Sunteți pe pagina 1din 157

gianninajollys

SUSAN DOYLE

|ntoarcere
\n timp
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

ILEANA DINU.

ALCRIS
gianninajollys

Capitolul 1

Catlin Loring descuie u[a apartamentului


fredonând o melodie, lucru pe care-l f`cea ori
de câte ori era fericit`, sau m`car bine dispus`.
– Tu e[ti, Catlin? auzi vocea lui Deb Munroe,
fata cu care \mp`r]ea apartamentul. Vrei pu]in`
cafea? o \ntreb` aceasta, intrând cu ibricul \n
mân`.
– Da, Deb, te rog s`-mi dai o gur` de cafea,
am avut o zi obositoare.
– Cat, ai primit o scrisoare din Noua
Zeeland`. Este ceva oficial.

5
– Oh, de-ar fi o veste bun`! exclam` Catlin.
|[i a[ez` po[eta pe m`su]a din hol, \[i trecu o
mân` prin claia de p`r blond auriu, apoi intr`
\n camera de zi. Privirea i se opri asupra plicu-
lui cu dungi ro[ii [i albastre, dorindu-[i ca aces-
ta s` con]in` o veste bun`. Cu mâna tremurând
\l deschise. Dup` cinci minute, când ap`ru Deb,
ea mai citea \nc`, \ncruntat`, cu sprâncenele
adunate amenin]`tor deasupra ochilor.
– Ve[ti proaste?
– Nu sunt prea \mbucur`toare, ce-i drept.
Conal nu-mi mai trimite bani decât dac` m` duc
s` discut cu el.
– Conal? Am crezut c` avocatul t`u se
nume[te Stretton.
Catlin zâmbi amar.
– Conal este so]ul meu.
– So], spui? N-am [tiut c` ai un so], zise
Deb f`r` a-[i lua ochii de la colega ei de
apartament. Dac` \]i aminte[ti, ne-am cunos-

6
cut la dou` zile dup` ce ai venit \n Australia,
când abia \mplinise[i optsprezece ani. Dup`
trei s`pt`mâni ai \nceput cursurile, la uni-
versitate. Dar asta este tot ce [tiu despre
tine, nu mi-ai spus niciodat` c` e[ti
c`s`torit`.
Catlin \ncepu s` râd` [i lu` cele dou` ce[ti cu
cafea din mâna lui Deb, tocmai pentru a pre-
veni v`rsarea con]inutului.
– |mi amintesc totul de parc` ar fi fost ieri.
Aveam doar [aptesprezece ani când m-am
m`ritat cu Conal.
– {aptesprezece? repet` Deb cu un aer
\ngrozit. O privi pe Catlin cu ochii mari c`ci
nu-i venea s` cread`. Bine, spuse ea [i o invit`
s` se a[eze pe scaunul din fa]a ei. Pune ce[tile
jos, Catlin, iar dac` vrei s` discut`m sunt gata s`
te ascult; dac` nu, po]i considera c` nu mi-ai
spus nimic despre asta.
Catlin ridic` din umeri [i se a[ez` pe scaun.

7
– Bine, dac` vrei, discut`m despre
c`s`toria mea. De fapt, n-am spus nim`nui
despre ea la \nceput, pentru c` durerea era
prea recent`. Iar apoi, n-a mai avut nici o
importan]`...
– Cum s` nu aib` importan]`, Catlin? Doar
te-ai c`s`torit când erai elev`! Cred c` asta este
de ajuns pentru a te marca pe via]`!
– Nici nu [tii ce mult` dreptate ai! admise
Catlin, apoi, dup` ce o privi cu dragoste pe
Deb, \ncepu confesiunea: este adev`rat c` am
fost foarte afectat` de nereu[ita c`sniciei mele.
|n primii trei ani dup` sosirea \n Australia n-am
vrut decât s`-i demonstrez lui Conal c` s-a
\n[elat \n privin]a mea. N-aveam inten]ia s`-l
mai rev`d vreodat`, dar am vrut s` afle [i de la
al]ii c` s-a \n[elat. M` considera proast`, a[a c`
am luat o licen]` pentru a-i demonstra contra-
riul. M` considera o tip` prea simpl` [i naiv`,
a[a c` am c`utat s` devin o tân`r` sofisticat`

8
care s` [tie s` se \mbrace, s` primeasc` oaspe]i,
s` poarte o discu]ie elevat`, am fost la teatre [i
concerte, am citit mult [i am f`cut toate astea
pentru a-i dovedi c` pot fi tot ceea ce el credea
c` nu voi ajunge s` fiu vreodat`.
Deb o privi cu mult` \n]elegere, de data asta.
– Acum \n]eleg de ce nu ]i-ai permis s` te
\ndr`goste[ti. Ai flirtat cu mul]i dar nici unul nu
]i-a sucit capul.
Catlin oft` cu am`r`ciune.
– A[a este. Lui Conal \i pl`ceau femeile cu
experien]` de via]` [i pu]in cam frivole a[ zice
eu, dar pentru c` am fost foarte afectat` de
desp`r]irea noastr`, nu mi-am permis s` m`
\ndr`gostesc de nimeni. Nici un b`rbat nu va
mai profita de sentimentele mele de acum
\nainte, a[a cum a f`cut Conal.
– De ce te-ai c`s`torit cu el?
– Pentru c`-l iubeam. Catlin \[i \ntinse
picioarele lungi cu un gest b`ie]esc, total lipsit

9
de control, gest nea[teptat pentru o femeie atât
de elegant` [i gra]ioas`. Este o poveste lung`.
Ne-am cunoscut pe muntele Fay, la ferma
tat`lui meu din bazinul McKenzie, Noua
Zeeland`. Catlin \[i spuse c` nu va uita nicicând
lumea aceea \n care tr`ise [i care se dezv`luise
treptat ochilor ei. }inuturile \n care se n`scuse
[i crescuse ar`tau ca o hart` imens`, minunat
colorat`; ferme \mp`r]ite \n parcele pestri]e ca
o plapum` matlasat`, cu nuan]e de verde
catifelat pentru p`[uni [i maroniu deschis pen-
tru p`mântul proasp`t arat. Colinele
\ndep`rtate pe care nu avusese voie copil fiind,
s` le str`bat` cu piciorul, \i ap`reau ca ni[te
]inuturi de basm, \ncununate de movile de
piatr`, \nv`luite \n negura timpurilor. Mama
mea, spuse Catlin, a murit când eram copil iar
eu n-am prea p`r`sit ferma, decât ocazional. {i
[coala am f`cut-o prin coresponden]`. Pân` la
doisprezece ani am avut menajer`, dar dup` ce

10
femeia s-a \mboln`vit m-am ocupat eu de gos-
pod`rie, \ncercând s` fac totul pentru a alunga
dezam`girea tat`lui meu care nu putea s`
treac` peste faptul c` n-a avut un fiu. Oricum,
tata m` iubea [i pe mine, nu pot spune c` n-am
fost fericit` \n casa p`rinteasc`.
– {i ]i-ai p`strat mult timp inocen]a,
remarc` Deb.
Catlin \ncuviin]`.
– Da, am fost foarte copil`roas`. Dar când
am \mplinit [aptesprezece ani, tata a suferit un
infarct, dup` care i-au trebuit câteva luni s`-[i
revin`. Din nefericire, era convins c` nu mai are
multe zile, a[a c` a scos ferma la vânzare. A
devenit obsedat de ideea c` trebuia s`-mi fac`
mie un viitor, c`ci nu credea c` o femeie este
capabil` s` se \ntre]in` singur`. Conal Loring
a venit s` cumpere ferma tat`lui meu, astfel
ne-am cunoscut.
– Ce vârst` avea acest Conal?

11
– Pe atunci avea doar dou`zeci [i [ase de ani.
|i murise so]ia cu un an \n urm` [i r`m`sese cu
fiica lui de doi ani. Nu reu[ise pe atunci s`
dep`[easc` moartea so]iei lui, bietul om. |n
ceea ce prive[te starea lui material`, familia
Loring nu are pentru ce s`-[i fac` probleme
financiare mul]i ani de acum... Printre str`buni
num`r` chiar [i un lord. Au multe propriet`]i [i
afaceri de tot felul. Conal s-a n`scut bogat, iar
muntele Fay [i ferma tat`lui meu au fost doar
una dintre multele achizi]ii. De fapt, familia
Loring consider` c` trebuie s` deruleze afaceri
foarte diversificate.
Deb sorbi cafeaua privind-o cu interes pe
feti[cana din fa]a ei.
– De ce s-a \nsurat tocmai cu tine?
Catlin f`cu o grimas`.
– Da, este o \ntrebare justificat`. Dar cred c`
nici el nu [tie de ce a f`cut-o. Pe atunci, el se
mai afla \ntr-un vid emo]ional provocat de

12
moartea so]iei lui, care a z`cut [ase luni \nainte
de moarte. Sau, poate c` n-a [tiut ce s` fac` cu
mine, c`ci vezi tu, tata a mai f`cut un atac de
cord dup` semnarea actelor, fatal de data asta,
iar \nainte de a muri l-a numit pe Conal
tutorele meu.
– L-a pl`cut chiar a[a de mult?
– Conal este genul de b`rbat care place
tuturor [i le câ[tig` \ncrederea necondi]ionat.
A[a c` a devenit administratorul averii mele
pân` când voi \mplini dou`zeci [i cinci de ani.
Cred c` a considerat c` singura solu]ie era s` se
c`s`toreasc` cu mine!
– Nu [tiu de ce, dar cred c` i-au pl`cut [i
banii pe care-i aveai, zise Deb suspicioas`.
Catlin ridic` din umeri.
– Se poate, de[i nu de bani ducea el lips`.
– Cum arat` Conal `sta?
– Nu arat` ca un adolescent \ndr`gostit, zise
Catlin [i pufni \n râs v`zând cât de nedumerit`

13
era Deb. Este destul de \nalt, cu o constitu]ie
robust`. P`rul \i este negru [i are obiceiul de a
ridica din sprâncene foarte des, de parc` ar fi \n
permanen]` contrariat de ceva. Are ni[te gene
pe care le-ar invidia orice femeie...
– Opre[te-te, Catlin, nu mai vreau
am`nunte, zise Deb.
– Tu ai vrut s` ]i-l descriu! Are ochi alba[tri,
foarte reci, tr`s`turi dure. Arat` foarte bine, dar
nu asta te atrage la el, ci faptul c` eman` mult`
senzualitate, f`când astfel multe femei
c`s`torite s` ro[easc` atunci când se simt
privite de el.
Deb o privi lung.
– {i de asta nu mai ai nici o speran]` \n ceea
ce-l prive[te, nu?
– Nu, sigur c` nu. Ne-am c`s`torit la c`p`tâiul
tat`lui meu care, de altfel, a murit curând dup`
aceea. Când am v`zut c` so]ul meu nu are nici o
ini]iativ` privind consumarea c`s`toriei noastre

14
am fost uimit`, dar tocmai atunci a murit tata, iar
\n durerea care a urmat nu m-am mai gândit la
asta. Apoi, m-a adus la Auckland, prezentându-m`
familiei sale bogate [i prietenilor lui.
– Nu mai este nevoie s` continui, b`nuiesc
ce s-a \ntâmplat.
– Am realizat imediat c` am f`cut o mare
gre[eal`, c` so]ul meu nu avea sentimente. A
fost necesar ca mama lui, Emily, s`-mi spun` c`
el nu avea de gând s` se culce vreodat` cu
mine. Da, soacra mea era o femeie foarte per-
vers`, o scorpie b`trân` [i rea. Atât de plicti-
coas` cu nesfâr[itele ei partide de golf [i de
bridge. Atât de nefeminin`, de \nchistat`, de
rigid`, a[a de... dar acum eu n-o mai \nvinuiesc
de nimic. |i era foarte devotat` lui Claire, prima
so]ie a lui Conal [i cred c` a fost foarte greu
pentru biata Emily s` \ncerce s` cizeleze o fat`
simpl` cum eram, pentru a deveni ceea ce voia
fiul ei cel elegant [i sofisticat.

15
– Dar nu v`d de ce a trebuit s` faci asta.
Consider c` a[a cum e[ti tu po]i face fa]` \n
orice mediu social. E[ti frumoas`, elegant` [i ai
maniere impecabile.
– Cu [ase ani \n urm` nu eram decât o ado-
lescent` \nalt`, stângace, care nu prea vorbea [i
nu cuno[tea alte subiecte decât cele legate de
[coal`, [i era teribil de \ndr`gostit` de un
b`rbat care \i repeta mereu c` \i f`cuse via]a un
iad.
– Mojicul! exclam` Deb.
– La \nceput a mai avut re]ineri, dar ime-
diat ce mama lui a intrat pe fir, a renun]at [i
la astea. Iar eu n-am putut s` m` adaptez atât
de repede la noile condi]ii. M-am sim]it
inferioar` acelor oameni, mai ales ca nivel de
cultur`, [i asta m-a f`cut s` fiu permanent
stânjenit` [i s` observ c` lumea râdea de
mine, iar cu prietenii lui nu prea [tiam cum
era bine s` m` port. Uneori aveau impresia c`

16
eu nici m`car nu \n]eleg aluziile lor, de[i nu
era chiar a[a. Ajunsesem s` cred c` sunt cam
greoaie la minte când trebuia, de exemplu, s`
sesizez poanta unei glume, [i acceptam orice
observa]ie chiar dac` avea dublu \n]eles.
Catlin b`u restul de cafea apoi a[ez` cea[ca la
loc, \ncruntându-se.
– Oricum ar fi fost, era datoria lui de so] s`
te ajute s` faci fa]` situa]iilor.
– Totul s-a complicat \ntre timp, c`ci l-am
surprins cu amanta lui [i din naivitate am
f`cut o scen`. Imediat am luat leg`tura cu un
avocat, cu domnul Stretton. El a fost de acord
s` fie ap`r`torul meu [i chiar mi-a fost de
mult folos, \n sensul c` a aranjat cu sora lui
s` locuiesc la ea câteva zile. Astfel l-am
p`r`sit pe Conal. Asta este povestea c`sniciei
mele.
– Incredibil! exclam` Deb. |mi amintesc cum
ne-am cunoscut noi, la domni[oara Stretton.

17
Ea mi-a spus c` ai fost foarte bolnav`, [i de[i
erai cam palid`, nu mi-am \nchipuit c` ai trecut
prin atâtea \ncerc`ri!
– Oricum, a trecut, important este ce trebuie
s` fac acum cu minunea asta care a sosit prin
po[t`?
– So]ul t`u a mai \ncercat vreodat` s` ia
leg`tura cu tine?
– Nu, domnul Stretton m-a sf`tuit s` nu-i
spun unde m` aflu, dar Conal a insistat [i m-a
c`utat cu poli]ia, a[a a aflat c` sunt \n
Australia.
– Poate c`-l mustr` con[tiin]a?
– Pe Conal? Nici vorb`. Cred c` va trebui s`
fac drumul pân` acolo, nu am de ales.
– {i cum va fi re\ntâlnirea cu el?
– Surpriza va fi de partea lui. El va fi cel
[ocat c`ci eu m-am schimbat mult, dar el,
b`nuiesc c-a r`mas acela[i, nu cred c-a
renun]at la vechile-i metehne.

18
Cu toate acestea, curajul o cam p`r`si pe
Catlin dup` trei s`pt`mâni, când avionul com-
paniei Air New Zealand trecuse deasupra ist-
mului care separa cele dou` porturi. Pe o parte
se afla Manukau, cel deschis spre Marea
Tasmaniei. De cealalt`, portul Waitemata, care
f`cea trecerea spre Oceanul Pacific.
Acum, când se \ntorcea \n acele ]inuturi, iar
Conal se afla atât de aproape de ea, Catlin se
trezi respirând foarte greu [i o cuprinse o stare
de nelini[te. Ultima scen` care se consumase
\ntre ei, cea despre care nu-i vorbise lui Deb, \i
st`ruia \n minte.
– Nu! Nu se poate! exclam` ea f`r` s`-[i dea
seama.
B`rbatul care ocupa scaunul de lâng` ea o
privi surprins.
– V` sim]i]i bine?
– Da, nu v` face]i probleme, zise Catlin
v`zându-i privirea speriat`. Fusese atât de

19
umilit` \ncât nici acum nu putea s` uite
imaginea lui Conal [i a amantei lui, unghiile
ro[ii ale acesteia \nfipte \n spatele lui [i pasi-
unea cu care el \i repeta numele: Belinda...
Ei nu [tiau c` ea fusese martora scenei de
amor care se desf`[urase \ntre ei. Catlin
r`m`sese \n casa din Auckland, \n timp ce
Conal petrecea o s`ptâmân` \n cea de pe
malul m`rii, dar ea avusese nefericita ini]iativ`
s` soseasc` inopinat s`-l roage s`-i spun` ce
trebuia s` fac` pentru a fi o so]ie adev`rat`
pentru el. Fusese prima oar` când conducea
singur` pe un drum public [i f`cuse un efort
pentru a ajunge cu bine la casa de pe plaj`. {i
atunci d`duse peste Conal cu Belinda Scargill,
\n pat. Mul]umise lui Dumnezeu c`-i d`duse
puterea s` se opreasc` \nainte ca ei s` rea-
lizeze c` ea se afla acolo. Nu-[i mai amintea
cum ajunsese \napoi, acas`, dar când Conal se
\ntoarse seara, umilin]a ei se transformase \n

20
furie. Era atât de tân`r` [i atât de afectat` de
adulterul lui \ncât refuzase s` se lase intimi-
dat` de el. Dup` cinci luni locuite \n aceea[i
cas` cu el ar fi trebuit s`-l cunoasc` destul de
bine [i s` se fereasc` de furia lui. Conal se
r`zbunase cu cruzime pe ea, for]ând-o cu bru-
talitate s`-l accepte ca so]. Violul era un cuvânt
destul de urât, iar actul \n sine [i mai urât.
Conal o violase f`când-o s` se team` de actul
sexual pentru tot restul vie]ii. „Va trebui s` dai
cândva socoteal` pentru fapta ta, Conal“ \[i
spusese ea. Dar apoi se consolase la gândul c`
plânsese toate lacrimile pe care le avusese de
plâns pentru el. Acum el nu mai avea cum s-o
r`neasc`, nici dac` ar fi avut un harem, nu o
singur` femeie. Nu mai avea puterea s` inter-
vin` \n via]a ei.
Poate c` Deb avea dreptate [i chemarea lui
era doar o manifestare târzie a con[tiin]ei, care
\l f`cea s` regrete. Ea nu putuse s` treac` nicio-

21
dat` dincolo de masca aceea foarte bine con-
trolat` pe care o ofereau tr`s`turile lui, a[a
\ncât emo]iile [i tr`irile lui r`m`seser` un mis-
ter. Nu [tia despre el decât c` atunci când \[i
pierdea cump`tul devenea foarte violent.
Aucklandul o \ntâmpin` cu vreme foarte
rece. Desigur, martie era prima lun` de
prim`var` dar, din câte \[i amintea, pe când
locuia \n acest ora[, zilele erau mai calde, mai
\nsorite. Sau poate memoria \i juca o fest`,
f`când ca amintirea timpului petrecut aici s` fie
mai frumoas`. Ajunse la hotel [i de cum intr` \n
camera care-i fusese rezervat` form` cu mult
curaj num`rul lui Conal.
– Este \ntr-o [edin]`, \i spuse secretara, dac`
dori]i s` l`sa]i un mesaj...
– Spune]i-i s` sune la acest num`r, zise ea,
\ntre ora patru [i cinci dup`-amiaz`. A fost
c`utat de doamna Loring.
Vocea secretarei tr`d` emo]ie:

22
– Doamna Emily Loring?
Acesta era numele soacrei ei.
– Nu, r`spunse Catlin cu satisfac]ie. Doamna
Conal Loring. La revedere.
La cinci minute dup` ce apucase s`-[i
schimbe jacheta cu care venise pe drum cu
altceva mai elegant, sun` telefonul. Catlin
zâmbi, dar nu ridic` receptorul. Fredonând o
melodie se \ndrept` spre lift. Peste dou` ore se
afla \ntr-un magazin elegant din care-[i
cump`r` câteva lucruri care-i pl`cur`. Se
\ntoarse la hotel [i se opri \n hol pentru a bea
un ceai [i a-i privi pe cei care se aflau al`turi de
ea. |i pl`cea s` fac` acest lucru \nc` din
copil`rie, când for]at` fiind s` stea foarte mult
singur` la ferm`, se bucura de fiecare ocazie pe
care o avea de a vedea oameni noi [i de a le stu-
dia comportamentul. Era atât de absorbit` de
un cuplu care se afla \n preajma ei \ncât tres`ri,
luat` prin surprindere când \[i auzi numele.

23
– Conal, zise ea \ncercând s` nu par` sur-
prins`. Ia loc.Vrei un ceai?
Privirea lui nu mai era atât de t`ioas`, \[i
spuse ea, [i n-o mai intimida ca alt`dat`.
– Nu, mul]umesc, a[ prefera o b`utur`.
– Nu te-ai schimbat deloc, \i zise ea pentru a
nu l`sa s` se a[tearn` t`cerea \ntre ei. De fapt,
\l min]ise. Conal ar`ta mai b`trân, iar ridurile
din jurul gurii se adânciser` mai mult. Cu toate
astea era la fel de elegant, probabil c` tot a[a va
fi [i la optzeci de ani, \[i spuse ea.
– Dar tu te-ai schimbat mult, zise Conal
m`surând-o cu privirea.
– Desigur, eu am crescut, iar tu ai mai
\mb`trânit pu]in.
Conal ridic` o sprâncean`. |n trecut acea
ridicare de sprâncean` o f`cea s` paralizeze
instantaneu.
– Ar`]i foarte bine. Unde ai fost de când m-ai
p`r`sit?

24
– |n Australia.
– Deci ai f`cut-o inten]ionat, ca s` m` \ngri-
joreze de moarte felul \n care te descurci, nu?
– N-am crezut c-o s` te intereseze, Conal, \i
spuse ea, v`dit deta[at`. |l privi cu non[alan]`
c`ci zilele \n care tremura numai când \i auzea
glasul erau de mult trecute. M-am descurcat
destul de bine. Dar nu te-am informat despre
locul \n care tr`iam pentru c` n-am vrut s` risc
s` fiu adus` \napoi cu for]a, ca o sclav` fugit` de
pe planta]ie.
– A[a ai sim]it?
– Da. N-am putut accepta ideea c` st`pânul
recurgea la mine doar când r`mânea cu patul
gol.
– Cred c` este cazul s` \ncet`m ostilit`]ile
pân` când ajungem acas`.
– Nu am nici cea mai mic` inten]ie de a
merge cu tine acas`. Pentru ce m-ai adus pân`
aici, Conal?

25
– Pentru a-mi satisface curiozitatea.
Ea \nv`]ase \n lunile \n care st`tuse \n casa
lui c` dac`-l f`cea s`-[i piard` controlul avea
mult de pierdut. Inteligen]a lui vie sesiza
fiecare sc`pare a unei min]i normale, iar limba
lui ascu]it` [tia s-o ]in` \n ascultare. Dar de data
asta gre[ea crezând c-o putea supune, c`ci
vechiul ei complex de inferioritate disp`ruse.
Desigur, el remarcase schimbarea ei [i probabil
c`-[i va schimba [i tactica. Se va desf`[ura o alt-
fel de b`t`lie \ntre ei. Ea \l sim]ea alc`tuind o
tactic` nou` pe care s-o aplice cu noua Catlin
pe care o avea \n fa]`. Cu toate acestea, \n]elese
de la prima lui privire c` el nu trecuse peste
umilin]a pe care i-o provocase plecarea ei.
Acum \ns`, nu se mai putea face nimic. Doar
dac` nu...
– Pari foarte \ncordat`, \i spuse Conal.
La [aptesprezece ani ea nu [tiuse nimic
despre b`rba]i. |i pl`cuse felul \n care ar`ta el,

26
fusese impresionat` de inteligen]a, gradul lui
de cultur`, sorbindu-l din ochi de la distan]`. La
\nceput, Conal fusese bun cu ea tratând-o ca pe
o sor` mai mic`, dar apoi \ncercase s-o fac`
dependent` de el, iar violul o f`cuse s` nu mai
simt` decât ur` pentru el.
Anii trecuser`, iar maturitatea la care
ajunsese [i chiar experien]ele, limitate, ce-i
drept, cu al]i b`rba]i o ajutaser` s`-l \n]eleag`.
Acum, când se afla din nou \n prezen]a lui nu-i
putea nega farmecul [i efectul pe care-l mai
avea \nc` asupra ei. {i al]i b`rba]i aveau farmec
[i-l folosiser` din plin pentru ca s-o atrag` \n
patul lor. Nu putea nega c` se sim]ea bine când
ace[tia \i f`ceau complimente, c`ci \n
apropierea lor fiind, sângele i se gr`bea spre
obraji. |n ceea ce-l privea pe Conal ea trebuia
doar s`-[i aminteasc` ce fiar` se afla sub acel
chip, pentru ca s` continue s` se team` de el.
De aceea, repet`:

27
– |ncordat`, spui? Nici pe departe. Sunt \n
vacan]`. Am venit aici s` ob]in banii de care am
nevoie pentru a-mi deschide o afacere. De ce a[
fi \ncordat`?
– Dac` lucrurile stau a[a cum spui tu, n-ai
avea motiv. Dar nu crezi c` \mpingi lucrurile
prea departe, Cat? Nu-]i aminte[ti ce s-a \ntâm-
plat ultima oar` când ai f`cut-o?
– N-am uitat nici un moment al acelei
nepl`cute \ntâmpl`ri.
– Cât despre bun`starea ta, nu [tiu ce s`
cred. E[ti cam slab`, [i din cauza fardurilor nu
se vede c` e[ti, probabil, foarte palid`. E[ti bine
\mbr`cat`, n-am ce spune. Cât despre bani... \n
momentul acela Catlin citi \n ochii lui c` banii
fuseser` doar momeala care s-o atrag`. O s` tre-
buiasc` s` m` convingi c` acest magazin este o
investi]ie bun`, zise el urm`rindu-i reac]iile cu
mult` aten]ie.
Catlin \l privi cu fa]a ca o masc`.

28
– Am aici cifrele din care-]i po]i da seama,
spuse ea urându-l [i mai tare.
– Ar fi mai bine dac` am amâna discu]ia cu
vreo câteva zile.Vino cu mine acas`, relaxeaz`-te.
Vechea ta camer` te a[teapt`, iar Jenny \[i va privi
cu ochi curio[i mama care a disp`rut misterios.
– {i mama ta? \ntreb` Catlin.
– {i ea este la fel de curioas` s` te vad`.
– Hai s` spunem lucrurilor pe nume, Conal.
Dac` nu stau cu tine, [ansele mele de a-mi
ob]ine banii sunt destul de mici, nu?
– Cam a[a. Dar mai bine s` spunem c` vreau
s-o cunosc pe aceast` nou` Catlin.
– {i eu va trebui s`-]i \ndeplinesc toate
dorin]ele \n timp ce tu te vei gândi dac` s`-mi
dai banii care-mi apar]in de drept?
Ceva, o lucire urât`, se citi \n privirea lui, dar
reu[i s-o mascheze \nainte de a putea fi
descifrat` de ea. Privirea lui era ca un bici t`ios
\n momentul acela.

29
– Ar`]i foarte bine, Catlin, e[ti o tân`r` fru-
moas`, iar eu am vrut numai femei frumoase \n
preajma mea. Desigur, te po]i considera \n
siguran]` \n cazul \n care nu vei dori s` faci
dragoste cu mine. Nu-mi place s` dezam`gesc
doamnele, o sfid` el. |mi amintesc singura dat`
când am f`cut dragoste cu tine, erai dulce \n
felul t`u, dar nu erai o femeie la care s` doresc
s` revin.
Insulta lui evident` o f`cu s`-[i mu[te buzele
[i s` vrea s`-i arunce con]inutul ce[tii de cafea
\n fa]`, dar se mul]umi s`-l priveasc` f`r` a se
tr`da \n vreun fel.
– Dac` sunt for]at` s` r`mân, o voi face.
Ea se a[teptase la o asemenea reac]ie din
partea lui. Conal fusese un adversar de temut,
iar fuga ei \i afectase mândria b`rb`teasc`. |n
sinea ei sperase c`-l va putea sfida cu indife-
ren]`, dar nu era chiar a[a. Instinctele \i
spuneau altceva. Conal \[i cerea drepturile [i

30
putea s-o fac`, din pozi]ia \n care se afla. A[a c`
va merge cu el [i-i va ar`ta atât lui cât [i mamei
lui c` nu mai era fata aceea simpl`, demora-
lizat`, c`reia \i frânsese el inima.
– S` mergem, a[adar.
Catlin se ridic` [i-i spuse.
– Pentru o s`pt`mân`, atâta tot.
– Iar dup` o s`pt`mân` ne vom uita peste
eviden]ele magazinului [i voi lua o decizie.
Catlin se duse \n camera ei [i \ncepu s`
despacheteze cele câteva lucruri pe care le
adusese cu ea, ne[tiind c` va fi nevoie s`
r`mân` o s`pt`mân`. Urmau [apte zile \n care
va trebui s` fie foarte atent` cu fiecare vorb` pe
care o scotea, cu fiecare gest. Iar apoi va pleca
spre Australia [i se va gândi serios la divor].

31
Capitolul 2

Conal conducea un Jaguar elegant, de ulti-


mul tip. Cu un zâmbet, Catlin se gândi la
ma[ina ei achizi]ionat` la mâna a doua, care
era foarte departe de acest automobil de lux pe
care-l conducea so]ul ei. Catlin privi pe fereas-
tra automobilului, aflat pe podul spre portul
Westhaven. Dedesubt se vedea portul cu zeci
de iahturi aliniate, iar \n fa]` se vedea North
Shore, o peninsul` care p`trundea adânc \n
portul Waitemata ce domina insula vulcanic`
Rangittoto.

32
Conal locuia la o extremitate a plajei
Takapuna, iar casa sa cu dou` etaje era bine
ascuns` de ochii indiscre]ilor datorit` imen[ilor
arbori pohutakawa care cre[teau pe stânci.
Undeva, sub ni[te trepte care duceau spre cas`
se afla un golfule], la care nu se ajungea prea
u[or de pe plaja mare asaltat` permanent de
turi[ti. De sus, de pe coama dealului, se vedea
o \nv`lm`[eal` de case, estompate \n pâcl`,
\n[irându-se la vale pân` aproape de rada
\ntunecoas` a portului. Catlin privi [i spre dru-
mul ce ducea c`tre port, conturat de un [ir
[erpuit de felinare de strad`. Lumini]ele b`rcilor
de pescari clipeau, cufundându-se [i \n`l]ându-se
o dat` cu hula. Orizontul \ndep`rtat se pierdea
\n bezn`, dar marea nelini[tit` [i \nvolburat` se
prelungea la infinit. Farul arunca razele sale
peste nesfâr[ita \ntindere de ape. Catlin \[i
aminti valurile ve[nice care loveau stâncile
neclintite de la baza farului.

33
La prima vedere nu se schimbaser` prea
multe. Leandrii \[i ridicau mândri florile
m`t`soase dar otr`vitoare spre cer, liliacul se
ridica printre ceilal]i arbu[ti sau plante decora-
tive din gr`dina pe care doamna Loring ]inea
mor]i[ s-o fac` s` semene cu o gr`din` \n stil
englezesc.
Casa familiei Loring fusese printre primele
construite pe vremea când accesul spre }`rmul
de Nord se f`cea doar cu feribotul. Ca de obi-
cei, doamna Loring se afla \n pragul casei, cu
ochii ei alba[tri [i reci, [i nici m`car nu schi]`
un gest de bun venit la vederea ei.
– Catherine, i se adres` ea pe un ton foarte
grav. Probabil vrei s` faci un du[, dup` un zbor
atât de lung.
– Am f`cut du[ la hotel, mul]umesc, \i spuse Catlin.
– Care hotel? Apoi dup` ce primi explica]ii
de la fiul ei, ea ad`ug`. De ce ai mers la hotel,
nu [tiai c` locul t`u este aici?

34
Cu un zâmbet dispre]uitor, Catlin \i r`spunse:
– Doamn`, am p`r`sit casa asta având o idee
foarte clar` asupra a ceea ce reprezint` ea pen-
tru mine. Vreau s` v` asigur c` am revenit numai
la insisten]ele lui Conal.
Emily \[i \nfrunt` fiul cu privirea.
– |n]eleg, zise ea, de[i era foarte clar c` nu
mai pricepea nimic.
– Este doar o problem` de afaceri, ad`ug` Catlin.
– O s`-]i duc bagajele sus, interveni Conal.
Tocmai \n momentul acela, \n capul sc`rilor
ap`ru o mutri[oar` amuzant`.
– Tu erai! exclam` fata.
Catlin nu fu defel surprins` s-o revad` pe
feti]a pe care o \ndr`gise cândva.
– Ce faci? i se adres` ea cu c`ldur` copilei.
Te-a[ fi recunoscut chiar dac` ai crescut mult,
ai ochii familiei. {i aerul dispre]uitor fat` de tot
ce te \nconjoar`, ar fi ad`ugat Catlin.
Jenny \i zâmbi fâstâcit`.

35
– Bine a]i venit, domni[oar`, pardon, doamn`...
– Spune-mi Catlin. Fata ridic` privirea spre
tat`l ei pentru a primi aprobarea acestuia.
– Catherine va ocupa dormitorul bleu, inter-
veni doamna Loring str`fulgerându-i cu
privirea pe cei prezen]i.
– Am spus fosta ei camer`, mam`, \i atrase
Conal aten]ia.
Emily trase aer \n piept, dar ceva anume o
f`cu s` se ab]in` de la comentarii.
– S` zicem c` n-am \n]eles eu bine.
– De fapt, nu are nici o importan]`, spuse
Catlin care nu avea nici o chemare spre fosta ei
camer`. Aceasta era desp`r]it` printr-o u[` de
apartamentul lui Conal, care, din nefericire, nu
putea fi \ncuiat`.
– M-am gândit c` te vei sim]i mai bine acolo,
spuse Conal luând-o \nainte pe sc`ri, l`sându-le
\ntr-o stare de confuzie total` pe cele trei
femei. Emily Loring disp`ru [i ea imediat.

36
– Nu mai [tiu s` ajung la camera mea, spuse
Catlin, n-ai vrea s` m` conduci tu, Jenny?
– Desigur, dar cât vei r`mâne aici, Cat?
Pardon, Catherine?
– Deocamdat` nu [tim, se auzi vocea lui
Conal care astfel o \mpiedic` pe Cat s` vor-
beasc`.
Catlin se \ncrunt`, dar nu spuse nimic.
Jenny remarc`:
– Ai un nume frumos, Cat, dar de ce bunica
\]i spune Catherine?
– Pentru c` numele meu, Catlin, seam`n`
mult cu Catherine. La fel cum se aseam`n`
Jean [i Jane, Guinevere [i Jennifer. Dac` te
intereseaz` problema asta o putem discuta mai
târziu, dup` ce ]i-ai terminat temele.
Camera ei era neschimbat`, iar cele câteva
lucruri pe care le l`sase se mai aflau acolo.
Catlin ridic` nedumerit` [i surprins` din
sprâncene. Era totu[i \nc`perea \n care ea

37
\ncetase de a mai fi un copil. Aici suspinase
nop]i \ntregi dup` b`rbatul care nu voise s-o
aud` de[i se afla atât de aproape. Poate c`
acum Conal nu mai voia s` \nmormânteze tre-
cutul, dar ea era foarte dispus` s-o fac`. Cu
toate resentimentele ei, nu putu s` nu-[i
aminteasc` cea de a [aptesprezecea ei aniver-
sare când primise, tot \n aceast` camer`, o
pereche de cercei cu diamante de la so]ul ei,
lucru care o f`cuse s` spere \ntr-o viitoare
c`snicie fericit`. Cu cerceii la urechi ea \nce-
puse s` viseze la felul \n care s-ar putea schim-
ba dac` ar avea timpul de partea ei [i dragostea
lui Conal. Acesta fusese foarte atent cu ea \n
seara respectiv`, iar ea \ncepuse s` spere. Dar
situa]ia nu durase mult c`ci dup` o lun` ea \l
surprinsese cu Belinda Scargill. Aruncase
atunci cerceii \ntr-un sertar. Acum se \ntreb`
unde ar putea fi, dar renun]` [i \ncepu s`
despacheteze.

38
– Nu ]i-ai adus prea multe lucruri, observ` Conal.
– Nu ai nimic mai bun de f`cut? Nu con-
sider c` este cazul s`-mi expun
\mbr`c`mintea \n fa]a ta. Când deschise u[a
dulapului observ` cu stupoare c` hainele ei
erau \nc` \n dulap.
– De ce ai mai p`strat toate astea, Conal?
El ridic` din umeri.
– La \nceput, am crezut c` te vei \ntoarce.
Apoi, m-am gândit c-o s` trimi]i pe careva dup`
lucrurile tale. Dar se pare c` tu abia ai a[teptat
s` scapi de aici, Catlin, nu? De altfel nu ]i-ai
luat nimic.
– Acum po]i arunca totul. Hainele astea
sunt de mult demodate.
Conal, care se \ntinsese pe pat cu mâinile
sub cap [i o privea, \i spuse gânditor:
– Ce mult te-ai schimbat, Cat. Ace[ti [ase
ani au f`cut din tine o femeie foarte hot`rât`.
Ce s-a \ntâmplat cu tine?

39
– Dup` cum ]i-am mai spus, m-am maturizat.
– Am \n]eles asta. Dar nu [tiu ce ai f`cut \n
timpul acesta.
– Am urmat cursurile unei universit`]i. Am
luat o diplom` [i am \nceput s` lucrez la o
firm` de comer]. {i \ntrucât eram o
proasp`t` absolvent`, am \nceput cu o firm`
mai mic`, unde l-am cunoscut pe propri-
etarul magazinului pe care vreau s`-l
cump`r.
– Despre care refuz s` discut, timp de o
s`pt`mân`.
– Ai aici toate informa]iile, spuse Catlin
\ntinzându-i un dosar.
– {i dac` refuz s`-]i dau banii?
– Voi solicita sistarea tutelei. Am peste
dou`zeci de ani [i sunt unicul beneficiar.
– Dac` ar fi \ntr-adev`r a[a cum crezi tu,
tutela s-ar putea \ntrerupe, dar tat`l t`u, \n
marea lui \n]elepciune, i-a f`cut [i pe even-

40
tualii t`i copii beneficiari, chiar dac` nu sunt
n`scu]i \n momentul acesta. Asta te face s`
nu mai fii unic beneficiar [i nu po]i sista
tutela.
Catlin \l privi cu ochii mari.
– A[ vrea s` v`d [i eu actul acesta.
– Avocatul t`u, Stretton, [tie acest am`nunt.
Catlin r`mase f`r` replic`, cu privirea
a]intit` asupra rochiei pe care o avea \n mân`,
cu creierul lucrând sub masca imperturbabil` a
tr`s`turilor ei. Probabil Conal avea dreptate, n-ar
fi avut nici un motiv s-o mint`, dar oricum, tre-
buia s` confrunte spusele lui cu ale lui
Stretton. {i dac` era adev`rat, asta \i conferea
puteri asupra ei pân` când ea va putea dovedi
c` nu vor exista al]i mo[tenitori. Catlin \l
urm`ri cu coada ochiului cum st`tea \ntins pe
patul ei, cu trupul lui bine f`cut.
– Se pare c` va trebui s` apelez la tribunal ca
s` modific termenii \n]elegerii, spuse ea.

41
– |n ce fel?
– O s` modific termenii acestei tutele sau
voi cere numirea unui alt tutore.
– Cred c` va fi greu s` dovede[ti un eventual
dezinteres. Nici nu am amestecat afacerile tale
cu ale mele [i le-am administrat destul de bine
\ncât, practic, ]i-am dublat banii.
– Poate c` a[a este, dar sunt sigur` c` voi
putea dovedi c` nu e[ti chiar impar]ial \n ceea
ce m` prive[te.
– Fii atent`, Catlin, ce vrei s` insinuezi? C`
am l`sat sentimentele personale s`-mi influ-
en]eze faptele?
– Nu insinuez nimic, spuse ea. De fapt,
purt`m acum o discu]ie f`r` sens, \ntrucât n-ai
v`zut eviden]ele magazinului [i n-ai luat o
decizie.
– Desigur, zise Conal. Privirea lui rece se
plimb` de la fa]a la trupul ei, mângâindu-i
sânii, picioarele lungi, talia sub]ire. Era o

42
evaluare a felului \n care se schimbase femeia,
a ceea ce se ascundea sub fusta aceea de
m`tase. Catlin sim]i c` ro[e[te [i se \ntoarse
cu spatele.
– Ai \nceput s` ar`]i foarte bine, Catlin, zise
el. Câ]i ani ai acum?
– Dou`zeci [i patru, ceea ce \nseamn` c` tu
ai treizeci [i doi?
– Exact. Catlin, ]i-am lipsit dup` ce ai plecat
de aici?
Catlin \i \nfrunt` privirea.
– A[a cum mi-ar lipsi ciuma.
– Atât de mult m-ai urât, Cat?
– Nim`nui nu-i place o boal` f`r` leac. Se
teme de ea [i se bucur` dac` are [ansa s`
scape.
– |n]eleg. Conal se ridic` \n picioare,
\ndreptându-se spre u[`. Cina se serve[te la
[apte treizeci, ca de obicei. Acum vrei s`
folose[ti baia?

43
– Nu, e[ti liber s-o faci tu.
Apartamentul lui Conal avea o singur` baie,
mare [i compartimentat`, dar ea nu putea
risca s` fie surprins` \n situa]ii delicate. Se
sim]i dintr-o dat` epuizat`. Zborul peste
marea Tasmaniei nu fusese mare lucru, dar
evenimentele care se derulaser` \n orele
urm`toare o obosiser`. Nu-i pl`cea s` tr`iasc`
\ntr-o stare de permanent` tensiune, m`surân-
du-[i fiecare vorb`, urm`rind figurile tuturor
ca s` vad` dac` nu le tresare vreun mu[chi pe
fe]e. Se dezbr`c` [i patul gata preg`tit o trase
la somn. Catlin se gândi c` soacra ei, nici dac`
ar fi vrut n-ar fi putut s` aleag` un mobilier
mai opulent care s` creeze o stare de discon-
fort unei tinere de [aptesprezece ani. |[i
plimb` privirea de la dulapul stil, la scaunele
fran]uze[ti care se aflau risipite \n \nc`pere, la
secretaire, la draperii. |[i aminti cât de greu \i
fusese la \nceput s` se mi[te prin camer` f`r`

44
s` se ating` de toate acestea. Singurele lucruri
care-i f`cuser` pl`cere \n aceast` camer`
fuseser` husele, covorul \n care i se afundau
picioarele, m`su]ele r`zle]e [i etajerele pentru
c`r]i care erau mai mult func]ionale decât
decorative. Cu toate acestea \ncerc` regret
pentru c` \[i reg`si nimicurile ei preferate
care, r`spândite prin \nc`pere, atenuau \n
bun` m`sur` lipsa de personalitate a acesteia.
O privire aruncat` ceasului de la mân` \i spuse
c` trebuia s` se gr`beasc` dac` voia s` ajung`
la timp la mas`. Peste jum`tate de or` cobora
scara, mul]umit` de fâ[âitul rochiei de m`tase,
de un bej foarte pal, cu cordon auriu \n talie.
Pantofii erau de aceea[i culoare cu rochia.
Purta un inel de aur pe unul dintre degete [i
spirale de aur la urechi. Nu purta verighet`,
renun]ase la ea de când plecase. Tocmai de
aceea, poate, privirea Emily-ei Loring se opri
chiar asupra inelului de pe degetul ei. Când

45
intr` ea, Conal ridic` ochii. Pentru un
moment, ea avu impresia c` z`re[te un lic`r \n
ochii lui, stins apoi dintr-o simpl` clipire a
genelor.
– A meritat s` te a[tept`m, Cat, zise el.
Catlin nu-i r`spunse dar se a[ez` pe canapea
lâng` Jenny, care citea o carte.
– Las` cartea, Jenny, nu este politicos s`
cite[ti când avem musafiri.
Vorbele acestea fuseser` spuse cu scopul ca
ea s` \n]eleag` statutul pe care-l avea \n aceast`
familie. Jenny l`s` cartea iar Conal \i turn` vin
alb \n pahar.
– Ai uitat c` vine [i familia Perrot la cin` ? \l
\ntreb` Emily.
Cei doi Perrot erau un cuplu foarte pl`cut,
frate [i sor`, Lee [i Angela, ni[te oameni prea
politico[i pentru a face vreun comentariu când
Conal le-o prezent` ca pe so]ia lui. Lee era ceva
mai tân`r decât Conal, pu]in mai scund [i mai

46
solid, ar`ta ca un atacant stânga de rugbi.
Angela ar`ta superb, era o tân`r` care acorda o
mare aten]ie felului \n care se prezenta. P`rul
negru \i era piept`nat spre spate, l`sând s` se
vad` o figur` cu tr`s`turi clasice, cu ochi negri,
gura ro[ie [i nas acvilin. De[i nu p`rea prea
inteligent`, Angela lucra \ntr-o agen]ie de voiaj
[i se descurca foarte bine, dar faptul c` se ag`]a
de fiecare cuvânt al lui Conal \i displ`cu lui
Cat. Dar de fapt, dup` ace[ti [ase ani de
desp`r]ire, ea renun]ase la orice drept asupra
lui [i ultimul lucru pe care [i-l dorea era o
reconciliere. Era bine s` se instaureze pacea
\ntre ei, dar ea nu se va mai pune niciodat` \n
pozi]ia de subordonat` a lui. Tocmai de asta
zburase spre acele locuri din Australia, pentru
a se descoperi pe sine \nainte ca via]a s`-i dis-
trug` adev`ratul caracter. Atâta timp cât tr`ise
tat`l ei, ea ocupase locul fiului pe care [i l-ar fi
dorit acesta, iar personalitatea ei avusese de

47
suferit din cauza permanentei lui dezam`girii
c` nu avusese un fiu care s`-l mo[teneasc`. Iar
Conal o strivise \n continuare. |i trebuiser`
[ase ani ca s` scape de sentimentul de inutili-
tate [i nu mai era dispus` s` cedeze acum.
– Cât timp vei sta aici? i se adres` Lee Perrot.
– Nu [tim \nc`, r`spunse Conal \n locul ei.
Mai vrei vin?
– Nu, mul]umesc.
{i asta fusese tot. Mai apoi, Lee se a[ez`
lâng` ea \n timp ce Conal [i Angela c`utau un
disc pe care s`-l asculte.
– Misterioas` doamn`, \i spuse Lee, ai [ocat-o
pe Angie. Ea avea mari speran]e s` devin`
doamna Loring. {tiam, desigur, c` exist` o
fost` so]ie dar nimeni nu ne-a spus c` este o
adev`rat` frumuse]e. Spune-mi, unde te-ai
ascuns \n ultimii ani?
Catlin \i r`spunse foarte concis, precizând
locul \n care tr`ise.

48
– V`d c` nu vrei s`-mi spui mai mult. Nu-i
nimic. |l v`d pe Conal privind impacientat
\nspre noi, a[a c` vom schimba subiectul.
Lui Catlin nu-i trebui mult pentru a ajunge
la concluzia c` Lee era un b`rbat inteligent cu
care \i f`cea pl`cere s` discute. Angela, care-i
urm`rea, i se adres` cu un aer obosit fratelui
ei:
– Lee, cred c` ai plictisit-o destul pe
Catherine.
– Numele meu este Catlin. C A T L I N. Este
o versiune sco]ian` a lui Catherine, ce-i drept,
dar este numele dat de bunica mea [i-mi place.
Ca atare, cei care vor s` capete r`spuns de la
mine \mi spun a[a.
Se l`s` o t`cere penibil`.
Angela ro[i, p`rând dintr-o dat` vulnerabil`,
[i ceru ajutorul lui Conal, din priviri.
– Am auzit, zise ea cu glasul pierit, c` a[a te-a
strigat doamna Loring. Catherine.

49
– Da, este posibil, dar e singura care-mi
spune a[a pentru c`, de obicei, oamenii re]in
când \i aten]ionez c` numele meu este
Catlin.
Angela \nclin` din cap, \n semn c` a \n]eles,
iar Conal, care se apropiase de canapeaua pe
care st`tea Catlin, \[i a[ez` mâinile pe umeri ei.
– De fapt, este numele care ]i se potrive[te,
draga mea, zise el.
Chemarea doamnei Loring \ncheie \ns`
\nceputul de scen` idilic` dintre ei.
Catlin r`mase cu un gust amar dup` prima
sear` petrecut` \n familia celui care conform
actelor era so]ul ei.

50
Capitolul 3

– Cred c` este momentul s` avem o discu]ie,


spuse Catlin pe când urcau sc`rile.
– |n camera ta sau a mea?
Catlin nu avea de gând s` mearg` \n camera
lui, c`ci nu se sim]ea \n siguran]`.
– Cred c` ar fi mai indicat \n birou. {i chiar
acum.
– Catlin, ri[ti prea mult. {tii c` nu primesc
ordine de la nimeni.
– Nici eu, Conal. {i nimeni, nimeni nu m` va
face s` mai fiu ce-am fost odat`. Nu [tiu ce jocuri
vrei s` faci tu, Conal, dar nu voi face parte din

51
ele. Dac` nu m` la[i \n pace, m` \ntorc la hotel.
Conal o urm`rea cu ochi tri[ti.
– Sunt so]ul t`u, Catlin, am dreptul s` te ating.
– Asta este o idee dep`[it`, Conal! Nu ai nici
un drept asupra mea, decât dac` ]i-l confer eu.
{i, din câte-mi amintesc, ne-am l`murit complet
\n privin]a asta acum [ase ani. Oricum, nu cred
c` vom putea ajunge vreodat` la discu]ii amicale.
Dup`... dup` ce s-a \ntâmplat atunci...
Conal se \ndrept` spre fereastr`.
– Cred c` acum este cel mai bun moment
pentru a-]i spune c` regret fapta mea necugetat`
de atunci. N-am avut inten]ia s` te r`nesc \n
vreun fel. Erai atât de lipsit` de ap`rare, de vul-
nerabil`, [i asta m-a \nfuriat [i mai tare, continu`
el. Când ai intrat \n camera mea [i ai \nceput s`
ridici tonul la mine, mi-am pierdut controlul.
Nimic din ceea ce spun acum [tiu c` nu poate
repara situa]ia dintre noi, dar când m-ai p`r`sit
mi-am pierdut min]ile.

52
Scuza lui, era desigur, formal`. Cu toate aces-
tea, el, celebrul ei so], b`rbatul c`ruia nu-i
rezista nici o femeie, ajunsese s`-i cear` scuze. {i
nu pentru c` se culcase cu Belinda [i mai nu [tiu
cum, ci pentru c`-i f`cuse ei via]a amar`.
– Catlin?
– Au trecut [ase ani de atunci, spuse ea f`r`
nici un fel de emo]ie. Dac` vrei s` te iert, bine, o
fac. Nu-mi mai pas`.
– Cu toate astea nu supor]i atingerea mea. Se
l`s` t`cerea. Catlin r`mase nemi[cat`, sprijinin-
du-se cu o mân` pe bra]ul canapelei. B`nuiesc
c` numai atingerea mea \]i repugn`. Sim]i
aceea[i senza]ie nepl`cut` când te atinge un alt
b`rbat?
– Asta nu este problema ta.
– Catlin, nu suntem divor]a]i.
Catlin se \ncrunt`. Ce naiba voia Conal acum?
– Nici nu consider c` am fost vreodat`
c`s`tori]i.

53
– Din punct de vedere legal mai suntem \nc`
so] [i so]ie. C`s`toria noastr` a fost [i con-
sumat`. Spune-mi, Catlin, de ce n-ai divor]at
\ntre timp?
Catlin ridic` din umeri.
– Tr`ind \n Australia, la mare distan]` de tine,
n-am sim]it nevoia s-o fac. Iar dac` ne gândim
mai bine, eu te-am p`r`sit. Tu erai cel care tre-
buia s` divor]eze. De ce n-ai f`cut-o?
– N-a fost necesar. Nu mai simt nevoia s` m`
rec`s`toresc.
– Biata Angela! Nu crezi c` ar trebui s-o
informezi [i pe ea? Sau Emily. {i ea consider` c`
ai nevoie de o so]ie. N-o ]ii la curent cu leg`turile
tale amoroase?
– Nu discut problemele de acest gen cu
mama, spuse Conal, care se apropie de ea,
aplecându-se asupra ei, blocând astfel lumina
care venea spre ea de la singura lamp` aprins`
din \nc`pere. Ea \i putea auzi respira]ia acum,

54
\i sim]ea mirosul aftershave-ului. Dac` f`cea
un pas \napoi, el ar fi \n]eles c` se sim]ea \nc`
vulnerabil` \n prezen]a lui. Catlin ridic` spre
el o figur` rece, mândr`, sfid`toare, hot`rât`
s` nu lase s` transpar` nici o emo]ie. Era genul
de joc de-a [oarecele [i pisica, pe care el \l
agrea, [i care avea ca scop reducerea ei la
t`cere.
Conal zâmbi, ar`tându-[i din]ii atât de albi,
[i o urm`ri cu ochii pe jum`tate \nchi[i. |ncet,
ridic` mâna [i atinse spirala de aur de la ure-
chea ei. C`ldura degetelor lui care-i atinser`
fa]a \i f`cu sângele s` pulseze puternic, iar
pupilele s` i se dilate. Spirala de aur era prins`
de ureche printr-un inel. Cu o mi[care lasciv`
Conal \i scoase unul dintre cercei, apoi pe
cel`lalt, profitând de ocazie pentru a z`bovi
asupra locului \n care o ven` \i pulsa atât de
tare.
– }i-e team` de mine, Cat?

55
O, da, \i era team`, dar sim]ea [i o furie
neputincioas`, c`ci \n pofida faptului c` el râdea
foarte degajat, ea intuia ce se ascundea sub
aceast` atitudine a lui.
– {i n-a[ avea motive s`-mi fie team`? \ntreb`
ea ridicând spre el cei mai limpezi ochi pe care-i
v`zuse el vreodat`.
Conal o privi, mângâindu-i tr`s`turile, dar
f`r` a realiza c` prezen]a lui o stimulase fizic.
Acum, ea [tia c` fusese o prad` cam u[oar`. Nu
era chiar ca o carte deschis`, e drept, dar
emo]iile ei juvenile o tr`daser` tocmai când se
a[teptase mai pu]in.
– Poate, spuse el dup` câteva momente.
Privirea lui cobor\ spre mijlocul ei, la fel [i
mâna lui. Mi-ai interpretat gre[it spusele, nu
vreau s` m` mai \nsor, dar am nevoie de o
so]ie, poate numai [i pentru a-i oferi fiicei mele
o via]` normal` de familie. Mama a f`cut destul
de bine fa]` problemelor pân` acum, dar de la

56
\nceputul anului nu s-a sim]it prea bine. Grija
pe care trebuie s` i-o poarte lui Jenny o
epuizeaz`.
– Cred c` [i eu i-am creat multe probleme,
admise Cat.
– Tu? Nici vorb`! Mama mi-a spus de multe
ori c` e[ti femeia care-mi trebuie.
– M` simt foarte bine acum când nu-mi mai
fac probleme \n leg`tur` cu familia ta, Conal,
relu` Cat pe un ton autoritar, \ncercând s`-[i
elibereze mâna din palma lui. Dar fu o mi[care
gre[it`. Conal profit` de mi[carea ei, o s`rut`,
apoi \i prinse capul \ntre palmele lui pentru a o
for]a s`-i \ntoarc` s`rutul. Când acest s`rut lu`
sfâr[it, ea-[i duse palma la gur`, amintindu-[i
lec]iile de autoap`rare pe care le luase \n
Australia, [i c` putea s`-i opun` rezisten]`.
– Nu m` privi cu ochii `[tia speria]i, Cat, pen-
tru numele lui Dumnezeu, n-a fost decât un
s`rut.

57
Când \[i rec`p`t` suflul, ea reu[i s` \ngaime
câteva cuvinte.
– Plec, spuse ea, trebuie s` plec.
– Nu! Conal o prinse de umeri [i o \ntoarse
spre el. Asta ]i-am f`cut, Cat? Nu supor]i atin-
gerea unui b`rbat?
Dar ea \[i rec`p`tase curajul.
– Numai atingerea ta m` deranjeaz`.
– |n]eleg, zise Conal.
Perfect, \[i spuse Catlin, a[a-i trebuie! |l r`nise
exact acolo unde \l durea mai tare, \n mândria
lui de b`rbat.
– Au fost mul]i b`rba]i \n via]a ta, Catlin?
Pe moment, ea ezit` \nainte de a-l min]i.
– Ce crezi? Când te-am p`r`sit eram total
debusolat`, nu mai aveam \ncredere \n mine. A
trebuit s`-mi dovedesc mie c` nu eram o proast`
cum spunea mama ta, a[a c` m-am \nscris la uni-
versitate, am \nv`]at s` am grij` de o gospod`rie,
s` primesc oaspe]i, am f`cut sport, am devenit o

58
femeie de lume. {tiam c`-]i plac femeile cu mult`
experien]`, a[a c` am devenit una dintre ele.
Apoi, pe un ton cinic, continu`: dar cu trecerea
timpului am realizat c` nici un b`rbat nu merit`
atâta aten]ie, munc` [i str`danie, a[a c` am
renun]at. Acum când [tii totul chiar de la mine,
dac` vei dori s` divor]ezi de mine pe motiv c` am
fost infidel`, o po]i face.
– Ai un iubit acum?
– Da, spuse ea cu pl`cerea pe care i-o d`dea
siguran]a de sine, dar asta nu este problema
ta.
– Am crezut c` e[ti o femeie puternic` [i c` nu
te vei l`sa dus` de val. {i a[ vrea s`-]i mai
amintesc un am`nunt legat de noaptea aceea de
pomin`: de[i mi-ai opus rezisten]`, m` doreai
a[a cum te doream [i eu.Tu mi-ai provocat acea
reac]ie.
– {i nu aveam motive s-o fac? Sau trebuia s`
accept \n t`cere c` aveai o amant`? Nu m-ai vio-

59
lat pentru c` m` doreai, ci pentru c` a[a ai
\n]eles tu c` m` po]i subjuga. De fapt, nici nu
[tiu prea bine ce-a fost \ntre noi, viol sau numai
uz de for]`! Oricum, m-am sim]it umilit`.
– |]i repet c` te doream, Cat. {i tu m`
doreai, te-au tr`dat propriile-]i reac]ii. Cred
c` de asta evi]i atingerile mele. De fapt, rela]ia
noastr` a fost oarecum nefireasc`. M-am
\nsurat cu o [col`ri]`, dar nu m-am a[teptat s`
te compor]i \n pat ca o tigroaic`. A[a c` nu
v`d ce sens are s` m` \nvinuie[ti pentru ceva
ce era inevitabil! Regret c` debutul t`u \n via]a
sexual` a fost prea brutal [i nepl`cut, c`ci
b`nuiesc c` fiec`rei femei \i plac sentimenta-
lismele legate de prima noapte de dragoste [i
c` eu te-am privat de asta.
– A, deci tot ce s-a \ntâmplat a fost din vina
mea? Afl` c` nu voiam s` fac dragoste cu tine,
Conal, [i c` m-ai for]at. |n ceea ce m` prive[te a
fost viol adev`rat.

60
– Poate. De fapt, mi-am [i cerut scuze \n
repetate rânduri [i nu pot fi mândru de ceea ce
s-a \ntâmplat atunci. Iar acum, când v`d cum
reac]ionezi la atingerea mea, sunt [i mai pu]in
mândru.
– Acum sunt liber`, Conal, [i asta \nseamn`
foarte mult!
– Liber`, zici? N-a[ spune! E[ti atât de
con[tient` de atingerile mele, de prezen]a mea
când ne afl`m \n aceea[i \nc`pere!
– |nceteaz`! strig` Catlin, preg`tit` s`-l
loveasc`.
– Nu face vreo prostie, Cat! E[ti la mâna mea
[i ai venit aici cu un scop pe care probabil vrei s`
]i-l atingi.
– Voi pleca mâine.
– Dac` faci asta, po]i s`-]i iei adio de la bani.
Comport`-te corespunz`tor, fii \n]eleg`toare [i
dup` ce vom studia \mpreun` posibilitatea
cump`r`rii magazinului, vom rezolva problema.

61
– Nu-mi mai da sfaturi, Conal. Am dou`zeci [i
patru de ani [i nici nu sunt la prima mea
dragoste.
– Este foarte adev`rat, dar peste prima
n-ai reu[it s` treci. Ai nevoie de autocon-
trol, draga mea, \i spuse el pe un ton batjo-
coritor.
Cu ochii \n jos, Catlin f`cu un pas \napoi.
– Trebuie s` r`mân, nu am alt` solu]ie.
Dar voi face tot posibilul s` rezolv problema
acestei tutele, c`ci nu vreau s`-]i v`d figura
ori de câte ori am nevoie de propriii mei
bani.
– Bine, Cat, noapte bun`, ne vedem
diminea]`, cu sentimente mai bune.
Lui Cat \i trebui aproape o or` s` adoarm`, [i
i se p`ru c` aproape imediat ce reu[i s-o fac` fu
trezit` de o b`taie \n u[`.
– Cat!
Se uit` la ceas, era ora trei [i cinci minute.

62
– Se \ntâmpl` ceva cu mama! \l auzi pe Conal
care p`trunsese \n camera ei. Am anun]at doc-
torul [i este pe drum, dar Jenny s-a speriat r`u.
Po]i avea grij` de ea?
– Desigur, Conal, spuse ea, [i f`r` a [ov`i se
\ndrept` spre camera fetei.
Jenny, care se speriase, plângea, ne[tiind ce
se \ntâmpl`.
– Catlin, care este starea bunicii? Va... va
muri?
– Nu cred, zise Catlin. Este o doamn` foarte
puternic` bunica ta, la fel ca tat`l t`u [i ca tine.
Nu i-a venit \nc` timpul.
– Am sup`rat-o foarte tare, recunoscu
feti]a.
– Asta se \ntâmpl` destul de des \ntre mem-
brii unei familii. Dar nu \nseamn` c` tu i-ai
provocat aceast` problem`. Catlin stinse veioza
de la noptiera feti]ei, care se cuib`ri la pieptul ei.
Dup` câteva minute de t`cere, feti]a \ntreb`:

63
– Crezi c-o s` se fac` bine?
– Sunt sigur`, draga mea.
Se auzi o b`taie \n u[`, apoi Conal p`trunse \n
\nc`pere.
– Mama a suferit un infarct, se pare c` va tre-
bui s` stea \n spital o vreme. Eu o s` plec cu ea.
Te deranjeaz` s` stai tu cu Jenny?
– Nicidecum.
Catlin lu` \n bra]e feti]a adormit` [i se-ndrept`
spre camera ei.
Cu toate c` era \ngrijorat` pentru starea lui
Emily, Catlin adormi imediat cu Jenny \n bra]e. A
doua zi, fur` trezite de Conal:
– Scularea, fetelor, este ora opt.
F`r` a deranja copilul, Catlin u[or ridic` capul
[i-l v`zu cu o cea[c` de cafea \n mân`, preg`tit
pentru a pleca la birou.
– Cum se simte Emily?
– A trecut peste momentele cele mai dificile.
Conal o privi lung.

64
– Privindu-v`, n-am [tiut care dintre voi este
mai tân`r` decât cealalt`. Iar Jenny trebuie s` se
trezeasc`, o s-o duc eu la [coal`.
Catlin se ridic` s`-i preg`teasc` fetei micul
dejun, c`ci menajera \ntârzia.
Dup` câteva secunde de ezitare, Jenny o
\ntreb`:
– Vei sta mai mult timp cu noi, Catlin?
– Dup` cum ]i-am mai spus, Jenny, am venit
aici doar pentru a rezolva o problem` legat` de
banii l`sa]i de tat`l meu. Dup` ce se rezolv` m`
\ntorc \n Australia.
– Ce bine ar fi fost s` r`mâi aici, cu noi! spuse
feti]a, iar Catlin nu [tiu pentru moment cum ar fi
fost mai bine s` reac]ioneze.
Conal, care asistase la discu]ia lor, i se adres`
feti]ei cu glas duios:
– Nu te \ngrijora, Jenny, o vom ruga pe Catlin
s` r`mân` cu noi, cel pu]in pân` va ie[i bunica
din spital, [i cred c` nu ne va refuza.

65
Capitolul 4

Catlin \[i opri ochii la nivelul gurii lui atât de


frumos conturate. Dup` ce Jenny se duse la cul-
care, \i spuse cu r`ceal` \n glas:
– Ai f`cut o gaf`, Conal, cred c` ]i-ai dat seama
de asta. Nu pot r`mâne aici [i nici nu te voi ierta
pentru c` m` for]ezi s` mint un copil.
Conal ridic` din umeri.
– Ai iertat tu [i lucruri mai grave.
De data asta, Catlin se for]` s`-l priveasc` \n
ochi.
– Cred c` ar fi trebuit s` \n]elegi pân` acum
cât de mult \mi displace s` fiu obligat`.

66
Observ c` ai o bucurie ascuns` când reu[e[ti
s`-i transformi pe cei din jur \n adev`rate
marionete, dar asta este ultima dat` când \]i
reu[e[te cu mine. O dat` ce ajung \n Australia
nu vei mai avea nici o putere asupra mea sau
afacerilor mele.
Conal o privi zâmbind, apoi \i mângâie \ncet
obrazul. Catlin \ncerc` s`-[i fereasc` fa]a.
– Nu te mi[ca, spuse el urm`rindu-i
genele lungi care se l`saser` peste ochii
mari, lumino[i. Conal \ntinse mâna din nou
[i-[i relu` mângâierea cu mi[c`ri mai lente,
lascive. Catlin se surprinse reac]ionând la
atingerea lui [i se ur\ pentru aceast` sl`bi-
ciune.
– Nu-]i fac nici un r`u, Catlin, spuse el ca un
om care \ncearc` s` calmeze un animal intrat \n
panic`. Totul este \n regul`, Cat. Vezi [i tu c`
atâta timp cât vei fi foarte speriat` din cauza mea,
te vei afla sub domina]ia mea. Relaxeaz`-te, Cat,

67
\i spuse el mângâindu-i obrazul cu pielea ca de
m`tase. Nu-]i voi face r`u [i nici nu voi mai
\ncerca vreodat` s` te aduc cu for]a \n patul
meu.
– E[ti chiar atât de afectat de faptul c` m`
sperie atingerea ta?
– Poate c` m` love[te exact \n mândria mea
de b`rbat.
– Deci este tot un punct de vedere egoist.
– Cat, repet ce ]i-am spus. Dac` vei continua
s` te temi de atingerile mele, nu te vei putea
elibera niciodat` de mine. Sunt dou` feluri de
sclavie, dup` cum prea bine [tii. Una este cea
printr-o foarte mare dragoste care te subjug`, iar
alta prin teama fizic`.
– {i ce voi face cu amintirea umilin]elor tre-
cute?
Se citi mânie \n ochii lui, dar mâinile lui con-
tinuau s-o mângâie de parc` ar fi avut o via]` pro-
prie. Palma lui trecu u[or peste obrazul ei,

68
urm`rindu-i linia maxilarului, peste pome]ii
obrajilor, peste sprâncenele frumos arcuite.
Catlin sim]i c` ro[e[te.
– Astfel ]i le aminte[ti, Cat? Trebuie s`
recunosc c` la \nceput am avut inten]ia s` te
umilesc, dar n-a durat mult. Chiar dac` erai
furioas` pe mine, ai \n]eles acest lucru.
– M` urai.
– Nici vorb`! Conal o apropie de el.
Obrazul lui ajunse astfel foarte aproape de
fruntea ei. Cum a[ fi putut s` te ur`sc? Am
v`zut c` erai profund nefericit`, din vina mea.
Asta m-a \nfuriat, nu pot nega, dar eram furios
pe mine pentru c` nu procedasem corect. Iar
apoi, \n loc s` avem o discu]ie deschis`, s`
\ncerc`m s` punem lucrurile la punct, ne-am
pierdut amândoi controlul [i uite ce-a ie[it.
Catlin, de fapt, e[ti sigur` c` de mine te temi
[i nu de propriile tale reac]ii? C`ci dup` felul
\n care ai reac]ionat \n timpul a[a-zisului viol,

69
asta s-ar putea \n]elege. Sau te deranjeaz` s`
recuno[ti un asemenea adev`r, draga mea?
– Nicidecum! spuse Cat cu pumnii \ncle[ta]i.
Ea regret` c` pentru un singur moment se l`sase
prins` de vraja vorbelor lui, c`ci i se p`ruser`
sincere. Oricum, nu se a[teptase la o nou`
capcan`.
|ncet, Conal o trase spre el, \nl`n]uind-o cu
bra]ele, lipind-o de pieptul lui. Acolo unde
trupurile lor se atingeau, Cat sim]ea scântei de
dorin]` [i nici Conal nu r`m`sese neafectat. Ea
\i sim]ea b`t`ile inimii, ocazie cu care
descoperi spre surprinderea ei c` nu-i
displ`cea ceea ce se petrecea. Astfel ]inut` \n
frâu doar de c`tre ea, pasiunea a[tepta s`
dep`[easc` hotarele ru[inii, ale re]inerii, pen-
tru a izbucni la via]`.
– Te rog s`-mi dai drumul, \l implor` ea.
– Nu \nainte de a m` s`ruta.
– Nici vorb`.

70
– De ce, draga mea? Te temi c` ar putea s`-]i plac`?
– Nu m` po]i for]a s` fac ceea ce dore[ti tu.
– Nu, dar te-a[ putea face s` dore[ti singur`
asta, te-a[ putea seduce.
Spre uimirea ei, Catlin se sim]i r`spunzând
s`rut`rilor lui.
– S` nu \ndr`zne[ti, protest` ea formal.
– Este o mare diferen]` \ntre viol [i seduc]ie,
\i explic` el reprimând orice \ncercare a ei de a
se elibera. Poate c` este momentul s` vezi
diferen]a.
– Nu!
– Atunci, s`rut`-m`! Dup` ce zbaterea ei
\ncet`, el \i zâmbi. Cat, te doresc!
Catlin se trezi prizoniera bra]elor lui. Trupul
ei fu cuprins de fl`c`ri, [i nu g`si nimic mai bun
de f`cut decât s` se aga]e de umerii lui. Tremura
din cauza [ocului, a senza]iei de team`. Conal o
s`ruta f`r` \ncetare, iar ea se l`sa prad`
s`rut`rilor lui.

71
– Gata, spuse ea la un moment dat, te-am
s`rutat, acum d`-mi drumul.
– Sper c` nu ]i-a displ`cut? zise el
eliberând-o.
– M` duc la culcare, spuse Cat.
– Iar eu merg s` \not pu]in, sper c` apa rece
va realiza ceea ce reu[eau alt`dat` du[urile reci.
Am observat, Catlin, spuse el, c` ro[e[ti prea
mult pentru o persoan` sofisticat` cum e[ti tu.
Noapte bun`, draga mea.
O dat` ajuns` \n pat, Cat nu adormi decât
când \l auzi pe Conal intrând \n camera lui.
Dormi pân` diminea]a când Jenny sosi \n camera
ei.
Dup` aceea, zilele trecur` repede. Starea
lui Emily evolua bine. Medicii spuneau c`
dup` o alt` s`pt`mân` de spitalizare, ea-[i va
putea continua tratamentul acas`. Jenny abia
a[tepta s`-[i revad` bunica. Erau o familie
fericit`, se gândi Catlin. O cas` frumoas`, o

72
copil` reu[it` la vederea c`reia fa]a i se lumi-
na, toate acestea erau lucruri de care Conal se
bucurase deja, dar se pare c` ei \i erau
interzise. Nu putea crede c` va g`si vreodat`
un b`rbat \n care s` aib` \ncredere. C`ci nici
unul dintre cei doi b`rba]i care-i inspiraser`
\ncredere nu f`cuse fa]` standardelor tot mai
ridicate pe care ea le impunea. Acum ea c`uta
un b`rbat superior lui Conal, din toate
punctele de vedere. Un b`rbat mai puternic,
cu o mai mare for]` de atrac]ie, mai frumos,
mai bogat, poate. Dar era cam greu de g`sit.
Combina]ia aceea special` de caracteristici \l
f`cea pe Conal unic. A[a c` ei \i mai r`m`sese
doar s`-[i iroseasc` adâncurile sim]irilor pe
experien]e trec`toare, sau s` r`mân` singur`
toat` via]a, s` fie m`tu[` iubitoare pentru
copiii altora, s` caute doar compania priete-
nilor [i s` se \mplineasc` prin munc`. De fapt,
[i al]ii \ncercaser` toate acestea [i reu[iser`. Va

73
face [i ea la fel. Conal se afla \n aceea[i stare,
tânjea dup` defuncta lui so]ie, Claire, [i inima
lui era \ngropat` al`turi de ea.
|ntr-una din zile, Conal o invit` s` fac` o vizit`
familiei Radich, care r`mase surprins` când le-o
prezent` pe Catlin ca so]ia lui.
– Te rug`m s` ne scuzi, spuse Marija Radich,
am auzit multe despre tine, dar nimic nu
justific`... femeia se \ntrerupse, \ntr-o stare evi-
dent` de confuzie.
Catlin \i zâmbi.
– Au trecut [ase ani de atunci.
– Important este c` te-ai \ntors, spuse Marija
Radich.
Catlin vru s`-i precizeze c` lucrurile nu
st`teau chiar a[a, dar tocmai atunci Jenny [i
Lalage, feti]a familiei Radich, solicitar` ajutorul
Marijei c`ci porcu[orul de Guineea sc`pase [i nu
puteau s`-l mai prind`. Petrecur` o dup`-
amiaz` pl`cut`, iar Stefan \i explic` lui Catlin

74
tehnica prin care ob]ineau acel vin minunat, cu
gust unic. Pe drumul de \ntoarcere, Jenny o
\ntreb` brusc.
– Cat, tu unde locuie[ti \n Australia?
Catlin \i spuse numele ora[ului, apoi cu
toate eforturile pe care le f`cu de a nu se ata[a
de ea, nu r`mase insensibil` la rug`min]ile ei de
a-i povesti despre via]a de acolo. Catlin \[i dorea
mult un copil. |[i spuse c`, dup` ce va pleca,
Jenny o va uita u[or, poate \i va scrie o dat`, de
dou` ori [i atât. Problema cea mai grea cu care
trebuia s` se confrunte r`mânea concediul ei de
trei s`pt`mâni care lua sfâr[it \n curând. Conal o
privea con[tient c` ceva anume, ceva nespus
\nc`, o fr`mânta.
– Va trebui s` plec, Conal, \i spuse ea, con-
cediul meu va lua sfâr[it curând.
– Nu cumva te a[teapt` vreun iubit
ner`bd`tor?
– {i dac` ar fi a[a?

75
Conal murmur` ceva ce ea nu \n]elese, dar
intui, dup` expresia fe]ei lui. Impreca]ia o f`cu
s`-[i piard` siguran]a pe care i-o conferiser`
ultimele clipe petrecute \n preajma lui Conal.
Acesta \[i lu` libertatea de a o prinde \n bra]e [i
a o s`ruta cu foc.
– Te rog s` nu m` mai atingi! spuse ea
furioas`.
– E[ti so]ia mea [i te voi atinge când vreau [i
unde vreau!
– Chiar dac` [tii c` m` gândesc la alt b`rbat?
De fapt, nici eu nu ]i-am stricat rela]ia cu
Belinda, care se ]inea pretutindeni dup` tine ca
un c`]elu[, f`cându-m` \n permanen]`
con[tient` de prezen]a ei. Chiar crezi c` eu nu
vedeam ce se \ntâmpl`? Cat f`cu un pas \nainte
cu mult curaj, f`r` a se mai teme de el. Chiar [i
acum sunt sigur` c` ai pe cineva, c`ci tu nu po]i
sta singur, Conal. Ai nevoie de o femeie, orice
femeie, atâta timp cât este frumoas`,

76
gianninajollys

nec`s`torit`, pentru c` tu, de fapt, nu cau]i o


rela]ie de durat`. |]i doresc succes, c`ci asta \]i
dore[ti, dar nu mai \ncerca s` m` faci s` m` simt
vinovat`.Tu m-ai f`cut ceea ce sunt acum.
Trebuie s` dai vina pe tine \nsu]i dac` nu-]i place
ce vezi!
– De ce afirmi c` nu-mi doresc o rela]ie
serioas`, Catlin? Spune-mi, a[ vrea s` [tiu.
Sim]indu-se dintr-o dat` epuizat`, ea-i spuse:
– Dup` moartea lui Claire, n-ai mai sim]it
nevoia s` te \ndr`goste[ti.
Conal \nchise ochii, apoi \i deschise din nou
privind-o intens.
– Am iubit-o pe Claire, recunoscu el, oarecum
vinovat. O voi iubi mereu, de fapt. Dar ea este
moart` [i de[i am jelit-o \ndeajuns, nu sunt
nebun s`-mi \nmormântez inima pe vecie al`turi
de ea. Asta ai crezut tu despre mine?
– Este cea mai indulgent` interpretare a com-
portamentului t`u, de fapt, spuse Catlin care era

77
con[tient` c`, \n pofida faptului c` discutau \n
contradictoriu, era prima oar` când comunicau,
\n farsa aceea care era \ntre ei.
– Indulgent`? Da, poate. Dar de ce ai fi tu
indulgent`, Catlin? Prive[te-m`, Catlin! Conal \i
prinse b`rbia [i \i \ntoarse fa]a spre el. Cat ]inea
ochii \n jos, iar obrajii \i ardeau.
– Ce sim]i când m` prive[ti, Cat? De ce te-ai
c`s`torit cu mine?
– Pentru c` nu [tiam ce altceva pot s` fac,
spuse ea.
– Cred c` nu ]i-a fost prea u[or, Cat. Abia
acum \n]eleg c` n-ar fi trebuit s` te aduc aici, s` te
aduc \n via]a mea f`r` s` te fi preg`tit \n vreun fel.

78
Capitolul 5

Se auzi vocea lui Jenny care \i striga din


buc`t`rie. Cina se desf`[ur` \ntr-un mod foarte
pl`cut [i intim.
– Bunicii nu-i place ca eu s` m`nânc ham-
burger la cin`, spuse feti]a cu gura plin`.
– Dac` n-o faci prea des, nu este nici o
problem`, spuse Cat, \ntinzându-i o farfurie cu
legume asortate. Important este s` ai [i o salat`
al`turi.
|n acel moment sunetul telefonului le \ntre-
rupse conversa]ia [i Catlin merse s` r`spund`.
Auzi vocea unei femei:

79
– Sunte]i doamna Loring?
– Da, sunt doamna Conal Loring.
Se l`s` o t`cere nefireasc`, apoi femeia vorbi
din nou, de parc` ar fi avut nevoie de un
moment pentru a-[i reveni.
– Cred c` este o gre[eal`.
– Nu este nici o gre[eal`, sublinie Catlin. Ave]i
un mesaj?
– Mda, zise aceasta. I-a]i putea transmite lui
Conal c` Moya Southcott l-a c`utat [i a[teapt`
telefonul lui?
S` fii sigur` c-o s` te sune, spuse Catlin \n
gând, dar \i not` numele pe o bucat` de hârtie.
– Am notat, la revedere.
– Dar cum se face c` r`spunde]i la acest tele-
fon, nu sunte]i divor]a]i?
– Nu, ripost` Catlin cu fermitate. La revedere,
domni[oar` Southcott.
Nici m`car muzica lui Palestrina nu mai avu
darul de a o calma. Mintea i se goli dintr-o

80
dat`, ceva straniu pentru ea. Nu se mai
gândise de câtva timp la situa]ia ei [i infideli-
tatea lui Conal, de parc` ar fi vrut s` se lase
prad` uit`rii de sine, plutind \n spa]iu, \ntre
dou` lumi. {i apoi, treptat, vidul mental fu
umplut de imaginea lui [i a amantelor lui, care
p`reau c` vor s` se apropie tot mai mult de ea,
de parc` [i-ar fi revendicat locul al`turi de
so]ul ei.
Furioas`, Catlin se \ndrept` spre \nc`perea \n
care se aflau cei doi, ridicând câte un lucru de
prin cas` care nu se afla la locul lui. Dar apoi
renun]` [i \[i spuse c` se comporta ca o adoles-
cent` nechibzuit`, c`ci nu avea, de fapt, nici un
drept asupra lui Conal. Nu mai exista \ntre ei
decât o leg`tur` consfin]it` legal, atâta tot, dar
cu toate astea gândul c` el se putea afla \n
bra]ele altei femei o scotea din min]i. Iar dac`
\nchidea ochii readucea \n prim plan imaginea
lui Conal cu Belinda Scargill, \n patul acela mare

81
din casa de pe plaj`, felul \n care resim]ise ea
[ocul, [i hot`rârea ei de a se desp`r]i de Conal.
Cum putea s` uite? Fusese \ndr`gostit` de el,
copil` fiind, dar inima \i fusese c`lcat` cu
cruzime \n picioare. Dragostea trecuse, dar de ce
nu trecea [i durerea? |nchise ochii, sim]indu-se
total nefericit`. Atrac]ia dintre ei exista \nc`,
dorin]a de a face dragoste se redusese la o
senza]ie animalic`. {i Conal sim]ea la fel. Dar de
fapt, ce voia el? S` se r`zbune pentru fuga ei de
acum [ase ani? Catlin \ncerc` s`-[i ordoneze
gândurile. Conal o voia aici. Dar de ce oare? La
\nceput, crezuse c` era doar egoism. Pe lâng`
nevoia ei de bani, el se mai folosise [i de
dragostea fiicei lui, Jenny, pentru a o convinge s`
r`mân`, ba chiar [i boala mamei lui ap`rea acum
ca un instrument \n mâinile lui. |n plus, repulsia
pe care o manifestase ea la \nceput \l [ocase [i-i
r`nise orgoliul masculin. Oare Conal \ncerca
acum s-o curteze? |n prima noapte \i spusese c`

82
are nevoie de o so]ie, poate-[i \nchipuise c`
acum, matur` fiind, poate prelua atribu]iile
doamnei Loring. Oare-[i dorea o nevast` dedi-
cat` vie]ii de familie, prins` de treburile casei,
care s`-i ignore aventurile? Nevast` sau amant`,
indiferent ce-[i dorea el, trebuia s` \nve]e s`
tr`iasc` f`r` ea, c`ci ea nu avea de gând s`
\ndeplineasc` nici unul din aceste dou` roluri.
Somnul o fur` repede, dar curând, fu trezit` de
zgomotul f`cut de Conal care se \ntorsese din
vreo escapad`, ca de obicei. Catlin privi la ceas [i
observ` c` acesta fusese plecat vreo dou` ore.
F`r` \ndoial`, când va vedea c` l-a c`utat Moya
Southcott, \i va telefona. De fapt, Catlin nu-[i mai
f`cea probleme, era ceva obi[nuit pentru el s`
aib` atât nevast` cât [i amant`. Catlin oft` [i se
adormi la loc. Se trezi pe o vreme mizerabil`, cu
vânt puternic dinspre Sud Est. Dormitorul se
r`corise sim]itor. Se scul` din pat [i se duse s`
\nchid` fereastra prin care p`trundea r`ceala

83
dimine]ii jilave, z`bovind o clip`, cu n`dejdea c`
nu va ploua. Apoi, se \mbr`c` [i cobor\ la parter.
Acolo o g`si pe Jenny, \nfrigurat`, strâns
\nf`[urat` \n halat, privind-o cu ochi mari,
rug`tori.
– Cat, se apropie Pa[tele, am putea preg`ti
ou` ro[ii?
– S` vedem dac` avem tot ce ne trebuie,
spuse Cat [i puse ibricul pentru cafea pe foc.
Dup` vreo or` ap`ru [i Conal [i i se adres` lui
Catlin:
– |n seara asta vom ie[i \mpreun`, Cat. }i-i
aminte[ti pe Elaine [i Phil Gregory?
Cât de bine [i-i amintea!
– M-am \ntâlnit cu Phil asear` [i mi-a
smuls promisiunea de a merge la o petrecere
dat` pentru o delega]ie de oameni de afaceri
din Peru. Am acceptat invita]ia \n numele
t`u.
– Ce amabil e[ti, Conal!

84
Phil Gregory era un om de treab` dar prea
stresat de exigen]ele unei cariere \n domeniul
afacerilor. So]ia lui, Elaine, era mali]ioas`,
gra]ioas` [i intrigant`. F`r` \ndoial` fuseser`
foarte surprin[i de apari]ia unei copile pe post
de so]ie a lui Conal.
Când \ncepur` preg`tirile pentru petrecere,
Jenny se apropie [i o privi lung pe Catlin care-[i
aranja p`rul \n oglind`.
– Cat, [tii ce mult mi-a[ dori s` am p`rul ca al
t`u?
– Dar [i al t`u este foarte frumos, \i spuse ea.
– {i mama a avut p`rul negru, spuse feti]a. {i
era foarte frumoas`.
– {i nu numai atât, dar [tiu c` era [i foarte
bun`.
– Ai cunoscut-o, Cat?
– Nu, dar am auzit vorbindu-se despre ea.
– Mie bunica nu-mi spune despre mama
nimic, iar tata...

85
– De ce nu m` \ntrebi pe mine, Jenny? Eu ]i-a[
fi spus tot ce doreai s` afli. Cu prima ocazie o s`-]i
povestesc tot ce vrei.
Plecar` dar tocmai când ajunser` aproape de
Ramuera, Cat consider` c` este momentul s`
aduc` \n discu]ie telefonul Moyei Southcott [i-i
aminti lui Conal despre aceasta, poate mai mult
din curiozitate. Conal primi vestea despre tele-
fonul Moyei ca pe ceva obi[nuit, f`r` a face vreun
comentariu, refuzându-i astfel lui Catlin discu]ia
pe care ea o a[tepta.
– Catherine ! se auzi vocea Elainei Gregory,
care-i \ntâmpin` \n pragul casei [i r`mase atât de
surprins` \ncât câteva secunde p`ru c` nu mai
poate articula nici un sunet. Draga mea, ar`]i
grozav! Cred c` so]ul t`u s-a \ndr`gostit a doua
oar` de tine! |]i prie[te Australia.
Membrii delega]iei peruviene erau
\ncânt`tori. Catlin se bucur` de manierele lor
elegante, dar r`mase \n alert` c`ci compli-

86
mentele so]ilor Gregory nu \nsemnau decât
c` o fost` amant` a lui Conal era [i ea
prezent`.
– Catlin, spuse la un moment dat Elaine
Gregory care ap`ruse ca din senin. Cineva vrea
s` te cunoasc`. }i-o prezint pe Moya Southcott.
Moya, ea este so]ia lui Conal, Catlin.
– Tu e[ti so]ia lui Conal?
– Deocamdat`, da.
– Scuz`-mi uimirea, dar nu ar`]i defel a[a
cum mi te-am imaginat.
– Mi se \ntâmpl` [i mie de multe ori s`
m` confrunt cu o realitate care m`
dezam`ge[te.
– Nu asta am vrut s` spun, zise femeia, dar
dup` descrierile lui Conal mi te-am \nchipuit cu
totul altfel.
– A, el nu m-a v`zut de [ase ani, spuse Catlin
cu ironie. Cred c` \[i aminte[te o [col`ri]`.
Multe lucruri se pot \ntâmpla \n [ase ani.

87
Moya l`s` gene incredibil de lungi \n jos,
ocazie cu care Cat remarc` c` era \ntr-adev`r fru-
moas`. Poate nu foarte inteligent`, dar Conal nu
pentru inteligen]a ei o alesese. Catlin \ncepu s`
se amuze. Desigur, Moya considera c` poate
avea preten]ii asupra lui Conal, dar dac` era s`
se ajung` la o competi]ie, mai multe [anse avea
Angela Perrot. Era la fel de frumoas`, [i poate la
fel de proast`, dar o avea \n spate pe Emily [i asta
conta foarte mult.
– Cu ce v` ocupa]i, domni[oar` Southcott?
– Sunt designer vestimentar.
Când afl` cu ce se ocupa Catlin, ea o privi cu
considera]ie.
– Pentru contabilitate este nevoie de un
creier bine organizat, eu cred c` sunt prea
frivol` pentru asta, nu crezi, Conal? i se adres`
ea b`rbatului care se apropiase de ele. Catlin se
\ncord` f`r` voia ei. Nu putea uita, indiferent ce
eforturi ar fi f`cut, ceea ce sim]ise când Belinda

88
Scargill i se adresa lui Conal, privindu-l cu
sub\n]eles, f`când-o s` se simt` neajutorat`, de
prisos. Dar apoi \[i spuse c` asta fusese cu [ase
ani \n urm`.
– Frivol` este un cuvânt nepotrivit,
domni[oar` Southcott. Nu cred c` este cazul
s` te categorise[ti \n acest fel. Nimeni nu trebuie
s`-[i atribuie asemenea calificative, care toate
denot`, \ntr-un fel sau altul, prostie. Oamenii
vor avea tendin]a s` te abordeze conform
evalu`rii pe care ]i-ai f`cut-o singur`, la un
moment dat.
– Sunt sigur c` Moya n-a inten]ionat o astfel
de interpretare, interveni Conal, care pân`
atunci asistase neputincios la conversa]ia celor
dou`, ne[tiind dac` era cazul s` intervin`. Pot s`-]i
aduc o b`utur`, Moya?
– Da, dragul meu, un gin, ca de obicei.
Conal o privi apoi pe Catlin, a[teptând ca ea
s` spun` ce prefera s` bea.

89
– P`rul t`u are o culoare incredibil`, spuse
Moya, ce vopsea folose[ti pentru a-l face atât de
frumos?
– Nu folosesc decât s`pun, spuse Catlin. Dar
\n momentul acela o voce r`zb`tu de undeva,
din spatele lor.
– Cat, Cat Galbraith, tu e[ti oare? Ai plecat de
la tine, din mun]i?
Catlin se \ntoarse spre micu]a Maxie Horrocks
care o prinse \n bra]e.
– M` plictiseam de moarte pân` când te-am
v`zut, c`ci nu po]i trece neobservat`, draga mea,
e[ti mai \nalt` decât to]i cei de aici. Cat, ar`]i
superb! Unde ai fost pân` acum? Conal, o
cuno[ti pe Catlin?
– Da, drag`, o cunosc, din \ntâmplare este
chiar so]ia mea!
– So]ie? repet` femeia c`reia nu-i venea s`
cread`. Vrei s` spui c` ea este fata care te-a
p`r`sit?

90
– Exact, Maxie, spuse Conal care nu putea s`
se supere pe femeia aceea micu]` din fa]a lui,
recunoscut` pentru franche]ea ei.
– Incredibil! Eu petreceam vacan]ele cu
Catlin \n copil`rie, dar pe urm` ne-am pierdut
una de alta, mai precis eu nu i-am mai scris. |mi
pare r`u, Cat, c` n-am mai continuat corespon-
den]a cu tine, dar acum sunt c`s`torit` [i
\ns`rcinat` \n luna a treia, spuse Maxie,
mândr`. Sunt gravid` \n trei luni, f`r` s` fi avut
nici un fel de gre]uri pân` acum. Dar unde este
Red?
Red era so]ul ei, un b`rbat frumos, \nalt, ele-
gant [i care o sorbea din priviri. Dup` ce se
f`cur` prezent`rile, li se al`tur` [i Moya. |ntr-o
pauz`, Maxie \i spuse lui Cat:
– Red este patronul agen]iei la care lucreaz`
Moya.
– Cred c` nu putem discuta liber aici, Maxie.
Ce-ar fi s`-mi faci o vizit` mâine?

91
– Cu cea mai mare pl`cere, Catlin, dar abia
pot s` m` ab]in s` nu \ncep s`-]i spun toate can-
canurile, a trecut atâta timp de când n-am mai
vorbit!
Mai târziu, dup` ce so]ii Layton, c`ci acesta
era numele de familie al lui Maxie acum, plecar`,
Catlin ie[i pe teras`, \nc`perea \n care se aflau
fiind prea aglomerat` [i lipsit` de aer. Ridic`
ochii spre cer unde trona, \n toat` splendoarea
ei, Calea Lactee.
Catlin abia a[tepta s` se \ntoarc` la climatul
cald al Australiei. Oftând, se sprijini de trun-
chiul unui copac ale c`rui frunze fo[neau
m`t`sos \n aerul nop]ii. Era târziu, trecut de
miezul nop]ii, dar ora[ul era \nc` plin de via]`.
Cândva urâse Aucklandul, [i v`rsase lacrimi
amare dup` mun]ii [i râurile pe care le l`sase
\n urm`.Trase aer \n piept [i oft` din nou
gândindu-se c` acum [i Australia i se p`rea
foarte departe, ca [i locurile copil`riei. O boare

92
blând` fo[nea printre crengile arbu[tilor
decorativi, iar din arborii de pohutakawa
c`deau flori care formau un adev`rat covor pe
paji[tea din fa]a casei; dar Catlin se scutur` la
un moment dat, fiind con[tient` c` nu avea
sens s` se lase cuprins` de nostalgie la
amintirea unor vremuri când nu fusese prea
fericit` al`turi de Conal. |n momentul acela pe
teras` ap`rur` dou` persoane. Catlin le
recunoscu, desigur, dar nu f`cu nici o mi[care,
pentru a nu-[i tr`da prezen]a.
– Când ne vom mai vedea, Conal? auzi vocea
Moyei.
– Nu [tiu, Moya, \i r`spunse Conal.
– Pentru numele lui Dumnezeu, cât are de
gând s` stea aici?
– Asta nu este problema ta, Moya!
Dup` câteva secunde Moya vorbi din nou:
– Am impresia c` atâta timp cât va fi ea aici,
nu vei dori s` ai nici un fel de leg`turi cu mine.

93
– Nu cred c` este nici momentul, nici locul
pentru a discuta astfel de lucruri.
– Foarte bine, spuse Moya \n]epat`, c`ci ca [i
Catlin, recunoscuse acel ton al vocii lui care \i
spunea clar c` oricât ar insista, n-ar ajunge la nici
un rezultat. O s` te sun eu mâine, mai ad`ug`
Moya, \ncercând s`-[i recapete demnitatea.
– Mâine voi fi ocupat toat` ziua, i-o retez` Conal.
Nu-l l`sa s` fac` asta [i cu tine, i-ar fi [optit
Catlin. Omul `sta \]i va rupe inima a[a cum a
f`cut-o [i cu alte femei. Dar pân` reu[i ea s`-[i
recapete controlul de sine, ei plecaser`. Catlin
reveni \n sala \n care se desf`[ura recep]ia [i fu
nevoit` s` suporte avansurile, ce-i drept nu prea
insistente, ale unui individ care-i tot d`dea târ-
coale. Conal, care observase scena, veni spre ea.
– Este momentul s` plec`m, Cat.
– Conal, nu ]i se pare c` exagerezi? Chiar vrei s`
acaparezi tu toate femeile de aici? spuse b`rbatul
care pusese ochii pe Cat. Unde este Moya?

94
– A plecat, fu r`spunsul lui Conal. Dar Catlin
este so]ia mea, te rog s` ]ii seama de acest lucru.
– |mi pare r`u, n-am [tiut...
– Este normal s` nu [tii, sunt genul de so]ie
migratoare, care nu st` prea mult pe acas`...
– S` mergem, Catlin, spuse Conal prinzând-o
de un cot cu putere, f`când-o s` \n]eleag` astfel
c` nu se putea \mpotrivi.
– Sigur, spuse ea, zâmbind pentru a nu l`sa s`
se vad` c` o durea atât de tare mâna.
Ajun[i la ma[in` Conal \i spuse:
– }i-a[ fi recunosc`tor dac` n-ai mai flirta cu
primul b`rbat care-]i iese \n cale. C`ci le-am dat,
slav` Domnului, tem` de bârf` \ncât s` le ajung`
o s`pt`mân`.
Catlin \l privi amuzat`.
– Ai \nceput s` te compor]i ca un so] adev`rat.
Ba chiar ca unul din epoca victorian`. {i desigur
e[ti [i ipocrit, ca majoritatea celor care au tr`it
atunci.

95
– Moya nu este...
– Un subiect despre care s` discut`m, da? Ai
dreptate [i nu i-a[ fi adus numele \n discu]ie
dac` nu ai fi men]ionat c` mândria ta masculin`
a fost periclitat` de u[urin]a cu care flirtez eu.
C`ci, de fapt, pe tine te deranjeaz` faptul c`
so]ia ta, care de altfel nu prezint` nici un interes
pentru tine, \ndr`zne[te s` cocheteze cu alt
b`rbat. Nu este oricum demn de tine. Cred c`
nu mai este cazul s`-]i reamintesc c` \ntre noi
nu exist` nici un fel de rela]ie care s`-]i dea
dreptul s`...
– Observ c` pentru o femeie cu foarte pu]in`
experien]` de via]` [tii foarte multe despre
orgoliul masculin. Cu toate acestea trebuie s`-]i
amintesc c` por]i numele meu, Catlin. Asta
\nseamn` c` felul \n care te compor]i este
urm`rit de mult` lume, cum s-a \ntâmplat [i \n
seara asta. N-ai observat c` toat` lumea a fost cu
ochii pe noi?

96
– Sigur c` am observat, dar nu-mi pas` de
bârfe. Nici ]ie de altfel, c`ci te-ai fi ferit s` te
afi[ezi cu rela]iile tale extraconjugale chiar aici.
– Moya nu este o astfel de rela]ie, Catlin.
– Nu? Crezi c`-[i d` seama de asta?
– Nu [tiu, dar cert este c` nu sunt \ndr`gostit de ea.
– Poate, dar asta este impresia pe care o la[i.
Oricum, ea este \ndr`gostit` de tine, nu po]i nega.
– Catlin, te rog s` \ncetezi aceast` discu]ie, altfel...
– Altfel, ce? O s` m` violezi din nou? Gata, am
\ncheiat discu]ia.
– Dac` \ntr-adev`r se desf`[ura o discu]ie \ntre
noi. Iar dac` tot vrei s` [tii adev`rul, m-am culcat
de mai multe ori cu Moya. Nu i-am promis nimic,
am luat doar ceea ce putea s` ofere de bun`voie.
I-am spus foarte clar c` nu m` intereseaz` o rela]ie
serioas`. Despre c`s`toria noastr` a [tiut chiar de
la \nceput. Ea este, de fapt, \ndr`gostit` de banii
mei [i nu de mine, iar pentru serviciile oferite a
fost r`spl`tit` din plin. E[ti satisf`cut` acum?

97
– Da, sunt pe deplin satisf`cut`, numai c` ea
nu pare s` fi \n]eles prea bine situa]ia. De asta m-ai
adus aici, ca s` te scap de ea?
– O, Catlin, ar fi mai bine s` nu sco]i nici o
vorb` pân` nu ajungem acas`!
Catlin nu mai spuse nimic, \ncerc` doar s`
rememoreze ce se \ntâmplase \n seara aceea, care
nu fusese rea \n totalitate. C`ci \ntâlnirea cu Maxie
Horrocks \i f`cuse o deosebit` pl`cere. Maxie fu-
sese o bun` prieten`, care crescuse departe de
p`rin]ii ei, oameni cu o via]` social` foarte activ`.
Ele c`l`riser`, schiaser` [i \notaser` \mpreun`.
C`ldura pe care o emana Maxie o fascinase pe
copila cea t`cut` [i rezervat` care fusese Catlin.
Cat r`m`sese singur` [i dezolat` când, dup`
divor]ul ei, mama lui Maxie o dusese pe aceasta \n
Anglia [i fata nu-i mai scrisese. Nici nu-[i d`du
seama c` zâmbea când ma[ina ajunse \n fa]a casei.
– Nu pari obosit`, \i spuse Conal [i f`r` alte
cuvinte o s`rut`, \n \ntunericul din ma[in`.

98
Buzele lui erau fierbin]i, [i gura ei p`rea tot
ceea ce-[i dorea el. Inima fetei \ncepu s` bat`
tot mai tare. F`cut` prizoniera sim]urilor f`r`
voia ei, Cat ridic` o mân` [i-i atinse obrazul,
degetele ei \nfiorându-se la contactul cu
obrazul lui Conal. Cu o mân`, acesta \i mângâia
gâtul, g`sindu-i pulsul care-i tr`da emo]iile,
undeva \n spatele urechii. Ceva ciudat se petre-
cu cu Catlin. Se sim]i u[oar`, iar o senza]ie
pl`cut` de c`ldur` se risipea \n tot trupul ei, de
la cap spre picioare, f`când-o s` se simt` f`r`
ap`rare. |[i d`du capul pe spate, temându-se de
reac]iile pe care le putea avea. Dar Conal \i
[opti:
– Lini[te[te-te, draga mea, iar ea rec`zu \n
acea stare, tremurând. |ncet, degetele lui \i tre-
cur` peste contururile fe]ei, apoi urm`rir` linia
um`rului [i-i p`trunser` sub rochie. Inima ei
b`tea repede.
– Nu, spuse ea cu jum`tate de glas.

99
Spre uimirea ei, mâna lui \[i opri c`ut`rile,
dar el d`du la o parte gulerul rochiei, l`sându-i
gâtul expus.
– Acum e[ti gata pentru dragoste, Cat, \i [opti el.
Conal cobor\ din ma[in`, dar ea trebui s`-l
a[tepte s-o \ncuie, dup` care b`rbatul se
\ndrept` spre ea [i-i spuse calm:
– Vezi, Cat, nici tu nu e[ti diferit` de acele
femei pe care le dispre]uie[ti atât, m` refer la
Belinda sau Moya.
– Am spus eu vreodat` asta?
– Da, chiar \n seara \n care m-ai p`r`sit. De
asta te-ai \nfuriat atât de tare, Cat, pentru c` m`
doreai, cu toate c` m` urai.
El se \n[ela, dar ea nu-i putea spune asta. Nici
c` fusese obsedat` de imaginea lui foarte mult
timp, nici asta nu putea recunoa[te. Nici c` anii
care trecuser` nu stinseser` aceasta pasiune pen-
tru el [i c` fusese de ajuns o s`pt`mân` pentru
ca totul s` re\nvie cu [i mai mult` for]`.

100
Capitolul 6

Casa era cufundat` \n lini[te, fiind luminat`


doar de o lamp` de pe holul care ducea spre
scar`. Karen, fata care avea grij` de Jenny, se cul-
case [i ea.
– Toat` seara n-ai f`cut decât s` m` provoci,
Catlin, \i spuse el prinzându-i mâna. De fapt, tu
[tii asta prea bine, pentru c` o faci \n mod
con[tient. Câ]i aman]i ]i-au trebuit, Cat, pentru
ca s`-]i recape]i \ncrederea \n tine?
– Nici tu n-ai fost mai prejos, cred c` te-ai
culcat cu sute de femei pentru a-]i satisface
orgoliul.

101
– Catlin, nu m` provoca. V`d c` ace[ti [ase
ani care au trecut nu te-au \nv`]at s` fii dis-
cret`. Conal o trase spre el, iar ea-[i sim]i
trupul care parc` deodat` ren`[tea la via]`. Dar
controlul de sine \ncepu s` func]ioneze [i reu[i
s` reziste impulsului de a se lipi de trupul lui
[i de a da frâu liber pasiunii. O s` m` faci s`-mi
pierd min]ile, Catlin, cred c` o s` reu[e[ti,
spuse Conal, apoi urc` sc`rile spre apartamen-
tul lor.
Cat trecu pe la Jenny, amintindu-[i frânturi
ale discu]iei din seara aceea, avute cu Maxie,
dar nu putu trece peste imaginea Belindei
Scargill, cu p`rul ei scurt ro[u, cu trupul
sub]ire, voluptuos [i unduitor ca al unei
tigroaice. Ochii ei mari, alba[tri, se opreau de
multe ori asupra lui Catlin, [i i se adresa cu un
aer de superioritate amestecat cu dulceg`rie,
care pe ea o scotea din min]i. Belinda reprezen-
ta ceea ce [i-ar fi dorit ea s` fie [i asta o f`cea s`

102
se simt` prost \n prezen]a ei, [tiind c` niciodat`
n-ar putea ajunge astfel. Iar Belinda f`cea totul
\n mod con[tient. Toat` lumea [tia c` este
amanta lui Conal, iar cei din jur se mirau c`
so]ia lui nu este con[tient` de asta. Cat \[i
amintea [i acum [oaptele care \ncetau când
ap`rea ea pe undeva, aluziile fine, privirile cu
sub\n]eles.
Iar acum, cine [tie din ce motive, Conal \[i
voia iar so]ia. Catlin cochet` pe moment cu
ideea de a-l scoate din min]i [i apoi de a-l l`sa
balt`, umilindu-l cu fiecare vorb`, la fiecare pas.
Dar asta numai pe moment, c`ci ei nu-i pl`cea
s` nec`jeasc` pe nimeni. Oft` [i se \ntoarse pe
alt` parte, \nchise ochii [i se for]` s` respire
adânc, pentru a adormi. Dar somnul refuza s`
apar`, Cat amintindu-[i cât o chinuise acest
b`rbat \n trecut. Dar de ce oare insistase ca ea s`
se \ntoarc`? Era clar c` acum când o rev`zuse, o
dorise pentru c` ar`ta cu totul altfel, era ele-

103
gant` [i sofisticat`, o prad` demn` de un astfel
de vân`tor. Putea oare s`-i spun` c` sub aerul
acela de femeie sofisticat` se mai afla \nc` acea
fat` simpl` [i inocent` care-l p`r`sise cu [ase ani
\n urm`? Dar ea de ce alesese oare s`-[i
petreac` ace[ti ani ca o c`lug`ri]`? Crezuse la
\nceput c` o f`cea numai din cauz` c` violul o
f`cuse s` se team` de sex, dar acum realiza c`
nu era doar atât. Conal \[i pusese amprenta
asupra sufletului ei, \ncât nu mai putea s`
iubeasc` alt b`rbat. Fuseser` câ]iva b`rba]i pen-
tru care sim]ise o mic` scânteie de atrac]ie, dar
nu mersese prea departe cu ei, poate din cauza
aceleia[i re]ineri.
Maxie, care sosi \ntr-o ma[in` ro[ie, sport, \i
\ntrerupse gândurile.
– Draga mea! exclam` ea, am venit, Cat.
Maxie \[i p`strase acel aer candid pe care-l avu-
sese \n copil`rie, gândi Catlin. {tiai c` so]ii no[tri
sunt la o \ntrunire ast`zi?

104
– Nu, n-am [tiut, eu nu [tiu programul lui
Conal. Fetele \ncepur` s`-[i aminteasc` cât de
frumoas` fusese prietenia lor \n copil`rie, cât
de loiale \[i fuseser` una alteia. Maxie, care vor-
bea \ntruna \i povesti despre vila \n care locuia
cu so]ul ei, aflat` \n zona pr`pastiei Titirangi,
locul \n care cre[teau vesti]ii arbori de kauri.
Singurul inconvenient erau greierii afla]i acolo
\n num`r foarte mare care intrau pe ferestre [i
ajungeau uneori s` acopere podeaua ca un
covor.
– Ieri noapte, unul mi s-a a[ezat chiar pe
c`ma[a de noapte [i am ]ipat cât m-a ]inut gura!
Red mi-a smuls c`ma[a de pe mine [i a omorât
creatura care m` speriase. Oricum, nu-mi con-
vine s` pun plase la ferestrele de la dormitoare.
|n momentul acela intr` doamna Hawk,
menajera, cu b`uturi reci pentru ele.
– Pare foarte dr`gu]`, zise Maxie, eu am un
dragon care m` p`ze[te zi [i noapte, pentru ca

105
nu cumva s` fac ceva care s`-i d`uneze mo[teni-
torului familiei Layton. Dar poveste[te-mi, cum
ai ajuns s` te m`ri]i cu Conal Loring?
Catlin \i povesti totul, dar omise desigur anu-
mite episoade.
– Cat, ce s-a \ntâmplat \n realitate?
– Nu ghice[ti?
– Nu, dar cum a ajuns s` se \nsoare cu tine,
Cat? Trebuia s`-[i dea seama c` nu va merge, erai
doar un copil.
Catlin ridic` din umeri.
– Cred c` nu-[i revenise \nc` dup` moartea
lui Claire, de care a fost foarte \ndr`gostit.
– Catlin, tu \mi ascunzi ceva. Ce te-a putut
determina s` renun]i la c`s`toria cu Conal? C`ci
te cunosc prea bine [i [tiu c` nu e[ti omul care
renun]` prea u[or. Iar Conal, la fel.
– Este vorba despre o femeie numit` Belinda
Scargill.
Maxie se \ncrunt`.

106
– N-am auzit de ea. Cum arat`?
Catlin i-o descrise cu am`nunte.
– Biata de tine, nu-i de mirare c` ]i-ai luat
lumea \n cap! Dar important este c` acum te-ai
\ntors.
– |ntoarcerea mea nu este definitiv`.
Maxie o privi surprins`.
– {i ai de gând s`-l la[i \n bra]ele Moyei? De
fapt, ar cam trebui s` dai totul uit`rii, Cat. Asta a
fost cu mul]i ani \n urm`, iar el n-a putut rezista
tenta]iei, c`ci probabil tipa l-a urm`rit pas cu
pas.
– Cum ai proceda dac` Red ]i-ar fi necredin-
cios?
– Asta este cu totul altceva, cred c` l-a[
omor\! Dar tu nu-l po]i \nvinui pe Conal, c`ci
n-ai fost aici timp de [ase ani. A avut [i el o
leg`tur` ocazional`. Crede-m`, Cat, eu \l
cunosc de patru ani [i n-am auzit c` ar fi vreun
cuceritor.

107
– Pe lâng` Moya, o mai are [i pe Angela
Perrot, insist` Cat cu \nc`p`]ânare.
– Toat` lumea [tie c` Emily Loring i-a cam
b`gat-o pe gât, dar n-a avut mare succes, ca [i cu
celelate fete pe care i le-a prezentat. El nu vrea
s` se rec`s`toreasc`.
– Nici n-ar putea, c`ci nu este divor]at.
– De ce nu?
– Probabil i se pare mai sigur s` fie \nsurat, ca
s` scape de Moya [i altele de teapa ei.
Maxie, care o privea lung, \i spuse:
– Dar v`d c` ai ceva \mpotriva b`rbatului `sta,
de[i \l iube[ti foarte mult!
– Eu nu... de fapt, \l ur`sc, izbuti Catlin s`
\ngaime, apoi, dup` ce realiz` ce spusese, \[i
\ngrop` fa]a \n mâini. De fapt, cred c` ai drep-
tate, Maxie, am f`cut o fixa]ie pentru prima mea
dragoste.
– Nu crezi c` ar trebui s` fie [i ultima, Catlin?
C`ci el se pare c` te iube[te.

108
– Maxie, pe tine te-ar face fericit` o c`s`torie ca asta?
– Nu cred, zise Maxie oftând. Dar voi v`
potrivi]i, v` st` foarte bine \mpreun`, Cat. Iar el
pare foarte \ndr`gostit de tine.
Cele dou` fete r`maser` \mpreun` toat`
dup`-amiaza, amintindu-[i de cele \ntâmplate \n
copil`rie.
– O, Cat, spuse Maxie \ntr-un târziu, mi-a
f`cut atât de mult` pl`cere re\ntâlnirea cu tine!
Mi-a[ dori s` r`mâi aici, c`ci de[i am o mul]ime
de prietene, de tine m` simt mult mai apropiat`.
– Nici nu m` gândesc, dar \]i promit c` voi
]ine leg`tura cu tine.
Se desp`r]ir` [i Catlin intr` \n cas`. Menajera
familiei Loring o anun]` c` sunase Emily de la
spital [i ceruse s` i se aduc` ni[te c`r]i, o alt`
c`ma[` de noapte [i lenjerie, iar Conal lua \n
seara aceea masa cu un prieten, a[adar singura
care ar fi putut merge la spital era ea. Lu` ma[ina
doamnei Loring [i merse s` rezolve problema.

109
– Ar`]i bine, Emily, \i spuse ea când o v`zu.
– M` simt foarte bine, fu r`spunsul lui Emily.
Ce face Jenny? C`ci pe Conal l-am v`zut [i nu-mi
place cum arat`, cred c` este bulversat de venirea
ta aici. Apropo, de ce te-ai \ntors, Catherine?
Catlin clipi de câteva ori c`ci nu-i venea s`
cread` c` soacra ei \i spunea toate acestea cu un
aer atât de calm.
– Am venit pentru bani, dar n-a[ fi f`cut-o
dac` nu m-ar fi for]at Conal. De fapt, vorbim
despre banii mei, Emily. Oricum, dup` ce-i voi
primi voi cere \nlocuirea lui ca tutore, cu altcine-
va mai pu]in implicat.
Emily pufni \n râs.
– Chiar crezi \n ceea ce spui, Catherine?
Draga mea, banii l`sa]i de tat`l t`u au fost de
mult \nghi]i]i de datorii, iar tu ai tr`it din banii
lui Conal, to]i ace[ti ani.
Catlin sim]i c`-i piere tot sângele din fa]`,
continuând s` asculte exclama]iile soacrei sale.

110
Dar la un moment dat realiz` c` aceasta o
privea f`r` a mai spune nimic, de parc` [i-ar fi
dat seama c` a spus ce nu trebuia. Catlin
deschise u[a [i ie[i, auzind-o pe Emily strigând
\n urma ei. Se \ndrept` spre biroul avocatului
ei, Stretton, \n dorin]a de a afla adev`rul, ori-
care ar fi fost el. Acesta o a[tepta, la fel [i Conal
care se afla \n biroul avocatului, ca din \ntâm-
plare.
– Catlin, spuse Stretton, te rog s` iei loc [i s`
bei o cafea.
– Domnul Stretton mi-a spus c` din nefericire
ai fost informat` despre starea real` a averii tale,
interveni [i Conal.
Abia \n momentul acela Catlin realiz` cu cât`
disperare \[i dorise ca lucrurile s` nu fi stat a[a.
–Da, de asta sunt aici, a[ vrea s` [tiu care este
situa]ia mea financiar`.
Mai apoi, dup` ce [ocul trecu, ea \n]elese c`,
de fapt, nu st`tea chiar r`u. La \nceput, \i mai

111
r`m`sese o sum` foarte mic`, dar, datorit` felu-
lui \n care Conal o administrase, ajunsese s`
creasc` destul de mult.
– Vei ajunge o tân`r` destul de bogat` dac`
lucrurile continu` astfel, \i spuse domnul
Stretton.
– {i de unde am primit bani pân` acum?
– Am c`zut de acord cu domnul Loring ca el
s` te finan]eze, pân` ce afacerile tale se vor pune
pe picioare.
– {i, desigur l-a]i informat permanent \n
leg`tur` cu tot ce am f`cut, nu?
– Nu i-am transmis decât c` e[ti fericit` [i
mul]umit`.
– V` mul]umesc, domnule Stretton, \i spuse
Catlin, apoi se ridic`, urmat` de Conal. El o con-
duse la ma[in`, iar când ajunser` acas`, o duse
direct \n camera ei, ba \i aduse chiar [i un pahar
cu lapte pe care ea-l b`u, sim]ind c` o putea
ajuta s` scape de frisoanele care o cuprinseser`.

112
– |ncearc` s` dormi, \i spuse el [i Cat \l ascult`.
Se trezi la apusul soarelui, dar nu cobor\
din pat ci mai r`mase a[a \n lini[te, cu ochii
a]inti]i pe fereastr`. O auzi pe Jenny râzând
fericit` pe paji[tea din fa]a casei, jucându-se
cu câinele ei, Patch. Catlin zâmbi amintindu-[i
figura feti]ei \ngropat` \n blana câinelui. Dar
ea nu putea \n momentul acela s` se gân-
deasc` decât la situa]ia cel pu]in ciudat` \n
care se afla. Oare Conal pl`nuise s` se
foloseasc` de datoriile ei pentru a o aduce \n
patul lui? Respinse imediat acest gând, nu era
Conal cel de acum b`rbatul care s` fac` asta.
Era prea \ncrez`tor \n atrac]ia lui masculin` ca
s` fac` uz de asemenea arme. Era sigur c`
oricum, mai curând sau mai târziu, ea va sfâr[i
prin a-i c`dea \n bra]e. Catlin auzi o u[` care
se deschise [i ap`ru Conal, cu un zâmbet
foarte larg.
– Am crezut c-o s` dormi pân` diminea]a,

113
zise el. A[a cum e[ti acum nu ar`]i de mai mult
de [aisprezece ani, murmur` el \ndep`rtându-i
o [uvi]` de pe frunte.
– Conal, mi-ai fi spus care era adev`rat` mea
situa]ie?
– Nu.
– De ce, Conal? Nu crezi c` trebuia s` [tiu?
– C` ai primit bani de la mine? Dar ce altceva
puteam s` fac? Aveai doar optsprezece ani, f`r`
familie, f`r` prieteni care s` te ajute. Oricum, nu
mi-a[ fi \nchipuit c-ai ajuns tocmai \n Australia.
Am fost foarte \ngrijorat din cauza ta, c`ci nu
[tiam unde te aflai.
– Am plecat tocmai acolo ca s` scap de tine, de
mama ta, de Belinda Scargill... Mi-a pl`cut Australia.
– {i abia a[tep]i s` te \ntorci acolo.
– A[a este.
Conal se \ndrept` spre fereastr`. Catlin
\nchise ochii dar imaginea lui, \nalt, zvelt, cu
picioarele lungi, cu p`rul negru, \i r`mase \n

114
minte. Conal \nota foarte mult, tocmai pentru
a-[i p`stra forma fizic`. El se \ntoarse [i o privi.
– Dup` ace[ti ani de desp`r]ire, \mi place mult
felul \n care ai evoluat, Catlin. E[ti o tân`r` fru-
moas`, inteligent`, cu t`rie de caracter. E[ti proba-
bil cea mai bun` investi]ie pe care a[ fi putut-o face.
– Conal, unde erai când te-a sunat mama ta
de la spital?
– Eram cu Moya, Cat.
– |n]eleg, spuse ea.
– Nu, nu cred c` po]i \n]elege asta. Am invitat-o
la cin`, apoi am condus-o acas` [i i-am spus c`
de acum \nainte nu ne mai vedem.
– Sper c` nu din cauza mea.
– Nu, totul s-a terminat \nainte de \ntoarcerea
ta, este drept. Moya cunoa[te regulile jocului, iar
eu n-am fost nici primul [i \n mod sigur nici
ultimul b`rbat din via]a ei.
– Am avut impresia c` te iube[te. Dar cu
Angela ce-ai f`cut? {i ea te vrea.

115
Conal \[i trecu bra]ele pe sub mijlocul ei [i o ridic`.
– Angela este alegerea mamei mele, spuse
el cu blânde]e. Nu m-am culcat cu ea, nu i-am
f`cut nici o promisiune. Cat, chiar ur`[ti mult
femeile care au ceva \n comun cu mine? Dac`
nu te-a[ cunoa[te, a[ crede c` e[ti geloas`.
– Nici vorb`, eu nu sunt geloas`!
– Eu sunt, Catlin, spuse el spre uimirea ei, [i
zâmbi când \i v`zu figura surprins`. Sunt gelos
pe fiecare b`rbat care te-a avut astfel, stând
neajutorat` \n patul lui. Atunci când pretinzi
c` te-am violat eram atât de furios, dar nu atât de
pierdut \n furia mea \ncât s` nu v`d ce femeie
senzual` e[ti, Cat. Nu voi uita niciodat` reac]ia
ta când ai v`zut ce \nsemna dragostea. Mi te-ai
abandonat total, iar eu, ca un prost ce-am fost,
n-am f`cut altceva decât s` te r`nesc.
– Dragoste, spui? Aceea n-a fost dragoste, Conal. Erai
\nfuriat [i m-ai violat, pentru c` ai vrut s` m` pedepse[ti
pentru \ndr`zneala de a fi ridicat tonul la tine.

116
– Mda, poate a[a a \nceput, dar curând am
uitat amândoi ce s-a \ntâmplat, nu?
Conal \i atinse u[or um`rul, netezindu-i
pielea atât de pl`cut` la atingere. Buzele lui
\ncepur` s`-i exploreze trupul, fiecare punct
sensibil, atingându-i sânii. Iar ea [tia de acum
care va fi reac]ia ei la atingerea lui. Se va sim]i
abandonat` a[a cum o descrisese el.
Amintirea acelei pasiuni vinovate \i st`ruia \n
minte.
– Conal, \nceteaz`, nu pot suporta atingerile
tale!
Conal ridic` o secund` capul [i o privi, dar
mâinile lui continuau s`-i traseze linia
sânilor.
– Biat` Cat, de ce nu vrei s` recuno[ti c` m`
dore[ti la fel de mult cum te doresc [i eu?
– Pentru c` nu este adev`rat! izbucni ea.
Conal \i prinse cu o mân` coama de p`r,
for]ând-o s` lase capul pe spate, [i s`-[i

117
expun` gâtul [i sânii privirilor lui lacome.
Lumina care b`tea din tavan se reflecta \n ochii
ei. Catlin \ntoarse capul pentru a evita acele
buze [i mâini care o torturau. El d`du cu o
mi[care plapuma la o parte [i o strivi cu trupul
lui.
– O s` te fac eu s` recuno[ti, o amenin]`
el.
Cat se \mpotrivi la \nceput, dar capitul` la un
moment dat, preferând s` \nchid` ochii, pentru
a nu-i vedea privirea batjocoritoare. Dar nu
putea preveni efectele pe care le producea miro-
sul lui masculin [i \ncetul cu \ncetul ced`. Timp
de [ase ani refuzase s`-[i aminteasc` cum fusese
\n acea noapte, dar reu[ise numai s`-[i reprime
amintirile, nu s` le [i ucid`. Iar acum capitul`,
\mbr`]i[ându-l.
– Te doresc, Cat, \i [opti el, m` vei scoate din
min]i, dulcea mea povar`, dac` nu m` vei l`sa s`
fac dragoste cu tine.

118
– Ai ob]inut ceea ce ai dorit ultima dat`.
– Da, dar am regretat asta din plin. Conal \i
eliber` umerii de bretelele sub]iri ale c`m`[ii
de noapte, l`sându-i sânii expu[i privirilor [i
gurii lui. Se purt` cu mult` blânde]e, de parc`
ar fi vrut s` n-o sperie, [i o mângâie cu mâini [i
gesturi de expert. Câte alte femeie nu se
aflaser` astfel abandonate \n bra]ele lui, \n timp
ce el le explora trupurile? Cat \[i \ncle[t`
mâinile pe umerii lui. Valuri de c`ldur` emanau
din trupul ei la atingerea lui. Se abandon` total
senza]iilor.

119
Capitolul 7

{i atunci se auzir` pa[i pe coridor [i vocea


lui Jenny care striga cât o ]inea gura. Nici unul
din ei nu apuc` s` reac]ioneze, u[a se
deschise iar Jenny n`v`li \n camer` l`sându-i
lui Conal doar timpul necesar pentru a o
acoperi pe Cat. Dar ireparabilul se produsese
deja c`ci feti]a \i v`zuse s`rutându-se. Conal
cobor\ din pat, \[i trecu mâinile prin p`r [i se
adres` feti]ei:
– Ar trebui s` a[tep]i s` fii invitat`, Jenny, nu
s` n`v`le[ti astfel \ntr-un dormitor.

120
– N-am [tiut c` e[ti aici, spuse feti]a, care
nu-[i lua ochii de la Cat ghemuit` sub pla-
pum`, ru[inat` [i furioas` pe ea. |mi pare
r`u, Cat. Dar de acum cred c` o s` r`mâi cu
noi, nu-i a[a? Acum e[ti cu adev`rat so]ia lui
tata.
– Pentru moment, da.
Spunând aceste vorbe \l privi pe Conal [i
observ` cum privirea i se umbri de triste]e.
– Dar \l s`rutai, Catlin, nu se l`s` Jenny.
Nu-i a[a, tat`? De ce nu vrei s` r`mâi, Catlin? O
s` fiu foarte cuminte, \]i promit. Nu-mi pas` ce
spune Joanne, nu e[ti mama vitreg` cea rea din
pove[ti.
– O, draga mea, spuse Catlin, nu din cauza ta
nu r`mân. Eu te iubesc [i te plac foarte mult...
Lui Cat \i pieri glasul. Se uit` la Conal pentru ca
acesta s`-i vin` \n ajutor, dar el se afla deja \ntr-un
col] al \nc`perii [i refuza s-o ajute, sau poate nu
era capabil s-o fac`.

121
– {i atunci, de ce nu r`mâi, Cat? Tata vrea s`
r`mâi, mi-a spus-o! Iar eu vreau s` fii mereu aici,
cu mine.Tu schimbi atmosfera din casa asta.
– Vino \ncoace, Jenny, spuse Catlin [i \ntinse
bra]ele spre feti]`.
Dar Jenny nu se apropie de ea, r`mase
nemi[cat`, cu o privire de adult r`nit.
– Patch m` a[teapt`, zise ea la un moment dat
[i se repezi afar`.
Catlin \[i mu[c` buzele apoi \[i \ngrop` fa]a \n
pern`.
– La naiba! La naiba! Ridic` apoi capul [i i se
adres` lui Conal: Vezi unde ne-a dus impruden]a
ta? De ce naiba nu m-ai l`sat singur`, Conal? A
trebuit s` m` aduci pân` aici ca s` r`ne[ti acest
copil [i s`-mi strici mie via]a! {i mai cred c` [i
stopul cardiac suferit de mama ta are aceea[i
cauz`!
– Crezi c` eu nu m-am gândit la toate astea?
|n privin]a mamei nu trebuie \ns` s`-]i faci

122
probleme, ea a avut \ntotdeauna tensiunea
mare, iar acest infarct era inevitabil, era doar o
chestiune de timp. Iar acum [i-a revenit complet,
deci nu mai sunt probleme.
– {i Jenny?
– Ca [i mama, \[i va reveni [i ea. Cu toate
astea, mai sper c` va reu[i s` te conving` s`
r`mâi.
– De ce s` r`mân, Conal?
– Pentru c` e[ti so]ia mea [i nu cred c` n-am
putea fi un cuplu fericit. E[ti, acum, femeia
potrivit` pentru a sta al`turi de mine, iar Jenny
este \ndr`gostit` de tine.
– Asta pentru c` mama ta nu se mai poate
ocupa de problemele casei, iar tu nu ai chef s`
treci printr-un divor] \nainte de a te c`s`tori cu o
femeie potrivit`. Da, \n]eleg ce dore[ti tu, \ntre-
barea este ce-mi po]i oferi mie?
– Bani, spuse el cu o voce sugrumat`. {i
dragoste... Conal o prinse de umeri tr`gând-o

123
spre el, iar c`ma[a ei de noapte se ridic`
expunându-i picioarele. Ar`]i, spuse el cu satis-
fac]ie, ca un model care pozeaz` pentru revistele
sexy.
– Fii atent la vorbele pe care mi le spui, \l pre-
veni Cat.
– Cat, [tiu c` m` ur`[ti foarte tare, dar de fapt,
m` dore[ti [i mai tare [i asta te sperie, nu-]i po]i
controla propriile senza]ii. Ai sim]ul posesiunii
foarte dezvoltat, ca [i mine de altfel, c`ci de ce ai
fi \ncercat s` m` scapi de toate femeile din via]a
mea a[a cum ai f`cut-o? Le-ai f`cut atât pe Angela
cât [i pe Moya s` \n]eleag` c` nu au nici un viitor
al`turi de mine. Numai din gelozie? Dar trupul te
tr`deaz`, Cat, nu mai \ncerca s` te ascunzi de
mine. Nu voi profita de tine, voi a[tepta pân` te
vei hot`r\ s` r`mâi cu mine [i numai atunci vom
face dragoste.
Conal p`r`si \nc`perea, iar Catlin r`mase
nemi[cat`, cu ochii \n tavan. |ntoarse apoi

124
capul [i-[i atinse obrazul de perna rece. Cum
putuse el s`-i spun` asemenea lucruri? |i vor-
bise de dorin]a ei sexual`, dar nu fusese
con[tient de faptul c` glasul lui tr`da o dorin]`
la fel de intens` ca a ei, pe care [i-o \nfrâna
acum numai printr-o voin]` puternic`. Câteva
minute cochet` cu ideea c` ar fi bine s`-l
seduc`, s` se strecoare \n patul lui goal`, la
miezul nop]ii, dar \[i spuse c` ar fi un act
necugetat. Poate era mai bine s` fac` un du[,
s`-[i schimbe c`ma[a de noapte [i s` refac`
patul \nainte de culcare. Se zvârcoli \n pat c`ci
somnul refuza s` vin`, [i auzi u[a dintre
camerele lor deschizându-se \ncet. R`mase
nemi[cat` de parc` ar fi avut vreo nedumerire
referitoare la cel care intrase. Conal nu f`cu nici
un zgmot, iar ea \i sim]i prezen]a lâng` patul ei.
El \i atinse fruntea \ncet [i o s`rut`, apoi p`r`si
\nc`perea la fel de repede, f`r` zgomot. Cat
r`mase cu ochii deschi[i \n \ntuneric. Ce \nsem-

125
gianninajollys

nase acea mângâiere? Oare se gândea la ea a[a


cum se gândea la Jenny, cu duio[ie, ca la cine-
va care-]i este drag [i sim]i nevoia s`-l protejezi?
Sau \i p`rea r`u de ea [i de visurile ei de inde-
penden]`? |n nici un caz nu se gândea c` o
s`rutase pentru c` o iubea. C`ci dac` era a[a, ea
trebuia s` \n`bu[e imediat acest sentiment,
inima lui Conal fiind \ngropat` al`turi de mama
lui Jenny. Dar auzi la un moment dat vocea
feti]ei care-[i chestiona tat`l:
– Crezi c-o s` r`mân`, tat`? De ce vrea s`
plece? Este mama mea vitreg` [i trebuie s` stea
aici, cu noi. Iar mie mi-a spus c`-i place aici. Tu
nu vrei s` plece, nu-i a[a, tat`?
– Nu, nu vreau, fu r`spunsul lui.
– I-ai spus asta? Poate c` nu [tie ce gânde[ti
tu. Dar de ce a plecat când eram eu mic`, tat`?
– Ar fi mai bine s` mergem s` vedem ce
r`spuns \]i va da ea, zise Conal [i \mpreun` cu
feti]a intr` \n camera lui Cat.

126
– Cat, noi te vrem aici, cu noi, \n permanen]`,
vorbi el, iar feti]a repet` cu gl`sciorul ei sub]ire
[i vesel ca de clopo]el:
– Mam`, noi te vrem aici, cu noi, tot tim-
pul.
Cat sim]i c` se sufoc`. Nu [tia ce s` r`spund`.
O strângea pe Jenny la piept, leg`nând-o, cum
f`cea atunci când feti]a era mai mic`.Trupu[orul
ei mic [i pl`pând i se ml`dia pe piept ca o dulce
povar`, iar bra]ele [i picioarele ei mici [i gr`su]e
p`reau nespus de pufoase [i delicate. N-avea
nici un rost s`-[i mai aminteasc` acum de câte
ori fusese exasperat` [i iritat` de capriciile
pu[toaicei, dar vremurile acelea erau de mult
apuse, cel mai important lucru fiind acum c`
feti]a o voia ca mam`. O s`rut` ap`sat pe
obr`jorii buc`la]i.
– S` nu plângi, Jenny, o implor` ea. Am s`-]i
scriu [i tu va trebui s`-mi trimi]i poze [i desene
colorate.

127
– Tu miro[i foarte frumos \ntotdeauna, spuse feti]a.
– Da, a Fiji, complet` Conal. |]i mai aminte[ti,
eu ]i-am cump`rat prima sticl` de parfum din
via]a ta. }in minte [i acum.
– Se poate, zise Catlin care \ncerca s` par` cât
mai deta[at`.
Coborâr` pentru micul dejun pe care-l luar`
\ntr-o atmosfer` foarte vesel`, dup` care Cat
sp`l` vasele iar Jenny le [terse. Era vineri, o zi
foarte frumoas`, cu mult soare, a[a c` Jenny [i
Conal \notar` \n apa \nc`lzit` a piscinei, iar Cat
se bronz`. Aduse apoi o can` cu suc de porto-
cale, tocmai când de undeva, de dup` copacii
din jurul piscinei, ap`rur` fra]ii Perrot.
– Ce face]i, dragii mei? Tu mai e[ti \nc`
aici? \ntreb` Angela, contrariat` de prezen]a
lui Cat.
|n timp ce turna sucul de portocale Cat o privi
pe Angela [i remarc` excep]ionala ei frumuse]e.
Chiar [i \n lumina soarelui tenul ei era perfect,

128
iar machiajul f`r` nici un defect. Angelei \i lipsea
acea senzualitate care abunda la Moya [i p`rea
oarecum lipsit` de via]` \n compara]ie cu aceas-
ta, dar era o femeie foarte frumoas`. {i fratele ei
ar`ta bine [i era mult mai inteligent [i mai plin
de via]` decât sora lui. Poate c` era chiar prea
plin de via]`, c`ci lui Cat nu-i pl`cea cum se uita
la picioarele ei. Angela, care observ` [i ea
privirile insistente ale fratelui s`u \i spuse:
– Nu-]i este rece a[a, Catlin? Se vede c` vii
dintr-o clim` mai blând`.
– Mi-a pl`cut [i vremea de aici, zilele au fost
\nsorite de când am venit, iar nop]ile atât de fru-
moase.
Angela o fix` cu privirea dar nu mai spuse
nimic c`ci Conal ap`ru chiar atunci, cu pahare
pentru musafiri.
Biata Angela, gândi Catlin, \l prive[te a[a cum
probabil c-o f`ceam [i eu cu [ase ani \n urm`.
Dar dup` dou`zeci de minute n-o mai

129
comp`timi. Angela vorbea mai mult cu Conal [i
Lee, ba chiar [i cu Jenny, despre locuri [i per-
soane complet str`ine ei.
– N-ar trebui s` m` la[i s` vorbesc atâta,
Conal, [tiu c`-]i place s` auzi tot felul de pros-
tioare de la mine, dar pe Cat o plictisesc toate
astea.
– Nu, nici vorb`, [i de altfel nici nu mi-am
\nchipuit c-o faci deliberat, nu?
Uluit` de acest r`spuns nea[teptat, Angela
r`mase f`r` replic`, privindu-i pe cei doi care
pufniser` \n râs.
– Nu, nici vorb`, dar nu contenea s-o
priveasc` pe Cat printre genele ei lungi, iar dup`
câteva minute cei doi fra]i se hot`râr` s` plece.
Conal, vii sâmb`ta viitoare la aniversarea lui
Marriot?
– Da, venim, fu r`spunsul lui.
– Bine, ne vedem atunci, mai reu[i Angela s`
\ngaime.

130
Capitolul 8

Vizita pe care i-o f`cur` lui Emily la spital


decurse destul de bine, c`ci aceasta nu mai f`cu
nici o aluzie la vizita anterioar`.
– Cred c` dac` ai cunoa[te-o mai bine pe
mama ai ajunge s-o \ndr`ge[ti, spuse Conal.
– Eu o cunosc destul de bine, iar ea nu-[i
dore[te s` m` cunoasc`, de fapt nu avem nimic
\n comun.
– Ne ave]i pe mine [i pe Jenny, iar mama se
simte vinovat`, este con[tient` c` te-a judecat
gre[it [i vrea s` \ndrepte situa]ia. |]i cer prea
mult dac` te rog s`-i oferi \nc` o [ans`?

131
– Bine, consim]i Cat.
Conal puse un disc, apoi veni \napoi spre
sofaua pe care se afla ea, o lu` dup` umeri, [i o
trase spre el \ncât capul ei s` se rezeme pe
um`rul lui. Catlin nu mai avu puterea s`
riposteze c`ci muzica aceea \ncânt`toare care
r`zb`tea din camera de zi o fermeca. De fapt, era
con[tient` c` pe zi ce trecea devenea tot mai
ata[at` de Jenny, tot mai \ndr`gostit` de Conal [i
se bucura de aspecte ale vie]ii de care nu mai
sperase s` se bucure. Acum [tia c` ar putea g`si
fericirea \n aceast` familie: cu Jenny, cu un
Conal care s-o iubeasc`, chiar [i cu Emily. Poate
c` ea [i Emily nu vor ajunge foarte bune pri-
etene, dar vor reu[i s` se \n]eleag`.
– Conal, te-ai uitat peste eviden]ele
magazinului?
– Da.
– {i ce p`rere ai?
– Ar fi o investi]ie bun`, nu neg.

132
Dup` acea sear` vremea se stric` brusc iar
norii de ploaie se adunar` amenin]`tor dinspre
marea Tasmaniei, aducând seri mai reci, de[i
pl`cute, când se a[ezau cu to]ii \n jurul focului
din c`min.
|n fiecare zi Catlin mergea s-o vad` pe Emily.
Ora pe care o petreceau \mpreun` nu trecea
chiar a[a de repede, dar nu era nici un supli-
ciu.
– Catlin, spuse Emily, n-am avut ocazia s`-mi
cer scuze pentru c` te-am f`cut s` afli atât de bru-
tal despre situa]ia ta financiar`. Am mai gre[it [i
\n alte privin]e.
– Nu mai conteaz`.
– M` tem c` totu[i... [tii, eu am iubit-o pe
Claire ca pe fiica pe care n-am avut-o. Ziua \n
care Conal mi-a m`rturisit c-o iube[te a fost
una dintre cele mai fericite din via]a mea.
Na[terea lui Jenny m-a f`cut cea mai fericit`
femeie din Noua Zeeland`, iar când Claire a

133
murit am fost zguduit` [i mi s-a cl`tinat p`mân-
tul de sub picioare, a[ fi preferat s` mor eu \n locul ei.
– Iar apoi Conal s-a c`s`torit cu mine.
Emily \ncuviin]`.
– Da, tu e[ti o femeie inteligent`, dar eu n-am
\n]eles de ce te-a luat Conal de nevast`.
– Nici eu, admise Catlin cu aceea[i onestitate.
– Poate c` ]i-a intuit poten]ialul, iar mie \mi
pare r`u c` n-am avut aceea[i intui]ie. Acum
câteva zile, Conal mi-a spus c` ai plecat pentru c`
aveai nevoie de timp s` cre[ti [i s` te maturizezi.
A fost adev`rat?
– Da, are dreptate.
– Iar acum vei r`mâne ? A[a mi-a spus Conal,
iar dac` el \[i dore[te ceva, ob]ine.
– De data asta se \n[al`.
– Dac` te ajut` cu ceva, a[ vrea s` [tii c` am de
gând s` m` mut singur` când voi ie[i de aici.
– Cred c` Jenny [i Conal vor avea ceva de spus,
c`ci de fapt, sunte]i adev`rata mam` a lui Jenny.

134
Emily o privi mul]umit` [i-i f`cu semne cu
mâna la plecare, ceea ce \nsemna c` \ncepuse s-o
accepte. Nu se putu ab]ine s` nu cumpere ceva
de pe strada Queen pentru Jenny [i doamna
Jansen, apoi ceva, nu [tia ce anume, o f`cu s`
cedeze impulsului de a se opri la biroul lui
Conal pentru a afla cine era vocea aceea dulce
care-i r`spunsese la telefon. O doamn` elegant`
de vreo patruzeci de ani se dovedi a fi po-
sesoarea vocii. Aceasta reu[i s`-[i ascund` foarte
bine uimirea la apari]ia doamnei Conal Loring.
– Draga mea, ce surpriz` pl`cut`! spuse Conal
[i o s`rut` pe obraz. Te rog s` intri. Am o or`
liber` [i vreau s-o petrecem \mpreun`.
– Mama ta mi-a spus c` este de acord cu
rela]ia noastr`, se pare c` am reu[it s-o conving
c` nu sunt chiar o catastrof`. Mai r`mâne ca tu s`
m` convingi c` trebuie s` r`mân.
– Va trebui s-o faci, oricum, dar nu te voi
for]a, tu singur` trebuie s` iei o decizie.

135
Peste câteva minute se aflau \n Jaguar, \n
drum spre Harbour Bridge. O ma[in` trecu pe
lâng` ei \n mare vitez`, iar Catlin avu ocazia s`
admire [i de ast` dat` cât de bine conducea
Conal. F`r` a se enerva, a[a cum ar fi f`cut orice
b`rbat, el \i f`cu loc celui care se gr`bea atât de
tare. Se l`sase \ntunericul iar luminile de pe mar-
ginea [oselei se aprinser`. |n câteva minute vor
str`luci normal, \[i spuse Cat, vor fi de acel alb
imaculat ca ni[te perle \n[irate pe ambele p`r]i
ale drumului. Catlin ar fi vrut s`-i poat` spune c`
inten]ioneaz` s` r`mân` cu el, dar ceva, poate c`
era mândrie r`nit` o f`cea s` se ab]in`. |n
momentul acela auzi un zgomot puternic, ca de
tun. O ma[in` venea pe contrasens \ndreptân-
du-se spre ei, sc`pat` de sub control, iar luminile
ei o orbir` pe moment. Catlin trase aer \n piept
disperat` iar Conal f`cu o mi[care brusc` pentru
a evita coliziunea. Catlin fu izbit` puternic \n
parbriz. Cu toate acestea, datorit` \ndemân`rii

136
lui Conal coliziunea fu evitat`. Catlin v`zu alte
dou` ma[ini r`sucite [i contorsionate \n mijlocul
[oselei, auzi ]ipete. Conal ap`sase pe frân`, iar
ma[ina lor se opri.
– R`mâi \n ma[in`, spuse el aprinzând
luminile de pozi]ie.
– M` duc s` opresc circula]ia, Conal, \i spuse
ea sco]ând lanterna din compartimentul
m`nu[ilor.
– Bine, Cat, dar te rog, fii atent`.
De fapt, circula]ia se oprise deja, dar Cat con-
tinua s` semnalizeze cu lanterna, iar Conal reu[i
s` creeze un culoar prin care ma[inile care se
gr`beau puteau trece evitând locul accidentului.
Curând, lumea se adun` la ma[inile care
intraser` \n coliziune. Nu trecu mult [i ap`ru un
poli]ist.
– V` mul]umesc, domni[oar`, a]i procedat
foarte bine, \i spuse acesta. Unde v` este
ma[ina?

137
– Foarte aproape de locul accidentului.
– Ar fi mai bine s` degaja]i locul cât mai
repede. L`sa]i datele dumneavoastr`, pentru
informa]ii.
– S` mergem, Cat, spuse [i Conal care \ncer-
ca s`-[i ascund` mâinile murdare de sânge. Este
foarte clar ce s-a \ntâmplat, dar exist` deja un
mort, doi r`ni]i grav [i al]ii cu fracturi, b`nuiesc.
Catlin \i \ntinse o batist`, gândindu-se cu dis-
perare c` puteau fi ei cei mor]i dac` el n-ar fi
dovedit atâta aten]ie [i \ndemânare. Sau ar fi
putut muri doar Conal, iar ei i-ar fi fost imposi-
bil s` continue via]a [tiind c` el nu mai este.
Ap`ru o ambulan]`, apoi \nc` una.
– Vino, Cat, cu cât plec`m mai repede de aici,
cu atât mai bine.
Pe drumul spre cas`, Cat nu-[i lu` ochii de pe
mâinile lui puternice care ]ineau volanul [i se
gândi c` el fusese cel care-i salvase pe amândoi.
Dar tot atât de bine putea fi el cel care s` zac`

138
acum \n mijlocul [oselei, iar energia [i vitalitatea
lui s` fie de mult apuse, [i pe tr`s`turile lui fru-
moase s` se a[tearn` masca mor]ii. Catlin sim]i
lacrimile care-i curgeau pe obraz, c`ci via]a f`r`
Conal i se p`rea de nesuportat.
– G`se[ti ni[te [erve]ele \n compartimetul
m`nu[ilor, \i spuse Conal, ar fi mai bine s`
plângi \n voie, nu are rost s` te re]ii, Catlin, te
vei detensiona mai repede. Când ajunser`
acas`, Conal o for]` s` bea un pahar de coniac.
Dup` ce-l b`u, Catlin, care sim]ea nevoia s` fie
singur` un moment, ie[i \n gr`din`, iar aerul
acela pl`cut de prim`var` [i parfumul florilor
de regina nop]ii, primele din prim`vara asta, o
f`cur` s` mai r`mân` câteva clipe. Apoi, cobor\
câteva trepte spre plaj`. Ra]iunea \i spunea s`-[i
\mpacheteze lucrurile [i s` plece spre
Australia, dar \i era foarte greu s` se decid`.
Apoi \[i spuse c` decizia ei fusese luat` acolo, la
locul accidentului când ma[ina care intrase pe

139
contrasens se \ndreptase spre ei ca o fiar`
dezl`n]uit`, \n c`utare de victime. Se decise s`
r`mân` [i s` se mul]umeasc` cu ceea ce-i va
oferi Conal.
Era o sear` foarte lini[tit`. Soarele apusese
dincolo de portul Manukau, \n nuan]e aurii.
Vulcanul Rangitoto se vedea \n zare, cenu[iu
[i sinistru, de parc` tocmai se preg`tea s`
arunce ceva din m`runtaiele sale. Pe celelalte
insule se vedeau multe lumini]e. De fapt,
\ntunericul se l`sase de-a binelea [i ei \i era
greu acum s` disting` uscatul de insule.
Catlin \[i duse mâinile la fa]` pentru a-[i
st`vili lacrimile care r`m`seser` neplânse.
Gustul deziluziei era \nc` foarte puternic,
probabil nu va ceda niciodat`, pentru c` ea \l
iubea. Se rezem` de trunchiul unui arbore de
pohutakawa, care avea crengile pornite de
jos, \ncât puteau fi folosite ca scaun. Prin
mul]imea de frunze putea totu[i s` vad`

140
stelele. Cu toate c` el se mi[ca foarte \ncet,
Catlin \l sim]i. Nu spuse nimic ci se a[ez`
aproape de ea, \i lu` mâna \n palmele lui mari
[i r`maser` a[a, f`r` nici un cuvânt. Apoi,
dup` câteva clipe, el o \ntreb`:
– Te-ai hot`rât, Cat?
– Da, Conal, voi r`mâne.
Dac` atunci Conal ar fi f`cut vreun gest de
satisfac]ie, ea [i-ar fi schimbat imediat
hot`rârea. Poate c` [i el realizase lucrul acesta
pentru c` \i spuse calm, f`r` nici un fel de
emo]ie.
– Foarte bine, Cat.
– R`mân cu o condi]ie. Renun]i la rela]iile cu
celelalte femei dar eu... nu sunt \nc` preg`tit` s`
fac dragoste cu tine.
– Bine, dar [i tu va trebui s` te descotorose[ti
de iubitul de la Sydney.
– Nu va fi greu, c`ci nu este o problem` s`
scapi de cineva care nu exist`.

141
Conal se ridic` [i o s`rut` cu tandre]e, dar f`r`
pasiune. |i cuprinse b`rbia \n mâini [i o for]` s`-l
priveasc` \n ochi.
–De data asta va merge, Cat. Nu putem uita
ce-a fost, dar cu timpul, vom avea amintiri mai
frumoase.
– {i Jenny va fi al`turi de noi.
– Desigur.
Feti]a se comport` ca un spiridu[ fericit [i
ceru s` poat` s`rb`tori evenimentul. Conal le
duse la un restaurant elegant unde b`ur`
[ampanie [i mâncar` ni[te feluri pe care ea nu le
mai gustase. Fu o sear` foarte pl`cut`, dansar`,
dar Conal era mai rezervat ca de obicei.

142
Capitolul 9

La Marriott nu era nici urm` de Moya


Southcott, dar Angela era absolut uluitoare,
\mbr`cat` \n rochie de m`tase alb` care \i con-
ferea un aer virginal, tentant. Era [i foarte tân`r`
de altfel, [i se remarca din grupul de femei \n
care se afla. De fapt, Angela nu trebuia \nvinuit`
pentru ma[ina]iile lui Emily. Nu-i v`zu pe Maxie
[i pe Red, [i de aceea seara promitea s` fie
extrem de plictisitoare. Asta pân` când ap`ru Lee
Perrot. Catlin \[i c`ut` so]ul din priviri. Acesta
discuta cu o femeie foarte elegant`, cu o talie de

143
viespe [i p`r de culoarea Belindei Scargill. Lee
profit` de ocazie pentru a se apropia de Catlin.
– {tiai c` Angela se simte terorizat` de tine? {i
Moya Southcott, cu toate c` pare mai viteaz`!
Lee o privi admirativ. Lumea vorbe[te c` so]ul
t`u [i-a g`sit, \n sfâr[it, na[ul. Catlin nu putu s`
nu simt` satisfac]ie la auzul vorbelor lui. Este un
b`rbat foarte posesiv, acest so] al t`u, continu`
Lee.
– Iar Angela? Nu vreau s` [tiu c` i-am creat
probleme.
– Este o lec]ie bun` pentru ea c`ci \ncepuse
s` acorde prea mare aten]ie felului \n care arat`
[i s` fie convins` c` numai prin asta poate reu[i
\n via]`.
– Spune-mi, Lee, cu ce te ocupi?
– Sunt avocat, nu am \nc` firma mea, dar \ntr-o
bun` zi...
Catlin se \ntoarse [i v`zu privirea lui Conal
a]intit` asupra lor. Acesta se \ndrept` spre ei, [i

144
f`r` o vorb` o smulse de lâng` Lee, luând-o la
dans, nu f`r` oarecare brutalitate. Cat se
\ncrunt`, c`ci Conal nu avea nici un drept s` se
poarte astfel, s`-[i manifeste \n public drepturile
de so].
– Nu-mi place cum te compor]i, Cat. Lumea
va crede c` nu te pot controla.
– {i asta te-ar deranja prea mult?
– Nu prea, pentru c` eu [tiu bine c` sunt
singurul care s`rutându-te [i atingându-te te
poate transforma \n cea mai ascult`toare
femeie. Iar tu [tii foarte bine c` e[ti femeia
mea. Cu aceste vorbe, Conal o lu` de mijloc [i
o conduse spre un grup de prieteni, dintre
care pe unii ea \i cuno[tea de [ase ani. Catlin
se \ntreb` dac` s` se bucure de acele senti-
ment de satisfac]ie pe care-l sim]ea când le
citea uimirea pe chip, apoi \[i spuse c` poate
merita asta c`ci [ase ani tr`ise \ntr-un chin
cumplit, iar acum venise momentul recom-

145
pensei. Cei de fa]` o priveau, nerecunoscând
copila \nalt` [i timid` din urm` cu [ase ani.
A doua zi diminea]a, se trezi cu o durere teri-
bil` de cap.
– Jenny, adu-i bietei Catlin o aspirin`, are o
durere cumplit` de cap.
– Dar ce se \ntâmpl`? \ntreb` ea contrariat`,
este sâmb`t` [i nu trebuie s` m` scol devreme.
– Ba trebuie s-o faci, c`ci Jenny va petrece
ziua cu Joanne, iar noi vom naviga cu iahtul cu
pânze. Nimic nu este mai bun pentru o durere
de cap, glumi Conal.
– Dar Jenny de ce nu vine cu noi?
Tat`l [i fiica schimbar` o privire.
– Se pare c` ea [i Joanne au f`cut ni[te pla-
nuri pentru ast`zi.
Plecar` spre North Head. Sim]ind r`coarea
vântului care b`tea, Catlin cobor\ s` ia un pulov`r,
ocazie cu care descoperi c` aveau prea mult`
mâncare la bord, lucru care-i d`du de b`nuit.

146
– Cât timp vom fi pleca]i? \ntreb` ea f`r`
introducere.
– Vreo patru zile.
– {i hainele mele, sau voi merge doar cu ce
am pe mine?
– N-o s` prea ai nevoie de haine, Cat, dup`
episodul de asear` am hot`rât c` te-am a[teptat
cam mult. Nu mai suport idio]i ca Lee Perrot
care \ncearc` s`-]i fac` curte, fiecare \n felul lui,
ce-i drept.
– Ai promis c` n-o s` m` for]ezi, Conal.
– N-am nici cea mai mic` inten]ie s` te for]ez,
Cat. Dar oricum, voi a[tepta pân` când ajungem.
– Unde ?
– Vei vedea.
|ncetul cu \ncetul, Catlin realiz` care era locul
\n care urmau s` se opreasc`. Era casa de pe
plaj`, \n care \l surprinsese cu ani \n urm` pe
Conal al`turi de Belinda Scargill, \n patul acela
mare din dormitor.

147
Pe când se preg`tea pentru ancorarea iah-
tului, Conal remarc` a[a, ca din \ntâmplare:
– N-am mai v`zut-o de atunci pe Belinda,
am auzit c` s-a c`s`torit \n Anglia, a[a c` nu
trebuie s`-]i mai faci probleme. Am rugat o
vecin` s` aeriseasc` pu]in casa, a[a c` tu tre-
buie s` duci doar mâncarea, \n timp ce eu voi
ancora iahtul. Catlin f`cu ce i se spusese,
\ntrebându-se dac` b`rbatul a[tepta ca ea s`-i
cad` \n bra]e, ca o iubit` de mult pierdut` [i
reg`sit` \n sfâr[it, palpitând de dorin]`. Cu
atât mai r`u pentru el. Acum, va afla c` va tre-
bui s` lupte pentru ea, de[i el se va folosi de
acea atrac]ie fizic` incontestabil` dintre ei [i o
va for]a s`-i cedeze. Catlin \[i spuse c` ar fi fost
mai bine s` fug` \napoi \n Australia, s` se afle
cât mai departe de el. Faptul c`-[i luase sin-
gur` via]a \n piept o ajutase s` se maturizeze.
Decizia ei de a fugi fusese una corect`. Ceea ce
nu realizase ea era faptul c`-[i bazase noua

148
via]` pe o minciun`. Crezuse c` iubirea ei se
transformase \n ur`. Conal avusese dreptate s-o
oblige s` vin` acas`, pentru c` numai astfel ea
putuse s` se confrunte cu implica]iile faptelor
sale, fiind nevoit` s` se confrunte cu adev`rul.
Rela]ia lor debutase prin viol, dar nu f`r`
atrac]ie sexual`, iar brutalitatea ini]ial` se
transformase \n pasiune [i tandre]e. {i ea
r`spunsese cu pasiune, spre uimirea ei, pân`
când fusese \nsp`imântat` de intensitatea
reac]iilor sale.Tot ce [tiuse pân` atunci despre
rela]ia b`rbat femeie fusese doar din c`r]i, iar
confruntarea cu propria-i sexualitate o
\ngrozise, repugnându-i.
{i desigur mai fusese [i furia fa]` de infi-
delit`]ile lui Conal, ca [i sentimentul de inferi-
oritate pe care i-l inculcase Emily. Iar acum?
Nu mai era cazul s`-[i fac` probleme c` avea
s`-[i piard` individualitatea, c`ci chiar inde-
penden]a ei, cea de [ase ani, dusese la asta.

149
Acum nu mai trebuia decât s` controleze \ncli-
na]ia lui c`tre infidelitate. Pentru prima oar`
\[i dori ca rela]ia ei cu Emily s` fi fost mai
strâns`. Catlin se \ntreb` dac` acum, când era
atât de convins` c` el tot pe Claire o iubea, ei
doi mai puteau construi o rela]ie
satisf`c`toare bazat` pe dorin]a lui [i pe acea
sâcâitoare dragoste a ei? Era clar c` el gândea
la asta, dar r`spunsul trebuia s` vin` de la ea.
C`ci era mai bine s` tr`iasc` al`turi de Conal
decât s` treac` singur` prin via]`. Rolul femeii
\n via]` se gândi ea cu am`r`ciune, este s` dea
totul, s` se ofere pe sine [i s` primeasc` \n
schimb doar firimituri.

150
Capitolul 10

Mâncar` [i b`ur` o jum`tate de sticl` cu vin,


apoi plecar` la plimbare urcând stânca de la
cap`tul plajei, unde se a[ezar` pe iarb` pentru
a privi valurile. Soarele care apusese [i vinul o
f`cur` s` se simt` obosit`. C`sc` de dou` ori,
iar Conal se ridic` tr`gând-o dup` el.
– Po]i dormi pu]in dac` vrei, Cat.
Ea oft`. Cine se credea ea, sperând c`-l va
\mblânzi? Fuseser` alte femei, [i mai frumoase,
care \ncercaser` asta, dar f`r` rezultat.
Ajunser` la casa de pe plaj` [i Catlin se duse

151
direct la dormitorul de alt`dat`, pe care Emily
\l redecorase. Oare schimbase [i patul sau era
acela[i?
– Nu pot, [opti ea [i o lu` la fug` \nainte ca
el s-o ating`.
– Ba o s` po]i, Catlin, spuse Conal [i o opri.
Cat observ` c` el \[i scosese c`m`[a [i o arun-
case pe jos. El st`tea \ntre ea [i soare, cu umerii
lui largi, puternici, gata s`-i \nfrâng`
nesupunerea.
–Te rog s` \n]elegi, Conal, nu pot, nu vreau,
zise ea apoi \ncepu s` lupte ca o pisic` s`lba-
tic`, dar Conal nu ]inu cont de \mpotrivirea ei
[i-i scoase hainele una câte una.
– De ce reac]ionezi a[a, Catlin? Vrei s` pro-
cedez ca acum [ase ani? |]i place brutalitatea?
– Nu, din contr`, sunt teribil de speriat`,
m`rturisi ea.
– De ce? }i-am promis c` nu-]i voi mai face
nici un r`u, Cat, ai \ncredere \n mine. Las`-m`

152
s`-]i demonstrez c` totul poate fi pl`cut al`turi
de mine. Catlin \nchise ochii, temându-se c` el
va vedea adev`rul \n ei. Conal o lu` \n bra]e [i
r`maser` a[a, \mbr`]i[a]i, mult timp. Cat con-
stat` cu mul]umire c` atingerea lui \i f`cea
pl`cere, \i provoca fiori. Dorin]a se n`scu, iar
ea \[i spuse c` era momentul [i ocazia ca totul
s` \nceap` din nou \ntre ei. Conal o s`rut`
\ncet, [tiind c` ea-[i dorea mult mai mult, dar
luând numai ce-i oferea ea. |i explor` trupul cu
mâini experte, iar ea constat`, nu f`r` oarecare
\ngrijorare, c` nu mai era speriat` de propria ei
reac]ie la actul dragostei. Conal era uluit de
intensitatea dorin]ei ei, zâmbind pân` când ea
nu-i mai neg` triumful [i se l`s` dus` pe aripile
senza]iilor. F`cur` dragoste apoi r`maser`
\mbr`]i[a]i, epuiza]i, iar Conal o mai s`rut` o
dat`.
– Acum te-ai convins c` nu te voi mai r`ni
niciodat`?

153
– Poate nu fizic, murmur` ea, sim]indu-se
obosit` de parc` ar fi alergat la maraton.
– A meritat s` te a[tept [ase ani! exclam`
Conal tr`gând-o mai aproape de el. Da, [ase
ani [i patru luni, mai precis. Te-am dorit de
când te-am v`zut prima oar`, \]i aminte[ti? Am
venit pe muntele Fay, de[i nu m` interesa
prea mult ferma tat`lui t`u, iar tu ai venit [i
mi-ai oferit ceva de b`ut. |]i aminte[ti? {i
atunci erai foarte frumoas` [i atât de tân`r`!
Tocmai de aceea, chiar dup` ce ne-am
c`s`torit, am [tiut c` trebuie s` p`strez dis-
tan]a!
– De ce, Conal? suspin` ea. Trebuia s` ne
consum`m c`s`toria, eu am crezut c`-]i dis-
plac, asta era tot.
– S`-mi displaci? Conal izbucni \n râs. Cat,
vino la realitate! Cum puteam s` fac dragoste
cu tine? Erai doar un copil! Aveai [aptesprezece
ani, erai o copil` inocent`!

154
– Cu toate astea te doream, Conal!
– O, Cat, te iubesc atât de mult! Te rog s`
m` ascul]i acum, iubirea mea, voi \ncerca s` fiu
foarte cinstit cu tine. Inten]ia mea a fost de la
\nceput s` te fac s` vii acas` [i s` te ]in aici cât
mai mult timp posibil pentru a te recuceri.
Atunci, am descoprit c` tu nu suportai atin-
gerea mea, [i am fost foarte [ocat, n-am [tiut
cum s` reac]ionez.
Zâmbind, Catlin \l privi printre gene.
– A[a a fost, Conal. Dar nu mi-era team` de
tine, ci m` \ngrozea ideea de a m` d`rui unui
b`rbat. Instinctul meu de conservare \mi
interzicea s` m` mai \ndr`gostesc o dat` de
b`rbatul care m` f`cuse s` suf`r atât. Când
te-am p`r`sit mi-am jurat s` nu m` mai las
vreodat` prins` \n mreje de vreun b`rbat.
– O, draga mea, a[ da orice s` [terg trecutul,
c`ci imaginea ochilor t`i din acele momente pe
care le regret m-a urm`rit \nc` de atunci. Nu-]i

155
gianninajollys

dai seama cât de chinuitor este pentru un


b`rbat s` tr`iasc` al`turi de o femeie care este
a lui \n mod legal, pe care o dore[te cu dispe-
rare, dar nu \ndr`zne[te s-o ating`. Unul dintre
motivele pentru care m-am culcat cu Belinda a
fost tocmai disperarea c` nu voi rezista f`r` s`
fac dragoste cu tine [i c` a[ putea s` te for]ez
cumva, lucru care s-a [i \ntâmplat. {i tocmai
pentru c` tu l`sai impresia c` nu vei fi nicio-
dat` preg`tit` pentru mine, mi-am ie[it din
min]i [i am reac]ionat exagerat. Iar mama n-a
reac]ionat cum a[ fi vrut eu. Desigur, nu i-am
putut face confesiuni, spunându-i cât de mult
doream s` te fac a mea. Conal o trase spre el [i
o mai s`rut` o dat`. |ntotdeauna te-am consi-
derat o floare de munte prea ginga[` pentru a
fi plantat` \ntr-o zon` de deal.
Dormir`, apoi f`cur` dragoste din nou,
Conal ]inând-o \n bra]ele lui puternice. Când
se trezi, Catlin era singur`, apoi \[i aminti

156
pl`cutele momente petrecute cu so]ul ei, zâm-
bind amintirilor. Se sim]i foarte bine realizând
c` st`tea \n puterea ei s` transforme acel b`rbat
puternic, rece, \ntr-un amant pasionat. Ni[te
zgomote care se auzeau din buc`t`rie o f`cur`
s` sar` \n picioare [i s` \mbrace ni[te haine pe
care le avea la \ndemân`. Dup` zece minute
Catlin intr` \n buc`t`rie.
– Bun` seara! spuse Conal, privind-o \ntr-un
fel anume care o f`cu s` ro[easc`. Am preg`tit
cina, mai precis ni[te mâncare chinezeasc`.
Vrei ceva de b`ut?
B`ur` [ampanie, toastar` pentru viitorul
lor, apoi Conal o trase spre sofaua din camera
de zi. Aprinsese focul \n c`min [i r`maser` ast-
fel urm`rind luna care se ridica din mare. –
Catlin, spuse Conal ai vrea s` [tii cum va fi
via]a noastr` de acum \nainte? Va fi numai feri-
cire, vei avea un so] foarte iubitor [i copii,
dac` vei vrea.

157
– Vom vedea, Conal, deocamdat` sunt feri-
cit` cu Jenny pe care o iubesc ca o mam`
adev`rat`.
Catlin l`s` capul pe spate, bucurându-se c`
acum imaginea Belindei Scargill n-o mai
urm`rea, femeia aceea nu mai avea nici o
putere asupra ei; dac` ar \ntâlni-o ar sim]i
poate compasiune pentru ea, sau pentru Moya,
care nu mai aveau nici o importan]` pentru
so]ul ei acum.
– Cat, am crezut c`-mi voi pierde min]ile
atunci când m-ai p`r`sit! Spune-mi, ai avut
mul]i b`rba]i de atunci?
– Adev`rul este c` n-am mers prea departe
cu nici unul dintre ei, m-am oprit la câteva
s`rut`ri. Dar dac` ar fi fost mul]i b`rba]i, m-ai
mai fi iubit, dragul meu?
– Sigur c` da, iubito.Te iubesc pentru c` e[ti
frumoas` [i generoas`, iute la mânie,
inteligent`, practic` [i \nc`p`]ânat`, pentru c`

158
atunci când te privesc sau m` gândesc la tine a[
da orice s` te pot atinge, [i nimic s` nu mai
poat` interveni \ntre noi. Cat, te iubesc atât de
mult!
Pierdut` acum \n magia atingerilor lui,
Catlin se sim]i eliberat` de vechile amintiri,
care nu mai aveau puterea s-o r`neasc`. |ntre
ei se vor a[terne noi amintiri, pl`cute, care vor
[terge durerea celor care-i ]inuser` atât de
mult timp companie. Afar` \ncepu s` bat` vân-
tul, dar \n casa lor se auzeau numai [oaptele
lor de dragoste, era limanul la care ajunseser`
dup` atâtea c`ut`ri.

Sfâr[it

gianninajollys

159

S-ar putea să vă placă și