Sunteți pe pagina 1din 3

Nr . înregistrare:........../...........

COMANDĂ
Prestarea serviciului de inspecție se va face în regim :

Normal
Urgență 1

Deținător/Utilizator (Nume complet ) Comuna Magiresti ( cu personalitate juridica / fara personalitate juridica cu drept de semnatura), adresă (str, nr, sector/județ) Str. Ep.
Ioachim Mares , reprezentat legal prin Câdă Ionică , in calitate de PRIMAR , Înregistrată la ORC cu nr. J............................., CUI 4353099., tel/fax.0234355200, e-mail
Comunamagiresti@yahoo.com ont bancar (IBAN / Banca / Filiala):....................................................................................
Prin prezenta solicităm efectuarea:
inspecției tehnice în utilizare

inspecției tehnice în utilizare – după reparare

inspecției tehnice în vederea autorizării funcționării, pentru următoarele echipamente/instalații:

Nr crt Grupa Nr de înregistrare An de Numă r de fabricație Adresă loc funcționare Data solicitată pentru
ISCIR fabricație efectuarea inspecției
1 2 3 4 5 6 7
1 Ascensor BCASC100264 2012 174740 Camin Ingijire 05.04.2021
Batrani/ Bacau , Sat
Valea-Arinilor,
Strada Principala
Nr.3b

a) Menționăm că instalațiile/echipamentele, sunt pregătite în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR aplicabile și suntem de acord cu
Programul de inspecție corespunzator instalațiilor/echipamentelor de mai sus de care am luat la cunostinta de pe site-ul www.cncir.eu, sectiunea Programe de
inspecţie.
b) Acceptăm în mod expres tarifele practicate de CNCIR S.A. pentru acest tip de activitate, astfel cum acestea sunt prev ăzute în cuprinsul H.G. nr.34/20122,
astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.621/2019 și ne obligăm să achităm contravaloarea serviciilor de inspecție tehnică, plata să fie efectuată în baza
facturii fiscale emise de CNCIR SA. prin Ordin de plată sau Bilet la ordin/fila CEC, în condițiile stipulate în Contractul de prestări servicii
nr............. /............. (acolo unde exista).
c) În cazul inexistenței unui contract de prestări servicii, plata se va efectua în maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale 3 în conformitate cu
Tarifele CNCIR S.A. prevăzute în cuprinsul H.G.nr.34/2012, modificată prin H.G. nr.621/2019:
i. Ordin de plată din contul beneficiarului în contul prestatorului, sau
ii. Numerar, sau
iii. Alte instrumente de plata (fila CEC, bilet la ordin), scadente in acelasi termen.
d) Prestatorul va emite factura fiscală la finalizarea serviciului de inspecție, însoţită de documentele întocmite de Prestator potrivit propriilor uzanțe, în
conformitate cu prevederile legii.
e) Prezenta comanda constituie Contract ferm între părți în termen de 5 zile de la data înregistrării la Prestator, dacă în acest interval CNCIR nu a transmis
Beneficiarului obiecțiuni referitoare la aceasta comanda.
f) Dobanzile penalizatoare se calculeaza conform art.3 din OG nr.13/2011, iar in cazul in care exista contract acestea se calculeaza conform prevederilor
contractuale.
g) Menționăm că am luat la cunoștință despre modul în care CNCIR SA prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind prelucrarea datelor cu
caracter personal în cadrul CNCIR SA publicată pe site-ul www.cncir.eu, secțiunea Protecția Datelor.
În cazul în care plata se efectuează de o alta entitate sau o entitate din cadrul persoanei juridice deținătoare/utilizatoare (sucursală, filială, punct de lucru,....) se vor
preciza datele plătitorului în vederea emiterii facturii fiscale:
Denumire platitor................................................................................ Adresa:.................................................................... CUI .................................................. Nr. Reg. Com.
(J): .................................... Contul (IBAN / Banca / Filiala):...............................................................................................
Rep. Legal (nume, prenume, funcție, CI) ...............................................................................................
Semnătura si Stampila ...............................................................................................

1
În conformitate cu prevederile art.4 din H.G. nr. 34/2012, cu modificările ulterioare, în cazul în care beneficiarii solicită în scris, prin comandă fermă, efectuarea verifică rilor
tehnice într-un interval de timp de maxim 2 zile, calculate de la data înregistră rii la CNCIR S.A. a comenzii, la tarifele de bază , prevăzute în anexele nr.1 și 2 din actul normativ, se
aplică o majorare de urgență de 50%.
2
Hotă rârea de Guvern nr. 34/2012, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de
Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64/26.01.2012, modificată prin H.G. nr.621/2019, publicată în
Monitorul Oficial nr. 708/28.08.2019.
3 Beneficiarul acceptă în mod expres ca în cazul efectuării plății prin ordin de plată , facturile fiscale emise în decontarea serviciilor de inspecție prestate conform prezentei comenzi
să fie expediate Beneficiarului/Deținătorului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin înmânare directă persoanei desemnate de Deținător, cu
confirmarea prin semnătura persoanei desemnate de catre deținător si/sau stampila.
3
„sunt de acord si ma oblig sa achit prestarea serviciului prevăzut in prezenta comanda”
Deținătorul este reprezentat la inspecție de: (nume, prenume, CI) .....................................................................................................................
Telefon..........................Semnatura ..........................
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals prevazute de codul penal, ca sunt imputernicit/mandatat sa semnez prezenta comanda pentru si in
numele .............................................................................................. (se va mentiona persoana juridica, persoana fizica, PFA, Asociatia de proprietari/locatari, ONG , Fundatia etc)

Notă CLAUZĂ ANTICORUPȚIE


N.1. Fundamentul oricărei relații de afaceri este un mod de comportare corect din punct de vedere etic și cu respectarea legilor și normelor naționale și internaționale în vigoare.
Corupția, mita sau delapidarea de orice formă sunt interzise. Atât conducerea Prestatorului, angajații acestuia, cât și conducerea Beneficiarului și angajații acestuia, trebuie să se
comporte în așa fel încât să nu apară dependențe sau obligații personale. Partenerul de afaceri se obligă să asigure acestea prin sisteme de control corespunză toare.
N.2. Este interzisă oferirea, promiterea, darea de bani sau de bunuri, direct sau indirect, personalului din cadrul Prestatorului care prestează activitățile prevăzute în prezentul
contract, în scopul influențării adoptării unei anumite decizii sau execută rii activității care se încadrează în îndatoririle de serviciu ale acestor persoane.
N.3. Beneficiarul se obligă să semnaleze imediat conducerii Prestatorului, orice faptă a personalului din cadrul Prestatorului care se încadrează în sfera unor fapte de corupție sau
asimilate acestora. Fă ră ca enumerarea să aibă un caracter limitativ, prin fapte de corupție se înțelege: luarea de mită , primirea de foloase necuvenite, traficul de influență, conflictul
de interese sau incompatibilități.

Deținător,
Primar
Câdă Ionică

Semnătură, Ștampilă)
FGI–PG-INSP-11-01, Ed. 1, Rev.1