Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LUNGĂ DURATĂ

LA DISCIPLINA EDUCAŢIE PLASTICĂ, clasa a V-a,

Unități de Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evaluare Obs.


competență ore
Modulul 1.Alfabetizare vizuală - 6 ore
1.1. Recunoaşterea 1. Imaginea vizual-plastică 1 M1. cl.V, p.
varietăţii în mediul înconjurător. 12-19
imaginilor 2. Comunicarea prin 1 M. cl.V, p. 60, EI
vizual-plastice în imagine 12-19
mediul 3. Transformare a formelor 1 M. cl.V, p. 36-
înconjurător. reale în imagini vizual- 37
1.2. Utilizarea plastice. Structuri
materialelor şi naturale.
tehnicilor de 4. Transformare a formelor 1 M. cl.V, p. 42-
artă pentru reale în imagini vizual- 45
redarea plastice. Fenomene ale
structurilor şi naturii.
fenomenelor 5. Reprezentarea lumii 1 M. cl.V, p.3 8-
naturii în vegetale în imagini 41
imagini vizual-plastice.
vizualplastice.
6. Mesajul imaginii 1 Probă de EF P2: Lucrare vizual-
1.3. Aprecierea
vizualplastice: emoții, evaluare plastică utilizând
modalităţilor de
sentimente, idei. Lecție elemente de limbaj
transformare a
de sinteză. vizual-plastic;
formelor reale
în creațiile
vizual-plastice.
1.4. Explorarea
imaginilor
vizualplastice
pentru
transmiterea
emoțiilor,
sentimentelor şi
ideilor.

Modulul 2. Limbajul vizual-plastic – 10 ore


2.1 Identificarea 1. Caracteristici vizuale ale 1 M.cl.V, p.22- EI
caracteristicilor elementelor de limbaj 23
specifice plastic. Punctul.
elementelor de 2. Caracteristici vizuale ale 1 M.cl.V, p.23-
limbaj vizual- elementelor de limbaj 25
plastic în natură plastic. Linia.
și creații de artă. 3. Caracteristici vizuale ale 1 M.cl.V, p.32-
2.2 Aplicarea elementelor de limbaj 35
procedeelor de plastic. Forma.
reprezentare a 4. Reprezentarea 1 M.cl.V, p.26-
elementelor de elementelor de limbaj 27
limbaj vizual- vizual-plastic. Imagini
plastic pentru pictate.
transmiterea 5. Reprezentarea 1 M.cl.V, p.34-
ideilor, elementelor de limbaj 35
emoţiilor,sentim vizual-plastic. Obiecte
entelor. construite
2.3 Explorarea 6. Clasificarea culorilor: 1 Probă de EF P4. Compoziție
culorilor ca cromatice şi acromatice, evaluare plastică/
mijloc de redare reci şi calde. Lecție de decorativă;
a stărilor sinteză.
afective în 7. Amplasarea elementelor 1 M.cl.V, p.28-
creații vizual- de limbaj plastic în 29; 31
plastice. diverse configuraţii.
2.4 Aprecierea Lectie de consolidare.
expresivităţii 8. Culori complementare. 1 M.cl.V, p.30
elementelor de 9. Evaluare sumativă: 1 Probă de ES P7. Proiect
limbaj Proiect STEAM: evaluare individual/de grup;
vizualplastic în Miracolul formelor şi P11. Prezentare
opere de artă culorilor (orală/electronică).
naţională şi 10. Activități diferențiate de 1 Sarcini
universală. postevaluare diferențiate
Modulul 3. Compoziție și design – 10 ore
3.1 Caracterizarea 1. Mijloace şi procedee 1
legităților artistice de realizare a
compoziției în compoziţiei.
artele vizuale și Compunerea: aproape/
design. departe.
3.2 Organizarea 2. Mijloace şi procedee 1 M. cl.V, p. 54- EI
centrului de artistice de realizare a 55
interes și a celui compoziţiei.
compozițional în Proporţionarea: mare/
spaţiul plastic. mic.
3.3 Realizarea 3. Mijloace şi procedee 1 M.cl.V, p.53
compoziţilorfigu artistice de realizare a
rative/ compoziţiei. Construirea
nonfigurative 4. Centrul de interes. 1
pentru Centrul compoziţional.
comunicarea 5. Concept realist/ abstract 1 M.cl.V, p. 47-
unui mesaj în compoziția vizual- 49
vizualplastic. plastică: compoziţie
3.4 Elaborarea figurativă.
produselor 6. Concept realist/ abstract 1 M.cl.V, p. 50-
digitale de în compoziția vizual- 52
design grafic. plastică: compoziţie
nonfigurativă.
7. Elemente de design 1 M.cl.V, p. 56-
grafic. Internetul - mijloc 59
de inspirație/ creație.
8. Ritmul în mediul 1 M.cl. V, p. 56-
înconjurător și în arta 59
plastică.
9. Compoziţie vizual- 1 Probă de EF P5. Compoziție
plastică. Lecție de evaluare grafică/ picturală/
sinteză.
10. Activități diferențiate de 1 Sarcini de
postevaluare lucru
diferențiate
Modulul 4. Istoria artelor plastice – 5 ore
4.1 Justificarea 1. Rolul artei plastice în 1 M. cl.VI , p. 6-7 EI
impactului societate, în cultură.
artelor plastice Ramuri, genuri ale
în contexte artelor plastice.
culturale, 2. Arta Egiptului Antic 1 M. cl.VI , p.
sociale, 142-143
personale. 3. Arta Greciei Antice. 1 M. cl. VI, p.
4.2 Aprecierea 145-146
valorică a 4. Arta Romei Antice 1 M. cl.VI , p.
operelor de arte 147-148
plastice din 5. Arta plastică în 1 Probă de EF P8. Lapbook; P11.
antichitate. antichitate. Lecție de evaluare Prezentare
4.3 Valorizarea sinteză. (orală/electronică).
istoriei artelor
antice în diverse
proiecte
creative.
Modulul 5. Valorizarea artelor vizual-plastice. Experiențe pozitive – 3 ore
5.1 Aranjarea unor 1. Evaluare sumativă: 1 Probă de ES P14. Expoziție/
creații Evenimente şi proiecte evaluare vernisaj
vizualplastice în artistice: școlare și personal(ă)/ de
expoziții, extrașcolare. grup
vernisaje. 2. Activități diferențiate de 1 Sarcini
5.2 Colaborarea în postevaluare diferențiate
cadrul 3. Excursie la Muzeul 1
participării la Naţional de Artă al
evenimente Moldovei
școlare/extrașco
lare de
promovare a
artelor

S-ar putea să vă placă și