Sunteți pe pagina 1din 21

Anexa nr. 2 la ordinul nr.

_____________
din _____ _________________ 2019

Ministerul Educației Culturii și Cercetării

Sesiune de instruire a cadrelor didactice din mediile academice cu profil pedagogic și instituțiile de educație timpurie

AGENDA I ZI
Scop: formarea cadrelor didactice din mediile academice cu profil pedagogic și din instituțiile de educație la nivel local privind
implementarea documentelor de politică educațională pe dimensiunea educație timpurie: Cadrul de referință al educației
timpurii; Curriculumul pentru educația timpurie; Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani (2018) și
Metodologia de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza SÎDC (2019).

Obiective:

 Dezvoltarea competențelor de analiză și implementare a documentelor de politică educațională;


 Identificarea modificărilor parvenite în noile documente de politică educațională;
 Exersarea competenței de planificare a procesului educațional în baza SÎDC și curriculumului pentru educația
timpurie;
 Exersarea competenței de monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza Metodologia de
monitorizare și evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani în baza SÎDC (2019).
Timp Conţinut Strategii Forma de Resurse
didactice organizare

08.30-9.00 Înregistrarea participanţilor. Deschiderea seminarului. Individual Lista


 Enunţarea temei, scopului, obiectivelor și programului participanţilor
seminarului.

9.00-10.30 Activitatea 1. I document de politică educațională: Prezentare Frontal Agenda


Cadrul de referință al educației timpurii în RM - bazele seminarului
științifice ale educației timpurii în RM.
Prezentare PPP 1 „CRET”
 Clarificare de termeni, concepte, Prezentare PP Laptop, proiector
abordărilorACTIVITATEA 3. ecran.
 1.Cadrul de referinţă al educației timpurii în R.
Moldova.( Cadrul de referință al educației timpurii (CRET) este
expresia politicii educaționale naționale în domeniul educației timpurii. Grup mic
Prezentul document concretizează viziunea asupra copilului, acceptată Lecturare Suport teoretic
și promovată prin cadrul normativ și de politici în sistemul educațional Cadrul de referință
din Republica Moldova; stabilește aspectele specifice ale procesului al ET
educațional; asigură convergența eforturilor în extinderea,
aprofundarea, dezvoltarea educației copilului de la naștere până la 7 Foi A 3
ani și corelarea cu nevoile multiple ale copilului și familiei, asigurarea markere
stării de bine a copilului, asigurarea accesului și șanselor egale la o Frontală Prezentarea PP
educație de calitate fiecărui copil. Astfel, CRET constituie concomitent
o condiție și o consecință ale procesului de elaborare și promovare a
nr.1 „CRET”
politicilor educaționale pe dimensiunea educației timpurii. CRET se Prezentare
bazează pe teoriile și practicile mondiale de succes din domeniul
educației timpurii.)

Grupare 1-5
2. Studierea în grup mic a câte un capitol din Cadrul de
referință al educației timpurii în Republica Moldova
Grupul 1 - Preliminarii și sistemul ET în RM Educaţia
constituie axa centrală a politicii unui stat, factorul de bază în transmiterea
și crearea de noi valori culturale și general-umane, de dezvoltare a
capitalului uman, de formare a conștiinței și identității naționale. Educației
îi revine rolul primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană
durabilă și edificarea unei societăți bazate pe cunoaștere. În Republica
Moldova, atât politicile educaţionale, cât și curriculumul național elaborat
și aplicat în decursul ultimului deceniu exprimă o ritmicizare a schimbărilor
şi a ajustărilor, fapt care a condus la o evoluție în domeniu educației
timpurii racordat la politicile educaționale naționale și internaționale.
Educaţia timpurie reprezintă ansamblul acțiunilor și influențelor
pedagogice care vizează creșterea, îngrijirea și sănătatea pentru
dezvoltarea optimă și stimularea acesteia la copii din primele momente ale
evoluției lor până la intrarea în școală. Așadar, educaţia timpurie vizează
acţiunea multidimensională şi multifactorială a formării/ dezvoltării
persoanei în intervalul cuprins între naştere şi momentul intrării în şcoală
Grupul 2 – Poziționări teoretice/conceptuale al ET (PPP 1
– Slaid 2-7; 8-11).
Grupul 3- Referințe ale curriculumului pentru ET (PPP 1 –
Slaid 12-18) Curriculumul pentru educație timpurie, componentă
reglatoare a Curriculumului Naţional [1], reprezintă un concept-cheie
pentru domeniul ştiinţelor educaţiei. Caracteristicile acestuia derivă din
misiunea educației timpurii, concretizată în prevederile Codului Educației
[5], obiectivele strategice [35], abordările, valorile și principiile acceptate și
promovate în acest document. Curriculumul pentru educație timpurie se
va baza pe o abordare holistică, care se concentrează atât pe dezvoltarea
cognitivă, cât și pe evoluția fizică și fortificarea sănătății, pe dezvoltarea
personală și socio-emoțională și, nu în ultimul rând, pe cea a limbajului și a
comunicării [33]. Acesta stabilește competențele generale și specifice
domeniilor de activitate. Elementele de bază în proiectarea Curriculumului
pentru educație timpurie sunt: Abordarea copilului prin prisma drepturilor
lui, acesta fiind considerat un agent activ, iar părinții – primi educatori.
Spectrul larg de servicii de îngrijire și educație. Perspectiva holistică
asupra dezvoltării copilului. Concentrarea pe comunicare, interacțiune,
dialog și învățare. Evaluarea reflecției asupra practicii. Cooperarea cu
părinții și respectarea valorilor democratice comune în contextul
diversității. Concepția Curricul
Grupul 4- Managementul implementării și monitorizării
curriculumului pentru ET zare a Curriculumului pentru educație
timpurie Implementarea curriculumului constituie un proces integru.
Structurile implementării și monitorizării curriculumului includ calitatea
mediului educațional și a culturii organizaționale, relațiile familiei și ale
comunității cu instituția de educație timpurie (a se vedea Figura 10.).
Planificarea procesului de implementare a curriculumului Organizarea
procesului de implementare a curriculumului Monitorizarea implementării
curriculumului Evaluarea calității curriculumului
Grupul 5 – Resurse umane în sistemul de ET
În IET, dezvoltarea profesională are un impact enorm asupra calității
muncii prestate de către personal, cât și asupra rezultatelor copiilor și
calității relațiilor de parteneriat cu familia și comunitatea. Tendințele
moderne în ET invocă dezvoltarea programelor comune de educație și
formare profesională pentru personalul care lucrează în IET (de exemplu,
manageri, educatori și ajutori de educatori, conducători muzicali,
metodiști, cadre didactice de sprijin, asistenți personali ai copilului și
specialiști precum psihologi, psihopedagogi, asistenți medicali etc.), care
contribuie la crearea unei agende comune și la aprecierea calității.
Personalul din învăţământul general este constituit din personal de
conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal
nedidactic. Totodată, în cadrul educaţiei timpurii se disting următoarele
funcţii didactice: de educator, cadru didactic de sprijin, conducător
muzical, logoped, psiholog, psihopedagog, metodist. (Codul Ed
3. Expunerea succintă a capitolului studiat
CONCLUZII Personalul din sistemul educației timpurii și părinții sunt
parteneri egali în procesul educativ al copilului, însă fiecare cu experiențele
și aspectele specifice de activitate. În acest sens, Cadrul de referință al
educației timpurii oferă mai multe oportunități de responsabilizare a
adultului (a părinților, a personalului implicat) în orice servicii de îngrijire,
nutriţie, sănătate, stimulare, învățare, dezvoltare a copilului în sistemul
educației timpurii. Orientările valorice ale Cadrului de referință al educației
timpurii răspund la întrebările societății: În ce măsură este asigurată
calitatea și eficiența accesului tuturor copiilor la serviciile de educație
timpurie? Ce finalități își propune Cadrul de referință al educației timpurii
pentru conturarea personalității holistice a copilului în pregătirea pentru
școală? Cum vor fi respectate interesele și opțiunile copiilor? Care sunt
drepturile copilului? Cum pot contribui adulții/educatorii și părinții la
constituirea unui mediu adecvat și securizat de educație a copilului? Cât
de bine este eficientizat parteneriatul familie – instituție de educația
timpurie – comunitatea/societatea în procesul de educație a copilului?
Care este gradul de dezvoltare a copilului în educația timpurie?

10.30-11.00 Pauză de cafea


ACTIVITATEA 1. Intercunoașterea.

11.00-12.30 Cartea de vizită.


 Fiecare participant își prezintă:
- numele și instituția din care vine, Autoprezentare Individual
+
- o performanță/realizare profesională personală,( Am Listare
finisat cu succes trapta liceníal[ si masterat si desigur
angajarea in cimpul muncii)
- un aspect pe care ar dori să-l îmbunătățească,
Convorbire Frontal
argumentând necesitatea preformării acestuia
(LISTAȚI IDEILE). Să se puna accentul pe copil si
dezvoltarrea armonioasa a acestuia.
Reflecție:
- Cum v-ați simțit, enunțându-vă performanțele?
- Ce ați învățat în cadrul acestui exercițiu?
- Ce se va întâmpla dacă nu veți reuși să vă îmbunătățiți,
performați aspectele enunțate?
- Cine sau ce vă poate ajuta să vă îmbunătățiți, performați
aceste aspecte? (LISTAȚI IDEILE)
- De ce este important să organizăm jocuri de
intercunoaștere?
- Ce ați lua cu voi în valiza voastră din cele aflate de la
colegi?
- Care ar fi interferența dintre acest joc și tema de astăzi?
CONCLUZIE: Cine este responsabil pentru creșterea
profesională a fiecărui cadru didactic? (fiecare în parte
pentru sine și toți împreună pentru sistemul EDUCAȚIEI
TIMPURII, în întregime!)

ACTIVITATEA 2. Curriculum pentru educația


timpurie axat pe competențe.
Laptop,
 Regrupare 1-4. Fiecare grup va primi fișa cu sarcini. Proiector,
După prezentarea informației de către fiecare grup, Grup mic ecran.
formatorul prezintă slaidurile cu informația respectivă +
pentru confruntare, indicate în paranteze. Frontal Foi A 3
GRUP 1. markere
Explicați ce este Curriculumul pentru educația Grup mic
timpurie? (PPP2 – Slaid 2,3) Curriculumul pentru Educație + Documentul
Timpurie (CET) este conceput în concordanță cu Cadrul de referință Frontal Curriculumul
al Educației timpurii. Curriculumul pentru Educația
timpurie reprezintă un produs/ document curricular reglator – parte Lucrul practic pentru educația
componentă al Curriculumului pentru Educație timpurie ca sistem cu documentul + timpurie
Prezentul document îşi propune să realizeze o reactualizare şi o Prezentare PP
restructurare a abordării curriculare centrate pe copil, având ca bază
următoarele argumente: Prezentarea PP
 funcționarea curriculumului anterior [...] mai mult de un nr.2 ”Curriculum”
deceniu (2006-2018), prin care se solicită revizuirea periodică și PPP 2a
a acestui document pentru racordarea lui la rezultatele
cercetărilor în domeniu, precum și la documentele normative
și documentele de politică educațională; Anexa 1. Sarcini
 promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu Lucrul practic Grup mic de lucru, I zi,
referire la dezvoltarea sistemului de învățământ (elaborarea
și implementarea standardelor în educația timpurie, cu documentul + Curriculum
reconceptualizarea evaluării/monitorizării dezvoltării copilului (Graficul T) Frontal
în cadrul educației timpurii, conceptualizarea unui sistem al +
managementului curriculumului etc.);
 schimbările operate în celelalte niveluri de învățământ.
Prezentare PP
 Curriculumul pentru Educația Timpurie axat pe competențe
asigură abordarea holistică și individuală a copiilor prin
racordarea concomitentă a domeniilor de dezvoltare: fizică,
socio-emoțională, cognitivă și lingvistică.
Frontal
Lucrul practic
 Argumentați de ce a fost necesară elaborarea unui nou
cu documentul
curriculum. (PPP2 – Slaid 4,5)
+
 Identificați asemănări și deosebiri dintre curriculumul
Prezentare PP
din 2006 şi cel din 2018 (PPP 2A – 2 slaiduri).
GRUP 2.
 Analizați Curriculumul pentru educația timpurie (2018)
și specificați elementele de noutate ale curriculumului.
(PPP2- Slaid 6)
GRUP 3.
 Descrieți în câteva cuvinte principiile care au stat la
baza elaborării curriculumului și principiile didactice Anexa 2. (2 cadrane
promovate de Curriculum. separate de diferite
 Aduceţi exemple de practici de lucru, referitoare la culori, care se
principiile identificate. (PPP2 –Slaid 7, 8) suprapun și pot fi
rotite. Conținut: I.
domeniile de
GRUP 4. dezvoltare din SÎDC
 Explicați următoarele: Lucrul practic și II. domeniile de
- Ce reprezintă domeniile de dezvoltare și domeniile de cu documentul activitate din
activitate? + Curriculumul)
- Unde sunt descrise/prezentate/dezvoltate domeniile de conform schemei.
Prezentare PP
dezvoltare și domeniile de activitate?
- Care sunt domeniile de dezvoltare și subdomeniile și
care sunt domeniile de activitate și dimensiunile lor?
(PPP 2 – Slaid 9-11)
 Cum corelăm domeniile de activitate cu domeniile de
dezvoltare? (PPP 2 – Slaid 12)
GRUP 5.
 Analizași documentul propriu-zis și prezentați grupului
următoarele:
- Care este structura documentului propriu-zis,
Curriculumul pentru educație timpurie?
(Fiecare participant va lucra practic cu documentul,
analizând Cuprinsul și trecând peste fiecare capitol. Se va
analiza/citi în mod special conținuturile/subcapitolele din
Capitolul 2 ”Administrarea activităților educaționale” și
Capitolul 5 ”Sugestii de organizare a programelor de
educație timpurie”, cu prezentarea în paralel a PPP 2 –
Slaid 13-17.
- Care sunt noțiunile-cheie operate în Curriculum?
(Se va analiza capitolul 1 ”Cadrul conceptual”, pag. 7-12
din Curriculum, cu prezentarea în paralel a PP (PPP 2 –
Slaid 18).
- Care sunt elementele integratoare ale curriculumului?
(Se va analiza figura 1, pag. 11 din Curriculum cu
prezentarea în paralel a PPP (PPP 2 –Slaid 19).

13.00-13.30 Pauză de prânz


ACTIVITATEA 4. Sistemul de competențe.

13.30-15.00 a) Definirea conceptului de competență și structura ei. Convorbire, Frontal PPP nr. 3
- Ce este competență copilului? (PPP 3 – Slaid 3) lucrul cu ”Sistemul de
- Cum se dezvoltă competențele la copii? (PPP 3 – Slaid documentele, competențe”
4) prezentare PP
b) Determinarea sistemului de competențe în cadrul Documentul CET
curriculumului.
- Ce include Sistemul de competențe pentru educație
timpurie? (PPP 3 – Slaid 5 + CRET, pag. 46, 49 +
CET, pag. 9-10)
c) Definirea tipurilor de competențe și gradualitatea
acestora: (la fiecare tip de competență se va lucra și
cu documentele CRET, pag. 46, 49 + CET, pag. 9-10)
 competențe transversale; (PPP 3 – Slaid 6-7)
 competențe generale; (PPP 3 – Slaid 8-9)
 competențe specifice; (PPP 3 – Slaid 10-20). După
analiza modelelor de pe slaidurile 11-13, se propune
spre analiză, frontal cu toată grupa, inițial oral, apoi
după slaid, următoarele competențe specifice:
1. Sănătate și motricitate (Educație pentru sănătate)
Comp. spec. 2. Practicarea unui mod sănătos de
viață, manifestând interes pentru o alimentație
corectă.
2. Eu, familia și societatea (Educație pentru
societate) Comp. spec. 3. Respectarea diferențelor /
diversității culturale, promovând valorile culturii
naționale.
3. Limbaj și comunicare Comp. spec. 5. Producerea
de mesaje simple scrise, manifestând interes și
creativitate.
4. Științe și tehnologii (Formarea reprezentărilor
elementare matematice) Comp. spec. 3. Estimarea
și măsurarea înălţimii, lungimii, lăţimii, grosimii,
masei, valorii şi capacităţii unor corpuri, valorificând
simțurile și instrumentele de măsură.
5. Științe și tehnologii (Educație pentru mediu)
Comp. spec. 3. Recunoașterea și descrierea
componentelor, fenomenelor, proceselor, relațiilor,
din mediul înconjurător, demonstrând corectitudine
în folosirea terminologiei specifice.
6. Arte (Educație plastică) Comp. spec. 3. Aprecierea
creațiilor personale și ale colegilor, a imaginilor
plastice din opere de artă, dând dovadă de respect
față de valorile artei populare.
7. Arte (Educație muzicală) Comp. Spec. 1.
Receptarea emoţională a creaţiilor muzicale cu un
caracter variat, demonstrând interes și curiozitate.
 unități de competență (PPP 3 – Slaid 21, 22);
 Analiza schemei de formare a competențelor la copii,
inclusiv gradualitatea (PPP 3 – Slaid 23)

15.00-15.20 Pauză de cafea


ACTIVITATEA 5. Standardele de învățare și
15.20-17.00 dezvoltare a copilului de la naștere la 7 ani
Grupare 1-4
Se explică următoarele: Prezentare PP
 Documentele care au stat la baza procesului de
revizuire/ dezvoltare a SÎDC? (PPP 4 – Slaid 2). Convorbire Grup mic Laptop,
 De ce a fost necesară revizuirea și dezvoltarea + Proiector,
Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la Frontal ecran.
naștere la 7 ani ? (PPP 4 – Slaid 3, 4)
Sarcini: explicați, comentați, argumentați următoarele: Foi A 3, markere
GRUP1:
 Care sunt principiile aferente conținutului SÎDC de la Documentele
naștere la 7 ani (PPP 4 – Slaid 5) SÎDC, 2010 și
GRUP 2: 2018
 Care sunt cerințele de implementare a SÎDC (PPP 4 – Prezentare PP
Slaid 6) Prezentarea PP
GRUP 3: nr.4 ”SÎDC”
 Ce structura are SÎDC (PPP 4 – Slaid 7)
Anexa 2a
 Care sunt diferențele Standardelor la nivel de structură
2010 cu 2018 (PPP 4 – Slaid 8)
Exercițiu practic
Anexa 3 și 3a.
 Regrupare 1-4 (după domeniile de dezvoltare).
Sarcini: Identificați în SÎDC 2018, minim 1-2 indicatorii Lucrul practic Sarcini de lucru, I
care reies din domeniul C. Capacități și atitudini de zi, ”Indicatori
învățare (SÎDC, 2010) și/sau dezvoltă cele 4 dimensiuni: regăsiți din dom.
interes și curiozitate, inițiativă, persistență și creativitate, Capacități și
după modelul propus, pentru fiecare domeniu de dezvoltare atitudini”
separat pentru cele 3 vârste: 1,5-3 ani, 3-5 ani, 5-7 ani.
 Prezentarea unui exemplu (PPP 4 – Slaid 9, 10)
Grup 1: domeniul A ”Dezvoltarea fizică și fortificarea
sănătății”
Grup 2: domeniul B”Dezvoltarea personală, emoțională și
socială”
Grup 3: domeniul C ”Dezvoltarea limbajului, a
comunicării și premisele citirii și scrierii”
Grup 4: domeniul D ”Dezvoltarea cognitivă”.

 După prezentările grupurilor participanților li se oferă


pentru confruntare Anexa 3a
 Prezentarea structurii SÎDC (PPP 4 – Slaid 12 - 18), în
dependenţă de nivelul de formare a participanţilor. Prezentare PP
Exercițiu
 Grupare 1-4.
 Fiecare grup va primi câte un indicator (cu indicarea
numărului acestuia) din Anexa 4, I zi.
Sarcini. Lucru practic
 Determinați domeniul, subdomeniul, Standardul din Anexa 4, I zi
care reesă indicatorul dat. Sarcini de lucru
 Stabiliţi vârsta pentru care este specific.
 Elaborați practici de sprijin, altele decât cele propuse în
SÎDC.
 Identificaţi unitățile de competență din domeniul/e de
activitate din curriculum, cu care ar corela indicatorul
propus.
ACTIVITATEA 6. Evaluarea zilei
 Participanții vor completa individual Graficul T cu Caietele de lucru
următoarele componente: exercițiu individual ale participanților

1. Un lucru 2. Mai am o întrebare/


învățat dificultate / neclaritate

Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării

Seminar de formare a cadrelor didactice din mediile academice cu profil pedagogic şi instituţiile de educaţie timpurie

AGENDA II zi
Timp Conţinut Strategii didactice Forma de Resurse
organizare
08.30- ACTIVITATEA 1. Reflecții asupra zilei precedente
09.00 Exercițiu în cerc
 Se va organiza o discuție liberă, pe baza celor 2 momente
scrise în ajun în ”Graficul T”. Participanții pe rând vor Exercițiu Frontală Caietele de lucru
enunța care le sunt întrebările/ dificultățile / neclaritățile ale participanților
(de la punctul 2 din Graficul T), iar membrii grupului vor cu Graficul T
ajuta răspunzând cu ideile din punctul 1 din Graficul T. completat în ajun
 După necesitate moderatorii vin cu completări.
 Discuțiile au loc până la epuizarea întrebărilor.

9.00- ACTIVITATEA 2. Tipurile de obiective operaționale


10.30 a) Definirea noțiunii de obiectiv operațional. Brainstorming Frontală Laptop,
b) Tipurile de obiective operaționale: cognitive; socio- Prezentare PP Proiector,
afective; psiho-motorii (PPP 5 – Slaid 2-4) și categorisirea Grup mic ecran.
acestora după taxonomii (PPP 5 – Slaid 5). Prezentare PP
c) Cerințe de formulare a unui obiectiv operațional modelul
lui R. Mager (PPP 5 – Slaid 6). Foi A 3
markere
Exercițiu
 Grupare 1-5 (domenii de activitate) Exercițiu Frontal
Sarcini: PPP nr. 5
PAS 1. Frontal „Obiective
1. determinați domeniul de activitate, dimensiunea acestuia Prezentare operationale”
și vârsta pentru care este propusă unitatea de competență; Frontal
2. elaboraţi obiective operaționale: cognitive; socio-afective;
psiho-motorii în baza unității de competență propuse:
Grup 1. Enumerarea factorilor de menținere a sănătății și de Brainstorming Grup mic Anexa 5, II zi,
îmbolnăvire (D1, DD1, C.2, U2, vârsta 3-5 ani)
Grup 2. Realizarea unor elemente de autoservire (D2, DD1, Brainstorming
C1, U3, vârsta 1,5 -3 ani) Prezentare PP
Grup 3. Caracterizarea personajelor preferate și aprecierea
faptelor lor (D3,DD -; C3, U3, vârsta 3-5 ani)
Grup 4. Clasificarea corpurilor din natură după diferite
criterii (D4, DD2, C1, U3, vârsta 5-7 ani)
Grup 5. Recunoașterea nuanțelor și a amestecurilor de culori
(D5, DD1, C1, U2, vârsta 5-7 ani)

PAS 2 Elaboraţi obiective operaţionale, folosind SÎDC, Lucru practic Grup mic
indicatorii care corelează cu unitatea de competenţă propusă.

 Prezentarea suportului teoretic (PPP 5 – Slaid 6). Prezentare PP Frontal

Reflecţie:
- Cum a fost procesul de elaborare a obiectivelor
operaţionale pentru dvs în I şi II caz?
- Care sunt dificultăţile cu care vă confruntaţi în acest
proces? Convorbire Frontal
- Cum utilizaţi SÎDC în formularea/elaborarea obiectivelor
operaţionale? (care este relaţia dintre indicatori şi obiective
operaţionale?) (indicatorul este definit pentru realizare
pentru perioada mai lungă; obiectivul operaţional este
pentru realizare „acum şi aici”)
- Ce întrebări, de obicei, au educatorii la elaborarea/scrierea
obiectivelor operaţionale?
Rezervă: PAS 3:
Completaţi schema propusă pentru obiectivele elaborate:

Modalităţi de Când poate fi Cum poate fi


realizare realizat? realizat?
Ob. Oper. Lucru practic Grup mic
O.o. cognitiv
O.o. Socio-afectiv
O.o. psiho-motor

 Moderatorul va urmări ca „Modalităţi de realizare” a


obiectivelor să prevadă diverse momente ale zilei.

 Analiza rezultatelor obţinute va fi redresată spre ideea:


obiectivele operaţionale se planifică şi realizează nu doar
pentru perioada „ACTIVITATE INTEGRATĂ”, ci pentru
întreaga zi.
- Această schemă, obţinută, ar putea fi componentă a
planului de activitate? La care tip se referă?

10.30-11.00 Pauză de cafea


11.00- ACTIVITATEA 3. Proiectarea în baza curriculumului
12.30 - Cum realizează educatorii procesul de planificare în IET?
- Care sunt dificultăţile în acest proces?
- Care este noutatea parvenită odată cu implementarea Prezentare PP Frontal Ecran
noului curriculum? (4 teme globale)
Prezentarea PPP 6 – Slaid 1-27)
Lucrul practic. Exercițiu Grup mic Foi A3, markere
 Grupare 1-4.
PAS 1. Sarcini:
 Elaborați proiecte tematice în baza celor 4 teme globale Anexa 6, II zi
pentru un an de zile.
Grup 1 – Eu și corpul meu – 1,5-3 ani
Grup 2 – Eu ca personalitate – 3-5 ani
Grup 3 – Eu și ceilalți – 5-7 ani
Grup 4 – Eu și lumea care ne înconjoară – 3-7 ani.
Concluzii. Cele 4 teme globale corelează între ele prin
domeniile de activitate, domeniile de dezvoltare, conținuturi, Foi A3, markere
teme de proiecte tematice, unități de competențe, activități de
învățare.
 Prezentarea lucrului în grupul mare. Prezentare Grup mare
Confruntare
 Exemple oferite în Ghidul de implementare a SÎDC şi CET
din perspectiva CRET.

Grupurile se mențin în aceiași componență.


PAS 2. Sarcina:
Exercițiu Grup mic
 Elaborați un exemplu de hartă a proiectului tematic la
alegere din tema globală. Prezentare
 Prezentarea lucrului în grupul mare.

Concluzii. Subtemele proiectului înglobează domeniile de


activitate, domeniile de dezvoltare, conținuturi, unități de Grup mare
competențe, activități de învățare.

ACTIVITATEA 4. Planificarea
 Grupurile se mențin în aceiași componență.
Sarcini: Exercițiu Grup mic Foi A3, markere
 Să elaboreze proiectul unei zile, inclusiv proiectul unei
activități integrate după structura prezentată din PP în baza PPP 6
unei teme zilnice la alegere (PPP 6 – Slaid 20-21). ”Proiectarea” şi pe
 Prezentarea lucrului în grupuri. foaie

12.30-13.30 Pauză de prânz


13.30 – Activitate 2
16.00 Evaluarea în baza SÎDC
Discuţii referitor la:
- Cum se realizează evaluarea în IET în baza SÎDC? Prezentare PP Frontal Ecran
- Care sunt dificultăţile în utilizarea Instrumentelor de
monitorizare şi evaluare a copiilor în baza SÎDC?
- Întrebări duplimentare.
Prezentarea PP 7 ”Metodoligia_monitorizare_evaluare” PPP 7
Concluzii. ”Metodologia.....”
 În IET se realizează evaluarea în baza SÎDC pe perioadele
de vârstă indicate pe domenii de dezvoltare conform
indicatorilor (1,5-3, 3-5, 5-7 ani).
 Evaluarea inițială se efectuează la începutul fiecărui an de Exercițiu Grup mic Foi A3, markere
studii, luându-se în considerare rezultatele de la sfârșitul
perioadei de vârstă indicate.
 Atât evaluarea inițială, cât și cea sumativă de la sfârșit de
an școlar se va realiza în baza Metodologiei de
monitorizare şi evaluare a copilului.
 Evaluarea formativă se va realiza zilnic în baza
indicatorilor planificați din SÎDC. Rezultatele evaluării se
vor consemna în fișa individuală a copilului.
 Sunt considerate în normă următoarele rezultate acumulate
de grupa de copii pentru perioadele de vârstă:

Perioada Începutul Mijlocul perioadei Sfârşitul


de vârstă perioadei perioadei
1,5-3 ani 1,5 ani 2a4l 3 ani
3-5 ani 3 ani ≥ 4 ani ≥ 60% 5 ani ≥ 85%
5-7 ani 5 ani 40% 6 ani 7 ani

Lucrul practic
 Grupare 1-4
Sarcini. În baza unui indicator din Instrument (Metodologia) Grup mic Anexa 7, II zi
să elaboreze practici de sprijin suplimentare la cele din SÎDC
şi Metodologie, să determine forma de evaluare, să explice ce Foi A3, markere
vor observa la copil.
- Domeniul A. Subdomeniul 1. Standandard 1. Indicator 19,
V. 1,5-3 ani: Urcă şi coboară scări, nealternând
picioarele.
- Domeniul B. Subdomeniul 2. Standandard 3. Indicator
224, V 3-5 ani: Își exprimă starea de spirit și
sentimentele, utilizând o gamă variată de cuvinte și
expresii („Sunt fericit/ trist/supărat/speriat”).
- Domeniul B. Subdomeniul 2. Standandard 3. Indicator
224, V 3-5 ani: Își exprimă starea de spirit și
sentimentele, utilizând o gamă variată de cuvinte și
expresii („Sunt fericit/ trist/supărat/speriat”).
- Domeniul D. Subdomeniul 2. Standandard 3. Indicator
575, V 5-7 ani: Explică o nouă situaţie sau o problemă,
pornind de la experienţele sale anterioare.

 Prezentarea lucrului în grup

Evaluarea seminarului.

S-ar putea să vă placă și