Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

Direcția Educație Drochia


IP Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
Comisia Metodică Consiliere, Dezvoltare personală și diriginție

„APROBAT” _________________ „COORDONAT” ______________

Vrabie Sergiu, director al liceului Bogatu Ludmila, director adjunct

_____________________20____ _____________________20____

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

la DEZVOLTAREA PERSONALĂ
clasa a VI-a „B”

Anul de studii 2020 – 2021

Profesor _____________________________ grad didactic _____

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore
Numărul de evaluări

Discutat și aprobat la Ședința Comisiei

proces verbal Nr. ___ din ___________

șef a Comisiei Metodice ____________


Proiectarea de lungă durată la DEZVOLTAREA PERSONALĂ, clasa a VI-a

Dimensiunea 1.Unitatea de învățare: Identitatea personală și relaționarea armonioasă


Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Note
ore recomandate
Determinarea • Puncte forte, limite și • Exerciţii de reflectare asupra
legăturii între acceptarea de sine. Atitudine resurselor personale și sociale, de
pozitivă faţă de sine și cei din jur.
emoţii, acţiuni și descriere a caracteristicilor
consecinţele • Evaluare inițială. personale pozitive și negative, de
acestora ca parte a completare a fișelor de tipul Ce știu?,
mecanismului de • Relațiile interpersonale și Ce pot?, Ce vreau?, Ce-mi place?;
comportament prosocial. • Exerciţii de auto-reflecţie cu
apreciere a
Modalităţi de prevenire a privire la emoţiile personale, de
comportamentului etichetării și hărţuirii.
; formulare argumentată a opiniei
personale;
Evaluarea • Conflictele: pro și contra.
Modalităţi de soluţionare • Discuţii asupra studiilor de caz cu
resurselor proprii
constructivă a conflictelor. referire la tematica etichetărilor;
pentru
• Jocuri de rol: simulare de situaţii
consolidarea • Emoții, comportamente și pentru soluţionarea conflictelor,
atitudinii pozitive consecințe. Importanţa și rolul pentru prevenirea sau depășirea
faţă de sine; emoţiilor. Modalităţi de control și etichetărilor;
Luarea menţinere a echilibrului • Discuţii Conflictul în viața mea,
deciziilor privind emoţional.
Factori ce contribuie la inițierea și
comportamentul menținerea unui conflict;
• Viața în familie: relații și
prosocial și rezultate pozitive. Relaţii în • Vizionarea unor secvenţe din filme,
tehnicile de familie. Condiţii de manifestare. exemple din viaţa reală pentru
soluţionare Strategii de depășire a identificarea și înţelegerea relaţiei
constructivă dificultăţilor. dintre emoţii, conduite și consecinţe.
a conflictelor în
• Evaluare Produs
clasă,
școală, familie, Pliant: Dezvolt relații cooperante
comunitate.
Dimensiunea 2.Unitatea de învățare: Asigurarea calității vieții
Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Note
ore recomandate
2.1. Relatarea • Integritatea persoanei. • Interviuri adresate colegilor despre
despre normele Integritate. Situaţii și contexte de valoarea comportamentului integru;
manifestare.
morale și valori: • Vizionarea unor secvenţe de
• Garanția calității vieții prin
binele, frumosul, învățare. Viaţă de calitate, film/imagini pentru identificarea
munca, caracteristici și modalităţi de elementelor unei vieţi de calitate;
perseverenţa, ca realizare: afirmarea personală, • Colaje ale imaginilor despre faptele
surse ale relaţiile dintre oameni, buna bune;
succesului; gospodărire. Rolul învăţării în • Postere cu enunţuri privind deciziile
asigurarea perspectivei de
2.2. Stabilirea corecte luate pe parcursul unui an;
viaţă. Atitudinea faţă de manuale
relaţiei dintre ca sursă de învăţare. • Studii de caz despre o persoană de
deciziile bazate pe • Perseverența și munca – surse succes realizată prin perseverenţă și
norme și valori și ale succesului. Perseverenţă. muncă;
calitatea Modalităţi de manifestare. • Elaborarea și rezolvarea în perechi a
rezultatelor Statornicia în convingeri și unui careu de cuvinte încrucișate,
atitudini, munca, condiţii pentru
obţinute; care să conţină pașii în luarea unei
afirmarea perseverenţei.
2.3. Gestionarea • Binele și frumosul din jur. decizii corecte;
resurselor proprii Crearea binelui și frumosului. • Joc de rol privind buna gospodărire
și ale familiei din Posibilităţi și limite de vârstă. și gestionarea resurselor.
perspectiva Beneficiile pentru sine și
utilizării comunitate. Produs
• Decizia corectă. Algoritmul de Jurnalul reflexiv, în care să prezinte
raţionale.
luare a deciziilor. Decizia și 2-3 decizii corecte, care i-au
problemele cotidiene.
Posibilităţi și limite în raport cu
îmbunătăţit calitatea vieţii.
vârsta. Insistenţa asupra
corectitudinii deciziei.
• Resursele proprii și ale familiei.
Economisirea, gestionarea banilor
de buzunar, bugetul familiei.
• Evaluare

Dimensiunea 3.Unitatea de învățare: Modul de viață sănătos


Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Note
ore recomandate
Descrierea • Sănătatea. Importanţa sănătăţii • Portofoliu „Mediu în care trăiesc îmi
propriei pentru dezvoltarea elevului. asigură sănătatea mea!”;
stări de sănătate, • Discuţii ghidate despre nevoile
• Mediul înconjurător și
prin utilizarea sănătatea elevului. Efectele personale;
adecvată a poluării asupra sănătăţii. • Redactarea unui referat Când pot fi
noţiunilor specifice sigur că dieta e
cu referire la • Sănătatea fizică și mintală. sănătoasă;
sănătatea fizică Caracteristici, factori de influenţă, • Formularea și rezolvarea de situaţii-
modalităţi de menţinere.
și mintală; problemă privind starea de sănătate,
Stabilirea • Regimul alimentar corect modificările organismului la
corelaţiei versus dieta. Dieta: modalităţi de pubertate;
dintre calitatea percepţie și abordări corecte. • Realizarea unui poster: Tentațiile
mediului ambiant Diversitatea dietelor și scopul lor. periculoase.
Dieta și vârsta. Dieta versus
și sănătate, prin
alimentaţia incorectă. Efectele Produs
elucidarea alimentaţiei incorecte și abţinerii Proiect ecologic: Mă implic în
efectelor poluării; forţate și neîntemeiate de la activitățile de protecție a
Manifestarea alimentaţie.
mediului
responsabilităţii
• Fumatul și alcoolul – tentații
pentru propria
periculoase. Cauze ale
Album: Așa îmi doresc să fiu
sănătate prin consumului. Influenţa asupra
rezistenţă la preadolescentului. Efecte negative
diverse tentaţii sociale, psihologice și fiziologice.
periculoase. Dependenţa.

• Evaluare
Dimensiunea 4.Unitatea de învățare: Proiectarea carierei profesionale și dezvoltarea spiritului antreprenorial
Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Note
ore recomandate
Identificarea • Clubul cunoscătorilor de • Proiecte de grup pentru studierea
profesiilor profesii. Profesii vechi și profesii specificului profesiilor;
noi. Tipuri de profesii în funcţie de • Colectarea informaţiilor despre profesia
solicitate în obiectul muncii. Stereotipuri: părinţilor, care este atractivă pentru elev,
comunitate pentru profesiile „pentru femei” și sau a unui profesionist recunoscut în
o bună proiectare „pentru bărbaţi”. comunitate;
a carierei; • Participarea la licitaţii de profesii;
Corelarea • Domeniile profesionale. Tipuri • Aplicarea testului Inventarul intereselor
rezultatelor la de interese profesionale, testul lui profesionale (adoptat după Holland);
Holland, preferinţe profesionale. • Prezentarea aspiraţiilor și profesiei
diferite discipline selectate părinţilor sau unei persoane
școlare • Potențialul meu. Dezvoltarea și apropiate;
cu perspective de valorificarea calităţilor forte. • Discuţii privind posibilităţile de realizare a
dezvoltare Valori personale. Corelarea dintre aspiraţiilor prin diferite profesii;
personală și potenţialul școlar și cel • Elaborarea clusterelor la un domeniu
profesional. Harta mentală a profesional, în baza cerinţelor prezentate
profesională în
potenţialului propriu. din timp;
anumite domenii; • Elaborarea Brand-ului personal în baza
Formularea • Brand-ul personal. Imaginea de unui set de întrebări;
iniţiativelor sine ca element al brand-ului • Discuţii cu antreprenori, angajatori din
personale, personal. comunitate;
orientate spre • Elaborarea Hărților mentale ale
• Calitățile unui antreprenor. potenţialului.
activităţi
Noţiunea de antreprenor.
antreprenoriale, Iniţiative antreprenoriale în Produs
prin valorificarea comunitate. Pot fi eu oare Proiect de carieră. Proiectul de carieră
potenţialului antreprenor? poate fi prezentat colegului de bancă,
propriu și a părinţilor, altor persoane de
imaginii de sine. • Arborele profesiilor. Clusterul încredere.
profesiei dorite.
Proiect de grup: „Arborele profesiilor”
• Evaluare

Dimensiunea 5.Unitatea de învățare: Securitatea personală


Unități de competență Unități de conținut Nr. de Data Activități de învățare și produse Note
ore recomandate
Descrierea • Odihna activă în mediul • Simularea comportamentului în situaţii
unor situaţii înconjurător. Reguli de excepţionale din traficul rutier;
comportament. Posibile riscuri. • Discuţia dirijată, exerciţii de identificare a
excepţionale și a
Riscuri de utilizare a bazinelor soluţiilor proprii pentru consolidarea
consecinţelor lor securităţii personale;
acvatice. Pericolul de înec.
privind securitatea • Exerciţii de descriere, analiză, comentariu
Măsuri de prevenire.
umană; al situaţiilor simulate, reale, în situaţii
Aprecierea • Atenție în situații
excepţionale și incendii;
rolului hobbyurilor • Realizarea unor mini-cercetări ce vizează
excepționale! Situaţie preferinţele/hobby-ul și riscurile posibile;
personalităţii, din excepţională: cauze, modalităţi Prezentarea hobby-ului personal;
perspectiva de acţiune. • Participarea la scurte scenete, prin
dezvoltării unor atribuirea de roluri, exersarea
capacităţi și • Hobby-ul și riscuri posibile. comportamentului în stradă și în alte
satisfacerii unor Tipuri de hobby-uri. Avantajele. locuri periculoase;
interese; Hobby-uri periculoase. • Exerciţii de identificare a soluţiilor proprii
pentru consolidarea securităţii în mediul
Adaptarea virtual;
• Dispozitivul exploziv –
comportamentului • Simularea elementelor de comportament
pericol. Substanţe și dispozitive
la reguli de explozive; tipuri, caracteristici, în situaţii excepţionale de provenienţă
securitate privind dispozitive casnice cu risc, mod naturală (cutremure și alunecări de pământ
situaţii etc.).
de utilizare.
excepţionale,
Produs
contactul cu • Eticheta on-line – siguranța Rebus, elaborat în grup: Securitate
materialul în mediul virtual. Etichetă, personală, cuvintecheie: seism/cutremur de
exploziv, mod de prezentare on-line: pământ, inundaţii, alunecări
explorarea posibilităţi și limite. Prevenirea de teren, întroieniri, furtuni etc.
mediului virtual, situaţiilor
prin simulare și de risc.
activităţi concrete.
• Evaluare sumativă.

S-ar putea să vă placă și