Sunteți pe pagina 1din 1

Fişa cursului

FORMATOR

Tipul Cursului: … specializare … calificare ; perfecţionare …iniţiere Cod: FOR_P1


‡ Durata cursului: 1 lună/72 ore Cursul de va finaliza cu Certificat de Absolvire însoţit de Suplimentul
Desriptiv cu competenţele dobândite, acordat fiecărui cursant. Testul
Pregătire teoretică: 24 ore final de verificare a cunoştinţelor asimilate şi susţinerea proiectului
# Pregătire practică: 48 ore practic vor avea loc în prezenţaunei comisii acreditate de evaluare.
Cui se adresează cursul: Programa cursului:
- personalului care se ocupa sau se va ocupa cu 1.1. Definirea obiectivelor formării
transmiterea de informaţii în scopul instruirii adulţilor; 1.2. Proiectarea activităţilor de formare
- formatorilor furnizorilor de formare profesională 1.3. Construirea situaţiilor de învăţare
- formatorilor de formatori 1.4. Organizarea activităţilor de formare.
- îndrumătorilor de practică din cadrul 1.5. Organizarea spaţiului în care are loc formarea
întreprinderilor şi altor organizaţii 1.6. Pregătirea suportului de curs şi a materialelor
- orice presoană implicată în formarea profesională a auxiliare
adulţilor în conformitate cu O.G. 129/200; H.G. 2.1. Informarea participanţilor privind activităţile de
522/2003 formare.
La finalul cursului cursanţii vor fi capabili să: 2.2. Motivarea participanţilor la formare
- Conceapă programe de formare, pe baza 2.3. Facilitarea activităţilor de învăţare
documentelor normative în vigoare, a standardelor 2.4. Rezolvarea conflictelor
ocupaţionale/de pregătire profesională şi a nevoilor 2.5. Oferirea de feed-back
unui anumit sector sau domeniu de activitate – 3.1. Aplicarea probelor şi instrumentelor de evaluare
inclusiv al celui de formare a formatorilor. 3.2. Organizarea sesiunilor de evaluare
- Proiecteze şi să Organizeze programe de formare 3.3. Înregistrarea rezultatelor evaluării şi elaborarea
profesională raportului privind programul/ activitatea de formare
- Faciliteze procesul de învăţare şi de dezvoltare 4.1. Încurajarea reflecţiei personale şi a auto-
prin crearea unor situaţii de învăţare adecvate formării
dezvoltării competenţelor profesionale; 4.2. Promovarea învăţării prin dinamica de grup
- Evalueze competenţele efectiv formate sau 4.3. Lucrul în echipă cu alţi formatori şi cu persoane-
dezvoltate la participanţii la formare, precum şi ale resursă.
propriei prestaţii ca formator şi ale programelor de 4.4. Abordarea flexibilă a situaţiilor de formare
formare 4.5. Dezvoltarea competenţelor transversale.
Metodologie didactică Unităţi opţionale:
- Prezentări, dezbateri, discuţii de grup, studii de caz, 5. Marketing-ul formării
jocuri de rol, exerciţii, problematizări, chestionare 6. Proiectarea programelor de formare
Certificare finală: 7. Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
- Certificat de Absolvire + Supliment descriptiv al 8. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
competenţelor dobândite, acreditate de programelor şi a stagiilor de formare
MMSSF/CNFPA Echipamente şi materiale didactice:
Perioada de desfăşurare şi timpul orar: Echipamente: videoproiector, camera video, flipchart
ˆ Perioada: …………… – …………………. Materiale: suprt de curs, caiet de aplicaţii, fişe de
† Număr de şedinţe: 4 + 1 sedinţă examen lucru, teste grilă
# Prezentare lucrare practică pe parcurs Taxa de participare/cursant:
Locul de desfăşurare: 490 RON
Locaţiile pentru sesiunile de cursuri: Condiţii de acces:
… Cartel Alfa, Bd. Eroilor 16, Cluj-Napoca Minim educaţie medie: Bacalaureat; cunoştinţe minime
… Vila “Bethlen Kata” Str. Ponorului, nr. 1 Cluj-Napoca de utilizare a calculatorului (certificatul ECDL
Obiective de formare: constituie un avantaj) MS-Office; Internet explorer
- programa cursului cuprinde competenţe Modalitatea de înscriere:
obligatorii (de bază), care trebuie demonstrate de 1. Se completează fişa de înscriere
toţi formatorii şi competenţe opţionale, care trebuie 2. Se semnează contractul de formare profesională
demonstrate cu precădere de anumite categorii de 3. Se prezinta documentele solicitate
formatori şi care sunt dezvoltate special pentru 4. Se achită prima rată din taxa de curs de 50 RON
aceştia.
Contact şi înscrieri: Comargo Business School tel. 0766-685663; Fax: 0264-446156

S.C. Comargo S.R.L. 400335 L. Pasteur nr.79; Cluj-Napoca; C.U.I. 15361526; Nr. Înreg. Of. Jud. Reg. Com. J12/982/10.04.2003 Cont
bancar: RO03BTRL01301202F40294XX Deschis la Banca Transilvania Ag. Zorilor Cluj-Napoca;
www.comargo.ro E-mail: office@comargo.ro