Sunteți pe pagina 1din 3

Andrei Brighidin

Str.Aldea 1512,
Teodorovici ap.51,
Chisinau,Moldova
GSM: +37369739326;
E-mail: @qnqiLlslt
andrei.brighi$in

GURRTcuLUM
VrrAE
EDUCAJIE: +
2007- septembrie
Octombrie 2008 Magistru
in domeniul
dreturilor
omului
9idezvoltdrii (LLM),
international Universitatea
Wanntick,MareaBritanie
"Obiectivul
Diserta{ie: dedezvoltare privind
almileniul eradicarea
sdrdciei:
o
abordare dinperspectiva
drepturilor
omului
a indicatorilo/'
- noiembrie
lanuarie 2005 lnstitutul
European politice,
destudii IESPMoldova Europei
& Counsiliul
1998
Setembrie - iunie
2003 Universitatea
deStatdinMoldova,Facultatea
Limbi
ModerneqiClasice.
Septembrie
1998 - iunie
1999 Cursul Liceal
alUniversititii
deStatdinMoldova
Septembrie
1987 - iunie
1998 Liceul"V.Alecsandri",
Badiceni,Soroca.

EXPERIENTA
lunie2012-prezentDirectorDezvoltare, Monitorizare 9i Evaluare,FundaliaEst-Europeani
(qWW,eef.rnd).Responsabil de elaborareagi implementarea
strategiilor
de
dezvoltare, gievaluare
monitorizare alefundatiei,
cuaccent
sporit
asupradiversitdtii,
durabilitd{ii integrdrii
9i eficacitdtii, de gen9i a drepturilor
egalitd{ii omuluiin
interven{iile
dedezvoltare.

August - februarie2012
2010 Managerde portofoliu,UNDPMoldova(www.undp.md), Responsabil
de
elaborarea,coordonareagi implementarea, programului
monitorizarea UNDPin
domeniul drepturilor
omului 9i justitiei,
inclusiv
interventii prevenirii
in domeniul
torturii; institu{iei
sus{inire nalionaledeprotectiea drepturilor
omului;nediscriminare;
ODMgi drepturileomului;suslinere Tnelaborarea Planului
Nalional
deActiuni
in
domeniul omului
drepturilor 2011-2014; de Reformd
Strategia a Sectorului
Justitiei
2011-2016.

Septembrie
2008- iulie2010 Directorde programe,FundatiaEurasia,Reprezentanta
in Moldova
(www,e-ura.sia.md).
Responsabil gicoordonarea
deelaborarea programelor
Fundatiei
Eurasia
indomeniul guverndri,
bunei dezvoltare giactiuni
economicd, sociale.

August - septembrie
2004 2007 Consultant Nalional / Trainer,
Programul"Suslinerein implementarea Planului
Na{ional in domeniul
de Acliuni drepturilor (PNADO)
omului in Moldova", UNDP
Moldova:
- Elaborareaghidului
metodologic gievaluare
demonitorizare a PNADO 2004-2008
- Instuirea reprezentantilor
ONG,administratiei localegi centraleprivind
monitorizareagievaluarea
PNADO 2004-2008
- Consultantin cadrulComisiei
Na[ionale
deraportare
laConvenliaimpotriva torturii
- Elaborarea gidesfdgurarea
programelor
deinstruire
in domeniuldrepturilor
omului
pentru mass-media, publice
0NG,autoritdti
- Moderarea meselor rotunde privind
regionale statutul implementdrii PNADO la
nivellocal
- Expertizdin cadrul
acliunilor depromovare
regionale a accesului gi
la informatie
libertdtii
deexprimare.
- Elaborarea privind
studiului celemaiactive
ONGindomeniul drepturiloromului
- Evaluarea proiectelor
ONGincadrulprogramului
degranturi mici,

lulie- septembrie
2007 Consultant programul
Naliopal, de dezvoltare
a societdti
civilein Republica
Moldova, dePNUD
implemeftat giFundatia
Soros-Moldova

Martie- septembrie "Coalilia


2007 Consultant, proiect
Nediscriminare", implementat
deGenderDoc-M
- Participarea proieciului
la elaborarea LegiipentruPrevenirea
gi Combaterea
,*:VAnSr*i*righiriirr ':tr+in*I
n Republica
Discrimindrii Moldova
- Organizareagi participarea
activdin cadrulgedin{elor
de lucrucu autoritdtile
oublice
- Organizarea publicd
decongtientizare
activitdtilor
- Sustinere
in elaborarea
strategiei Nediscriminare
Coali{iei

Decembrie
2005'-
septembrie
2007 DirectorExecutiv,
AFCJM - Asocratia pentruPromo
nepsbllqa Malglsua
- Oferireadeasistentd
calificatd,
novatoare, perezultate
focalizatd pentruclinicile
juridice
dinMoldova,pentrua sporicalitatea juridice
instruirii gia oferiasistentd
juridicd pentru
gratuitd categoriile
socialedefavorizate
dinMoldova.
- Advocacy pentruimbundtdtirea
cadruluilegislativ
in domeniul juridice
asisten{ei
garantatedestat
gievaluarea
Monitorizarea activitdlilor
desfdgurate juridice
declinicile dinMoldova

:.. lanuarie - ianuarie2007


2000 deprograme,
Coordonator - Ligapentru
LADOM Apdrarea
Drepturilor din
Omului
Moldova:

Octombrie
2000 - ianuarie 2007 Proiectul
deobservare a procesuluielectoral
Rezultate:
- Aproximativ
4000 deobservatoripetermen scurtgi35deobservatori
petermen
samonitorizeze
aufostabilitd{i
scurt procesul peintreg
electoral teritoriul
Republicii Inanul,
Moldova. pentruprimadatda fostefectuatd
numdritoareain
paralel pentru
a voturilor, a preveni
fraudele
electorale.
August2003 - iulie2006 Proiectul
,,DezvoltareaClinicilor
Juridicein Moldova"
- CreareaClinicilor
JuridicedinComrat (2003),
Cahul (2005)
- Asigurarea
managementului general
alCliniclor
JuridicesinBalti,
CahulgiComrat.
- Evaluareaprogresului juridice;
clinicilor
- Sustinere
in elaborarea
strategiilor
dedezvoltare

Decembrie
2001- decembrie
2004 Coordonator
alcomponentei giConstientizare
Informare publicd
a proiectului
"Promovarea
Standardelor
europene
dedetentie
in Moldova",
finanlat
deComisia
implementat
Europeand, incadrul
Conso(iului
deorganizatii
impotriva
torturii

PUBLTCATil/ANALTZE
Mai2010 Co-autor, StudiuldeBazdprivind torturagireleletratamentein RepublicaMoldova,
subauspiciileproiectului
deprevenire implementat
a torurii, dePNUD Moldova
lunie2009 Evaluarea a proiectului
independentd "Visul devine - o via[ddecentd
realitate pentru
femei
tinerrele dinMoldova",
elaborat pentru SoroptimistInternational,
Union of
Norway
September 2007 Studiulprivind
dezvoltarea
ONG in Republica Moldova, PNUD
httn:l/www.undp.mel&ublealLqns/docl$tudiuD$esd
lunie2007 Ghidulmetodologicdemonitorizare 9ievaluare a PNADO 2004-2008, PNUD
Mai2006 Consultant "Ghidpentru
agentiieconomici: drepturile
9i mele
obligatiil fatdde
organele cufunc{ii
abilitate decontrol".
2005 "Ghid
Februarie practicpentruobservatorii
independenli laalegeri",
Chisinau2005, ISBN 9975-
9683-4-1
March 2003 Expert,Ghidul"Pentrualegeri
liberegicorecte", Chisinau2003
lsBN9975-9683-3-3
September "Cum
2003 Articol spco-existdm
fdricconflicte",publica{iaperiodicd"Mileniul
lll",Chisinau
2003,p.2,
lanuarie - decembrie
2002 2004 Coordonator alpublicatiei
periodice "Cunoagteti drepturile!",
LADOM

MEMBRU/AFILIERI
- decembrie
Noiembrie 2011 Membrualgrupului pentru
delucru modificarea
legislatiei
necomerciale
instituit
de
Ministerul
Justitiei

, ;;-A;;r,,;illriqi,,Jrrr 'J
"iril
2012- Membru
Februarie algrupului privind
delucru modificarea
PNADO 2011-2014,
instituit
de
Guvernul Moldova
Reoublicii
2005- Membru pentru
Asociatiei
alBoardului promovarea juridice
clinicilor dinMoldova
2002-2009Fondator,
MembrualBoardului
Asociatiei,,Promo-Lex".

EXPERIENTA SUPLIMENTARA
, 7-10Mai2009 Prezentare publicd:
"Mourning orMorning inMoldova? TheAprilElection
andits
Aftermath",
Washington DC,SUA
25-29 iunie2007 Prezentare publicd:"The June2007elections:didMoldova passthedemocracy
test?",
WashingtonDC,SUA
Decembrie2006- februarie 2007 Expert- evaluarea
proiectuluidemediere gcolard,
implementatdeSIEDO 2004-
2006
8-10noiembrie 2005 lnternational
RuleofLawSymposium, ABA,Washington DC,USA
23-28octombrie 2005 Europe andEurasiaYoung Political
LeadersSeminar, Macedonia
Ohrid,
, 29iunie- 1 iulie2005 ExperUTrainer,
"Establishingpartnerships
between IOMMoldova, LaStrada,
Center
lorthePrevention
ofTraffickinginWomen" International -
forMigration
Organisation
,..
Moldova
30iunie- 4 iulie2003 Human Hights
InternetTrainingProgramme (HRITP),HR|Ottawa, Canada
B-27 iunie 2003 International
Human Rights Training
Programme (IHRTP),CanadianHuman Rights
Foundation,Montreal,Canada
- 2 martie,
23februarie 2003 ToT"Conflict
resolution groups",
inmulticultural ICYE, France
Sfrasbourg,
May2001-August MBAtraining
2002 Non-profit programme, CReDO (ResourceCentreofMoldovanHuman
RightsNGOs), Chisinau,Moldova
1- 12iulie,20021Oth Preparatory
Commission ontheInternational
Criminal NewYork,
Court, UN
headquarters.
Noiembrie 2001 "Hearingonthespecificsituation
ofYoung migrantsinEurope"
workshop,
Parliamentary
Assembly oftheCouncil ofEuropeandtheEuropean youthCentre,
Budapest,Hungary.
1-10septembrie 2001 "lD/OS- Institutional
Development andOrganisational Training
Strengthening"
Programme, Management forDevelopment Foundation,
the Netherlands
Mai2001 OSCE "Human Dimension Semina/',OSCE/OD|HR, Warsaw,
Poland

ABrL|TATI
ComputerWindows XP;Microsoft
7/Vista/ Webdesign
Office; andadministraiion;
Adobe
Photoshop;
Adobe PageMaker.

Limbi Englezi
- fluent,
vorbire citire-
excelent, - excelent
scriere
Francezi
- fluent,
vorbire citire-
excelent, - excelent
scriere
Rusi
- fluent.
vorbire excelent.
citire- - excelent
scriere

REFERINTE
SorinMereacre,
Pregedinte,
Fundalia
Est-Europeand,
E-mail:
GSM:
solflJxereaate@Sslmd; 73487
0691
ClaudeCahn,Consilierul
0NUin Moldovapentru
Drepturile
Omului,
E-mail:
claude.cahn
@one.un$e[,
GSM: 0685751
55
NadejdaHriptievschi,
Centrul
deResurse
Juridice,
GSM: 069817237,
E-mail:
nhriptievschi
@cmail.com

','
A r i C t *rii r i , . i r i r j i , I F*grir*,3