Sunteți pe pagina 1din 10

Agenda proiectării activităților

în instituțiile de educație timpurie

Anul de studii ___________________________

EDUCATOR:

Numele, prenumele: ________________________

Instituția de educație timpurie:__________________

Gradul didactic______________________________

Grupa:_____________________________________

Vârsta copiilor:______________________________

Telefon de contact: ___________________________

EDUCATOR:

Numele, prenumele: ________________________

Instituția de educație timpurie:__________________

Gradul didactic:______________________________

Grupa:_____________________________________

Vârsta copiilor:______________________________

Telefon de contact: ___________________________


PREFAŢĂ

În contextul dezvoltării curriculare în educaţie timpurie, autorii documentelor de politici educaţionale au


elaborat pentru cadrele didactice din instituţiile de educaţie timpurie lucrarea „Agenda proiectării activităţilor în
instituţiile de educaţie timpurie”, în scopul asigurării procesului educaţional de calitate.
Prezenta lucrarea este concepută în baza următoarelor documente de politică educațională, elaborate de
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (2018-2021) și anume:
 Cadrul de referință a Educației timpurii din Republica Moldova (ordinul MECC nr. 1592 din
25.10.2018);
 Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta de 7 ani (ordinul MECC
nr.1592 din 25.10.2018);
 Curriculum pentru educația timpurie (ordinul MECC nr.1699 din 15.11.2018);
 Ghid de implementare a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la vârsta
de 7 ani și a Curriculum-ului pentru educație timpurie din perspectiva Cadrului de referință a educației
timpurii din Republica Moldova. Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 283 din 20.03.2019);
 Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului în baza SÎDC (ordinul MECC nr.1939
din 28.12.2018);
 Metodologia de organizare la distanță a procesului educațional în condiții de carantină, pentru
instituțiile de educație timpurie (apobată prin ordinul MECC nr.378 din 26.03.2020);
 Reperelor metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
în anul de studii 2019-2020;
 Instrucțiunea cu privire la ocrotirea vieții și sănătății copilului în instituția de educație timpurie
(ordinul MECC nr.592 din 26.06.2020);
 Reglementări-cadru special privind punerea în aplicare a Instrucțiunii de redeschidere și reluare a
activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19 (ordin comun al MECC
(nr.779) și MSMPS nr.725 din 07.08.2020);
 Repere metodologice de organizare la distanță a educației parentale pentru familiile cu copii de 0-7
ani (circulara MECC nr.2257 din 21.04.2020);
 Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
în anul de studii 2019-2020;
 Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
în anul de studii 2020-2021;
 Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în instituțiile de educație timpurie
în anul de studii 2021-2022.
„Agenda proiectării activităților în instituțiile de educație timpurie” reprezintă un suport aplicativ în
proiectarea, implementarea și evaluarea demersului educațional, de managementul timpului, care permite o
abordare integrată. Lucrarea reprezintă un complement educațional util, o frescă a activității cadrului didactic,
proiectată și realizată în perioada unui an de studiu.
Această agendă este o ediţie revăzută, adaptată în contextul pandemiei Covid 19, dar s-a păstrat acele modele
ale proiectării activităţilor cu completarea schemelor, tabelelor şi anume în elaborarea hărţii în baza celor 4 teme
globale, a proiectului tematic, a inventarului de probleme, scrisoare de intenţie şi proiectarea zilnică. Conținutul
agendei este actualizat în baza unor tabele, luându-se în considerare necesitățile profesionale ale cadrului didactic
în vederea asigurării conexiunii inverse a propriului itinerar profesional cu implicații directe asupra procesului
educațional. Şi anume au fost incluse aşa tabele ca: activitatea ştiinţifico-metodică, publicaţii, consilii pedagogice,
întruniri metodice, asistări la ore, prezentarea orelor publice, activităţi de formare profesională continuă,
activităţi în diverse tipuri de comisii, şedinţe cu părinţii etc.
Astfel, cadrul didactic din instituțiile de educație timpurie va ține cont de elementele de noutate, specifice
pentru anul de studii 2021-2022, prezentate în reperele metodologice privid organizarea procesului educaţional în
anul de studiu 2021-2022.
Eficacitatea oricărei activităţi zilnice este condiţionată de pregătirea ei preliminară temeinică şi, în egală
măsură, a educatorului care o prognozează şi o realizează. Cadrul didactic din instituţia de educație timpurie este
solicitat să-şi inventarizeze activitatea de proiectare, modificându-şi astfel rolul emiţătorului de cunoştinţe în
catalizatorul acţiunilor de structurare a situaţiilor de învăţare a copiilor, de formare a unei experienţe de învăţare.

AVANTAJELE
„Agendei proiectării activităţilor
în instituțiile de educație timpurie”
(ediție revăzută, 2021)

1. AGENDA este elaborată în baza documentelor de politici educaționale.


2. AGENDA are o structură succintă, clară, accesibilă cadrului didactic, care îi permite să-și
structureze conținuturile într-o ordine logică, sistematică şi progresivă ținând cont particularitățile
de vârstă ale preșcolarilor.
3. AGENDA este actualizată, dezvoltată şi adaptată în contextul Pandemiei Covid-19.
4. AGENDA poate fi utilizată atât în cadrul proiectărilor activităţilor integrate, cât şi în cadrul
proiectărilor activităţilor la distanţă cu copiii.
5. Structura AGENDEI este reflectată în mai multe ghiduri metodologice:
 „Cum să proiectăm activitățile în baza noului Curriculumul” (2019);
 „180 de activități integrate în instituțiile de educație timpurie” (vol I, II și III);
 „Proiectarea activităților de vară în instituțiile de educație timpurie” (vol. I și II);
 „Proiectarea Pas cu Pas a activităților integrate în educație timpurie cu aplicarea
instrumentelor digitale” (în curs de apariție);
 „Proiectarea Pas cu Pas a activităților de educație muzicală” (în curs de apariție);
 „Agenda proiectării activităților de educație muzicală” (în curs de apariție);
 „Proiectarea Pas cu Pas a activităților de educație plastică” (în curs de apariție);
 „Proiecte didactice la educația plastică” (vârstele preșcolare: 2-3 ani, 3-4 ani, 4-5 ani,
5-6 ani, 6-7 ani) etc.

De aceea, NOI, autorii venim în ajutorul cadrelor didactice cu această lucrare şi sperăm că va fi un material
indispensabil în activitatea desfăşurată.
Menţionăm că Agenda proiectării activităților în instituțiile de educație timpurie constituie instrumentul de
bază al activităţii cadrului didactic, oglinda care însumează activitatea pe multiple aspecte pe tot parcursului anului
de studiu.
SUCCESUL în activitatea didactică se va obţine numai atunci când educatorul va şti să planifice din timp şi
corect proiectele tematice în procesul educaţional, numai aşa se va desfăşura organizat, sistematic şi conştient
activităţile integrate, obţinând de la copii performanţele dorite.

Vă dorim succese!
DATE GENERALE DESPRE COPIL ȘI PĂRINTE

Nr. Numele, prenumele copilului Data, luna, Numele, prenumele Adresa de Locul de muncă a Tipul de Naționalitatea Observații
o/d anul nașterii părinților domiciliu, telefon părinților familie

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
Evidența frecventării copiilor

Nr. Luna __________________


Nume prenume
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1. Nr. total
2. Prezenți
3. Absenți
HARTA PROIECTULUI TEMATIC

TEMA GLOBALĂ: ___________________________ Coordonat: ____________________


Perioada:_______________________

Domeniu de activitate Dimensiunea Unități de competență

Sănătate și motricitate Educație pentru sănătate

Educație fizică

Eu, familia și societatea Dezvoltare personală

Educație pentru societate

Limbaj și comunicare Educație pentru limbaj și


comunicare

Științe și tehnologii Formarea reprezentărilor


elementare matematice

Educație pentru mediu

Educație digitală

Arte Educație plastică

Educație muzicală
*Omul poate deveni om numai prin educaţie.
El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el. Immanuel Kant
Proiectare zilnică
Data: Tema Unități de competență:
zilei:

Obiective operaţionale:
 cognitive:
Ziua: -
-
LUNI  psihomotorii:
-
-
-
 socio-afective:
-
-
Vocabular:
Resurse materiale:
ADP Activități integrate pe domenii de activitate Centre ADP
(rutina și tranziții) (activităţi comune) de interes activități activităţi în a II-a
(lucrul din I-a jumătate a zilei
individual) parte a zilei

Evaluare SÎDC

Etape ale activității/ Implicarea părinților Sfaturi pentru părinți


sarcini de lucru (modalități de realizare)

Rezultate/produse
ale activității
Lucrul practic
*Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață;
de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arătați-le de a trăi bine, educându-i. Aristotel
Proiectare zilnică
Data: Tema Unități de competență:
zilei:

Obiective operaţionale:
 cognitive:
Ziua: -
-
MARȚI  psihomotorii:
-
-
-
 socio-afective:
-
-
Vocabular:
Resurse materiale:
ADP Activități integrate pe domenii de activitate Centre ADP
(rutina și tranziții) (activităţi comune) de interes activități activităţi în a II-a
(lucrul din I-a jumătate a zilei
individual) parte a zilei

Evaluare SÎDC

Etape ale activității/ Implicarea părinților Sfaturi pentru părinți


sarcini de lucru (modalități de realizare)

Rezultate/produse
ale activității
Lucrul practic
ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICO-METODICĂ
Dezvoltarea profesională Tema de cercetare individuală
a educatorului I:

____________
PUBLICAȚII
Nr.d/o Titlul articolului/lucrării Editura, Anul, Autorul sau coautorii
localitatea luna (numele, prenumele,
metodice instituția, gradul didactic)

CONSILII PEDAGOGICE
Data Instituția Tematica Observații/Concluzii

S-ar putea să vă placă și