Sunteți pe pagina 1din 2

INULITATEA UNUI CONCORDAT 341

ine de Statul nostru, și jignește prestigiul bise­ In fine, concordatul ar da naștere la noi lupte
ricii noastre ortodoxe. religioase de care până acum am fost scutiți, la
Și, după cum se vede, „chestiunea concodatului turburări permanente în Stat și societate; la ape-
la noi nu e numai un act religios, ci e un act tituri de dominație, fie dintr’o parte, fie din alta.
politic, și ca atare are toată greutatea, și urmări Ba mai mult, prin intoduccea unei puteri streine
incalculabile11. 4
de S at, afirmă Locke, s’ar putea da naștere chiar
De aceia: unei revoluții.
„Aceasta nu ne trebue. Dorim tot binele cato­ Sub regimul concordatelor, ne spune un deplin
licismului la el șl tot binele ortodoxismului la cunoscător, marele academician Emil Faguet, nu-i
noi. Dar ca să vedem înființându-se pe teritoriul decât uzurpare și anarhie: „un concordat est toujours
României mănăstiri catolice, cum sună cererile une anarchie organisee, c’est-ă dire une anarchie
Papei, cu aceasta nu ne putem învoi**, (') Pentrucă couverte, c’est-â dire une anarchie latente''1'.
se știe că politica cuprinde o proiectare pe pla­ St. Arion
nul acțiunei a aspirațiunilor celor mai înalte ale Magistrat
nnei epoci și ale unei țări.
1) Idem. Economia Națională nr. citat.

Să ardem trupurile sau să le dăm pământului?


Pământ ești $1 fn pământ te vel întoarce,
Facerea 3, 19,

Acestea sunt cuvinte dumnezeești, dar pe care, a zis: „Fugiți blestemaților, în ‘focul de veci“
ca pe toate cele poruncite de Dumnezeu, nu (Matei 24, 41). Altă întrebuințare avea focul în
vrem să le mai ascultăm. Noi suntem oameni mâna lui Dumnezeu...
de croială nouă... voim să rupem cu tot trecu­ Vreți foc ? Ce bine s’a potrivi aceasta pentru
tul și să-1 aruncăm la coș, ca pe ceva netrebnic. cele vii ale noastre, că am uitat de Dumnezeu
După multe alte răsturnări, rămăsese încă în și de tot ce El învață. I Iată dar cum noi sin­
picioare obiceiul de a îngropa pe morții noștri, guri ne credem vrednici de osânda focului și ne
Acum însă nu mai voim nici aceasta, ci toate dăm singuri trupul focului, pentru că avem sigu­
s’au pregătit pentru a cânta și acestui obicei ranța că nici sufletul nu va fi scăpat de foc!
veșnica pomenire. Subscripțiuni s’au făcut. Pri­ Noi, cei de azi vrem „crematoriu*1, „încenu-
măria capitalei, care are o mulțime de săraci șător“. Nu mai vrem să avem un mormânt unde
și de orfani muritori de foame, atâtea lipsuri și cei scumpi ai noștri să vie să verse o lacrimă
nevoi de îndeplinit și care de mult așteaptă în­ și să depună o floare.
deplinirea lor, n’a avut pentru toate acestea, Nu vrem să mai avem la cap, după vechiul
un singur ban, dar pentru îngroparea poruncii obiceiu, o cruce, semnul biruinții morții și a
dumnezeești a găsit și loc pe gratis și a arun­ acestei vieți plină de tot felul de greutăți; nu
cat cu toată inima, un nimica toată, o jumătate vrem să mai avem la cap o candelă pâlpâitoare,
de milion de lei. semnul nemuririi, și care să mângâie pe cei vii
Poeți s’au găsit destui, care să glorifice a- că noi n’am murit, ci dormim. Sufletul nostru,
t
ccastă părăsire a poruncii dumnezeești și cred eu asemenea luminei din candelă, privighează asu­
U:e nu e de crezut în țara noastră) că are să se pra celor scumpi nouă și se roagă pentru ei.
pășească toate cele de trebuință pentru ca lu­ Și noi, cei de azi, nn mai voim aceste curate
mii început să fie dus la bun sfârșit. obiceiuri ? Voim să umblăm cu focul altfel de
Porunca veche a zis: Pământ ești și în pă­ cum a hotărât Dumnezeu?
mânt te vei întoarce, dar noi cei de azi, am Dar creștinii nu au aci nimic de zis?
i isit că e mai bine să zicem: In foc vei arde! Voi mame, ale celor rătăciți dacă mai aveți un
Nu știu cum se face însă, dar aici ne întâlnim pic de licărire dumnezeească în sufletele voa­
ni altă poruncă a Dumnezeului celui vechi, care stre, răbdați voi să înlocuim mormântul prin foc ?
342 BISERICA ORTODOXA ROMANA

Răbdați voi ca să nu găsiți nici după moarte Voi, toți românii, cari ați supt cu laptele
odihnă truditului vostru trup și să nu aveți la mamei voastre și credința strămoșească, răbdați
cap o cruce și o candelă ? voi ca streinii să vă schimbe legea?
Răbdați voi, ca urmașii voștri să n’aibă pu­ Răbdați voi, ca pentru gustul câtorva rătă­
tința ca să vă puie o floare pe mormânt ? citii să vi să închidă cimitirul,'
deschizându-vă
Ei bine, dacă nu răbdați toate acestea, pu­ flacăra focului ?
neți toată inima voastră, întrebuințați toată pu­ Nu vi se roșește obrazul ca și para care arp
terea voastră asupra fiilor voștri și impiedicați-i să vă distrugă trupul ?
să facă și această nelegiuire. Ei bine, dacă vă rușinați și nu răbdați toate a-
Voi, soții, ale celor rătăciți, răbdați voi' ca cestea, mișcați-vă cu toții, strigați cu toții și opriți
după moartea voastră, care nu știți când va fi, avântul rătăciților, întorcându-i dela rătăcirea lor.
să vie alta în casa soțului vostru și, când, din Iar dacă lor le este așâ de drag focul, să aibă
nimica toată, se va gâlcevi cu\ soțul vostru, %să răbdare, că Dumnezeul nostru cel adevărat, la
vă batjocorească pumnul de cenușă? ziua cea de apoi, le va face parte de focul cel
Dacă nu răbdați, rugați pe soții voștri, că- mult dorit. Dacă n’au răbdare până atunci, să-și
deți-le în genuchi și rugați-vă ca să vă dea tru­ facă singuri cuptoare și să-și ardă trupurile lor,
pul odihnei mormântului, unde scumpii voștri pentrucă nimeni nu-i oprește.
copilași să vie să-și verse focul și să vă strige Numai pe noi să ne lase în credința și obi­
numele. De nu aveți copii, rugați-vă ca tot mor­ ceiurile noastre, pentrucă frumoase sunt.
mântului să vă dea, ca trecând poate cel strein, să
Pr. CONST. N. COMAN
se roage pentru voi zicând: ,,Doamne, iartă păca­ Cămincasca, Vlașca

tele și ale acestei părăsite, pe care toți au uitat-ou.

IN OPERA DE CONCENTRARE A CREȘTINISMULUI


VI. Bisericii Ortodoxe. Căci în sânul ei se vorbește de


o unire pe temeiul vechei credințe creștinești,
Curentul spre întregire aiurea așa cum se află ca în sânul Bisericii Ortodoxe.
Când citim rânduri cu astfel de cugetări, a-
Este foarte vrednic de aflat că, pe când noi părute în sânul Biserici Anglicane, avem impre-
ne punem întrebarea: Cum am putea ajunge să siunea că tocmai ar veni cineva să ne dea
vedem gândirea ortodoxă întinzându-se peste ajutor la deslegarea temei pe care ne-am luat-o
toată creștinătatea, iar Biserica Ortodoxă să a- noi. Dar nu. Teologul anglican și-a luat tema
jungă a fi așezământul în care omenirea să-și Iui spontaneu. Dacă și el a ajuns la aceiași cu­
caute unirea cu lisus Hristos, mai mult decât în getare, înseamnă că în amândouă Bisericile se
altă în Biserică, este vrednic de aflat, zic, că, simte aceiați trebuință și că, și aici și acolo, se
tot în aceiași vreme, și alte Biserici își pun în­ pune întrebarea: Cum am putea aduna cât mai
trebarea cum ar putea ajunge ele la această mulți creștini în jurul steagului creștinesc tradi­
stare? Dar, spre fericirea noastră, această între­ țional, așa cum se află el în Biserica noastră ?
bare o găsim pusă în sânul Bisericii Anglicane, Noi am fost prea plăcut surprinși, când, în
adică tocmai în Biserica tradițională care caută cursul acestei tratări, am dat în revista bise­
unirea cu noi. Deci una cu alta se întâlnesc în ricească anglicană The Church Times din Lon­
căutarea dezlegării aceleiași probleme. Lucrul dra (25 Aprilie 1924) peste un amănunțit ar­
interesant este că în Biserica Angiicană
O se ri- ticol, jn care, sub titlul Misiunea Anglicanis-
' dică glasuri care văd chemarea acestei Biserici iliului, un autor arată tocmai ce arătăm noi des­
în faptul întinderii ei peste cât mai mulți creștini,
pre Biserica Ortodoxă. Anume, el vede că atâta
încât să se petreacă în sânul ei manifestarea văzută popor vorbește limba engleză. Iși ia motiv de
a împărăției Iui Hristos pe pământ. Insă această scriere dela *o expozițiune de artă bisericească,
perspectivă ea n’o vede într’un fapt răzleț al ei, ci ținută în JVembley, Londra, unde s’au întâlnit
într’o formă foarte potrivită pentru concepțiunea mulți vizitatori din toate laturile lumei engle­
1) Vezi Biserica Ortodoxă pe Aprilie 1924. zești. De aici, autorul își ia urzeala cugetării sale

S-ar putea să vă placă și