Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT DE ABSOLVIRE

Absolvente:

2016
PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALĂ
ARGUMENT

DESCRIEREA PROGRAMULUI DE FORMARE


I DATE DE IDENTIFICARE A FURNIZORULUI DE FORMARE
1.1 Denumirea furnizorului de formare

1.2 Forma de organizare

1.3 Adresa

1.4 Codul unic de înregistrare/cod fiscal

1.5 Obiectul principal de activitate

1.6 Reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională

1.7 Funcţia

II PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ


2.1. DATELE DE IDENTIFICARE
2.1.1 Tipul programului

2.1.2 Denumirea calificării

2.1.3 Codul Nomenclator/COR al calificării

2.1.4 Domeniul ocupaţional

2.1.5 Nivelul de calificare

2.1.6 Tipul de certificat obţinut

2.2 CONDIŢII DE ACCES


2.2.1 Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare

2.2.2 Competenţe/abilităţi specifice

2.2.3 Aviz medical

2.2.4 Alte condiţii

2.3 OBIECTIVELE EXPRIMATE ÎN COMPETENŢE PROFESIONALE


2.4 DURATA DE PREGĂTIRE
a) pentru pregătire teoretică:
b) pentru pregătire practică:

2. 5 LOCUL DE DESFĂŞURARE
a) pentru pregătirea teoretică

b) pentru pregătirea practică

2.6. FORMELE DE ORGANIZARE A PROGRAMULUI DE FORMARE

2.7 PLANUL DE PREGĂTIRE

2.7.1 Repartizarea orelor pe unitati

Nr. Ore Curs Aplicaţii Evaluare

UNITATEA I

UNITATEA II

2.7.2. Repartizarea orelor structurate pe unităţi

UNITATEA I

Nr. Ore
Subunitatea
Curs Aplicaţii Evaluare Total
1.

2.

3.

4.

5. Evaluare

Total:
2.7.3 Calendarul/ orarul programului

UNITATEA
Ziua Interval Subunitatea Tip activitate Formator
Orar
1 Curs
Aplicaţii
2 Curs

Curs
3 Curs
Aplicaţii

Evaluare

2.8 NUMĂRUL DE PARTICIPANŢI PE GRUPE DE PREGĂTIRE


a) teoretică

b) practică

2.9 FORMELE ŞI MODALITĂŢILE DE EVALUARE A PROGRAMULUI DE FORMARE


2.9.1 Forma de evaluare

2.9.2 Ce se evaluează ?

2.9.3 Cine face evaluarea?

2.9.4 Instrumente de evaluare

2.10 PROGRAMA DE PREGĂTIRE

Unitatea

Durata (în ore de pregătire)


Total:
 Practică:
 Teorie:
MIJLOACE DE
CONŢINUT METODE/ FORME INSTRUIRE, CRITERII DE
COMPETENŢE SPECIFICE
TEMATIC DE ACTIVITATE MATERIALE DE PERFORMANŢĂ
ÎNVĂŢARE

2.11. MODALITĂŢI DE EVALUARE A PARTICIPANŢILOR LA PROGRAMUL DE FORMARE


PROFESIONALĂ

Intermediară
Finală

III RESURSELE NECESARE DESFAŞURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE


3.1. RESURSE MATERIALE
3. 1.1 Spaţii adecvate

Nr. Destinaţie Localizare Nr. locuri Suprafaţa Iluminare Facilitaţi


crt. (m2)
1. Curs CDI 30 60m2 Naturala/ banci,
Laborator artificiala scaune,
multimedia tabla
Cabinetul magnetica, PC,
şcolar videoproiector,
flipchart,
markere
etc.
2. Aplicaţii CDI 16 60m2 Naturala/ banci,
Laborator artificiala scaune,
multimedia tabla
Cabinetul magnetica, PC,
şcolar videoproiector,
flipchart,
markere
etc.
3. Evaluare Laborator 30 60m2 Naturala/ Chestionare,
multimedia artificiala videoproiector
etc.
3.1.2 Echipamente

Nr. Felul echipamentului Numarul Localizare Obs.


crt. echipamentelor
1. PC 30 Laborator Funcţionarea reţelei de internet
multimedia Asigurarea bunei desfăşurări a
activităţilor desfăşurate
2. Retro/ 2 CDI, Laborator -
videoproiectoare multimedia
3. Aparatura 1 Secretariat -
video/TV/DVD
4. Telefon 1 Secretariat -
5. Fax 1 Secretariat -
6. Copiatoare 2 CDI, Laborator
multimedia

3.1.3 Spaţii complementare procesului didactic:


a ) pentru pregătirea teoretică

Nr. Denumire spaţiu Dotare Obs.


crt.
1. Biblioteca Literatura si publicaţii de specialitate, materiale audio- Facilităţi de
vizuale multiplicare
2. Site web Acces la internet

b) pentru pregătirea practică

3.1.4 Suportul de curs / manualul cursantului

3.1.5 Alte materiale

3.1. 6 Modul de asigurare a respectării normelor de protecţia muncii

3.2 RESURSE UMANE


3.2.1 Formatori – teorie/practică

Formator:
3.2.2 Structura manageriala si administrativă a echipei implicate în desfăşurarea programului de
formare continuă:

Nume şi prenume Funcţia în program Atribuţii


Manager Monitorizează întreaga activitate,
aprobă toate demersurile legate
de program
Asistent manager Elaborează planurile
operaţionale,avizează activităţile şi
rapoartele de activitate ale
formatorilor, răspunde de calitatea
cursului
Jurist Realizează Contracte şi fişe de
post, verifică legalitatea
documentelor
Formatorul are obligaţia de a
Formator
primi, de a ajuta, de a informa şi
de a îndruma beneficiarii pe
durata contractului special de
formare profesională şi de a
supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu
corespunzătoare postului ocupat
de salariatul în formare.
Formatorul asigură cooperarea cu
alte organisme de formare şi
participă la evaluarea
beneficiarilor de formare
profesională
Formatorul are obligaţia de a
Formator
primi, de a ajuta, de a informa şi
de a îndruma beneficiarii pe
durata contractului special de
formare profesională şi de a
supraveghea îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu
corespunzătoare postului ocupat
de salariatul în formare.
Formatorul asigură cooperarea cu
alte organisme de formare şi
participă la evaluarea
beneficiarilor de formare
profesională
3.2.3 Personalul de sprijin logistic si administrativ(Pentru toate locaţiile de implementare a programelor
de formare continuă:

Nume şi prenume Funcţia de program Atribuţii în cadrul programului


Secretar -corespondenţa

-multiplicarea materialelor

-protocol

-relaţii cu publicul
Contabil -gestionează şi asigură securitatea mijioacelor
băneşti preluate în cadrul proiectului şi răspunde
de respectarea plafonului de casă în numerar,
potrivit reglementărilor în vigoare; răspunde de
efectuarea în deplină legalitate a operaţiunilor de
casă.
-întocmeşte statele de plată
Informatician -deschide sesiunea de lucru în reţelele de
calculatoare;

-întocmirea proceselor verbale de predare-preluare


a laboratoarelor multimedia

-răspunde şi întreţine reţelele de calculatoare,


tehnica de calcul din dotarea şcolii;

-asigură cu soft de actualitate reţelele de


calculatore din şcoală şi procură licenţele pentru
acestea;
Administrator
-gestionarea bunurilor materiale şi a fondurilor
băneşti;

-efectuarea formalităţilor necesare în angajarea


contractelor cu furnizorii de servicii pentru
exploatarea şi întreţinerea clădirii, derularea şi
urmărirea realizării acestor contracte;

-asigurarea cunoaşterii şi respectării regulilor cu


privire la proprietatea comună;
-gestionarea modului de îndeplinire a obligaţiilor
cetăţeneşti ce revin proprietarilor în raport cu
autorităţile publice.
3.3 RESURSE FINANCIARE
3.3.1 Bugetul

Categoria de cheltuieli Cost total Partea de fornduri Partea acoperită de către alţi
categorie solicitată finanţatori inclusiv din surse proprii

Suma Finanţatorul
I. Cheltuieli directe
Cheltuieli administrative
Consumabile
Alte materiale
Echipamente
Software
Achiziţionare de publicaţii
Editare publicaţii
Onorarii şi remuneraţii
Cheltuieli de deplasare
Organizare de conferinţe şi
întâlniri
II. Cheltuieli indirecte
Cheltuieli administrative
indirecte
III. Alte cheltuieli
Comisionane bancare, etc.
TOTAL FONDURI NECESARE

Bibliografie:

1. Boeru, Ileana, (coord.), Introducere în educaţia adulţilor, Bucureşti, Editura Fiat Lux, 1995
2. Dumitru, Al. Ion, Iordache, Marcel, Educaţia la vârsta adultă şi elemente de management şi
marketing aplicate în educaţia adulţilor, Timişoara, Editura Eurostampa, 2002
3. Kid, James Robins, Cum învaţă adulţii, Bucureşi, Editura didactică şi pedagogică, 1981
Mircescu, Mihai, (coord.), Pedagogiа, Bucureşti, Editura Printech, 2004
4. Planty, McCord & Efferson, Training Employees and Managers (Instruirea angajaţilor şi a directorilor ),
1948
5. Centrul Natiunilor Unite pentru asezari umane, David W. Tees, Nicholas You si Fred Fisher (UNCHS
- Habitat) - Seria de manuale de instruire 1987, şi Ghidul participantului pentru transferul de cunostinte ,
1994;
6. “Formarea adultilor” – Manual de pregătire – Institutul Internaţional de Drept al Dezvoltării, Roma,
Italia, iunie 2002;
7. Institutul Internaţional de Drept al Dezvoltării, 2002
8. www.ssimina.blogspot.com
9. www.astrolavos.tuc.gr
10. www.cnfpa.ro