosfat :

a. glicerol-3-fosfatul

b. malatul

c. dihidroxiaceton fosfatul

d. glicerolul

e. citratul
215.Alegeți purtătorul de protoni de (H +) al sistemului de transfer malat-aspartat:

a. citratul

b. malatul

c. glicerol-3-fosfatul

d. dehidroxiacetona

e. izocitratul
216. Alegeți reacția comună glicolizei și gluconeogenezei

a. piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat + ADP + Pi

b. fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP

c. fructoză-6-fosfat + ATP → fructoză-1,6-difosfat + ADP

d. glucoză + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP

e. glucozo-6-fosfat ↔ fructoză-6-fosfat
217. Alegeți reacția de fosforilare la nivel de substrat:

a. glucoză → glucoză-6-fosfat

b. succinat → fumarat

c. fructoză-6-fosfat → fructoză-1,6-difosfat
d. 3-fosfoglicerat → 2-fosfoglicerat

e. fosfoenolpiruvat → piruvat
218. Alegeți trioza care intră imediat în etapa de oxidare a glicolizei

a. glicerol-3-fosfat

b. gliceraldehid-3-fosfat

c. dihidroxiaceton fosfat

d. lactat

e. Piruvat
219. Câte molecule de ATP se produc prin fosforolare la nivel de substrat la oxidarea completă
a unei molecule de glucoză?

a. 38 ATP

b. 12 ATP

c. 4 ATP

d. 36 ATP

e. 2 ATP
220. Câte molecule de ATP se obțin la oxidarea completă ( până la CO 2 și H2O) a unei molecule de
glucoză (folosind sistemul navetă malat-aspartat)?

a. 38 ATP

b. 12 ATP

c. 24 ATP

d. 2 ATP

e. 36 ATP
221. Câte molecule de ATP se produc la oxidarea oxidarea completă ( până la CO 2 și H2O) a unei
molecule de gliceraldehid-3-fosfat (folosind transfer malat-aspartat)?

a. 2 ATP

b. 16 ATP

c. 20 ATP

d. 17 ATP

e. 12 ATP
222. Câte molecule de ATP sunt produse la oxidarea completă a unei molecule de gliceraldehid-3-
fosfat?

a. 15 molecule de ATP

b. 36 molecule de ATP
c. 18 molecule de ATP

d. 20 molecule de ATP

e. 12 molecule de ATP
âte molecule de ATP sunt produse prin fosforolare la nivelul de substrat în oxidarea completă a unei molecule de gliceraldehid-3-

224.Ce enzime nu participă la glicoliza aerobă?

Select one:

a. piruvat kinaza

b. lactat dehidrogenaza

c. malat dehidrogenaza

d. hexokinaza

e. glicerofosfat dehidrogenaza
225. Etapa non -oxidativă a glicolizei:

a. include 10 reacții

b. include conversia glucozei în 2 trioze fosforilate

c. include 11 reacții

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

e. include ultimele 5 reacții ale glicolizei

226. Etapa non-oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții și produce 2 ATP

b. include ultimele 5 reacții ale glicolizei

c. include 11 reacții

d. include primele 5 reacții și necesită 2 ATP

e. include 10 reacții
227. Etapa oxidativă a glicolizei:
a. include 10 reacții

b. include 11 reacții

c. include ultimele 5 reacții ale glicolizei și produce 4 molecule de ATP

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP


228. Etapa oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

b. include 10 reacții

c. realizează transformarea 2gliceraldehid-3-fosfat în 2 piruvat

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include 11 reacții
229. Etapa oxidativă a glicolizei:

a. include primele 5 reacții ale glicolizei și produce 2 ATP

b. include o reacție de oxido-reducere și generează 2 molecule de NADH + H +

c. include 10 reacții

d. include primele 5 reacții ale glicolizei și necesită 2 ATP

e. include 11 reacții
230. Glicoliza este activată de:

a. AMP, ADP

b. ATP

c. glucozo-6-fosfat

d. NADH

e. Lactat

231. Glicoliza este inhibată de:

a. glucoză

b. ADP

c. AMP

d. NAD +

e. citrate
232. Glicoliza:
a. are loc numai în țesutul adipos

b. are loc în matrixul mitocondriilor

c. are loc doar în ficat și mușchii scheletici

d. este degradarea glicogenului

e. este oxidarea glucozei


233. Glicoliza:

a. este oxidarea fructozei

b. este degradarea glicogenului

c. are loc doar în ficat și mușchii scheletici

d. are loc în citozol

e. are loc numai în țesutul adipos


234. Glicoliza:

a. toate reacțiile glicolizei sunt reversibile

b. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

d. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 2 ATP

e. produsul final al glicolizei anaerobe este lactatul


235. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 2 ATP

b. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

c. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

d. produsul final al glicolizei anaerobe este piruvatul

e. toate reacțiile glicolizei sunt reversibile

236. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 12 ATP

b. eficiența energetică a glicolizei aerobe este de 38 (36) ATP

c. în condiții aerobe produsul final al glicolizei este lactatul

d. produsul final al glicolizei anaerobe este acetil-CoA

e. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile


237. Glicoliza:
a. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile

b. în condiții anaerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 și H2O

c. produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul

d. glicoliza anaerobă include 11 reacții

e. eficiență energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP


238. Glicoliza:

a. eficiența energetică a glicolizei anaerobe este de 12 ATP

b. glicoliza anaerobă este cuplată cu lanțul respirator

c. glicoliza aerobă este cuplată cu lanțul respirator

d. produsul final al glicolizei anaerobe este glicerolul

e. toate reacțiile glicolizei sunt ireversibile


239. În carență de energie piruvatul se va transforma prioritar în:

a. butirat

b. propionat

c. lactat

d. acetil-CoA

e. Etanol
240. Produsele finale ale glicolizei anaerobe sunt:

a. glucoză, 2 ATP, 2 H2O

b. 2 ATP, 2 H2O, 2 molecule de lactat

c. 2 H2O, 6 ATP, 2 molecule de lactat

d. 2 molecule de piruvat, 2 ATP, 2 H2O

e. 2 molecule de acetil-CoA, 2 ATP


241- 258 pe mobil
259.Reglarea activității fosfofructokinazei:

a. citratul și ATP sunt modulatori pozitivi

b. AMP și fructozo-2,6-difosfat sunt modulatorii pozitivi

c. 1,3 difosfogliceratului, fosfoenolpiruvat sunt activatori ai enzimei

d. NADH și NADPH sunt principalii activatori ai enzimei

e. starea energetică scăzută a celulei inhibă enzima


260.Selectați produsele finale ale oxidării complete a glucozei:
a. 22 H2O, 2 ATP

b. 44 ATP, 2 H2O

c. 38 (36) ATP, 6 CO2

d. 2 H2O, 4 CO2

e. 2 ATP, 4 CO2
261. Sistemul navetă glicerol fosfat:

a. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii

b. transferă protonii și electronii de hidrogen prin intermediul lanțului respirator

c. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din mitocondrii la NADH + H+ din citozol

d. transferă protonii (H +) de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii

e. transferă protonii (H+) de la NADH + H + din mitocondrii la FADH2 din citozol


262. Sistemul navetă malat-aspartat:

a. transferă protoni de (H+) din citozol în mitocondrii

b. transferă protonii de (H +) și electronii prin intermediul lanțului respirator

c. transferă protonii de (H +) din microzomi în citozol

d. transferă protonii de (H +) din citosol în microzomi

e. transferă protonii de H + din mitocondriile îna citozol


263.Sistemul navetă malat-aspartat este:

a. transferul de H + de la NADH + H + din citozol la FADH2 din mitocondrii

b. transferul deH + de la NADH + H +din mitocondrii la NADH + H + din citosol

c. transferul de protonii și electroni de hidrogen prin intermediul lanțului respirator

d. transferul de H + de la NADH + H + din citozol la NADH + H + din mitocondrii

e. transferul de H + de la NADH + H+ din mitocondrii la FADH2 din citozol

264. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

alanin aminotransferaza
fosfofructokinaza
piruvat kinaza
aspartat aminotransferaza
piruvat dehidrogenaza

Următorul
265. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

a. piruvat dehidrogenaza

b. piruvat carboxilaza

c. hexokinaza

d. fosfofructokinaza

e. piruvat kinaza
266. Gluconeogeneza din alanină necesită enzima:

a. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

b. piruvat kinaza

c. fosfofructokinaza

d. piruvat dehidrogenaza

e. fructokinaza
267. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzima:

a. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

b. piruvat carboxilaza

c. piruvat dehidrogenaza

d. glicerofosfat dehidrogenaza

e. fructokinaza
268. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzima:

a. hexokinaza

b. fructokinaza

c. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

d. glicerol kinaza

e. piruvat carboxilaza
269. Gluconeogeneza din lactat necesită prezența enzimei:

a. glucokinaza

b. piruvat carboxilaza

c. fosfofructokinaza

d. piruvat kinaza

e. hexokinaza
270. Gluconeogeneza:
a. este sinteza glucozei din surse non-glucidice

b. are loc în toate țesuturile cu aceeași intensitate

c. este sinteza glicogenului din glucoză

d. toate reacțiile gluconeogenezei sunt reacții inverse ale glicolizei

e. se intensifică în perioada postprandială


271. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. numai prin gluconeogeneza din aminoacizi cetoformatori

b. prin glicogenoliza musculară

c. prin gluconeogeneza din lactat

d. printr-un raport crescut insulină / glucagon

e. prin gluconeogeneza din aminoacizii cetogeni


272. Pentru biosinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a. 1 piruvat, 6 Pi

b. 2 lactat, 4 ATP, 2 GTP

c. 2 piruvat, 2 ADP, 1 GTP

d. 2 acetil-CoA, 6 ADP

e. 1 piruvat, 2 GTP, ADP


273. Pentru biosinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a. 2 acetil-CoA, 6 ADP

b. 1 piruvat, 6 Pi

c. 1 piruvat, 2 GTP

d. 2 piruvat, 4 ATP, 2 GTP

e. 2 piruvat, 2 ATP, 1 GTP


274. Piruvat carboxilaza:

a. grupare prostetică a enzimei este tiamina pirofosfat

b. este enzima glicolizei

c. gruparea prostetică a enzimei este vit. B6

d. gruparea prostetică a enzimei este biotina

e. este o enzimă reglatoare activată de ADP

275. Piruvat carboxilaza:


a. este o enzima a ciclului Krebs

b. este enzima glicogenolizei

c. grupare prostetică a enzimei este tiamin pirofosfat

d. gruparea prostetică a enzimei este biotina

e. este enzima glicolizei


276.Selectați compusul care poate servi ca substrat pentru gluconeogeneză:

a. glicerol

b. acizi grași

c. acetoacetat

d. acetonă

e. acetil CoA
277. Selectați compusul care poate servi ca substrat pentru gluconeogeneză:

a. colesterolul

b. piruvatul

c. bazele purinice

d. aminoacizii cetogenici

e. beta-hidroxibutiratul
278. Selectați enzima comună a glicolizei și gluconeogenezei:

a. fructozo-1,6-difosfataza

b. fosfoglicerat kinaza

c. hexokinaza

d. fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e. glucozo-6-fosfataza
279. Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:

a. reacțiile etapei non-oxidative sunt ireversibile

b. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa non-oxidativă

c. conversia glucozo-6-P în pentoze are loc în etapa non-oxidativă

d. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor

e. generează în mod activ NADH

280. Calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei:


a. reacțiile etapei non-oxidative sunt reversibile

b. conversia glucozei în pentoze are loc în etapa non-oxidativă

c. reacțiile etapei oxidative sunt reversibile

d. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor

e. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa oxidativă


285. Coenzima căii pentozo-fosfat este:

a. FADH2

b. CoA

c. FAD

d. NADP +

e. NAD +
286. Deficitul glucozo-6-fosfat dehidrogenazei (Glc-6-PDH):

a. deficitul ereditar de Glc-6-P DH se manifesta prin hiperglicemie

b. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele din regiunile infectate cu malarie

c. în eritrocite NADPH este genererat doar în reacția catalizată de enzima malică

d. hemoliză din deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzată de acumularea de Glc-6-P

e. calea pentozo-fosfat este singura modalitate de generare a NADPH din eritrocite


287. Deficitul de glucozo-6-fosfat (Glc-6-PDH):

a. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH se manifestă prin hemoliză

b. în eritrocite NADPH este generat doar în reacția catalizată de enzima malică

c. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele din regiunile infectate cu malarie

d. deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzat de acumularea de H2O2

e. în eritrocite glicoliza este singura modalitate de generare a NADPH


288. Deficitul de glucozo-6-fosfat dehidrodenază (Glc-6-PDH):

a. deficiență ereditară a Glc-6-P- DH nu este frecventă la persoanele în regiunile infectate cu malarie

b. în eritrocite NADPH este generat doar în reacția catalizată de enzima malică

c. deficitul ereditar de Glc-6-P DH se manifestă prin hipoglicemie

d. calea pentozo-fosfat nu este singura modalitate de generare a NADPH în eritrocite

e. hemoliza din deficitul ereditar de Glc-6-P DH este cauzată de acumularea de H2O2


289/. Funcțiile căii pentozo-fosfat:
a. generarea de NADPH

b. sinteza de glucoză-6-fosfat

c. generarea de ATP

d. generarea de NADH

e. generarea de FADH2
290. Funcțiile căii pentozo-fosfat:

a. generarea de NADH

b. generarea de FADH2

c. generarea de ATP

d. sinteza ribozo-5-fosfatului

e. formarea pirofosfat
293. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă a transcetolazelor

b. sunt ireversibile

c. sunt amplificate atunci când nevoile de NADPH sunt mai mari decât nevoile de pentoze

d. sunt amplificate atunci când nevoile de pentoze sunt mai mari decât nevoile de NADPH

e. sunt catalizate de transcetolaze și transaldolaze


294. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. sunt amplificate atunci când nevoile de pentoze sunt mai mari decât nevoile de NADPH

b. sunt ireversibile

c. sunt amplificate atunci când nevoile de NADPH sunt mai mari decât nevoile de pentoze

d. sunt catalizate de transacilaze

e. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă a transcetolazelor


295. Reacțiile etapei non-oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. necesită piridoxal fosfat ca coenzimă pentru transcetolaze

b. sunt ireversibile

c. convertește ribulozo-5-P în hexoze

d. convertește hexoze în riboze-5-P

e. sunt catalizate de transcetolaze

296. Rolul NADPH:


a. este implicată în producerea de energie

b. este implicat în sinteza acizilor grași

c. este implicat în oxidarea acizilor grași

d. este donatorul de hidrogen în sinteza de aminoacizi indispensabili

e. generează ATP în lanțul respirator


297. Rolul NADPH:

a. este implicat în generarea speciilor de oxigen reactive în eritrocite

b. este implicat în oxidarea acizilor grași

c. este donatorul de H în sinteza aminoacizilor indispensabili

d. generează ATP în lanțul respirator

e. contribuie la menținerea stării de oxidare a Fe2+ din hemoglobină


298. Selectați afirmațiile corecte referitor la calea pentozo-fosfat:

a. reacțiile etapei non- oxidative sunt ireversibile

b. conversia pentozelor în hexoze are loc în etapa oxidativă

c. în mod activ generează NADH

d. conversia glucozo-6-P în pentoze are loc în etapa oxidativă

e. are loc în toate celulele, cu excepția eritrocitelor


299. Selectați reacția din etapa oxidativă al căii pentoză-fosfat:

a. 6-fosfogluconat + NADP + → ribozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2

b. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconolactona + NADPH + H+

c. 6-fosfogluconat + NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H+ + CO2


d. Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactona + NADH + H+

e. 6-fosfogluconolactona + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H+


300. Selectați reacția etapei oxidative a căii pentozo-fosfat:

a. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H +

b. 6-fosfogluconat + NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H + + CO2

c. Glucozo-6-fosfat + NAD + → 6-fosfogluconolactona + NADH + H +

d. 6-fosfogluconolactona + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H +

e. 6-fosfogluconat + NADP + → ribulozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2

301. Selectați reacția etapei oxidative a căii pentozo-fosfat:


a. Glucozo-6-fosfat + NADP + → 6-fosfogluconat + NADPH + H+

b. Glucozo-6-fosfat + NAD + → 6-fosfogluconolactona+ NADH + H +

c. 6-fosfogluconat + NADP + → ribozo-5-fosfat + NADPH + H + + CO2

d. 6-fosfogluconat+ NAD + → ribulozo-5-fosfat + NADH + H + + CO2

e. 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat


302. Selectați unul dintre produsele finale ale fazei oxidative în calea pentoză-fosfat:

a. FADH2

b. NADH

c. NADP +

d. ATP

e. ribulozo-5-fosfat
303. Selectați unul dintre produsele finale ale fazei oxidative în calea pentozo-fosfat:

a. gliceraldehid-3-fosfat

b. NADPH

c. NADH

d. glucozo-6-fosfat

e. ATP
304. Substratul căii pentozo-fosfat este:

a. fructozo-6-fosfat

b. NAD +

c. ADP

d. ribozo-5-fosfat

e. glucozo-6-fosfat
Fructozuria esențială:

Select one:

a. este cauzată de deficitul ereditar de fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. este cauzată de deficitul ereditar de hexokinază

c. se caracterizează prin acumularea fructozo-1-fosfat

d. se caracterizează prin acumulare de fructoză

e. se caracterizează prin acumulare de fructoză și fructozo-1-fosfat

306. Fructozuria esențială:


a. se caracterizează prin acumulare de fructoză și fructozo-1-fosfat

b. se caracterizează prin acumulare de fructozo-1-fosfat

c. se caracterizează prin acumulare de fructozo-6-P

d. este cauzata de deficit ereditar de fructokinaza

e. este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


307. Galactozemia:

a. se manifestată clinic prin retard mintal

b. este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei

c. se caracterizeză prin acumularea galactozei și galactozo-1-fosfat

d. se caracterizează prin acumularea galactozo-1-fosfat

e. este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei

308. Galactozemia:

a. este cauzată de deficit ereditar de hexokinază

b. se manifestată clinic prin retard mintal

c. se caracterizează prin acumularea de galactozo-1-fosfat

d. se manifesta clinic prin cataracta cauzata de acumularea in forma cristalina de galactitol

e. se caracterizează prin acumularea de galactoză și galactozo-1-fosfat


309. Intoleranța la fructoză:

a. se caracterizează prin acumularea fructozei care inhibă glucozo-6-fosfataza

b. se manifestă clinic prin hiperglicemie

c. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfat aldolazei

d. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

e. se caracterizează prin acumularea fructozo-6-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

310. Intoleranța la fructoză:

a. se caracterizează prin acumularea fructozo-6-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

b. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-6-fosfat aldolazei

c. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

d. se caracterizează prin acumularea fructozo-1-fosfatului, care inhibă glucozo-6-fosfataza

e. se manifestă clinic prin hiperglicemie


311. Intoleranța la fructoză:
a. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-bifosfat aldolazei

b. se caracterizează ptin acumularea fructozei care inhibă glucozo-6-fosfataza

c. duce la insuficiența renală

d. se manifestă clinic prin hipoglicemie

e. este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-6-fosfat aldolazei


312. Intoleranță la galactoză:

a. este cauzata de deficit ereditar de hexokinaza

b. se manifesta prin cataracta cauzată de acumularea de galactoză în formă cristalină

c. este cauzata de deficit ereditar de galactokinaza

d. este cauzata de deficit ereditar de galactozo-1-fosfat uridililtransferază

e. se caracterizează doar prin acumularea de galactoză

313.Metabolismul fructozei din ficat (selectați reacția):

a. Fructoza-6-fosfat + ATP → Fructozo-1,6-bifosfat + ADP

b. Fructoza-1-fosfat ↔ glicerol + dihidroxiacetona fosfat

c. Fructoza + ATP → Fructozo-1-fosfat + ADP

d. Fructoza-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetona fosfat

e. Fructoza + ATP → Fructozo-6-fosfat + ADP


314.; Metabolismul fructozei în ficat (selectați reacția):

a. Fructozo-6-fosfat + ATP → Fructozo-1,6-bifosfat + ADP

b. Fructoza + GTP → Fructoza-1-fosfat +GDP

c. Fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiacetona fosfat

d. Fructozo-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetona fosfat

e. Fructoza + ATP → Fructoza-6-fosfat + ADP


315. Metabolismul fructozei în mușchii scheletici (selectați reacția):

a. fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

b. fructoza + GTP → fructozo-6-fosfat + GDP

c. fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehida + dihidroxiaceton fosfat

d. fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-bifosfat + ADP

e. fructozo-1,6-bifosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiacetona fosfat + Pi

316. Metabolismul fructozei în mușchii scheletici (selectați reacția):


a. fosfat fructozo-1,6-bifosfat ↔ glicerol-3-fosfat + dihidroxiacetona

b. fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehid + dihidroxiaceton fosfat

c. fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP

d. fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP

e. fructozo-1-fosfat + ATP → fructozo-1,6-bifosfat + ADP


217. Metabolismul galactozei (selectați reacția):

a. galactozo-1-fosfat + H2O → galactoza + fosfat

b. UDP-galactoza + glucoza → UDP-glucoza + galactoza

c. galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP

d. galactoza+ ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

e. galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoză + H4P2O7


318.Metabolismul galactozei (selectați reacția):

a. galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP

b. galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza+ H4P2O7

c. UDP-galactoza + glucoză → UDP-glucoza + galactoză

d. galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat

e. galactoza + GTP → galactozo-1-fosfat + GDP


319. Selectați enzima implicată în metabolismul galactozei:

a. UDP-galacto-pirofosforilaza

b. UDP-galactozo-4-izomeraza

c. hexokinaza

d. galacto-1-fosfataza

e. UDP-glucozo-1-fosfat uridin transferaza

320. Selectați enzima implicată în metabolismul galactozei:

a. UDP-galactozo-4-epimeraza

b. hexokinaza

c. galactokinaza

d. UDP-galacto-pirofosforilaza

e. galactozo-1-fosfat uridină transferaza

321. Selectați enzima necesară pentru metabolismul fructozei in ficat:


a. fructozo-1,6-bisfosfataza

b. fructokinaza

c. hexokinaza

d. fructozo-1-fosfataza

e. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza
322. Selectați enzima necesară pentru metabolismul fructozei în ficat:

a. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. fructozo-1,6-bisfosfataza

c. triozo- fosfat kinaza

d. hexokinaza

e. fructozo-1-fosfat aldolaz
323. Selectați enzima necesară pentru metabolismul galactozei:

a. hexokinaza

b. galacto-1-fosfataza

c. UDP-galacto-pirofosforilaza

d. UDP-galactozo-hexozo-1-fosfat uridin transferaza

e. UDP-glucozo-4-epimeraza
324. Selectați enzima necesară pentru metabolizarea fructozei în mușchi scheletici:

a. fructozo-1,6-bifosfat aldolaza

b. fructozo-6-fosfataza

c. triozo kinază

d. fructoza-1-fosfat aldolaza

e. fructokinaza
325. Selectați enzima necesară pentru metabolizarea fructozei în mușchi scheletici:

a. triozo kinază

b. hexokinaza

c. fructozo-6-fosfat aldolaza

d. fructozo-1-fosfat aldolaza

e. fructokinaza

326.Bolile însoțite de hiperglicemie sunt:


a. diabetul insipid

b. diabetul zaharat

c. ateroscleroza

d. hipotiroidismul

e. hiperparatiroidismul
327. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:

a. activează fosfoenolpiruvat carboxilaza

b. inhibă glucozo-1,6-difosfataza

c. activează glicogen fosforilaza

d. inhiba glicogen sintaza

e. activează glucokinaza
328. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:

a. activează fosfoenolpiruvat carboxilaza

b. inhibă glucozo-1,6-difosfataza

c. activează glicogen fosforilaza

d. inhiba glicogen sintaza

e. activează glucokinaza
329. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic in ficat:

a. inhibă fructozo-1,6-difosfataza

b. activează hexokinaza

c. activează glicogen fosforilaza

d. activează fosfoenolpiruvat carboxikinaza

e. inhibă glicogen sintaza


329. Hiperglicemia poate fi condiționată de:

a. activarea glicogenolizei hepatice

b. activarea glicogenolizei musculare

c. activarea glicolizei

d. hiperinsulinism

e. scăderea gluconeogenezei

330. Hiperglicemia poate fi condiționată de:


a. activarea glicogenolizei hepatice

b. activarea glicogenolizei musculare

c. activarea glicolizei

d. hiperinsulinism

e. scăderea gluconeogenezei
331. Hipoglicemia poate fi cauzata de:

a. activarea glicogenolizei

b. secreția ridicată de glucagon

c. amplificarea gluconeogenezei

d. amplificarea glicolizei

e. stimularea sistemului nervos simpatic

332. Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a. stimularea sistemului nervos simpatic

b. amplificarea gluconeogenezei

c. activarea glicogenolizei musculare

d. hiperinsulinism

e. activarea glicogenolizei hepatice

333. Hipoglicemia poate fi cauzată de:


Select one:
amplificarea gluconeogenezei
activarea glicogenolizei hepatice
stimularea sistemului nervos simpatic
activarea glicogenolizei musculare
hiperinsulinism

Următorul

334. În intervalele interprandiale, glicemia este menținută:

a. de un raport crescut de glucagon / insulină

b. prin glicogenogeneza hepatică

c. prin gluconeogeneză din acetat

d. prin gluconeogeneză din aminoacizii cetogenici


e. prin glicogenoliza musculară
335. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. cortizolul inhibă gluconeogeneza

b. somatropină inhibă gluconeogeneza

c. glucagonul intensifică glicogenoliza

d. catecolaminele inhibă glicogenoliza

e. cortizolul activează absorbția glucozei


336. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. cortizol facilitează gluconeogeneza

b. catecolaminele inhibă glicogenoliza

c. cortizol activează absorbția glucozei

d. somatropină inhibă gluconeogeneza

e. glucagonul inhibă glicogenoliza

337. Reglarea hormonală a glicemiei:

a. catecolaminele inhibă glicogenoliza

b. cortizolul activează absorbția glucozei

c. somatropină inhibă gluconeogeneza

d. glucagonul crește glicogenogeneza

e. insulină intensifică glicogenogeneza


338. Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

a. defosforilarea glicogen sintazei are loc sub actiunea adrenalinei, glucagonului

b. glucagonul activează glicogenogeneza

c. fosforolarea glicogen sintazei are loc sub acțiunea insulinei

d. insulina activează gliogenogeneza

e. adrenalina activează glicogenogeneza


339. Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a. adrenalina activează glicogenoliza

b. insulina activează glicogenoliza

c. defosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acțiunea adrenalinei, glucagonului

d. glucagonul inhibă glicogenoliza

e. insulină conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei


340. Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a. insulină conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei

b. insulina activează glicogenoliza

c. fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acțiunea adrenalinei, glucagonului

d. adrenalina inhiba glicogenoliza

e. glucagonul inhibă glicogenoliza

341. Reglarea hormonală a glicolizei:

somatotropina stimulează glicoliza


adrenalina stimulează glicoliza hepatică
insulină activează enzimele de reglare ale glicolizei
glucagonul activează glicoliza
cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei

342. Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a. insulină activează gluconeogeneza

b. adrenalina inhibă gluconeogeneza

c. glucagonul activeaza enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilare

d. cortizolul inhibă sinteza enzimelor reglatoare a gluconeogenezei

e. cortizol stimulează gluconeogeneza prin aportul crescut de acetilCoA de la acizi grași din mușchi din țesutul
adipos
343. Selectați efectele insulinei asupra metabolismului glucidic:

a. induce sinteza transportorilor de glucoză (GLUT)

b. eliberează acizi grași din țesutul adipos

c. activează glicogen fosforilaza

d. diminuează glicoliza

e. conversia aminoacizilor în glucoză


344. Sinteza de lactoză (selectați reacția):

a. lactozil sintaza este prezentă în toate țesuturile

b. UDP-glucoza + galactoza→ lactoza + UDP

c. reacția este catalizată de lactozil sintază

d. lactozil sintaza constă din subunitatea catalitică (glucoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)
e. insulina induce sinteza de lactalbumină

345. Sinteza de lactoză (selectați reacția):

a. reacția este catalizată de lactozil sintetază

b. UDP-galactoza + glucoza→ lactoza+ UDP

c. lactozil sintaza este prezentă în toate țesuturile

d. lactozil sintetaza constă din subunitatea catalitică (glucoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)

e. insulina induce sinteza de lactalbumină


346. Sinteza lactozei (selectați reacția):

a. UDP-glucoza+ galactoza → lactoza+ UDP

b. lactozil sintaza constă din subunitatea catalitică (galactoziltransferaza) și subunitatea de reglare


(lactalbumina)

c. lactozil sintetaza este prezentă în toate țesuturile

d. reacție este catalizată de lactozil sintetază

e. insulina induce sinteza de lactalbumină


Următorul
GLUCIDE

1. Funcţiile glucidelor:

a) [x] energetică
b) [ ] menţin presiunea oncotică
c) [ ] sunt emulgatori
d) [x] constituenţi ai ţesuturilor de sprijin, ai acizilor nucleici
e) [ ] de transport

2. Selectaţi glucidele ce sunt prezente în organismul uman:

a) [ ] amiloza
b) [x] glucoza
c) [x] glicogenul
d) [x] riboza, dezoxiriboza
e) [ ] amilopectina

3. Monozaharidele sunt:

a) [x] compuşi polihidroxicarbonilici


b) [ ] polialcooli
c) [ ] esteri simpli
d) [ ] eteri compuşi
e) [ ] aldehide

4. Referitor la monozaharide sunt adevărate afirmaţiile:

a) [x] se împart în trioze, tetroze, pentoze, hexoze în funcţie de numărul atomilor de carbon
b) [ ] toate monozaharidele posedă unul sau mai mulţi atomi de carbon chirali
c) [x] unele glucide conţin azot, fosfor sau sulf
d) [x] monozaharidele ce conţin atomi de carbon asimetrici se împart în seriile L şi D
e) [ ] monozaharidele seriei D sunt obligatoriu dextrogire, iar cele ale seriei L – levogire

5. Afirmaţii corecte referitor la monozaharide sunt:

a) [ ] se supun hidrolizei
b) [x] sunt compuşi polihidroxicarbonilici
c) [ ] toate monozaharidele formează semiacetali intramoleculari
d) [x] se clasifică în cetoze şi aldoze
e) [ ] toate monozaharidele au doi anomeri – alfa şi beta

6. Monozaharida aparţine seriei D dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) [ ] este dextrogiră
b) [ ] este anomer beta
c) [ ] este anomer alfa
d) [ ] este levogiră
e) [x] configuraţia atomului de carbon asimetric cel mai depărtat de gruparea carbonil este identică cu cea
a carbonului asimetric din D-gliceraldehidă

7. Referitor la monozaharide sunt corecte afirmaţiile:


a) [x] formează semiacetali interni printr-o reacţie de adiţie intramoleculară între o grupare aldehidică sau
cetonică şi o grupare alcool
b) [ ] reacţiile de formare a semiacetalilor interni sunt ireversibile
c) [x] prin reacţia de ciclizare aldohexozele formează cicluri piranozice
d) [ ] prin reacţia de ciclizare cetohexozele formează cicluri piranozice
e) [x] ca urmare a reacţiei de ciclizare apar doi stereoizomeri supranumerari – anomerii alfa şi beta

8. Reacţiile de reducere a monozaharidelor:

a) [ ] D-sorbitolul se formează doar prin reducerea D-glucozei


b) [ ] numai aldozele formează polialcooli prin reducere
c) [x] prin reducerea D-fructozei se obţin D-sorbitol şi D-manitol
d) [x] reducerea monozaharidelor este catalizată de enzime NADH şi NADPH dependente
e) [x] retinopatia diabetică este determinată de acumularea sorbitolului în retină

9. Reacţiile de oxidare a monozaharidelor:

a) [ ] prin oxidarea monozaharidelor la gruparea carbonil se obţin acizi uronici


b) [x] prin oxidarea monozaharidelor la gruparea carbonil se obţin acizi aldonici
c) [x] oxidarea monozaharidelor în mediu acid conduce la formarea acizilor aldarici
d) [x] gluconatul de calciu se utilizează pentru prevenirea hipocalcemiilor şi a tetaniei
e) [x] acidul glucuronic se utilizează ca agent de conjugare

10. Maltoza:

a) [x] este dizaharidă cu proprietăţi reducătoare


b) [ ] este monozaharidă cu proprietăţi reducătoare
c) [x] se obţine sub acţiunea amilazei pancreatice
d) [x] este compusă din 2 molecule de alfa-glucoză
e) [ ] este unitatea repetitivă a celulozei

11. Lactoza:

a) [ ] este dizaharidă alcătuită din două molecule de alfa-galactoză


b) [x] monozaharidele constituente sunt piranoze
c) [ ] este unitatea repetitivă a glicogenului
d) [ ] nu posedă proprietăţi reducătoare
e) [x] poate fi sintetizată în celulele umane

12. Zaharoza:

a) [ ] este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză


b) [ ] posedă proprietăţi reducătoare
c) [ ] se obţine prin hidroliza amidonului
d) [ ] ambele monozaharide constituente sunt în formă furanozică
e) [x] este hidrolizată de zaharaza intestinală până la alfa-glucopiranoză şi beta-fructofuranoză

13. Glucoza:

a) [x] există sub forma a 2 anomeri – alfa şi beta


b) [ ] forma glucofuranozică este cea mai stabilă
c) [x] prin oxidarea glucozei la C6 rezultă acidul glucuronic
d) [ ] nu posedă atomi asimetrici de carbon
e) [x] este o aldohexoză cu 4 atomi de carbon chirali

14. Galactoza:

a) [ ] este principalul glucid din sânge


b) [ ] este o cetopiranoză
c) [x] este un epimer al glucozei
d) [ ] în lactoză este prezentă în formă de alfa-anomer
e) [ ] nu posedă proprietăţi reducătoare

15. Fructoza:

a) [ ] prin reducere poate forma numai D-sorbitol


b) [ ] este o cetopiranoză
c) [x] este componentă a zaharozei
d) [ ] este principalul glucid din sânge
e) [ ] este principala componentă a lactozei

16. Dezoxiriboza:

a) [x] este componentă a unor nucleozide


b) [ ] este componentă a RNA
c) [x] există în formă furanozică
d) [ ] nu conţine nici o grupare -OH
e) [ ] este un izomer al ribozei

17. Riboza:

a) [ ] este o cetoză
b) [ ] conţine 5 atomi chirali
c) [ ] este componentă a DNA
d) [x] este componentă a NAD+-lui şi FAD-lui
e) [x] poate fi fosforilată

18. Homoglicanii:

a) [ ] unitatea structurală a celulozei este maltoza


b) [x] celuloza este o polizaharidă predominantă în regnul vegetal
c) [x] amidonul este alcătuit din alfa-glucoză
d) [ ] glicogenul este alcătuit din beta-glucoză
e) [ ] în structura celulozei predomină legăturile α-1,6-glicozidice

19. Selectaţi homoglicanii:

a) [ ] heparina
b) [x] amidonul
c) [ ] manoza
d) [x] celuloza
e) [x] glicogenul

20. Selectaţi heteroglicanii:

a) [ ] amilopectina
b) [x] acidul hialuronic
c) [ ] maltoza
d) [x] keratan sulfaţii
e) [x] heparina

21. Afirmaţii corecte referitor la glucide:

a) [x] lactoza se conţine în laptele mamiferelor


b) [ ] prin hidroliza lactozei se obţin 2 molecule de alfa-galactoză
c) [x] ambele hexoze din lactoză sunt în formă piranozică
d) [ ] zaharoza este principalul glucid din sânge
e) [ ] zaharoza este alcătuită din 2 molecule de alfa-glucoză

22. Afirmaţii corecte referitor la glucide:

a) [ ] glucoza nu poate forma O-, S- sau N-glicozide


b) [x] glucoza intră în componenţa lactozei
c) [ ] beta-glucoza este componentă a amilopectinei
d) [ ] fructoza este componentă a lactozei
e) [x] fructoza din componenţa zaharozei este în formă de beta-furanoză

23. Digestia glucidelor:

a) [x] amilaza salivară şi cea pancreatică scindează legăturile α-1,4-glicozidice din polizaharide
b) [x] sub acţiunea amilazelor din amidon se obţine maltoză, maltotrioză, α-dextrine
c) [ ] amilaza salivară scindează amidonul până la glucoză
d) [ ] dizaharidazele nu posedă specificitate de substrat
e) [ ] celuloza este scindată de amilaza pancreatică

24. Intoleranţa la lactoză:

a) [ ] este determinată de deficitul galactokinazei


b) [x] este determinată de deficitul de lactază
c) [x] deficienţa enzimei ce determină intoleranţa la lactoză poate fi moştenită şi dobândită
d) [x] se manifestă prin dureri abdominale, flatulenţă, diaree cronică
e) [ ] se manifestă prin cataractă

25. Absorbţia glucozei:

a) [x] necesită Na+


b) [ ] necesită Ca2+
c) [x] necesită enzima Na+,K+-ATP-aza
d) [ ] implică antiportul glucozei şi al ionilor de sodiu
e) [ ] implică simportul ionilor de sodiu şi de potasiu

26. Glicogenul:

a) [x] se depozitează în muşchii scheletici


b) [ ] se depozitează în ţesutul adipos
c) [x] se depozitează în ficat
d) [x] ficatul utilizează depozitele de glicogen pentru menţinerea glicemiei
e) [ ] rezervele de glicogen pot asigura organismul cu energie timp de 15-20 zile
27. Glicogenoliza:

a) [x] este scindarea glicogenului


b) [ ] este scindarea glucozei
c) [ ] este un proces strict hidrolitic
d) [ ] decurge intens postprandial
e) [x] se activează în situaţii de stres, inaniţie

28. Glicogenoliza (reacţia catalizată de enzima glicogen fosforilaza):

a) [ ] glicogen n glucoze + H2O → glicogen n-1 glucoze + glucoza


b) [x] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-1-fosfat
c) [ ] glicogen n glucoze + H3PO4 → glicogen n-1 glucoze + glucozo-6-fosfat
d) [x] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen fosforilaza scindează legăturile alfa-1,6-glicozidice

29. Glicogen fosforilaza:

a) [x] este enzima reglatoare a glicogenolizei


b) [ ] este reglată doar prin fosforilare-defosforilare
c) [x] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] scindează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen
e) [ ] este activată de ATP

30. Reglarea hormonală a glicogenolizei:

a) [ ] insulina activează glicogenoliza


b) [x] adrenalina stimulează glicogenoliza
c) [ ] glucagonul inhibă glicogenoliza
d) [ ] insulina conduce la fosforilarea glicogen fosforilazei
e) [x] fosforilarea glicogen fosforilazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

31. Reacţia chimică: Glucozo-1-fosfat ↔ Glucozo-6-fosfat:

a) [x] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza


b) [ ] este catalizată de enzima glucozo-6-fosfat izomeraza
c) [ ] este o reacţie din glicoliză
d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză
e) [x] este o reacţie din glicogenoliză

32. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în muşchii scheletici:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie


b) [ ] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [ ] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată de ţesuturi pentru energie
d) [x] G-6-P se include în glicoliză
e) [x] G-6-P se utilizează ca sursă de energie pentru muşchi

33. Glucozo-6-fosfatul (G-6-P) obţinut din glicogen în ficat:

a) [ ] G-6-P este secretat în sânge şi utilizat de ţesuturi pentru energie


b) [x] G-6-P se supune scindării hidrolitice sub acţiunea glucozo-6-fosfatazei
c) [x] glucoza obţinută prin hidroliza G-6-P este secretată în sânge şi utilizată de ţesuturi pentru energie
d) [ ] G-6-P se include în glicoliză în ficat
e) [ ] G-6-P se utilizează ca sursă de energie doar pentru ficat

34. Scindarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenoliza):

a) [ ] este catalizată de glucozo-6-fosfataza


b) [ ] este catalizată de glicogen fosforilaza
c) [x] este catalizată de enzima de deramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,6-1,4-glican transferazică
e) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

35. Selectaţi enzimele glicogenolizei:

a) [ ] glicogen sintaza
b) [x] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] enzima de deramificare

36. Glicogenogeneza:

a) [ ] este sinteza glucozei


b) [x] este sinteza glicogenului
c) [ ] decurge intens în toate ţesuturile
d) [x] decurge intens postprandial
e) [ ] se activează în situaţii de stres, inaniţie

37. Selectaţi enzimele glicogenogenezei:

a) [x] glicogen sintaza


b) [ ] glicogen fosforilaza
c) [x] fosfoglucomutaza
d) [x] glucokinaza
e) [x] UDP-glucozo-pirofosforilaza

38. Glicogenogeneza (selectaţi reacţiile procesului):

a) [ ] glucoza + ATP → glucozo-1-fosfat + ADP


b) [x] glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP
c) [x] glicozo-6-fosfat → glucozo-1-fosfat
d) [x] glucozo-1-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
e) [ ] glucozo-6-fosfat +UTP → UDP-glucoza + H4P2O7

39. Glicogenogeneza (reacţia catalizată de enzima glicogen sintaza):

a) [ ] glicogen n glucoze + glucozo-1-fosfat → glicogen n+1 glucoze + H3PO4


b) [ ] glicogen n glucoze + glucozo-6-fosfat → glicogen n+1 glucoze + H3PO4
c) [x] glicogen n glucoze + UDP-glucoza → glicogen n+1 glucoze + UDP
d) [x] glicogen sintaza formează legăturile alfa-1,4-glicozidice
e) [ ] glicogen sintaza formează legăturile alfa-1,6-glicozidice

40. Glicogen sintaza:


a) [x] este enzima reglatoare a glicogenogenezei
b) [x] este reglată prin fosforilare-defosforilare
c) [ ] forma activă este cea fosforilată
d) [ ] formează atât legăturile alfa-1,4-glicozidice, cât şi legăturile alfa-1,6-glicozidice din glicogen
e) [x] necesită prezenţa glicogeninei, proteină cu funcţie de iniţiere a sintezei glicogenului

41. Reglarea hormonală a glicogenogenezei:

a) [x] insulina activează glicogenogeneza


b) [ ] adrenalina stimulează glicogenogeneza
c) [x] glucagonul inhibă glicogenogeneza
d) [x] insulina conduce la defosforilarea glicogen sintazei
e) [ ] defosforilarea glicogen sintazei are loc sub acţiunea adrenalinei, glucagonului

42. Formarea legăturilor 1,6-glicozidice din glicogen (glicogenogeneza):

a) [ ] este catalizată de enzima glicogen sintaza


b) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
c) [x] este catalizată de enzima de ramificare
d) [x] enzima ce catalizează procesul are activitate amilo-1,4-1,6-transglicozidazică
e) [ ] enzima ce catalizează procesul are activitate 1,6-glicozidazică

43. Glicogenina:

a) [ ] este un fragment de glicogen


b) [x] este o proteină
c) [x] posedă activitate glucozil transferazică
d) [ ] participă la scindarea glicogenului
e) [x] participă la iniţierea sintezei glicogenului

44. Utilizarea glucozo-6-fosfatului (G-6-P) în ficat:

a) [x] sinteza glicogenului


b) [x] calea pentozo-fosfat
c) [x] glicoliza
d) [ ] G-6-P este secretat în sânge
e) [x] G-6-P este scindat hidrolitic de glucozo-6-fosfatază, iar glucoza obţinută este secretată în sânge

45. Glicogenozele:

a) [x] sunt determinate de deficienţe ereditare ale enzimelor implicate în metabolismul glicogenului
b) [x] se caracterizează prin depuneri masive de glicogen în diferite ţesuturi
c) [ ] în toate tipurile de glicogenoze glicogenul se depozitează doar în ficat
d) [ ] în toate tipurile de glicogenoze structura glicogenului este normală
e) [ ] pot fi tratate prin excluderea glucidelor din alimentaţie

46. Boala von Gierke:

a) [x] este o glicogenoză determinată de activitatea redusă a glucozo-6-fosfatazei din ficat, rinichi, intestin
b) [ ] este determinată de activitatea redusă a glucozo-6-fosfatazei din muşchi
c) [x] este prezentă hepatomegalia
d) [x] se manifestă prin hipoglicemii
e) [ ] nu este însoţită de dereglări neurologice
47. Glucokinaza:

a) [x] este prezentă doar în ficat


b) [ ] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] posedă KM mare pentru glucoză
d) [ ] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [x] este enzimă iductibilă, activată de insulină

48. Hexokinaza:

a) [ ] este prezentă doar în ficat


b) [x] catalizează fosforilarea atât a glucozei, cât şi a altor hexoze
c) [x] posedă KM mică pentru glucoză
d) [x] este inhibată de glicozo-6-fosfat
e) [ ] posedă specificitate absolută de substrat

49. Glicoliza:

a) [ ] are loc doar în ficat şi muşchii scheletici


b) [x] are loc în toate ţesuturile
c) [x] reprezintă scindarea glucozei
d) [ ] reprezintă scindarea glicogenului
e) [ ] atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe produşii finali ai glicolizei sunt CO2 şi H2O

50. Glicoliza:

a) [ ] toate reacţiile glicolizei sunt reversibile


b) [x] în condiţii anaerobe produsul final al glicolizei este lactatul
c) [ ] în condiţii anaerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP
d) [x] în condiţii aerobe produsele finale ale glicolizei sunt CO2 şi H2O
e) [ ] în condiţii aerobe randamentul energetic al glicolizei este 12 ATP

51. Reacţia: Glucoza + ATP → glucozo-6-fosfat + ADP:

a) [x] este prima reacţie din glicoliză


b) [x] este prima reacţie din glicogenogeneză
c) [ ] în toate ţesuturile este catalizată de enzima hexokinaza
d) [ ] hexokinaza este enzimă din clasa ligazelor
e) [x] în muşchi hexokinaza este inhibată de glucozo-6-fosfat

52. Reacţia: Glucozo-6-fosfat ↔ fructozo-6-fosfat:

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfoglucomutaza
d) [x] este catalizată de enzima glucozofosfat izomeraza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă alosterică

53. Reacţia: Fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP:

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [ ] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfofructomutaza
d) [x] este catalizată de enzima fosfofructokinaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

54. Reglarea activităţii fosfofructokinazei:

a) [x] modulatori pozitivi sunt AMP şi fructozo-2,6-difosfatul


b) [ ] sarcina energetică mică a celulei inhibă activitatea enzimei
c) [ ] NADH şi NADPH sunt principalii activatori ai enzimei
d) [x] citratul şi ATP sunt modulatori negativi
e) [ ] 1,3-difosfogliceratul, fosfoenolpiruvatul sunt activatori ai enzimei

55. Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat:

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataza
d) [x] este catalizată de enzima fructozo-1,6-difosfataldolaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o hidrolază

56. Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat ↔ dihidroxiacetonfosfat:

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima triozofosfat mutaza
d) [x] este catalizată de enzima triozofosfat izomeraza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o transferază

57. Reacţia: Gliceraldehid-3-fosfat + NAD+ + H3PO4 ↔ 1,3-difosfoglicerat + NADH+H+

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrataza
d) [x] este catalizată de enzima gliceraldehidfosfat dehidrogenaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o liază

58. Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + ATP

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza
d) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o ligază

59. Reacţia: 1,3-difosfoglicerat + ADP ↔ 3-fosfoglicerat + ATP

a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă


b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [x] 1,3-difosfogliceratul este un compus supermacroergic
d) [ ] este o reacţie din calea pentozo-fosfat de oxidare a glucozei
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

60. Reacţia: 3-fosfoglicerat ↔ 2-fosfoglicerat


a) [x] este o reacţie a glicolizei
b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfogliceratkinaza
d) [x] este catalizată de enzima fosfogliceratmutaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este din clasa transferazelor

61. Reacţia: 2-fosfoglicerat ↔ fosfoenolpiruvat + H2O

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [x] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] este catalizată de enzima enolaza
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o hidrolază

62. Reacţia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP

a) [ ] este o reacţie de fosforilare oxidativă


b) [x] este o reacţie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] piruvatul este un compus macroergic
d) [ ] este o reacţie din gluconeogeneză
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

63. Reacţia: fosfoenolpiruvat + ADP → piruvat + ATP

a) [x] este o reacţie a glicolizei


b) [ ] este o reacţie a gluconeogenezei
c) [ ] este catalizată de enzima fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] este catalizată de enzima piruvatkinaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este enzimă reglatoare

64. Reacţia: Piruvat + NADH+H+ ↔ lactat + NAD+

a) [ ] are loc în condiţii aerobe


b) [x] are loc în condiţii anaerobe
c) [x] este catalizată de enzima lactatdehidrogenaza (LDH)
d) [x] LDH este oxido-reductază
e) [ ] este o reacţie din ciclul Krebs

65. Căile de utilizare a piruvatului:

a) [x] în condiţii aerobe se decarboxilează la acetil-CoA


b) [x] în condiţii anaerobe se reduce la lactat
c) [x] se carboxilează la oxaloacetat
d) [ ] se oxidează în lanţul respirator
e) [x] poate fi utilizat în gluconeogeneză

66. Reacţia sumară a glicolizei anaerobe:

a) [ ] glucoza + 2ATP + 2H2O → 2 lactat + 2ADP + 2H3PO4


b) [ ] glucoza + 2ATP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ADP + 2H2O
c) [x] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 lactat + 2ATP + 2H2O
d) [ ] glucoza + 2ADP + 2H3PO4 → 2 piruvat + 2ATP + 2H2O
e) [ ] glucoza + 4ADP + 4H3PO4 → 2 piruvat + 4ATP + 4H2O

67. Produsele finale ale glicolizei anaerobe:

a) [ ] 2 molecule de piruvat
b) [ ] glucoza
c) [x] 2 ATP
d) [x] 2 H2O
e) [x] 2 molecule de lactat

68. Selectaţi enzimele reglatoare ale glicolizei:

a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza
d) [x] fosfofructokinaza
e) [x] piruvatkinaza

69. Glicoliza este activată de:

a) [ ] NADH
b) [ ] ATP
c) [ ] glucozo-6-fosfat
d) [x] fructozo-2,6-difosfat
e) [x] AMP, ADP

70. Glicoliza este inhibată de:

a) [ ] NAD+
b) [x] citrat
c) [x] acizii graşi
d) [ ] glucoză
e) [ ] AMP

71. Activatorii (1) şi inhibitorii (2) alosterici ai fosfofructokinazei:

a) [ ] citrat AMP
b) [x] ADP 1,3-difosfoglicerat
c) [ ] ATP ADP
d) [x] fructozo-2,6-difosfat ATP
e) [x] AMP fosfoenolpiruvat

72. În glicoliză ATP-ul se formează în reacţiile catalizate de enzimele:

a) [ ] hexokinaza
b) [ ] fosfofructokinaza
c) [x] fosfogliceratkinaza
d) [ ] glucokinaza
e) [x] piruvatkinaza

73. Selectaţi reacţiile de fosforilare la nivel de substrat:

a) [ ] glucoza → glucozo-6-fosfat
b) [x] fosfoenolpiruvat → piruvat
c) [ ] fructozo-6-fosfat → fructozo-1,6-difosfat
d) [x] succinil-CoA → succinat
e) [x] 1,3-difosfoglicerat → 3-fosfoglicerat

74. Reglarea glicolizei:

a) [ ] toate enzimele glicolizei sunt enzime alosterice


b) [x] doar enzimele ce catalizează reacţiile ireversibile ale glicolizei sunt reglatoare
c) [ ] sarcina energetică înaltă a celulei activează enzimele reglatoare ale glicolizei
d) [x] citratul, fosfoenolpiruvatul, 1,3-difosfogliceratul sunt inhibitori ai fosfofructokinazei
e) [x] acetil-CoA este inhibitor al piruvatkinazei

75. Reglarea hormonală a glicolizei:

a) [x] glucagonul inhibă fosfofructokinaza prin micşorarea concentraţiei de fructozo-2,6-difosfat


b) [x] insulina activează enzimele reglatoare ale glicolizei
c) [ ] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale glicolizei
d) [ ] somatotropina stimulează glicoliza
e) [ ] adrenalina stimulează glicoliza hepatică

76. Enzimele comune pentru glicoliză şi fermentaţia alcoolică:

a) [x] piruvat kinaza


b) [ ] alcool dehidrogenaza
c) [ ] lactat dehidrogenaza
d) [x] fosfoglicerat kinaza
e) [ ] piruvat decarboxilaza

77. Care enzimă nu participă la scindarea aerobă a glucozei?

a) [ ] piruvat kinaza
b) [ ] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [x] lactat dehidrogenaza
d) [ ] malat dehidrogenaza
e) [ ] piruvat dehidrogenaza

78. Produsele finale ale oxidării complete a unei molecule de glucoză:

a) [x] 38 ATP
b) [x] 44 H2O
c) [x] 6 CO2
d) [ ] 22 H2O
e) [ ] 44 ATP

79. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de piruvat:

a) [ ] 3
b) [ ] 2
c) [x] 15
d) [ ] 30
e) [ ] 6
80. Câte molecule de ATP se obţin la oxidarea completă a unei molecule de lactat:

a) [ ] 6
b) [x] 18
c) [ ] 15
d) [ ] 36
e) [ ] 3

81. Fermentaţia alcoolică:

a) [x] este transformarea glucozei în etanol


b) [ ] toate reacţiile fermentaţiei alcoolice diferă de reacţiile glicolizei
c) [ ] piruvatul se transformă direct în etanol sub acţiunea alcool dehidrogenazei
d) [x] piruvatul se transformă în acetaldehidă sub acţiunea piruvat decarboxilazei
e) [x] acetaldehida se reduce la etanol sub acţiunea alcool dehidrogenazei

82. Enzime comune ale glicolizei şi ale gluconeogenezei:

a) [ ] hexokinaza
b) [x] fosfoglicerat kinaza
c) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
d) [x] fosfoglicerat mutaza
e) [ ] fructozo-1,6-difosfataza

83. Gluconeogeneza:

a) [ ] este sinteza glicogenului din glucoză


b) [x] este sinteza glucozei din surse neglucidice
c) [ ] are loc în toate ţesuturile cu aceeaşi intensitate
d) [x] decurge intens în inaniţie
e) [ ] toate reacţiile gluconeogenezei au loc în sens invers reacţiilor glicolizei

84. Gluconeogeneza:

a) [x ] decurge în sens invers glicolizei cu ocolirea a trei reacţii ireversibile din glicoliză
b) [ ] are loc intens în intervalele postprandiale
c) [x] decurge intens în ficat şi în rinichi
d) [ ] asigură cu glucoză ficatul şi rinichii
e) [x] asigură cu glucoză ţesuturile glucodependente (creierul, eritrocitele)

85. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:

a) [x ] glicerolul
b) [ ] acizii graşi
c) [ ] acetoacetatul
d) [x] lactatul
e) [x] oxaloacetatul

86. Selectaţi compuşii ce servesc substrat pentru gluconeogeneză:

a) [ ] beta-hidroxibutiratul
b) [x] piruvatul
c) [x] aminoacizii glucoformatori
d) [ ] colesterolul
e) [ ] bazele azotate purinice

87. Reacţia: Piruvat + CO2 + ATP + H2O → oxaloacetat + ADP + H3PO4:

a) [x] este o reacţie anaplerotică


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [ ] are loc în citozol
e) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este o transferază

88. Piruvat carboxilaza:

a) [ ] este enzimă a glicolizei


b) [x] este enzimă a gluconeogenezei
c) [x] gruparea prostetică a enzimei este biotina
d) [ ] gruparea prostetică a enzimei este tiamin-pirofosfatul
e) [x] este enzimă reglatoare activată de acetil-CoA

89. Reacţia: Oxaloacetat + GTP ↔ fosfoenolpiruvat + CO2 + GDP:

a) [ ] este o reacţie din glicogenogeneză


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [x] are loc în citozol
e) [x] raportul ATP/ADP înalt favorizează formarea fosfoenolpiruvatului

90. Fosfoenolpiruvat carboxikinaza:

a) [ ] este enzimă a glicolizei


b) [x] este enzimă a gluconeogenezei
c) [x] este o enzimă reglatoare
d) [x] glucagonul activează enzima prin fosforilarea ei
e) [ ] raportul ATP/ADP mic activează enzima

91. Gluconeogeneza din lactat necesită prezenţa următoarelor enzime:

a) [x] piruvat carboxilaza


b) [x] fructozo-1,6-difosfataza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] lactat dehidrogenaza
e) [ ] fosfofructokinaza

92. Reacţia: Fructozo-1,6-difosfat + H2O → fructozo-6-fosfat + H3PO4:

a) [ ] este o reacţie din glicogenoliză


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [ ] are loc în mitocondrii
e) [x] enzima ce catalizează reacţia este fructozo-1,6-difosfataza

93. Fructozo-1,6-difosfataza:
a) [ ] este enzimă a glicogenolizei
b) [x] este enzimă a gluconeogenezei
c) [ ] este activată de fructozo-2,6-difosfat
d) [x] glucagonul activează enzima prin fosforilarea ei
e) [ ] raportul ATP/ADP mic activează enzima

94. Reacţia: Glucozo-6-fosfat + H2O → glucoză + H3PO4:

a) [x] este o reacţie din glicogenoliză


b) [ ] este o reacţie din glicoliză
c) [x] este o reacţie din gluconeogeneză
d) [ ] are loc în mitocondrii
e) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfataza

95. Glucozo-6-fosfataza:

a) [x] este enzimă a glicogenolizei


b) [x] este enzimă a gluconeogenezei
c) [x] este o hidrolază
d) [ ] se activează la o concentraţie înaltă de glucoză
e) [ ] este activată de insulină

96. Pentru sinteza unei molecule de glucoză sunt necesare:

a) [x] 2 molecule de piruvat


b) [x] 4 ATP
c) [x] 2 GTP
d) [ ] 6 H3PO4
e) [ ] 6 ADP

97. Activatori ai gluconeogenezei sunt:

a) [ ] glucoza
b) [ ] AMP
c) [x] ATP
d) [x] acetil-CoA
e) [ ] NAD+

98. Reglarea hormonală a gluconeogenezei:

a) [x] glucagonul activează enzimele reglatoare ale gluconeogenezei prin fosforilarea lor
b) [x] cortizolul induce sinteza enzimelor reglatoare ale gluconeogenezei
c) [ ] insulina activează gluconeogeneza
d) [x] cortizolul stimulează gluconeogeneza prin aport crescut de aminoacizi din muşchi şi glicerol din
ţesutul adipos
e) [ ] adrenalina inhibă gluconeogeneza

99. Selectaţi reacţiile necesare pentru includerea glicerolului în gluconeogeneză:

a) [x] glicerol + ATP → glicerol-3-fosfat + ADP


b) [ ] glicerol + H3PO4 → glicerol-3-fosfat
c) [x] glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ dihidroxiaceton-fosfat + NADH+H+
d) [ ] glicerol-3-fosfat + NAD+ ↔ gliceraldehid-3-fosfat + NADH+H+
e) [x] dihidroxiaceton-fosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat

100. Gluconeogeneza din glicerol necesită enzimele:

a) [x] glicerol kinaza


b) [x] glicerolfosfat dehidrogenaza
c) [ ] piruvat carboxilaza
d) [ ] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [x] fructozo-1,6-difosfataza

101. Gluconeogeneza din alanină necesită enzimele:

a) [x] alaninaminotransferaza
b) [x] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

102. Gluconeogeneza din acid aspartic necesită enzimele:

a) [x] aspartataminotransferaza
b) [ ] piruvat carboxilaza
c) [ ] piruvat kinaza
d) [x] fosfoenolpiruvat carboxikinaza
e) [ ] fosfofructokinaza

103. Calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [ ] decurge activ numai în ficat şi eritrocite


b) [ ] decurge activ numai în ţesutul adipos, suprarenale, glandele mamare
c) [x] în etapa oxidativă are loc conversia glucozei în pentoze
d) [x] în etapa neoxidativă are loc conversia pentozelor în hexoze
e) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile

104. Funcţiile căii pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei:

a) [x] sinteza pentozelor


b) [ ] generarea de NADH
c) [x] generarea de NADPH
d) [ ] generarea de FADH2
e) [ ] formarea pirofosfatului

105. Reacţia: Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+:

a) [ ] este o reacţie din glicoliză


b) [x] este o reacţie din calea pentozo-fosfaţilor de oxidare a glucozei
c) [x] enzima ce catalizează reacţia este glucozo-6-fosfat dehidrogenaza
d) [ ] enzima ce catalizează această reacţie este lactonaza
e) [x] enzima ce catalizează această reacţie este inhibată de NADPH

106. Selectaţi reacţiile etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] Glucozo-6-fosfat + NAD+ → 6-fosfogluconolactonă + NADH+H+


b) [x] Glucozo-6-fosfat + NADP+ → 6-fosfogluconolactonă + NADPH+H+
c) [x] 6-fosfogluconolactona + H2O → 6-fosfogluconat
d) [ ] 6-fosfogluconat + NAD+ → ribulozo-5-fosfat + NADH+H+ + CO2
e) [x] 6-fosfogluconat + NADP+ → ribulozo-5-fosfat + NADPH+H+ + CO2

107. Substanţele iniţiale ale şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] FADH2
b) [x] glucozo-6-fosfat
c) [x] 2 NADP+
d) [ ] ATP
e) [ ] ribozo-5-fosfat

108. Produsele finale ale etapei oxidative a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] ribulozo-5-fosfat
b) [ ] glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP
d) [ ] NADH
e) [x] 2 NADPH

109. Deficienţa glucozo-6-fosfat dehidrogenazei (G-6-P DH):

a) [x] în eritrocite şuntul pentozo-fosfat este unica cale de generare a NADPH-lui


b) [ ] în eritrocite NADPH-ul se obţine doar în reacţia catalizată de enzima malică
c) [x] deficienţa ereditară a G-6-P DH se manifestă prin hemoliză
d) [x] hemoliza din deficienţa ereditară a G-6-P DH este cauzată de acumularea H2O2
e) [x] deficienţa ereditară a G-6-P DH este frecventă la persoanele din regiunile infectate de malarie

110. Etapa neoxidativă a şuntului pentozo-fosfat:

a) [ ] reacţiile etapei neoxidative sunt ireversibile


b) [x] reacţiile sunt catalizate de transcetolaze şi transaldolaze
c) [x] conversia pentozelor în hexoze se amplifică când necesitatea de NADPH este mai înaltă
decât necesitatea de pentoze
d) [x] conversia hexozelor în pentoze se amplifică când necesitatea de pentoze este mai înaltă
decât necesitatea de NADPH
e) [ ] coenzima transcetolazei este piridoxalfosfatul

111. NADPH:

a) [ ] generează ATP în lanţul respirator


b) [x] contribuie la menţinerea gradului normal de oxidare a Fe2+ în hemoglobină
c) [ ] participă la oxidarea acizilor graşi
d) [x] este donor de H în sinteza aminoacizilor dispensabili
e) [x] participă la generarea speciilor reactive ale O2 în granulocite

112. Metabolismul fructozei în ficat (selectaţi reacţiile):

a) [ ] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP


b) [x] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [ ] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [ ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [x] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

113. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în ficat:

a) [ ] hexokinaza
b) [x] fructokinaza
c) [ ] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [x] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [x] triozokinaza

114. Metabolismul fructozei în muşchii scheletici (selectaţi reacţiile):

a) [x] fructoza + ATP → fructozo-6-fosfat + ADP


b) [ ] fructoza + ATP → fructozo-1-fosfat + ADP
c) [x] fructozo-6-fosfat + ATP → fructozo-1,6-difosfat + ADP
d) [x ] fructozo-1,6-difosfat ↔ gliceraldehid-3-fosfat + dihidroxiacetonfosfat
e) [ ] fructozo-1-fosfat ↔ gliceraldehidă + dihidroxiacetonfosfat

115. Enzimele necesare pentru metabolizarea fructozei în muşchii scheletici:

a) [x] hexokinaza
b) [ ] fructokinaza
c) [x] fructozo-1,6-difosfat aldolaza
d) [ ] fructozo-1-fosfat aldolaza
e) [ ] triozokinaza

116. Fructozuria esenţială:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructokinazei
c) [x] are loc acumulare de fructoză
d) [ ] are loc acumulare de fructoză şi fructozo-1-fosfat
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

117. Intoleranţa la fructoză:

a) [x] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1-fosfataldolazei


b) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al fructozo-1,6-difosfataldolazei
c) [x] se acumulează fructozo-1-fosfat ce inhibă glucozo-6-fosfataza
d) [x] conduce la insuficienţă hepatică, ciroză
e) [x] se manifestă clinic prin crize hipoglicemice

118. Metabolismul galactozei (selectaţi reacţiile):

a) [x] galactoza + ATP → galactozo-1-fosfat + ADP


b) [ ] galactoza + ATP → galactozo-6-fosfat + ADP
c) [x] galactozo-1-fosfat + UDP-glucoza ↔ UDP-galactoza + glucozo-1-fosfat
d) [ ] galactozo-1-fosfat + UTP ↔ UDP-galactoza + H4P2O7
e) [x] UDP-galactoza ↔UDP-glucoza

119. UDP-glucoza poate fi utilizată:

a) [x] în glicogenogeneză
b) [x] pentru sinteza glicolipidelor
c) [ ] pentru sinteza glicerofosfolipidelor
d) [x] pentru sinteza UDP-glucuronatului
e) [x] la sinteza glicoproteinelor

120. Enzimele necesare pentru metabolizarea galactozei:

a) [x] galactokinaza
b) [ ] hexokinaza
c) [ ] UDP-galactozo-pirofosforilaza
d) [x] UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferaza
e) [x] UDP-glucozo-4-epimeraza

121. Galactozemia:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al hexokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei
c) [ ] are loc acumulare de galactoză şi galactozo-1-fosfat
d) [x] se manifestă prin cataractă determinată de acumularea galactitolului în cristalin
e) [ ] se manifestă clinic prin retard mintal

122. Intoleranţa la galactoză:

a) [ ] este cauzată de deficitul ereditar al galactokinazei


b) [x] este cauzată de deficitul ereditar al UDP-glucozo-hexozo-1-fosfat uridiltransferazei
c) [ ] se acumulează doar galactoză
d) [x] se manifestă clinic prin retard mintal
e) [x] se manifestă clinic prin cataractă

123. UDP-glucuronatul:

a) [x] este donator de glucuronil la sinteza glicozaminoglicanilor


b) [x] participă la conjugarea substanţelor toxice endo- şi exogene
c) [ ] este donator de glucuronil la sinteza cerebrozidelor
d) [ ] participă la sinteza lactozei
e) [x] deficienţele ereditare ale glucuronil transferazelor conduc la perturbarea proceselor de dezintoxicare

124. Sinteza acidului glucuronic (selectaţi reacţiile):

a) [ ] glucozo-6-fosfat + UTP → UDP-glucoza + H4P2O7


b) [x] glucozo-1-fosfat + UTP → UDP-glucoza + H4P2O7
c) [ ] glucoza + UTP → UDP-glucoza + H3PO4
d) [x] UDP-glucoza + 2NAD+ + H2O ↔ UDP-glucuronat + 2NADH + 3H+
e) [ ] UDP-glucoza + 2NAD+ + O2 ↔ UDP-glucuronat + 2NADH + 3H+

125. Sinteza lactozei:

a) [x] UDP-galactoza + glucoza → lactoza + UDP


b) [x] reacţia este catalizată de lactozosintaza
c) [ ] lactozosintaza este prezentă în toate ţesuturile
d) [x] lactozosintaza este alcătuită din subunitatea catalitică (galactotransferaza) şi subunitatea
reglatoare (lactalbumină)
e) [x] prolactina induce sinteza lactalbuminei
126. În intervalele interprandiale glicemia este menţinută prin:

a) [x] glicogenoliza hepatică


b) [ ] glicogenoliza musculară
c) [ ] gluconeogeneza din aminoacizi cetoformatori
d) [x] gluconeogeneza din acid lactic
e) [x] creşterea raportului glucagon/insulină

127. Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

a) [x] stres
b) [x] activarea glicogenolizei
c) [ ] activarea glicolizei
d) [ ] diminuarea gluconeogenezei
e) [ ] hiperinsulinism

128. Hiperglicemia poate fi condiţionată de:

a) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic


b) [ ] amplificarea glicogenogenezei
c) [ ] adenoamele ţesutului insular al pancreasului
d) [ ] maladia Addison
e) [x] hipercorticism

129. Hipoglicemia poate fi cauzată de:

a) [ ] stimularea sistemului nervos simpatic


b) [ ] activarea glicogenolizei
c) [x] amplificarea glicolizei
d) [x] hiperinsulinism
e) [ ] activarea gluconeogenezei

130. Afecţiunile însoţite de hiperglicemie:

a) [x] diabetul zaharat


b) [x] tumorile cortexului suprarenal
c) [ ] hiperparatiroidia
d) [ ] hipotiroidia
e) [ ] diabetul insipid

131. Efectele insulinei asupra metabolismului glucidic în ficat:

a) [x] activarea glucokinazei


b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [x] inhibarea fructozo-1,6-difosfatazei
d) [ ] activarea fosfoenolpiruvat carboxikinazei
e) [ ] inhibarea glicogen sintazei

132. Insulina stimulează:

a) [x] transportul glucozei în ţesuturi


b) [ ] conversia glicerolului în glucoză
c) [ ] glicogenoliza
d) [x] sinteza lipidelor în ficat
e) [ ] gluconeogeneza

133. Insulina provoacă:

a) [ ] diminuarea glicolizei
b) [ ] activarea glicogen fosforilazei
c) [ ] eliberarea acizilor graşi din ţesutul adipos
d) [ ] conversia aminoacizilor în glucoză
e) [x] induce sinteza transportatorilor de glucoză (GLUT)

134. Efectele insulinei asupra metabolismului lipidic:

a) [x] activarea acetil-CoA carboxilazei


b) [x] activarea lipoproteidlipazei
c) [x] inhibarea triglicerid lipazei
d) [ ] inhibarea conversiei glucozei în glicerol
e) [ ] inhibarea sintezei acizilor graşi

135. Efectele insulinei:

a) [x] favorizează utilizarea glucozei în şuntul pentozo-fosfat


b) [x] măreşte cantitatea de NADPH
c) [x] stimulează transportul aminoacizilor în ţesuturi
d) [ ] inhibă sinteza proteinelor
e) [ ] stimulează catabolismul proteinelor

136. Reglarea hormonală a glicemiei:

a) [x] glucagonul amplifică glicogenoliza


b) [ ] catecolaminele inhibă glicogenoliza
c) [x] cortizolul facilitează gluconeogeneza
d) [ ] somatotropina inhibă gluconeogeneza
e) [ ] cortizolul activează absorbţia glucozei

137. Reglarea secreţiei de insulină:

a) [x] hiperglicemia stimulează secreţia de insulină


b) [ ] aminoacizii inhibă secreţia de insulină
c) [x ] adrenalina inhibă secreţia de insulină
d) [ ] fructoza, manoza inhibă secreţia de insulină
e) [ ] somatostatina amplifică secreţia de insulină

138. Sinteza insulinei:

a) [x] insulina se sintetizează în formă de preproinsulină inactivă


b) [ ] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin fosforilare
c) [x] conversia preproinsulinei în insulină are loc prin proteoliza limitată
d) [x] secreţia insulinei şi a peptidei C este Ca2+-dependentă
e) [x] insulina şi peptida C se secretă în cantităţi echimolare

139. Efectele alcoolului etilic asupra metabolismului:


a) [x] măreşte sinteza trigliceridelor şi a VLDL în ficat
b) [x] în cantităţi mici stimulează sinteza de HDL
c) [ ] provoacă hiperglicemie
d) [x] diminuează oxidarea acizilor graşi, favorizând infiltraţia grasă a ficatului
e) [ ] micşorează cantitatea de NADH

140. 2,3-difosfogliceratul:

a) [x] se obţine în reacţia de izomerizare a 1,3-difosfogliceratului


b) [ ] se obţine în reacţia de fosforilare a 3-fosfogliceratului
c) [ ] sinteza 2,3-difosfogliceratului este catalizată de fosfoglicerat kinaza
d) [x] sinteza 2,3-difosfogliceratului este catalizată de difosfoglicerat mutaza
e) [ ] 2,3-difosfogliceratul se formează în toate ţesuturile

141. Şuntul 2,3-difosfogliceratului (selectaţi reacţiile):

a) [x] 1,3-difosfoglicerat → 2,3-difosfoglicerat


b) [ ] 3-fosfoglicerat + ATP → 2,3-difosfoglicerat + ADP
c) [x] 2,3-difosfoglicerat + H2O → 3-fosfoglicerat + H3PO4
d) [ ] 2,3-difosfoglicerat + ADP → 3-fosfoglicerat + ATP
e) [ ] 2,3-difosfoglicerat + H2O→ 2-fosfoglicerat + H3PO4
C
Cccc

e
d

b
b

a
e

d
a

d
a

a
d

b1
a

b
b

a
e
a
121. Glicerol-3-fosfatul este format:

a. prin fosforilare sub acțiunea enzimei glicerol fosforilazei


b. prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
c. prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
d. exclusiv prin fosforilarea glicerolului în tesutul adipos
e. prin reducerea glicerat-3-fosfatului
122. Glicerol-3-fosfatul este format:

prin fosforilare, sub acțiunea enzimei glicerol fosforilazei


prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
exclusiv prin fosforilarea glicerolului în țesutul adipos
prin fosforilare, sub acțiunea enzimei glicerol kinazei
prin fosforilare, sub acțiunea enzimei glicerol fosfatazei

Urmatorul

123. Intermediar comun în sinteza trigliceridelor și glicerofosfolipidelor este:

a. UDP-diacilglicerolul
b. acid fosforic
c. CDP- diacilglicerolul
d. acidul fosfatidic
e. monoacilglicerolul
124. Lipogeneza este stimulată de:

a. concentrație ridicată de AMPc


b. permeabilitatea redusă a membranelor pentru glucoză
c. niveluri crescute de catecolamine
d. furnizare crescută de glucoză în ficat
e. concentrație scăzută a insulinei din sânge
125 Lipogeneza este stimulată de:

a. permeabilitate redusă a membranelor pentru glucoză


b. activitate fizică mare
c. concentrație mari de AMPc
d. concentrația ridicată a insulinei din sânge
e. niveluri crescute de catecolamine
126. Selectați afirmațiile corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor:

a. este catalizată de triacilglicerol sintetază


b. acizii grași liberi și glicerină liberă sunt folosiți la sinteză
c. glicerol-3-fosfatul și acizii grași activați sunt substratele sintezei
d. acidul fosforic liber este necesar în biosinteza trigliceridelor
e. toate resturile acil sunt atașate simultan la grupele -OH ale glicerinei

127. A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

a. este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza


b. produsul reacţiei este beta- cetoacil-CoA
c. este catalizată de enzima enoil-CoA hidrataza
d. este o dehidratare
e. este o dehidrogenare
128. A doua reacţie a beta-oxidării acizilor graşi:

a. este catalizată de enzima acil-CoA hidrataza


b. este o dehidrogenare
c. produsul reacţiei este beta-hidroxiacil-CoA
d. este o dehidratare
e. este catalizată de enzima enoil-CoA reductaza

129. A treia reacţie a beta-oxidării acizilor graşi este:

a. hidratarea beta-cetoacil-CoA
b. decarboxilarea acil-CoA
c. dehidratarea beta-hidroxiacil-CoA
d. dehidrogenarea beta-hidroxiacil-CoA
e. reducerea beta-cetoacil-CoA
130.Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a. se petrece în mitocondrii
b. reacţia este catalizată de acil-CoA sintetaza
c. reacţia este catalizată de acetil-CoA carboxilază
d. activarea este o reacţie reversibilă
e. este ultima etapă a oxidării AG în ţesuturi

131. Activarea acizilor graşi (AG) (beta-oxidarea acizilor graşi):

a. carnitina + ATP + AG → acilcarnitina + ADP


b. AG + ATP + HSCoA + H2O → acil-AMP +2Pi + HSCoA
c. AG + ATP + biotina → acil-AMP + biotin-P
d. AG + ATP + HS-CoA → acil-CoA + AMP + PPi
e. coenzima Q + ATP + AG → acil-CoQ +AMP + 2P
132. Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

a. constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetoacetat


b. se desfăsoară în citozol
c. malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi
d. se desfăsoară în matricea mitocondriilor
e. se oxidează AG liberi
133. Beta-oxidarea acizilor graşi (AG):

a. se oxidează AG liberi
b. constă în scindarea completă a acil-CoA până la acetil-CoA
c. se desfăsoară în membrana internă a mitocondriilor
d. malonil-CoA este produsul final de oxidare a acizilor graşi
e. se desfăsoară în citosol
134. Câte spire parcurge (1), câte molecule de acetil-CoA (2) şi câte molecule de ATP (3) se
formează la oxidarea completă a acidului stearic (C18):

a. 6 8 131
b. 6 7 114
c. 8 9 146
d. 7 8 129
e. 5 6 121

135. În rezultatul unei spire de beta-oxidare a acizilor graşi se formează:

a. o moleculă de acetil-CoA
b. o moleculă de CO2
c. o moleculă de acetoacetil CoA
d. o moleculă de amoniac
e. o moleculă de acetonă

136.În rezultatul unei spire de beta-oxidare, acizii graşi suferă urmatoarele modificări:

a. se reduc
b. se alungesc cu 2 atomi de carbon
c. se elongează
d. se scurtează cu 4 atomi de carbon
e. se scurtează cu 2 atomi de carbon
137.Numiți enzima ce catalizează a 3-a reacție a beta-oxidării acizilor grași:

a. tioesteraza
b. hidroxiacil-CoA reductaza
c. beta hidroxiacil-CoA dehidrataza
d. hidroxiacil-CoA dehidrogenaza
e. transacilaza
138.Numiți enzima ce catalizează a 4-a reacție a beta-oxidării acizilor grași:

a. cetoacil-CoA hidrolaza
b. cetoacil-CoA dehidrataza
c. cetoacil-CoA hidrataza
d. cetoacil-CoA oxidaza
e. tiolaza
139. Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:

a. propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de oxaloacetat


b. oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele K şi D
c. propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de malonil-CoA
d. în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o moleculă de propionil-CoA şi una de acetil-CoA
e. propionil-CoA se include direct în ciclul Krebs
140.Oxidarea acizilor graşi cu numar impar de atomi de carbon:

a. propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de succinil-CoA


b. propionil-CoA se include în ciclul Krebs în formă de metil malonil-CoA
c. oxidarea completă a propionil-CoA necesită vitaminele K şi D
d. propionil-CoA se include direct în ciclul Krebs
e. în ultimul ciclu de beta-oxidare se obţine o moleculă de butiril-CoA şi una de acetil-CoA

141. Oxidarea acizilor graşi nesaturaţi necesită:

a. prezenţa unei molecule de FAD suplimentară


b. prezenţa cis-Δ3-trans-Δ2-enoil-CoA-izomerazei
c. o moleculă de NAD+ suplimentară
d. randamentul energetic este acelaşi ca şi la oxidarea acizilor graşi saturaţi
e. o moleculă de HSCoA suplimentară
142. Produşii dehidrogenării acil-CoA ( primei reactii a beta-oxidării acizilor graşi) sunt:

a. trans-enoil-CoA + FADH2
b. hidroxiacil-CoA + NADPH + H+
c. acil-CoA + NADH + H+
d. trans-enoil-CoA + NADH + H+
e. cetoacil-CoA + FADH2
143. Produşii reacţiei a 3-a a beta-oxidării acizilor grași:

a. tioacil-CoA + NADH + H+
b. beta-cetoacil-CoA + NADH + H+
c. trans-enoil-CoA + H2O
d. beta-oxoacil-CoA + FADH2
e. beta-hidroxiacil-CoA + NADH
144. Produsul reacţiei a doua a beta-oxidării acizilor graşi:

a. enoil-CoA + H2O
b. beta-hidroxiacil-CoA + NADH + H+
c. acil-CoA + NADH + H+
d. cetoacil-CoA
e. beta-hidroxiacil-CoA
145. Selectaţi a 4-a reacţie a beta-oxidării acizilor grași:

a. dehidratara beta-cetoacil-CoA
b. hidratarea beta-cetoacil-CoA
c. oxidarea beta-cetoacil-CoA
d. scindarea beta-cetoacil-CoA
e. hidroliza beta-cetoacil-CoA

146. Spirala Lynen (beta-oxidarea) implică desfasurarea unei succesiuni de 4 reacţii. Ordinea
lor corectă este:

a. aditie, oxidare, reducere, hidratare


b. hidratare, oxidare, dehidratare, clivare
c. oxidare, dehidratare, reducere, clivare
d. dehidrogenare, hidratare, reducere, clivare
e. dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivare
147. Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

a. are loc defosforilarea substratului


b. are loc dehidrogenarea substratului
c. are loc decarboxilarea substratului
d. are loc hidratarea substratului
e. are loc dehidratarea substratului
148. Transformarea acil-CoA (prima reacţie a beta-oxidarii acizilor graşi):

a. are loc decarboxilarea substratului


b. are loc dehidratarea substratului
c. are loc defosforilarea substratului
d. este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza FAD-dependentă
e. este catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza NAD+-dependentă
149. Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-oxidării

a. necesită energie
b. AG pot fi transportaţi numai în stare liberă
c. AG sunt transportaţi de malic enzimă
d. procesul include malonil –CoA sintetaza
e. sistemul-navetă transportă numai AG activaţi
150. Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-oxidării:

a. procesul include malonil –CoA sintetaza


b. AG activați sunt transportați de sistemul-navetă citrat
c. AG pot fi transportaţi numai în stare liberă
d. necesită energie
e. AG sunt transportaţi sub formă de acil-carnitină

Transportul acizilor graşi (AG) din citoplasmă în mitocondrii în procesul beta-oxidării:

a. AG pot fi transportaţi numai în stare liberă


b. necesită energie
c. procesul include malonil –CoA sintetaza
d. în proces participă carnitin-acil-transferazele I şi II
e. AG sunt transportaţi în formă de malonil - CoA
152. Utilizarea acetil-CoA:

a. se include în gluconeogeneză
b. se utilizează pentru sinteza acizior nucleici
c. se oxidează în ciclul Krebs
d. se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
e. se utilizează în glicogeneză
153. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizată pentru:

a. sinteza acizilor nucleici


b. sinteza colesterolului
c. beta-oxidare
d. sinteza glucozei
e. sinteza aminoacizilor
154. Biosinteza colesterolului:

a. utilizează succinil-CoA și glicină ca substraturi


b. utilizează acetil-CoA și glicina ca substraturi
c. are loc numai la nivelul ficatului
d. se intensifică după aportul alimentar de colesterol
e. necesită NADPH
155. Biosinteza colesterolului:

a. utilizează succinil-CoA și glicină ca substraturi


b. se intensifică după aportul alimentar de colesterol
c. are loc numai la nivelul ficatului
d. utilizează acetil-CoA ca substrat
e. necesită NADH
156. Reacția reglatoare a sintezei colesterolului este:

a. formarea acetoacetil-CoA
b. formarea 5-pirofosfomevalonat
c. sinteza acidului mevalonic din HMG-CoA
d. ciclizarea scualenului
e. sinteza beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA (HMG-CoA)
157. Referitor la reglarea biosintezei de colesterol, afirmațiile corecte sunt:

a. enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA sintetaza


b. glucagonul activează enzima prin reglarea defosforilării ei
c. enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA reductaza
d. enzimă reglatoare este activată de colesterol și de acid mevalonic
e. insulina activează enzima prin reglarea fosforilării ei
158. Selectați afirmațiile corecte referitor la reglarea biosintezei colesterolului:

a. enzima reglatoare este colesterolesteraza


b. enzima reglatoare este beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA sintetaza
c. insulina activează enzima reglatoare prin defosforilarea ei
d. insulina activează enzima prin reglarea fosforilării ei
e. enzimă reglatoare este activată de colesterol și de acid mevalonic
159. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

a. concentraţia corpilor cetonici este scăzută în boala Hartnup


b. nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie
c. în inaniţie corpii cetonici sunt utilizați pentru sinteza glucozei
d. concentraţia corpilor cetonici este scăzută în diabetul zaharat insulino-dependent
e. în inaniţie prelungită creierul utilizează corpi cetonici
160. Afirmaţii corecte referitor la corpii cetonici:

a. nivelul corpilor cetonici se măreşte în fenilcetonurie


b. concentraţia corpilor cetonici este scăzută în diabetul zaharat insulino-dependent
c. concentraţia corpilor cetonici este scăzută în boala Hartnup
d. în inaniţie corpii cetonici sunt combustibil excelent pentru miocard
e. în inaniţie prelungită corpii cetonici se utilizează la sinteza glucozei
161. Beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA poate fi utilizat pentru:

a. beta-oxidare
b. sinteza glucozei
c. sinteza acizilor nucleici
d. sinteza corpilor cetonici
e. sinteza aminoacizilor
162. Corpii cetonici sunt următorii compuşi:

a. acetona, acidul acetic, acidul beta-hidroxibutiric


b. acidul acetoacetic, acidul valerianic, acidul lactic
c. acidul beta - hidroxibutiric, acetona, acidul acetoacetic,
d. acidul beta-aminobutiric, acidul fumaric, acidul acetic
e. acidul beta-hidroxibutiric, acidul piruvic, acidul malic

163. Hipercetonemia:

a. este cauzată de sinteza redusă a corpilor cetonici în ficat


b. este determinată de utilizarea intensă a corpilor cetonici în ţesuturi
c. poate fi generată de o dietă săracă în lipide
d. este determinată de o raţie bogată în glucide
e. apare în diabetul zaharat insulino-dependent
164. În foame are loc:

a. activarea biosintezei de fosfolipide


b. activarea lipogenezei în țesutul adipos
c. activarea biosintezei acizilor grași
d. activarea biosintezei de vitamine
e. activarea biosintezei corpilor cetonici
165. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:

a. poate fi redus la beta-hidroxibutirat


b. este substrat în gluconeogeneză
c. se utilizează ca substrat energetic în ficat
d. sinteza lui are loc in citozol
e. se sintetizează din malonil-CoA
166. Referitor la acetoacetat sunt corecte afirmaţiile:

a. se utilizează ca substrat energetic în ficat


b. spontan prin decarboxilare generează acetona
c. poate fi redus la beta-hidroxipiruvat
d. sinteza lui are loc in citozol
e. se sintetizează din malonil-CoA
167. Referitor la compusul CH3-CO-CH2-COOH sunt corecte afirmaţiile:

a. este beta-hidroxibutiratul
b. concentraţia sangvină a compusului este micşorată în diabetul zaharat
c. se sintetizează în ţesuturile extrahepatice
d. este acetoacetatul
e. se utilizează în ficat
168. Utilizarea acetil-CoA:
a. se utilizează la sinteza piruvatului
b. se utilizează în cetogeneză
c. se include în gluconeogeneză
d. se utilizează pentru sinteza acizior nucleici
e. se utilizează pentru sinteza aminoacizilor
168. Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi

a. acumularea lor conduce la cetoacidoză


b. sunt utilizaţi doar de ficat
c. pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
d. sunt utilizaţi eficient de țesutul adipos ca sursa de energie
e. necesită prezenţa malonil-CoA
170. Utilizarea corpilor cetonici în ţesuturi:

a. sunt utilizaţi eficient de miocard, creier, muşchii scheletici ca sursă de energie


b. pot fi convertiţi în piruvat, apoi în glucoză
c. necesită prezenţa lui malonil-CoA
d. sunt utilizaţi doar de ficat
e. acumularea lor conduce la ateroscleroză
171. Denumiți sursa de grupe metil în sinteza fosfatidilcolinei:

a. tetrahidrofolatul
b. S-adenozilmetionina
c. cisteina
d. serina
e. S-adenozilhomocisteina
172.Fosfatidilcolina:

a. deține rol energetic


b. capătul polar posedă sarcină negativă
c. rezultă prin metilarea fosfatidiletanolaminelor
d. se mai numește şi cefalină
e. se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilar
173. Fosfatidiletanolamina:

a. se obține din 1,2-diacilglicerol și CDP-etanolamină


b. conţine sfingozina
c. se obţine din fosfatidicolină prin decarboxilare
d. reprezintă o formă de depozitare a energiei
e. conţine ceramida
174. Fosfatidiletanolamina:

a. se obține din glicerol și CDP-etanolamină


b. conţine colesterol
c. reprezintă o formă de depozitare a energiei
d. conţine sfingozina
e. în ficat se obţine din fosfatidilserină prin decarboxilare
175. Fosfatidilinozitolii sunt sintetizați din:

a. inozitol liber și CDP-diacilglicerol


b. inozitol liber și diacilglicerol
c. CDP-inozitol și diacilglicerol
d. inozitol-3-fosfat și CDP-diacilglicerol
e. inozitol-3-fosfat și diacilglicerol
176. Fosfatidilinozitolii:

a. sunt precursori ai mesagerilor secundari: inositolfosfații și monoacilglicerolii


b. sunt precursori a doi mesageri: inozitol și diacilglicerol
c. inozitolul este un compus ce conține azot și poate fi fosforilat
d. sunt precursori de vitamine solubile în grăsimi
e. sunt precursori ai mesagerilor secundari: inositolfosfații și diacilglicerolii
177.In sinteza fosfatidilcolinei participă:

a. cisteina
b. S-adenosilhomocisteina
c. UDP-diacilglicerolul
d. S-adenozilmetionina
e. metionina
178. O modalitate de sinteză a fosfatidilcolinei poate fi:

a. carboxilarea fosfatidiletanolaminei
b. transmetilarea fosfatidilserinei
c. transmetilarea fosfatidiletanolaminei
d. carboxilarea fosfatidilserinei
e. decarboxilarea fosfatidiletanolaminei

179. O modalitate de sinteză a fosfatidiletanolaminei poate fi:

a. carboxilarea fosfatidilserinei
b. decarboxilarea fosfatidilserinei
c. transmetilarea fosfatidilserinei
d. decarboxilarea fosfatidilcolinei
e. carboxilarea fosfatidilcolinei
180. Referitor la sinteza fosfatidilserinei sunt corecte afirmațiile:

a. este asigurată de reacția de schimb de bază, în care etanolamina din fosfatidiletanolamină este
inlocuită de serină liberă
b. acidului fosfatidic interacționează cu GDP-serina
c. este asigurată de reacția de schimb de bază, în care colina fosfatidilcolinei este schimbată pe
serină liberă
d. acidul fosfatidic interacționează cu serina liberă
e. serina liberă interacționează cu GDP-diaciglicerol
181. Sinteza fosfatidiletanolaminei și fosfatidilcolinei necesită:

a. doar colină, care va fi transformată în etanolamină


b. colină și etanolamină din dietă sau din turnoverul fosfolipidelor din organism
c. colină și etanolamina sintetizată de novo la nivelul ficatului
d. colina și etanolamina provenită doar din turnoverul fosfolipidelor din organism
e. colina și etanolamina provenită doar din dietă
182. Principalele substraturi pentru sinteza sfingolipidelor sunt:

a. malonil-CoA și glicina
b. metilmalonil-CoA și glicina
c. palmitoil Co A și serina
d. palmitoilCoA și glicina
e. succnil-CoA și serina
183. Referitor la biosinteza sulfatidelor sunt corecte afirmațiile:

a. galactocerebrozida reacționează cu cisteină ca donator de sulfat


b. galactocerebrozida reacționează cu fosfoadenozin-fosfosulfatul (PAPS)
c. galactocerebrozida reacționează cu sulfatul
d. galactocerebrozida reacționează cu metionina ca donator de sulfat
e. galactocerebrozida reacționează cu PAPS și cisteină
184. Referitor la sinteza sfingomielinei sunt corecte afirmațiile:

a. GDP-colina interacționează cu ceramida


b. doar colina din fosfatidilcolină este transferată pe ceramidă
c. colina liberă interacționează cu ceramida
d. fosforilcolina din fosfatidilcolină este transferată pe ceramidă
e. fosforiletanolamina interacționează cu ceramida
185. Selectați reacția corectă de formare a sphinganinei:

a. CH3- (CH2) 14-CO-SCoA + Ser + NADPH → CO2 + HS-CoA + sfinganină + NADP +


b. CH3- (CH2) 14-CO-SCoA + Ser + NADP + → CO2 + HS-CoA + sfinganină + NADPH
c. CH3- (CH2) 12-CO-SCoA + Gly + NADPH → CO2 + HS-CoA + sfinganină + NADP +
d. CH3- (CH2) 14-CO-SCoA + Gly + NADP + → CO2 + HS-CoA + sfinganină + NADPH
e. CH3- (CH2) 12-CO-SCoA + Ser + NADH → CO2 + HS-CoA + sfinganină + NAD +
186. Sinteza glicolipidelor se relizează:

a. prin transferul oligozaharidelor pe ceramidă


b. prin transferul CDP-oligozaharidelor pe ceramidă
c. prin transferul monomerilor de CDP-glicozil pe ceramidă
d. prin transferul monomerilor UDP-glicozil pe ceramidă
e. prin transferul monomerilor glicozil libere pe ceramidă
187. Sinteza sfingolipidelor necesită:

a. tiamin pirofosfat, NADPH și FADH2


b. piridoxal fosfat, NADPH și FAD
c. piridoxal fosfat, NADPH și FADH2
d. tiamin pirofosfat, NADPH și FAD
e. piridoxal fosfat, NADP și FADH2
188. Alegeți afirmația corectă cu privire la biosinteza eicosanoizilor:

a. acidul arahidonic este eliberat sub acțiunea fosfolipazei A2 din fosfolipidele membranare
b. are loc numai în celulele sistemului nervos
c. după biosinteză prostaglandinele sunt stocate în celule
d. acidul arahidonic este eliberat sub acțiunea fosfolipazei C din trigliceridele membranare
e. are loc în glandele endocrine
189. Alegeți afirmația corectă cu privire la biosinteza eicosanoizilor:

a. leucotrienele sunt produse din endoperoxizi ai prostaglandinelor


b. aspirină activează ciclooxigenaza
c. sinteza prostaciclinei predomină în sistemul nervos
d. tipurile de prostaglandine sintetizate sunt aceleași în toate țesuturile
e. aspirina inhibă sinteza prostaglandinelor
190. Ciclooxigenaza:

a. participă la sinteza de prostaglandine; prostacicline și tromboxani


b. este o hidrolază
c. este implicată în sinteza de leucotriene
d. are activitate izomerazică și transferazică
e. este o flavoproteină
191. Ciclooxigenaza:

a. este o hidrolază
b. participă la biosinteza acidului arahidonic
c. este implicată în sinteza de leucotriene
d. este o nucleoproteină
e. are activitate dioxgenazică și peroxidazică
192. Ciclooxigenaza:

a. este implicată în sinteza de leucotriene


b. are activitate izomerazică și transferazică
c. este o hidrolază
d. este o hemoproteină
e. participă la sinteza acidului arahidonic
193. Eicosanoizii (efecte biologice):

a. sunt implicați în reglarea nivelului de glucoză din sânge


b. leucotrienele sunt implicate în procesele inflamatorii și alergice
c. prostaciclinele reglează masa musculară
d. tromboxanii sunt utilizați ca agenți antiulceroși
e. presiunea sângelui depinde de echilibrul leucotriene / tromboxani
194. Eicosanoizii (efecte biologice):

a. prostaciclinele reglează masa musculară


b. agregarea plachetară depinde de echilibrul prostacicline / tromboxani
c. tromboxanii sunt implicați în procesele inflamatorii și alergice
d. tromboxanii sunt utilizați ca agenți antiulceroși
e. tromboxanii sunt implicați în reglarea digestiei lipidelor

195. Eicosanoizii (mecanism de acțiune):

a. modifica concentrația de Mg2+


b. acționează extracelular
c. nu poate influența transcrierea genei și sinteza proteinelor
d. reglează nivelul intracelular de K+
e. modifică concentrația nucleotidelor ciclice
196. Eicosanoizii (mecanism de acțiune):

a. nu modifică concentrația de nucleotide ciclice


b. modifică concentrația de Mg2+
c. acționează extracelular
d. influențează transcrierea genei și sinteza proteinelor
e. modulează nivelul intracelular al K+
197. Eicosanoizii:

a. sunt secretați de glandele endocrine


b. sunt derivați ai acidului arahidonic
c. sunt componente structurale ale membranelor celulare
d. sunt derivați ai ciclopentanoperhidrofenantrenei
e. sunt compuși proteici
198. Lipooxigenaza:

a. participă la sinteza de leucotriene


b. participă la scindarea trigliceridelor din țesutul adipos
c. este prezentă în toate țesuturile
d. este o hidrolază
e. este implicată în sinteza de prostaglandine, prostacicline și tromboxan
199. Precursorul eicosanoizilor este:

a. acidul behenic
b. acidul arahidonic
c. acidul linolenic
d. acidul fosfatidic
e. acidul arahic
200. Reglarea biosintezei eicosanoizilor:

a. aspirina inhibă lipooxigenaza


b. corticosteroizii activează sinteza leucotrienelor
c. corticosteroizi activează sinteza prostaglandinelor
d. corticosteroizii inhibă activitatea fosfolipazei A2,diminuând biosinteza de prostaglandine
e. aspirină activează cicloxigenaza

201. Următorul compus se referă la eicosanoizi:

a. histamina
b. endorfina
c. trombina
d. prostaciclina
e. endotelina
202.Următorul compus se referă la eicosanoizi:

a. leucotriena
b. trombina
c. endotelina
d. endorfina
e. histamina
203. Următorul compus se referă la eicosanoizi:

a. endorfina
b. endotelina
c. trombina
d. histamina
e. tromboxanul
204. Alegeți afirmația corectă cu privire la metabolismul vitaminei D:

a. formarea calcitriolului este diminuată de hormonii tiroidieni


b. calcitriolul este sintetizat în piele prin hidroxilarea colesterolului
c. vitamina D este hidroxilată în ficat și rinichi
d. forma activă a vitaminei D este colecalciferolul
e. vitamina D este hidroxilată în ficat, mușchi și oase
205. Alegeți afirmația corectă cu privire la metabolismul vitaminei D:

a. forma activă a vitaminei D este colecalciferolul


b. forma activă a vitaminei D este calcitriolul
c. vitamina D este hidroxilată în ficat, mușchi și oase
d. vitamina D este sintetizată în oase în hipocalcemie
e. calcitriolul este sintetizat în piele prin hidroxilarea colesterolului
206. Calcitriolul:

a. este sintetizat prin două hidroxilări consecutive a colecalciferolului: în ficat și rinichi


b. reglează nivelul de glucoză în sânge
c. inhibă biosinteza proteinei fixatoare de Ca, care favorizează absorbția Ca2+ în intestinul subțire
d. mecanismul de acțiune include formarea intracelulară de AMPc
e. este forma vegetală a vitaminei D
207. Calcitriolul:

a. reglează nivelul de sodiu și de potasiu în sânge


b. este sintetizată prin 3 hidroxilări consecutive ale colecalciferolului în piele
c. activează biosinteza proteinei fixatoare de Ca, care favorizează absorbția Ca2+în intestinul subțire
d. mecanismul de acțiune include formarea intracelulară de AMPc
e. are o acțiune anticoagulantă
208. Vitamina A:

a. este stocată în mușchi


b. are acțiune antihemoragică
c. include α-, β-, γ-șiδ-tocoferolii
d. include retinol, acid retinoic și retinal
e. include colecalciferol
209. Vitamina A:

a. poate fi produsă în piele sub acțiunea luminii solare


b. are acțiune antihemoragică
c. include colecalciferolul
d. joacă un rol important în procesul de vizibilitate
e. include α-, β-, γ-și δ-tocoferolii
210.Vitamina D:

a. este stocat în oase


b. este un derivat al glicerinei
c. în cantități mari provoacă rahitism
d. este utilizată pentru a produce calcitriol
e. nu este sintetizată în organismul uman
211. Vitamina D:

a. este stocat în cantități mari în oase


b. poate fi produsă în piele sub acțiunea luminii solare
c. în cantități mari provoacă rahitism
d. nu este sintetizată în organismul uman
e. este un derivat al glicerinei

212. Vitamina D:

a. este derivat al colesterolului


b. nu este sintetizat în organismul uman
c. favorizează fertilitatea
d. este stocat în cantitați mari în oase
e. este derivat al glicerinei
213. Vitamina E:

a. include retinol, acid retinoic și retinal


b. este cel mai puternic antioxidant neenzimatic natural
c. are acțiune anti hemoragică
d. participă la absorbția calciului în intestinul subțire
e. include colecalciferol
214. Vitamina E:

a. poate fi produsă în piele sub acțiunea luminii solare


b. are acțiune antihemoragică
c. este stocată în cantitate mare în oase
d. include α-, β-, γ-și δ-tocoferoli
e. include retinol, acid retinoic și retinal
215. Vitamina E:

a. favorizează fertilitatea
b. are acțiune antihemoragică
c. include colecalciferol
d. poate fi produsă în piele sub acțiunea luminii solare
e. include retinol, acid retinoic și retinal
216, Vitamina K:

a. reglează nivelul de calciu și fosfat în sânge


b. participă la absorbtia calciului în intestinul subțire
c. participă ca coenzimă în reacția de carboxilare a acidului glutamic în timpul biosintezei factorilor de
coagulare II, VII, IX și X
d. nu poate fi obținută din surse exogene
e. are o acțiune anticoagulantă
217. Vitamina K:

a. vicasolul este forma vegetală a vitaminei K


b. poate fi produsă în piele sub acțiunea luminii solare
c. participă la absorbția calciului în intestinul subțire
d. tratamentul cu antibiotice provoacă hipovitaminoza K
e. are o acțiune anticoagulantă
218. Vitamina K:

a. joacă un rol important în procesul de vizibilitate


b. vicasolul este forma vegetală a vitaminei K
c. favorizează fertilitatea
d. are o acțiune antihemoragică
e. are o acțiune anticoagulantă
219. Vitamine liposolubile

a. includ retinol, tocoferoli, filochinona și colecalciferol


b. joacă un rol structural în ficat, piele și ochi
c. includ acidul ascorbic, biotina, acid folic, acid pantotenic
d. toate vitamine liposolubile se produc în corpul uman
e. nu poate fi obținută din surse exogene
220. Vitaminele liposolubile:

a. includ acidul ascorbic, biotina, acid folic, acid pantotenic


b. includ vitaminele A, E, K și D
c. sunt component structural ale membranelor celulare
d. nu pot fi obținute din surse exogene
e. sunt stocate în mușchi
221. "Ficat gras" sau steatoză hepatică:

are loc în rezultatul acumulării de grăsimi neutre în ficat


este rezultatul acumulării de fosfolipide în hepatocite
este cauzată de excesul de metionină, vitamina B12, B6 în dieta
este cauzată de excesul de colină în dietă
este cauzată de sinteza crescută a apo-lipoproteinelor
222. "Ficat gras" sau steatoză hepatică:

a. este rezultatul acumulării de fosfolipide în hepatocite


b. este cauzată de excesul de glucoză în dietă
c. este cauzată de sinteza intensivă a apo-lipoproteinelor
d. apare în rezultatul acumulării de colesterol în ficat
e. este cauzată de deficiența de colină, metionină, vitamina B12, B6 în dietă

223. Ateroscleroza:

a. este cauzată de creșterea nivelului plasmatic de HDL-colesterol


b. LDL sunt lipoproteinele antiaterogene
c. este cauzată de acumularea de colesterol în eritrocite
d. chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
e. LDL oxidate promovează ateroscleroza
224. Ateroscleroza:

a. LDL sunt lipoproteine antiaterogene


b. chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
c. are loc acumularea de colesterol în macrofage
d. constă în acumularea colesterolului în adipocite
e. este cauzată de nivelul crescut al HDL-colesterolului plasmatic
225. Hiperlipidemia alcoolică:

a. este însoțită de amplificarea sintezei de acizi biliari


b. este amplificată biosinteza trigliceridelor în ficat
c. are loc acumularea de NAD+
d. este cauzată de consumul excesiv de lipide
e. are loc activarea beta-oxidarării acizilor grași
226. Hiperlipidemia alcoolică:

a. are loc activarea beta-oxidarării acizilor grași


b. este însoțită de amplificarea sintezei de acizi biliari
c. este cauzată de consumul excesiv de lipide
d. are loc acumularea de NADH
e. scindarea trigliceridelor are loc în ficat
227. În foame are loc:

a. activarea biosintezei acizilor grași


b. activarea lipolizei în țesutul adipos
c. activarea biosintezei de vitamine
d. activarea biosintezei de fosfolipide
e. inhibarea biosintezei corpilor cetonici
228.Mecanisme biochimice ale dislipidemiei din diabetul zaharat:
a. hidroxilarea lipoproteinelor
b. scăderea nivelului plasmatic de LDL
c. amplificarea sintezei HDL
d. scăderea activității lipoprotein lipazei
e. activarea lecitin colesterol acil transferazei

229. Mecanismele biochimice ale dislipidemiei in diabetul zaharat:

a. se amplifică sinteza VLDL


b. crește activitatea lipoprotein lipazei
c. are loc activarea lecitin colesterol acil transferazei
d. se intensifică biosinteza de fosfolipide in ficat
e. crește concentrația plasmatică a HDL
230. Obezitatea:

a. este prezentă în hipertiroidism


b. activitatea enzimei triglicerid lipaza este mare
c. se caracterizează prin acumularea excesivă de fosfolipide în țesutul adipos
d. predispune la boli cardiovasculare, diabet de tip II
e. este cauzată de hipoinsulinemie
231. Obezitatea:

a. se caracterizează prin acumularea excesivă de fosfolipide în țesutul adipos


b. este prezentă în hipertiroidism
c. este cauzată de hipoinsulinemie
d. previne bolile cardiovasculare, diabet de tip II
e. activitatea enzimei triglicerid lipaza este scăzută
1.Selectați reacțiile de oxidare a oxaloacetatului (utilizarea corpilor cetonici în țesuturi):

2.Selectați cauzele hiperchilomicronemiei familiale (HLP de tip I)


a. Deficitul enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT);
b. Deficiența totală sau parțială a LDL-receptorului;
c. Polimorfismul apolipoproteinelor E;
d. deficitul genetic de apoCll;
e. Deficitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)
3.În ceea ce privește boala Tay-Sachs, următoarele afirmații sunt corecte:
a. Se caracterizează prin retard mental;
b. Se caracterizează prin acumularea de colesterol în celulele nervoase;
c. Acumularea gangliozidelor are loc în țesutul nervos și în retină;
d. Acumularea gangliozidelor are loc exclusiv în ficat;
e. Este cauzată de defectul genetic al enzimei colesterol esteraza
4.Selectați afirmațiile corecte despre următoarea recție chimică:

a.este o reacție de sinteză a colesterolului;


b.are loc în matricea mitocondrială;
c.substratul este trans-enoil CoA;
d.este catalizată de enzima enoil-CoA hidratază;
e.are loc doar în ficat
5.(CS)Transportul Acetil-CoA în citosol în biosinteza acizilor grași:
a. este realizat de sistemul navetă al citratului;
b. necesită utilizarea de GTP;
c. acetil-CoA carboxilaza participă la transport
d. este un transport activ;
e. este însoțit de generarea de NADH necesar pentru biosinteza acizilor grași.
6.(CM)Alegeți căile care utilizează acetil-CoA:
a. sinteza glucozei;
b. sinteza acidului palmitic;
c. sinteza B-hidroxibutiratului;
d. oxidarea până la CO2 și H2O în ciclul Krebs;
e. sinteza lactatului
7.(CS)Câte cicluri de B-oxidare(1), molecule de acetil-CoA(2) și molecule de ATP(3) sunt
formate în timpul oxidării complete a unei molecule de acid caproic?
a.3.......4......61
b.4.......6......27
c.5.......6......44
d.1.......2......27
e.2.......3......44
8.(CM) Referitor la transportul acizilor grași(AG) din citoplasmă în matricea
mitocondrială (pentru B-oxidare), următoarele afirmații sunt corecte:
a. transferul AG necesită ATP și ioni de sodiu
b. AG sunt transferați ca malonil-CoA
c. AG sunt transferați în formă liberă
d. AG sunt transferați sub formă de acil-carnitină
e. enzimele acil-CoA-carnitin-aciltransferaza I și II sunt implicate în transferul AG
9.(CS) Selectați reacția corectă pentru sinteza următorului compus:

a. acid fosfatic + etanolamină – fosfatidetanolamină + CTP


b. fosfatidetanolamină + serină – fosfatidilserină + CMP
c. diacilglicerol + CDP-colină – fosfatidilcolină + CMP
d. acid fosfatidic + colină – fosfatidilcolină + CMP
e. fosfatidilserină + SAM (S-adenozilmetionină) – fosfatidiletanolamină + SAHC (S-
adenozilhomocisteină)
10.(CM) Indicați substanțele care sunt clivate cu obținerea de acizi grași:

11.(CM) Selectați afirmațiile corecte referitor la reacția:

a. are loc în lumenul intestinal


b. este o reacție de hidroliză a trigliceridelor alimentare
c. este o reacție de hidroliză a fosfolipidelor alimentare
d. are loc în enterocite
e. este o reacție de resinteză a lecitinei
12.(CM)Alegeți enzimele care scindează următoarele lipide alimentare:

lipaza pancreatică

colesterol esteraza

fosfolipaza A2
13.(CM)Selectați posibilele cauze ale cetonemiei din diabetul zaharat insulino-dependent:
a. conținutul ridicat de acetil-CoA în ficat
b. conținutul scăzut de oxaloacetat
c.sinteza crescută a trigliceridelor în țesutul adipos
d. activitatea înaltă a ciclului Krebs
e. rata ridicată a glicolizei
14.(CS) Transportul Acetil-CoA din mitocondrie în citosol în biosinteza acizilor grași:
a. este un transport activ
b. necesită utilizarea de GTP
c. este realizat de sistemul navetă al citratului
d. acetil-CoA carboxilaza participă la transport
e. este însoțit de generarea de NADH necesar pentru biosinteza acizilor grași
15.(CM) Selectați etapele biosintezei colesterolului:
a. sinteza steranului
b. sinteza malonil-CoA
c. ciclizarea scualenului și formarea colesterolului
d. sinteza scualenului
e. atașarea grupelor funcționale la steran
f. sinteza acidului mevalonic
16.(CM) Pentru oxidarea acizilor grași polienici, în comparație cu oxidarea acizilor
grași saturați, este necesar suplimentar:
a. enzima dienoil-CoA-reductaza
b. NADPH
c. enzima propionil-CoA carboxilaza
d. o moleculă suplimentară de FAD
e. cis-trans-enoil-CoA izomeraza
17.(CM) Selectați afirmațiile corecte referitor la micele:
a. conțin produsele digestiei lipidelor alimentare
b. conțin triacilgiceride alimentare și esterii colesterolului
c. sunt lipoproteine sangvine
d. se formează în enterocite
e. conțin vitamine liposolubile
18.(CM) Selectați enzimele lizozomale implicate în scindarea sfingomielinelor:
a. ceramidază
b. galactozidaze
c. neuraminidaza
d. sfingomielinază
e. fosfolipaze
19.(CS) Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirmațiile:
a. enzimele biosintezei sunt fixate la reticulul endoplasmatic
b. NADH este utilizat ca donor de ioni de H+
c. are loc în mitocondrii
d. enzimele nu sunt asociate în complexe
e. în reacțiile de oxido-reducere este implicată coenzima NADPH
20.(CS) Obezitatea:
a. este prezentă în hipotiroidism
b. activitatea enzimei triglicerid lipaza este mare
c. se caracterizează prin acumularea excesivă de fosfolipide în țesutul adipos
d. predispune la boli cardiovasculare, diabet de tip II
e. este cauzată de hipoinsulinemie
21.(CM) Lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT):
a. este activată de apoproteina B100
b. catalizează reacția de esterificare a colesterolului
c. este sintetizată în ficat și secretată în sânge
d. este asociată cu HDL și LDL
e. acționează în țesuturile extrahepatice
22.(CM) Alegeți funcțiile următorilor compuși chimici:

23.(CS) Selectați reacția corectă de sinteză a glucocerebrozidelor:


a. ceramidă + CMP-glucoză – glucocerebrozid + citidină
b. ceramidă + UMP-glucoză – glucocerebrozid + uridină
c. ceramidă + UDP-glucoză – glucocerebrozid + UMP
d. ceramidă + glucoză – glucocerebrozid
e. ceramidă + UDP-glucoză – glucocerebrozid +UDP
24.(CS) Deosebirile dintre oxidare și biosinteza acizilor grași:
a. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei – nu
b. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea – în citosol
c. la oxidare participă restul malonil, iar la sinteză – nu
d. la oxidare se utilizează NADH+ ioni de H+ și FADH2, la sinteză – NADP+
e. la sinteza acizilior grași intermediarii sunt legați de ACP, iar la oxidare – cu HSCoA
25.(CM) Selectați substanțelor din care este posibilă sinteza glucozei:

26. (CM) Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corect:

a. este reacția formării malonil-CoA


b. are loc exclusiv în ficat
c. este catalizată de enzima hidroxi-metil-glutaril-CoA reductaza
d. este o reacție din sinteza corpilor cetonici
e. este o reacție reglatoare din sinteza colesterolului
27. (CM) VLDL:
a. sunt prezente în plasmă în cantități mari după ingerare de rații bogate în glucide
b. sunt precursorii LDL
c. sunt catabolizate sub acțiunea lecitin-colesterol-acil-transferazei (LCAT)
d. conțin apoproteina B100
e. sunt catabolizate prin intermediul transportorului membranar ABCA1
28. (CS) Selectați afirmațiile corecte referitor la biosinteza triacilglicerolilor
a. acidul fosforic liber este necesar în biosinteza trigliceridelor
b. acizii grași liberi și glicerina liberă sunt folosiți la sinteză
c. este catalizată de triacilglicerol sintetaza
d. glicerolul-3-fosfatul și acizii grași activați sunt substratele sintezei
e. toate resturile acil sunt atașate simultan de grupele -OH ale glicerinei
29. (CS) Selectați reacția corectă pentru sinteza următorului compus:

a. fosfatidilserină + SAM (S-adenozilmetionină) – fosfatidiletanolamină + SAHC (S-


adenozilhomocisteină)
b. acid fosfatidic + etanolamină – fosfatidiletanolamină + CTP
c. fosfatidiletanolamină + serină – fosfatidilcolină + CMP
d. diacilglicerol + CDP-colină – fosfatidilcolină + CMP
e. acid fosfatidic + colină - fosfatidilcolină + CMP
30.(CM) Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:

a. se formează în ficat în timpul reacției de reducere a acetoacetatului


b. poate fi folosit pentru sinteza glucozei
c. este folosit ca sursă de energie de către miocard
d. este folosit ca sursă de energie numai în ficat
e. concentrația acestui compus scade în timpul unui post prelungit
31.(CM) Selectați reacțiile de oxidare a acetoacetatului (utilizarea corpilor cetonici în
țesuturi):

32.(CM) Selectați funcția principală a următoarelor lipoproteine :


HDL – transportă colesterolul din țesuturile extrahepatice în ficat
chilomicronii – transportul trigliceridelor exogene în mușchi, miocard, țesutul
adipos VLDL – transportul trigliceridelor endogene în țesutul adipos, mușchi,
miocard LDL – transporul colesterolului în țesuturile extrahepatice
33. (CM) Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță:

a. se sintetizează numai în țesutul nervos


b. se depolarizează în țesutul adipos în cantități mari
c. conține glucoză
d. conține sfingozină
e. face parte doar din membranele celulare ale celulelor nervoase
34. CM Selectați cauzele dislipidemiilor din diabetul zaharat insulino-dependent:
a. diminuarea activității lipazei hormondependente
b. diminuarea sintezei trigliceridelor în ficat
c. scăderea activității lipoproteinlipazei
(LPL)
d. sinteza sporită a fosfolipidelor în ficat
e. mobilizarea intensivă a trigliceridelor din țesutul adipos
35. CM Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corecte:

a. este catalizată de enzima acil-CoA sintetaza


b. ete o reacție din sinteza colesterolului
c. este o reacție din sinteza corpilor cetonici
d. are loc exclusiv în ficat
e. are loc exclusiv în citoplasmă
36. CM Pentru oxidarea acizilor grași cu un număr impar de atomi de carbon în
comparație cu oxidarea acizilor grași cu un număr par de atomi de carbon, este
necesar suplimentar:
a. o moleculă suplimentară de NAD+
b. biotina
c. piridoxal fosfat
d. enzima metilmalonil-CoA izomeraza
e. vitamina B12

37. CM Selectați afirmațiile corecte despre următoarea reacție chimică:

a. utilizeaza 2 legături macroergice din ATP


b. are loc în matricea mitocondrială
c. Acetil-CoA este produsul final
d. este catalizată de enzima acil-CoA-sintetaza
e. este o reacție de activare a acizilor grași
38. Selectați funcția principală a următoarelor apolipoproteine (apo):
apo CII – este un activator al enzimei lipoprotein lipaza (LPL)
apo AI – este un activator al enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
apo B100 – este un ligand pentru receptorul LDL
39. CM Selectați afirmațiile corecte referitoare la următorul compus chimic:

a. concentrația acestui compus este redusă în diabetul zaharat insulino-dependent


b. este folosit ca sursă de energie de către toate țesuturile
c. se excretă din corp cu aerul expirat și prin urină
d. poate fi folosit pentru sinteza acizilor grași
e. se formează în ficat în timpul reacției de decarboxilare a acetoacetatului
40. CM Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță

a. se găsește în cantități mari în LDL


b. este o formă de stocare a colesterolului în
țesuturi c. se sintetizează numai în ficat
d. este o componentă a membranelor celulare
e. se depune numai în țesutul adipos

41. CM Referitor la b-oxidarea acizilor grași (AG) cu un număr par de atomi de


carbon, următoarele afirmații sunt corecte:
a. în timpul b-oxidării, acil-CoA este complet degradat în malonil-CoA
b. în timpul b-oxidării, acil-CoA este complet degradat în acetil-CoA
c. sunt supuși oxidării acizii grași liberi
d. b-oxidarea are loc în citoplasmă
e. b-oxidarea AG are loc în matricea mitocondrială
42. Selectați mecanismele de absorbție din intetin a următorilor compuși chimici:
Lizofosfolipide – difuzie micelară
Glicerol – difuzie simplă
Acid gras cu catenă lungă – difuzie micelară
Colesterol – difuzie micelară
Monoacilglicerol – difuzie micelară
Acid gras cu catenă scurtă – difuzie simplă
43. CM HDL:
a. apoproteinele predominante din HDL sunt apoA
b. cedează colesterol ficatului prin intermediul receptorilor de tip „scavenger” SR B-1
c. sunt sintetizate și secretate sub formă sferică doar de către ficat
d. sunt catabolizate prin intermediul enzimei lipoproteinlipaza (LPL)
e. acceptă colesterolul din țesuturi prin intermediul transportorului ABCA1
44. CM Chilomicronii:
a. conțin doar apoproteina B48
b. constau preporderent din colesterol și esteri de colesterol
c. au un conținut mic de proteine
d. conțin multe trigliceride endogene
e. transportă lipidele exogene de la intestin spre țesuturi
45. selectați și indicați secvența de reacții pentru sinteza fosfatidilcolinei:
1 – colina + ATP = fosfocolina + ADP
2 – fosfocolina + CTP = CDP-colina + Ppi
3 – CDP-colina + diacilglicerol = fosfatidilcolina + CMP
46. CM Selectați afirmațiile corecte referitor la următoarea reacție:

a. este catalizată de fosfolipaza A1


b. este catalizată de fosfolipaza A2
c. are loc în lumenul intestinului subțire
d. are loc doar în ficat
e. este reacția de sinteză a glicerofosfolipidelor
47. CM Selectați afirmațiile corecte referitoare la corpii cetonici:
a. concentrația corpilor cetonici din sânge este semnificativ redusă în diabetul zaharat insulino-
dependent
b. corpii cetonici sunt utilizați pentru a sintetiza glucoza în inaniție
c. corpii cetonici sunt sintetizați în cantități mari din cauza excesului de carbohidrați în alimente
d. în inaniția prelungită, corpii cetonici sunt o sursă importantă de energie pentru mușchi,
miocard, rinichi
e. coprii cetonici sunt sintetizați exclusiv în ficat
48. CM Alegeți procesele care formează acetil-CoA:
a. ciclul Krebs
b. gluconeogeneza
c. oxidarea acizilor grași saturați
d. oxidarea colesterolului
e. decarboxilarea oxidativă a piruvatului
49. CS Acid gras sintaza
a. catalizează doar sinteza acidului palmitic și a acizilor grași mai scurți de C16
b. ete o enzimă monomer
c. este o enzimă tetramer
d. catalizează sinteza tuturor tipurilor de acizi grași, cu excepția celor esențiali
e. conține două grupe –OH, la care se fixează intermediarii biosintezei
50. CS Câte cicluri de b-oxidare (1), molecule de acetil-CoA (2) si molecule de ATP (3) sunt
formate în timpul oxidării complete a unei molecule de acid palmitoleic?
a. 8.....9......144
b. 14.....16.. . .129
c. 15.....16.....127
d. 7.....8.. .127
e. 8.....9.....146
51. CM În ceea ce privețte boala Niemann-Pick, următoarele afirmații sunt corecte:
a. este cauzată de deficitul genetic al enzimei licolecitinaza
b. acumularea de sfingomieline are loc exclusiv în ficat și splină
c. se caracterizează prin hepatosplenomegalie
d. se acumulează sfingomieline în celulele nervoase
e. este cauzată de defectul genetic al enzimei sfingomielinaza
52. CM Selectați compusul care este donator de componente glucidice în
sinteza gangliozidelor:
a. acizi sialici liberi
b. derivații UDP ai oligozaharidelor
c. derivații UDP ai monozaharidelor
d. CMP-NANA (NANA – acid N-acetilneuraminic)
e. derivații CDP ai oligozaharidelor
53. CM Selectați substraturile necesare pentru sinteza următoarei substanțe:

a. serina
b. malonil-CoA
c. acil-CoA
d. acetil-CoA
e. palmitil-CoA
54. CS „Ficatul gras” sau steatoza hepatică:
a. este cauzată de sinteza crescută a apo-lipoproteinelor
b. este cauzată de excesul de colină în dietă
c. este cauzată de excesul de metionină, vitamina B12, B6 în dietă
d. este rezultatul acumulării de fosfolipide în hepatocite
e. are loc în rezultatul acumulării de grăsimi neutre în ficat.
55. CM Selectați cauzele dislipidemiei din diabetul zaharat insulino-nondependent
a. diminuarea activității lipazei hormondependente
b. sinteza sporită a fosfolipidelor în ficat
c. mobilizarea intensivă a trigliceridelor din țesutul adipos
d. diminuarea sintezei trigliceridelor în ficat
e. scăderea activității lipoproteinlipazei (LPL)
56. CM Selectați inhibitorii enzimei care catalizează următoarea reacție chimică:

a. acetil-CoA
b. acidul acetoacetic
c. acizii biliari
d. colesterolul
e. acidul mevalonic
f. acidul b-hidroxibutiric
57. CS Acidului fosfatidic în timpul sintezei de triacilgliceroli este:
a. esterificat sub acțiunea esterazei și transformat în diacilglicerol
b. acilat sub acțiunea transacilazei și este transformat în
trigliceridă c. hidrolizat sub acțiunea fosfatazei și transformat în-
diacilglicerol
d. fosforilat sub acțiunea kinazei și transformat în lecitină
e. transformat în lizolecitină
58. Selectați lipidele care sunt predominante în următoarele lipoproteine:
HDL – esterii colesterolului și fosfolipidele
LDL – esterii colesterolului
VLDL – triacilglicerolii
Chilomicroni – triacilglicerolii
59. CM Selectați modificările profilului lipidic plasmatic caracteristice
pentru hipercolesterolemia familială (HPL de tip II):
a. modificarea oxidativă a LDL
b. creșterea concentrației LDL-colesterolului
c. serul este opalescent sau lactescent
d. prezența chilomicronilor în plasmă a jeun
e. creșterea concentrației HDL-colesterolului
60. CS Selectați reacția corectă de sinteză a sfingomielinei:
a. ceramidă + CDP-colină = sfingomielină + CMP
b. ceramidă + CMP-colină = sphingomyelin + cytidine
c. ceramidă + CDP-colină = sphingomyelin + cytidine
d. ceramide + phosphocholine = sphingomyelin + Pi
e. ceramidă + CMP-colină = sphingomielină + CDP
61. CM Referitor la acest compus, următoarele afirmații sunt corecte:

a. este un acid biliar conjugat


b. participă la emulsionarea lipidelor alimentare
c. este un ester al colesterolului
d. este o componentă a membranelor celulare
e. este un produs al hidrolizei colesterolului
62. CM Selectați afirmațiile corecte despre sinteza colesterolului:
a. ensima reglatoare pentru sinteza colesterolului este hidroxi-metil-glutaril-CoA sintaza
b. sinteza colesterolului are loc în citoplasmă
c. sinteza colesterolului are loc doar în ficat
d. acetil-CoA ete substratul pentru sinteza colesterolului
e. sinteza colesterolului nu este reglată și are loc cu o viteză constantă
63. CM Selectați afirmațiile corecte referitor la reacție:

a. are loc în enterocite


b. are loc în lumenul intestinal
c. are loc în toate țesuturile
d. este o reacție de resinteză a trigliceridelor
e. este o reacție de hidroliză a trigliceridelor alimentare
64. CM Referitor la oxidarea acizilor grași nesaturați, următoarele afirmații sunt corecte:
a. sunt necesare enzime suplimentare pentru oxidarea acizilor grași nesaturați
b. în corpul uman, atât acizii grași monoenici, cât și cei polienici sunt supuși oxidării
c. în corpul uman, doar acizii grași monoenici sunt supuși oxidării
d. oxidarea acizilor grași nesaturați este identică cu oxidarea celor saturați
e. echivalentul energetic al oxidării acizilor grași nesaturați și saturați este același
65. CM LDL:
a. conțin apoproteina B100
b. transportă trigliceridele exogene spre ficat
c. nu se conțin în plasmă recoltată după un post de 10-12 ore de la un subiect sănătos
d. cuprind cca 70% din colesterolul total plasmatic
e. sunt catabolizate doar în ficat
66. CS Glicerol-3-fosfatul este format:
a. prin fosforilare sub acțiunea enzimei glicerol fosforilazei
b. exclusiv prin fosforilarea glicerolului în țesutul adipos
c. prin reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
d. prin reducerea dihidroxiaceton-fosfatului
e. prin reducerea glicerat-3-fofatului
67. CM Selectați căile posibile de utilizare a următorului compus:

a. sinteza glicerofofolipidelor
b. sinteza acizilor grași
c. sinteza corpilor cetonici
d. sinteza cerebrozidelor
e. sinteza colesterolului
68. CM Alegeți căile care utilizează acetil-CoA:
a. biosinteza glicogenului
b. biosinteza triacilglicerolilor
c. gluconeogeneza
d. biosinteza fosfatidilcolinei
e. b-oxidarea
69. CM Selectați situațiile care pot fi însoțite de cetonemie:
a. o dietă bogată ăn lipide și săracă în carbohidrați
b. o dietă săracă în lipide și bogată în
carbohidrați c. inaniție prelungită
d. o dietă săracă în proteine și bogată în carbohidrați
e. diabet zaharat insulino-dependent
70. CS Referitor la biosinteza malonil-CoA (sinteza acizilor grași) sunt corecte afirmațiile:
a. biosinteza malonil-CoA constă în carboxilarea CH3-CH2CO-ScoA
b. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B1 ca
coenzimă c. biosinteza malonil-CoA necesită ATP și biotină
d. acetil-CoA carboxilaza folosește vitamina B6 ca coenzimă
e. sinteza malonil-CoA necesită 2 molecule de ATP
71. Selectați reacțiile catalizate de următoarele enzime:
Fosfolipaza pancreatică A2 – lecitină + H2O = lizolecitină + R-COOH
Colesterol eteraza pancreatică – ester de colesterol + H2O = colesterol + R-COOH
Lipaza pancreatică – triacilglicerol + 2H2O = monoacilglicerol + 2R-COOH
72. CM Selctați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță:

a. în cantități mari face parte din membranele celulelor nervoase


b. se depozitează în ficat în cantități mari
c. conține glucoză
d. se sintetizează numai în țesutul
adipos e. conține sfingozina
73. CS Deosebirile dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:
a. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea – în citozol
b. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei- nu
c. la sinteză participă restul malonil, iar la beta-oxidare – nu
d. la sinteza acizilor grași intermediarii sunt legați de HSCoA, iar la oxidare – cu ACP
e. la oxidare se utilizează NADH+H și FADH2, la sinteză – NADP+
74. CS Hiperlipidemia alcoolică:
a. are loc activarea beta-oxidării acizilor grași
b. este cauzată de consumul excesiv de lipide
c. are loc acumularea de NAD+
d. este amplificată biosinteza trigliceridelor în ficat
e. ete însoțită de amplificarea sintezei de acizi biliari
75. CS Referitor la biosinteza acizilor grași sunt corecte afirmațiile:
a. enzimele sunt asamblate în complex numit acid gras sintaza
b. intermediarii sunt fixați cu grupa SH CoA
c. citratul servește ca donor activ de unități de carbon
d. acil-CoA servește ca donor de unități de carbon
e. sinteza are loc exclusiv în absența CO2
76. CS Selectați secvența corectă a reacțiilor Lynen (b-oxidarea acizilor grași):
a. dehidrogenare, hidratare, dehidrogenare, clivaj
b. oxidare, dehidrogenare, reducere, clivaj
c. condensare, oxidare, reducere, hidratare
d. hidratare, oxidare, dehidrogenare, clivaj
e. dehidrogenare, hidratare, reducere, clivaj
77. CM Lipoproteinlipaza (LPL):
a. este situată pe suprafața luminală a endoteliului vascular la nivelul mușchilor
scheletici, miocardului, țesut adipos
b. este inhibată de apoCII
c. LPL de la nivelul țesutului adipos este inhibată de către insulină
d. este activată de rațiile bogate în lipide și glucide
e. scindează trigliceridele din componența HDL și LDL
78. CS Selectați substanța necesară pentru următoarea transformare:

a. UDP-colina
b. PAPS (fosfoadenozin fosfosulfat)
c. CDP-colina
d. SAM (S-adenozilmetionina)
e. SAHC (S-adenozilhomocisteina)
79. CM Selectați substanțele care se formează în timpul clivării glicerofosfolipidelor din
membrană de către fosfolipaza C:
a. inozitol fosfați
b. diacilglicerol
c. lizolecitină
d. acid fosfatidic
e. acid gras
80. CM Selectați coenzimele neceare pentru sinteza următoarei substanțe

a. NADPH
b. tiamin pirofosfat
c. NAD+
d. FAD
e. piridoxal fosfat
81. CM Selectați afirmațiile corecte referitor la micele:
a. se formează în ficat
b. se formează în lumenul intestinal
c. conțin acizi biliari
d. conțin vitamine hidrosolubile
e. conțin triglicerile și esterii colesterolului
82. CM Referitor la această reacție chimică, următoarele afirmații sunt corecte:
a. are loc exclusiv în ficat
b. are loc exclusiv în citoplasmă
c. este catalizată de enzima
hidroxi-metil-glutaril-CoA sintaza
d. este o reacție din sinteza
colesterolului
e. este o reacție din sinteza corpilor cetonici

83. CM Selectați substanțele din care este posibilă sinteza glucozei:


a. acidul b-hidroxibutiric
b. esterii colesterolului
c. glicerol
d. acid
linoleic e.
lactat
84. Selectați apolipoproteinele (apo), care se găsesc în următoarele lipoproteine:
LDL – apo B100
Chilomicroni – apo B48, apoC, apoE
HDL - ??
VLDL – apo B100, apoC, apoE
85. CM Alegeți procesele care formează acetil-CoA:
a. oxidarea acidului colic
b. oxidarea acizilor grași nesaturați
c. oxidarea acizilor grași cu număr impar de atomi de C
d. oxidarea acetoacetatului
e. sinteza corpilor cetonici
86. CM Selectați compușii chimici, în sinteza cărora
următoarea substanță ete un metabolit intermediar:
a. fosfatidiletanolamine
b. colesterol
c. glucocerebrozide
d. gangliozide
e. corpi cetonici
87. CM Pentru oxidarea acizilor grași cu un număr impar de
atomi de carbon în comparație cu oxidarea acizilor grași cu un număr par
de atomi de carbon, este necesar suplimentar
a. CO2
b. enzima propionil-CoA carboxilaza
c. acid folic
d. o moleculă suplimentară de FAD
e. tiamin pirofosfat
88. CS Selectați deosebirile dintre oxidarea și biosinteza acizilor grași:
a. enzimele beta-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei-nu
b. la oxidare se utilizează NAD+ și FAD, la sinteză – NADPH
c. la sinteză intermediarii sunt fixați cu HS-CoA, iar la oxidare – la ACP
d. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar la oxidarea – în citozol
e. la beta-oxidre este utilizat malonilul, dar la sinteză- nu
89. CM Selctați afirmațiile corecte referitoare la acest compus:
a. este o lipidă de rezervă
b. este un precursor al vitaminelor liposolubile
c. se sintetizează din colesterol în ficat
d. se sintetizează în stomac
e. este acidul colic
90. CM Selectați modificările profilului lipidic plasmatic caracteristice
pentru hiperchilomicronemia familială (HPL de tip I):
a. aspectul macroscopic al serului este clar, transparent
b. hipertrigliceridemie severă
c. creșterea concentrației HDL-colesterolului
d. prezența chilomicronilor în plasmă a jeun
e. scăderea concentrației LDL-colesterolului
91. CM Selectați afirmațiile corecte
despre următoarea reacție chimică:
a. ete catalizată de enzima acil-CoA dehidrogenaza
b. produsul reacțției este trans-enoil CoA
c. are loc doar în celulele nervoase
d. este o reacție de sinteză a corpilor cetonici
e. este prima reacție din b-oxidarea acizilor grași
92. CS Ateroscleroza:
a. are loc acumulare de colesterol în macrofage
b. LDL sunt lipoproteine antiaterogene
c. este cauzată de nivelul crescut al HDL-colesterolului plasmatic
d. constă în acumularea colesterolului în adipocite
e. chilomicronii sunt lipoproteine proaterogene
93. CM Selectați enzimele lizozomale implicate în clivajul gangliozidelor:
a. hexozaminidza
b. ceramidaza
c. neuraminidaza
d. sfingomielinaza
e. fosfolipaze
94. CM selectați afirmațiile corecte
referitoare la următoarea substanță:
a. conține glicerol
b. în cantități mari face parte din tecile de mielină
c. se depozitează în țesut adipos în cantități mari
d. se sintetizează numai în
enterocite e. conține sfingozină
95. CM Selectați compușii chimici, în sinteza cărora
următoarea substanță ete un metabolit intermediar:
a. fosfatidilcoline
b. gangliozide
c. cerebrozide
d. triacilgliceroli
e. sulfatide
96. CM Colesterolul furnizat celulelor de LDL prin intermediul LDL-receptorilor are
următoarele efecte reglatoare:
a. inhibă sinteza LDL-receptorilor
b. inhibă lipoproteinlipaza (LPL)
c. activează enzima acil-colesterol-acil-transferaza (ACAT)
d. inhibă enzima lecitin-coleterol-acil-transferaza (LCAT)
e. activează enzima hidroxi-metil-glutaril-CoA-reductaza
97 CM Chilomicronii
a. nu sunt prezenți în plasma recoltată după un post de 10-12 ore de la un subiect sănătos
b. transportă lipidele endogene de la ficat spre țesuturi extrahepatice
c. sunt lipoproteine cu un potențial aterogen înalt
d. sunt catabolizați sub acțiunea lecitin-colesterol-acil-tranferaza
(LCAT) e. se sintetizează în epiteliul intestinal
98. CS Selectați reacția corectă de sinteză a sfingomielinei
a. ceramidă + fosfatidilcolină = sfingomielină +acid fosfatidic
b. ceramidă + fosfocolină = sfingomielină
c. ceramidă +colină=sfingomielină
d. ceramidă+fosfatidilcolină=sfingomielină+diacilglicerol
e. ceramidă+fosfocolină=sfingomielină+Pi
99. CM Indicați substanțele care formează acizi grași în timpul hidrolizei
a. fosfatidiletanolaminele
b. acidul deoxicolic
c. sfingomielinele
d. colesterolul
e. glucoza
100. CM HDL:
a. sunt asociate cu enzima lecitin-colesterol-aacil-transferaza (LCAT)
b. sunt catabolizate prin intermediul apoB,E-receptorilor
c. sunt lipoproteine puternic aterogene
d. conțin apo B100
e. conțin cca 30% din colesterolul total plasmatic
101. CS NADPH servește ca echivalent reducător în sinteza acizilor grași. Este produs în
următorul proces:
a. reacția catalizată de enzima malică
b. glicoliză
c. gluconeogeneză
d. beta-oxidare
e. etapa neoxidativă a ciclului pentozo-fosfat
102. CM Alegeți căile care utilizează acetil-CoA:
a. sinteza glicerolului
b. sinteza colesterolului
c. sinteza acetoacetatului
d. sinteza acidului oleic
e. sinteza piruvatului
103. CM Selectați substanțele care se formează în timpul scindării glicerofosfolipidelor din
membrană de către fosfolipaza A1
a. acid fosfatidic
b. diacilglicerol
c. lizofosfolipide
d. acid arahidonic
e. doi acizi grași
104. CM Selectați afirmațiile corecte referitoare la următoarea substanță
a. poate fi depozitată în țesutul adipos în cantități
nelimitate
b. este o componentă a membranelor celulare
c. se sintetizează numai în țesutul adipos
d. se sintetizează în ficat
e. este precursorul acizilor biliari
105. CM Selectați cauzele hipercolesterolemiei familiale (HPL de tip II)
a. deficitul genetic al lipoproteinlipazei (LPL)
b. deficiența totală sau parțială genetic determinată a LDL-receptorului
c. activitate înaltă a enzimei lecitin-colesterol-acil-transferaza (LCAT)
d. deficitul genetic al apoB100
e. polimorfismul apolipoproteinelor E
106. CS Selectați deosebirile dintre oxidarea și biointeza acizilor grași:
a. la oxidare se utilizează NAD+ si FAD, la sinteză –NADPH
b. enzimele b-oxidării sunt asociate în complex polienzimatic, iar enzimele sintezei-nu
c. la b-oxidare este utilizat malonil, iar la sinteza-nu
d. la sinteză intermediarii sunt fixați cu HS-CoA, iar la oxidare – la ACP
e. sinteza acizilor grași are loc în mitocondrii, iar oxidarea – în citozol
107. CM Selectați condițiile care pot fi însoțite de cetonemie:
a. o dietă bogată în carbohidrați
b. inaniție prelungită
c. utilizarea crescută a corpilor cetonici de către țesuturi
d. o dietă bogată în lipide
e. scăderea sintezei corpilor cetonici în ficat
108. Selectați funcția îndeplinită de aceste enzime și proteine în
metabolismul lipoproteinelor:
LPL (lipotroteinlipaza) – catalizează reacția de hidroliză a trigliceridelor din chilomicroni și
VLDL
CETP (proteina de transfer a esterilor colesterolului) – participă la transferul colesterolului din
membranele celulare pe suprafața HDL
Transportatorul ABCA1 –
LCAT (lecitin-colesterol-acil-transferaza) – catalizează reacția de esterificare a colesterolului în
celule
109. CS Câte cicluri, mol de acetil- CoA și molecule e ATP sunt formate în timpul
oxidării complete a unei molecule de acid oleic?
a. 8....9.. . .144
b. 7....8.. .127
c. 16....18.. .144
d. 7....8.. .129
e. 15.....16.. . .127
110. CS Selectați produsele ultimului ciclu de oxidare a acizilor grași cu număr impar
de atomi de carbon:
a. 2 molecule de propionil-CoA
b. 2 molecule de acetil-CoA
c. acetil-CoA și malonil-CoA
d. 2 molecule de malonil-CoA
e. acetil-CoA și propionil-CoA
111. CM Referitor la b-oxidarea acizilor grași (AG) cu un număr par de atomi de
carbon, următoarele afirmații sunt corecte:
a. b-oxidarea are loc în spațiul intermembranar al mitocondriilor
b. forma activă a AG (acil-CoA) este supusă b-oxidării
c. în timpul unei ciclu de b-oxidare, AG devine mai curt cu 2 atomi de carbon
d. AG legat de ACP (proteina purtătoare de acil) este supusă b-oxidării
e. acetil-CoA și malonil-CoA sunt produse ale b-oxidării
112. selectați