Sunteți pe pagina 1din 11

Avizat director,

Prof. Janes Marina

Avizat responsabil comisie metodică,


Prof. Radu Daniela
Disciplina: Limba franceză
Clasa : a VI-a,L1
Nr. ore/ săptămână:
Manual utilizat: Manual de limba franceză, L1 ,ed. SITKA
Profesor: Popa-Popescu Cătălina

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
An şcolar 2020-2021
Semestrul I: (17 săptămâni)
Semestrul II: (17 săptămâni)
Total: (34 săptămâni)

În conformitate cu Programa școlară aprobată prin OM Nr. 3393 / 28.02.2017

1
Nr. ore
Unitatea de învăţare Conţinuturi detaliate Competenţe specifice vizate Săptămâna Observaţii
alocate

0 Tema 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale 6 S1


C’est parti! din fragmente scurte înregistrate, S2
LEXIQUE: referitoare la aspecte cotidiene previzibile, S3
• les nombres atunci când se vorbește rar și clar
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a
mesajelor orale curente, clar și rar
articulate
1.3. Identificarea unor elemente culturale
 les mois de l’année et les specifice limbii studiate
jours de la semaine

• les moments de la journée


• les loisirs
• les activités quotidiennes
COMMUNICATION:
• se présenter et parler de soi
• répondre à des questions

2
GRAMMAIRE:

 Qui c’est ? / Qu’est-ce que


c’est ? / C’est..
 les verbes aimer, faire et
jouer

CULTURE:

La carte de France avec quelques régions


• Le plan de Paris avec ses principaux
monuments

3
1. LEXIQUE: 10 S4
Les retrouvailles .les technologies de la communication 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale S5
• les expressions avec le verbe avoir din fragmente scurte înregistrate, S6
• les indicateurs de temps referitoare la aspecte cotidiene previzibile, S7
• la fréquence
COMMUNICATION:
atunci când se vorbește rar și clar S8
• demander comment ça va et répondre 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a
• décrire ses habitudes mesajelor orale curente, clar și rar
• exprimer un souhait articulate
GRAMMAIRE: 2.1. Realizarea unei expuneri scurte,
• les adverbes de temps exersate, asupra unui subiect familiar
• la négation avec plus, rien, jamaiset 2.2. Participarea la scurte interacţiuni
personne
• « moi aussi, moi non plus »
verbale cu sprijin din partea
• le verbe espérer interlocutorilor
• les verbes dire, écrire et répondre 2.3. Exprimarea unei păreri în legătură cu
un subiect familiar / o situație cunoscută
2.4. Manifestarea interesului pentru
participarea la schimbul verbal

2. 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale 12 S9


Au grand air sur la LEXIQUE: din fragmente scurte înregistrate, S10
• les saisons et le climat referitoare la aspecte cotidiene previzibile, S11
Côte Basque • les sports de plein ai atunci când se vorbește rar și clar S12

4
r• les meubles et les objets de la maison 1.2. Identificarea semnificaţiei generale a S13
• les numéraux ordinaux mesajelor orale curente, clar și rar S14
•Quiproquo :lit (nom) ou lit (verbe lire)? articulate
GRAMMAIRE:
• parler de la météo
2.1. Realizarea unei expuneri scurte,
• décrire l’intérieur d’une maison exersate, asupra unui subiect familiar
• expliquer ce que l’on va faire 3.1. Identificarea informaţiilor necesare
• raconter des évé-nements passés din liste sau din texte funcţionale simple
•faire du, de la, de l’, des (pliante, meniuri, orare, reclame)
• le futur proche 3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text
• le passé composé avec le verbe avoir clar structurat (articole de ziar / digitale
simple, broșuri), în care numerele și
numele joacă un rol important

Bilan 1 ● Révision 1.1. Identificarea informaţiilor esenţiale 6 S15


din fragmente scurte înregistrate, S16
referitoare la aspecte cotidiene previzibile, S17
atunci când se vorbește rar și clar

5
1.2. Identificarea semnificaţiei generale a
mesajelor orale curente, clar și rar
articulate
2.1. Realizarea unei expuneri scurte,
exersate, asupra unui subiect familiar

LEXIQUE: 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 8 S1


Semestrul al II-lea • les vêtements adecvate, la salut/ la o întrebare/ S2
• les tissus et les motifs instrucțiune simplă rostită clar și rar S3
3 • les accessoires 1.3. Identificarea unor aspecte culturale S4
• les adjectifs pour décrire les vêtements
Shopping sur la • les couleurs et leurs nuances
simple
Côte d’Azur •Quiproquo : chemise (en tissu) ou chemise 2.1. Reproducerea unor formule/ unor
(en carton) mesaje simple și scurte, respectând
COMMUNICATION: pronunția și intonația specifice
• demander de l’aide à un vendeur 2.2. Participarea la dialoguri simple în
• demander le prix d’un article contexte de necesitate imediată
• se présenter au téléphone 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
• répondre au téléphone
persoane/ unui personaj, prin identificare
GRAMMAIRE:
• les adjectifs démonstratifs
3.1. Recunoașterea semnificației unor
• les adverbes d’intensité fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
• les adverbes en –ment 3.2. Identificarea semnificației globale a
• les verbes acheter, offrir et connaître unui text simplu pe teme familiare
• le passé composé avec le verbe être 3.3. Descifrarea unor mesaje simple

6
familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
4.3.Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte

4 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 8 S5


Pique-nique dans adecvate, la salut/ la o întrebare/ S6
les Vosges instrucțiune simplă rostită clar și rar S7
1.2. Recunoașterea unor repere spațiale S8
(stânga, dreapta, aici, acolo, pe, sub, în, în
fața, în spatele)
● LEXIQUE:
1.3. Identificarea unor aspecte culturale
● • les animaux de la montagne
simple
● • les animaux de la campagne
2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● • la nature et les comportements
mesaje simple și scurte, respectând
écologiques
pronunția și intonația specifice
● • les ustensiles

7
● les aliments pour un pique-nique 2.2. Participarea la dialoguri simple în
● •Quiproquo :bois (nom) ou bois (verbe contexte de necesitate imediată
boire) ? 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
● COMMUNICATION: explora noi modele articulatorii/ de
● • formuler des interdictions intonație și accent
● • interroger sur la cause et répondre 3.1. Recunoașterea semnificației unor
● • exprimer une comparaison fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
● • exprimer une ressemblance 3.2. Identificarea semnificației globale a
● GRAMMAIRE: unui text simplu pe teme familiare
● • les pronoms compléments d’objet direct 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
(COD) familiare primite de la prieteni, colegi,
● • les pronoms COD avec l’impératif affirmatif profesor, în situații uzuale
et négatif 3.4. Manifestarea curiozității pentru
● • les comparatifs de qualité et de quantité decodarea unor mesaje simple scrise
● • les articles partitifs 4.3.Participarea la proiecte de grup în care
● • les verbes manger et jeter se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte
● • les verbes boire, détruire et mettre

8
5 1.1. Oferirea unei reacții non verbale 8 S9
À la découverte de adecvate, la salut/ la o întrebare/ S10
la ville ! instrucțiune simplă rostită clar și rar S11
1.3. Identificarea unor aspecte culturale S13
simple
2.1. Reproducerea unor formule/ unor
● LEXIQUE:
mesaje simple și scurte, respectând
● • la ville
pronunția și intonația specifice
● • la musique
2.2. Participarea la dialoguri simple în
● • les indicateurs de lieu
contexte de necesitate imediată
● Quiproquo :place (lieu public), place
(emplacement) ouplace (billet) ?
2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
● COMMUNICATION: persoane/ unui personaj, prin identificare
● • demander et donner une direction 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
● • exprimer la surprise explora noi modele articulatorii/ de
● GRAMMAIRE: intonație și accent
● • les prépositions à et de 3.1. Recunoașterea semnificației unor
● • les prépositions à et en avec les moyens fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
de transport 3.2. Identificarea semnificației globale a
● • le pronom complément en unui text simplu pe teme familiare
● • le pronom complément y 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
● • les verbes sortir et voir familiare primite de la prieteni, colegi,
profesor, în situații uzuale
3.4. Manifestarea curiozității pentru
decodarea unor mesaje simple scrise
4.1. Scrierea unei felicitări de ziua cuiva
sau pentru o sărbătoare

9
4.2. Redactarea unui mesaj simplu către
un coleg/ prieten
4.3.Participarea la proiecte de grup în care
se elaborează, cu sprijin, mesaje scurte

LEXIQUE: 1.3. Identificarea unor aspecte culturale 6 S14


6. • les desserts et leurs ingrédients simple S15
• les unités de mesure et les ustensiles de 2.1. Reproducerea unor formule/ unor S16
La Bretagne, terre cuisine mesaje simple și scurte, respectând
de légendes • les contes et les légendes
•Révisons le vocabulaire !
pronunția și intonația specifice
•Quiproquo :nouvelle (histoire) ou nouvelle 2.2. Participarea la dialoguri simple în
(information) ? contexte de necesitate imediată
COMMUNICATION: 2.3. Prezentarea unui obiect/ unei
• introduire et conclure un discours persoane/ unui personaj, prin identificare
• décrire une recette 2.4. Manifestarea disponibilității pentru a
GRAMMAIRE: explora noi modele articulatorii/ de
• les adverbes de quantité
• le pronom complément en et les adverbes
intonație și accent
de quantité 3.1. Recunoașterea semnificației unor
•Révisons la grammaire! fraze uzuale tipice pentru viața cotidiană
• les verbes en -ir des 2e et 3egroupes 3.2. Identificarea semnificației globale a
•Révisons la conjugaison unui text simplu pe teme familiare
3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni, colegi,

10
profesor, în situații uzuale

Bilan final ● Révision finale 4.1. Completarea unui formular cu 2 S17


informaţii de identificare (educaţie,
interese, competenţe)
4.2. Prezentarea unei activităţi în scris,
utilizând cuvinte de legătură („și”, „dar”,
„pentru că”)
4.3. Participarea la schimbul de mesaje
scris

11