Sunteți pe pagina 1din 5

NsW

VtrRIFICARtrA LA INGHET.DtrZGHET

Modul de calcul a addncimii de inghe! gi verificarea complexului rutier la inghe!-dezghe!


sunt prezentate in STAS Il 09 I \ -90, 17 09 I 2-90. 17 09 / 3 -90.

in cele ce urmeazd se prezintd modul de calcul al ad6ncimii de inghe! qi verificarea


complexului rutier pe baza unor relalii, tabele qi diagrame extrase din normativele amintite mai
SUS.

in primul r0nd se vor defini cdteva noliuni care intervin in calcul qi anume :

o addncimea de inghe! in complexul rutier 2", reprezintd nivelul cel mai coborAt de la
suprafala drumului la care apa interstiliald se transformd in gheala in timpul iernii.
. indicele de inghe! reprezint[ diferenla dintre maximum gi minimum curbei temperaturilor
medii zilnice ale aerului cumulate pe toatd durata iernii, prin insumare algebricd a temperaturilor
oC
qi se exprima in x zrle.
. grosimea echivalentd a sistemului rutier reprezintd grosimea stratului de pamAnt cu
aceeaqi capacitate de transmitere a caldurii cu a straturilor componente ale sistemului rutier gi se
exprimd in cm.
Addncimea de inghet rutier 2", , se consideri egald cu ad6ncimea de inghe! a pdmAntului
de fundalie Z, in condilii de porozitate qi umiditate specifice acestuia, la care se adaugd un spor

al addncimii de inghe! LZ qi se calculeazl" curelatia:

Z"r: Z + LZ Icm]
AZ: H5B - H" Icm]

unde : Hsn : ht+ h2+ h3+ ha+ h5 grosimea sistemului rutier alcdtuit din straturi de
-'
materiale rezistente la inghe! in cm;
t1

H" =\h;C,, [cm]

- H. este grosimea echivalentd de calcul la inghe! a sistemului rutier in cm;


- h este grosimea stratului rutier luat in calcul;

- C1 este coeficient de echivalare a capacitalii de transmitere a cdldurii specifice fiecdrui material


din alcltuirea stratului rutier luat in calcul;
- n este numdrul de straturi din materialele rezistente la ingheJ-dezghe!.
NN
Adincimea de inghe! a pdmAntului de fundalie se stabilegte pe baza curbelor din stas, in
funclie de indicele de inghe! I a cdrui valoare se determind in funclie de tipul sistemului rutier qi
de clasa de trafic, pebaza izoliniilor din harJile de zonare din figurile 3,4 gi 5, astfel :
- valoarea maximd a indicelui de inghe! intr-o perioad5 de 30 de ani I.u*t"O, la drumurile
cu sisteme rutiere riside. indiferent de clasa de trafic:
media aritmeticd a valorilor indicele de inghe! din cele mai aspre 3 ierni dintr-o perioadd
de 30 de ani I*.63/30, la drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foafte greu
qi greu;

media aritmeticd a valorilor indicele de inghel din cele mai aspre 5 ierni dintr-o perioadd
de 30 de ani I,,.,.65/30, la drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafrc mediu, ugor
qi foarte uqor.

Numdrul curbei din figural, din care rezultd ad6ncimea de inghe! in p[mAnt, se alege
din tabel funclie de tipul climatic, tipul pamAntului de fundafie gi de condiliile hidrologice ale
complexului rutier conform STAS 170912-90.

Tipul pdrndntului
O
p^ D D p-
^A
d LF
tr
oF
I t-- '!6.+.9 o3
d-6
?*F x
)cC

F .E"
o 'r)
=t
O
2tr )Gd4
L,<
-
bO
HF
r!

3in
U Numdrul curbei din fisura 1

a
Favorabile I 2 4 6 1 9
a
Mediocre 1 2 4 7 8 l0
Defavorabile
a
Favorabile 1 2 J A
T 6 1 9

II Mediocre I 2
a
J 7 8 10
Defavorabile
Favorabile a A A
1 J a T 6 7 9

III Mediocre 1
a
-) 4 5 7 8 l0
Defavorabile
;i

N ffi W

Coeficienli de e chivalare

Coeficient de
Nr.cft Material din stratul rutier
echivalare, C,

I Beton de cirnent 0,45

2 Beton asfaltic pentru stratul de uzurd 0,50

3. Beton asfaltic pentru stratul de rezistenld 0,60


A
Pavaje din piatrh naturald, pavele normale, pavele abnorme si calupuri

5 Mixturd asf-alticd turnatd 0,50

6. Mixturh asfalticd Dentru strat debaz6. 0,50

7. Macadam 0,75

8 Piatrh spartd 0,'/5


9 Piatri spart[ - amestec optimal 0.70

10" Agregate naturale stabilizate cu ciment 0.65

ll Agregate naturale stabilizate cu zguri granulatd 1. r0


l2 Agregate naturale stabilizate cu cenu$d de termocentrald 1.05

l-) Agregate naturale stabilizate cu tuf vulcanic 0,65

t4. Balast smestec optimal 0,70

15. Balast (cu max. 50%o fraclini 0-7. 1 mm) 0,80

16. Balast nisipos (frac{ini 0-7. I mm peste 50%) 0,90

l7 Nisip 1,00

18. Pdmdnturi insensibile la inghet I,00


19. Impietruiri gi degeuri de carierd (cu confinut de max. 3olo fracliuni sub 0.02 mm) 0,90

20. Zgurd brutl de furnal 0.90

In final se determind gradul de asigurare la pdtrunderea inghetului in complexul rutier

H"
l!:-
2",

Se considerd cd o structur[ rutierd este rezistentd la inghe!-dezghet dacd gradul de

asigurare in complexul rutier K are cel pu{in valoarea din tabel, in funclie de tipul climatic, tipul
sistemului rutier, tipul de p[mdnt qi gradul de sensibilitate la inghe! al acestuia, adicd dacd este
indeplinitd condilia :

o: lu ) K"a-
w N
Verificarea condiliei de asigurare : K) Kuo.

in cazul in care nu este indeplinitd condilia, este necesard adoptarea de m[suri pentru
prevenirea gi remedierea degraddrilor din inghe!-dezghe!.

Gradul de asigurare la pdtrunderea inghelului, K


Tipul sistemului rutier
Nerigid Rigid
Cu straturi Cu straturi Cu straturi Cu straturi Cu strat
bituminoas bituminoase stabilizate stabilizate cu de beton

cLl cu grosime cu lianli lian{i F P


Gradul de grosime totald >15 cm hidraulici F puzzolanici ciment
Nr. sensibilitate Tipul Tipul totali <15 fllrd straturi
cft. la inghet a pdmAntului climatic cm raTa stabilizate cu
pdmAntului straturi lianti
stabilizate
cu lianli

Gradul de asigurare la pdtrunderea inghelului, K


o 1s' 0,45

I Sensibile DD
r 2, r'l I II III 0,40 0.45 0.40.. 0,50 0,25

D
r1 I II III 0,45

I 045
D TT 0,55
Foarle 0,40- 0,50-
2. III 0,40 0,50 0,30
sensibile 0,45'" {l')\
I 0,50
D
r5 II 055
III 0,45
'la execulia drumurilor noi sau la modernizarea celor existente
la intretinerea drumurilor existente
w#t"W
VERIFICAREA LA INGHE T.DE ZGIIET

Adancimea de inghet in complexul rutier 2", , se considerd egald cu addncimea de inghet


a pdmdntului de funda[ie Z, in condilii de porozitate qi umiditate specifice acestuia, la care se

adaugd un spor al adAncimii de ?nghet LZ. se calculeazd cu relalia:


Z"r= Z+LZ[cml
AZ=Hsn-H"
unde:

Hsn- grosimea sistemului rutier alcdtuit din straturi de materiale rezistente la inghet (in cm);
H" - grosimea echivalentd de calcul la inghet a sistemului rutier (in cm).

Grosimea echivalentd a sistemului rutier H" se calculeazd. cu relatia:

H, : \-r
fcml
\h,.c,,
in care:
- h este grosimea stratului rutier luat in calcul;
- Ct este coeficient de echivalare a capacitalii de transmitere a cdldurii specifice fiecdrui material
din alcdtuirea stratului rutier luat in calcul

in final se determind gradul de asigurare la pdtrunderea inghefului in complexul rutier:

H
K ="'
2."
> K^.,-.

-1 : :
H, = Lh, . C,, 4'0.5+6'0.5+8'0.60+25'0.7 5+25'0.80 48.55 cm

Az: Hsn-H": 68-48.55: 79.45cm


Addncimea de inghet - z: 85 cm
2",: z* Lz:704.45 cm
K: H" I Z"r:0.464
Kua6: 0.45
K"r:0,464 ) Kud* : 0,45 -+ structuri rezistenti la inghet

S-ar putea să vă placă și