Sunteți pe pagina 1din 157

gianninajollys

ALICE McGREGOR

Interpretul
de vise
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de
ILEANA DINU

ALCRIS
Romance
gianninajollys

Capitolul 1

|ncordându-se sub greutatea fiicei sale care-i adormise \n


bra]e, Sonny urm` [irul pasagerilor care coborau din avion \n
aeroportul prost luminat din Albuquerque. Jessie, care
\mplinise cinci ani, dormea profund [i, de[i \i era greu s-o duc`
astfel, Sonny privi \n jur dup` doctorul care urma s`-i fie [ef.
Pe m`sur` ce lumea se mai risipi, aten]ia \i fu atras` de un
indian \nalt, care st`tea retras, cu spatele rezemat de u[` [i un
picior lipit de perete, privind-o lung.
U[or speriat`, Sonny strânse copilul la piept. Continu` s`
se uite \n jur, \nchipuindu-[i c`-l va vedea pe Cliff ap`rând din
vreun col]. Dar fostul ei so] nu [tia unde se afla acum. Se
asigurase c` de data asta n-o va mai g`si. Sau nu era a[a?
|[i ap`s` u[or obrazul de p`rul m`t`sos al copilei,
strângând-o \nc` o dat` protector la piept, gest din care [i ea
\ns`[i \[i lu` puterea de a merge mai departe.
6 ALICE McGREGOR

|i mai arunc` o privire indianului, care continua s-o


priveasc`. Oare el era doctorul? |l studie atent de data asta;
purta o o centur` viu colorat` [i o curelu[` albastr` la mân`.
Nu, nu putea fi el. Agen]ia \i spusese c` doctorul Delaney era
din Boston. Acest b`rbat p`rea din partea locului.
Dar b`rbatul \[i cobor\ piciorul \nc`l]at cu cizm` de pe
perete, \[i \nchise capsele buzunarelor de la c`ma[a de blugi
[i porni spre ea. Mai purta [i o jachet` cu franjuri, din piele
maro– \nchis, avea umerii foarte largi [i parc` se leg`na când
mergea.
Poate nu era indian. Avea tr`s`turi regulate, frumoase,
putea fi un american nativ, dar când se apropie, v`zu c` avea
p`rul castaniu– deschis [i ochi alba[tri– cenu[ii.
Venea direct la ea, privind-o atât de intens, \ncât inima
\ncepu s`-i bat` mai tare. De[i se temea, Sonny se \mb`rb`t`
singur`. Acest b`rbat nu putea avea nicio leg`tur` cu Cliff.
Nimeni din anturajul fostului ei so] n– avea habar unde se
afla acum. Nu aveau cum s` afle atât de repede.
Omul se opri \n fa]a ei.
– Agen]ia nu mi-a spus c` asistenta vine cu un copil.
N-avea nici urm` de accent. E[ti Sonny Smith, nu?
– Sunte]i doctorul Delaney?
Sonny r`sufl` u[urat`.
El \i zâmbi, ochii sclipindu-i amuza]i o clip` pe fa]a cu ten
auriu.
– Nu mi se spune a[a pe aici, ci Joseph.
INTERPRETUL DE VISE 7

Sonny \[i sprijini copilul pe [old [i-i \ntinse mâna.


– Las`-m` s` te ajut. Cu o mi[care rapid`, i-o lu` pe Jessie
din bra]e.
Surprins` de felul lui rapid de a ac]iona, ea prinse copilul
de picioare. Vru s` protesteze, dar nu putu. Doar un oftat \i
sc`p`, de[i ar fi vrut s` ]ipe, s`-[i revendice copila.
– E \n ordine, zise el. O ]in eu.
Calmându-se la gândul c` omul chiar era medicul care o
angajase, Sonny l`s` mâinile s`-i cad` pe lâng` corp. B`rbatul
probabil voia s`-i fie de folos. Ea nu-[i putea permite s` fac`
o scen`.
– Vino, zise el. Te duc la ma[in`, apoi m` \ntorc s`-]i iau
bagajele. S-a anun]at o furtun` pe drumul nostru; n-a[ vrea s`
fim prin[i \n ea. El se \ntoarse, ]inând cu grij` copila.
– Stai! zise Sonny.
El se \ntoarse spre ea, cizmele lui scâr]âind pe pdea.
Ignorând ner`bdarea de care d`dea dovad`, \l \ntreb`:
– }i-a[ putea vedea actele?
– Ce acte?
– Actele de identitate, \i explic` ea. Vreau s` v`d dac` e[ti
\ntr-adev`r doctorul Delaney. Femeia se uit` la fe]i[oara
rotund` a lui Jessie care se lipise de um`rul b`rbatului. |nainte
de a pleca undeva cu acest b`rbat, trebuia s` [tie cine este.
El o privi [i tr`s`turile p`rur` c` i se crispeaz`. Sonny
a[tept` \ncercând s` nu tremure, s` nu lase s` se vad` c` se
teme, dar inima \i b`tea s`-i sparg` pieptul.
8 ALICE McGREGOR

Cu v`dit dispre], omul o lu` pe Jessie \ntr-o mân` \n timp


ce cu cealalt` \ncepu s` scotoceasc` prin buzunarul de la
piept al c`m`[ii de blugi. Scoase de acolo un portofel, \l
deschise, apoi i-l \ntinse.
Sonny lu` portofelul de piele [i-l sim]i uimitor de moale [i
de cald, doar fusese ]inut la piept de c`tre b`rbatul din fa]a
ei. Mâinile femeii \ncepur` s` tremure \n timp ce \ncerca s` se
concentreze asupra actelor. |n permisul de conducere
schimbat recent, eliberat de New Mexico era identificat drept
Joseph Still Waters Delaney. Din fotografie, el \i zâmbea cu un
chip destins.
– Still Waters? citi ea.
– Da, este numele meu Navajo. Omul \[i lu` portofelul
[i-l \ndes` \napoi \n buzunar. O privea amuzat. Pot s`-]i v`d [i
eu acum permisul? zise el.
– Nu, se gr`bi ea. Apoi sim]i o senza]ie cumplit`, c` nu are
aer. L-am pierdut. Trebuie s` ob]in altul aici.
– Bine, s` mergem. Vreau s` ajungem \naintea furtunii.

***

Drumul dur` peste dou` ore, noaptea fiind la fel de


lini[tit` ca [i omul aflat lâng` ea. Dar Sonny se bucura de
aceast` lini[te. Nu avea chef de discu]ie. Ajunsese aici, nu i se
INTERPRETUL DE VISE 9

cuno[tea numele adev`rat, trebuia s` se gândeasc` la


siguran]a ei [i a copilei. Dac` vorbea, urma s` fie for]at` s`
mint`, mai curând sau mai târziu. {i indiferent cât era de
justificat` minciuna, faptul c` tr`ia sub o fals` identitate, o
deranja.
Se \ntoarse s` mai arunce o privire spre Jessie, de pe locul
din fa]` al Chevy– masinaului ,c`ruia omul \i spunea ma[in`.
Jessie continua s` doarm`, sim]indu-se confortabil \ntre
p`turile \n care o \nvelise doctorul. Fe]i[oara ei p`rea
lini[tit`, destins`, u[or \mbujorat` \n lumina lunii aflate pe
cerul limpede al nop]ii.
Faptul c` feti]a dormea atât de lini[tit o f`cu pe Sonny s`
se simt` mai bine, mai relaxat`. F`cuse o mutare bun`
g`sindu-[i o slujb` sub un nume de \mprumut. Ordinele
restrictive nu d`duser` rezultat. Cliff venise dup` ea oriunde
s-a dus.
Va face orice pentru a-l ]ine departe de feti]` pe el [i
amenin]`rile lui.
L`sându-[i temerile deoparte \[i d`du p`rul castaniu dup`
urechi [i se ghemui [i ea \n p`tura dat` de doctor. Inhal`
mirosul pl`cut de s`pun [i de piele care era [i al b`rbatului
de lâng` ea.
O cuprinse o c`ldur` pl`cut` [i pulsul parc` i se acceler`.
Ignor` senza]ia, nevrând s`-[i cerceteze reac]iile chiar atunci.
Afar`, peisajul se schimbase trecând de la câmpie la un or`[el
\n care ningea, apoi la s`lb`ticie [i la un drum \ngust.
10 ALICE McGREGOR

Luminile masinaului puneau \n eviden]` la fiecare curb`


pinii care erau tot mai de[i pe m`sur` ce se apropiau de
munte.
T`cerea o \nv`luise, singurele zgomote erau cele f`cute de
motor, sau de ro]ile ma[inii. Dou` animale sculptate \n lemn
atârnau de oglinda ma[inii, orientate fa]` \n fa]`.
Sonny era epuizat` dup` lunga c`l`torie, dar acum era mai
lini[tit` [i sim]i nevoia s` spun` ceva ca s` \ntrerup` t`cerea
prelungit`.
– Nu cred c` va fi furtun`, se aventur` ea. Vocea ei sun`
straniu dup` acea lung` t`cere.
B`rbatul o privi pentru prima oar` de când urcase \n
ma[in`.
– |ntotdeauna este calm \naintea unei furtuni puternice.
Vocea lui puternic`, pl`cut`, o f`cu s` se \nfioare, f`r` s`
[tie de ce.
Studie intrigat` profilul b`rbatului. Avea tr`s`turi dure dar
armonioase, puse \n eviden]` de lumina lunii. Hainele,
tr`s`turile, pome]ii \nal]i erau ale unui indian pur, [i cu toate
acestea p`rea un b`rbat rafinat.
– Nu e[ti indian, nu? \l \ntreb`. Sonny se ru[in` când
b`rbatul se \ntoarse, privind-o lung.
– Sunt corcitur`, zise el, nu f`r` oarecare amuzament.
Sonny sim]ea c` este un om bun, dar nu putea s` scape de
\ndoial`. Oare se putea bizui pe propria-i ra]iune? La \nceput,
[i Cliff p`ruse un om la fel de bun.
INTERPRETUL DE VISE 11

Se str`dui s`-l dea uit`rii pe fostul ei so], dar [i starea ei de


confuzie. |[i a[ez` mai bine p`tura cu care se \nvelise, g`si o
pozi]ie mai comod`. Dar b`rbatul o privi din nou cu un
zâmbet pe chip, iar inima ei \ncepu s` bat` mai tare. Cu toate
acestea, reu[i s` vorbeasc` pe un ton normal.
– Mi s-a spus c` e[ti din Boston. De fapt, nu e[ti cum
m-am a[teptat.
El continua s` zâmbeasc`.
-Este bine [i a[a.
Momentul trecu. Sonny [tia c` nu era normal [i politicos
s`-i pun` prea multe \ntreb`ri, dar altfel nu avea cum s` afle
câte ceva despre el.
– De când tr`ie[ti aici?
– De opt ani, \i r`spunse el scurt.
– {i ce te-a adus aici, la \nceput?
B`rbatul se \ntoarse cu fa]a spre ea [i-i spuse:
– A[ putea s` te \ntreb acela[i lucru. B`rbatul ridic` din
sprâncene [i, dup` o pauz`, spuse: dar n-o voi face.
– |mi cer scuze; voiam doar...
– Nu trebuie s` te scuzi. Am venit aici la \nceput ca s` aflu
câte ceva despre tat`l meu, care era indian. N-am crescut
al`turi de el.
F`cu din nou o pauz`, apoi continu`: dar când am ajuns
aici era prea târziu. Mai am totu[i o parte din familie, dar
locuie[te \n ora[. }i-o voi prezenta pe m`tu[a mea, când
ajungem acas`.
12 ALICE McGREGOR

Cuvintele lui i se p`rur` ciudate de[i aveau [i o u[oar`


resemnare, care o intrig` mai mult ca orice. Cu toate acestea,
Sonny nu mai insist`. Nu dep`[ise durerea resim]it` de
pierderea propriului tat`, de[i trecuse destul timp de atunci.
Nu sim]i nevoia s` \mp`rt`[easc` aceast` pierdere cu doctorul
Joseph Delaney.
Deodat`, el p`r`si [oseaua principal`.
– Peldano Desnudo, zise el, atingându-i u[or bra]ul pentru
a o face atent`." Culmea desp`durit`".
– Poftim? spuse Sonny, confuz`.
– Denumirea localit`]ii spre care ne \ndrept`m. El zâmbi,
de parc` s-ar fi a[teptat la o asemenea reac]ie din partea ei.
– Ciudat nume pentru un ora[.
– Nu este atât de ciudat, zise doctorul. Când s-au stabilit
aici primii spanioli, cu patru secole \n urm`, a izbucnit un
incendiu de propor]ii chiar \n inima muntelui Nascimiento [i
de atunci, pe munte nu mai cresc copaci. Ridic` din umeri.
De aici vine numele.
Pe fereastr` ap`rur` lumini. Apoi, un semn care le atr`gea
aten]ia trec`torilor c` se aflau lâng` un motel. Sonny \ncepu
s` se simt` \n siguran]`.
– Unde este clinica?
– La cel`lalt cap`t al ora[ului. Lâng` casa mea. Este
reconstruit` recent. Cred c` te vei sim]i bine la noi cât vei sta aici.
Din fa]a lor ap`ru un alt vehicul, un Bronco alb cu dungi
ro[ii.
INTERPRETUL DE VISE 13

– Asta este ma[ina [erifului. Joseph se \ncrunt` [i ea sim]i


c` nu-i f`cea pl`cere s`-l vad`.
Frân` masinaul când [eriful opri lâng` ei [i cobor\ geamul.
Aerul rece n`v`li \n interiorul ma[inii.
– Bun` seara, Joe. {eriful privi pe lâng` el, apoi schi]` un
zâmbet. Bun` seara, doamn`.
Sonny v`zu chipul unui mexican cam nepl`cut.
Abia reu[i s`-i \ntoarc` zâmbetul. Acest b`rbat reprezenta
legea, iar ea f`cea uz de o identitate fals`.
Joseph privi spre ea.
– Este mai bine s` m` gr`besc, pân` nu \ncepe furtuna.
{eriful \ncuviin]` [i-[i ridic` mâna la p`l`rie \n semn de
drum -bun.
– Noapte bun`, le spuse .
masinaul se puse \n mi[care. Doctorul ridic` geamul,
oprind astfel aerul rece s` mai p`trund`; cu toate astea nu se
detension` atmosfera din interior.
Dup` o vreme, când \ncepur` s` se vad` alte lumini,
Joseph \i spuse:
– Am ajuns.
Sonny se \ntreba dac` b`nuia cumva prin ce trecuse ea cu
câteva momente \n urm`. Cât de des va fi nevoit` s`-l vad` pe
[erif?
Doctorul opri ma[ina [i ar`t` spre stânga:
– Clinica este acolo. O vei vedea mâine.
Deodat`, se auzi gl`sciorul Jessiei:
14 ALICE McGREGOR

– Mami, unde suntem?


Sonny se \ntoarse spre ea [i-i zâmbi. Feti]a ei avea un chip
dr`g`la[, cu p`rul blond cârlion]at, care acum, dup` somn, \i
c`dea \n ochi.
– Te-ai trezit, micu]o? Am ajuns, suntem \n New Mexico.
Feti]a se frec` la ochi.
– Am coborât din avion?
Joseph \ncepu s` râd`. Se \ntoarse spre Jessie [i-i f`cu
semn cu ochiul, [treng`re[te.
– Am coborât de mult din avion. |mi pare bine s` te
cunosc, Jessie. Acum vom intra \n cas`. Se pare c` m`tu[a mea
nu s-a culcat \nc`.

***

Luându-i bagajele, el o conduse pe aleea de pe care fusese


\ndep`rtat` z`pada, care ducea la verand`.
Sonny \ncepu s` tremure [i strânse p`tura \n jurul fiicei ei,
conducând-o pe alee. O indianc` deschise u[a [i mirosul de
lemn ars le invad` n`rile.
– A]i ajuns! exclam` femeia. Ai [i o feti]`? O fix` pe Jessie.
Se aplec` apoi spre ea [i cele dou` coliere de turcoaz pe care
le purta la gât se cl`tinar` \ncet . M` bucur c` ai venit. M`
cheam` Anna. Tu e[ti...?
INTERPRETUL DE VISE 15

– Jessie, r`spunse fiica Sonnyei privind-o cu ochi mari.


– M` bucur s` te cunosc. Anna \[i trecu o mân` prin p`rul
negru, acum c`runt. V` rog, intra]i.
Casa o atrase imediat pe Sonny. Era cald`, foarte
primitoare. Pe jos v`zu covoare ]esute manual, carpete
asortate cu draperiile [i perdelele. Decorul era minunat, o
cas` \n adev`ratul sens al cuvântului, unde nu te puteai sim]i
decât binevenit. Pe pere]i, se aflau covoare ]esute manual,
picturi [i rafturi pe care se aflau articole de ol`rit [i alte
obiecte de decor, caracteristice sud– vestului.
– E târziu, spuse Anna, atingând-o u[or pe Sonny, care
privea vr`jit` \n jur. O s` v` conduc \n camera voastr`. |i
zâmbi din nou lui Jessie. Vom avea tot timpul mâine s` vedem
tot ce ne intereseaz`.
Jessie o urm` pe Anna, iar Sonny veni \n urma lor,
con[tient` c` Joseph se afla \n spatele ei cu bagajele. Cizmele
lui f`ceau zgomot pe podele. Sonny se \ntoarse spre el când
traversar` holul cel mare de la intrare. El nu-i zâmbi, o privi
doar. Sonny sim]i c` nu mai poate respira. Ce se \ntâmpla cu
ea? N-ar fi acceptat aceast` slujb`, dac` ar fi [tiut c` prezen]a
doctorului o va tulbura atât de tare. Abia \[i vorbiser` [i cu
toate asta el o f`cea s` simt` ceva ce nu mai sim]ise de mult.
Nu era ceva ce ar fi trebuit s` simt` acum.

***
16 ALICE McGREGOR

Sonny [i fiica ei se stabilir` \n camera oferit` de Anna. |[i


a[ezar` cele câteva haine pe care le aduseser`, iar Jessie \[i
puse patinele pe un raft \ntr-un dulap de la intrare. Le aranj`
cu grij` cu [ireturile \n`untru, a[a cum o \nv`]ase antrenorul.
– Aici nu cred c` exist` patinoar.
Sonny [tia c` vor fi multe situa]ii atipice aici, c` vor trebui
s` se adapteze. |n cele [aisprezece luni pe care le tr`iser` la
Seattle, Jessie patinase zilnic la un patinoar de lâng` acel
centru \n care Sonny o l`sa \n timpul zilei.
Sim]i o strângere de inim`. Oare asta era soarta lor, s`
tr`iasc` precum nomazii?Abia se obi[nuiau \ntr-un loc,
apucau s` cunoasc` oameni, s` se \mprieteneasc`, apoi
fugeau din locul acela pentru c` fostul ei so] le descoperea.
Chipul lui schimonosit, amenin]`tor, \i ap`ru \n fa]a ochilor.
Parc` \i sim]ea degetele puternice strângând-o de gât,
amenin]`rile pe care le profera. Chiar dac` va trebui s` fug`
toat` via]a de el o va face, pentru ca fiica ei s` fie \n siguran]`.
|ncerc` s` renun]e la aceste gânduri.
– Vino, draga mea, s` ne odihnim pu]in. Mâine vom
cunoa[te mai bine acest loc, dup` cum ]i-a spus Anna.
– |mi place Anna, mam`. Deja \n pijama, Jessie se urc` \n
vârful patului. Stau aici ca o adev`rat` prin]es` indian`.
Sonny zâmbi. Probabil c` Anna avea \n jur de [aizeci de
ani, se gândi ea.
Se a[ez` pe marginea patului, \[i scoase ciorapii, apoi \[i
fric]ion` picioarele s` le \nc`lzeasc`.
INTERPRETUL DE VISE 17

Realiz` c` nu avea garderoba potrivit` pentru clima de aici.


Se \ntinse apoi lâng` Jessie.
– Culc`-te, draga mea; eu o s` mai stau un pic treaz`.
– Bine, mami. Pot s` las lumina aprins`?
– Sigur c` da. Sonny \[i s`rut` fiica [i o \nveli. Jessie
adormi imediat.
Sonny r`mase a[a cum era, cu ochii deschi[i, privind \n
jur, \ncercând s` asimileze tot ce vedea, tot ce tr`ise \n
ultimele ore. Casa \n care se afla avea doar câ]iva ani vechime,
era foarte pl`cut` [i primitoare. Un t`lm`citor de vise se afla
deasupra patului, ]esut \n lân` [i pene, \n stil indian
tradi]ional. Le v`zuse doar \n cataloage. Iar acum se afla
undeva \n sud– vest, dormind sub un astfel de simbol
americano– indian, simbolul viselor pl`cute. Dar Sonny [tia
c` nicio supersti]ie nu-i va putea schimba soarta. Nici un
simbol nu va putea pune cap`t co[marului \n care tr`ia de
atâta timp.
Lini[tea nop]ii fu \ntrerupt` de ]ip`tul unei bufni]e. Se
trezi imediat [i s`ri \n picioare speriat`. Numai dup` câteva
clipe realiz` unde se afla [i c` adormise a[a cum venise
\mbr`cat`, de pe drum.
Afar`, vântul b`tea cu furie. Casa p`rea foarte sigur` de[i
\n r`stimpuri i se p`rea c` se mi[c` pere]ii din cauza vântului
puternic. Furtuna \ncepuse. Nu-i venea s` cread` c` era
adev`rat. Când sosiser` cerul era atât de limpede, plin de
stele. |i ap`ru \n fa]a ochilor imaginea doctorului Jospeh Still
18 ALICE McGREGOR

Waters Delaney [i inima \ncepu s`-i bat` cu putere. Se \nfior`


la gândul c` va trebui s` treac` prin astfel de evenimente
nedorite, ca aceast` furtun`. Nu-i pl`ceau fenomele naturale
extreme.
Trase aer adânc \n piept de câteva ori ca s`-[i potoleasc`
panica [i mai \nveli o dat` feti]a. O privire aruncat` ceasului
de mân` \i spuse c` era miezul nop]ii. Poate o cea[c` de ceai
sau o can` cu lapte ar mai lini[ti-o. Era sigur` c` va g`si
buc`t`ria, f`r` s` deranjeze pe nimeni.
Ajuns` la u[` \[i mai privi odat` fiica adormit`, apoi ie[i
din \nc`pere, pornind pe hol. Gresia era rece sub picioarele
ei. Era r`coare \n cas`.
Auzi voci dintr-o alt` \nc`pere aflat` undeva \n fa]` [i se
opri uimit` s` constate c` Joseph [i m`tu[a sa nu se culcaser`
\nc`. |l z`ri prin u[a \ntredeschis` pe Joseph cu o carte \n
mân`. O [uvi]` de p`r \i c`zuse pe fa]`. Sonny sim]i din nou
c` reac]ioneaz` ciudat la vederea lui [i se opri surprins` de
propria-i reac]ie. De ce trebuia s` fie atât de chipe[?

***

Joseph l`s` cartea pe m`su]a de cafea [i-[i privi m`tu[a.


– Micu]a e foarte frumoas`, zise ea. Va fi grozav s` avem un
copil \n cas`.
INTERPRETUL DE VISE 19

– N-a[ vrea s` te obi[nuie[ti cu ea.


El mai angajase asistente, dar plecaser` toate imediat ce
realizaser` c` se aflau \ntr-un ]inut atât de izolat.
– Poate aceast` asistent` te va surprinde. Dac` va r`mâne?
– O s` vedem cât de bun` este ca asistent`, morm`i
Jospeh.
– Nu mai fi cârcota[, \i spuse Anna. Dac` e[ti a[a, nu este
de mirare c` nu r`mâne aici nici o asistent`. Anna plec` dup`
ce-i ur` noapte bun`. Probabil camera ei se afla \n alt` parte
a casei.
Nu este de mirare c` nu r`mâne nici una, spusese Anna.
Joseph nu se considera un cinic. Dar aceast` Sonny Smith
va pleca destul de repede, f`r` \ndoial`. Observase asta \n
ochii ei mari alba[tri, speria]i. Nu [tia din ce motiv, dar
aceast` femeie parc` se ferea de cineva.
Chipul ei angelic \i ap`ru \n fa]a ochilor, sim]i \n n`ri
mirosul ei prim`v`ratic. Prefer` s` nu se mai gândeasc` la ea,
sau s-o fac` deta[at, de[i nu-i era prea u[or. |[i aminti cum
logodnica \l p`r`sise, cum mama \ncercase s`-i explice c`
femeia avusese motive s-o fac`. Nu suportase aceast`
s`lb`ticie.
Dar amintirile disp`rur`, l`sând \n urm` doar chipul
acestei tinere care ap`ruse \n via]a lui de câteva ore. Din clipa
\n care o v`zuse, \[i dorise s-o ia \n bra]e, s-o fac` s` se simt`
\n siguran]`.
– Ai avut dreptate \n privin]a furtunii.
20 ALICE McGREGOR

Vocea ei melodioas` \l trezi din gânduri. Ridic` privirea [i


o v`zu pe Sonny, cea la care tocmai visa cu ochii deschi[i.
Veni spre el, ]inându-[i bra]ele \ncruci[ate.
– Se pare c` este una puternic`.
Ochii ei mari alba[tri erau speria]i, era \mbujorat`. Se
a[ez` pe sofa \n fa]a lui.
– Nu-mi plac furtunile.
El o privi lung.
– Ai tr`it \n zone unde ninge?
– Nu chiar. Am tr`it \n Florida. Acolo erau uragane.
El o privi lung, observând c` \i tremurau mâinile pe care le
]inea \n poal`.
– E[ti speriat`.
Ea l`s` ochii \n jos [i-[i \ndrept` umerii.
– M` voi descurca.
Joseph ridic` din umeri, \ncercând s` se conving` c` nu
sim]ea nimic pentru femeia din fa]a lui. |[i dori s` nu fi sim]it
nimic, dar teama ei era palpabil`. Plutea \n aer.
Joseph reac]ion` ca medic [i se \ntreb` dac` nu era bine
s`-i dea un sedativ u[or.
Apoi \[i spuse c` nu era bine. Un strop de alcool i-ar fi
f`cut mai bine. O va ajuta s` se relaxeze.
Se ridic` [i mai puse un bu[tean pe foc apoi scoase o sticl`
de tequila [i dou` pahare dintr-un bar mic.
– Te va ajuta s` te \nc`lze[ti. Se a[ez` lâng` ea pe canapea
[i scoase dopul sticlei. |i turn` lichidul cu aspect de ambr`.
INTERPRETUL DE VISE 21

D`du el primul paharul peste cap apoi zâmbi când ea \i imit`


gestul. Observ` c` femeia se cutremur`.
– Te sim]i bine ? o \ntreb` el.
Ea \ncuviin]` [i puse paharul pe mas`. Cu ochii deveni]i
mai grei, ea \i spuse:
-Mul]umesc. B`nuiesc c` este o prostie, dar m` tem de
furtun`. Obrajii i se colorar` brusc [i se sprijini de sp`tarul
canapelei. Avea gene lungi, negre. Am trecut prin furtuni
groaznice \n copil`rie. Z`pad` n-am prea v`zut, \ns`.
– N-ai de ce te teme, zise Joseph [i-[i mai turn` un pahar.
O cercet` cu aten]ie. Femeia st`tea cu mâinile \n poal`; nu
avea manichiur`. Avea mâini muncite de[i era frumoase [i
delicate, ca [i restul f`pturii ei. De altfel, toat` f`ptura ei era
un contrast. Era zvelt`, p`rea fragil`, dar era mai puternic`
decât p`rea.
– Aici nu exist` pericole, spuse el. N-ai v`zut niciodat`
z`pad`?
Sonny scutur` in cap.
– Doar \n filme. |ncerc` s` zâmbeasc`. Este atât de frumos
când ninge lini[tit.
Joseph zâmbi. Tequila f`cuse minuni. Puse paharul pe
mas`, \ntinzându-i mâna.
– Vino cu mine. Vreau s` vezi ceva. Ea p`ru c` se crispeaz`
dintr-o dat`, dar Joseph insist`. Vino, po]i vedea z`pada de
aproape.
Ea ezit` nehot`rât`, apoi \i \ntinse mâna.
22 ALICE McGREGOR

P`rul ei mirosea a flori. Joseph f`cu un pas \napoi, prea


con[tient de prezen]a ei. Femeia asta venise aici s` caute o
slujb`.
Sonny trecu pe lâng` el, atingându-se \n grab` de el. Ce se
\ntâmpla cu el? Femeia era aici pentru o slujb`. Nimic mai
mult.
O conduse \ntr-o alt` camer` mai mic` unde se afla un
televizor, apoi trecur` de acolo \ntr-un fel de camer` cu
pere]ii de sticl` care ad`postea o piscin`.
|n zilele de var`, stelele se puteau vedea foarte u[or pe
cer, dar nu [i \n noaptea asta. Vântul b`tea cu putere. Joseph
aprinse lumina [i Sonny murmur`, uimit` de ceea ce vedea:
– O, e superb! Am crezut c` ...
– Am vrut s` vezi z`pada. Joseph porni pe lâng` piscin`.
Uneori este foarte frumos aici. {terse o parte a geamului cu
mâneca, de unde puteau s` vad` vârfurile pinilor aplecate de
furtuna s`lbatic`.
Sonny se \nfior`, dar lupt` \mpotriva acestei temeri
nejustificate. Nu era un uragan!
– Vino aici, murmur` el, conducând-o spre peretele de
sticl`.
Sonny veni lâng` el, sim]ind c` trupul lui puternic felul lui
calm de a fi, o lini[teau. Afar` vântul sufla cu s`lb`ticie. Era
cumplit de frig, dar \n interior era cald [i se sim]i cuprins` de
o c`ldur` pl`cut` care o dezorient`. |[i a[ez` palmele pe sticl`
sim]indu-i r`coarea.
INTERPRETUL DE VISE 23

– E grozav s` intri aici venind din frigul de afar`, zise el.


Sonny \i zâmbi.
|i citise gândurile?
|ntoarse fa]a spre el [i-i v`zu ochii lucind \n \ntuneric.
– Po]i folosi piscina oricând dore[ti. Tot ce am este [i al
t`u. Vreau ca tu [i fiica ta s` v` sim]i]i ca acas`, atât cât ve]i sta
aici.
Vorbele lui erau pline de amabilitate, dar ea \i aminti ce-i
pusese m`tu[ii sale. Credea c` nu va r`mâne mult aici. Sonny
sim]i brusc c` nu era bine s` se lase atras` de acest b`rbat.
Cliff putea s` afle [i de acest loc [i atunci trebuia s` fug`. Dar
nu \nainte ca doctorul Delaney s` afle c` era o asistent` foarte
bun`, care se putea descurca oriunde.
Capitolul 2

Sonny se trezi \ntr-o lini[te suspect`, care, desigur, o


alarm` imediat.
Se ridic`. Patul de lâng` ea era gol. Unde era Jessie?
|mbr`c` repede un halat [i ie[i pe hol. Sim]i imediat miros de
[unc` pr`jit`. Poate c` fiica ei era \n buc`t`rie. Apoi o auzi
râzând undeva, afar`.
Sonny ie[i pe teras`, unde se afla o stiv` de lemne, apoi o
v`zu pe Jessie jucându-se cu Anna cu z`pad`. Fiica ei avea
obrajii \mbujora]i.
V`zând-o, feti]a \ntinse mâinile spre ea:
– Uit`-te , mami, am f`cut un om de z`pad`!
– L-am v`zut, draga mea. Sonny se mai lini[ti, v`zându-[i
fiica atât de fericit`. Privi lung omul de z`pad` [i zâmbi.
Anna veni spre ea, scuturându-[i z`pada de pe m`nu[i.
– Feti]a ta este atât de dornic` de joac`!
INTERPRETUL DE VISE 25

Deocamdat` se simte bine \n h`inu]ele pe care i le-am


improvizat, dar va avea nevoie de haine mai groase aici. |n
special \nc`l]`ri.
Sonny se uit` la picioarele lui Jessie, acoperite cu ni[te
pungi de plastic legate sub genunchi.
– Nu arat` prea grozav, dar este uscat` la picioare.
Ghetu]ele pe care le avea nu erau de– ajuns.
Sonny privi copacii din jurul casei, dealurile acoperite de
z`pad`. Era un peisaj desprins dintr-o felicitare de Cr`ciun.
– Stai lini[tit`, n-o las s` se dep`rteze, zise Anna.
Sonny \n mul]umi, sim]ind instinctiv c` va putea avea
\ncredere \n aceast` femeie.
– Stai cu Anna, \i spuse fiicei sale. Se \ntoarse apoi \n cas`.
Trebuia s` fac` ceva ca s`-i creeze lui Jessie un c`min normal.
Cliff nu avea cum s` le g`seasc` atât de repede. Mai ales c`-[i
schimbase [i numele.
Mirosul de [unc` pr`jit` era foarte \mbietor [i Sonny \[i
g`si drumul spre buc`t`rie, unde Joseph sta la mas`.
Când o v`zu, se ridic` imediat. Avea c`ma[a deschis` la
piept [i l`sa s` se vad` musculatura puternic`, pielea
bronzat`.
– Bun` diminea]a.
Joseph se a[ez` la loc [i-[i relu` lucrul, dup` ce-[i \ncheie
c`ma[a la piept.
Sonny reu[i s`-[i smulg` privirea de la pieptul lui, cu toate
c` la vederea lui inima \ncepuse s`-i bat` iar necontrolat. De
26 ALICE McGREGOR

ce avea acest efect asupra ei? Doar era asistent`! Trupul unui
b`rbat nu era ceva nou pentru ea.
– }i-e foame? o \ntreb` el, trecându-[i o mân` prin p`r.
Ea \ncuviin]`, vrând s` ignore semnalele pe care corpul ei
continua s` le perceap`.
– Te rog, ia loc. Joseph \i oferi un scaun.
Sonny se a[ez`, apoi \ncepu s`-[i fac` probleme pentru c`
nu apucase s` se spele pe din]i sau s` se pieptene.
Joseph se \ntoarse spre soba de g`tit din spatele lui.
Sparse dou` ou` \ntr-o tigaie, apoi ad`ug` câteva felii de
[unc` [i i le aduse la mas`.
– Doar duminica mânc`m a[a, \i spuse el, \ntinzându-i
co[ule]ul cu pâine.
– Nu trebuia s` m` a[tep]i, protest` ea.Va tr`i aici , iar el
nu trebuia s-o trateze ca pe un oaspete.
– N-o s` fac asta tot timpul, zâmbi el. M-am gândit c` este
prima ta zi, c` ai venit de pe drum [i c` ar fi bine s` te r`sf`] pu]in.
Sonny se mai relax`. |[i lu` o buc`]ic` de pâine.
– Te-a cam speriat furtuna de azi– noapte. Ai dormit bine.
– Ca un bu[tean.
– Foarte bine. Cum preferi cafeaua?
– Neagr`.
Sonny rupse o buc`]ic` de pâine, surprins` de gustul ei
dulce.
Joseph \i puse cana de cafea \n fa]`, se a[ez` pe scaun [i se
apuc` din nou de treab`, dar numai dup` ce-[i d`du p`rul
INTERPRETUL DE VISE 27

dup` urechi. Lucra ceva cu o bucat` de lemn [i o unealt` mic`


de metal.
Dup` ce Sonny termin` micul dejun, el finis` ceea ce p`rea
s` fie un animal. Când \l puse lâng` farfuria ei, Sonny v`zu c`
era un urs, identic cu acel care atârna la parbrizul ma[inii.
Ea lu` animalul, trecându-[i degetele peste conturul lui.
– Este o amulet`, o l`muri Joseph. Indienii Zuni le-au
f`cut prima oar`. Acum se sculpteaz` de c`tre toate triburile.
Apoi ridic` din umeri. Ba chiar se vând.
– Tu ai sculptat-o? se mir` ea.
El \i zâmbi.
– Doar pentru prieteni fac asta. Se spune c` fiecare animal
are alte puteri. Aduce noroc purt`torului.
– {i ursul ce puteri are?
– Te poate proteja. El deveni brusc foarte serios. L-am
f`cut pentru tine tocmai cu acest scop.
Sonny nu putea decât s`-l priveasc` uimit`. P`rea s` [tie
mai multe despre ea, dar de unde? Se gândi la discu]ia lor pe
drumul spre aceast` cas` când o \ntrebase ce-o f`cuse s`-[i
caute slujb` atât de departe de cas`. Oare chiar [tia mai mult
decât voia s` spun`? Nu, nu era posibil. |ncerc` s`-[i alunge
suspiciunile.
Dar deodat` u[a de la intrare se deschise [i se auzi vocea
puternic` a unui b`rbat.
– Unde e[ti, Joseph?
– |n buc`t`rie, strig` el.
28 ALICE McGREGOR

Pa[ii se apropiar` [i u[ile buc`t`riei se deschiser` larg.


Ap`ru un indian masiv. Le zâmbi [i tot chipul i se lumin` de
acest zâmbet. |[i ridic` p`l`ria.
– Bun` diminea]a, doamn`. Omul \[i netezi p`rul de
culoarea penei de corb, strâns \n coad` la spate.
Joseph o prezent` pe Sonny:
– Twoey, aceasta este noua asistent`, Sonny Simth.
– Sonny Smith? repet` omul, apoi \ncepu s` râd` din toat`
inima. Sun` ca nume de urm`rit.
Ea nu putu s` nu zâmbeasc` la rându-i. Numele comun pe
care [i-l atribuise ridica suspiciuni, desigur. Dar felul de a fi al
lui Twoey o dezarm`. Nici nu [tia cât de aproape era de
adev`r!
|i \ntinse mâna lui Twoey, pe lâng` care p`rea un pitic.
– Eu sunt Henry Adams, zise indianul. Prietenii \mi spun
Twoey. Indianul \[i scutur` piciorul stâng. Dar nu din cauza
asta.
Sonny se uit` la piciorul lui, surprins` c` acesta purta o
protez` metalic`. Sim]i compasiune [i simpatie fa]` de acest
om, dar oare ce-ar fi trebuit s`-i spun`?
– Dac` nu i-ai fi ar`tat, n-ar fi observat, zise Joseph.
– Nu vreau s` ascund nimic, zise Twoey. Este mai bine ca
totul s` fie foarte clar de la \nceput.
– Nu v`d de ce \]i pui mereu acest handicap \n eviden]`,
zise Joseph. Vrei s` m`nânci ceva?
– Nu. Omul \[i puse p`l`ria pe cap.
INTERPRETUL DE VISE 29

Am venit s`-mi dai cutia cu scule [i plec imediat.


Joseph \l b`tu u[or pe Twoey pe um`r.
– Te mu]i la Katie \n diminea]a asta, nu?
– Deocamdat` \ncep s` repar tot ce este stricat pe acolo,
apoi vom vedea.
– Bine, Twoey, eu [i Sonny \]i vom face o vizit`. M` duc
s`-]i aduc trusa de scule.
Twoey \[i scoase din nou p`l`ria, privind-o pe Sonny.
– Vii de undeva din apropiere?
Sonny scutur` din cap.
– Sunt din Florida.
– {i ce te face s` ajungi tocmai aici pentru o slujb` de
asistent`?
– Am considerat c` este interesant s` tr`ie[ti \n New
Mexico. Apoi ridic` din umeri. Este o schimbare.
– Asta a[tep]i? Omul se a[ez` pe scaunul lui Joseph
privind-o cu interes.
Nesigur` de ceea ce trebuia s` r`spund`, ea se uit` \n jur
studiind grinzile, mobilierul de lemn natur. Apoi ridic`
privirea \n tavan [i admise:
– Nu chiar. Aceast` cas` este grandioas`, m` a[teptam la
ceva mai intim.
Twoey \ncuviin]`.
– Joseph s-a descurcat destul de bine; a muncit foarte
mult, ca s-o ridice. Apoi privirea \i c`zu pe ursule]ul de lemn
aflat pe mas`. Joseph a asimilat foarte mult din cultura local`,
30 ALICE McGREGOR

dar [i-a p`strat [i mo[tenirea spiritual`. Aceste wigas sunt


foarte vechi; au fost aduse de la o ferm` din Santa Fe. Dac` te
ui]i mai atent, vei vedea semnele l`sate de mâinile celor care
le-au lucrat.
Sonny, care avea impresia c` [tie destule cuvinte spaniole,
descoperi c` nu cuno[tea semnifica]ia cuvântului wigas.
Twoey zâmbi:
– Grinzi.
Sonny zâmbi [i ea. Acest prieten al doctorului o f`cea s` se
simt` mai bine \n locul acesta. Nu p`rea mai mare decât
Joseph.
Se auzi nechezatul unui cal [i la scurt timp ap`ru Joseph
cu chipul luminat de un zâmbet.
– Fiica ta se distreaz` de minune.
Sonny se duse la fereastr`.
De acolo putea s` vad` doar o parte a cur]ii din spatele
casei, unde Jessie era urcat` pe spatele unui cal negru. Sonny
sim]i c` nu mai are aer. Fiica ei nu mai c`l`rise pân` acum.
Joseph ]inea copila \n bra]e. Sonny r`sufl` u[urat`.
Twoey veni lâng` ea.
– Fii lini[tit`, Joseph va avea grij` de ea. Sonny, m` bucur
c` te-am cunoscut. Cu aceste vorbe, \[i lu` p`l`ria [i disp`ru
cu mersul s`u specific. Imediat disp`ru dup` col]ul casei.
Sonny r`mase pe hol, indecis`; ar fi vrut s` ias` afar`, dar
nu avea haine de iarn`. R`mase pe holul casei neputând s` fie
al`turi de fiica ei. Dup` ce f`cu un ocol al gr`dinii, Joseph
INTERPRETUL DE VISE 31

conduse calul spre staul, \n fa]a c`ruia o ridic` \n bra]e pe


Jessie.
Când \l v`zu cu Jessie \n bra]e, Sonny avu o strângere de
inim`, amintindu-[i de propria copil`rie. Ea cel pu]in,
avusese tat`. Jessie, din nefericire, nu. Brusc, Sonny realiz` c`
fiica ei \[i dorea un tat`.
Anna porni spre cas` [i intr` tocmai când \ncepuse s` sune
telefonul.
Dup` ce r`spunse, \l strig` pe Joseph.
– Cineva are nevoie de medic.
Când Joseph intr`, prezen]a lui lumin` \nc`perea. Jessie
venea \n urma lui, \ncercând s`-i comunice mamei impresiile
legate de mersul pe cal.
– Nu mai vorbi a[a de tare, draga mea, \i spuse Sonny.
Doctorul Delaney vorbe[te la telefon.
– Marcy crede c` Jim [i-a rupt nasul. Trebuie s` m` duc
acolo de urgen]`.
– Mergi la o familie? \l \ntreb` Sonny. Vin cu tine, ad`ug`
ea, dornic` s` \nceap` s` munceasc`.
Joseph zâmbi amuzat.
– Nu e[ti \mbr`cat` corespunz`tor. {i nici nu e[ti obligat`
s` munce[ti duminica.
– Nici o problem`, zise Sonny, care nu voia s` piard`
ocazia de a se dovedi o bun` asistent`. Jessie putea s` mearg`
cu ei.
Anna, care \ncepuse s` spele vasele, se \ntoarse spre ei:
32 ALICE McGREGOR

– Lui Sonny i-a[ putea \mprumuta ni[te cizme. Are piciorul


mai mic dar va pune mai multe perechi de ciorapi. Iar Jessie
poate sta aici cu mine.
M-ar putea ajuta s` hr`nesc p`s`rile.
Jessie p`ru foarte entuziasmat` de invita]ie, iar Sonny
sim]i c` era mai bine s-o lase cu Anna.
Joseph ridic` din umeri.
– Atunci, \mbrac`-te, ne vedem \n camera de zi.
Dup` câteva minute, Sonny \[i l`s` fiica \n camera Annei,
unde \ncerca bijuteriile de turcoaz ale acesteia.
Joseph o a[tepta.
– Sunt gata, spuse ea, strângându-[i \n jurul corpului un
poncho dat de Anna.
– Nu, cred c` este mai bine s` \mbraci haina asta, \i spuse
el \ntinzându-i o blan` albastr`.
Ea lu` haina, o \mbr`c`, sim]indu-se foarte bine \n c`ldura
care o invadase.
– Este cam mare din cauz` c`-mi apar]ine, spuse Jospeh.
Apoi, \i aranj` gulerul [i dup` ce o privi lung de câtea ori, \i
spuse: \]i pune ochii \n valoare. Apoi \i \ndep`rt` o [uvi]`
care-i c`zuse pe fa]`.
Sonny sim]i c` ar fi vrut s`-[i lipeasc` obrazul de palma lui.
– Mul]umesc, dar tu ce vei \mbr`ca?
– Am o alt` jachet`.
Asta ]i se potrive[te mai bine. Parc` ai fi din partea locului
a[a \mbr`cat`.
INTERPRETUL DE VISE 33

Sonny \l privi nedumerit`.


– Ce vrei s` spui?
– S` mergem, Sonny.
Capitolul 3

Joseph era t`cut, concentrându-se asupra pantei care


devenea tot mai abrupt`. Intrar` pe un drum lateral, unde
Sonny v`zu câteva locuin]e, aflate pe un teren plat. {eriful, \n
Bronco-ul s`u, venea spre ei din direc]ia opus`. Sonny
\ncerc` s`-[i alunge din minte toate \ndoielile [i \l privi lung
pe b`rbat.
Nu avea cum s` afle situa]ia ei, sau nu a[a de repede. Dar,
de fapt, nu era o crim` s` tr`ie[ti sub un nume care nu-]i
apar]ine.
– Bun` diminea]a, Joe. Au fost probleme noaptea trecut`.
Câ]iva au b`ut peste m`sur`. Jimmy nu este r`nit prea r`u.
Joseph strânse volanul pentru a-[i controla pornirile. Nu
fusese surprins s`-l vad` acolo pe [eriful Martinez.
– Sigur, zise el. O s`-l examinez imediat.
– {tiam c` pot conta pe tine, spuse Martinez.
INTERPRETUL DE VISE 35

Bucuros c` sc`pase de acesta, Joseph trase masinaul \n fa]a


unei case.
– S` coborâm. |[i lu` trusa, apoi o ajut` pe Sonny s`
coboare.
Talia ei ml`dioas`, [oldurile frumos conturate erau
eviden]iate sub hain`. Pielea ei str`lucea, era moale precum
catifeaua, iar frigul de afar` o \mbujorase u[or. Joseph trase
aerul curat \n piept pentru ca mintea s`-i revin` la munca pe
care o avea de f`cut.
B`tur` la o u[` [i ap`ru Merced care le zâmbi, iar chipul ei
armonios \i aminti lui Joseph de ziua \n care venise aici. Pe
atunci, era o copil` plin` de visuri.
– Intra]i, le spuse fata.
|n camera mic` [i \ntunecat` \l z`rir` pe Jim \ntins \n pat,
cu capul sprijinit de perne.
|[i duse mâna la nas.
– Este doctorul, Mercy?
– Eu sunt, Jim. D`-]i mâinile la o parte [i las`-m` s`-]i v`d
nasul.
Omul avea dureri foarte mari. Un ochi era umflat.
– Ai nasul spart, zise Joseph scurt. Las`-m` s` te cur`].
Joseph \i f`cu semn lui Sonny s`-l urmeze la buc`t`rie, s`
se spele pe mâini.
Joseph se \ntreb` cum putea un b`rbat ca Jim, care abia
suporta durerea fizic` s`-[i intimideze so]ia, s-o fac` s`-l
asculte orbe[te.
36 ALICE McGREGOR

– Trebuie s`-i administr`m Valium, ca s`-i pot rea[eza


nasul. Am o fiol` \n trus`.
Mul]umit` c` \i ar`ta atâta \ncredere, Sonny porni la
treab`. |[i puse o pereche de m`nu[i de latex [i g`si fiola,
con[tient` c` to]i ochii erau a]inti]i asupra ei. Chiar [i ai lui
Joseph. {terse bra]ul pacientului cu alcool.
– Nu te va durea, \i spuse. Apoi te vei relaxa.
– Ce este asta? Cine e[ti?
Ignorându-i vorbele, Sonny ap`s` pe pistonul siringii,
introducându-i con]inutul fiolei \n bra]. Dup` ce termin`
injec]ia, scoase acul siringii pe care-l puse \ntr-o cutie
special` pentru a-l arunca.
Joseph se apropie.
– Ai lucrat foarte bine. Iar acum s` vedem ce avem de
f`cut.
– So]ul t`u \[i va reveni, va fi bine.
Deodat`, se auzi zgomotul unui motor, iar Merced se duse
s` se uite. So]ul ei ridic` \ncet capul de pe pern`,
relaxându-se doar când ea spuse:
– E vecinul.
Joseph \ncepu s` cure]e cu aten]ie zona ochiului. Apoi o
privi . Anticipând cererea lui, Sonny deschise trusa de
medicamente, de unde scoase un set pentru sutur`. Trusa era
foarte bine organizat`. Sonny se a[ez`, puse tifon pe
genunchi [i deschise trusa de sutur`. Apoi \ncepu s`-i dea lui
Joseph instrumentele.
INTERPRETUL DE VISE 37

Sonny admir` \ndemnarea cu care el \ncepu s` coas`


pielea din jurul ochiului.
Joseph \l atinse u[or pe Jim.
– Trebuie s` [tii dinainte c` fixarea nasului o s` te doar`.
– Poftim? s`ri Jim. Parc` spuneai c` n-o s` m` atingi.
– Uite ce este, zise Joseph. Dac` nu vrei s` treci prin via]`
ar`tând ca Johnny Durante, va trebui s` stai lini[tit. Dac`
nu-]i rezolv problema acum, va trebui s` te operezi.
Jim d`du ochii peste cap, \ncepând s` se roage.
– Stai \ntins, \i spuse Joseph. Nu va dura mult.
Sonny urm`ri fascinat` felul \n care lucra Joseph. El caut`
fragmentele de os spunând c` era o simpl` rupere a nasului.
Cu indexul [i cu mi[c`ri sigure, \l \mpinse \napoi pe linia
median`. Jim ]ipa de durere, dar el nu se ar`t` impresionat.
– Ia-o mai u[or. Mai am foarte pu]in. Te vei umfla pu]in,
dar atât. Nu este nevoie de cus`turi. Jospeh \[i scoase
m`nu[ile, \nchise trusa medical` [i se ridic`. O s`-]i aduc mai
târziu ni[te analgezice. Asta \nseamn` f`r` b`utur`, Jim. Se
\ntoarse spre Merced. M` \ntorc peste câteva ore. Sau vrei s`
vii tu s` le iei?
Jim decise pentru ea.
– Am nevoie de ea aici.
Sonny se \ncrunt`, auzind tonul posesiv al b`rbatului.
Afar`, Joseph descuie portiera masinaului [i urc` la volan.
– S`-mi aminte[ti s` \nlocuiesc fiola de Valium. Se \ntoarse
spre ea, privind-o. Va trebui s`-]i g`sesc o c`ciul`. E cam frig
38 ALICE McGREGOR

pe aici [i nu vreau s`-]i \nghe]e aceste urechi atât de


frumoase.
Sonny zâmbi, l`sându-se \nc`lzit` de vorbele lui. Dar când
Joseph conduse \n vitez` pe pant` ea \[i duse mâna la piept
speriat`.
– Nu-]i face probleme, urc [i cobor panta asta de trei-patru
ori pe zi. Sunt obi[nuit cu ea, cunosc fiecare col]i[or. M`
gândeam s` te \nv`] s` conduci pe z`pad`, \n zilele \n care nu
avem pacien]i.
Sonny se crisp` instantaneu, sperând c` el nu observase.
|[i ob]inuse o identitate fals` prin mijloace obscure, dar ideea
c` trebuia s` semneze cu numele ei asumat o cerere de
\nregistrare la Serviciul auto \i f`cu inima s`-i bat` mai tare.
Slav` Domnului c` nu ceruser` s`-i vad` diploma de asistent`
când solicitase slujba! Probabil era [i pentru ei o problem` s`
g`seasc` oameni care s` munceasc` \n ]inuturi atât de
\ndep`rtate.
De fapt, nu min]ea \n privin]a certificatului de absolvire
a [colii sanitare [i chiar men]ionase num`rul diplomei, dar
dac` se verifica num`rul nu coincidea cu numele ei de
acum.
– Sonny? auzi vocea lui Joseph.
|ncerc` s`-i zâmbeasc`, reluând conversa]ia.
– M` sperie gândul s` conduc pe z`pad`.
– Asta este un motiv \n plus s-o faci. Iar eu voi fi un
profesor bun.
INTERPRETUL DE VISE 39

Sonny \ncuviin]` [i \ncepu s` viseze cum i-ar deschide


nasturii c`m`[ii, cum i-ar atinge pieptul atât de puternic, cu
pielea bronzat`. Dar se scutur` alungându-[i aceste fantezii
din minte [i privi pe fereastr`. Poate peisajul \nghe]at o va
ajuta s`-[i revin`.
Joseph trase pe un drum lateral.
– Trebuie s` trec pe la un pacient cam necooperant.
Observ` c`-i juca un zâmbet \n col]ul gurii. {oferi]a ma[inii
care duce copiii la [coal` va avea un copil. Mai are deja doi
care sunt de vârsta lui Jessie, poate are ni[te haine pentru ea
pân` când ajungem la Albuquerque, s` facem cump`r`turi.
– N-a[ vrea s-o deranjez cu problemele mele.
Dar imediat dup` ce o cunoscu pe Delores, \n]elese c`-[i
f`cuse probleme inutil.
Femeia nu \mplinise treizeci de ani, a[tepta s` nasc` al
treilea copil, dar era o femeie minunat`. Casa ei era un
adev`rat furnicar; copiii se adunar` \n jurul noilor veni]i,
ar`tându-le toat` curiozitatea lor.
– Copii, li se adres` Joseph. Trebuie s-o consult pe mama
voastr`.
Delores, n-ai venit s`pt`mâna trecut` la consulta]ie, \i
spuse el dojenitor.
Femeia ridic` mâinile \n sus.
– Joseph, de acum [tiu dac` este ceva care nu merge bine.
Asta este a treia sarcin`! Oricum, te voi l`sa s` ascul]i copilul,
ca s` nu zici c` nu urmez sfatul medicului.
40 ALICE McGREGOR

Sonny \i zâmbi femeii, iar Joseph o ajut` s` se \ntind` pe


pat \ntr-o \nc`pere al`turat`. Apoi o strig` pe Sonny:
– Sonny raz` de soare, vrei s` vii [i s`-mi aduci trusa?
Sonny se sim]i foarte bine auzindu-se strigat` astfel.
Trecuse mult timp de când numele ei de copil nu mai
fusese al`turat unei astfel de compara]ii m`gulitoare. Se trezi
zâmbind mai mult decât trebuia.
|n dormitorul lui Delores, Joseph se aplec` asupra
pântecelui ei proeminent ascultând b`t`ile inimii copilului cu
un stetoscop portabil cu ultrasunete.
Apoi porni dispozitivul Doppler, ca s` m`reasc` volumul [i
s` aud` toat` lumea.
– Copilul a evoluat foarte bine, spuse el \n concluzie.
Ultima analiz` a fost cea de presiune arterial`.
– Tot \ncerc s` g`sesc ceva \n neregul`, ca s` te conving s`
treci pe la dispensar mai des, dar e[ti s`n`toas` tun. Cred c`
po]i s` conduci [i acum autobuzul [colii.
– Nu mai exagera, Joseph, zise Delores. Nu am nici o
problem` , a[a c` nu \ncerca s` inventezi una.
– Bine, bine, o lini[ti Joseph, ridicând mâinile \n sus a
capitulare.
Când o ajut` s` se ridice, o rug` s`-i dea [i ni[te haine de
iarn` pentru Jessie.
Delores zâmbi [i se \ntoarse spre Sonny.
– Sigur c` vom g`si ceva pentru micu]a ta. Femeia \[i
prinse p`rul lung cu o clem` luat` de pe noptier`.
INTERPRETUL DE VISE 41

Dup` o jum`tate de or`, când se \ntoarser` la ma[in`,


Sonny se sim]i foarte mul]umit`, mai ales când familia lui
Delores le f`cu semne din veranda casei.
– Sper c` micu]ul nu se va na[te pân` nu se \ntoarce so]ul
ei, spuse Jospeh.
Sonny \l privi uimit`.
– Dar unde se afl`?
– |n armat`, \i explic` Joseph. Ar trebui s` se elibereze cu
o s`pt`mân` \nainte de na[tere.
– {i ea este singur` cu doi copii?
– Are familia aproape. Delores s-a n`scut aici. Iar acum te
voi duce s` vezi clinica pe drumul spre cas`.
Sonny nu avu nici o obiec]ie, fiind sigur` c` fiica ei era \n
siguran]` cu Anna.
Dup` o vreme, Joseph opri \ntr-o mic` parcare din spatele
unei cl`diri.
– Aici a fost \nainte casa doctorului. M-au l`sat s-o
transform \n clinic`. Cei de la guvern sunt foarte amabili cu
cei care vin s` munceasc` \n locuri atât de rupte de lume cum
este acesta.
Trebuie s`-mi refac stocul de medicamente, s` \nlocuiesc
consumabilele, o l`muri el. Joseph \i \ntinse mâna ajutând-o
s` coboare.
Aerul rece o lovi cu putere [i-[i \ndes` mâinile \n buzunare
unde d`du peste ceva, un obiect, pe care-l recunoscu imediat;
era ursule]ul sculptat de el.
42 ALICE McGREGOR

O u[` lateral` se deschise \ntr-o \nc`pere \n care se afla un


birou mare de mahon, o bibliotec` [i o canapea.
Joseph se \ndrept` spre un dulap \n care ]inea
medicamentele.
– Trebuie s` \nlocuiesc analgezicele consumate din trus`,
o l`muri el. Vino aici, s`-]i ar`t cum am organizat
medicamentele. |n cazul \n care Merced vine s`-]i cear`
anticoncep]ionale, sunt aici, \i mai spuse Joseph. Are mare
nevoie de ele. Jim nu [tie de aceste pastile.
– Se ascunde de so]ul ei? \ntreb` Sonny alertat`.
Joseph puse la loc flaconul [i \ncuie dulapul cu
medicamente.
– Nu-mi place s` mint, \ncepu el. Merced are doar
nou`sprezece ani.
Nu are nevoie de o sarcin` acum, s`-i complice via]a [i mai
mult. Joseph o privi lung. Jim este un b`rbat egoist, care nu
merit` a[a o so]ie.
Abia acum \n]elese Sonny privirile pe care le schimbaser`
\ntre ei. Joseph \i \ntinse dou` chei.
– Una este de la intrarea \n clinic`, alta de la dulapul cu
medicamente.
Sonny \l pivi cu admira]ie pe Joseph; chiar dac` nu-l pl`cea
pe Jim, \i tratase r`nile cu mult` delicate]e; iar atitudinea
aproape patern` pe care o avea fa]` de Merced era
\nduio[`toare.
Joseph \[i scoase jacheta [i o arunc` pe sofa.
INTERPRETUL DE VISE 43

– Aici este \nc`perea \n care ne putem retrage când nu


avem pacien]i. Asta nu se \ntâmpl` \ns` prea des, pentru c`
nu mai exist` alt` clinic` pe o raz` de dou`sute de mile. Nu e
prea grozav când apar urgen]ele.
– Cred c` am venit tocmai la timp \nainte de \nceperea
sezonului gripelor.
Sonny se gândi la cazurile pe care le tratase iarna trecut`
la Seattle. |i pl`cuse mult acea slujb` la azilul de b`trâni. Unii
deveniser` ca un fel de familie pentru ea. Dar apoi \[i aminti
c` avusese prea mult` \ncredere \n cei de acolo, care, f`r` s`
vrea, \l ajutaser` pe Cliff s-o g`seasc`.
– Sper c` anul acesta nu va fi la fel de virulent`, zise
Joseph apropiindu-se. Iarna trecut` am avut mare nevoie de
ajutor. Toat` lumea se \mboln`vise.
Sonny, sim]indu-l aproape, parc` sc`p` mai u[or de
triste]e. Apropierea lui \i f`cu inima s` bat` mai tare. Ignor`
aceast` senza]ie [i continu` discu]ia profesional`.
– E greu s` g`se[ti asistente care s` lucreze aici, nu?
– Da, este, pentru c` majoritatea nu [tiu cum s` plece mai
repede. Tu, ce inten]ii ai?
Sonny nu-i r`spunse, dar \n adâncul inimii [tia c` va
r`mâne cât de mult va putea.
Joseph \i atinse u[or obrazul cu degetele.
– Mi-a[ dori s` nu mai pleci de aici, murmur` Joseph.
Atingerea lui o ului prin blânde]e, prin farmec. Sonny nu
se mai putea mi[ca, nu putea decât s` priveasc` \n ochii lui
44 ALICE McGREGOR

alba[tri, acum plini de afec]iune. {tia ce va urma când el \[i


plec` \ncet capul, [i se sim]ise ridicat` u[or de b`rbie. Cu
toate acestea nu f`cu nicio mi[care, vr`jit` de f`ptura lui.
Joseph o s`rut` u[or, iar ea se trezi dorindu-[i mai mult.
Inimile lor \ncepur` s` bat` la unison. Joseph o trase mai
aproape, apoi o strânse la pieptul s`u. Sonny \i r`spunse la
mângâieri.
Dar deodat`, nu mai era Joseph, acel medic indian, ci Cliff,
cu mâinile lui aspre, cu gesturile dure. |ncerc` s` spun` ceva,
dar \i fu imposibil, se sim]ea sufocat`. Ridic` pumnii [i \ncepu
s` loveasc` pieptul acela puternic.
Joseph f`cu un pas \napoi, iar mâinile \i c`zur` pe lâng`
trup. O privi confuz, apoi murmur`:
– Iart`-m`, Sonny.
Sonny reveni brusc la realitate. Era aici, cu Joseph.
El \[i trecu o mân` prin p`r, frustrat.
– N-am vrut s`...
– Las`, nu-i nimic. Sonny trecu pe lâng` el. Arat`-mi restul
clinicii. Nu avea chef s`-i explice ce se \ntâmplase, de ce
intrase \n panic`. Nu trebuia s` se lase s`rutat`. |ncepuse
s`-i pese prea mult de acest b`rbat.
Capitolul 4

Joseph deschise u[a buc`t`riei.


– Autobuzul a ajuns.
Micu]a Jessie \i zâmbi; p`rul ei lung era legat la spate cu o
agraf` navajo, care-i apar]inuse Annei.
Joseph \i spuse:
– O s`-]i plac` acolo, scumpo.
Mama lui Jessie trecu pe lâng` el conducându-[i feti]a la
autobuzul [colii, apoi se \ntoarse \ntrebându-l:
– Sigur nu te superi c` plec?
– Deocamdat`, m` voi descurca f`r` tine. Doar trebuie
s`-]i duci feti]a la [coal`!
Joseph r`mase pe verand` privind \n urma lor, apoi intr`
\n cas`.
Anna \l privi lung.
– Ce este cu tine, Joseph? De ce e[ti moroc`nos?
46 ALICE McGREGOR

– Nu sunt moroc`nos, r`spunse el [i trecu rapid pe lâng`


ea. Uneori \l sup`ra m`tu[a lui, care vedea [i \n]elegea prea
multe.
Porni spre clinic`, dar amintirea lui Sonny \l urm`rea. Ce
crezuse oare? Nu fusese cazul s-o s`rute. Femeia venise aici s`
aib` o slujb`.
|[i arunc` haina [i p`l`ria pe canapea, cu gândurile tot la
Sonny. La naiba. O s`rutase, iar ea \i r`spunsese.
Oftase \n bra]ele lui; \[i amintea [i acum cum sim]ise
trupul ei \n bra]e. Apoi, Sonny se crispase [i-l lovise cu
pumnii ei mici. Ce se \ntâmplase? Se temea de el?
Cu un efort, va reu[i s` nu se mai gândeasc` la ea. Doar \i
spusese clar c` nu era interesat` de el. Sau...?

***

Când ie[i din [coal`, Sonny urc` imediat \n autobuzul lui


Delores.
– |]i mul]umesc c` m-ai a[teptat, Delores.
– Nici o problem`, r`spunse femeia al c`rei pântece
voluminos abia mai \nc`pea \n spatele volanului.
Deodat`, Sonny observ` un co[ule] pe locul pasagerului
unde se afla un Chihuahua.
– Este al Katiei Salgado, \i explic` Delores.
INTERPRETUL DE VISE 47

Educatoarea de la gr`dini]`.
– {i de ce este cu tine?
– Nu-i place s` stea singur, bietul de el. Katie l-a adus din
ora[ când s-a mutat aici, anul trecut. St` cu mine cât Katie are
ore.
Sonny \ncepu s` râd`.
– Twoey nu se \ntoarce cu noi?
– Nu, cred c` o s` vin` mai târziu cu Katie, zise Delores, la
fel de amuzat` de ideea idilei dintre educatoare [i Twoey.
Katie ar fi bun` pentru el, dar omul `sta nu poate s` \n]eleag`
c` merit` s` fie iubit, c` are multe calit`]i.
Sonny \l \n]elegea. V`zuse cazuri similare la acel azil. Mul]i
b`rba]i de acolo \[i reveneau cu greu dup` accidente, sau boli
severe.
Delores continu`:
– Mi-a promis c`-mi va lua locul când voi na[te. Ba chiar
[i-a prelungit [i permisul de conducere, sau cel pu]in a[a
sus]ine. Eu nu cred, deocamdat`, pân` nu v`d. Nu mai ia pe
nimeni \n ma[in` de la acel accident.
Fratele meu, William, a murit \n accidentul acela, dar n-a
fost vina lui Twoey.
– |mi pare r`u, zise Sonny, care [tia ce \nseamn` s`-]i
pierzi toat` familia.
– Sper c` Twoey se va ]ine de cuvânt; altfel, autobuzul nu
va mai duce copiii la [coal`, pentru c` nimeni altcineva nu are
permis de conducere .
48 ALICE McGREGOR

Sonny r`mase cu gândurile ei. Bine c` la [coal`


acceptaser` s-o \nscrie pe Jessie doar pe baza declara]iei ei.
De fapt, doar numele de familie al feti]ei se schimbase pentru
a se potrivi cu al ei. Jessie trebuia s` mearg` la [coal`, s` duc`
o via]` normal` cât vor sta aici. Dar cine [tie cât va dura?
Amintirea s`rutului lui Joseph \i produse adev`ra]i fiori de
pl`cere. Constat` uimit` c` de la sosirea aici nu se mai
gândise, nici nu se mai temuse de Cliff. |l d`duse uit`rii.
Trecutul nu-i va mai face probleme; acum trebuia s` se ocupe
de prezent.
Când venise diminea]` la micul dejun, Joseph o evitase.
Oft`. Fusese cel mai simplu s`-i lase impresia c` nu este
interesat` de o rela]ie cu el. Nu-i putea spune prin ce a trecut
[i de ce fugise de acas`. Nu putea s` ri[te s` spun` nim`nui
adev`rul. Dar pe Joseph \l pl`cea prea mult pentru ca s`-l
poat` min]i.
-Gata, ai ajuns, o auzi pe Delores.
Sonny mângâie c`]elul pe cap [i cobor\. Acum, trebuia s`
dea ochii cu el.
La clinic`, sala de a[teptare era plin`. Le zâmbi celor afla]i
acolo, apoi dintr-o privire \l observ` pe Joseph, aflat cu un
pacient.
– Po]i s`-i sco]i pe gemenii Packard de aici; sunt perfect
s`n`to[i, \i spuse Joseph când o v`zu.
– Imediat. Sonny \ncerc` s` nu lase felul lui de a fi s-o
influen]eze \n acel moment. Pacien]ii a[teptau.
INTERPRETUL DE VISE 49

El \[i f`cea treaba.


Sonny confirm` schema de hr`nire a celor doi mici
g`l`gio[i, apoi \i cânt`ri [i-i duse \n \nc`perea \nvecinat`,
unde urma s`-i vad` Joseph.
– Acum trimite-mi pacien]ii pe rând, \n func]ie de
gravitatea st`rii lor de s`n`tate, \i puse el, [i disp`ru \n
camera unde ea dusese gemenii.
Oare când lucra era mereu moroc`nos? se \ntreb` Sonny.
Sau era a[a din cauza celor \ntâmplate seara trecut`?|[i l`s`
jacheta \n hol [i \ncepu s` stabileasc` priorit`]ile pacien]ilor.
Apoi \l l`s` pe primul s` intre.
Joseph ie[i din camera cu gemenii.
– Gemenii Packard au nevoie de DTP. D`-i mamei ni[te
acetaminofen [i spune-i despre posibilele efecte secundare
ale imuniz`rii.
Sonny \ncuviin]`.
– Pacientul urm`tor este gata.
– Mul]umesc. El schi]` un zâmbet.
Dup` ce \i vaccin` pe cei doi, mama lor o \ntreb`:
– Voi putea s`-i scot la plimbare, sau vor fi mai sâcâi]i ca
de obicei? Ar trebui s` trec pe la cumnatul meu, care [i-a rupt
nasul.
– Da, l-am v`zut ieri. Sunte]i sora lui Merced?
– Nu, sunt c`s`torit` cu fratele lui Jim. Doamna Packard se
\ncrunt`: nu ne vedem prea des, dar \ntr-o situa]ie ca asta
trebuie s` m` duc.
50 ALICE McGREGOR

Doar dac` nu crede]i c` nu-i face bine lui Jim. Sau


gemenilor?
– O s` v` dau acetaminofenul acum. Cât despre Jim...
– Da, probabil Merced este deja tensionat`, dac` m` mai
duc [i eu cu gemenii...
Sonny \[i \nchipui [i motivul.
– L`sa]i-m` s` v` deschid u[a.

***

Diminea]a trecu destul de repede. Ocupat` cu pacien]ii,


nu avu timp s` se mai gândeasc` la cele \ntâmplate cu o zi \n
urm`, dar \[i spuse c` din punct de vedere profesional ea [i
Joseph f`ceau o echip` bun`.
Când sosi o pacient` supraponderal` cu semne de piatr` la
fiere, Sonny \i spuse c` va intra imediat la medic, \naintea
altei paciente usc`]ive care se afla deja acolo.
– De ce trebuie s` a[tept? exclam` femeia. Am fost a treia
aici de diminea]`.
Sonny verific` programarea.
– |mi pare r`u, doamn` Dominguez, introduc pacien]ii \n
func]ie de severitatea bolii.
Doamna Dominguez exclam`, \ntinzându-i bra]ul:
– Dar ce vezi aici nu ]i se pare ceva serios?
INTERPRETUL DE VISE 51

Ar putea fi cancer!
Sonny reu[i s` nu pufneasc` \n râs, amuzat` de ideea
pacientei. Dar ea nu va pune un diagnostic, \l va l`sa pe
Joseph s-o fac`. Lu` mâna femeii cu blânde]e:
– V` doare?
– Nu. Chipul doamnei Dominguez se mai relax` pu]in.
Dar sunt foarte \ngrijorat` pentru c` nu [tiu ce este.
Sonny lu` un tub cu o pomad`, cu care mas` mâna femeii.
|i puse un tub asem`n`tor \ntr-un plic, pentru ca s` continue
tratamentul [i acas`.
Joseph scrise o trimitere pentru pacienta cu presupuse
pietre la fiere, apoi o urm`ri pe Sonny care masa mâna
doamnei Dominguez.
– Ce i-ai f`cut bietei femei? Te privea cu adora]ie.
– I-am acordat pu]in` aten]ie, atât. Am mai lucrat cu
persoane \n vârst`. Au nevoie de aten]ie special`.
– Va trebui s`-mi \mp`rt`[e[ti [i mie din experien]a ta.
– N-am auzit pe nimeni pân` acum s` se plâng` de felul
cum \l tratezi.
{tiind c` trebuia s` treac` peste ce se \ntâmplase \ntre ei
seara trecut`, el \i spuse:
– Sonny, \mi pare r`u de cele \ntâmplate, nu aveam
dreptul s` te s`rut. Dac` nu te intereseaz`... Cu toate astea,
putem lucra \mpreun` foarte bine, \]i voi respecta
sentimentele.
– Mul]umesc, zise ea . Este ora mesei?
52 ALICE McGREGOR

– Da. Joseph \[i ignor` dezam`girea. De obicei m` duc


acas` la prânz, dar [i aici se poate cump`ra câte ceva de
mâncare. Este un cafe bar la dou` case mai sus.
– M` duc s` iau un sandvi[, spuse ea. Ne vedem \ntr-o
jum`tate de or`.

***

Joseph reu[i s` sparg` ghea]a groas` format` la fântân` \n


timpul nop]ii. Auzi u[a de la buc`t`rie [i o v`zu pe Jessie
venind \n fug`. |i zâmbi feti]ei, care se \nc`l]ase cu cizmele
d`ruite de fiica lui Delores. Era a treia diminea]` când ie[ea o
dat` cu el s` aib` grij` de cal.
– Cred c` mai vrei s` facem o plimbare, nu? Nu va mai
trece mult [i Black Speed o s` te iubeasc` mai mult ca pe
mine.
Jessie \ncepu s` râd` [i \ncerc` s` mângâie calul.
– Am putea face o plimbare? \l \ntreb` ea.
– Mama [tie c` e[ti aici?
– Mama doarme, dar nu se sup`r` c` am ie[it; spune c`
sunt \n siguran]` cu tine.
Joseph o privi lung.
– A[a a spus mama?
– Da. Putem merge acum?
INTERPRETUL DE VISE 53

– Sigur c` da! Du-te [i adu-mi [aua!


– Imediat! exclam` Jessie bucuroas`. Se \ndrept` spre
[opron cu p`rul blond fluturându-i.
Joseph privi lung \n urma feti]ei, mirându-se cât de mult
ajunsese s`-i pese de ea [i mai ales de mama ei. |i intraser`
amândou` \n suflet, chiar dac` Sonny nu era deloc interesat`
de el.
Dar [i ea \i r`spunsese la s`rut. Joseph \[i permise s` spere
pu]in, amintindu-[i cum ro[ise Sonny, sau felul \n care
aruncau scântei ochii ei mari. Dar trebuia s` dea uit`rii aceste
gânduri. Sonny era o asistent` bun` [i voia s-o p`streze.
Sonny se duse la buc`t`rie. {tia c` fiica ei era afar` cu
Joseph [i avea o strângere de inim` la gândul c` feti]a se
apropiase de el [i de m`tu[a lui.
Se duse la fereastr` [i-i v`zu pe cei doi râzând.
– Nu-]i face probleme, spuse femeia. Feti]a ta este foarte
independent` pentru un copil de vârsta ei!
Ea [tia asta prea bine. Tr`ise primii doi ani \ntr-un mediu
care putea s` afecteze orice copil. Dar din fericire Jessie nu-[i
mai amintea . Nu-[i mai v`zuse de doi ani [i jum`tate tat`l.
Asta \nsemna jum`tate din via]a ei. Acum, Jessie nu-[i mai
amintea decât lunile pe care le petrecuser` \ntr-un ad`post
pentru femei. Cliff nu ceruse \ncredin]area micu]ei, nici
m`car program de vizitare.
– B`nuiesc c` este la fel de independent` ca mama ei,
ad`ug` Anna.
54 ALICE McGREGOR

Sonny \[i aminti c` dup` ce-l p`r`sise pe Cliff \ncepuse s`


fac` pa[i mari spre independen]a pe care Anna presupunea
c-o are. Luase lec]ii de autoap`rare timp de [ase luni. Sperase
c` nu va avea nevoie s`-[i aplice cuno[tin]ele dobândite.
Redevenise ea \ns`[i \n multe privin]e. Dar mai avea multe de
f`cut. |[i aminti apoi cum o descoperise Cliff \n Seattle. Doar
norocul o salvase.
– M`nânc`, spuse Anna punându-i \n fa]` o farfurie cu
cereale [i lapte. Ai nevoie de putere.
Nici nu [tii cât` nevoie am de putere, se gândi Sonny. Se
sim]ea mai relaxat` \n prezen]a Annei, care o \ngrijea ca o
mam`. Brusc \[i aminti de asistenta din Florida, care o ajutase
s` treac` peste durerea pricinuit` de moartea mamei ei.
Desigur, asta fusese \nainte s` ap`r` Cliff [i s-o f`c` s`-[i
piard` capul.
Sonny sorbi cafeaua fierbinte, \ncercând s` scape de
amintiri. Acum fugise din nou de el.
Râsul lui Jessie se auzi din nou.
– Mama! strig` feti]a. Am c`l`rit din nou pe Black Speed.
|mi place atât de mult aici!
– {i mie \mi place, feti]o, spuse ea cu am`r`ciune.
Acest Cliff reu[ise s`-i fure orice bucurie. Chiar dac` se
sim]ea bine aici, era ceva temporar.
– Sper c` nu te sup`r` c-am dus-o la plimbare, \i spuse
Joseph. Cred c` trebuia s` -]i cer permisiunea mai \ntâi.
– Nu este nici o problem`. Lui Jessie \i place mult.
INTERPRETUL DE VISE 55

{i mai [tiu c` ai grij` de ea.


De[i se afla aici doar de câteva zile, sim]ea c` poate avea
\ncredere \n Anna [i \n Joseph. Dar \ncrederea \i fusese
tr`dat` \nainte, iar acum se temea. |l privi pe Joseph,
impresionat` de bun`tatea lui.

***

La clinic`, \n acea diminea]`, sosir` Jim [i Merced, c`rora


le zâmbi [i se apropie de ei ca s` se uite la rana lui.
– V`d c` s-a retras umfl`tura.
– Trebuie s`-mi scoate]i copcile.
– Ia un loc, nu vei avea mult de a[teptat.
Trecu la pacientul urm`tor, o femeie care abia reu[i s` se
ridice de pe scaun. Pe când o ajuta s` intre \n cabinetul lui
Joseph, \ntoarse capul [i se mai uit` odat` la Merced. Nu putu
s` nu se \ntrebe care erau motivele femeii s` ascund` faptul
c` ia pastile anticoncep]ionale. Dar apoi \[i spuse c` trebuia
s` se concentreze asupra pacientei pe care o \nso]ea, s-o lase
pe Merced pentru mai târziu.
|n sala de examinare, femeia \i explic` nedumerirea fa]` de
durerile anormale pe care le avea dup` opera]ia de acum
dou` luni.
– Este durere permanent` sau doar la mi[care?
56 ALICE McGREGOR

– Permanent`, de parc` mi-ar turna cineva acid pe ran`.


Durerea este mai pu]in pregnant` când stau \ntins`.
– |n acest caz, \ntinde-te aici, \i spuse Sonny. Probabil era
un caz simplu de parestezie, o sensibilitate nefireasc` a pielii,
care ar fi fisp`rut de la sine \n alte câteva s`pt`mâni. Oricum,
Joseph \i va recomanda un analgezic.
|ntorcându-se \l v`zu pe Joseph, care o privea lung.
– Cum te descurci cu pacien]ii?
– Tocmai am discutat cu Merced [i cu Jim. Voiau s`-i sco]i
copcile. Mai sunt al]i patru pacien]i.
Joseph se uit` pe diagrama pe care ea scrisese"parestezie".
– Parestezie? Probabil diagnosticul pus de tine este corect.
Dar dac` a[ fi operat-o eu, nu s-ar fi confruntat cu problema
asta.
Sonny \[i spuse c` nu \ntâlnise pân` acum un doctor care
s` nu fac` astfel de afirma]ii la adresa colegilor de breasl`.
– Te-am v`zut lucrând [i sunt de acord c` [tii s` co[i mai
bine decât ce vedem aici, spuse ea zâmbindu-i.
– I-am dat deja instruc]iuni doamnei Bernal. Po]i s`-i duci
medica]ia? Are nevoie de hidroclorura loperamidic`. {i
transmite-i s` mai renun]e o vreme la pr`jituri. S` bea multe
lichide.
Joseph veni mai aproape de ea.
– Pastilele anticoncep]ionale pentru Merced se afl` \n
geanta mea.
Te-ai putea asigura c` ajung la cine trebuie?
INTERPRETUL DE VISE 57

|nainte ca Sonny s`-i r`spund`, el disp`ru \n sala unde


efectua mici interven]ii chirurgicale.
Sonny se \ndrept` spre Jim [i Merced care a[teptau. Apoi
ie[i Joseph s`-l invite pe Jim \n sal`.
– De ce nu stai aici cu Sonny? \i spuse el lui Merced. Nu va
dura mult.
Când r`maser` singure, Sonny \i \ntinse plachetele cu
anticoncep]ionale.
– Slav` Domnului! exclam` aceasta, am pierdut deja o zi!
Sonny nu apuc` s`-i r`spund`, pentru c` se deschise u[a
de la intrare [i \n sala de a[teptare intr` [eriful. Merced p`li,
iar Sonny se \ndrept` spre el.
– Cu ce v` putem fi de folos?
– Am venit s` v`d cum mai merg treburile pe aici. Apoi se
\ntoarse spre Merced: cum \i merge lui Jim?
– Tocmai \i scoate Joseph copcile, spuse Merced, c`reia \i
cam tremura glasul.
Omul scutur` din cap.
– Spune-i s` fie mai atent când iese cu prietenii, n-a[ vrea
s` mai aud c` i s-a \ntâmplat ceva.
Merced \ncuviin]`, iar Sonny nu spuse nimic, de team` c`
[eriful i-ar putea pune \ntreb`ri.
– S` ave]i o zi bun`, doamnelor, spuse [eriful [i plec`.
– Ce-a vrut s` fie vizita asta? o \ntreb` Sonny pe Merced.
Merced nu ridic` privirea spre ea.
– B`nuiesc c`-[i f`cea doar datoria.
58 ALICE McGREGOR

Dup` ce terminar` to]i pacien]ii, Joseph [i Sonny plecar`


spre cas`.
– Merced are familie aici? \ntreb` ea.
– Nu [i-a cunoscut tat`l, iar mama i-a murit.
– Oh! exclam` Sonny cu o strângere de inim`.
– A[ putea s-o ajut, spuse Joseph; dac` se hot`r`[te s`-l
p`r`seasc` pe Jim, ar putea sta cu Anna [i cu mine. Tu e[ti
bine? o \ntreb` el privind-o cu prietenie.
– Da, r`spunse Sonny, care nu voia ca discu]ia s` revin`
asupra ei.
Z`pada scâr]âia sub picioarele lor, aerul era rece [i
proasp`t, mireasma ienuperilor de pe munte r`zb`tea pân` la
ei. Vântul rece le biciuia fe]ele [i Sonny \[i vâr\ mâinile \n
buzunare, strângând ursule]ul de lemn cioplit de Joseph.
– La ce te gânde[ti? o \ntreb` Joseph.
– Nu m` pot obi[nui cu frumuse]ile de aici. E foarte frig, e
adev`rat. Sunt n`scut` \n Florida, o s` m` obi[nuiesc.
– Parc` spuneai c` la Seattle.
Luat` pe nepreg`tite, nu putu s`-i r`spund`. Apoi \[i
reveni imediat.
-Da, dar am tr`it un an [i jum`tate la Seattle. Acolo am
lucrat la acel azil.
– }i-a pl`cut munca?
Ea \ncuviin]`.
– {i de ce ai venit aici?
– Lucrurile nu sunt perfecte...
INTERPRETUL DE VISE 59

– Este adev`rat. Oricum, tu [i Jessie ave]i nevoie de lucruri


de iarn`. M` gândeam s` mergem la Albuquerque \n acest
weekend. Sunt sigur c` [i Anna va merge cu noi.
Capitolul 5

Vineri dup`– amiaz`, policlinica se goli brusc de pacien]i,


de parc` fiecare [i-ar fi aranjat un program special pentru
weekend, l`sând la o parte bolile [i necazurile.
Sonny se duse s`-[i \nchirieze patine, apoi o ajut` pe Anna
s` preg`teasc` ceva u[or de mâncare.
Joseph o urc` pe Jessie pe cal, f`cur` câteva plimb`ri,
dup` care se opri cu calul \n fa]a lui Sonny.
– Crezi c` te-ai putea descurca?
-Nu [tiu, n-am \ncercat pân` acum.
– Black Speed este un cal foarte blând, \ncearc`-l.
– Nu [tiu dac` s` m` \ncumet. |[i aminti de lec]iile de
c`l`rie luate la vârsta de unsprezece ani. |[i amintea [i acum
sfaturile instructorului" ]ine spatele drept","p`streaz`
ritmul".
– Haide, mama, o \ncuraj` Jessie, e atât de distractiv!
gianninajollys

INTERPRETUL DE VISE 61

– De ce nu urci [i tu cu ea pe cal pentru \nceput? suger`


Anna. A[a va prinde curaj.
Joseph aranj` p`tura pe care o pusese pe spinarea calului
[i-[i \mpreun` mâinile f`când o scar` pentru piciorul lui
Sonny. Calul se mi[c` dar Joseph \ncerc` s`-l lini[teasc`.
Dup` ce reu[i s-o urce pe Sonny se ridic` [i el repede \n [a ,
\n spatele ei, prinzând-o \n bra]e. Lu` frâiele calului [i-i
spuse:
– Stai lini[tit`, Sonny, nu se poate \ntâmpla nimic.
Sonny avea sentimentul c` el mai mult vorbea \n loc s`
struneasc` animalul. Dup` ce primi impulsul cuvenit, Black
Speed porni brusc, aruncându-l pe Joseph spre ea cu putere.
Când ajunser` \n vârful colinei Sonny trase de frâu spre
dreapta, \n ideea de a \ntoarce calul [i de a cobor\. Dar
Joseph, care o ]inea cu o mân` de mijloc trase \n direc]ie
opus`, iar calul care-l cuno[tea, nemai[tiind ce s` fac` se
cabr`, \nclinând-o pe Sonny spre spate, aruncând-o [i mai
mult \n bra]ele lui Joseph. Ea \l sim]i cald [i puternic.
Calul se lini[ti [i merse \n continuare.
– E[ti bine? o \ntreb` Joseph.
Ea \ncuviin]`, uitându-se \napoi spre el [i zâmbindu-i.
– |n acest caz, ]ine-te bine.
Lovind calul cu c`lcâiele, pornir` \n vitez`.
Vântul \i r`v`[i p`rul lui Sonny. Auzea doar zgomotul f`cut
de copitele calului. {i acesta p`rea s` se bucure de libertatea
nea[teptat`.
62 ALICE McGREGOR

Când ajunser` \ntr-un lumini[, Joseph opri calul.


– }i-a pl`cut? o \ntreb`.
Sonny se trezi zâmbindu-i, fericit`.
– Am crezut c-o s` m` la[i pe mine s`-l conduc.
– Trebuia s` te fac cumva s` te sim]i bine \n aceast` prim`
experien]`.
Apoi \i d`du frâiele.
– Uite, acum tu ne conduci acas`.
Sonny \ncepu s` râd` stânjenit`.
– Nu, deocamdat`. Apoi d`du pinteni calului care porni la
pas, iar Joseph o prinse din nou dup` mijloc cu bra]ul s`u
puternic.
Când ajunser` \napoi la ]arc Sonny era teribil de \ncântat`,
dar [i pu]in ame]it`. Sim]ise tot timpul trupul lui foarte
aproape de al ei, mirosul lui de z`pad` proasp`t`. Sim]i cum
ro[e[te când el o ajut` s` coboare, dar când privirile li se
\ntâlnir` [i ea se a[tept` la acea scânteie, el o evit`, iar din
expresia lui nu se v`zu c` ar sim]i ceva. El lu` p`tura [i frâul
calului [i se \ndrept` spre [opron. Apropierea se pare c` nu-l
afectase de loc.
Când intrar` \n cas`, Anna \i spuse lui Sonny:
– Cred c-o s` \not [i eu cu Joseph \n piscin`.
– Pot s` merg [i eu, mami? interveni Jessie.
– Dar nu ai costum de baie! exclam` Sonny.
– |i g`sim noi ceva... o lini[ti Anna.
– {i tu? spuse Jospeh.
INTERPRETUL DE VISE 63

– Nu am costum, r`spunse ea amintindu-[i ziua \n care


\mpachetase \n grab` lucrurile ca s` dispar` din Seattle. Pe
atunci nu se gândise c` acolo unde va ajunge va avea parte [i
de distrac]ie.
– Lui Sonny \i pot \mprumuta un costum de-al meu, se
oferi Anna. Am unul de când eram mai slab`. O s`-]i plac` la
piscin`.
{i a[a a [i fost. |n ap`, Sonny s-a sim]it mai bine, parc`
toate necazurile i s-au spulberat.
Joseph a venit la o or` dup` ele. Au auzit zgomotul de ap`
\mpro[cat`, apoi l-au v`zut ap`rând la suprafa]`.
A ap`rut \n fa]a lui Sonny, [i-a trecut o mân` prin p`r cu
pic`turi de ap` curgându-i pe torsul puternic.
Joseph o lu` pe Jessie pe umeri [i travers` piscina cu ea.
Sonny, care-i privea, sim]ea ceva \ntre mul]umire [i
dorin]`. |nc` o dat` deveni con[tient` c` fiica ei avea nevoie
de un tat`.
– Ai putea s` face câteva ture de bazin \n timp ce se joac`
Joseph cu Jessie.
– A[a voi face, spuse Sonny.
– Sau mai bine ar fi s` te duc la saun`, zise Joseph.
Spune-mi, Sonny, am observat c` Jessie simte lipsa tat`lui ei.
|l vede des?
Sonny se crisp`. |ntrebarea venise prea abrupt. |ncerc` s`
reac]ioneze natural.
– Nu...el a... murit.
64 ALICE McGREGOR

– A murit? |mi pare r`u, Sonny.


Sonny l`s` ochii \n jos, con[tient` c` min]ise [i asta nu era
ceva ce s-o caracterizeze. Voise s`-l fac` s` cread` c` so]ul ei,
fostul ei so] murise. Nu putea s` ri[te s`-i spun` adev`rul. Iar
Cliff era ca [i mort pentru ea. Sim]i un nod \n gât. Avusese un
motiv bun ca s` mint`, dar nu era bine ce f`cuse.
– Nu este nicio problem`, reu[i `s spun`.
– Când s-a \ntâmplat? o \ntreb` Joseph.
Nu trecuse prea mult. Aproape doi ani. Nu avusese nicio
leg`tur` de doi ani cu tat`l lui Jessie. |l privi pe Joseph.
Privirea lui era plin` de compasiune, nu de suspiciune.
– Acum este bine totul, reu[i ea s` zâmbeasc`. M` duc s`
fac acele ture de bazin. Imediat \[i alung` din minte
minciunile pe care le spusese, pe motiv c` avea dreptul ca
pentru a-[i proteja copilul [i a se proteja [i pe sine, s` mint`.
Cu toate astea, se sim]ea foarte vinovat` c`-l min]ise pe
b`rbatul de care \ncepuse s`-i pese.
Curând, observ` c` [i Joseph f`cea ture de bazin ca [i ea,
dar \n direc]ie opus`. Obosit`, se opri s`-[i trag` sufletul.
Joseph se apropie de ea, zâmbindu-i.
– Am fost inspirat când am f`cut piscina asta, nu?
Ea \ncuviin]`.
– E minunat`.
– E[ti gata de saun`? o \ntreb` el.
Sonny sim]i c` \ncep s`-i ard` obrajii.
Joseph \ncepu s` râd`.
INTERPRETUL DE VISE 65

– Vino, o s` te sim]i foarte bine.


Sonny ie[i din piscin`, con[tient` c` era \mbr`cat` \n
costumul de baie al Annei, care nu-i venea foarte bine. |n
semi\ntuneric nu-i putea vedea ochii. |l l`s` s`-i a[eze
prosopul pe umeri [i se l`s` condus` spre o sal` mic` de
lâng` piscin`.
Joseph aprinse o lamp` [i atinse cu palma un perete de
lemn.
– Sauna este aici, dar ar fi bine s` faci du[ \nainte, pentru
c` apa din piscin` avea clor. Eu o s`-]i aduc prosoape uscate.
Sonny \l urm` trezindu-se \n dormitorul lui , unde Joseph
deschisese un dulap ca s` caute prosoapele. Trecu pe lâng` el
intrigat` de patul mare, confortabil dar [i de carpetele Navajo
\ntinse pe podea. Un [emineu mare se afla pe peretele opus.
– E[ti preg`tit`? \l auzi pe Joseph.
Se \ntoarse [i-l privi lung:
– Dormitorul \]i seam`n`, \i spuse.
El o privi plin de emo]ie, dup` cum interpret` ea.
– |]i pun prosoapele \n baie, o anun]` Joseph.
Sonny se sim]i brusc dezam`git`. Dar de ce era a[a? Ar fi
vrut ca Joseph s-o prind` \n bra]e \n acel moment, s-o s`rute.
|[i dorise asta mai mult decât \[i dorise orice altceva \n
ultimul timp. Dar \[i aminti c` ea impusese ni[te reguli, iar el
nu f`cea decât s` le respecte. Ar fi trebuit s` fie bucuroas` c`
n-o s`rutase. Nu avea dreptul s` se implice \ntr-o rela]ie cu el.
Nu atâta timp cât nu putea s` fie sincer` cu el.
66 ALICE McGREGOR

– Vii? o \ntreb` el.


Dup` ce-i \ntinse prosoapele, el intr` \napoi \n camer` [i
\nchise u[a.

***

Joseph auzi zgomotul f`cut de apa care curgea, apoi u[a se


deschise. Nu se gândea decât la felul \n care ar`ta Sonny, la
trupul ei zvelt \mbr`cat \n halatul lui de baie pe care i-l
oferise. Se sim]i frustrat la gândul c` nu i se putuse al`tura la
du[. |[i aminti ce sim]ise când o ]inuse \n bra]e pe spatele
calului [i cum abia se dezlipise de ea. Recuno[tea c` nu prea
avusese gânduri platonice atunci. Nu [tia ce gânde[te Anna
m`tu[a lui, care parc` inten]ionat \i trimitea \mpreun` peste
tot. Când realiz` c` Sonny se afla deja \n saun`, intr` \n baia
plin` de abur, dar \n care persista mireasma trupului ei. F`cu
repede du[, apoi \mbr`c` o pereche de pantaloni scur]i care
i se p`ru potrivit` \n momentul acela. Dar când vru s` intre la
saun` sun` telefonul; era un pacient, care dorea l`murri \n
privin]a unei re]ete. |l l`muri [i fu aproape fericit când
ducându-se la saun` realiz` c` avea o tem` de discu]ie cu
Sonny pe teme profesionale. Trebuia s` fac` un efort s` fie cu
ea, f`r` a l`sa s` se vad` care-i erau adev`ratele inten]ii. Dar
nu voia s-o sperie, mai ales când v`zuse cum se panicase \n
INTERPRETUL DE VISE 67

bra]ele lui cu o zi \n urm`. So]ul ei murise, iar ea nu reu[ise


s` treac` \nc` peste aceast` experien]` dureroas`. Dar mai
putea spera. Sonny era singur` de doi ani. Va trebui s-o
abordeze \ncet, s`-i dea timp....
– Cum ]i se pare? o \ntreb`.
Râsul ei cristalin r`sun` \n spa]iul acela \nchis; \[i d`du
capul pe spate rezemându-l de panourile de stejar, iar p`rul
ei castaniu capt` toat` str`lucirea ro[iatic` a l`mpii aflate
deasupra capetelor lor. |[i strânse capotul \n jurul taliei .
– |n mod sigur nu-mi este rece, spuse ea \nc` râzând.
Joseph se a[ez` lâng` ea pe banchet`, foarte atent s` n-o
ating`.
Voia s-o fac` s` se simt` bine \n prezen]a lui [i asta
\nsemna s` uite c` sub halat nu purta nimic. |[i alung` acest
gând \n cel mai ascuns col] al min]ii [i continu`:
– A sunat un pacient care voia s` [tie dac` tratamentul
medicamentos pe care i l-am dat poate fi anulat sau
neutralizat de sucul de grepfruit. I-am spus s` nu-[i fac`
probleme din aceast` cauz`.
Sonny \ncuviin]`. Joseph era un medic atât de dedicat
pacien]ilor s`i \ncât le permitea s`-l sune [i acas`.
– Lucrurile sunt cu totul altfel aici decât la ora[, spuse ea.
V`d c` e[ti atât de accesibil pentru pacien]ii t`i!
– Asta este unul din motivele pentru care practic medicina
aici, \i explic` el. Dar tu? Cum consideri munca \n acest ]inut
\ndep`rtat? |]i place?
68 ALICE McGREGOR

– Da, r`spunse ea f`r` ezitare, realizând c` spusese


adev`rul imediat. |i pl`cea atmosfera aceasta de localitate
mic`, de camaraderie care exista \ntre oameni.
– E[ti o asistent` foarte bun`, m-am convins, zise Joseph.
Pacien]ii vorbesc \n termeni foarte elogio[i despre tine.
Sonny \i zâmbi pu]in jenat` dup` cum i se p`ru lui, dar
primi complimentul cu bucurie. Dup` o clip`, el \ntinse mâna
[i-i \ndep`rt` o [uvi]` rebel`, care-i c`zuse pe frunte. Apoi
l`s` mâna s`-i cad` pe lâng` trup.
– |mi place s` lucrez cu tine, Sonny, murmur` el.
– {i mie \mi place, Joseph. E[ti un medic foarte bun.
Se l`s` o t`cere nefireasc`, pe care Sonny \ncerc` s-o
umple.
– Am apreciat mult faptul c` ]i-ai pierdut atâta timp cu fiica
mea. Când rosti aceste cuvinte \[i dori imediat s` n-o fi f`cut,
temându-se c` Joseph \i va pune \ntreb`ri despre tat`l feti]ei.
Dar el era doar amuzat:
– Feti]a ta este un copil teribil de \nzestrat.
Sonny \i evit` privirea \nc` o dat`, impresionat` de
bun`tatea lui; nu voia ca el s`-i poat` citi \n priviri c` \l
admira. Avea multe \ndoieli, multe semne de \ntrebare. Nu se
prea putea baza pe propria-i judecat` \n privin]a b`rba]ilor.
Dup` alte câteva momente, când \l privi, Joseph \[i
sprijinise capul de panoul de lemn [i \nchisese ochii. Avu
ocazia s`-l studieze \n lini[te. Era un b`rbat puternic, cu
tr`s`turi armonioase, bine conturate. Dar ea nu avea de ce s`
INTERPRETUL DE VISE 69

se afle aici cu el. Mai ales a[a cum era pe jum`tate dezbr`cat`,
purtând doar halatul lui. Se mai uit` o dat` la chipul lui.
P`rea atât de lini[tit, de \mp`cat. Dar dac` se va apleca spre el
[i-l va s`ruta u[or...o, nu!Dac` ar face asta nu va mai avea
pace! |n]elesese c` Joseph \i respecta dorin]a, dar dac`-l
s`ruta \nsemna s` \ncalce chiar ea regulile pe care le
impusese.
Se ridic`.
– Trebuie s` plec.
Joseph deschise ochii [i o privi mirat.
– S-a \ntâmplat ceva?
– Nu. Nu-l privi, [tiind c` dac` ar face-o, n-ar mai putea
pleca. Probabil, Jessie se \ntreab` unde sunt. |]i aduc mai
târziu halatul.
Cu aceste vorbe, se repezi spre ie[ire.
Capitolul 6

Aerul rece al dimine]ii p`rea s` sporeasc` bucuria lui


Jessie, care abia a[tepta s` ajung` la patinoarul despre care-i
vorbise Joseph.
|n ma[,in`, se a[ezase \ntre el [i Sonny. Pe când \ncepur`
urcu[ul spre Echo Ridge, ea le povesti despre patinoarul de la
Seattle.
Sonny ar fi vrut ca feti]a ei s` nu povesteasc` prea multe
despre Seattle, \n special despre faptul c` fuseser` nevoite s`
p`r`seasc` \n grab` ora[ul. Lui Jessie \i pl`cuse mult acolo.
Cu toate acestea, Sonny nu sim]i triste]e \n glasul fiicei sale.
Era un lucru bun; curând, discu]ia lor se orient` spre alte
teme, mai sigure din punctul ei de vedere. Jessie continua s`
vorbeasc`, povestindu-i lui Joseph despre felul \n care
\nv`]ase s` patineze, despre performan]ele pe care le
atinsese.
INTERPRETUL DE VISE 71

Joseph o asculta zâmbind. R`spundea la \ntreb`rile feti]ei


[i râdea la glumele ei. Aveau \n fa]` o diminea]` calm`, plin`
de distrac]ii.
Sus, pe munte, copacii \ncepuser` s` se r`reasc` [i lumina
parc` era mai puternic`. Jessie le spuse brusc:
– Parc` nu mai aud bine.
Sonny zâmbi, [tiind c` era doar din cauza altitudinii [i-i
spuse c` problema se va rezolva.
Dup` câteva minute, Joseph opri ma[ina.
Sonny cobor\, \n]elegând imediat c` se aflau \n locul numit
Echo Ridge. Un perete masiv din piatr` forma un semicerc
aproape perfect \n jurul unui lac \nghe]at.
– Ce frumuse]e! exclam` ea.
Sonny nu mai v`zuse un lac \nghe]at, cam de m`rimea
unui teren de fotbal. Era diferit de tot ce [i-ar fi imaginat.
Suprafa]a patinoarului avea valuri la un moment dat, de parc`
vântul s-ar fi concentrat pe aceast` parte a apei, apoi o
\nghe]ase. Joseph examin` cu aten]ie suprafa]a lacului, [i le
spuse:
– Se poate patina f`r` probleme, dar nu chiar aici, ghea]a
este mai sub]ire \n partea aceasta. Apoi o privi pe Jessie [i-i
spuse: evit` zona asta. Când ea \ncuviin]`, continu`: gata, te
po]i urca pe patine.
Imediat ce fiica ei se \ndrept` spre ma[in`, Sonny \l
chestion`:
– E[ti sigur c` nu sunt probleme?
72 ALICE McGREGOR

– Nu te \ngrijora. Folosesc acest lac de peste nou` ani.


Dac` nu se apropie de zona asta, nu vor fi probleme.
Jessie respect` instruc]iunile lui Joseph, evitând zona
periculoas`. Alunec` pe ghea]` cu evident` bucurie, ba chiar
\ncerc` s`riturile \n care \ncepuse s` se specializeze la Seattle
[i culmea, acestea \i reu[ir`, de[i nu mai patinase de câteva
luni.
Sonny era teribil de \ncântat` de abilitatea fiicei sale, care
p`rea teribil de fericit`, de liber`.
Obrajii \i erau \mbujora]i, p`rul blond ie[ise de sub
c`ciuli]a pe care i-o d`duse Anna.
Joseph patina destul de bine, cu picioarele sale lungi [i
musculoase, bine conturate prin pantalonii de lân`. |ntre
timp, li se mai al`turaser` Kattie, \nv`]`toarea lui Jessie cu
c`]elu[ul ei, c`ruia \i spunea mister Peabody [i prietenul ei,
Twoey.
Din acest grup doar Sonny [i Katie nu prea se descurcau.
– Unde a \nv`]at Jessie s` patineze? Parc` s-ar fi n`scut aici!
– |n ora[ul din care venim se ducea \n fiecare zi la
patinoar, r`spunse Sonny imediat, dar apoi realiz` c` f`cuse
o gre[eal`, pentru c` femeia, fiind \nv`]`toarea feti]ei, i-ar fi
putut pune mai multe \ntreb`ri personale.
Dar Katie zâmbi, strângându-[i \n jurul gâtului fularul alb.
Mi[carea aceasta o dezechilibr`, \ntinse bra]ele lateral,
\ncercând s`-[i g`seasc` echilibrul, dar c`zu. Sonny o ajut` s`
se ridice. Când reu[ir` s` se pun` amândou` pe picioare cu
INTERPRETUL DE VISE 73

mare greutate auzir` l`tratul lui mister Peabody, care era


\ngrijorat de soarta st`pânei sale.
Katie se duse spre c`]elu[, iar Sonny se aventur` pe
ghea]`, trecând pe lâng` Joseph, care venea din direc]ie
opus`.
El se opri.
– |i voi aduce lui Jessie o cea[c` de ciocolat` cald` de la
ma[in`. Vrei [i tu una?
-Peste câteva minute, poate. Nu pot patina [i bea \n acela[i
timp.
Joseph \ncepu s` râd`, \ndreptându-se spre ma[in`, \n
timp ce ea se apropie de feti]`.
Jessie zâmbi fericit`, \ntinse mâinile spre ea [i \ncepur` s`
se \nvârteasc` \mpreun`.
Deodat` se oprir` uluite de ce vedeau: Katie sc`pase
câinele pe ghea]`.
Acesta pornise \n fug` spre Twoey, aflat destul de aproape
de zona \n care ghea]a era mai sub]ire. |ncepu s` alunece pe
ghea]` cu ochii m`ri]i de fric`, dar când Twoey \ncerc` s`-l
prind`, animalul f`cu o mi[care lateral`, strecurându-se pe
sub frânghia care demarca zona.
– Nu! strig` Katie v`zând c` animalul alunec` pe ghea]`,
apoi cade \ntr-o copc`. C`p[orul lui mai ap`ru o dat` la
suprafa]`, apoi disp`ru.
Katie ]ipa cât putea de tare.
– Stai acolo unde e[ti! \i strig` Twoey, \l scot eu!
gianninajollys

74 ALICE McGREGOR

Sonny reu[i s` ajung` la Katie, luând-o dup` umeri cu


\n]elegere.
R`maser` acolo speriate, urm`rind cum Twoey p`[ea cu
grij` pe ghea]a sub]ire. Ghea]a cr`p` [i el c`zu \n ap`, iar \n
jurul lui \ncepur` s` pluteasc` buc`]i de ghea]`. Apoi \i ap`ru
capul la suprafa]`; nu g`sise animalul.
Sonny se temea c` nu va [ti cum s` rezolve hipotermia cu
care s-ar fi putut confrunta Twoey [i se \ntoarse privind
disperat` spre ma[in`, unde se afla Joseph. Avea nevoie de el.
Din fericire, el p`[ea foarte atent pe ghea]`, ducând o cea[c`
\n mân`.
O z`ri, \i zâmbi [i imediat observ` ce se \ntâmplase. L`s`
cea[ca jos [i veni spre ele \n vitez`.
– Cum s-a \ntâmplat?
– C`]elu[ul Katiei a c`zut \n ap`, reu[i s` spun` Sonny,
\ncercând s`-[i p`streze calmul.
– |l scot imediat!
Strig`tul de victorie al lui Twoey \l puse imediat \n mi[care
pe Joseph; porni pe ghea]` spre locul unde se afla acesta. Apa
de sub ghea]a topit` se lovea de mal, iar pojghi]a sub]ire
troznea sub picioarele lui. Când ajunse destul de aproape \l
prinse de mân`, tr`gându-l spre el.
– La naiba! exclam` doctorul. Ce-ai c`utat acolo?
– L-am salvat pe câinele Katiei. Sunt bine, o s` m`
\nc`lzesc dup` ce ajung pe uscat. Twoey \i \ntinse anim`lu]ul,
care nu mi[ca. Trebuie s`-l salvezi, Joseph!
INTERPRETUL DE VISE 75

O secund` mai târziu, Joseph lu` c`]elu[ul \n bra]e,


c`utând-o din priviri pe Sonny.
Observându-i \ngrijorarea ea spuse:
– Eu voi avea grij` de Twoey.
|[i duse fiica aproape de Katie, care o prinse dup` umeri,
\mbr`]i[ând-o.
Sonny se \ndrept` apoi spre Twoey.
– Vino, \i spuse ea, sigur` pe ceea ce avea de f`cut. Nu mai
tratase vreodat` hipotermia sau deger`turile [i nu-i mai
amintea foarte mult din ce \nv`]ase la [coala de surori, dar
\ncerc` s` par` foarte st`pân` pe sine.
– Stai pu]in, zise Twoey, c`ruia \i cl`n]`neau din]ii. Nu se
putea mi[ca de pe locul unde Joseph \ncerca s` resusciteze
c`]elu[ul. Joseph \i sufla aer cald \n pl`mânii micu]i.
Katie [i Jessie se apropiaser`; prima \l privea pe Joseph cu
speran]` \n priviri.
– Joseph va face tot posibilul pentru bietul mister
Peabody, reu[i Sonny s-o consoleze pe Katie. Ar fi bine ca
\ntre timp tu s` m` aju]i s`-i ridic`m temperatura lui Twoey.
Apoi se \ntoarse spre el: Twoey , s` mergem la ma[ina lui
Joseph.
– Bine, zise el, cl`n]`nind de din]i [i porni spre ma[in`.
Sonny \i scoase fularul din care [iroia apa. Sim]i \n acest
timp c` mâinile \ncep s`-i \nghe]e. |i deschise fermoarul
jachetei pe care i-o scoase pe cap, pentru c` era \mbibat` cu
ap`.
76 ALICE McGREGOR

– Aduce]i ciocolat` fierbinte pentru Twoey, le instrui pe


Jessie [i Katie.
Ea \ncepu s`-l ajute pe Twoey s` se dezbrace de tot ce avea
[i asta destul de rapid; altfel, omul risca s`-[i piard` [i cel`lalt
picior.
– {tiu ce trebuie f`cut, Sonny, spuse omul. Adu-mi
p`turile acelea.
Sonny \ncuviin]` [i scoase p`turile de pe bancheta din
spate a ma[inii. Apoi se \ntoarse s`-l ajute pe Twoey s`-[i
scoat` pantalonii, dup` care omul r`mase doar \n lenjeria
intim`, cu piciorul de lemn expus. Sonny \l \nveli \n p`turi.
– Urc` repede \n ma[in`, \i spuse.
Twoey execut` ordinul, iar dup` ce se a[ez` pe banchet`
\[i scoase [i [osetele, \n timp ce Sonny d`du drumul la motor.
Katie urcase cu Twoey pe bancheta din spate. Twoey o
\ntreb` f`r` s-o priveasc`, evident ru[inat c` femeia \i vedea
piciorul de lemn:
– {i-a revenit mister Peabody?
Katie \i \ntinse cea[ca de ciocolat` fierbinte, [i-l strânse \n
bra]e pentru a-i da din c`ldura ei.
– Nu [tiu; de tine sunt \ngrijorat` acum.
– Eu voi fi bine, spuse el continuând s` tremure violent.
– Dac` poate cineva s` salveze c`]elu[ul, acela este Joseph,
le spuse Sonny.
Afar`, \n z`pad`, Joseph r`sufl` u[urat când c`]elu[ul
scuip` ap`, apoi reveni la o respira]ie aproape normal`.
INTERPRETUL DE VISE 77

– Te vei face bine, micu]ule, \i spuse el dup` care \i scoase


h`inu]a pe care i-o tricotase st`pâna lui [i -l vâr\ \n sân.
Trebuie s`-]i ridic temperatura.
Se \ndrept` spre ma[in`, unde-i g`si pe ceilal]i cu motorul
pornit, la c`ldur`.
Se a[ez` lâng` Jessie.
– D`-mi te rog fularul t`u, \i spuse el.
Când feti]a \i \ntinse fularul, el \l scoase pe mister Peabody
din sân [i dup` ce fric]ion` bl`ni]a ud`, \l \nf`[urat` \n fular.
– O s` tr`iasc`, le spuse celorlal]i, observând c` chihuahua
\ncepuse s` mi[te din urechi. Apoi i se adres` Katiei: trebuie
s`-l ajut`m s` se \nc`lzeasc`; are nevoie de tine, de m`mica lui.
Katie lu` cu bucurie c`]elu[ul \n bra]e, strângându-l la
piept.
– Ce face cel`lalt pacient? \l \ntreb` pe Twoey, care
\ncepuse s` se \nc`lzeasc`.
Twoey \i d`du mâna la o parte.
– M` simt bine.
– E[ti un erou, zise Katie privindu-l cu dragoste. Mister
Peabody este \n via]` datorit` ]ie.
Twoey morm`i ceva. Poate ceea ce se \ntâmplase avea [i o
parte bun`: \l va ajuta s` \nceap` s` renun]e la a se mai
\nvinui pentru moartea fratelui lui Delores \n acel accident \n
care [i el \[i pierduse un picior. Poate va \ncepe s` vad` c`
este dorit, c` poate face lucruri bune [i c` al]ii au o alt`
percep]ie despre el.
78 ALICE McGREGOR

Dup` câtva timp pornir` ma[ina, inten]ionând s` ajung`


acas` la Katie, unde s`-i acorde \n continuare ajutor lui
Twoey.
Acesta refuzase la \nceput, dar ei insistaser` c` are nevoie
de o baie fierbinte [i de multe ceaiuri calde.
Deodat`, Joseph observ` c` Sonny p`lise.
-Te sim]i r`u Sonny? o \ntreb`.
Ea se \ntoarse spre el cu team` \n priviri.
– Dac` ar fi c`zut Jessie \n ap`?
– Sonny, spuse Joseph cu duio[ie.
{i-ar fi dorit ca ea s` r`mân` pentru totdeauna aici cu el.
Realiz` brusc c`-i p`sa foarte mult de aceast` femeie. Dar
episodul de ast`zi putea fi doar unul dintr-o lung` serie, unul
din multele motive pe care ea le-ar g`si pentru a pleca. {i
sigur o va face, a[a cum a f`cut-o [i fosta lui logodnic`, a[a
cum mama lui l-a p`r`sit pe tat`lui lui. La naiba!
Dup` ce auzi ce-i spusese Sonny, c` ar fi putut fi Jessie cea
care s` cad` \n ap`, Joseph se \ntrist`. Nu mai scoase o vorb`
nici când \l duser` pe Twoey acas`, de[i el acceptase s` fie
supravegheat [i ajutat \n continuare. Iar Sonny urma s` aib`
rolul ei foarte important \n convingerea acestui erou
recalcitrant transformat \n pacient, s` fac` o baie fierbinte, s`
se hidrateze prin multe ceaiuri.
Când se \ntoarser` acas`, Sonny o puse pe Anna la curent
cu cele \ntâmplate.
Joseph le \ntrerupse discu]ia.
INTERPRETUL DE VISE 79

– S-a f`cut târziu; va trebui s` plec`m curând la


Albuquerque. Preg`ti]i-v`.
– O, Joseph, spuse Anna, nu ne gr`bim. Las`-le s` se
relaxeze pu]in.
Joseph o ignor`, uitându-se la ceas.
– Vreau s` plec`m pe la patru. Se \ntoarse [i disp`ru \n
cas`.
Sonny nu [tia ce s` cread`. Oare Joseph avea impresia c`
ea \l \nvinuia pentru ce i se \ntâmplase lui Twoey [i
c`]elu[ului?
Anna o b`tu pe mân`.
– Nu-l lua \n seam` pe Joseph; are [i el toane, ca fiecare.
Sonny nu coment`. Ea avusese \ncredere chiar de la
\nceput \n judecata lui , [i-i va spune asta. Va avea vreme \n
timpul c`l`toriei s-o fac`.
|[i strânser` câteva lucruri necesare [i \ntr-o or` pornir`.
Timpul \n care Joseph se retr`sese p`rea s`-l fi ajutat s` revin`
la gânduri mai bune, de parc` motivul de \ngrijorare n-ar mai
fi existat. Pe drumul spre Albuquerque, pe autostrada 64, le
explic` istoria acestor locuri pe care o aflase [i el de când se
mutase aici.
M`tu[a lui, Anna, p`rea plictisit` [i mo]`ia pe bancheta din
spate. Povestirile lui o \ncântau pe Jessie. Feti]a \i punea zeci
de \ntreb`ri, iar discu]ia lor \i trezi interesul Sonnyei. Ascult`
cu aten]ie, \ntrebându-se ce-l adusese la New Mexico. |n
noaptea \n care sosiser` ele aici, Joseph \i spusese c` nu-[i
80 ALICE McGREGOR

cunoscuse tat`l Navajo. De ce nu? Din nefericire, l`sase acea


parte a povestirii neterminat`.
Era ora [apte când oprir` la un hotel din partea veche a
ora[ului [i-l sunar` imediat pe Twoey, s` vad` cum se simte.
Apoi, dup` ce-[i l`sar` bagajele \n camer` se duser` la mas`.
Sonny \[i urm`rea cu bucurie fiica, ai c`rei ochii str`luceau
când vedea tr`suri elegante trase de cai, pe strad`; erau
replici a ceea ce existase aici cu un secol \n urm`.
Copitele cailor loveau ritmic asfaltul, oprindu-se \n fa]a
hotelului [i un cuplu cobor\ din tr`sur`. Fustele tinerei
fo[neau. P`rul lung \i era ridicat \n vârful capului, la urechi
purta cercei lungi cu diamante.
Joseph nu-i acord` prea mare aten]ie, dar Jessie se
\ntoarse s` priveasc` lung cuplul.
– Parc` era Cenu[`reasa, murmur` ea vr`jit`.
Joseph se aplec` spre ea cu prietenie.
– Ce-ar fi s` facem [i noi o plimbare?
– Adev`rat? exclam` feti]a, \ncântat`. Se poate?
Ochii lui sclipeau de \ncântare.
– Dac` mama nu are nimic \mpotriv`.
– Sigur c` nu am, spuse Sonny, atâta timp cât tr`sura nu
se transform` \n dovleac la miezul nop]ii.
– O s` \ncerc s` v` aduc \napoi \nainte de miezul nop]ii,
dar dac` nu reu[esc s` la[i un semn \n urm`, glumi el. Apoi le
ajut` pe Anna [i pe Jessie s` urce \n tr`sur`, dup` care se
\ntoarse s`-i \ntind` [i ei mâna.
INTERPRETUL DE VISE 81

– Vii, Sonny?
– E[ti sigur c` e bine s` mergem la plimbare cu tr`sura? \l
\ntreb` ea. Nu este de– ajuns c` ne pl`te[ti [i hotelul?
– Vrei s` urci [i s` nu mai faci comentarii? spuse Joseph.
|mi place s` am pe cine r`sf`]a. Tu [i fiica ta merita]i s` fi]i
tratate cu dragoste, cu aten]ie.
Renun]ând la orice rezerve pe care le avea \n privin]a lui,
Sonny \[i l`s` mâna ei mic` \n palmele lui mari. Puterea pe
care i-o transmise, calmul lui, o lini[tir`. Fusese afectat` de
incidentul petrecut de diminea]`. Acum se sim]ea mai
relaxat`, lucru care nu i se mai \ntâmplase de mult.
Joseph se a[ez` lâng` Jessie, iar Sonny \i urm`ri cum
discut`. Joseph \i explica toate locurile pe unde treceau, iar
Jessie \l asculta cu aten]ie; \l privea de parc` ar fi fost tat`l ei,
lucru care pe ea o \ntrist`. Avea nevoie de un b`rbat ca Joseph
\n via]a ei.
|[i aminti propria copil`rie, vocea blând` a tat`lui ei,
care-i oferise dragoste [i protec]ie, ca un tat` adev`rat. Sim]i
cum inima i se \nc`lze[te amintindu-[i de tat`l ei. Imediat \ns`
\[i aminti mormântarea, plânsetele mamei [i ce sim]ise ea, pe
atunci o feti]` de nou` ani.
Jessie nu avusese parte de un tat`, [i nici m`car de bucuria
de a-[i cunoa[te bunicii. Oft` cu am`r`ciune. Bine c` reu[ise
s`-[i \ndep`rteze fiica de acel tat` violent. Iar acum, fiica ei se
putea bucura de compania lui Joseph [i a Annei. P`reau deja
o familie.
82 ALICE McGREGOR

Nu conta cât vor sta aici \n New Mexico, se vor bucura de


fiecare clip`.
Pe când se apropiau de restaurant, mirosul mânc`rii
mexicane umplu aerul. Aromele \i reamintir` lui Sonny c` \i
era foame.
– {i mie mi-e foame, spuse Jessie.
|n timpul mesei \l privi pe Joseph, care se acomodase
perfect, era prietenos, discuta cu toat` lumea. |i trata pe to]i
cu bun`voin]`, ca [i cum ar fi fost pacien]ii s`i.
Dar Sonny \[i amintea c` avea [i momente \n care era
foarte schimb`tor. Dar Twoey era prietenul lui. Accidentul de
pe ghea]` \l afectase. Cu toate acestea, era calm [i lini[tit.
Dup` ce gust` din mâncarea care le-a fost adus`, Joseph le-a
spus:
– Mâine ne trezim de diminea]`, ca s` avem timp pentru
cump`r`turi. Apoi o privi pe Sonny: mi se pare sau ai \nceput
s` te relaxezi pu]in?
– Cred c` da. {i a[a era. |i pl`cea via]a aici la New Mexico,
\i pl`cea Joseph [i m`tu[a lui. Ea [i cu Jessie se vor bucura de
timpul pe care-l vor petrece aici, atât cât va dura. Dar asta era
problema, nu putea s` dureze prea mult.

***
INTERPRETUL DE VISE 83

Diminea]a, le l`sar` pe Jessie [i pe Anna s` viziteze Muzeul


Copiilor [i expozi]ia de dinozauri de la Muzeul Na]ional de
Istorie [i plecar` la cump`r`turi, r`t`cind ferici]i o vreme, f`r`
vreo ]int` anume. Dup` câteva ore, Joseph p`ru c` s-a
plicitisit [i se oprir` la un local numit Delaney.
– Vreo leg`tur`? \l \ntreb` Sonny, curioas`.
– Tat`l meu vitreg este patronul acestui local. Mai are unul
chiar \n Boston, unde am crescut. Mâncarea este foarte bun`;
au aici bere de import [i cafea nemaipomenit`.
Sonny \ncerc` s` [i-l imagineze pe Joseph la Boston, dar
nu i se p`ru prea u[or. P`rea foarte integrat \n atmosfera din
New Mexico.
Pe drumul spre parcare, Sonny d`du glas curiozit`]ii:
– Acum, te rog s`-mi spui, de ce nu ]i-ai cunoscut tat`l
adev`rat?
– Mama m-a luat de aici când eram copil, \ncepu el. N-am
[tiut cine este tat`l meu pân` am absolvit facultatea de
medicin`. Cred c` mi-a spus abia atunci pentru c` m`
logodisem [i s-a gândit c` trebuie s` aflu c` sunt pe jum`tate
Navajo.
Logodit? Sonny \nregistr` spusele lui, dar nu-i puse vreo
\ntrebare legat` de logodnic`.
– {i Sean Delaney când te-a adoptat?
Privirea lui p`ru s` se \ntunece o secund`.
– Numai dup` ce a murit adev`ratul meu tat`. Desigur
n-am [tiut cine era....Joseph trase aer \n piept apoi ad`ug`:
84 ALICE McGREGOR

n-am [tiut c` Sean nu este tat`l meu. Joseph se \ncrunt` [i


continu`: adev`ratul meu tat` nu era un om bogat. Nu-[i
putea permite s` angajeze detectivi s` ne g`seasc`. Dar când
a reu[it totu[i s-o fac`, eu aveam trei ani. Iar când disputa
dintre el [i mama s-a \ncheiat [i i s-a acordat dreptul de a m`
vizita, eu \mplinisem [ase ani. La scurt timp dup` aceea, din
nefericire, a murit \ntr-un accident. Nu l-am cunoscut.
Joseph ridic` din umerii s`i largi [i puternici.
– Mama a considerat c` n-a mai fost nevoie s`-mi spun`
despre el dup` aceea. M-a l`sat s` cred c` Sean a fost
adev`ratul meu tat`. Chipul lui deveni dintr-o dat` foarte dur.
Am sim]it c`-mi pierd min]ile când am aflat. Numai dup` ce
s-a \mboln`vit foarte grav, am iertat-o c` nu mi-a spus. Cu
toate astea, [tiu c` ea a f`cut cum a crezut c` este mai bine
pentru mine. F`cu o pauz`, apoi relu`: oricum, \nainte de
moartea ei am l`murit lucrurile. Cu tata \ns`, n-am putut face
acest lucru....
– |mi pare r`u. {i eu mi-am pierdut mama cu [ase ani \n
urm`. |mi lipse[te [i acum.
Joseph o privi cu \n]elegere.
– N-am [tiut. Sper c` discu]ia noastr` nu te-a \ntristat prea
mult.
Ea scutur` din cap. Se obi[nuise de acum cu lipsa mamei.
Urcar` \n ma[in` [i pornir`. Joseph continua s` vorbeasc`.
– Tat`l meu... Sean... nu sem`n`m, dar a fost bun cu mine,
m-a iubit ca pe fiul lui. El [i mama n-au mai avut al]i copii. |mi
INTERPRETUL DE VISE 85

pare r`u pentru feti]a ta ,poate pentru c` \n]eleg cum este s`


cre[ti f`r` tat`.
Sonny sim]i lacrimile cum i se adun` \n col]ul ochilor. Se
confrunta cu propria-i minciun`.
– {tiu, zise ea. Dar Jessie nu [i-l aminte[te prea bine. |[i
leg` centura [i continu`: tat`l meu a murit când aveam nou`
ani. A[a c` [tiu cum este s` cre[ti f`r` tat`.
– A[adar, ]i-au murit ambii p`rin]i. Joseph puse o mân`
peste palmele ei mici.
Sonny consider` c` era mai bine s` readuc` discu]ia
asupra lui.
– Mama ta de ce [i-a p`r`sit so]ul la \nceput? Probabil a
avut un motiv. L`s` \ntrebarea s` pluteasc` \n aer, nevrând s`
transpun` problemele din propria-i c`snicie e[uat` asupra
tat`lui lui Joseph. Se gândi apoi c` avusese noroc c` fostul ei
so] nu luptase pentru custodie, dar dac` ar fi f`cut-o, ea nu
l-ar fi l`sat \n preajma lui Jessie.
– Nu [tiu exact de ce l-a p`r`sit, zise Joseph ie[ind \n
circula]ie.
Joseph conduse \n t`cere o vreme, apoi spuse brusc:
– Cu toate astea, spunea c` \nc`-l iube[te pe tat`l meu. La
scurt timp, el trase ma[ina \ntr-o parcare [i pornir` spre o
cl`dire alb`, modern`.
Dar mama spunea c` nu voia s` tr`im a[a cum o f`cea tata.
Voia s` am tot ce a avut [i ea.
Rosti aceste ultime cuvinte cu sarcasm.
86 ALICE McGREGOR

Sonny \[i aminti de acea coleg` \n care avusese \ncredere,


la Seattle. Femeia \i spusese povestea unui prieten care-[i
pierduse copiii. Mama lor fugise cu to]i \n alt stat. |n zadar a
\ncercat s`-i g`seasc`. Cu inima zdrobit`, bietul om s-a apucat
de b`ut [i de droguri, [i a murit de o supradoz`. Sonny a
realizat de ce femeia aceea \n care a avut \ncredere n-a putut
p`stra secretul. A transpus situa]ia prietenului ei cu
consecin]ele ei devastatoare \n via]a lui Sonny, de[i lucrurile
erau diferite.
|l privi pe Joseph. Spunea c` [i-a iertat mama, dar oare o
iertase cu adev`rat? Dac` ar fi [tiut c` tat`l lui Jessie tr`ie[te,
[i c` l-a min]it, oare cum ar reac]iona?
Capitolul 7

Trecuser` cinci s`pt`mâni de la c`l`toria la Albuquerque [i


Sonny nu-[i putea scoate cuvântul dragoste din minte. Nu
putea spune c` nu-i pl`cea ceva la Joseph. El ar fi putut s`
practice medicina oriunde altundeva [i cu toate acestea
alesese aceast` clinic` din \ndep`rtatul Peldano Desnudo.
Puse zah`r \n cafea [i-l mai privi o dat` pe b`rbatul de la
mas`. Era un b`rbat bun [i \n]eleg`tor, nu sem`na deloc cu
Cliff.
Amintindu-[i de fostul ei so], sim]i un gust amar \n gur`.
Cliff ap`ruse \n via]a ei \ntr-un moment foarte delicat. Ea abia
\[i \nmormântase mama [i se sim]ea teribil de singur`. Cliff,
cu p`rul lui blond [i ochii alba[tri, Cliff cel plin de bani.
Reu[ise s`-i suceasc` min]ile, o f`cuse s` cread` \n el. Dar
bun`tatea [i \n]elegerea lui de atunci fuseser` doar de fa]ad`.
Toate aceste calit`]i disp`ruser` imediat dup` c`s`torie.
88 ALICE McGREGOR

Sonny oft`, dar asta nu putea schimba trecutul.


Joseph ridic` privirea [i-i zâmbi, cu acel zâmbet cald,
deschis, prietenos. Sorbi din cafea, apoi continu` s` citeasc`,
un obicei al lui, cu care Sonny ajunsese s` se obi[nuiasc`.
Sonny se sim]ea la fel de atras` de el, dar el nu mai for]ase
nota \n vreun fel.
Sonny zâmbi ca pentru sine. Via]a de aici cu el [i cu m`tu[a
lui, era apropiat` de ce-[i dorise ca via]` de familie. Jessie era
foarte fericit`. Chiar \n acest moment, sem`na plante cu Anna
\n gr`dina casei. Jessie cuno[tea de acum [i denumirile vi]ei
[i repeta mereu indica]iile date de Anna pentru cultivarea
r`sadurilor, care vor da rod spre sfâr[itul verii. Se sim]i
dintr-o dat` vinovat`. Jessie \[i f`cea planuri pentru var`, dar
oare vor mai fi aici atunci?
Scoase [i ultima felie de pâine din pr`jitor, realizând c` se
consolase cu ideea c` fostul ei so] Cliff nu avea cum s` le
g`seasc` aici. Ridicând ochii, surprinse privirea lui Joseph.
El \i arunc` un zâmbet prietenesc, pozna[. Puse apoi
jurnalul medical pe mas`, continuând s-o priveasc`.
– Ce este, Joseph? \l \ntreb` ea ro[ind u[or.
– E[ti frumoas`, zise el, nu pot s` nu te admir.
Ea l`s` privirea \n jos spre mâna lui a[ezat` peste mâinile
ei.
– Sonny, \mi e[ti foarte drag`, mai spuse Joseph.
Ea ar fi dorit s` i se arunce \n bra]e, s`-i m`rturiseasc`
dragostea ei. Dar cum putea s-o fac`? Nu avea cum s` fie
INTERPRETUL DE VISE 89

sincer` cu el. Minciunile ei, chiar dac` fuseser` necesare,


st`teau \ntre ei.
Se ridic` imediat [i duse un vas la chiuvet`, poate pentru
a-[i dovedi c` se putea smulge de lâng` el. Auzi imediat
scâr]âitul scaunului [i-l v`zu apropiindu-se. Sângele \ncepu
s`-i circule mai repede, inima s`-i bat` mai tare. Joseph veni
lâng` ea, a[ezându-[i mâinile peste palmele ei. Ea reu[i s` se
elibereze. Continu` s`-l priveasc`, incapabil` s` se mi[te. La
un moment dat intr` \n panic`, dar privirea lui blând` nu-i
trezea team` ira]ional`, ci doar sentimentul c` va trebui s` ia
o decizie, [i asta destul de repede.
L`s` privirea \n jos dar descoperi c` de fapt \i privea foarte
insistent gura. |[i dorea atât de mult s`-l s`rute! Ridic`
palmele spre pieptul lui spre a-l bloca, dar nu avu puterea
s-o fac`. Se sim]ea [i mai atras` de el. R`mase nemi[cat` ca el
s` spun` ceva; a[tepta ca propriile ei sim]uri s` revin` la
normal.
Joseph \i d`du p`rul dup` urechi, atingându-i \ncet lobul
urechii. Era un gest plin de afec]iune; apoi Joseph urm`ri cu
degetele conturul gâtului ei [i al umerilor.
– |mi pare atât de bine c-ai venit s` lucrezi aici, Sonny,
murmur` el. Tu [i Jessie m` face]i fericit.
– {i noi ne sim]im bine aici, m`rturisi ea, \ncercând cu
disperare s` r`mân` \ntr-o stare de normalitate. Dar se
am`gea doar. Joseph era un b`rbat \n carne [i oase. Un b`rbat
cu pasiuni [i nevoi. |i spusese foarte clar \nc` de la \nceput ce
90 ALICE McGREGOR

dorea de la ea. |i evit` privirea \ncercând s` domoleasc`


dorin]a pe care o sim]ea, admi]ând c` [i ea era o femeie
normal`, cu pasiuni [i dorin]e.
|ncet, Joseph \i ridic` b`rbia. Fiind nevoit` s` se confrunte
astfel cu el, v`zu pasiune \n ochii lui, o scânteie de dorin]`,
care-i puse pe jar inima, dar [i trupul.
Când vorbi, glasul lui era \n`bu[it.
– De atâta timp \mi doresc s`...nu-[i termin` ideea, de
fapt, renun]` s-o fac` [i o s`rut`. A fost un s`rut abia schi]at,
dar atingerea buzelor lor a fost aprinderea unei scântei.
Sonny \i primi s`rutul [i-i r`spunse cu disperare, cu abandon
total.
Joseph o prinse \n bra]e. Când \[i \ncol`ci bra]ele \n jurul
lui, \i sim]i mu[chii puternici, iar el o strânse la pieptul s`u.
Sonny \i sim]i inima b`tând la unison cu inima ei, iar el
continu` s-o s`rute. Sonny realiz` curând c` trupurile lor se
contopiser`, \ncât nu mai [tia unde se termin` trupul ei [i
\ncepe trupul lui. Nu mai putea s` gândeasc`, nu-l vedea
decât pe el.
Joseph gemu u[or [i \ncepu s`-i traseze s`ruturi pe gât, pe
umeri. Se abandon` bra]elor lui, dar dup` câteva secunde \[i
aminti c` \l min]ise [i-[i dori s`-i fi spus adev`rul despre
rela]ia cu fostul ei so]. Se desprinse brusc din bra]ele lui,
\mpingându-l aproape cu s`lb`ticie.
– E \n ordine, Sonny, \i spuse el. Eu... [tii c` ]in foarte mult
la tine.
INTERPRETUL DE VISE 91

Jospeh \i d`du drumul, apoi \i netezi p`rul care-i c`zuse pe


fa]`.
Ea se mai calm` auzindu-i spusele, de parc` dorin]a fizic`
pe care o sim]ise pentru el ar fi r`mas pe planul al doilea. De
parc` el i-ar fi ghicit gândurile [i ar fi [tiut ce-i trebuia. Acum
sim]ea c` n-o pa[te nicio primejdie \n bra]ele lui Joseph.
Auzir` pa[i apoi vocea lui Jessie. Sonny se dep`rt` de el,
clipind des. Momentul de intimitate se spulberase.
– A venit autobuzul, mama.
Sonny mai sim]ea atingerea lui Joseph. |l dorea atât de
mult dar dac` nu-i spunea adev`rul, nu puteau ajunge la o
intimitate real`, la o rela]ie normal`. Minciunile ei i-ar
desp`r]i imediat.
-Vin eu cu tine, Jessie, zise Joseph, privind-o lung pe
Sonny. Trebuie s`-i amintesc [oferi]ei c` are nevoie de vizita
pre-natal`. Delores ar fi \n stare s` nasc` pe scaunul [oferului.
Sonny \[i s`rut` fiica [i-i urm`ri cum se \ndreapt` spre u[`.
Mai v`zu o dat` spatele lat al lui Joseph; mâna mic` a fiicei ei
se afla \n mâna lui mare, iar Sonny realiz` cu uimire \n clipa
aceea c` se putea baza pe acest b`rbat, c` putea avea
\ncredere \n el, lucru cam greu pentru o femeie care a trecut
printr-o experien]` grav`.
Apoi se l`s` din nou prad` \ndoielilor. Joseph p`ruse atât
de trist când \i vorbise despre tat`l s`u [i despre felul \n care
mama lui \i ]inuse departe unul de altul. Oare Joseph ar
\n]elege situa]ia ei?
92 ALICE McGREGOR

Sau ar trage concluzii pripite, a[a cum f`cuse [i fosta ei


coleg` din Seattle?
Sonny era confuz`. Pentru ea, \ncrederea, mai ales
\ncrederea \ntr-un b`rbat era un lucru fragil. Amenin]`rile lui
Cliff \i reveneau \n minte, amintirea vechilor r`ni, a felului \n
care-i fusese afectat sufletul. Toate acestea erau foarte vii \n
mintea ei, de parc` s-ar fi petrecut cu o zi \n urm`. |[i dori s`
le poat` ascunde sau m`car l`sa \n urm` pentru totdeauna. |[i
mai dori s` se poat` ascunde aici, \n acest loc cu Joseph
pentru totdeauna. Dar ar putea risca acum?

***

Joseph duse [i ultimul bu[tean pe care-l sp`rsese la stiva


pe care o f`cuse lâng` verand`, apoi \[i [terse sudoarea de pe
frunte. |[i scoase bandana, o puse pe stiva de lemne,
\nvinuindu-se pentru ce f`cuse.
Amintirea buzelor Sonnyei, care-i r`spunsese la s`rut \i
reveni \ncet \n minte, dar cu un efort reu[i s`-[i alunge
c`ldura care \ncepuse s`-i invadeze trupul. Desigur, ea \i
r`spunsese la s`rut`ri doar pentru c` fusese singur` de prea
mult timp.
Era [i normal s` tânjeasc` dup` o rela]ie fizic`. Dar el n-ar
fi trebuit s-o provoace. El \mpinsese lucrurile prea departe,
INTERPRETUL DE VISE 93

iar ea intrase \n panic`, crispându-se \n bra]ele lui, a[a cum


f`cuse [i prima oar`, când o s`rutase.
La naiba! Muncea al`turi de Sonny, tr`ia al`turi de ea [i
asta \l scotea din min]i. El se comportase ca un adolescent
\ndr`gostit , trupul \l tr`dase, reac]ionând la apropeirea, la
atingerea ei. Dar cum ar fi putut s` ia lucrurile mai \ncet? Cum
putea s-o s`rute f`r` s`-[i doreasc` mai mult?
– Joseph, tu e[ti? o auzi pe Anna. Plec la Loretta m-a invitat
la o cafea. Spunea c-a f`cut o pr`jitur` bun` [i-]i va trimite [i
]ie. Dup` ce-[i \nf`[ur` mai bine [alul gros \n jurul umerilor,
se mai opri o dat`. Dar ce faci acolo? O s` \ntârzii la clinic`.
– Mda, [tiu, r`spunse Joseph. Apoi, de parc` nu i-ar fi
pl`cut nici lui c` fusese atât de moroc`nos, se scuz`. Iart`-m`
Anna, sunt obosit. N-am prea dormit azi noapte.
Anna \[i duse mâna la frunte.
– S` sper`m c` n-ai luat vreun microb. Tu [i Sonny, care
i-a]i \ngrijt pe to]i, sper c` nu v-a]i molipsit. |mi fac probleme
din cauza voastr`.
– Noi ne-am vaccinat. Spunând acestea, \[i aminti ce
sim]ise când \i f`cuse injec]ia lui Sonny. |i d`duse la o parte
p`rul castaniu deschis, \i ridicase mâneca halatului, apoi
frecase bra]ul cu alcool. |i urm`rise chipul când introdusese
acul, apoi când \ncepuse s` injecteze lichidul; ea \nchisese
ochii, iar genele lungi se curbaser` deasupra obrajilor ei cu
pielea de catifea. Cum putea s` fie atât de sexy [i \n astfel de
\mprejur`ri?
94 ALICE McGREGOR

Asta era problema, se gândi el frustrat. Sonny era mult


prea sexy. Indiferent ce f`cea, numai faptul c` se afla cu ea \n
aceea[i \nc`pere era o dulce tortur`.
Fiind sezonul gripei, ziua trecu repede, f`r` nici un minut
liber. Sonny se bucur` pentru asta. Munca o ]inea al`turi de
Joseph, dar cel pu]in acum numai erau singuri nici un minut.
Chiar fiind atât de ocupat` gândurile nu puteau s` nu-i
zboare la s`rutul lui de diminea]`. Era mai mult decât atrac]ie
fizic` \ntre ei. Sim]ea mult mai mult \n bra]ele lui. |l sim]ea
apropiat, tandru, cald, [i abia acum realiz` cât tânjise dup`
asta. Dar nu era liber` s` se bucure de aceast` apropiere de
Joseph. Poate nici nu va fi vreodat`.
Sim]ind o strângere de inim`, form` num`rul furnizorului
de medicamente cu care trebuia s` ia leg`tura pentru
comanda pe care o \ntocmise Joseph.
– Stai pu]in, Sonny, \l auzi. Ne mai trebuie [i sirop Delsym,
zise Joseph ap`rând brusc \n fa]a ei dintr-o alt` \nc`pere.
– O s` mai facem o comand`. N-am auzit decât tuse pe aici
de diminea]`; sunt sigur` c` vor mai fi necesare [i alte
medicamente.
El se \ncrunt`, lucru neobi[nuit, dup` cum [tia ea.
– Am solicitat [i o comand` special` cu fonduri
guvernamentale, dar n-a fost onorat`. Se pare c` nu suntem
lua]i \n serios. Este epidemie de grip`. Joseph mai scrise o
comand`, o semn` [i i-o \ntinse.
– Transmite-o pe fax, te rog. Spune-le s` se gr`beasc`.
INTERPRETUL DE VISE 95

Apoi ie[i din \nc`pere.


Lipsa de medicamente putea duce la neajunsuri severe
aici; toat` ziua se confruntaser` cu un aflux sporit de bolnavi.
Nu f`cuse pauz` nici un minut. La un moment dat, clinica
fusese atât de asaltat`, \ncât nici nu mai avuseser` scaune pe
care s`-[i a[eze pacien]ii. Nu-l putea \nvinui pe Joseph c` era
a[a de moroc`nos. {i ea se sim]ea epuizat`.
Dar acum, cel pu]in lucrurile se mai lini[tiser`.
Scrise comanda [i o trimise prin fax. |i veni \n minte acum
s` p`r`seasc` acest or`[el \nainte de a se implica mai mult \n
rela]ia cu Joseph, dar nu era o idee care s-o \ncânte. Iar
dac`-i m`rturisea acum adev`rul lui Joseph \nsemna c` acesta
ar considera-o la[` pentru c` fugise din calea lui Cliff. Sau nu
era a[a? Oft`.
Dac` pleca acum nu-l va r`ni [i mai tare pe Joseph
spunându-i adev`rul.
Dar tot va trebui s`-l mint, se gândi. Reu[ise s` scape de
controlul zilnic [i de violen]a lui Cliff, dar [i de la distan]`
acesta o controla. {i ea p`rea lipsit` de puterea de a face ceva.
Joseph o conducea pe doamna Packard, care venise cu
gemenii.
– Asta este tot pentru ast`zi, zâmbi ea istovit`. O ajut eu
pe doamna Packard s` urce \n ma[in`.
Se asigur` c` femeia luase medicamentele copiilor, \[i
\mbr`c` jacheta, apoi lu` \n bra]e unul din copii [i o \nso]i pe
doamna Packard pân` la ma[in`.
96 ALICE McGREGOR

Când ajunser` la locul unde parcase femeia [i a[ezar`


copiii, legându-le centurile de siguran]`, iar doamna Packard
se a[ez` la volan, Sonny o \ntreb`:
– V-a]i v`zut de curând sora [i cumnatul?
Nu-i mai v`zuse pe Jim [i pe Merced din ziua \n care
veniser` s`-i scoat` copcile lui Jim, cu [ase s`pt`mâni \n
urm`.
– Nu ne prea \ntâlnim, r`spunse doamna Packard. Jim [i
Merced... vocea \i pieri [i scutur` din cap spunând: nu este
problema mea. Numai c` nu ne prea \ntâlnim.
– |mi pare r`u, se scuz` Sonny, n-am vrut s` pun \ntreb`ri
stânjenitoare. Se d`du un pas \napoi: v` rog doar s` ne
spune]i dac` gemenii sunt bine.
Ajuns` \napoi \n clinic`, \ncepu s` -[i fac` din nou
probleme pentru Merced [i faptul c` ascundea pastilele
anticoncep]ionale de so]ul ei.
Epuizat` atât fizic cât [i mental, r`sufl` u[urat` c` nu mai
ap`ruser` al]i pacien]i. Fusese o zi lung` [i grea. Afar`, cerul
se \ntunecase. Cu toate acestea, era un loc pe care-l \ndr`gise
[i n-ar mai fi vrut s`-l p`r`seasc`.
Sun` telefonul clinicii [i Sonny se duse s` r`spund`. Era
fiica ei, Jessie, care \i spunea c` pleca la Delores cu Anna,
care-i promisese femeii \ns`rcinate c`-i va g`ti câteva feluri de
mâncare.
– S` fii cuminte, draga mea, spuse Sonny gândindu-se c`
se va sim]i mai bine dac` va fi singur` acas` dou` -trei ore
INTERPRETUL DE VISE 97

dup` o zi istovitoare. |i spuse lui Joseph: Jessie [i Anna se duc


la Delores s`-i preg`teasc` ceva de mâncare pentru copii.
Joseph \ncuviin]`; p`rea dus cu gândurile departe. Apoi \[i
aminti c` Delores nu venise la control, a[a cum promisese. Va
trebui s` treac` pe la ea \n seara asta.
Nu vor avea timp de odihn`, nu vor avea timp s` se
gândeasc`, s` fac` planuri pentru Sonny [i fiica ei. Iar dac` va
fi mai mult timp \n preajma lui Joseph, va sim]i [i mai acut
dorin]a de a r`mâne \n acest loc, de[i nu g`sea puterea de
a-i spune adev`rul. Când va vedea familia fericit` a lui Delores
se va sim]i [i mai singur`. Oare ea [i Jessie vor mai avea
vreodat` o familie? Un loc de care s` apar]in`, unde s` se
simt` acas`?
Capitolul 8

Când Sonny [i Joseph plecar`, noaptea era la \nceput [i


cerul era foarte limpede. Luna se ridicase deasupra mun]ilor.
Vremea se \nc`lzise \n ultimele zile [i c`ldura soarelui reu[ise
s` topeasc` z`pada pe alocuri. Din nefericire, noaptea
p`mântul \nghe]a la loc.
Pe drum, Sonny alunec` de câteva ori, dar Joseph, atent, o
prinse de mijloc.
– Fii atent` aici, este ghea]` dedesubt. Doar nu vrei s`
cazi... s` aluneci...
Sonny nu putu decât s`-i \ntoarc` zâmbetul, fiind vr`jit`
de el.
Se \ndreptau spre ma[in` [i dup` câteva minute Joseph
ajunse \n fa]a [colii.
– Este momentul s` iei câteva lec]ii de condus.
Sonny se ar`t` dezam`git`.
INTERPRETUL DE VISE 99

– Acum? Este prea \ntuneric.


– Asta nu te dezavantajeaz` \n vreun fel. Luna a ie[it, aici
suntem \n siguran]`. Nu este nimeni care s` ne incomodeze.
Parcarea este liber` iar fiica ta nu te a[teapt` acas`. Doar ]i-am
promit c` te voi ajuta s`-]i iei permisul, nu?
Cam f`r` chef, Sonny ced` [i urc` la volan. Asfaltul era
alunecos, dar cur`]at de z`pad`, [i Sonny descoperi curând c`
nu era mare diferen]` de [ofatul \n alte p`r]i. Faptul c` [ofase
la Seattle unde ploua foarte mult, o obi[nuise s` conduc` pe
drumurile alunecoase [i se mai relax`. Ap`s` cam mult pe
accelera]ie.
– Acum te rog s` ie[i pe [osea, spuse Jospeh cu mâna pe
volanul ei. Dar te rog s` fii foarte atent`, este...
Ma[ina derap` [i alunec` pe o bucat` de ghea]`. V`zând c`
pierde controlul, Sonny l`s` s`-i scape un strig`t u[or.
– Relaxeaz`-te, o lini[ti Joseph. }ine bine de volan, te-ai
descurcat foarte bine. Vocea lui calm` \i d`dea tot curajul de
care avea nevoie.
Dup` câteva minute, ro]ile \ncepur` din nou s` patineze.
Dar acum Sonny de]inea controlul. Intr` \n parcarea [colii cu
inima b`tând puternic.
– Te-ai descurat grozav, o \ncuraj` el.
Zâmbetul lui relaxat o \nfurie.
– M-a[ fi descurcat mai bine dac` a[ fi [tiut c` urma s` dau
de o zon` cu ghea]`. Ar fi trebuit s` m` previi.
-Am \ncercat s-o fac.
100 ALICE McGREGOR

Nu este vina mea c` mergi atât de repede. Joseph \i zâmbi


din nou a[ezându-i o mân` pe genunchi. Acum [tii unde se
afl` ghea]a. Mai facem un tur [i este de– ajuns pentru noaptea
asta.
– Din nou? Nu cred c` vorbe[ti serios! exclam` Sonny
privindu-l nedumerit`.
Joseph \ncepu s` râd`.
– Haide, Sonny. Po]i s-o faci f`r` probleme. Trebuie s`
\nve]i s` sim]i ghea]a. Dup` aceea vom continua cu lec]iile pe
timpul zilei.
|ncurajat` de el, Sonny manevr` cu \ndemânare ma[ina
prin parcarea [colii, apoi ie[i pe [osea preg`tit` suflete[te de
data asta. Cele câteva secunde \n care sim]ise cum fug ro]ile
pe ghea]` n-o speriaser` atât de tare, ci mai degrab` o
provocaser`. Apuc` volanul cu toat` convingerea a[tept` ca
ro]ile s`-[i recapete for]a de trac]iune apoi ie[i din parcare.
– Te-ai descurcat ca un [ofer profesionist, \i spuse Joseph
privind-o cu admira]ie. Dar poate c` ar trebui s` te duc acas`.
Sonny se sim]i foarte bine c` reu[ise s` controleze ma[ina
\n minutele acelea. Mergând al`turi de el sus pe munte se sim]i
mai bine, mai st`pân` pe sine mai sigur` c` putea reu[i ce voia.
Poate chiar va reu[i s`-[i ia permisul de conducere, poate-[i va
cump`ra [i propria ma[in`. Era mândr` c` reu[ise s`-[i ia via]a
\n mâini, s` lupte din nou pentru propria-i independen]`. Se
distan]ase din nou de Cliff, f`când pa[i mari spre libertatea pe
care [i-o dorise când \l v`zuse ap`rând la Seattle.
INTERPRETUL DE VISE 101

Dar reveni curând la realitate. Oare chiar va putea s`


solicite un permis de conducere pe un nume care nu-i
apar]inea, folosit doar pentru a o feri de Cliff? Sim]i o durere
acut` \n stomac.
Recursese la un nume fals de nevoie. Nu [tiuse c`-l va
\ntâlni aici pe Joseph, c` se va \ndr`gosti de el, ba chiar mai
mult, c` fiecare zi care trecea \i aducea tot mai mult` iubire
pentru el.
Când se apropiar` de curba de lâng` cas`, Joseph o privi
\ncruntându-se:
– Trebuia s` mergem la Delores pentru c` ast`zi n-a venit
la control.
– Ai dreptate, r`spunse ea, r`suflând u[urat` c` se putea
gândi [i la altceva. Sigur c` trebui s` mergem. Nu am nici o
problem` presant`. Jessie este cu Anna. Apoi, dup` o pauz`,
ad`ug`:m`tu[a ta a fost atât de bun` cu ea, a adus-o \n fiecare
zi la [coal`.
– Anna o iube[te mult pe feti]a ta.
Sonny zâmbi. Fusese o adev`rat` binecuvântare pentru ea
s` tr`iasc` aici cu Joseph [i cu m`tu[a lui. L`s` toate
necazurile [i \ngrijorarea la o parte, dar [i vina de care nu
putea s` scape, [i-i spuse;
– La rândul ei, Jessie o iube[te foarte mult. {tii ce mi-a
spus \n prima noapte când am ajuns aici? C` Anna arat` ca o
prin]es` indian`.
Joseph \ncepu s` râd`.
102 ALICE McGREGOR

– Este un copil foarte dr`gu] pe care nu po]i s` nu-l


iube[ti. |ntinse mâna [i-i d`du o [uvi]` de p`r dup` ureche [i
adaug`: ca [i mama ei, de altfel.
– Joseph... \ncepu Sonny [tiind c` trebuia s`-l descurajeze,
dar dorindu-[i s` nu fi trebuit s-o fac`. Despre
azi-diminea]`... n-ar fi trebuit s` te las s`... nu sunt preg`tit`...
\nc`...
Joseph strânse mai tare de volan. Cu figura crispat`, p`rea
sup`rat, tot mai dezam`git. |n cele din urm`, dup` câteva
clipe, \i spuse:
– Pot s` a[tept.
Satisf`cut` c` reu[ise s` dep`[easc` momentul, cu toate c`
nu se sim]ea prea bine fiind con[tient` c` tergiversa cam mult
lucrurile, \[i drese glasul [i schimb` subiectul:
– Probabil, Delores se simte cam singur` acum când so]ul
ei este plecat. Exist` vreo speran]` s` vin` acas` când se va
na[te copilul?
– Se pare c` nu. Armata are regulile ei.
Se l`s` t`cere. Sonny fu chiar \ncântat` când dup` câteva
secunde ajunser` aproape de casa lui Delores.
|n cas`, copiii jucau c`r]i pe podea. Sonny se aplec` s`-[i
s`rute fiica pe cre[tet, dar fiind ocupat` cu noii ei prieteni,
Jessie nu-i acord` prea mare aten]ie.
– Tu e[ti, Joseph? se auzi vocea Annei din alt` \nc`pere.
Suntem \n buc`t`rie. Când ajunser` la ea, Anna se afla \n fa]a
sobei de g`tit.
INTERPRETUL DE VISE 103

Ea \i spuse râzând : am [tiut c-o s` vii [i aici dup` mâncarea


g`tit` de mine!
– Ei bine, n-ar fi singurul motiv, \i explic` el. Sonny se
poate ocupa de verificarea prenatal` a lui Delores.
Delores st`tea pe un scaun la mas`.
Anna \[i [terse mâinile de [or]ul de buc`t`rie [i scutur` din
cap.
– Nu te dezmin]i niciodat`. De altfel, sem`na]i foarte mult.
V` place munca prea mult amândurora.
Joseph \i f`cu cu ochiul lui Sonny, obi[nuit cu bun`tatea,
cu felul tolerant de a fi al m`tu[ii sale.
– Era [i timpul s` g`seasc` pe cineva care gânde[te la fel
ca el, zise Delores ridicându-se de la mas`, sprijinindu-se cu
mâinile de mijloc s`-[i mai aline durerea, s`-[i sprijine
abdomenul proeminent.
Se \ndrept` spre chiuvet`, unde Anna decojea ni[te ou`
fierte.
– Se \n]eleg foarte bine, spuse m`tu[a lui Joseph.
Sonny fu impresionat` pl`cut de discu]ia celor dou`
femei; parc` ea [i Joseph n-ar fi fost de fa]`. |n acela[i timp,
nesiguran]a i se strecur` din nou \n suflet. Cele dou` p`reau
s`-i considere un cuplu, deja.
– Fiecare are nevoie de \n]elegere, murmur` Delores,
probabil gândindu-se la so]ul ei aflat departe. Umplu un
pahar cu ap` [i-l nec`ji pe Joseph: sper c` n-ai venit aici doar
la mas`, doctore?
104 ALICE McGREGOR

Joseph \[i \ncruci[` bra]ele la piept.


– O s` [i mânc`m aici, dar nu acesta este principalul motiv
pentru care am venit.
– Bine. Delores puse paharul pe mas` [i-[i d`du coada de
cal peste um`r. Trecu pe lâng` ei. Hai s` rezolv`m, atunci.
O urmar` \n camera din fa]` apoi \n dormitorul ei unde
examinarea standard dur` doar câteva minute.
Joseph aproape c` se ar`t` dezam`git când spuse:
– Totul este bine.
|nchise trusa medical`.
-Nu [tiu de ce vrei s` continui s` munce[ti, dar cred c` mai
po]i conduce autobuzul \nc` o s`pt`mân`.
Delores duse mâna la frunte \n semn de salut.
– Foarte bine, c`pitane. Apoi \[i aranj` rochia de gravid` [i
f`cu \ncercarea de a se ridica, lucru pe care-l reu[i doar cu
ajutorul lui Joseph. O, dar de ce m` simt atât de greoaie?
– Pentru c` e[ti foarte obosit`, spuse Sonny. Când eram
\ns`rcinat` cu Jessie, trebuia s` stau cu picioarele ridicate;
dup`-amiaza mi se umflau foarte tare.
– Mi se pare normal, zise Delores. Dar acum, \ncep
schimbul doi. La \nceput conduc autobuzul care aduce copiii
acas` de la [coal`, apoi \mi aduc propriii copii acas`.
– De ce insi[ti s` conduci autobuzul pân` \n ultima lun`
de sarcin`? o \ntreb` Sonny. Poate ar trebui s` te \nlocuiasc`
altcineva, ca s` te mai odihne[ti pu]in. Vei avea nevoie de
mult` putere când apare copilul.
INTERPRETUL DE VISE 105

Delores \ncuviin]`.
– {tiu. Am uitat mereu de cât` putere este nevoie când \]i
mai apre \nc` un copil \n familie. Femeia \[i \ndep`rt` o [uvi]`
de p`r c`zut` pe fa]`. Al`ptatul noaptea... Se ridic` \n picioare
cu ajutorul lui Jospeh. Dac` a[ putea conta pe amicul t`u
Twoey c` va prelua autobuzul [colii, nu m-a[ mai duce. Oricât
m` feresc s` recunosc, nu m` mai simt prea confortabil la
volan.
Delores f`cu un pas \aninte, apoi se opri cu o min` foarte
serioas`.
– Crezi c-ar face asta pentru mine?
– Da, sunt sigur c-o va face, spuse Joseph. |l cunosc pe
Twoey, este un om de cuvânt.
– Dar nu-[i prea conduce nici propria ma[in`, continu`
Delores. De cele mai multe, ori merge cu mine când urc`
muntele. Iar faptul c` nu se duce la slujb` cu propria lui
ma[in` nu m` face prea sigur` c-ar prelua aducerea copiilor
acas` de la mine.
– O s`-l mai \ntreb mâine o dat` ca s` fiu sigur, o lini[ti
Joseph. Iar dac` va refuza, vom vorbi cu directorul [colii s`
aranjeze cu vreuna din mame.
– Da, ar fi mai bine. Twoey nu discut` asta cu mine.
– Cu mine o va discuta, o asigur` Joseph, b`tând-o u[or pe
um`r. |i este mai greu s` se \n]eleag` cu tine. |nc` se mai
simte vinovat de moartea fratelui t`u.
– {tiu. Dar au trecut trei ani.
106 ALICE McGREGOR

Iar faptul c` el conducea... nu este numai vina lui...


Delores continu` s` vorbeasc` [i dup` ce el ie[i din \nc`pere;
s`-mi comunici [i mie ce-ai aranjat cu Twoey!
Joseph se mai \ntoarse o dat` din u[`.
– Fii lini[tit`, toul se va aranja, mai ales acum c` mi-ai
confirmat c` ai vrea [i tu s` mai faci o pauz`, s` te odihne[ti
pu]in.
Sonny \l urm` afar` din \nc`pere gândindu-se la Twoey.
|ncepu s`-[i fac` un plan. Un plan care le-ar fi de folos atât ei
cât [i lui Twoey.

***

Diminea]a urm`toare, Joseph [i Jessie se \ntoarser` mai


târziu ca de obicei de la plimbarea lor matinal`. Sonny \i puse
repede ghiozdanul \n spate fiicei sale, exclamând:
– Se aude autobuzul [colii, ai \ntârziat. Chiar nu [tiai la ce
or` trebuie s` fii preg`tit` pentru a pleca \n tihn` la [coal` ?
A]i \ntârziat amândoi?
– Mami! exclam` feti]a. A fost un avion! Joseph m-a l`sat
s`-l v`d cu binoclul lui! Era ro[u [i a aterizat \ntre copaci,
\ntr-un lumini[.
– Chiar a[a, feti]o? O s` mai discut`m dup` orele de [coal`
despre asta, acum trebuie s` te gr`be[ti. O ajut` s`-[i
INTERPRETUL DE VISE 107

introduc` bra]ele prin mânerele ghiozdanului. Dar pentru c`


nu putu s`-[i st`vileasc` defel curiozitatea se \ntoarse spre
Joseph: un avion?
– Exact. Joseph n-o privi \ndelung a[a cum se obi[nuise, ci
trecu pe lâng` ea spunându-i: trebuie s`-mi cur`] hainele.
Apoi p`r`si \nc`perea.
Nu era \ntr-o dispozi]ie prea bun` \n diminea]a asta, era
evident. Dar Sonny nu-[i f`cu prea multe probleme \n
privin]a lui pentru c` se gr`beau. To]i trei erau \n \ntârziere.
– Vino, Jessie, \i spuse feti]ei [i o conduse pe drumul spre
autobuzul [colii, [i fu chiar mul]umit` când \l v`zu acolo [i pe
Twoey. Ai putea trece mai târziu pe la clinic`? \l \ntreb`.
Vreau s`-]i fac o propunere. Nu putu s` nu zâmbeasc` v`zând
c` Delores ridic` intrigat` din sprâncene.
– Sper s` vin \napoi cu Katie, r`spunse el. Bine?
– E foarte bine, spuse Sonny \ncântat` c` el fusese de
acord. Ne vedem atunci.
Dup` o diminea]` foarte ocupat` la clinic`, Twoey ap`ru
cu pu]in \nainte ca ea [i Joseph s` fac` pauza de prânz.
– Ai nimerit foarte bine, \l anun]` ea, sco]ându-l afar` din
clinic` sub privirile nedumerite ale lui Joseph.
Odat` ajun[i afar`, \l lu` de bra] pe Twoey [i-l privi \n ochi:
– Twoey, am nevoie de o favoare.
– Sigur, r`spunse el f`r` ezitare. Despre ce este vorba?
– Vreau s` m` \nve]i s` conduc pe z`pad`.
– Eu?
108 ALICE McGREGOR

– Te rog, Twoey, insist` ea. E[ti singurul om pe care-l


cunosc de-ajuns de bine ca s` pot apela la el. M` sfiesc s`-l
rog pe Joseph. Sonny privi peste um`r realizând c` min]ea
din nou. Dar ce spunea acum era pe jum`tate adev`rat; el m`
face s` m` simt nervoas`. Twoey zâmbi, apoi l`s` ochii \n jos:
– De ce n-o rogi pe Anna?
Sonny se \ncrunt`. Twoey era un b`rbat dificil, f`r`
\ndoial`.
– Anna face deja prea multe pentru mie. |l privi cu
insisten]`. Twoey, [tiu c` nu prea \]i mai place s` conduci,
ve[tile se r`spândesc destul de repede \n or`[elul acesta. {tiu
c` vei prelua autobuzul [colii \n curând . Nu am la cine s`
apelez.
Twoey p`li u[or, apoi p`ru c` se uit` dincolo de ea \n
spa]iu [i zise:
– Bine.
– Grozav! Sonny b`tu entuziasmat` din palme apoi insist`
cu alt` rug`minte. {tiu c` va trebui s` coborâm panta
muntelui ca s` m` obi[nuiesc cu drumul acela la \nceput.
Twoey se crisp` la vorbele ei, dar nu zise nimic.
Lucrurile merseser` bine, fiecare din ei câ[tigase câte ceva.
Ea, capacitatea de a conduce [i de a-[i ob]ine permisul de
conducere aici, el, \ncrederea de sine.

***
INTERPRETUL DE VISE 109

|n s`pt`mâna care urm`, Twoey veni s-o ia zilnic pe Sonny


cu camioneta sa, pe la amiaz`. Cu toate c` se vedea c` nu
coboar` panta muntelui cu prea mult` dezinvoltur`, treptat,
el reveni la normal. Sonny \l f`cu s` se deschid`, s` vorbeasc`
mai mult decât vorbise vreodat` [i la un moment dat se trezi
deschizându-se fa]` de el, mai mult decât ar fi trebuit. Vorbir`
despre orice [i oricine, ca frate [i sor`, râser` mult, iar Sonny
trebui s`-[i reaminteasc` de câteva ori c` nu era cazul s`
devin` atât de apropiat` cu el.
Cu ajutorul lui Twoey \[i rec`p`t` capacitatea de a
conduce nu numai pe drumurile \nz`pezite, dar [i prin
z`pada \nalt`.
|n ultimele dou` zile, Twoey o l`sase s` conduc` pe
c`r`rile de munte [i fusese surprins` s` descopere c` se
descurca destul de bine.
Parc` ma[ina lui Twoey \n fa]a clinicii [i se \ntoarse spre el.
– Twoey, \]i sunt recunosc`toare.
{tia prea bine ce dificile trebuie s` fi fost lec]iile de
conducere pentru el.
Twoey \[i ]inea pe genunchi p`l`ria sa neagr` de fetru.
– Eu \]i sunt obligat, Sonny . Pân` n-am \nceput aceste
lec]ii cu tine n-am mai l`sat pe nimeni s` m` \nso]easc` \n
ma[in`. El l`s` privirea \n jos; de trei ani m` \nvinuiesc de
acel accident. Am considerat c` a fost firesc s`-mi pierd o
parte a piciorului pentru c` am cauzat moartea lui William
Greene. Era partenerul meu, cu care lucram zilnic.
110 ALICE McGREGOR

O lacrim` \i ap`ru \n col]ul ochilor. |mi lipse[te mult omul


acela.
Dup` un moment, Twoey se \ntoarse din nou spre ea:
– Conduceam ca de obicei \n noaptea aceea, dar n-a[
putea spune cum s-a \ntâmplat. Am pierdut controlul ma[inii.
Nici acum nu [tiu din ce motiv. B`rbatul scutur` din cap. Dar
acum nu mai consider c-a fost doar vina mea [i pentru asta \]i
sunt recunosc`tor. Sunt din nou \ncrez`tor. Apoi Twoey oft`;
[tiu c` ]i se pare stupid, dar pân` nu mi-ai cerut s`-]i dau
aceste lec]ii n-am avut curajul s` iau vreun pasager cu mine.
Nu mai aveam \ncredere \n mine.
– Nu te mai gândi la cele \ntâmplate, \i spuse Sonny,
con[tient` de rolul pe care-l avusese \n restabilirea \ncrederii
de sine a acestui b`rbat. Evenimentele traumatice ne pot
afecta \n diferite feluri pe care nu ni le putem explica
ra]ional. {i doar sunt asistent`.
– Tot mai am nevoie de ajutorul t`u, Sonny. Omul o privi
oarecum stânjenit. Apoi \[i lu` inima \n din]i [i-i spuse:
Delores se a[teapt` ca de mâine s` preiau conducerea
autobuzului [colii. Crezi c-ai putea merge cu mine s` m`
sprijini \n continuare?
– Sigur c` da, spuse Sonny fericit` c`-i putea \ntoarce
serviciul f`cut. Dar s` [tii c` nu ai cu adev`rat nevoie de mine.
Ai f`cut practic`, te-ai descurcat perfect.
– Asta cu autobuzul gol. Mâine vor fi cu to]ii \n acel
autobuz.
INTERPRETUL DE VISE 111

– Bine, vin cu tine. Dar s` [tii c` e[ti perfect capabil s`


conduci.
De fapt am fost chiar impresionat` de tine. Te-ai descurcat
mai bine chiar [i f`r` un picior, mai bine decât unii oameni
care nu au nicio infirmitate.
– Haide Sonny, exclam` Twoey. Ce m-ai v`zut f`când?
– Pentru \nceput, zise Sonny patinezi ca o stea olimpic`!
Twoey zâmbi.
– Asta poate nu este cine [tie ce, pentru c` tu nu patinezi
prea bine [i e[ti tentat` s` crezi c` este mare scofal`.
– Bine, poate c` nu este, r`spunse Sonny, dar ai salvat
c`]elu[ul lui Katie.
Ai riscat o hipotermie pentru c` [tiai ce mult \l iube[te.
}i-ai riscat via]a, de fapt.
– Trebuia s-o fac, zise Twoey. {tiu c` mister Peabody este
totul pentru ea.
– Ei bine, poate nu chiar totul, \l aten]ion` Sonny. Mai [tiu
eu pe cineva care este foarte important pentru ea.
Twoey \[i d`du p`l`ria pe spate [i \ncepu s` râd`:
– Nu spune [i tu asta, Sonny! Dar nu este timpul s` te
\ntorci la lucru?

***
112 ALICE McGREGOR

Mai târziu, dup`-amiaz`, \n timp ce Joseph discuta la


telefon cu alt medic, Sonny i-o aduse la u[` pe b`trâna
doamn` Dominguez.
– Nu v` face]i probleme, \i spuse pacientei, luând-o de
mâna bolnav`. |i mas` \ncheietura cu probleme, unde avea un
ganglion. Umfl`tura asta nu va evolua.
– Dac` spui tu, zise doamna Dominguez, pe care durerea
o f`cu s` deschid` ochii mari, temându-se s` nu primeasc`
vreun diagnostic r`u de la Joseph. Sonny \i d`du o pung` de
hârtie \n care pusese mai multe e[antioane de lo]iuni. S`-mi
spune]i ce efect au avut.
Femeia primi punga de la Sonny:
– E[ti foarte dr`gu]` c` mi le dai. Apoi \l v`zu pe Joseph [i
se \ntoarse spre el. |n cele din urm` ai g`sit o asistent` care
merit` numai laude, doctore. Sper c-o tratezi cum se cuvine.
Dup` ce doamna Dominguez intr` \n cabinet, Sonny \l
nec`ji pe Joseph:
– Sper c` ]i-a spus [i ]ie.
– E[ti prima asistent` pe care o place. Joseph o privi cu
admira]ie. {tii \ntr-adev`r s` te por]i cu cei \n vârst`.
Ea zâmbi.
– |mi plac. Doamna Dominguez este doar o femeie
b`trân`, singur` [i bolnav`, care avea nevoie de un cuvânt
bun.
Dup` câteva minute, \[i luar` jachetele, \ncuiar` s`lile [i
plecar` spre cas`. Odat` ce r`mase singur` cu Joseph atrac]ia
INTERPRETUL DE VISE 113

pentru el se intensific`. Nu se hot`râse s`-i spun` \nc` [i de


fapt nici nu [tia dac` o poate face. R`nile produse de Cliff
erau \nc` foarte vii. Oare mai putea spera c` va trece peste ele
vreodat`?
– Ai terminat lec]iile cu Twoey? o \ntreb` Joseph iar ea
\nclin` din cap.
Când ajunser` la trepte Joseph o opri atingându-i \ncet
mâna.
– Am \n]eles de ce ai preferat s` te \nve]e el \n locul meu;
e[ti o femeie adev`rat`, Sonny Sunshine.
Complimentul lui o \ntrist`. Joseph crezuse c-a \nceput
s-o cunoasc` dar nu trecuse niciodat` de sistemul de ap`rare,
despre care nici nu [tia c` exist`.
– Sunt asistent`, \ncepu ea. Face parte din munca mea
s`-i ajut pe cei la nevoie. Tu ar trebui s` \n]elegi asta cel mai
bine. Vru s` plece, ca s` scape de laudele lui. Trebuia s` scape
[i de afec]iunea lui, cel pu]in pân` se hot`ra s` i se
dest`inuiasc`.
Joseph o prinse de talie [i o trase mai aproape [i ea \i sim]i
din plin c`ldura trupului.
– Ai dreptate, Sonny. Vocea lui profund` r`sun` \n lini[tea
locului. Este a[a cum spune Anna; noi ne \n]elegem unul pe
altul. Joseph \i prinse fa]a \n palmele sale mari. Se sim]i
privit` cu dragoste [i cu afec]iune. Poate tocmai de aceea,
simt pentru tine ce ]i-am spus de câteva ori pân` acum.
Adev`rul este c` deja pot spune c`...
114 ALICE McGREGOR

– Opre[te-te! exclam` ea, punându-i palmele \n piept


pentru a-l respinge. Nu mai spune nimic. Incapabil` s`-l mai
mint` dar temându-se s` spun` adev`rul, Sonny izbucni. Se
dep`rt` de el, trecu de omul de z`pad` pe care-l ridicaser`
\mpreun` pentru Jessie [i intr` \n casa lui. Dar nici acolo nu
putu s` scape de el, dar mai ales de sentimentele pe care el
avea pentru el.
Joseph o urm`ri cum pleac`, fularul atârnându-i pe spate,
cu pletele castanii fluturând. Aceste culori constrastau cu
albul jachetei iar z`pada rece crea o atmosfer` [i mai glacial`.
Vru s` alerge dup` ea, s-o prind` \n bra]e, s-o conving` c`
avea sentimente adev`rate, s-o fac` s`-l accepte. Dar ceea ce
v`zuse \n ultimele minute \n ochii ei \l f`cu s` se opreasc`.
Sonny avea nevoie de timp. Iar el nu avea alt` [ans` decât s`
i-l acorde.
|n loc s` alerge dup` ea o urm` \ncet, luând [i un bra] de
bu[teni din verand`. |i introduse \n soba cu lemne din
camera de zi numai pentru a-[i face de lucru [i a da uit`rii
refuzul lui Sonny.
Auzea femeile râzând \n buc`t`rie, glasul feti]ei. Atras de
ele se str`dui s` ignore dorin]a [i s` ia parte la scena de
familie. Mai lu` câteva buc`]i de lemne [i se \nchise \n camera
sa. Aprinse [i acolo focul \n [emineu, a[teptând s` se aprind`
foarte bine, s` sar` scântei. Mirosul de lemn ars \i p`trunse \n
n`ri. Oare aceast` femeie va trece vreodat` peste pierderea
so]ului?
INTERPRETUL DE VISE 115

Se a[ez` pe marginea patului [i-[i scoase cizmele, fixând


cu privirea piatra de râu fixat` pe pere]ii [emineului construit
de el, ca o replic` a celui din casa tat`lui s`u adoptiv. Casa?
Nu se mai gândise \n ace[ti termeni la casa din Boston de
mult timp. Dar dac` Sonny pleca de aici, [tia c` acest loc nu
va mai constitui o cas` pentru el.
|[i descheie nasturii c`m`[ii. Sim]i nevoia s` \noate, s` se
\nc`lzeasc`, s` fac` mi[care. Fusese o copil`rie din partea lui
s` cread` c` Sonny \l va iubi.
Dup` dou` ore, ajunse \n fa]a casei lui Twoey. Sim]ise
nevoia s` se dep`rteze tot mai mult de Sonny [i de feti]a ei,
s` renun]e la a-[i mai petrece timpul cu ele ca [i când ar fi fost
familia lui. B`tu u[or la u[a de la intarre.
Twoey \i deschise.
– Ce e cu tine, Joseph? Nu prea te-am mai v`zut prin ora[
de când a ap`rut Sonny aici.
Joseph \l privi lung:
– Ei, toate sunt \n schimbare.
Twoey \l privi pe sub sprâncene.
– Intr` [i \nchide u[a, suntem \n plin` iarn`.
Dup` dou` sticle de vin [i câteva jocuri de c`r]i, pe care
Twoey le câ[tig` necondi]ionat, Jopseph se rezem` de
sp`t`rul sofalei de velur.
– A[adar ai \nv`]at-o s` conduc` pe z`pad`.
– Ai [tiut, deci! exclam` Twoey. Ei bine, am f`cut-o pentru
c` a pretextat c` tu o cam calci pe nervi.
116 ALICE McGREGOR

– Mda, bomb`ni Joseph, a[a se pare.


– |]i cam place Sonny, nu? \l \ntreb` Twoey.
Joseph \ncerc` un zâmbet, de[i nu reu[i decât o grimas`.
Dar nu-[i mai putea ascunde sentimentele.
– Mda, \mi place Sonny, admise el dup` o clip`. Ba chiar
cred c` m-am \ndr`gostit de ea.
Twoey \ncruci[` bra]ele la piept.
– {i atunci ce mai cau]i aici?
Joseph avu o privire de om frustrat.
– Nu [tiu. Mi-a[ fi dorit ca lucrurile s` fi fost mai simple.
Doi oameni care se plac sau se iubesc, s` se uneasc` pe via]`.
Dar se pare c` \n lumea real` lucrurile nu merg chiar a[a.
Joseph scutur` din cap parc` pentru a alunga melancolia.
So]ul ei a murit. Spune c` nu este gata pentru o alt` dragoste.
Twoey se depart` de masa de biliard lâng` care st`tuse,
puse tacul la loc, iar Joseph \l privi uimit de u[urin]a cu care
se deplasa. Nimeni n-ar fi zis c`-[i pierduse laba piciorului
dac` se mi[ca astfel. Poate c` Sonny \l va ajuta s` vad` lumea
[i mai ales situa]ia \n care se afla, dintr-o alt` perspectiv`. Ea
[tia cum s` se poarte cu \nc`p`]âna]ii.
Twoey se a[ez` la cel`lalt cap`t ale sofalei [i d`du ultima
bere peste cap.
– E[ti sigur c` asta este?
– Ce? C` i-a murit b`rbatul?
Twoey \ncuviin]`.
– |n timpul lec]iilor am discutat mult cu Sonny.
INTERPRETUL DE VISE 117

Au fost discu]ii de dragul discu]iilor unele din ele, dar


felul \n care ar`ta când vorbea despre so]ul ei.... Twoey
scutur` din cap. Vorbea despre el de parc` ar fi \nc` \n via]`.
– Tocmai asta este problema, zise Joseph, nu-l poate uita.
– Sau poate el nu vrea s` fie uitat.
Joseph nu avu un r`spuns la p`rerea lui Twoey.
– Nu [tiu decât c` este o femeie pe cinste. Dac` o iube[ti,
n-o l`sa s`-]i scape. Twoey se ridic`. ~sta este sfatul potrivit
pentru noi amândoi.
Twoey adun` sticlele de bere, apoi se ridic` [i porni agale
cu oarecare greutate spre buc`t`rie unde se auzi zgomotul
f`cut de sticlele aruncate. Apoi, dup` un moment, Joseph \l
auzi vorbind. Twoey d`duse un telefon [i vorbea cu un glas
deosebit de prietenos [i de pl`cut. O sunase pe Katie. Twoey
era primul care luase taurul de coarne. Nu voia ca
educatoarea aceea cu chip atât de pl`cut s`-i scape.

***

|n t`cerea nop]ii, Sonny auzi zgomotul f`cut de motorul


masinaului. La un moment dat, se opri. Joseph se \ntorcea
acas`. R`sufl` u[urat`. Fusese \ncordat` toat` seara. {i nu
pentru c` plecase f`r` s`-[i ia r`mas– bun de la ea, de[i nu
mai f`cuse asta pân` acum. O deranja faptul c` plecase
118 ALICE McGREGOR

singur. F`r` s` spun` unde. Pentru prima oar` de când sosise


aici, Jospeh nu fusese acas`. Iar ea \ncepuse s` se team`. Sim]i
nevoia s` se scoale, s` se duc` s`-l \ntrebe unde a fost. Dar nu
avea dreptul s-o fac`. Mai ales dup` scena din aceast`
dup`-amiaz`. |l \mpiedicase s`-i spun` c-o iube[te. Nu, nu se
putea duce acum la el, nu era problema ei unde-[i petrecuse
Joseph timpul.
|nchise din nou ochii. Bine c` se \ntorsese.
Capitolul 9

– Scoal`-te, Sonny, auzi glasul Annei prin somn. Deschise


ochii [i o v`zu pe femeie \ngenuncheat` lâng` patul ei. Au
\nceput durerile lui Delores.
Sonny se ridic` [i arunc` a[ternutul \ntr-o parte.
– Joseph unde este?
– A plecat \ntr-acolo. Copilul se va na[te mai repede cât se
a[teptau. A sunat [i m-a rugat s` te trezesc.
– Bine, m` \mbrac imediat.
Arunc` \n grab` câteva haine pe ea se \nc`l]` arunc` o
privire spre Jessie care dormea lini[tit`. O s`rut` pe obraz
\nainte de a pleca.
Anna o a[tepta \n alt` \nc`pere \mbr`cat` \ntr-un capot din
p`r de c`mil`, lung pân` la genunchi. vâr\ mâinie \n buzunare
[i scoase ni[te chei de acolo.
– Ia ma[ina mea. Nu-]i face probleme \n privin]a lui Jessie.
120 ALICE McGREGOR

R`suflând u[urat` [i mul]umit` c` exista o femeie ca ea,


lu` cheile [i o \mbr`]i[` pe Anna.
– Mul]umesc mult, Anna. Te sun imediat ce se na[te
copilul.
Merse destul de repede spre verand`, v`zu ma[ina [i porni
f`r` a se mai uita \napoi. Afar` fulguia, iar fulgii delica]i
dansau \n aer .
Oft` mul]umit` c` z`pada nu era prea mare.
Când ajunse la Delores, fu surprins` de lini[tea de acolo.
Se a[teptase ca toat` casa s` fie sc`ldat` \n lumin`, ca to]i s`
circule de colo– colo. Dar era lini[te [i \ntuneric peste tot, cu
excep]ia unei dâre de lumin` care ie[ea de sub u[a de la
dormitorul lui Delores.
B`tu \ncet, apoi intr` \n \nc`pere. Joseph st`tea pe jos
lâng` patul femeii, cu p`rul strâns la spate \ntr-o coad`.
Delores era rezemat` de perne [i strânsese genunchii la gur`.
– Haide, Delores, \l auzi pe Joseph, \mpinge acum, cât de
ajut` contrac]iile.
– Nu pot, se auzi glasul chinuit al femeii, doare prea tare.
Delores \[i \ntinse picioarele, apoi le strânse din nou. Fruntea
\i era plin` de pic`turi de sudoare.
Joseph ridic` privirea ca s` se asigure c` Sonny fusese cea
care intrase, apoi a[ez` din nou Dopplerul pe pântecele
femeii ca s` asculte inima copilului.
Pe noptiera patului se afla o t`vi]` cu instrumente
sterilizate. Joseph avea lucrurile sub control. Pentru a-i putea
INTERPRETUL DE VISE 121

acorda rapid ajutor Sonny g`si repede un prosop curat, pe


care-l ud` cu ap` rece, apoi reveni lâng` patul femeii.
– Delores, fii tare!
Delores \i zâmbi, o privi lung, apoi \nchise ochii din nou.
– Bine c` ai venit, Sonny!
O alt` contrac]ie o f`cu s` se crispeze de durere; \ncepu s`
\mping` \n t`blia patului, \n timp ce Joseph o monitoriza.
– Bine, Delores, foarte bine. Haide, mai \mpinge odat`,
cred c` o s` scapi curând.
Sonny exclam`:
– Se vede capul copilului, Joseph!
Delores mai for]` odat`, [i na[terea se declan[`.
– Mai ai un fiu Delores, \i spuse Joseph.
Copilul nu scoase nici un sunet la \nceput, dar apoi
\ncepu s` ]ipe cât putu de tare.
– |i voi spune William, zise Delores printre lacrimi de
fericire. Dup` fratele meu.
Mai apoi, dup` ce o invitar` \n camer` pe sora lui Delores
[i-i telefonar` Annei, Joseph \ncepu s` verifice semnele vitale
ale mamei. Constat` c` atât ea cât [i copilul se sim]eau bine.
Dup` vreo or` plecar`, c`l`torind separat pe drumul de
munte pe care veniser`, cam o dat` cu ivirea zorilor. Soarele
care se ivea colora cerul la r`s`rit, iar Sonny f`r` s`-[i dea
seama din ce motiv se sim]i cam trist`. |ncerc` s` se bucure
de frumuse]ea peisajului, dar gândul \i era doar la copilul pe
care-l pierduse din cauza lui Cliff. Sim]i \nc` o dat` ur` [i
122 ALICE McGREGOR

furie fa]` de b`rbatul care o f`cuse s`-l piard`; bietul ei


copila[ nu avusese nicio [ans` la via]`.
Când parc` ma[ina Annei \n fa]a casei \ncepu s` ning` cu
fulgi mari, pufo[i. Când ajunse [i Joseph de[i \l v`zu, intr`
rapid \n cas`. Ar fi trebuit s`-l a[tepte, dar n-o f`cu. |[i ]inuse
cam mult timp emo]iile sub control. Acum nu le mai putea
st`pâni [i nu voia s` fie astfel v`zut` de Joseph. Nu i-ar fi
putut explica lacrimile. Sau nu \nc`.
La du[, l`s` apa s` curg` mult s`-i biciuiasc` trupul, ca s`
nu se aud` cum plânge. Dup` jum`tate de or`, când se sim]i
mai detensionat`, ea \[i aminti ce gândise \nainte; nu putea
s`-i explice lacrimile lui Joseph... nu \nc`. S`-i spun` oare
adev`rul? S`-i divulge numele adev`rat?
Poate c` inima ei g`si solu]ia. Dac` voia s` se elibereze
odat` pentru totdeauna de Cliff, va trebui s` se confrunte cu
propriile temeri [i s` aib` din nou \ncredere.
|nchise apa, se [terse. Nu-i putea spune lui Joseph,
indiferent ce-i dictau instinctele. Dar nu mai putea risca s`
repete gre[eala pe care o f`cuse \nainte, când avusese
\ncredere \ntr-o coleg` de munc` iar aceasta o tr`dase.
Chipul acelei femei \i ap`ru \n minte. Figura ei sincer`
fusese \n deplin` contradic]ie cu lovitura de pumnal pe care
i-o d`duse lui Sonny. Chiar dac` nu i-ar fi dat direct
informa]iile lui Cliff, secretele lui Sonny erau prea ispititoare
ca s` le ]in` doar pentru ea.
Indiscre]iile ei \l ajutaser` pe Cliff s-o g`seasc` la Seattle.
INTERPRETUL DE VISE 123

Oare asta se va repeta [i aici?


|[i strânse halatul de baie pe lâng` corp [i \ncerc` s`-[i
alunge aceste gânduri din minte. Nu era cazul s` insiste pe
aceast` amintire dureroas`, ci doar s` n-o dea uit`rii, pentru
ca s` n-o repete.
Deschise u[a b`ii, iar aburul ie[i \naintea ei,
dezintegrându-se \n cenu[iul dimine]ii. Jessie dormea \nc`.
Sonny se sim]ea prea epuizat` ca s` se mai culce din nou. Se
hot`r\ s`-[i fac` o cafea. Peste o or` trebuia s`-[i calce
uniforma [i s` plece la clinic`.
|n buc`t`rie g`si cafeaua gata preg`tit`. Joseph ridic`
privirea spre ea; [i el f`cuse du[, avea p`rul \nc` umed.
– Am crezut c` voi putea dormi câteva ore, zise el,
\ntinzându-se. Dar nu m-am putut relaxa.
Sonny turn` cafeaua, f`r` a-l privi. Arunc` o privire piezi[`
spre desenele pe care le f`cuse; erau cizme de cowboy, [epci
[i veste [i un scutec, lucru care o f`cu s` zâmbeasc`. Observ`
mai apoi un sugar [i-l privi contrariat`:
– Echipamente pentru sugari?
– M` gândeam la fiul lui Delores. Sunt bucuros c` mai are
unul, dar m` gândesc [i la mine. Nu am copii [i s-ar putea s`
nu am niciodat`.
Vocea lui era marcat` de triste]e.
Când \l v`zuse \n buc`t`rie, ar fi vrut s`-[i ia cafeaua [i s`
plece. Dar acum sim]i nevoia s`-l consoleze. |[i trase un scaun
[i se a[ez` lâng` el.
124 ALICE McGREGOR

– Nu ai de unde s` [tii, spuse Sonny , a[ezându-[i mâna


peste palmele lui. Ce altceva ar fi putut s`-i spun`?
El \ncepu s` râd` amar [i-[i ridic` privirea.
– Când logodnica m-a p`r`sit era \ns`rcinat`. Eu n-am
[tiut. M-a sunat mama ei câteva luni mai târziu. Apoi, Joseph
se rezem` de sp`tarul scaunului. A pierdut copilul.
Sonny sim]i un nod \n gât [i \ncerc` s`-l consoleze.
– |]i \n]eleg durerea. {i au am pierdut un copil.
Jospeh o privi lung.
– |mi pare r`u, Sonny. N-am [tiut.
Sonny sim]i nevoia s`-i vorbeasc` despre fiul pe care-l
pierduse dup` ce fusese b`tut` de Cliff. Dar n-o putea face.
Nici m`car nu-l privi de team` c` adev`rul pe care i-l
ascundea se va risipi \ntr-un minut.
– A trecut destul` vreme de atunci, m-am consolat. Sonny
se for]` s`-i zâmbeasc`. |mi plac desenele tale.
Joseph se mai uit` odat` la desenele sale \n timp ce Sonny
se lupta s`-[i controleze emo]iile. Fiecare avea durerea sa. Nu
se puteau consola reciproc. Dintr-o dat`, sim]i nevoia s` fug`
de el s` scape \nainte de a \ncepe s` spun` prea multe. Dar
refuz` s` cedeze \n fa]a fricii. Ridic` \ncet cana cu cafea.
– De ast`zi plec o dat` cu Twoey. Trebuie s` m` duc s`-l
sun, s` v`d dac` e preg`tit. Ne vedem la clinic` pu]in mai
târziu. Bine?
Joseph \ncuviin]`, urm`rind-o cu privirea. Ar fi vrut s-o
cheme \napoi, dar n-o f`cu. Cel pu]in acum [tia de ce fusese
INTERPRETUL DE VISE 125

ea atât de t`cut`, de distant` cu câteva ore \n urm`, când se


n`scuse micul William. |i lipsea via]a pe care o tr`ise al`turi
de so]ul [i fiica lor [i inima \i plângea dup` fiul pe care-l
pierduse.
Joseph \mpinse blocnotesul cu desene din fa]a sa. Nu
putuse s`-i reziste acestei femei \nc` de la \nceput, iar ea nu
f`cuse decât s`-i repete c` nu este preg`tit`. Era cazul ca
m`car acum, când [tia adev`rul s-o lase \n pace.
|i reveni \n minte imaginea propriei sale case cufundate \n
\ntuneric, când se \ntorsese noaptea trecut` de la Twoey.
Plecase f`r` s` spun` o vorb` nim`nui; Anna era obi[nuit` ca
el s` plece la bolnavi \n timpul nop]ii, dar nu [i Sonny. {i ar
fi vrut ca ea s`-l \ntrebe unde a fost, s` dea dovad` c`-i pas`.
Dar ea n-o f`cuse.
Oft` amar. Poate nu-i va pune niciodat` aceast` \ntrebare.

***

Vremea se \nr`ut`]i. |ncepu o ploaie deas` care se


transforma \n particule de ghea]`, când atingea p`mântul.
Dup` ce duser` copiii la [coal`, Twoey o l`s` pe Sonny la
clinic`. |n timp ce urca treptele umbrela \i fu acoperit`
intantaneu de un strat de ghea]`, care apoi plesni [i c`zu
imediat ce deschise u[a [i scutur` umbrela. Cristalele de
126 ALICE McGREGOR

ghea]` formau un adev`rat filigran pe ferestrele clinicii [i s-ar


fi bucurat de el dac` n-ar fi luat toat` lumina. Or`[elul p`rea
paralizat de ghea]`, de frig. Doar pu]ini pacien]i se \ncumetau
s` ajung` la clinic`, s` solicite \ngrijire medical`. Soseau uzi
[i \nghe]a]i, dar plini de speran]`, spunând to]i acela[i lucru;
intraser` \n martie [i curând vremea bun`, va birui frigul [i
cea]a.
Pacien]ii discutau \ntre ei, despre verile frumoase de munte,
paji[tile acoperite cu flori multicolore, cerul albastru f`r` nori.
Mai vorbeau despre picnicurile pe care le organizau la Echo
Ridge, balurile câmpene[ti [i alte distrac]ii. Fiind pu]ini
pacien]i, ziua abia trecu. Iar Joseph era mai t`cut ca de obicei.
Prietena Annei, Loretta, veni pe la prânz. Locuia destul de
aproape [i \nfruntase vremea rea ca s`-i aduc` lui Joseph
pl`cinta cu mere care-i pl`cea atât de mult.
Joseph o s`rut` pe obraz.
– Nu trebuia s` ba]i drumul pân` aici ca s` m` r`sfe]i.
Trebuia s` stai la c`ldur`, a[a cum am vorbit.
B`trâna f`cu un gest larg.
– Prostii. Am tr`it [aptezeci [i una de astfel de ierni [i
faptul c-am stat la gura sobei nu mi-a ajutat prea mult. Dac-a[
fi a[teptat vremea bun` ca s` vin aici, a[ fi murit de mult.
Femeia \[i scoase fularul [i se \ntoarse spre Sonny: s` nu crezi
c` nu merit` s` a[tept`m vara de aici. Chiar dac` e[ti din
Florida, nu po]i spune c-ai v`zut destul pân` n-ai v`zut o var`
ca a noastr`.
INTERPRETUL DE VISE 127

– Tot mai speri s` mai câ[tigi o dat` panglica albastr`,


Loretta? o nec`ji Joseph.
Chipul femeii se \nsufle]i brusc.
– Eu am câ[tigat premiul \n ultimii treizeci [i [ase de ani.
Am dreptul s`-l mai câ[tig de câteva ori pân` mor. A[a c` nu
m` mai invidia, doctore Still Waters. Loretta \l \mpinse \n
glum` [i se \ntoarse spre Sonny: organiz`m aici cel mai
frumos târg de var`, chiar dac` suntem un or`[el uitat de
lume. {tii s` g`te[ti bine?
– Mai este pân` la var`, zise Sonny, ne[tiind dac` s`
accepte invita]ia femeii. Poate ea [i Jessie nici nu vor mai fi
aici la var`.
– Gânde[te-te la invita]ia mea; sper c` nu te gânde[ti s`
pleci \napoi de unde ai venit. Oamenii de pe aici te consider`
cea mai bun` asistent` pe care a avut-o doctorul.
Sonny zâmbi.
Oamenii de aici erau minuna]i. Se uit` la Joseph, dar el \i
evit` privirea. Observ` c` p`rea cam obosit.
Apoi o lu` dup` umeri pe b`trân`.
– Haide, Loretta, m`car s` te conduc pân` acas`.
Se \ntoarse destul de repede, scuturându-[i jacheta [i
p`l`ria \n fa]a u[ii.
– Am mult` treab` de f`cut, murmur` trecând \n grab` pe
lâng` Sonny.
Se \nchise \n biroul s`u, cerând s` fie l`sat s`-[i termine
partea de" hâr]og`rie" cum o numea el. Sonny \ncerc` s`-i
128 ALICE McGREGOR

vorbeasc` de câteva ori, dar v`zând c` nu-i r`spunde decât


monosilabic, renun]`.
Dup` ce-[i termin` treaba, Sonny se a[ez` pe un scaun din
sala de a[teptare [i \ncepu s` r`sfoiasc` o revist`. Dar nu se
putea concentra. Nu se gândea decât la el, dorindu-[i s` vin`
[i s`-[i vorbeasc`, lipsindu-i camaraderia profesional` pe care
o \mp`r]iser` zi de zi.
Era sup`rat? Era doar trist pentru copilul pe care-l
pierduse? Sonny \ncerc` s`-[i alunge aceste gânduri,
spunându-[i c` era mai bine c` Joseph nu-i mai \mp`rt`[ea
gândurile sale. Poate din acest motiv fusese t`cut toat` ziua.
Sau renun]a la ea? Nu-l putea \nvinui dac` era a[a. Nu avea
dreptul s` spere c` el \i va face curte la nesfâr[it.
Vântul care sufla foarte tare acum \i atrase aten]ia. Barry,
proprietarul unui magazin \[i f`cu apari]ia \nso]it de Corrinne
so]ia sa.
– Ce bine c` n-a]i \nchis mai devreme! exclam` ea
sco]ându-[i m`nu[ile. Lui Barry i-a intrat ceva \n ochi.
– Nu poate fi decât praf, zise omul, desf`cându-[i
fermoarul hainei.
– Cum s-a \ntâmplat? \ntreb` Sonny apropiindu-se de el.
|i introduse pe cei doi \n cabinetul lui Joseph, dar el nu
era acolo, se afla la registratur` r`sfoind ni[te fi[e medicale.
– |l chem imediat, le spuse celor doi.
– Ce s-a \ntâmplat? o \ntreb` el când o v`zu.
– A venit Barry, \i spuse Sonny.
INTERPRETUL DE VISE 129

Repara ceva la o izola]ie [i i-a c`zut ceva \n ochi. Aduc


imediat ni[te ap` distilat`. Se \ndrept` spre sala \n care
depozitau medicamentele.
Joseph privi lung \n urma ei, dorindu-[i ca ea s` nu fi fost
o asistent` atât de bun`. {tia \ntotdeauna ce trebuia f`cut, de
ce avea nevoie, \nainte ca el s`-i cear`. Nu suporta gândul
c-ar putea s-o piard`.
L`s` acest gând deoparte, nedorind s` se implice prea
mult cu o femeie care va pleca oricum din acest loc, odat` ce
va sc`pa de acele obsesii, sau cine [tie, poate de persoanele
care o f`cuser` s` prefere s` lase \n urm` ora[ul [i s` se
retrag` \n acest col] uitat de lume. Dar el avea o misiune aici
[i numai la asta trebuia s` se gândeasc`.
|i salut` pe Barry [i pe so]ia lui [i-i spuse acestuia s` se
\ntind` pe spate \n cabinet.
– Acum s` vedem ce ai \n ochi, zise el.
Joseph trase mai aproape un scaun pe care se a[ez`, \[i
puse lupa la ochi [i aprinse o lamp` foarte puternic`.
– Crezi c` este de– ajuns de puternic`? glumi Barry. Dac`
vrei s`-mi iei un interogatoriu, te rog s` nu folose[ti
scopolamin`. |ncepu s` râd` tare [i ad`ug`; sau cel pu]in,
scoate-o pe nevast`-mea din camer`!
Corrinne \l lovi u[or pste um`r, iar Joseph pufni \n râs.
– }ine-te bine, Barry.
Ridic` privirea tocmai când Sonny intra cu apa distilat`.
– A, bine c-a venit Sonny cu scopolamina!
130 ALICE McGREGOR

So]ia lui Barry \[i acoperi ochii cu mâna [i spuse tot pe un


ton de glum`:
– O, Dumnezeule, n-a[ vrea s` aflu cine [tie ce despre
trecutul so]ului meu. A fost un mare afemeiat \nainte de a ne
cunoa[te!
Sonny \ncepu s` râd` [i ea, iar râsul ei pe, care Joseph \l
asemui unui clinchet de clopo]el, umplu \nc`perea. |i lipsise
râsul ei toat` ziua. Când va pleca de aici, \i va duce dorul.
Dup` ce examin` ochiul lui Barry, Joseph spuse:
– Nu v`d nimic. Auzi zgomotul f`cut de sticla cu ap`
distilat` deschis` de Sonny [i-[i spuse din nou c` femeia
aceasta \i ghicea toate gândurile. O s`-]i sp`l ochiul , ca s` m`
asigur cu nu ai nimic.
Cu ajutorul lui Sonny \i aplic` lui Barry o pelerin` de
plastic apoi \ncepu sp`larea ochiului.
Dup` plecarea lui Barry [i a so]iei acestuia erau liberi,
pentru c` nu mai aveau pacien]i [i se apropia ora \nchiderii.
Jospeh \[i scoase halatul, \[i \mbr`c` haina [i o a[tept` pe
Sonny s` \nchid` calculatorul.
Ea \nchise luminile peste tot, apoi veni spre el, zâmbind:
– Ce bine c-a trecut ziua asta! A fost atât de lung`!
Sonny ar`ta minunat, era deschis` [i p`rea fericit c` este
cu el. Dar poate era vreo toan` de moment. Când o \ntrebase
Loretta dac` va participa la târgul de var` nu-i d`duse un
r`spuns concret; mai mult ca sigur c` pl`nuia s` se \ntoarc`
de unde venise.
INTERPRETUL DE VISE 131

Cât despre el, \i spusese deschis c` nu era preg`tit` pentru


o rela]ie.
Sonny trecu pe lâng` el [i desf`cu umbrela albastr`. Nu c`
i-ar fi fost de prea mare folos.
– N-am mai v`zut ploaie ca asta; este atât de grea, ca o
sup` \nghe]at`.
Sonny avea dreptate.
Ea \[i ridic` umbrela deasupra capului cu sprâncenele
\ncruntate care-i \ntunecau ochii alba[tri. Ar fi vrut s` se duc`
dup` ea, oriunde l-ar fi dus, indiferent dac` ea \l voia sau nu.
Aceast` constatare \l f`cu pe Joseph con[tient c` este un om
slab \n fa]a acestei femei [i c` n-ar fi trebuit s-o lase s`-i
afecteze via]a.
– Am uitat, zise el brusc, \ntorcându-se, mai am ceva de
terminat.
Ea p`ru surprins` [i chipul ei c`p`t` un aer \mbufnat, \ncât
sim]i nevoia s-o s`rute s-o fac` s` uite.
Joseph ridic` privirea. De sus, de pe munte cobora o
ma[in`, \mpr`[tiind noroi. Din ma[in` r`zb`tea muzica dat`
la maximum. Copii de ora[, pufni dispre]uitor.
Dup` câteva secunde, ap`ru ma[ina [erifului, Bronco,
luând-o spre clinic`, \n loc s` urm`reasc` cealalt` ma[in`.
Oare pu[tii aceia erau cu el?
Joseph se \nfurie. Acest [erif avea tupeu dac` \ndr`znea s`
stea \n fa]a clinicii privindu-i de parc` ar fi fost doi criminali.
Curând va avea o explica]ie cu el. Curând.
132 ALICE McGREGOR

{eriful le f`cu semne cu mâna, iar el \i r`spunse. Nu avea


rost acum s` lase s` se vad` c`-i coace ceva.
{eriful Bronco Martinez o lu` \n direc]ie opus`, dup` ce
f`cu bucla \n fa]a clinicii.
Dup` plecarea lui, Sonny \i spuse:
– A[adar, te \ntorci s` mai lucrezi? Bine, ne vedem acas`.
Sonny cobor\ treptele.
Deodat`, se oprir` amândoi speria]i v`zând-o pe Merced
care alerga spre clinic`. Aluneca [i trebuia s` se opreasc`
mereu. P`rea epuizat`. |i curgea sângea de la gur`, p`rul \i era
lipit de cap [i plin de ghea]`. Când intr` \n clinic` Joseph
observ` c` nu avea palton; probabil era \nghe]at`.
O urmar` \n clinic`; ca un animal \ncol]it, Merced se duse
\n cel mai \ndep`rtat col] al \nc`perii, tremurând.
– Merced! Ce s-a \ntâmplat?
Se duser` amândoi spre ea , Sonny ridicându-i p`rul ud [i
\nghe]at de pe fa]a umflat`, cu vân`t`i. Joseph o prinse de
mâini ca s` stea lini[tit`.
– A fost b`tut`, decret` Sonny. De altfel nici el nu se
\ndoia de asta. Cu toate acestea, Joseph fu [ocat de duritatea
cu care Sonny rostise aceste vorbe.
Se \ntoarse s-o priveasc`. Sonny p`lise, chipul ei se
crispase. Reac]ia ei \l surprinse. Lucraser` \mpreun` \n cele
dou` luni de când Sonny venise aici, dar pân` acum, fiind o
foarte bun` profesionist`, Sonny nu-[i pierduse controlul
emo]iilor \n prezen]a vreunui pacient.
INTERPRETUL DE VISE 133

Apoi crisparea disp`ru de pe chipul ei, atât de repede \ncât


Joseph avu impresia c` imagina]ia i-a jucat o fest`.

***

Merced fusese b`tut`. Sonny realiz` uimit` c` rostise


vorbele acestea cu voce tare. Joseph p`rea [ocat, chipul \i era
livid.
– Ce s-a \ntâmplat, Merced? Cine te-a b`tut?
Sonny rosti aceste \ntreb`ri pe un ton aproape metalic,
care o surprinse [i pe ea. Oare nu [i ea se ascunsese
\ntotdeauna sub un v`l de fals` putere? Dup` ce Cliff \[i
\ncheia obi[nuitele-i tirade, ea reu[ea cu greu s` se ridice de
jos [i s`-[i continue via]a. F`cuse tot posibilul s`-[i ascund`
vân`t`ile de pe fa]` cu machiaj, semnele l`sate pe mâini [i pe
gât purtând mâneci lungi [i gulere \nalte. Dar \i r`m`seser`
alte r`ni mai profunde, care-i afectaser` pre]uirea de sine,
mândria de femeie [i pe acelea nu le putuse ascunde cu
nimic.
Nu \ndr`znise s` spun` nim`nui adev`rul s` lase s` se vad`
c` nu era fericit`, c` acele fenomene erau normale \n casa lor.
|ntr-un fel, mai f`cea asta [i acum.
– Merced? Spune-ne cine te-a lovit.
Merced l`s` ochii \n jos tremurând de frig.
gianninajollys

134 ALICE McGREGOR

– A fost... un accident. Când spuse acestea evit` s`-i


priveasc` \n ochi.
Sonny se crisp` din nou, recunoscând stratagema lui
Merced. {i ea o folosise [i nu o dat`.
– Vino, draga mea, \i spuse. O lu` pe Merced de mân`;
vino s`-]i cur`] r`nile.
O duse \n sala de examinare regretând ea \ns`[i
propriile-i sl`biciuni [i faptul c` l`sase ca situa]ia s` se
perpetueze \n timp. Se l`sase manipulat` de Cliff, se l`sase
prad` acceselor lui de furie. Cum oare fusese atât de oarb`?
Cum alesese un asemenea b`rbat care-[i folosea for]a fizic`
pentru a controla o femeie? Cum \l l`sase s-o bat`?
Se concentr` ca s` dea uit`rii aceste gânduri care nu-i
f`ceau bine. Se gândise de mii de ori la acela[i lucru. Fusese
vulnerabil`. {i oricum toate acestea ]ineau de trecutul ei.
Nu-l va mai l`sa pe Cliff s-o mai r`neasc` vreodat`.
Aceast` concluzie \i d`du putere. Se concentr` asupra lui
Merced, la \nceput [tergându-i p`rul ud, apoi \nf`[urându-i o
p`tur` \n jurul corpului. |l ajut` apoi pe Joseph s`-i cure]e
r`nile, aducându-i materialele de care avea nevoie pentru a-i
face sutura r`nilor [i pentru a le dezinfecta.
Joseph \ncepu s`-i pun` \ntreb`ri lui Merced, dar ea nu era
cooperant`.
– N-a fost so]ul meu, zise ea \n final cu o voce sub]ire. Jur
c` n-a fost Jim.
– Bine, zise Joseph, dar [tim c` n-a fost un accident.
INTERPRETUL DE VISE 135

Când vei fi gata s` vorbe[ti, voi fi aici ca s` te ascult.


Sonny r`sufl` u[urat` c` Joseph nu-i mai punea \ntreb`ri
lui Merced. |l privi cu admira]ie pe acest b`rbat atât de bun [i
dedicat oamenilor din localitate, mereu gata s`-i ajute. Sonny
sim]i c` ochii i se umplu de lacrimi. Ea va discuta mai târziu
cu Merced. Cu toate c` fata nu voia s` spun` adev`rul Sonny
voia s-o ajute ca s` scape din aceast` rela]ie \nainte s` se
\ntâmple ceva teribil. |nainte ca... se opri ca s` nu mai verse
\nc` o lacrimm` pentru copilul pe care-l pierduse...
La naiba! Chiar [i acum era gata s` ia asupra ei vina toat`.
Când pierduse sarcina, realizase \n sfâr[it c` era un individ
f`r` scrupule, cu probleme psihice, emo]ionale, de care ea nu
era r`spunz`toare.
|i arunc` o privire lui Joseph care acum \[i sp`la mâinile la
chiuveta de o]el inoxidabil, cu maxilarele \ncordate. Ea [i
Jessie se aflau \n siguran]`, deocamdat`. |n siguran]`, aici cu
Joseph. La fel [i Merced.
Era \ntuneric bezn` când ajunser` acas`. Anna le ie[i
\nainte.
– Bine c-a]i venit! Era s`... se opri la mijlocul frazei,
ducându-[i mâna la gur` când o z`ri pe Merced.
Aceasta trecu pe lâng` Anna.
– Acum sunt bine, Anna. Strânse mai bine p`tura \n jurul
corpului. Chipul ei lovit [i \nvine]it p`rea foarte tân`r [i naiv,
dar dup` discu]ia cu Sonny devenise hot`rât`, brusc
con[tient` c` trebuia s` ia m`suri. I se uscase p`rul care acum
136 ALICE McGREGOR

atârna \n bucle, \n jurul chipului oval. P`rea atât de inocent`


[i de vulnerabil`. Sonny \ns`, care [tia prin ce trecuse fata,
avea lacrimi \n ochi.
– Merced va locui la noi o vreme, \l auzir` pe Joseph,
care-[i puse p`l`ria \n cuierul de la intrare. Apoi se \ntoarse
spre Sonny cu chipul foarte tensionat.
– Te rog s-o aju]i pe Merced s` se preg`teasca de culcare,
eu am de dat ni[te telefoane.
Apoi plec` spre dormitorul s`u.
Sonny tres`ri uimit`, apoi se sim]i cuprins` de team`.
Doar nu voia s` se duc` dup` Jim? Nu, nu se ducea, se asigur`
singur`, având \ncredere \n judecata [i maturitatea lui Joseph.
Se duse la Anna.
– Unde va sta Merced? o \ntreb`.
– |n camera de lâng` baie, \i r`spunse Anna. Este acolo o
canapea care se poate desface . Condu-o tu acolo , iar eu \i voi
aduce a[ternuturile. I-am pus hainele la uscat. Jessie a ta este
la buc`t`rie.
Sonny \ncuviin]` [i se \ntoarse spre Merced.
– Vino cu mine.
Sonny \i f`cu patul [i o ajut` s` se acomodeze \n noua ei
\nc`pere. Anna \i aduse mâncare pe o t`vi]`, pentru ca tân`ra
s` poat` mânca \n lini[t,e de[i avea buza de jos prins` \n
copci.
Faptul c` nu vorbea prea mult [i p`rea tulburat` o
\ngrijor` pe Sonny.
INTERPRETUL DE VISE 137

– O s`-]i aduc o c`ma[` de noapte, zise Anna cu vocea ei


blând`.
Chiar atunci ap`ru micu]a Jessie, care veni s`-[i
\mbr`]i[eze mama.
– Mi-ai lipsit, mami. I-am f`cut ast`zi o fotografie lui Black
Speed. Anna m-a l`sat s-o lipesc pe frigider. Vorbele ei
izbucneau ca r`p`iala unei mitraliere, lucru care pe Sonny o
f`cu s` râd`.
– Abia a[tept s-o v`d, micu]o, zise Sonny apoi se crisp`
observând c` feti]a ei o privea lung pe Merced. Feti]a se opri
brusc din vorbit. Oare acum \[i va aminti de trecut, de via]a
aceea teribil` pe care Sonny voia s-o dea uit`rii?
Dar Jessie f`cu doar o grimas`:
– O, nu ar`]i prea bine!
Merced \ncerc` s`-i zâmbeasc`, apoi, sim]ind durerea se
crisp`.
Jessie se apropie de ea.
– Probabil c` te doare foarte tare.
– A[a este, confirm` Merced.
Sonny r`sufl` u[urat` v`zând c` figura \nvine]it` a lui
Merced nu-i amintise nimic feti]ei; se mai relax`. Era evident
c` feti]a nu-[i amintea acea parte a vie]ii lor, când mamei i se
\ntâmplau frecvent astfel de accidente.
– Vino, draga mea, \i spuse copilei, s-o l`s`m pe Merced s`
se odihneasc` [i s` m`nânce.
Mai apoi, Sonny culc` feti]a.
138 ALICE McGREGOR

Când aceasta adormi, Sonny se \mbr`c` \n c`ma[a de


noapte; dar nu putu s` adoarm`. Avea o singur` grij`; s`
discute cu Merced, s`-i \mp`rt`[easc` din experien]a ei de
via]`, \nv`]at` pe propria-i piele.
Din impuls, se duse la cuier unde pusese jacheta de piele
\n al c`rui buzunar se afla ursule]ul cioplit de Joseph. Când \l
vedea \i stârnea râsul, dar continua s` cread` c-o proteja ca
un adev`rat talisman.
Strângând animalul \n mân` se \ndrept` spre hol [i de
acolo spre camera lui Merced. O g`si plângând \ncet pe pat [i
o prinse \n bra]e.
– Merced, \mi pare atât de r`u! La nou`sprezece ani era
\nc` o feti]`.
{tiu c` vrei s`-l protejezi pe Jim. O privi \n ochi pe Merced:
probabil c` uneori este foarte bun cu tine.
Merced scutur` din cap, apoi l`s` privirea \n jos:
– V`d c` nu m` \n]elegi...
– Ba te \n]eleg cum nu se poate mai bine, spuse Sonny
ridicându-i fa]a spre ea. Am fost c`s`torit` cu un b`rbat care
m-a iubit [i m-a urât \n acela[i timp. Sonny trase aer \n piept
pentru c` sim]ea un nod \n gât de team` [i de neputin]`.
Trebuia s` spun` totul, trebuia s-o ajute pe Merced. Singurul
care poate schimba lucrurile este Jim. Sonny \[i [terse
lacrimile, care i se rostogoleau pe obraji. A[ fi vrut ca [i so]ul
meu s` fi f`cut acest lucru.
Merced o \mbr`]i[`.
INTERPRETUL DE VISE 139

– O, Sonny, a[ vrea s`-]i pot spune...\mi pare r`u de ce


]i-a f`cut so]ul t`u, dar \n ceea ce m` prive[te, Jim nu este
vinovat. Poate c` este la[, dar nu m-a lovit niciodat`.
Sonny \n]elegea speran]ele lui Merced [i chiar dragostea ei
pentru acel Jim.
Dup` un moment, Sonny insist`:
– Po]i avea \ncredere \n mine, Merced. |n acela[i timp [tii
c` [i Joseph te-ar ajuta cu orice. Indiferent ce hot`r`[ti,
suntem aici al`turi de tine [i-]i oferim tot ajutorul nostru.
Sonny \[i [terse lacrimile, apoi zâmbi v`zând ursule]ul a[ezat
pe marginea mesei. Mi l-a dat Joseph când am venit aici, la
\nceput. Cred c` tu ai mai mult` nevoie de puterea [i de
protec]ia lui decât mine, acum. Se ridic`; noapte bun`,
Merced, somn u[or.
Sonny ie[i cu inima grea; prea multe se \ntâmplaser` \n
utimul timp. Nu mai putea tr`i astfel, l`sându-se influen]at`
de felul \n care o controla Cliff chiar [i acum \n fiecare aspect
al vie]ii. Voia s` fie fericit`, s` i se dea \nc` o [ans` la via]`
real`.
|ncepu s` umble prin cas`, prin \ntuneric. Se opri \n fa]a
u[ii lui Joseph. |n lini[tea casei auzi sunete din \nc`pere, auzi
cum el punea lemne \n [emineu, \i auzi pa[ii pe podea.
A[adar, Joseph nu dormea \nc`.
R`mase acolo pe holul cufundat \n \ntuneric o vreme, apoi
se \ntoarse s` plece, spunându-[i ca a[a ar trebui s` fac`. Dar
picioarele refuzau s-o asculte. Se gândi din nou la Merced,
140 ALICE McGREGOR

apoi propriul ei trecut \i reveni \n minte f`când-o s` tremure.


Avea nevoie de Joseph, voia s` fie ]inut` \n bra]e, voia noi
speran]e, noi amintiri.
|mpinse \ncet u[a, apoi intr`. Observ` o lumin` vie,
galben` care domina \nc`perea; venea de la [emineu. Joseph
st`tea lâng` acel loc. Era cu spatele la ea, iar lumina degajat`
de foc \i f`cea pielea s` str`luceasc`. P`rea o statuie de bronz,
ca un zeu \n lumina de ambr`.
Sonny observ` umerii lui largi, spatele musculos, puternic.
Avea nevoie de puterea lui, avea nevoie ca el s-o consoleze.
– Joseph, rosti \ncet, atât de \ncet \ncât avu impresia c` el
n-a auzit-o. Dar Joseph se \ntoarse cu ochii str`lucind \n
lumina focului.
Secundele trecur` f`r` ca vreunul s` rosteasc` vreun
cuvânt, f`r` ca ea s`-i spun` pentru ce venise la el. Un lemn
trosni puternic pe foc. O scânteie c`zu pe podea, apoi muri.
Jospeh \nchise u[a [emineului, apoi mic[or` imediat
distan]a dintre ei. |nchise u[a de la dormitorul s`u [i o lu` \n
bra]e. O strânse la piept, o f`cu s` se simt` \n siguran]`. Apoi,
o s`rut`.
Trupul lui Sonny se abandon` noilor senza]ii. Mâinile lui
produser` o adev`rat` magie asupra ei, \i mângâiar` umerii,
bra]ele coborând spre umeri. Sonny gemu u[or.
Reu[ise pân` acum s` ignore ceea ce sim]ea pentru el; dar
acum propriul trup o tr`d`. Se sim]ea \n deplin` siguran]` \n
bra]ele lui de parc` le-ar fi apar]inut dintotdeauna. Sau de
INTERPRETUL DE VISE 141

parc` sim]ind c` se \neac` l-ar fi g`sit pe Joseph care s-o trag`


spre mal.
– Te iubesc, Sonny, murmur` el.
Ea se cufund` mai mult \n acea mare de dorin]`. |[i a[ez`
palmele pe pieptul lui puternic, iar Joseph o trase mai
aproape s`rutând-o cu pasiune.
De data asta, Sonny nu se mai zb`tu, nu mai \ncerc` s`
scape, sim]ind c` este iubit`, c` este dorit` .
Joseph \ncepu s`-i descheie \ncet nasturii c`m`[ii de
noapte. Când c`ma[a \i c`zu la p`mânt, \ncepu s` tremure de
dorin]`.
Joseph o ridic` \n bra]e f`r` a \nceta s-o s`rute [i o purt`
spre pat. Se a[ez` al`turi de ea [i \ncepu s`-i acopere trupul
cu s`rut`ri.
{i ea \l mângâie. |i sim]ea pielea moale , ca m`tasea peste
mu[chii puternici, masculini.
Bra]ele lui \ncordate o ]ineau cu o blânde]e pe care ea
n-o cunoscuse pân` acum. O ]inea \n bra]e [i o mângâia ca pe
un fluture ale c`rui aripi s-ar putea dezintegra la cea mai mic`
atingere. O mângâie pân` când Sonny sim]i c` nu-i mai poate
suporta atingerile. Trupul ei se \nfior`, apoi se topi de
fericire.
Sonny \i zâmbi.
|l prinse dup` gât cu bra]ele, \l trase spre ea. |l s`rut`,
dorindu-[i cu disperare s`-i fac` o bucurie, s`-l iubeasc`, s` fie
cu el pentru totdeauna \n leag`nul bra]elor lui.
142 ALICE McGREGOR

Când \ncepur` s` fac` dragoste, ea avu un moment de


r`t`cire, \n care-[i aminti brusc de o alt` via]`, de un alt
b`rbat, de momentele de dragoste plin` de duritate cu
acela...
Joseph sim]i cum bate \n retragere [i se \ncord`.
– Sonny?
Apoi ea \l v`zu doar pe Joseph... b`rbatul pe care-l iubea...
Capitolul 10

Zgomotul f`cut de sirene, \n`bu[it de z`pada care c`dea


ne\ncetat \l trezi pe Joseph dintr-un somn profund. Se mi[c`,
dar când v`zu piciorul zvelt al lui Sonny lâng` el [i curba
[oldurilor ei delicate str`lucind \n lumina cald` a focului \[i
dori s` nu trebuiasc` s` se scoale din pat.
Sonny. |i mângâie p`rul lung r`sfirat pe pern`,
bucurându-se de trupul ei ml`dios, suplu, lipit de al lui. Apoi
brusc realiz` c` nu vorbiser` seara trecut`, nu-[i f`cuser`
declara]ii de dragoste– sau cel pu]in ea nu-i spusese c`-l
iubea. Sonny venise la el, luase parte la actul de dragoste, pe
care-l anticipaser` amândoi. Dar ce \nsemna asta pentru ea?
Ce se \ntâmpla dac` Sonny pleca acum?
Refuzând s` strice bucuria momentului , Joseph se
concentr` pe sunetul sirenei care p`rea tot mai slab acum.
Dac` totul va decurge conform planului, autorit`]ile vor
144 ALICE McGREGOR

termina investiga]ia \n seara asta [i [eriful Martinez va ob]ine


ce trebuia.
Sonny se trezi \n ritmul respira]iei lui Joseph. Soarele
p`trundea prin fereastr`, r`spândind o lumin` g`lbuie.
Ascult` \ncordat` la \nceput, realizând c` acea ploaie cu
ghea]` din seara trecut` se oprise.
Mirosul masculin al celui care dormea lâng` ea \i amintea
pl`cut de felul \n care f`cuser` dragoste [i se \nfior` la gândul
a ceea ce-o a[tepta \n viitor al`turi de acest b`rbat. Ar fi vrut
s`-l trezeasc`, s` fac` din nou dragoste cu el, s`-i spun` tot ce
nu putuse s`-i spun` pân` acum. S`-i spun` c`-l iube[te c`...
dar \i va spune [i adev`rul. Trebuia s-o fac`.
Instinctiv \[i ridic` mâna s` vad` cât este ceasul, dar \[i
l`sase ceasul pe noptiera din camera ei. Era devreme \nc`. Va
vorbi mai târziu cu Joseph. Chiar acum trebuia s` se \ntoarc`
\n camera ei, s` fie g`sit` de Jessie, ca \n fiecare diminea]`.
Cu grij` se desprinse din bra]ele lui Jospeh. Totul o f`cea
s` doreasc` s` mai stea s` se bucure din nou al`turi de el de
pasiune. Se opri \n cadrul u[ii s`-l mai priveasc` \nc` o dat`
b`rbatul cu care ajunsese \n cele din urm` s` fac` dragoste.
{tia c` Joseph o iube[te, c` nu-i va face niciodat` r`u. Acum
era momentul s`-i r`spund` cu aceea[i dragoste, nu doar
\ntr-un act fizic ci \n cuvinte [i \n promisiuni.
Oamenii din or`[el avuseser` dreptate. Venea prim`vara,
soarele avea foarte mult` putere \n acea diminea]`. Joseph se
trezise [i pornise la lucru, \nainte ca Sonny s` ias` din camera ei.
INTERPRETUL DE VISE 145

To]i oamenii ie[iser` devreme pe str`zi, profitând de


vremea frumoas` care se anun]ase. Soarele str`lucitor luase
locul furtunilor. Sonny ajunse la clinic`, unde a[teptau mai
mult]i pacien]i. To]i cei care nu veniser` cu o zi \nainte din
cauza vremii rele, sosiser` acum.
Ea [i Joseph nu spuseser` nim`nui c`-[i petrecuser`
noaptea \mpreun`, dar schimbaser` surâsuri cu sub\n]eles
\ntre ei \n timp ce tratau diferitele boli ale pacien]ilor.
Sonny \[i f`cea treaba luând analizele pacien]ilor,
luându-le temperatura altora, notând simptomele pe care le
prezenta fiecare. Era fericit` c` venise mult` lume la clinic`,
de fapt era fericit` pentru tot ce i se \ntâmpla \n ziua aceasta
amintindu-[i cum f`cuse dragoste cu Joseph cu o noapte \n
urm`. Singurul ei motiv de sup`rare era c` nu va avea nicio
clip` ca s` fie singur` cu el. Iar acum, dup` cum hot`râse voia
s`-i spun` totul.
Chiar când ie[i din sala de examinare, auzi zgomote [i
râsete \n hol. Se gr`bi \ntr-acolo unde v`zu o echip` de la [tiri
care invadase clinica, cameramani [i reporteri.
Joseph discuta cu ei, cu spatele spre ea. Prinse o parte din
ce spunea reporterul c` Joseph ajutase la prinderea unor ho]i
\n timpul nop]ii. Reporterul \i ]inea lui Joseph microfonul.
– De când [tia]i c` [eriful este implicat \n trafic de droguri?
Joseph \ncepu s` vorbeasc`.
– |l suspectez de ceva vreme, le explic` Joseph. Dar
trebuia s` am o confirmare \nainte de a face acuza]ii la adresa
146 ALICE McGREGOR

[erifului Martinez. Imediat ce am avut-o, am informat


oficialit`]ile.
– {i acestea au ac]ionat imediat? Joseph scutur` din cap.
– Au f`cut investiga]ii mai \ntâi. Când am v`zut c` au
trecut câteva s`pt`mâni f`r` s` ia nicio m`sur`, am sunat din
nou la FBI. Apoi, seara trecut`, mi s-a spus c` erau pe punctul
de a-l prinde pe Martinez [i pe complicii lui, chiar \n ac]iune.
A[adar, acela a fost telefonul pe care l-a dat Joseph când au
adus-o pe Merced \n casa lui. Satisf`cut` de cele \ntâmplate,
Sonny se retrase \n spatele biroului s`u.
Joseph r`spunse unui tir de \ntreb`ri, apoi pacien]ii care
a[teptau acolo \l declarar` erou. B`tur` din palme [i camera
\nregistr` tot ce se petrecea acolo. Chiar dup` plecarea
echipei de filmare, Jospeh continu` s` primeasc` \ntreb`ri de
la pacien]ii s`i. Oamenii nu erau obi[nui]i cu atâta larm` [i
ac]iune \n micul lor ora[, unde nu prea se \ntâmpla nimic.
– Eroul meu, \i [opti Sonny. Joseph se \ncrunt` [i lu` un
alt pacient la consulta]ie. Ea \i zâmbi. Martinez o f`cuse
\ntotdeauna s` nu se simt` \n largul ei \nc` de la sosirea aici.
Era bucuroas` c` sc`pase de el, dar ceva despre brusca
notorietate a singurului medic din Peldano Desnudo o f`cu s`
nu se mai simt` la fel de bine. Ea venise aici pentru c` era un
loc retras.
Ziua trecu, mul]i pacien]i ap`rur`. Dup` prânz parc`
venir` chiar mai mul]i unii din ei adu[i de ve[tile ap`rute la
televizor.
INTERPRETUL DE VISE 147

Dup`– amiaz` ap`ru [i Twoey. |[i scoase p`l`ria [i i se


adres` lui Sonny:
– Unde este eroul nostru?
– O, ai aflat? \ncepu Sonny: salveaz` pacien]i, salveaz`
ora[e, care este diferen]a? Twoey zâmbi.
– Noi doi ne intuim perfect, Sonny Smith. Eu m` gândeam
chiar c` tu, cu numele pe care-l ai, e[ti urm`ritul care se
ascunde \n ora[ul nostru. Pe tine te-a prins doctorul, sau nu
\nc`? Sonny sim]i cum obrajii i se colorar` brusc. Oare Joseph
\i spusese despre noaptea trecut`? Apoi renun]` la a se mai
gândi. Poate Twoey f`cuse doar o glum`.
-M` duc s`-l chem pe Joseph, \i spuse.
– Nu te deranja. Twoey o prinse de bra] ca s-o opreasc`.
Spune-i c` dau o mic` petrecere \n seara asta. Am invitat tot
ora[ul. {i copiii. Apoi zâmbi; cine vrea s`-[i aduc` [i câinele
este binevenit.
Sonny [tiu imediat la ce se referea:
– {i profesorii? Twoey zâmbi.
– Pleca]i mai devreme de aici, pentru c` v` a[tept la
petrecere. Doamnele au \nceput deja s` preg`teasc`
mâncarea. Corrinne [i Barry mi-au pus la dispozi]ie tot ce-mi
trebuia de la magazinul lor, iar Loretta a f`cut o pr`jitur`
special`. S-a \ndreptat spre ie[ire apoi s-a oprit din nou cu
mâna pe clan]a u[ii. Ar`tai destul de bine la [tiri. O dovad` \n
plus c` orice erou are \n spate o femeie grozav`. Apoi Twoey
\[i ridic` p`l`ria \n semn de salut [i plec`.
148 ALICE McGREGOR

Uluit`, Sonny \[i aminti. |n timpul film`rilor se aflase


\ntr-adev`r \n spatele lui Joseph. Se sim]i cuprins` brusc de
team`, dar fiind prea ocupat` nu avu timp s` examineze ce
sim]ea.
Mult mai târziu, soarele dup`– amiezii se ascunse \n cerul
acoperit de nori. Sonny se sim]ea ciudat; nesigur` pe sine,
dar [i fericit`. |ncerc` s` ignore nesiguran]a. Se sim]ea [i cam
obosit`. Cu siguran]`, nu regreta noaptea petrecut` cu
Joseph, dar nu prea dormise.
Joseph ie[i din sala de consulta]ii [i \nchise u[a scrutând
repede holul ca s` vad` dac` mai erau pacien]i. Observând cu
mul]umire c` erau singuri, o prinse \n bra]e o strânse la piept
[i o privi cu dragoste:
– Am apucat s`-]i spun ast`zi c` e[ti frumoas`?
Sonny \i zâmbi [i fericirea o cuprinse, alungându-i toate
temerile, toate ezit`rile.
– Twoey va da o petrecere \n seara asta \n onoarea ta. A
invitat tot ora[ul. Ne a[teapt` direct de la lucru.
– Am sperat c` vom da noi propria noastr` petrecere, zise
Joseph s`rutând-o.
– N-am [tiut c` este atât de u[or s` ob]ii programare la o
or` atât de târzie la medic, \l nec`ji ea.
– Tu, Raz` de Soare nu vei avea niciodat` nevoie de
programare,
Iubirea pe care i-o citi \n priviri \i d`du puterea lui Sonny.
Nu mai putu s` a[tepte. Trebuia s`-i spun` adev`rul.
INTERPRETUL DE VISE 149

– Joseph, trebuie s` discut`m. Cuvintele ei sunar` mult


mai serios decât [i-ar fi \nchipuit.
El p`ru surprins [i se \ntunec`. Apoi se crisp` [i o eliber`:
– Sigur. Vom vorbi mai târziu, vor mai veni pacien]i. Apoi
plec`, l`sând-o \n mijlocul s`lii de consulta]ii.
Ultimul pacient plec` abia la ora [ase, iar Joseph insist` ca
ea s` se duc` \nainte.
– Mai am ni[te fi[e de completat, \i spuse. Voi veni [i eu
cât de repede.
|n clipa aceea, ap`rur` Jessie [i Merced, iar Joseph fu
nevoit s` se \ntoarc` din drum.
– Anna tocmai punea mâncarea \n ma[in`, le spuse
Merced. Dac` vrei s` te duci cu ea, trebuie s` te gr`be[ti.
– Tu nu mergi? o \ntreb` Sonny, realizând imediat c` nu
trebuia l`sat` singur`.
– Nu. Anna m` las` acas` \n drumul spre Twoey.
– Te duci acas`? o \ntreb` Sonny \ngrijorat`. Apoi se
\ntoarse spre Joseph: crezi c` este o idee bun`?
El veni mai aproape.
– Nu Jim a fost cel care a lovit-o pe Merced, Sonny, \i
spuse Jospeh. A fost Martinez [i acoli]ii lui. Jim este \nchis,
dar va fi eliberat \n câteva zile. |]i aminte[ti când a avut nasul
spart? Diminea]`, Merced mi-a spus c` el a \ncercat s` ias` din
cercul de trafican]i de droguri al [erifului. De aceea, când ea
a \ncercat s` se r`zvr`teasc` \mpotriva lui Martinez, a fost
lovit`.
150 ALICE McGREGOR

Sonny \l privea uluit`.


Joseph continu`:
– Am \nceput s` b`nuiesc asta \n seara \n care ea insista c`
nu Jim a lovit-o. Tocmai de aceea am sunat din nou la FBI.
Apoi se \ntoarse spre Merced; cu toate astea, insist s`-l
p`r`se[ti pe Jim. Nu [tiu ce viitor po]i avea al`turi de un om
care intr` \n astfel de anturaj.
|ntre timp, Anna claxona de afar`, iar Sonny plec`, de[i nu
prea avea chef s-o fac`, dorindu-[i s` poat` r`mâne cu Joseph,
sau m`car s`-l poat` s`ruta de r`mas -bun, dar sim]indu-se
jenat` s-o fac` \n prezen]a altora. Se \ntreb` ce se \ntâmplase
cu el. Fusese t`cut toat` dup`– amiaza [i \ntre ei se ridicase
un zid.
Odat` ajuns` acas` se schimb` [i fiind gr`bit` de Anna se
urc` repede \n ma[in`. Petrecerea \ncepuse deja când au
ajuns. I se p`ru c-a trecut foarte mult timp pân` când a ap`rut
[i Joseph, are a fost \ndelung acalmat de un grup de prieteni.
El s-a scuzat pentru \ntârziere, spunând c` trecuse mai \ntâi
pe la Delores [i copilul ei nou– n`scut. Cei prezen]i \ncepur`
s` toasteze cu [ampanie, s`rb`torind eroismul lui Joseph.
Dup` bufetul preg`tit de Anna [i pr`jiturile Lorettei,
b`rba]ii \ncepur` discu]ii interminabile. Apoi, cineva suger` o
partid` de biliard.
– Tu vei fi partenera mea, \i spuse Twoey Katiei Salgado.
Frumoasa educatoare sc`p` imediat de mister Peabody din
poal`.
INTERPRETUL DE VISE 151

Joseph se uit` la Sonny, dar nu-i spuse nimic [i lu` un tac.


Sonny se sim]i brusc trist` [i p`r`sit`.
Twoey \[i merita fericirea de acum, dar [i ea voia s` fie
fericit`. Joseph o evit` toat` seara, iar ea nu [tiu din ce motiv.
Apoi Anna trecu \n revist` \nc`perea.
– Locul `sta este plin de dezordine. O s` aducem alte
farfurii curate pentru Twoey \nainte de a pleca acas`.
Sonny se duse s-o ajute. Când plec` ducând \n bra]e un
mald`r de farfurii murdare sim]i c` Joseph o urm`re[te cu
privirea. Ce se \ntâmplase cu el? |ncepu s` se team`. Joseph
\ncepuse s` se comporte ciudat imediat ce-i spusese c` aveau
de discutat. Poate c` nu era serios. Poate faptul c` f`cuser`
dragoste nu \nsemnase mare lucru pentru el. |i spusese c-o
iube[te, dar poate nu vorbise serios. Vechile \ndoieli puser`
din nou st`pânire pe ea.
|n buc`t`rie observ` c` Jessie era cam somnoroas`.
|[i mângâie copila pe cre[tet. Jessie se jucase cu ceilla]i
copii, care plecaser` deja acas` cu p`rin]ii lor. Era aproape
zece, iar a doua zi feti]a trebuia s` mearg` la [coal`.
Anna p`ru s`-i citeasc` gândurile.
– Plec`m imediat ce termin vasele.
Sonny p`ru paralizat` de o singur` \ntrebare; trebuia s`-i
spun` lui Joseph c` plecau?
S`-l invite [i pe el s` mearg`?
Se uit` \n \nc`perea unde to]i jucau biliard. Katie p`rea
foarte mul]umit` al`turi de Twoey, care o ]inea dup` umeri.
152 ALICE McGREGOR

Doar Joseph era singur. Când ridic` ochii \i arunc` o


privire rece. Apoi privirea lui se mut` asupra lui Twoey cu
care \ncepu s` vorbeasc` [i s` râd` de parc` nimic nu s-ar fi
\ntâmplat. Sonny \[i ajut` fiica s`-[i \mbrace paltonul, iar
Anna anun]` c` plecau. Grupul care juca biliard ridic` spre ei
chipuri vesele.
– Da, curând vom pleca to]i, spuse [i Corrinne.
– Numai dup` ce termin`m jocul acesta, zise Twoey. Am
pus o miz` mare \n joc, sau a]i uitat?
– Ei, noi plec`m, spuse Anna.
Joseph p`ru s` ezite.
– Vin [i eu imediat ce termin`m jocul, i se adres` m`tu[ii
sale. Evit` privirea lui Sonny. S` conduci cu grij` \i mai spuse
Annei.
Ajunse acas` Sonny \[i culc` fiica, apoi se culc` [i ea
al`turi. Se hot`r\ s` stea a[a pân` va auzi c-a venit Joseph [i se
va duce s` discute cu el.
A doua zi diminea]`, telefonul sun` tocmai când Jospeh
intr` \n buc`t`rie, unde se aflau Anna, Sonny [i Jessie. Venea
de afar`, avea cizmele ude de z`pad`.
Apoi Joseph \nchise telefonul [i se \ntoarse spre ele cu un
zâmbet fericit:
– A venit noul [erif. Este Ben Gamble de la Crow's Peak. }i-l
aminte[ti, Anna? Cu mine a n`scut so]ia lui primii cinci copii.
– Mi-l amintesc, zise Anna. Dar aici, \n casa noastr` eu sunt
[eriful, [i-]i spun s` ie[i cu cizmele ude din buc`t`ria mea!
INTERPRETUL DE VISE 153

Joseph \i arunc` o privire piezi[`, apoi \i zâmbi. Acest


lucru pe ea o umplu de speran]`. Indiferent ce hot`râse \n
privin]a ei, indiferent dac` era adev`rat când \i spusese c-o
iube[te, ea \i va m`rturisi acum adev`rul. Trebuia s-o fac`
pentru binele ei.
Brio[ele f`cute de Anna pentru micul dejun p`rur` s`-l
\nveseleasc`. Curând se auzi claxonul autobuzului lui Twoey
care ducea copiii la [coal`. Sonny \nghi]i ultima bucat` de
brio[` [i porni spre autobuz.
Twoey \i \ntinse o caset` video.
– Tu [i Joseph sunte]i subiectul de discu]ie al \ntregului
ora[ ast`zi.
– Mul]umesc, zise Sonny luând videocaseta din mâna lui.
|i f`cu semne lui Jessie, care discuta vesel` cu colegii ei, apoi
intr` repede \n clinic`, scuturându-[i umbrela de z`pad`.
Când \i ar`t` Annei videocaseta, femeia vru s-o vad` imediat.
Apoi \l strig` [i pe Jospeh. Privir` to]i cum Joseph, care ar`ta
foarte bine, r`spundea \ntreb`rilor reporterului. Dup` interviu
ap`ru o hart` pe care era eviden]iat` localitatea lor.
– Cu siguran]`, vom avea mai mul]i turi[ti anul acesta, zise
Anna cu mândrie.
Sonny nu era la fel de fericit`. Peldano Desnudo este acum
pe hart`, se gândi ea. Cuvintele lui Twoey \i r`sunau \n minte.
Chipul ei ap`ruse pe caset` \mpreun` cu alte detalii privind
localitatea. Brusc \i ap`ru \n fa]a ochilor chipul lui Cliff cu
p`rul lui blond auriu scos pe fereastra limuzinei \n Seattle.
154 ALICE McGREGOR

Dintr-o dat` se sim]i paralizat` de fric`. O va g`si din nou.


– O, nu! exclam` Anna, s-au ars brio[ele mele. Femeia se
repezi la buc`t`rie.
Când Joseph se \ntoarse cu fa]a spre ea, Sonny \l prinse cu
ambele mâini de bra]e, cu disperare \n priviri. Fiind prea
speriat` pentru ea [i fiica ei \ncepu:
– Joseph, eu... trebuie s`-]i spun ceva foarte important.
Eu...
– Va trebui s` mai a[tep]i, zise el. Nu am timp acum.
Joseph se a[teptase ca \n aceast` diminea]` ea s`-i spun`
c` n-ar fi trebuit s` fac` dragoste cu el, c` se sim]ea vinovat`,
c` nu venise momentul \nc`... la naiba! Nu putea s` accepte
acest adev`r nici m`car \n gând.
– Trebuie s` m` duc imediat la Delores.
Zgomotul f`cut de cizmele lui pe podea \i accentu` lui
Sonny triste]ea [i usc`ciunea din suflet.
Joseph \[i lu` haina [i c`ciula, ie[i din cas` [i se \ndrept`
spre masina. Realiz` c` nu putea amâna inevitabilul, n-o
putea determina pe Sonny s` r`mân` aici, dac` ea nu dorea
asta.
Pe la jum`tatea drumului spre Delores, realiz` brusc c` nu
avea nici un motiv s` se duc` la ea; atât mama cât [i copilul
erau perfect s`n`to[i. Cu toate acestea vestea despre
arestarea [erifului o destabilizase emo]ional. Ea \i spusese cu
o sear` \n urm` c` b`nuise mereu ceva neclar \n leg`tur` cu
accidentul care-l transformase pe Twoey \n invalid , \n care
INTERPRETUL DE VISE 155

murise fratele ei. Acum [tia. Ceea ce-i spusese fratele ei


despre Martinez cu o zi \nainte s` fie omorât c`p`tase sens.
Joseph \[i \n`bu[i mânia. Probabil, William [tiuse ceva
despre Martinez [i opera]iunile lui ilegale. Un om bun murise
din cauza acestui [erif corupt [i altul r`m`sese infirm. {i câte
alte vie]i ruinase Martinez prin traficul de droguri!
Joseph oft` [i strânse volanul \n mâini.
Bine c` m`car acum se terminase! Martinez era \nchis
acum, iar la finalizarea anchetei dac` era g`sit vinovat [i de
crim` urm` s` r`mân` tot restul vie]ii dup` gratii.
|ntoarse ma[ina, sim]ind c` trebuia s` asculte ce voia s`-i
spun` Sonny. Când ajunse \n fa]a casei observ` \ns` c` ma[ina
Annei nu se afla acolo. Unde naiba se dusese m`tu[a lui pe o
vreme ca asta?
Intr` \n cas` [i o g`si pe Anna \n buc`t`rie.
Ea se \ntoarse surprins`.
– Joseph! Te-ai \ntors?
– Unde-]i este ma[ina, Anna?
– A luat-o Sonny, ca s-o duc` pe Jessie..
– Unde s-o duc`? pe vremea asta?
– Joseph, stai jos. Sonny mi-a spus câte ceva despre via]a
ei. A \ncercat s`-]i spun` [i ]ie dar n-ai vrut s-o ascul]i. Nu este
cine ne-a spus... o cheam` Sonia. Smith este numele pe care
a reu[it s` [i-l treac` pe actele false pe care le are. Joseph,
Sonny a avut probleme mari cu so]ul ei, care o b`tea foarte
des. De la divor], se ascunde de el. Spune c`, la Seattle, omul
156 ALICE McGREGOR

acela a g`sit-o. De aceea a c`utat o slujb` atât de departe, sub


un nume fals.
– Fostul so]? So]ul ei a murit, Anna!
– Nu. Ne-a spus asta ca s` nu afl`m c` se teme c-o va g`si
aici. N-o po]i \nvinui c` ne-a min]it... \i este atât de team`...
– Ar fi trebuit s` [tiu asta! se revolt` el la gândul c` micu]a
lui, Sonny, fusese supus` viole]ei.
– Joseph, continu` Anna. Dup` ce-a v`zut caseta aceea,
Sonny se teme c` omul acela o va g`si [i aici. De asta [i-a dus
singur` feti]a la [coal`.
– Dar ea nu poate s` conduc` pe vremea asta! exclam`
Joseph. M` duc dup` ea.
Sonny gonea pe [osea, cu toate c` drumul era alunecos [i
risca foarte mult. Deodat` auzi zgmotul f`cut de motorul altei
ma[ini care se ]inea dup` ea de ceva vreme. Nu o vedea prea
bine cu toate c` [terg`toarele ma[inii func]ionau destul de
eficient. Era o ma[in` argintie care mic[ora vizibil distan]a
dintre ei. Când o ajunse din urm` [i reu[i s` vad` chipul
[oferului, \nghe]`. Era chipul inconfundabil al fostului ei so].
O g`sise!
Cliff era pe urmele ei din nou! Dac` nu reu[ea s` scape
cumva de el, o va ucide, cu siguran]`. |n clipa aceea ma[ina
lui Cliff o lovi puternic pentru a o scoate de pe [osea. Ma[ina
Annei, destul de puternic`, derap` pu]in, iar spatele \l lovi pe
Cliff. |mpro[c` z`pada pe lateral. Sonny continu` s` mearg`
cu vitez`, apoi opri brusc din cauza drumului mult prea
INTERPRETUL DE VISE 157

alunecos [i opri motorul. |ntinse mâna s` vad` dac` u[ile


ma[inii sunt blocate [i z`ri prin z`pad` chipul lui Cliff \n fa]a
ma[inii.
– Bun`, Sonia. |[i [terse cu o mi[care z`pada care-i c`zuse
pe fa]`.
– C...Cliff, reu[i s` murmure.
Se gândi \n clipa aceea c` nu avea rost s` ]ipe. Era prea
târziu; n-avea cine s-o aud`. Cobor\ din ma[in` [i trecu pe
lâng` el.
Cliff a]inti pistolul asupra ei.
– Ai crezut c-o s` scapi, nu?
La naiba cu el! Luptând pentru propria-i via]`, Sonny \l lovi
cu piciorul, lucru care-l lu` pe nepreg`tite [i Cliff sc`p`
pistolul. Sonny se arunc` la p`mânt [i-l lu`. Se gândi c`-l
putea folosi \mpotriva lui, dar nu era uciga[`. Cu ultimele
puteri, vru s` plece \napoi la ma[in`. Dar Cliff o prinse din
spate [i o lovi de capota ma[inii. Sim]i o durere cumplit`, dar
reu[i s` \ndrepte pistoul asupra lui [i s` strige:
– Pleac` de aici! Las`-ne \n pace!
Oare chiar \l va putea \mpu[ca? Zgomotul unei ma[ini se
auzi la distan]`.
– Nu e[ti \n stare s` tragi, Sonia!
Zgomotul motorului se auzi tot mai aproape.
– V`d c-ai mai c`p`tat nerv de când ne-am v`zut ultima
oar`, Sonia, dar nu e[ti \n stare s` m` omori!
Joseph conducea cu mare vitez`, cu gândul la Sonny.
158 ALICE McGREGOR

Poate nu va pleca. Poate-i va spune c`-l iube[te [i ea. Trebuia


s-o g`seasc`, s` vorbeasc` neap`rat cu ea, cât mai repede.
Deodat`, dup` o curb` ceea ce v`zu \l f`cu s` goneasc` [i
mai repede. Ap`s` cu toat` convingerea pe accelera]ie [i abia
evit` s`-l calce pe omul din mijlocul drumului de lâng`
ma[ina Annei, pe care Sonny \l ]intea cu un pistol. Dar \nainte
ca el apuce s` intervin`, se auzi un zgomot asurzitor. Joseph
se repezi spre ea [i o prinse \n bra]e. O strânse la piept, iar ea
realiz` disperat` c`-l \mpu[case pe Cliff. Se l`s` prins` \n
bra]e de Joseph, care o duse la ma[ina lui [i o \nveli \ntr-o
p`tur`.
– Crezi c-a murit? \l \ntreb`.
– Nu cred, dar acum nu mai vorbi, stai aici ca s` te
\nc`lze[ti pu]in. Joseph lu` trusa [i telefonul celular. D`du
drumul la radiatorul ma[inii . Dup` câteva minute ap`ru
ma[ina [erifului [i v`zu cum \l urcar` pe Cliff \n ea. Apoi \l
auzi pe acesta spunându-i lui Joseph c` pe Cliff \l va \nchide
\ntr-o celul` pân` atunci. V`zându-l pe Joseph venind spre
ma[in` \l \ntreb`:
– Crezi c` va tr`i?
– Cum s` nu? Glontele abia l-a atins!
Privindu-l, Sonny realiz` c` Joseph [tia adev`rul.
– O s`-]i cur`] r`nile când ajungem acas`, \i spuse el.
– Joseph... \ncepu ea. Eu...
– Gata, nu este nevoie s` vorbe[ti acum. Anna mi-a spus
totul. Am doar dou` \ntreb`ri.
INTERPRETUL DE VISE 159

– Care?
– M-ai min]it, Sonny. De ce n-ai avut \ncredere \n mine? A[
fi f`cut orice ca s` te protejez.
– |mi pare r`u... Nu m-am sim]it prea bine c` am ascuns
adev`rul de tine, Joseph, dar am mai avut probleme din cauz`
c` am avut \ncredere \n oameni. {i la \nceput nu te
cuno[team.
– Bine, Sonny, las` asta acum. Trebuie s` te duc acas`, s`
te pansez, apoi s` dai ni[te declara]ii.
– Da, spuse ea printre suspine.
– Ar mai fi ceva... zise el.
– Ce anume? \ntreb` Sonny.
El o prinse \n bra]e.
– Dac` sunt norocos, \]i vei schimba din nou numele de
familie, de data asta pentru totdeauna.
Joseph o s`rut`, iar ea \i r`spunse din toat` inima. |i trebui
un minut ca s` \n]eleag` ce voise s` spun`.
– Ce nume \mi prescrii?
El zâmbi.
– Ce zici? Delaney ]i-ar surâde?
– Cred c` voi urma... sfatul medicului.

Sfâr[it

gianninajollys

S-ar putea să vă placă și