Sunteți pe pagina 1din 23

LOCUL DE MUNCĂ NR.

11
SEF BIROU PLANIFICARE DEVIZE SI DOCUMENTATIE
PROCESUL DE MUNCA

Functia de Sef birou planificare devize si documentatie, cod COR 132108 face parte
din categoria functiilor de conducere.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- computer
- imprimantă
- copiatoare
- articole de papetărie
- masă de lucru, scaune
- bibliorafturi, fişet
- rechizite
- hartie xerox
- fax
- telefon fix, mobil
- echipamente de muncă specifice sectorului de activitate

SARCINA DE MUNCĂ
Obligatii specifice functiei :
Organizeaza activitatea in cadrul biroului stabilind sarcini pentru personalul
aflat in subordine in conformitate cu legislatia si deciziile conducerii.
Participa la intocmirea si fundamentarea planurilor anuale, trimestriale, lunare
pentru activitatea de opriri instalatii, revizii capitale si investitii.
Raportare lunara, trimestriala, anuala a stadiului de realizare a planurilor de
opriri instalatii, revizii capitale si investitii.
Participa la organizarea licitatiilor de alegere furnizori de servicii Constructii-
Montaj (C+M) pentru activitatea de opriri instalatii, revizii capitale si investitii.
Verifica si avizeaza contracte si comenzi pentru lucrarile de oprire instalatii,
revizii capitale si lucrari de investitii conform planului si incadrarii in categoría
de buget.
Verifica includerea in contractele intocmite de personalul in subordine a
clauzelor asiguratorii in ceea ce priveste valoare, modalitati de plata,
termenele de executie, garantie unde este necesar.
Prin personalul aflat in subordine verifica executarea serviciilor conform
contractelor (valoare, termene de executie si incadrare in buget) si efectuarea
platii acestora.
Verifica si vizeaza facturile aferente lucrarilor de oprire instalatii, revizii capitale
si investii sub aspectul incadrarii in buget.
Verifica si vizeaza planurile de cheltuieli pentru executii lucrari de opriri
tehnologice, revizii capitale si investii si aprovizionare de piese de schimb si
materiale.
Identifica necesitatile de instruire profesionala a personalului din subordine si
propune programe de instruire.
Coordoneaza activitatea de instruire a personalului din subordine in
concordanta cu legislatia in vigoare si cu dispozitii ale conducerii pe linia
disciplinei tehnologice si a muncii: pe linie profesionala, protectia muncii si
apararea impotriva incendiilor.
Coordoneaza intocmirea graficelor in programul Primavera, actualizarea
acestora conform studiilor fizice de realizarea si intocmirea formelor de
raportare pentru lucrari de oprire instalatii, revizii capitale si investitii.
Propune sanctionarea obiectiva pentru orice neindeplinire a atributiilor de
serviciu, orice incalcare a prevederilor legale in vigoare de catre personalul din
subordine.
Sa respecte prevederile “Regulamentului privind Derularea Licitatiilor pentru
selectarea furnizorilor si antreprenorilor de bunuri si servicii din LAND POWER
SA”.
Responsabilul de contract este obligat, pana pe 15 august a anului in curs
celui pentru care se face planificarea:
- sa transmita Specialistului licitatii Planul de licitatii privind achizitiile
marfurilor, lucrarilor, serviciilor, conform necesitatilor de resurse tehnico-
materiale, lucrari, servicii, pentru anul urmator;
- sa avizeze Planul de licitatii la superiorul ierarhic
- sa prezinte Specialistului licitatii, propunerea de Plan de licitatii pentru
lucrarile/serviciile/materialele de care raspunde atat in format scris (pe hartie),
cat si in format electronic.
Documentatia se pregateste de catre responsabilul de contract inainte de
inceperea procedurii de derulare a licitatiei.
Responsabilul de contract va intocmi:
- cererea pentru aprobarea si derularea licitatiei;
- informatiile generale privind obiectul si obiectivul licitatiei;
- documentele tehnice, de proiect si cele comerciale;
- calculul pretului limita estimat al obiectului licitatiei, prezentand si o analiza
comparativa a preturilor pentru marfuri, lucrari si servicii similare din
contractele semnate si derulate anterior. Acestea vor fi avizate si aprobate de
catre Membru al Directoratului – Director economic si financiar.
- proiectul de contract standard, inclusiv cu specificarea metodelor de plata,
limitele de cheltuieli prevazute de buget si programul de investitii pe obiectul
contractului.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 319/2006 – privind


securitatea si sanatatea in munca:
- Sa isi insuseasca si sa respecte normele de securitate si sanatate in munca
si masurile de aplicare a acestora;
- Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si celelalte
persoane participante la procesul de munca;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune
tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau
imbolnavire profesionala;
- Sa aduca la cunostinta conducatorului de munca accidentele de munca
suferite de propria persoana si de alte persoane participante la procesul de
munca;
- Sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui
accident si sa il informeze de indata pe conducatorul locului de munca;
- Sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator
scopului pentru care a fost acordat si, dupa utilizare, il inapoiaza si il pune la
locul destinat pentru pastrare;
- Sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase,
echipamentele de transport si alte mijloace de productie;
- Sa nu procedeze la scoaterea din functiune, modificarea, schimbarea sau
inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale
masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si utilizeaza
corect aceste dispozitive;
- Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca
si conditiile de munca sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in
domeniul sau de activitate;
- Sa coopereze, atit timp cit este necesar, cu angajatorul si/sau persoanele
desemnate, pentru realizarea oricaror masuri si cerinte dispuse de catre
inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
- Sa dea relatiile solicitate de organele de control si de cercetare in domeniul
securitatii si sanatatii in munca.

Obligatiile salariatului in conformitate cu Legea nr. 307/2006 – privind


Apararea impotriva incendiilor:
- Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei;
- Sa utilizeze substantele periculoase, instalaţiile, utilajele, masinile, aparatura
si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de
administrator sau de conducatorul institutiei;
- Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale
sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;
- Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice
incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii
stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune
sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;
- Sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu
cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva
incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;
- Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in
cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;
- Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are
cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.

Obligatiile salariatului pe linie de Protectia Mediului:


- Sa actioneze pentru eliminarea, sau reducerea la minim a aspectelor
semnificative de mediu, eliminareaIminimizarea riscurilor de
poluareIcontaminare şi depăşire a limitelor admisibile reglementate pentru
emisii şi deversări, deseuri, uleiuri uzate, precum şi asigurarea permanentă a
condiţiilor necesare în acest sens;
- Sa identifice şi sa respecte prevederile aplicabile din actele legislative privind
protecţia mediului precum şi asigurarea permanentă a condiţiilor necesare
pentru aceasta;
- Sa cunoasca şi sa respecte cerinţele legale şi alte cerinţe la care organizaţia
subscrie, aplicabile la locurile de muncă şi asigurarea permanentă a condiţiilor
necesare în acest sens;
MEDIUL DE MUNCĂ
Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă:
- iluminat este mixt si suficient;
- curenţi de aer datoraţi circulaţiei permanente pe uşile de acces în birou şi
ventilaţiei artificiale;
- zgomotul si vibratiile sunt in limite admise deoarece activitatea nu
presupune utilizarea unor echipamente generatoare de noxe fizice;
- este asigurata ergonomia locului de munca;
- microclimatul este corespunzator, unitatea fiind dotata cu sistem de
furnizare a aerului conditionat;
- mediu potential exploziv.

FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A.MIJLOACE DE PRODUCŢIE
 FACTORI DE RISC MECANIC
- Deschiderea sau inchiderea necontrolată a sertarelor-uşilor de la biroul de
lucru sau de la fişete, dulapuri, biblioteci – prindere, lovire, strivire ;
- Autodeclanşări si / sau autoblocări accidentale, contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de muncă – pompe, compresoare, etc. la
trecerea accidentală pe langă acestea ;
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea între locul de muncă
şi domiciliu si invers pe traseul si durata normale de deplasare – accident de
traseu ;
- Suprafeţe sau contururi periculoase, înţepătoare, tăioase ale birourilor,
meselor de lucru, rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri, zgarieri, loviri;
- Incendiu datorat instalaţiei electrice defecte, echipamentelor electrice defecte,
etc.
- Scurgere libera de fluide tehnologice (condens, abur, etc.) – spargere
garnituri etanşare, neetanseitati la flansele echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din instalatie, in zona in care se poate afla la un
moment dat lucratorul, sau la deplasarea prin zona in scopul indeplinirii
sarcinilor de serviciu - arsuri termice;
- Explozii, incendii, la scăpările accidentale de gaze din instalatii, la deplasarea
lucratorului prin zona, in scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu;
- Jet de fluide tehnologice la spargerea accidentală a conductelor şi/ sau
îmbinărilor prin flanşe ale acestora, la deplasarea lucratorului prin zonă în
scopul indeplinirii sarcinilor de serviciu.
 FACTORI DE RISC TERMIC
- Suprafete supraâncălzite ale echipamentelor de muncă, ale conductelor
tehnologice din instalatii.
 FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă, atingere indirectă, tensiune de pas în cazul
deteriorării izolaţiei cablurilor de alimentare cu energie electrică la
echipamentele de muncă electrice ;
 FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substanţe periculoase provenind de la toner, cartuşe pentru imprimantă,
preparate şi produse chimice/explozive, provenite din procesul tehnologic din cadrul
instalatiilor;

B.MEDIUL DE MUNCĂ
 FACTORI DE RISC FIZIC
- Zgomote datorate telefoanelor, echipamentelor de muncă electrice
(imprimantă), funcţionării echipamentelor de muncă din instalatii;
- Nivel de iluminare insuficient ;
- Calamitaţi naturale – seism

 FACTORI DE RISC CHIMIC


- Preparate şi produse chimice toxice/explozive, provenite din procesul
tehnologic din cadrul instalatiilor, emanate sub formă de vapori toxici/explozivi
(eventual accidental), în mediul de muncă

 FACTORI DE RISC BIOLOGIC


- Microorganisme in instalatia de climatizare ; contactul accidental cu virusi /
persoane purtatoare de virusi (SARS CoV – 2, etc.) sau de boli infectioase
transmisibile ; contactul accidental cu caini comunitari şi / sau insecte
periculoase (viespi, albine, păianjeni) aflate în apropierea zonei de lucru –
rabie, şoc anafilactic, etc.

C. SARCINA DE MUNCĂ
 SUPRASOLICITARE PSIHICĂ
- Suprasolicitare psihică – ritm de muncă intens,monotonie, operaţii repetitive,
eventuale conflicte şi situaţii tensionate cu colegii de muncă.
 SUPRASOLICITARE FIZICĂ
- Poziţii de lucru vicioase – afecţiuni musculo scheletice, sindromul ochiului uscat,
oboseala vederii, expunere la radiaţii ionizante.

D.EXECUTANT
 ACŢIUNI GREŞITE
- Executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă (intervenţii la
echipamentele electrice sub tensiune) ;
- Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi nivel prin dezechilibrare,
alunecare, împiedicare ;
- Adoptarea unor poziţii de lucru incomode şi / sau la utilizarea scaunelor
ergonomice / birourilor;
- Nerespectarea prevederilor din fisa postului;
- Utilizarea incorectă şi/sau neutilizarea E.I.P. corespunzător sarcinilor de
muncă executate;
- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul securităţii şi sănătăţii în
muncă, precum şi a procedurilor şi regulilor care reglementează accesul în
instalatii şi / sau medii potenţial explozive;
- Utilizarea unor obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
- Utilizarea unor cablaje electrice necorespunzătoare domeniului de reglare a
planului de lucru;
- Necunoaşterea caracteristicilor şi modului de lucru cu echipamentul de calcul
deservit;
- Pornirea / oprirea arbitrară a echipamentului de calcul din dotare (unitate
centrală, periferice, etc.);
- Nerespectarea semnalizării de securitate privind circulaţia pietonală în zonele
din instalatii;
- Conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fãrã legatura la
pamânt;
- Fumatul şi / sau utilizarea focului deschis în locuri interzise;
- Necunoaşterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere a incendiilor şi a
procedurii de intervenţie în caz de incendiu;
- Prezentarea la serviciu în stare psihica / fizică necorespunzătoare;
- Consumul de substanţe halucinogene/alcoolice în timpul lucrului;
- Utilizarea unor cabluri electrice deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie, etc.), la
echipamentele de calcul deservite;
- Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu datorită necunoaşterii modului de
intervenţie şi / sau mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate ;
- Necunoaşterea carcacteristicilor funcţionale ale echipamentelor de muncă,
specifice sectorului de activitate ;

 OMISIUNI

- Omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă;


- Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul s.s.m. specific activităţii
desfăşurate;
- Neprezentarea la controlul medical periodic;
- Neprezentarea la instruirile periodice in domeniul s.s.m. ;
- Necunoaşterea şi / sau nerespectarea măsurilor din planul de prevenire şi
protecţie al societăţii;
Unitatea : LAND POWER S.A. Numar de persoane expuse : 1
Loc de munca : SEF BIROU Echipa de evaluare :
PLANIFICARE DEVIZE SI Ing. Lungu Razvan – evaluator autorizat
FISA DE EVALUARE A LOCULUI Ing. Dinu Florentin – sef SIPP
DOCUMENTATIE
DE MUNCA nr. 11 Marinica Elena- Inspector SSM-SU CET
Avădanei Elisei – sef serviciu Exploatare CET
Ghiță Adrian – reprezentant lucratori
Dr. Grigoropol Cristina – medic medicina muncii
Componenta Forma concreta de manifestare a Consecinta Nivel
Factori de risc Clasa de Clasa de
sistemului de factorilor de risc (descriere, maxim de
identificati gravitate probabilitate
munca parametri) previzibila risc
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE 1. Deschiderea sau inchiderea
PRODUCŢIE RISC MECANIC necontrolată a sertarelor-uşilor de la
ITM 3-45
biroul de lucru sau de la fişete, 2 3 2
zile
dulapuri, biblioteci – prindere, lovire,
strivire
2. Autodeclanşări si / sau
autoblocări accidentale,
contraindicate ale mişcărilor
funcţionale ale echipamentelor de DECES 7 1 3
muncă – ventilatoare, pompe,
compresoare, etc. la trecerea
accidentală pe langă acestea
3. Lovire de către mijloacele de
transport auto la deplasarea între
locul de muncă şi domiciliu si invers DECES 7 1 3
pe traseul si durata normale de
deplasare – accident de traseu
4. Suprafeţe sau contururi ITM 3-45 2 2 2
periculoase, înţepătoare, tăioase ale zile
birourilor, meselor de lucru,
rechizitelor, etc. – înţepări, tăieri,
zgarieri,loviri
5. Incendiu datorat instalaţiei
electrice defecte, echipamentelor DECES 7 1 3
electrice defecte, etc.
6. Scurgere libera de fluide
tehnologice (condens, abur, etc.) –
spargere garnituri etanşare,
neetanseitati la flansele
echipamentele de muncă cu
suprafeţe supraâncălzite din DECES 7 1 3
instalatie, in zona in care se poate
afla la un moment dat lucratorul, sau
la deplasarea prin zona in scopul
indeplinirii sarcinilor de serviciu -
arsuri termice;
7. Explozii, incendii, la scăpările
DECES 7 1 3
accidentale de gaze din instalatii
8. Jet de fluide tehnologice la
spargerea accidentală a conductelor
şi/ sau îmbinărilor prin flanşe ale
DECES 7 1 3
acestora, la trecerea accidentală
prin zonă în timpul desfăşurării
activităţilor din instalatii
9. Substanţe periculoase provenind
de la toner, cartuşe pentru
FACTORI DE imprimantă, preparate şi produse
DECES 7 1 3
RISC CHIMIC chimice/explozive, provenite din
procesul tehnologic din cadrul
sectorului de activitate
FACTORI DE 10. Electrocutare prin atingere DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC directă, atingere indirectă sau
tensiune de pas
11. Suprafete supraâncălzite ale
ITM 45 –
echipamentelor de muncă,ale 3 3 3
180 zile
conductelor tehnologice din instalatii
12. Zgomote datorate telefoanelor,
echipamentelor de muncă electrice
ITM 3-45
(imprimantă), funcţionării 2 2 2
zile
FACTORI DE echipamentelor de muncă din
RISC FIZIC instalatii
13. Nivel de iluminare insuficient ITM 45 –
3 1 2
180 zile
14 Calamitaţi naturale - seism
DECES 7 1 3
15. Preparate şi produse chimice
toxice/explozive, provenite din
FACTORI DE procesul tehnologic din cadrul ITM 45 –
instalatiilor, emanate sub formă de 3 1 2
RISC CHIMIC 180 zile
MEDIUL DE vapori toxici/exploizvi (eventual
MUNCĂ accidental), în mediul de muncă
16. Microorganisme in instalatia de
climatizare ; contactul accidental cu
virusi / persoane purtatoare de virusi
(SARS CoV – 2, etc.) sau de boli
FACTORI DE infectioase transmisibile ; contactul
DECES 7 1 3
RISC BIOLOGIC accidental cu caini comunitari şi /
sau insecte periculoase (viespi,
albine, păianjeni) aflate în
apropierea zonei de lucru – rabie,
şoc anafilactic, etc.
SARCINA DE SOLICITARE 17. Suprasolicitare psihică – ritm de ITM 45 – 3 1 2
MUNCĂ PSIHICĂ muncă intens,monotonie, operaţii 180 zile
repetitive, eventuale conflicte şi
situaţii tensionate cu colegii de
muncă
18. Poziţii de lucru vicioase –
afecţiuni musculo scheletice,
ITM 3-45
sindromul ochiului uscat, oboseala 2 2 2
SOLICITARE zile
vederii, expunere la radiaţii
FIZICĂ
ionizante
19. Poziţii de lucru statice şi mişcări ITM 45 –
3 1 2
repetitive la utilizarea PC 180 zile
EXECUTANT ACŢIUNI 20. Executarea de operaţii
GREŞITE neprevăzute în sarcina de muncă
DECES 7 1 3
(intervenţii la echipamentele
electrice sub tensiune)
21. Deplasări cu pericol de cădere
de la acelaşi nivel prin
INV. Gr. I 6 1 3
dezechilibrare, alunecare,
împiedicare
22. Adoptarea unor poziţii de lucru
ITM 3-45
incomode şi / sau la utilizarea 2 2 2
zile
scaunelor ergonomice / birourilor
23. Nerespectarea prevederilor din
DECES 7 1 3
fisa postului
24. Utilizarea incorectă şi/sau
neutilizarea E.I.P. corespunzător DECES 7 1 3
sarcinilor de muncă executate
25. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, precum şi a
DECES 7 1 3
procedurilor şi regulilor care
reglementează accesul în instalatii
şi / sau medii potenţial explozive
26. Nerespectarea ordinii şi DECES 7 1 3
disciplinei la locul de muncă
27. Utilizarea unor cablaje electrice
necorespunzătoare domeniului de DECES 7 1 3
reglare a planului de lucru
28. Necunoaşterea caracteristicilor
şi modului de lucru cu echipamentul DECES 7 1 3
de calcul deservit
29. Pornirea / oprirea arbitrară a
ITM 45 –
echipamentului de calcul din dotare 3 1 2
180 zile
(unitate centrală, periferice, etc.)
30. Nerespectarea semnalizării de
securitate privind circulaţia pietonală
DECES 7 1 3
în zonele potenţial explozive din
instalatii
31. Conectarea echipamentelor de
calcul la prize defecte sau fãrã DECES 7 1 3
legatura la pamânt
32. Fumatul şi / sau utilizarea
DECES 7 1 3
focului deschis în locuri interzise
33. Necunoaşterea modului de
utilizare a mijloacelor de stingere a
DECES 7 1 3
incendiilor şi a procedurii de
intervenţie în caz de incendiu
34. Prezentarea la serviciu în stare ITM 45 –
3 1 2
psihica / fizică necorespunzătoare 180 zile
35. Consumul de substanţe
halucinogene / alcoolice şi / sau în Neglijabil 1 1 1
timpul lucrului
36. Utilizarea unor cabluri electrice
deteriorate (fisurate, lipsă izolaţie,
DECES 7 1 3
etc.), la echipamentele de calcul
deservite
37. Acţiuni şi manevre greşite în DECES 7 1 3
caz de incendiu datorită
necunoaşterii modului de intervenţie
şi / sau mijloacelor de stingere
(extinctoare) neverificate
38. Necunoaşterea
carcacteristicilor funcţionale ale
DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă, specifice
sectorului de activitate 
OMISIUNI 39. Omiterea operaţiilor care-i
asigură securitatea la locul de DECES 7 1 3
muncă
40. Nerespectarea instrucţiunilor
proprii în domeniul s.s.m. specific DECES 7 2 4
activităţii desfăşurate
41. Neprezentarea la controlul ITM 45 –
3 1 2
medical periodic 180 zile
42. Neprezentarea la instruirile
DECES 7 1 3
periodice in domeniul s.s.m.
43. Necunoaşterea şi / sau
nerespectarea măsurilor din planul DECES 7 1 3
de prevenire şi protecţie al societăţii
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

43

Riri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 0(5x5) +1(4x4) + 29(3x3) + 12(2x2) + 1(1x1) 326
Nrg11 = 43
= 0x7 + 0x6 + 0x5 + 1x4 + 29x3 + 12x2 + 1x1
= 116
= 2,81

ri
i=1
NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Locul de muncă Nr. 11

NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,81

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43
FACTORI DE RISC
FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr. 11

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
normelor de securitate
Nerespectarea instrucţiunilor proprii în domeniul - supravegherea permanentă de către conducătorul direct al
1. 4
s.s.m. specific activităţii desfăşurate locului de muncă a modului de îndeplinire a sarcinilor de
muncă de către lucrătorii din subordine
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, specifice
locului de muncă şi activităţilor defăşurate
Măsuri organizatorice:
- instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării;
normelor de securitate privitor la modului de intervenţie şi / sau
utilizarea corectă a mijloacelor de stingere (extinctoare) a incendiilor
Acţiuni şi manevre greşite în caz de incendiu - supravegherea permanentă de către conducătorul direct al
2. datorită necunoaşterii modului de intervenţie şi / sau 3 locului de muncă a modului de îndeplinire a sarcinilor de muncă de
mijloacelor de stingere (extinctoare) neverificate către lucrătorii din subordine;
- respectarea instrucţiunilor proprii în domeniul SSM, specifice
locului de muncă şi activităţilor defăşurate, inclusiv a procedurilor de
intervenţie în caz de avarie sau de producere a unor evenimente
deosebite, a prevederilor din regulamentele de funcţionare specifice
instalaţiilor unde intervine şeful de birou
INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 11

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 11 – SEF BIROU
PLANIFICARE DEVIZE SI DOCUMENTATIE , este egal cu 2,81 valoare ce îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc
acceptabilMERGEFORMAT
. Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 11 ”, din care se observă că
din totalul de 43 factori de risc identificaţi, unul depaşeste ca nivel parţial de risc,
valoarea 3: 0, încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu .
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia
se prezintă după cum urmează :
 25 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 12 %, factori proprii mediului de muncă;
 7 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 56 %, factori proprii executantului.
PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ

Locul de muncă nr. 11


NIVEL GLOBAL DE RISC: 2,81

In figura de mai sus :


FRMP – factori de risc proprii mijloacelor de productie FRSM – factori de risc proprii sarcinii de muncă
FRMM – factori de risc proprii mijloacelor de munca FRE – factori de risc proprii executantului

S-ar putea să vă placă și