Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației

Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui Inspectoratul Şcolar Judeţean__________________________


Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui Școala ________________________________________
Str. Mareșal C-tin Prezan, Nr. 4 Str.__________________________________________
Tel/Fax 0235/312737 Tel: _____________
Nr. 598 din 21.09.2021 Nr.............din.....................................

PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat la data de:


între partenerii:

- Grădiniţa cu P.P.Nr. 17 Vaslui, cu sediul în Vaslui, Mareșal C-tin Prezan, Nr. 4, tel/ fax 0235/312737, e-
mail: gradinita17vaslui@yahoo.com, instituţie reprezentată de Director, prof. Gina NANE
şi
- Școala _____________________________________, cu sediul în _____________________________,
jud. _____________________ tel. _________________________, instituţie reprezentata de Director,
prof. ______________________________
Obiectul prezentului Protocol de colaborare îl constituie stabilirea rolului şi responsabilităţilor
partenerilor în cadrul Concursului local, județean și regional:

„Din inimă pentru tine”


Articolul 1
A. Rolul si responsabilităţile Grădiniţei cu P.P.Nr. 17 Vaslui ,
1.Coordonarea implementării proiectului, conform planului aprobat al concursului;
3.Implementarea proiectului conform contractului şi aplicaţiei aprobate;
4.Monitorizarea, evaluarea şi diseminarea rezultatelor proiectului şi a exemplului de bună practică,
conform contractului;

B. Rolul si responsabilităţile Școlii____________________________________________________


1.Organizarea de activitati extracurriculare si asigurarea participarii la acestea a elevilor/copiilor,
parintilor, conform planului de activitati aprobat al proiectului, pe durata anului școlar 2021-2022 şi
întocmirea portofoliilor aferente.
2.Participarea la alte activităţi ale proiectului, conform solicitarilor coordonatorului (conferinta de
deschidere a proiectului, conferinta de inchidere a proiectului, redactarea de materiale privind activitatile
cu parintii, evaluarea si diseminarea în comunitate a exemplului de bună practică si a rezultatelor
proiectului, etc.).
3.Acordarea de sprijin logistic pentru implementarea activitatilor proiectului.

Articolul 2 Durata parteneriatului


Prezentul protocol de colaborare este valabil pe perioada anului școlar 2021-2022.

Articolul 3 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare intră în vigoare la data semnării de către cele două părţi.
Prezentul protocol de colaborare este semnat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Grădiniţa cu P.P. Nr. 17 Vaslui Școala ______________________________


Director, Director,
prof. Gina NANE prof. ___________________

S-ar putea să vă placă și